Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr"

Transkript

1 Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser -Sælg resultater ikke udstyr

2 Kolofon: Denne udgivelse er blevet til med økonomisk støtte fra Elforsk, Dansk Energis Forsknings- og Udviklingsprogram for effektiv elanvendelse. Projektet har titlen: Nr "Muligheder for barrierer for udvikling af danske "Energy Service Companies" - Fase 2". For yderligere information se: Projektet er gennemført i regi af Energi Industri med DI International Business Development som konsulent.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Principper Energibesparelsen udgangspunktet Typisk forløb for et energiprojekt Risici i forbindelse med energibesparelser Fordeling af risici og finansiering Baseline, måling og verifikation Finansiering PCA ens perspektiv - risiko og afkast Standardkoncepter Simpel kort performance garanti Performance garanti med delt up-side og finansiering Forsyning (Shared Savings) - Projektfinansiering Praksis Marked og salg Kundernes perspektiv Tekniske aspekter Den menneskelige faktor Juridiske overvejelser Indhold af standardkontrakter Finansiering Nødvendig dokumentation Finansieringskilder Ledelsesmæssige overvejelser Afsluttende Bemærkninger...86 Annex

4 Forord Energy Performance Contracting (EPC) tiltrækker i stigende grad opmærksomhed fra virksomheder såvel som politikere. Imidlertid er der markante forskelle i udbredelsen af EPC verden over. Selvom Danmark på mange måder er i front, når det gælder energieffektiviseringer og energiledelse, har EPC ikke vundet indpas i større stil herhjemme endnu. Ideen har dog været oppe at vende under andre navne som Engergitjenester og Energy Service Companies (ESCO), men har ikke haft større succes. At begrebet ikke har vundet større indpas i Danmark er en skam. For umiddelbart har konceptet stor relevans for en bred skare af danske virksomheder, der potentielt kunne indarbejde EPC som en del af deres produkt, og som dermed ville give dem en betydelig konkurrencefordel i både ind- og udland. Denne bog henvender sig til alle, der har interesse i alternative muligheder for finansiering og gennemførelse af energiprojekter. De behandlede principper kan anvendes af konsulenter, forsyningsselskaber, dedikerede ESCOer mv., men er i høj grad også relevante for danske teknologileverandører inden for energibranchen, der ønsker at øge omsætning og dækningsbidrag på deres projekter. Forfatterne vil gerne takke Elforsk for at yde støtte til projektet. Uden økonomisk bidrag fra Elforsk midlerne ville denne udgivelse ikke være mulig. Herudover vil forfatterne gerne takke alle de deltagende virksomheder for deres opbakning og bidrag med viden på området. Det er håbet, at udgivelsen vil bidrage til forståelsen af EPC og kan tjene som inspiration for mulige aktører på området. Mange aspekter kan ikke dækkes i detaljer, men kræver en skræddersyet tilgang. DI står derfor naturligvis til rådighed for sparring og rådgivning og har netop oprettet et netværk for danske EPC virksomheder. EPC Netværk Energi Industrien DI Kontakt: Anders Stouge Rådgivning & Sparring DI International Business Development DI Kontakt: Daniel Schultz DI H.C. Andersens Boulevard København V Tel.:

5 Denne bog beskriver generelle forhold og giver eksempler på modelkontrakter relateret til EPC. Da projektkonstruktioner samt metode og teknologier ofte varierer fra sag til sag, kan bogens observationer ikke betragtes som alment anvendelige. Denne udgivelse skal derfor ikke læses som juridisk rådgivning i relation til specifikke teknologier eller projekter. Det er afgørende, at hver enkelt virksomhed tilsikrer den rette projektkonstruktion ved at søge individuel juridisk, teknisk og kommerciel bistand.

6 Forkortelser Denne udgivelse indeholder en lang række forkortelser. Herunder findes en liste med de mest brugte: BOOT DS CDM CER EPC ESCO EUA EVA IPMVP IEA JI Kwh M&V NEB NPV PCA TPF Build-Own-Operate-Transfer Dansk Standard Clean Development Mechanism Carbon Emission Right Energy Performance Contracting Energy Service Company EU Allowances Economic Value Added International Performance Measurement & Verification Protocol International Energy Agency Joint Implementation Kilowatttime Måling og Verifikation Non-Energy Benefits Net Present Value Performance Contracting Agent Tredjepartfinansiering 1

7 1. Introduktion Potentialet for energibesparelser og besparelser via skift til vedvarende energikilder er utvivlsomt stort. I USA vurderes det eksempelvis, at kun 1 pct. af det samlede, kommercielt rentable besparelsespotentiale er udnyttet. Afkastet på at investere i besparelser varierer naturligvis fra land til land og fra teknologi til teknologi, og typisk er tilbagebetalingsperioden på 2-4 år. Ved lavrisikoprojekter kan den dog strække sig til 10 år. På trods af attraktive økonomiske afkast, som i mange tilfælde overstiger, hvad man kan opnå gennem andre investeringer, gennemføres disse projekter langt fra i det omfang, som de burde 1. En af grundene er, at det er svært for virksomheder og offentlige institutioner at overskue risici i investeringer, der ligger uden for organisationens normale forretningsområde. Denne bog handler om en enkel idé: At finansiere investeringer i energieffektiviseringer og overgang til vedvarende energi gennem de besparelser, som investeringen medfører. Med andre ord handler det om at gøre det muligt for virksomheder at foretage risikofrie investeringer i energibesparelser og skifte til vedvarende energi ved at sælge besparelsen frem for udstyret. Tanken om at bruge besparelsen til at finansiere investeringen er ikke ny. Der findes utallige måder at strukturere kontrakter og finansiering på, så kunden kan nyde godt af energibesparelserne uden at skulle bære risikoen. Nedenstående begreber dækker alle over dette tema: Energy Performance Contracting (EPC) Energy Service Companies (ESCOs) Performance contracting Guaranteed savings Shared savings Energy efficiency outsourcing Energy outsourcing I denne bog vil vi benytte betegnelsen Energy Performance Contracting (EPC) som samlende betegnelse for alle typer risikodeling og finansiering, hvor der sælges resultater frem for udstyr i forbindelse med energibesparelser. Selve investeringen i energibesparelsen vil blive betegnet energiprojektet eller blot projektet. Endelig vil den virksomhed, som sælger denne type ydelse, (eksempelvis leverandør, konsulent eller forsyningsselskab) blive kaldt Performance Contracting Agent (PCA). Selvom principperne kan anvendes i både private husholdninger, offentlige institutioner mv., fokuserer denne bog på EPC i en business-to-business sammenhæng altså i forhold til industrielle og kommercielle bygninger for såvel offentlige som private købere. Med henblik på at lette formidlingen er bogen er inddelt i to hovedsektioner: Den første handler om principperne i EPC, mens den anden ser nærmere på udfordringerne ved EPC i praksis. 1 Interview med danske og udenlandske PCAer samt potentielle kunder 2

8 EPC er en kompliceret størrelse at arbejde med. For at gøre indholdet så let tilgængeligt som muligt er bogen delt ind i tre overordnede sektioner. Første del omhandler principperne bag EPC og beskriver udgangspunktet for konceptet samt de teoretiske grundmodeller som findes. Anden del konkretiserer tre standardmodeller for EPC, som bliver anvendt i den virkelige verden. Endelig, i sidste del, behandles en række praktiske aspekter i forhold til tekniske udfordringer, markedsforhold, finansiering, m.v. 3

9 2. Principper EPC handler om risiko og finansiering: Hvem skal bære hvilke risici, hvem skal finansiere hvad og hvordan? Denne første del af bogen illustrerer de principielle måder denne fordelings kan finde sted på. Konkret beskriver første afsnit kort hvordan man bør se på energibesparelser. Herefter gennemgås det typiske forløb for et EPC projekt fra start til slut. Dernæst rettes fokus mod fordeling af risiko og de typiske måder at finansiere et EPC projekt på. Endelig beskrives risikoprofilen med PCA'ens øjne i en række forskellige scenarier. 2.1 Energibesparelsen udgangspunktet EPC bruges i mange sammenhænge, men i denne bog tages der udgangspunkt i den økonomiske besparelse, der følger af at reducere kundens energiforbrug eller erstatte det med billigere energiformer. Der kan være tale om alt fra en enkel udskiftning af cirkulationspumper, renovation af ventilationsanlæg og installation af solvarme til meget komplicerede projekter, der omfatter energieffektivisering af hele produktionsanlæg, hvor udstyret skal udskiftes samtidig med, at personalet trænes i energibevidsthed. Energibesparelser opstår ved reduktion i forbruget af en given energitype. De basale energikilder på tværs af alle dele af samfundet er naturligvis mange; lige fra vindmøller til trækul. Inden for forsyningsindustrien vil det især være effektivisering i brug af disse samt mere effektiv transmission som kan medføre besparelser. I relation til energibesparelser er fokus dog ofte på de energityper som benyttes af slutbrugerne i bygninger og industri, det vil med andre ord sige: Elektricitet Naturgas Fjernvarme / køling Olie Benzin Det er reduktion i forbruget af en eller flere af disse, eller skift fra en dyr til billig energitype, som er udgangspunktet for EPC. Lad os begynde med et eksempel som vil blive brugt gennem bogen: Gennemgående eksempel: En virksomhed har en årlig energiomkostning på DKK 15 millioner. Ved at investere DKK 10 millioner i forskellige teknologier kan omkostningen reduceres til DKK 11,5 millioner. Med andre ord kan virksomheden opnå et årligt afkast på DKK 3,5 millioner mod en investering på 10 millioner. At der er tale om en besparelse og ikke en ekstra indtjening gør ingen forskel på investeringens fordelagtighed. Samtidig står virksomheden over for en alternativ investering, der vil forøge produktionskapaciteten. Alternativet ventes at generere et afkast på DKK 3,4 millioner årligt ved en investering på DKK 15 millioner. 4

10 Figur 1 Simpel investering D K K Figur 1 Simpel Investering Energiprojekt Maskininvestering Figur 1 viser pengestrømmen fra investering i hhv. energioptimering eller nyt produktionsmaskineri over 5 år. Det er åbenlyst at energiprojektet, alt andet lige, er en bedre investering, men dette er desværre ikke ensbetydende med at energiprojektet bliver gennemført År Hvilket af de to projekter, der skal forfølges, bør bl.a. afhænge af investeringshorisonten og den tilknyttede risiko. Energieffektiviseringsprojektet er mere attraktivt, men virksomheden vil sandsynligvis have svært ved at vurdere den involverede risiko, fordi det ligger uden for dens normale forretningsområde. Netop fordi risikoen ikke kan vurderes, eller fordi ledelsen af principielle årsager fokuserer på strategiske emner, bliver ellers gode energiprojekter fravalgt. Det er blandt andet disse oversete investeringer, der udgør markedet for EPC. Overordnet set kan besparelser opnås ved at: øge energieffektivitet (mere effektivt udstyr, bedre styring, mindre spild) skifte til billigere energikilder (eksempelvis fra olie til solvarme) Der er en lang række teknologier, som kan generere energibesparelser inden for forskellige grupper af forbrugs- og forsyningssituationer, og EPC vil ofte omfatte kombinationer af forskellige produkter og services. Markedspotentialet vil blive beskrevet mere indgående senere (se kapitel 4.1), men der er væsentlige besparelser at hente inden for alle kategorier af forbrugssituationer. Tabellen herunder skitserer de væsentligste teknologier som anduvendes inden for forskellige segmenter af markedet: 5

11 Tabel 1 Besparelsesområder & eksempler Kategori Husholdning Ejendomme Industri Forsyning Besparelsesomr åder / teknologier Eksempler på aktører Danmark i Isolering / vinduer Lys Varmestyring Pumper Husholdningsart ikler Rockwool Velux Danfoss Grundfos *Heating Ventilation Aircondition I denne bog fokuseres især på business-to-business segmentet inden for bygninger og industri. De forskellige teknologiers/metoders udbredelse inden for dette segment kan aflæses ud fra data fra den amerikanske EPC industri. Figur 2 Typer af Teknologier Styring HV/AC Lys Vinduer / byggemateriale r Varmepumper Kontorudstyr Sensorer, målere og kontrolsystemer TAC Johnson Controls Øland Rådgivende ingeniører Figur 2 Typer af Teknologier Procesoptimerin g Procesvarme/va nd Motorer, pumper kompressorer Kedler Sensorer, målere og og kontrolsystemer Transformatore r Procesudstyr Transportsyste mer Dong HNG Danfoss Solutions Rådgivende ingeniører Rør Dæmpning Vedvarende Belysning Kraftvarme/ fjernvarme Dong Amplex GJ Denmark Belysning Klimaanlaeg (HV/AC) Motorer/drivere Andre foranstaltninger/strategier VVS produkter og fittings Vandvarmere Den private sektor Den institutionelle sektor Strømforsyning Ikke-energi forbedringer Div. udstyr og systemer Forbedringer af industriprocesser Nedkøling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 2 viser fordelingen af energiprojekter gennemført af Amerikanske PCA'ere inden for hhv. den private og institutionelle sektor (kommuner, hospitaler, osv.). Tallene afspejler de mange projekter inden for bygninger og viser, at lys og ventilation ofte er de lavest hængende frugter som følge af deres lave kompleksitet og økonomiske attraktivitet. Kilde: NAESCO 6

12 Selvom det er ikke muligt at komme med generelle udsagn om besparelsespotentialet, kan der med kombinationen af teknologier opnås besparelser, som er større end summen af de enkelte udstyrsleverancers komponenter. Udover dette er et væsentligt aspekt inden for næsten alle besparelsesområder adfærdsregulering. Det viser sig nemlig, at op imod 50 pct. af de opnåelige besparelser i en produktionsvirksomhed ligger i adfærdsændringer pct. besparelse på ventilation: Øland ventilation producerer komplette energieffektive ventilationsanlæg. Selskabet har gennem længere tid leget med tanken om at yde en besparelsesgaranti som et ekstra salgsparameter over for sine kunder. Besparelsespotentialet i renovation af gamle ventilationssystemer vurderes til at være stort. Konkrete eksempler viser energibesparelser på op til 70 pct. og tilbagebetalingstider på under 3 år. Problemstillingen for en virksomhed som Øland er, at mange projekter er for små (under DKK ) til at bære omkostningerne ved en EPC løsning. Derfor leder virksomheden efter en standardløsning som kan anvendes bredt. Energiforbrug før og efter renovation af ventilationsanlæg KWh/Døgn Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Dage Månedsgraf for November ( til ) før renovation Månedsgraf for Januar ( til ) efter renovation Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Grafen herover viser elektricitetforbruget for et ventillationsanlæg over en måned, før og efter rennovation og udskiftning af komponenter. Det væsentlige besparelsespotentiale fremgår tydeligt ligesom weekender markeres med skarpe fald i det tidligere energiforbrug. Et andet væsentligt aspekt ved mange investeringer i energibesparelser er såkaldte Non Energy Benefits (NEB er), som refererer til mulige positive følgevirkninger af investeringen. NEB omfatter eksempelvis forbedret indeklima, forbedret produktivitet, større komfort osv. Eksempelvis kan et nyt ventilationssystem give 2 Interview med danske PCA'er 7

13 bedre indeklima og dermed højere produktivitet blandt medarbejdere (se kapitel 4.4 for en videre diskussion af emnet). Det er væsentligt at understrege, at investering i alternative energikilder som eksempelvis solvarmeanlæg ikke adskiller sig fra investering i en teknologi, der reducerer energiforbruget. Begge dele kan reducere energiregningen for kunden. Det er desuden vigtigt at holde sig for øje, at besparelsen ikke er en konstant størrelse. I realiteten vil en besparelse i kroner og øre afhænge af såvel energiforbruget som energiprisen. Begge variabler kan svinge betydeligt over tid, og det samme kan besparelsen i kroner, hvilket nedenstående figur 3 illustrerer. Figur 3 Energiudgift Besparelse Figur 3 illustrerer at energiomkostningen som oftest ikke er en konstant størrelse. Det at fastslå besparelsen er ikke så simpelt som at trække energiomkostning efter investering fra energiforbrug før investering. Som den simple formel viser børe man inkludere justeringer. Tid Energibesparelse = Basisår energiomkostning - energiomkostning efter investering +/- justeringer Disse udsving kan delvist modelleres, som det senere vil blive påvist. Men eftersom det ikke er muligt at forudsige udsvingene eksakt, er der en risiko forbundet med besparelsen. Hvis der ikke var nogen risici forbundet med energibesparelser, ville finansieringen af investeringerne være utrolig simpel. Det er risiciene og fordelingen af disse, der fører til kompleksiteten omkring EPC. Derfor kortlægger et senere afsnit disse risici. 2.2 Typisk forløb for et energiprojekt Alle energiprojekter vil som minimum kræve en identifikation af besparelsespotentialet (analyse) og installation og måling for at konstatere resultaterne (verifikation). Inden for EPC er kravet til analyse og efterfølgende verifikation desuden højere, fordi den målte besparelse har økonomiske konsekvenser for andre end kunden selv. 8

14 Alle typer energiprojekter, som har et element af EPC i sig, vil derfor følge et lignende forløb: Figur 4 Vurdering og Projektudvikling Forhandling Leverance Opfølgning Indledende screening Energistudie Projektudvikling Etablering af baseline M&V plan Kontrakt Installation af udstyr Kalibrering Træning Måling & verifikation Rekoncilliering ift. resultater Den indledende energiscreening er en analyse af kundens energiforbrug samt besparelsespotentiale. Afhængig af PCA ens måde at arbejde på og projektets størrelse kan den indledende screening være den samme som en egentlig energiaudit. Mange PCA er vil dog i første omgang foretage en screening med henblik på at fastslå det minimale besparelsespotentiale. Energiscreeningen vil ikke afsløre hvordan besparelsen forventes opnået. For at få denne information skal kunden købe en energiaudit eller et energistudie fra PCA en. Et sådan energistudie for en industrivirksomhed vil typisk indeholde de nedenfor nævnte punkter: Indledning Baggrund og omfang af arbejde Undersøgte virksomhed og personale Metode og måleudstyr Operationel review Historisk udvikling og nuværende situation Produktionssetup og data for produktion Energi /andet forbrug og omkostninger Teknisk beskrivelse af processer Proces 1 Proces 2 Etc. Energiforsyning og -forbrug Elektricitetsforsyning og -forbrug Olieforsyning og -forbrug Dampforsyning og -forbrug Trykluftsforsyning og -forbrug Varmeforsyning og -forbrug Anden forsyning og -forbrug Begrænsninger Økonomiske krav/begrænsninger (investeringer, tilbagebetaling osv.) Tekniske begrænsninger Muligheder for energibesparelse Prioritering Tiltag/investering 1 Tiltag/investering 2 9

15 Etc. Bilag og dokumentation I praksis vil et energistudie inden for bygninger være mindre komplekst men indeholde næsten de samme overskrifter. Energiauditten vil sluttelig påvise det eksakte besparelsespotentiale, som PCA en er villig til at arbejde ud fra (garantere). Virksomheden er som oftest PCA ens største konkurrent, fordi den har mulighed for at tage anbefalingerne fra auditten og implementere dem uden yderligere konsulentbistand. For at undgå dette er en almindelig benyttet metode, at PCA en skal have yderligere økonomisk kompensation, hvis den ikke er med i det videre forløb. Frem til dette punkt minder EPC forløbet om en almindelig energikonsulentydelse. PCA er adskiller sig dog fra typiske energikonsulenter ved, at de selv påtager sig en økonomisk risiko i forhold til om den lovede besparelse opnås. For at skabe enighed, om hvorledes besparelsen skal opgøres, er det derfor vigtigt, at der etableres en baseline, der fastlægger kundens energiforbrug og de faktorer, som påvirker det. Derved isoleres den effekt, som energiprojektet har i forhold til variationer i brug, temperatur, produktion mv. 3 Garantien gives ud fra denne baseline. Fastlæggelse af baseline er nærmere beskrevet mere detaljeret senere i bogen (se kapitel 4.3). Baselinen indgår i kontrakten mellem kunden og PCA en, som omfatter garantien og betingelserne for det arbejde, der skal udføres, samt hvorledes resultater skal verificeres. Kontraktuelle forhold er beskrevet senere i bogen. Herefter implementeres projektet ved, at udstyret installeres, medarbejdere trænes, og projektgrupper etableres. En typisk bekymring i denne forbindelse er, at installationen på eksisterende produktionslinjer vil give anledning til store produktionsstop, men erfaringer viser, at de kan implementeres som led i det almindelige vedligehold. Den væsentligste udfordring er som oftest den tid, som kunden skal lægge i projektet til træning af medarbejderne for at opnå en adfærdsændring. Efter installation af udstyr og træning gennemføres måling og verifikation af energiforbruget. Dette kan gøres efter flere metoder (se kapitel 4.3). Måling og verifikation foretages normalt med relativt korte intervaller for at opnå et detaljeret billede af udviklingen i energiforbruget. Efter et år sammenholdes energiforbruget med den etablerede baseline første gang. Såfremt energiprojektet ikke har resulteret i de lovede besparelser, vil PCA en enten betale differencen eller foretage yderligere investeringer for at opnå det lovede resultat. Denne øvelse gentages årligt indtil kontaktens udløb. 2.3 Risici i forbindelse med energibesparelser I dette kapitel gennemgås de usikkerheder, der kan være knyttet til en økonomisk besparelse i kraft af lavere energiforbrug eller skift til billigere energikilder. Disse usikkerheder udgør de væsentligste risici, som skal fordeles på en hensigtsmæssig måde ud fra kundens og leverandørens præferencer. 3 Interview med danske PCAer samt potentielle kunder 10

16 I eksemplet fra det indledende kapitel kan en virksomhed regne med en årlig besparelse på DKK 3,5 millioner. Spørgsmålet er, hvilke elementer er bestemmende for, om den realiserede besparelse bliver større eller mindre end forventet. Usikkerhederne kan deles ind i tre hovedkategorier: Tekniske risici (teknologiens effektivitet) Aktivitetsrisici (kundens aktivitetsniveau og brug) Eksterne risici (usikkerheder uden for leverandørens og kundens indflydelse) Figur 5 Tekniske risici Sammenbrud Lav effektivitet Forkerte antagelser Vedligehold Eksterne risici Energipriser Vejr Force majeure Aktivitets risici Aktivitetsniveau Adfærd Figur 5 viser de forskellige risici som kan indvirke på den opnåede besparelse. For at give overblik er disse risici inddelt I tre grupper. Besparelsen I det følgende gennemgås de tre grupper. Tekniske risici De tekniske risici relaterer til, hvorvidt den teknologi og de metoder, der er anvendt til at opnå besparelsen, leverer varen. Der knytter sig følgende generelle, tekniske usikkerheder til besparelsen: Sammenbrud af udstyr Lavere effektivitet end ventet Samlet besparelse er lavere end ventet på grund af forkerte antagelser Mangelfuld vedligeholdelse Den første risiko er de fleste udstyrsleverandører bekendt med: At det leverede udstyr bryder sammen eller ikke fungerer planmæssigt. Herefter er der risikoen for, at teknologien ikke er så effektiv, som antaget. Eksempelvis at en udskiftet elmotor kun bruger 20 pct. mindre elektricitet mod de forventede 30 pct. Endelig er der risikoen for, at den samlede energibesparelse ikke er så stor, som ventet, fordi de forventede energibesparelser ikke kan realiseres. Den risiko er til stede i større projekter, hvor besparelsen ikke kun afhænger af en udstyrsleverance men også af kalibreringen - eksempelvis styring af gadebelysning som i eksemplet nedenfor. 11

17 Teknisk risiko: Gadebelysning Amplex A/S er en dansk virksomhed med speciale i systemer til styring og dæmpning af gadebelysning. Gadebelysning rummer ofte store muligheder for energibesparelser. Besparelserne kan opnås på tre måder: Installation af energirigtige pærer Mere præcis styring (lyset tænder først, når det er nødvendigt) Dæmpning af belysningen Det er ligetil at beregne den forventede effekt af at installere energisparepærer i gadebelysningen. Amplex fokuserer imidlertid på de to andre metoder. Her er besparelsen sværere at estimere på forhånd, da disse afhænger af lokale forhold, og derfor ikke kan generaliseres. Desuden er det usikkert, hvor meget man kan dæmpe på de enkelte strækninger, uden at de sidste lamper sætter ud. Dette skyldes ikke at man ikke teknisk kan vurdere hvor meget der kan dæmpes, men at det er yderst omkostningskrævende at måle på alle tændsteder. Selv om man er sikker på, at bedre styring og dæmpning vil give væsentlige besparelser, er det derfor vanskeligt at lave en eksakt beregning på forhånd. Denne tekniske risiko gør det derfor i praksis svært at implementere EPC snævert inden for gadebelysning. Grundet dette arbejder Amplex derfor ofte med pilotinstallationer, der kan sandsynliggøre hvilke besparelser der kan opnås. En vigtig pointe i forhold til teknisk risiko er, at den generelt er omvendt proportional med antallet af forskelligartede projekter. Det vil sige, at den tekniske risiko ved at lave energieffektivisering på fem identiske kontorbygninger er større end ved fem forskellige bygninger. Årsagen er den spredningseffekt, der opnås ved at tage forskellige projekter. Figur 6 Samlet risiko Tekniske risici ved flere projekter 0 Populært sagt vil størrelsen af et energibesparelsesprojekt og forskelligartetheden af anvendelsesområder/tek nologier betyde, at der er større mulighed for at vinde på karrusellerne, hvad man mister på gyngerne. Dette gælder naturligvis hvadenten der er tale om mange projekter eller store forskelligatede projekter. Antal forskelligartede projekter 12

18 Jo flere kvadratmeter, desto bedre TAC er en svensk virksomhed ejet af franske Schneider-Electric. TAC har aktiviteter i Danmark. Virksomheden har specialiseret sig inden for bygningsautomatik, service, sikring, og EPC. Inden for EPC har TAC fokus på bygningsprojekter. Hos TAC betyder store projekter med flere enheder større mulighed for at give økonomisk interessante garantier, dels fordi de store projekter ofte er mere økonomisk rentable, og på grund af muligheden for risikospredning. Eksempler på sådanne projekter findes især inden for den kommunale sektor i Sverige, hvor kommunerne typisk har mange kvadratmeter fordelt på flere forskellige bygningstyper. Eksterne risici Eksterne risici ligger uden for kundens og leverandørens indflydelse. De væsentligste usikkerhedsmomenter for besparelser er: Energipriser Vejret Force majeure Skønt visse lande har statskontrollerede energipriser, er priserne på de forskellige energiformer ikke statiske. Usikkerheden omkring fremtidige energipriser er væsentlig i og med, at faldende energipriser vil resultere i en mindre realiseret besparelse, hvorimod stigende energipriser resulterer i en større besparelse. Figur 7 Index (2003s02=100) Elpriser - EU H H H H H H H H År Industri Privat Graferne viser den indekserede udvikling i hhv. el- og gaspriser over en 4-årig periode. Der er tale om gennemsnitstal for EU15. Graferne understeger hvor meget energiprisen varierer over selv relativt korte perioder. Disse gennemsnitstal dække over endnu større udsving i de enkelte lande. I forhold til EPC er der således en reel risiko for den realiserede besparelse således at blive væsentligt påvirket af ændringer i energipriser. 13

19 Gaspriser - EU Index (2003s02=100) Industri Privat H H H H H H H H År En anden ekstern faktor, som især spiller en stor rolle for projekter i relation til bygningsmasse og vedvarende energiprojekter, er vejret. Følgende parametre har ofte en effekt på rentabiliteten: Temperatur Regn - luftfugtighed Solindstråling Vind Force majeure omfatter alle forhold, som ligger uden for aftaleparternes indflydelse. Der kan være tale om uvejr, tredje parts uagtsomhed, krig, kriminalitet, brand mv. Sådanne risici vil altid være til stede i ethvert kommercielt forhold, og der kan oftest forsikres mod disse risici i større eller mindre grad. Aktivitetsrisici Aktivitetsrisici er forbundet med kundens aktiviteter, og denne usikkerhed kan opdeles i to hovedkategorier: Rutineændringer i energiforbrug (øget omsætning, mere produktion, modificeret produktstrategi, flere medarbejdere) og ikke-rutinemæssige ændringer i energiforbrug (ny lejer af bygning, helt nye produkter, væsentlig omlægning af flow) Adfærdsmønstre og komfort Den første aktivitetsusikkerhed er indlysende: Hvis en virksomheds omsætning eksempelvis stiger med 40 pct., vil energiforbruget ligeledes stige. Dette vil sandsynligvis gøre besparelsen større i absolutte tal, men omvendt vil virksomhedens energiregning sikkert stige trods besparelsesindsatsen. Inden for bygninger er denne risiko ofte forbundet med antallet af arbejdsstationer eller antal timer, bygningen er i brug. Disse rutineændringer adskiller sig fra ikkerutineændringer så som en total omlægning af produktionsflowet eller, at brugen af en bygning radikalt ændrer karakter. 14

20 Det andet usikkerhedselement er adfærd hos medarbejdere og ledelse. Opmærksomhed på energispild i dagligdagen og efterlevelse af adfærdsændringer kan have en meget væsentlig betydning for den realiserede besparelse. Eksempelvis kan energibesparelsen fra renovationen af et ventilationsanlæg udraderes, hvis man øger temperaturen for at forbedre indeklimaet. Opmærksomhed på spild kan omvendt også øge besparelsen væsentligt ud over det forventede. Hvis en stor del af den forventede besparelse kommer fra adfærdsændringer, og PCA en har træning af personalet som koncept, kan adfærd med rette betegnes som en teknisk risiko ved projektet. Sandsynligheden for at der opstår problemer inden for dette område, afhænger i høj grad af PCA ens tidligere erfaring og den kulturelle barriere. Således vil den adfærdsmæssige risiko være større i lande, hvor PCA en har en begrænset erfaringsbase. Eksempel: KeepFocus - Opmærksomhed i sig selv skaber resultater KeepFocus A/S arbejder med energibesparelser gennem adfærdsændringer, som folk selv skaber. KeepFocus' system giver løbende brugerne af en bygning information om alle typer forbrug. KeepFocus' software fremstiller forbrugsdata i grafer, symbolik og tabeller, som gør sammenligningen intuitiv. Alene det overblik resulterer som oftest i væsentlige besparelser når systemet er installeret. Typisk oplever kunderne en besparelse på el- og vandforbrug på omkring pct. og investeringen i et system er som oftest betalt tilbage på mindre end to år. Basparelsen sker vel at mærke alene gennem adfærdsændringer (slukke lyset, stoppe lækager, slukke for varmen, etc.). Det er væsentligt at notere sig, at denne indsats typisk sker selv om den energiansvarliges ikke har økonomiske incitamenter til at belønne lavere energiforbrug. Eksempel: Usikkerhed omkring adfærdsmønstre hos kommuner Amplex A/S har demonstreret, at virksomhedens teknologi effektivt kan skaffe besparelser for kommuner i både Danmark og udlandet ved dæmpning og bedre styring af deres gadebelysning. Virksomheden kan relativt præcist estimere, hvor stor besparelsen vil være, så længe forudsætningerne ikke ændrer sig for meget. Amplex har dog endnu ikke kastet sig over egentlige EPC projekter, da man er usikker på kundernes adfærd. For at opnå dokumenterede besparelser er det naturligt, at man bliver nødt til at afgrænse belysningsområdet og specificere, hvilke pærer man sætter i gadelamperne. Ved at udstede en garanti på en besparelse kan man ende i en situation, hvor en kommune vil få økonomisk gevinst ved at skifte til billigere pærer med højere energiforbrug og dække de højere omkostninger via garantien. Bekymringen gør sig ikke gældende i Danmark, hvor man har tillid til at kunderne overholder deres kontraktmæssige forpligtigelser og hvor retssikkerheden er stor. Risikoen er dog reel i udlandet, hvor Amplex' muligheder for løbende kontrol og håndhævelse er begrænsede. Frem for en egentlig EPC-løsning med finansiel garanti benytter Amplex sig af pilotprojekter, som typisk dækker flere bydele for at fastlægge den forventede besparelse. På basis af den observerede besparelse i pilotprojektet accepterer får kunden en fornuftig sikkerhed for at Amplex' løsning, hvis installeret i hele byen, vil kunne levere en givet besparelse. 15

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Summary EPC Greve Kommune - skoler

Summary EPC Greve Kommune - skoler Summary EPC Greve Kommune - skoler I forbindelse med EPC-projektet i Greve Kommune har Siemens i perioden den 5. august til den 2. september 2009 gennemgået de resterende 11 skoler med henblik på energibesparelser

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

ESCO. Kommune-erfa nr. 6

ESCO. Kommune-erfa nr. 6 Kommune-erfa nr. 6 ESCO Når en kommune gør brug af energitjenester, eksempelvis i form af energirenovering af bygninger, bliver det ofte kaldt for et ESCOsamarbejde. ESCO står for Energy Service Company

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere