: Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg"

Transkript

1 Notat Grontmij A/S Granskoven Glostrup Danmark T F CVR-nr Plastkortlægning 4. december 2014 Vores reference: Til Fra : Vestforbrænding, Brit Schøt-Nielsen ARC, Ida Leisner og Per Brask Dansk Affaldsforening, Niels Remtoft Clean, Jonas Mortensen samt de deltagende kommuner/affaldsselskaber : Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Baggrunden for denne analyse af plastmængder er, at der er store forskelle på hidtidige opgørelser af plastmængder i Danmark. Derfor ønskes gennemført en kortlægning heraf med henblik på at afklare, hvilke mængder der reelt kan indsamles i husstandsnære indsamlinger i fast beholder. Det er håbet, at kortlægningen kan give et første bud på en kvalificeret estimering af plastmængder i Danmark, som kan danne grundlag for en vurdering af nødvendige kapaciteter på sorteringsanlæg eller en behandlingsløsning, der enten er hensigtsmæssig at etablere eller gøre brug af. Det kan være i ind- eller udland. Udgangspunktet for undersøgelsen er at bibringe viden til afklaring af behovet for kapacitet uanset valg af behandlingsløsning, idet håndteringen skal give mening økonomisk, miljømæssigt etc. Håbet er, at der kan udledes aktuelle nøgletal pr. bolig til brug for beregning af kapacitet lokalt, regionalt mv. baseret på praktiske erfaringer frem for teoretiske nøgletal. Derudover er formålet at få samlet faktuelle data i forhold til den eksisterende viden på området. Notatet indeholder en kort status for seneste udmeldte potentialer og indsamlingseffektiviteter for plast fra husholdninger. Der foretages en beregning af potentialer og effektiviteter på baggrund af data fra miljøprojekter mv. Resultaterne vises i skemaform, forudsætninger og resultater fremgår ligeledes af bilag. D M E Plastkortlægning_final2_omj_bfj (2).docx

2 Side 2 Status vedr. udmeldte potentialer og effektiviteter vil blive brugt i og holdt op mod den kortlægning, der er gennemført i relation til nærværende projekt, hvor 17 1 kommuner med husstandsindsamling af plast i fast beholder har udfyldt et spørgeskema om husstandsindsamlingen og indsamling af plast på kommunernes respektive genbrugspladser. Notatet er opdelt efter: Indsamling af plast ved husstanden i fast beholder. Indsamling på genbrugsplads. 2 OPSUMMERING Notatet indledes med en opsummering af resultaterne af analysen. På baggrund af den gennemførte analyse oplistes en række centrale resultater: En beregning på baggrund af Miljøprojekt nr. 1458, 2013 viser, at der i Danmark kan indsamles ca ton plast fra husholdninger. Der har været en høj svarprocent og der er indkommet gode valide data, som efterfølgende har været sendt til godkendelse hos kommunerne. Derudover viser undersøgelsen: Husstandsindsamling o Der er stor variation i de indsamlede mængder: Hos de adspurgte kommuner indsamles i dag mellem 0,57-27 kg pr. husstand pr. år svarende til et gennemsnit på 9,75 kg plast/husstand/år. Den store spredning i de indsamlede mængder kan ikke umiddelbart forklares, men følgende skal tages i betragtning: Ikke alle de adspurgte kommuner indsamler blød plast. Flere af kommunerne har kun haft ordningen i få år, hvorfor benyttelsen af den vil blive øget på sigt - og den indsamlede mængde dermed stige. Når indsamlingen stiger over tid, skyldes det typisk, at nye områder/boligtyper kobles på ordningen, samt at ordningen med tiden bliver mere kendt og benyttet mv. I nogle af kommunerne implementeres ordningen først på sigt hos alle husstande etapevis implementering. Der er forskel på effektiviteten af ordningen hos de adspurgte kommuner, som har haft ordningen i lige mange år. Dette kan hænge sammen med boligtyper, demografiske forhold mv. Derudover kan information om ordningen, inddragelse af borgerne i opstartsfasen etc. have en betydning for ordningens effektivitet. o På grund af stor spredning i de faktisk indsamlede mængder er det ikke muligt at give et estimat på, hvor store mængder plast der kan indsamles ved husstanden i Danmark. Der kan således ikke udledes et landsdækkende nøgletal for kg pr. husstand, ligesom data fra undersøgelsen ikke kan benyttes til at danne grundlag for en vurdering af nødvendige kapaciteter på sorteringsanlæg/behandlingsløsning. o Ca. ¼ af landets kommuner er gået i gang med at indsamle plast i fast beholder ved husstanden. 1 Det er dog ikke alle, der har kunnet besvare spørgsmålene om mængder indsamlet. Grontmij A/S

3 Side 3 3 STATUS o De enkelte ordninger kan på det foreliggende datagrundlag ikke evalueres i forhold til hinanden. o Kommunerne opgør ikke de indsamlede mængder fordelt på etage- og flerfamilieboliger. o Kommunerne opgør ikke nødvendigvis indsamlingen af hård og blød plast særskilt. o Hos hovedparten af de adspurgte kommuner er ordningen startet inden for de seneste 3 år. o I 7 kommuner er alle husstande omfattet af ordningen for indsamling af plast ved husstanden. Hovedparten af kommunerne vil inddrage samtlige husstande på sigt. o I 10 af kommunerne er ordningen obligatorisk, og i 7 kommuner er den frivillig. I de fleste kommuner betaler alle til ordningen. Deltagelsen i ordningen er høj i kommuner med frivillighed. o 5 kommuner indsamler kun hård plast. 12 kommuner indsamler både hård og blød plast, 0 kommuner indsamler kun blød plast. o Renheden af fraktionen er svingende. o Kvaliteten af den indsamlede plast er ikke kendt. o Bilagene til notatet giver et godt overblik over de aktuelle ordninger i kommunerne og kan benyttes som inspiration, når nye ordninger skal tilrettelægges. o Der er behov for opfølgende kortlægninger, når kommunerne har opnået mere erfaring med indsamling af plast ved husstanden i fast beholder. Genbrugspladser o Der indsamles fra 0,70 ca. 23 kg plast pr. husstand pr. år. Svarende til et gennemsnit på 7,49 kg pr. husstand pr. år. Mængden af indsamlet plast på genbrugspladser er meget varierende. Der tegner sig ikke et entydigt billede af, at det er de kommuner, som har haft ordningen længst, der indsamler de største mængder pr. indbygger. o Plast har været indsamlet på genbrugspladser hos flere af kommunerne siden før kommunesammenlægningen og frem. o De fleste indsamler plastfolie, plastdunke og genanvendeligt PVC, plasthavemøbler mv. o En ukendt del af plasten på genbrugspladserne kommer fra erhverv. o Der foregår sparsom forsortering på genbrugspladserne. På baggrund af Miljøprojekt nr , 2013 har Grontmij beregnet den samlede plastmængde for hele landet og særskilt i afsnit 4.3 for Vestforbrændings og ARC s oplande. 2 Det har været en forudsætning for opstilling af mængde og sammensætning af de relevante affaldstyper i Miljøprojekt nr. 1458, at det skulle svare til faktisk registreret mængde ifølge Affaldsstatistikken for 2008 og ikke til den mængde, der kan beregnes på baggrund af miljøprojekter om undersøgelse af sammensætningen af dagrenovation mv. Derudover fremgår det, at det er valgt at lade affaldsmængden af de enkelte materialer (pap, plast, glas og metal) svare til den mængde, der fremgår af Forsyningsstatistikken. Derfor er mængden i Miljøprojekt nr opskrevet, så den beregnede mængde (fra miljøprojekter om undersøgelse af sammensætningen af dagrenovationen) stemmer overens med den registrerede mængde (s.151 i Miljøprojekt nr. 1458). Grontmij A/S

4 Side 4 4 ANALYSE Af Miljøprojekt nr fremgår potentialer 3 og indsamlingseffektiviteter 4 for indsamling af plast fra enfamilie- og etageboliger, se følgende tabeller 1 og 2: Tabel 1: Potentialer (kg/husstand/uge) og indsamlingseffektiviteter i % ved husstandsindsamling for enfamilie- og etageboliger fordelt på plastemballage og anden plast Indsamlingseffektivitet ved husstandsindsamling Potentiale Enfamilieboliger (kg/husstand/ Etageboliger (kg/husstand/ uge) Indsamlingseffektivitet, enfamilieboliger (%) Indsamlingseffektivitet, etageboliger (%) uge) Plastemballage 0,623 0, Andet af plast 0,106 0, I alt 0,729 0,636 Som det ses, er indsamlingseffektiviteten for enfamilieboliger langt højere end for etageboliger. Tabel 2: Potentialemængde på landsplan for enfamilie- og etageboliger fordelt på plastemballage og anden plast ton/år Mængde pr. år Hele landet Potentialemængde på landsplan for enfamilieboliger (ton/år) Potentialemængde på landsplan for etageboliger (ton/år) Forventede 5 indsamlede mængder på landsplan fra enfamilieboliger (ton/år) Forventede 5 indsamlede mængder på landsplan fra etageboliger (ton/år) Plastemballage Andet af plast I alt Af beregningen ses, at den samlede mængde plast fra husholdninger i Danmark med de oplyste effektiviteter - vil kunne ligge på ( ) ton/år. Der er i august/september 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om husstandsindsamling af plast i fast beholder samt indsamling på genbrugspladser. Spørgeskemaet er sendt til 27 kommuner 3 af de adspurgte kommuner var ikke relevante, enten fordi ordningen ikke er rullet ud endnu, eller fordi de ikke har husstandsindsamling af plast i fast beholder. Af de resterende har 17 besvaret spørgeskemaet. 3 Potentialet er den mængde af f.eks. en given genanvendelig fraktion, der p.t. ligger i dagrenovationen, og som potentielt kan indsamles til genanvendelse. Opgjort på baggrund af Econets analyser af indholdet i dagrenovationen opjusteret i forhold til den registrerede mængde. 4 Indsamlingseffektiviteten er udtryk for den procentvise andel af f.eks. en given genanvendelig fraktion, det forventes, der reelt kan indsamles, idet det ikke kan forventes, at det fulde potentiale kan indsamles. Effektiviteten er erfaringsmæssigt forskellig for enfamilie- og etageboliger. Indsamlingseffektiviteten er således den andel af potentialet, det vurderes, der faktisk kan indsamles fordelt på enfamilie- og etageboliger. 5 Den forventede mængde er baseret på en beregning på baggrund af de effektiviteter, der fremgår i tabel 1 fra Miljøprojekt nr. 1458, Grontmij A/S

5 Side 5 I beregningerne af mængder af indsamlet plast tages forbehold for: At vi ikke har specifikke oplysninger om, hvor stor en andel af den indsamlede plast, der rent faktisk genanvendes. At renheden af fraktionen er meget forskellig fra kommune til kommune. De adspurgte kommuner har ikke oplyst mængderne fordelt på etageboliger og enfamilieboliger, formentlig fordi data ikke foreligger opdelt. Derfor har vi i analysen taget udgangspunkt i Miljøprojekter og estimerede effektiviteter for indsamlingen i hhv. etageboliger hhv. enfamilieboliger. Derudover har ikke alle kommuner, der indsamler hård og blød plast, opgjort mængderne særskilt. Resultatet af undersøgelsen er vist nedenfor. 4.1 Plastmængder ved husstandsindsamling Figur 1: Plast indsamlet fra husstanden kg pr. år 6 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Plast indsamlet fra husstanden (kg/husstand/år) 27,33 26,00 17,07 17,00 18,28 8,36 3,81 3,81 3,16 4,52 4,45 5,76 4,63 4,08 0,57 7,24 11,97 Det ses af figur 1, at den indsamlede mængde er meget varierende, hvilket ikke umiddelbart kan forklares. Følgende har dog betydning: Varighed af ordning, at ikke alle husstande endnu er koblet på, informationsniveau, plasttyper omfattet etc. Et beregnet gennemsnit fra de adspurgte kommuner er følgende, idet kommunerne er opdelt i 3 grupper i relation til: 1: Beregnet gennemsnit for samtlige kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, dvs. kommuner, der opgør indsamlingen af hård og blød plast både samlet og separat. 6 For Gladsaxe og Rødovre er benyttet tal fra Vestforbrændings årsstatistik. Grontmij A/S

6 Side 6 2: Beregnet gennemsnit for kommuner, der opgør indsamlingen af hård plast separat. 3: Beregnet gennemsnit for kommuner, der opgør indsamling af blød plast separat. Ud af de 16 kommuner, der har oplyst om mængder ved husstandsindsamling, opgør 8 kommuner indsamling af hård plast separat, 5 kommuner opgør indsamling af blød plast separat. Gruppe 1: Indsamling af hård og blød plast 7 : 9,75 kg pr. husstand pr. år Gruppe 2: Indsamling af hård plast 8 : 3,92 kg pr. husstand pr. år Gruppe 3: Indsamling af blød plast 9 : 1,23 kg pr. husstand pr. år Nedenfor fremgår en række forhold, som har indvirkning på undersøgelsens resultater: Der kan f.eks. ikke konstateres en sammenhæng mellem mængde og varighed af ordningen. o Mængden i Brøndby Kommune 10 ser umiddelbart meget høj ud i betragtning af, at kommunen kun har haft ordningen i få måneder. Ved kontakt til kommunen er det oplyst, at billedet er det samme for de efterfølgende måneder (september/oktober 2014). o Mængden for Randers Kommune er meget lav. Nogle forklaringsmuligheder kan være, at Der først i maj 2013 blev udsendt husstandsomdelt information om bl.a. plastindsamlingen. Denne information har hidtil kun fremgået af kommunens affaldshæfte. Piktogrammet på containeren til plastemballage er ikke opdateret. Piktogrammet viser, at man kun må smide glas i containeren. Dette ændres i forbindelse med nyt udbud til september Derfor har borgerne ikke været så bevidste om, at plast skal frasorteres. Baggrunden for, at informationen ikke har været så målrettet, er, at sorteringsanlægget skulle have mulighed for at nå at indkøre nye rutiner mv. Kommunen regner med intensiv information i 2015/16. Ca. 40 % af borgerne bor i lejligheder, hvor sorteringseffektiviteten erfaringsmæssigt ikke er så høj som for enfamilieboliger. Generelt gælder det, at de fleste besvarelser af spørgeskemaet refererer til den indsamlede mængde. Ingen af besvarelserne refererer til den faktisk genanvendte mængde, da denne ofte ikke kendes. Eksempelvis oplyses følgende: 7 Beregnet gennemsnit for samtlige kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. 8 Opgjort på baggrund af de kommuner, der opgør indsamling af hård plast separat i alt 8 kommuner. 9 Opgjort på baggrund af de kommuner, der opgør indsamling af blød plast separat i alt 5 kommuner. 10 Mængden for Brøndby Kommune er opgjort for 10 uger, hvor ordningen har kørt, Grontmij har derfor skaleret op til et helt år. Grontmij A/S

7 Side 7 o Ved opfølgende kontakt til RenoSyd er oplyst, at de 0,4 kg 11 plast/husstand pr. måned for Skanderborg (4,45 kg pr. husstand pr. år) og Odder (4,52 kg pr. husstand pr. år) er den mængde, der er tilbage efter sorteringen på sorteringsanlægget i Vojens fra henteordningen. RenoSyd er i øjeblikket sammen med Dansk Affald ved at kigge nærmere på plastens videre skæbne. Plasten sendes videre til et andet sorteringsanlæg i Tyskland, hvor det sorteres i forskellige typer. o DanBørs har oplyst 12, at der med meget store variationer i en sorteret vare af hård plast er ca % urenheder, labels mv., der sorteres fra i den senere oparbejdningsproces. Hvis dette resultat kan overføres på den udvejede vare fra f.eks. Dansk Affald, vil % af den udvejede mængde være plast, der kan indgå som regenerat i nye produkter. Derudover er der forskel på, hvilke plasttyper der indsamles. Som det fremgår i afsnit 4.4 under gennemgangen af besvarelserne, har 5 kommuner opgivet, at de kun indsamler hård plast (dunke). 12 kommuner har opgivet, at de indsamler både hård og blød plast, mixed plast, PET (hård plast/dunke), HDPE folie. Det har naturligvis indflydelse på, hvor stor en mængde der kan indsamles, om der indsamles både hård og blød plast. For en række kommuner gælder, at ordningen ikke har eksisteret i et helt år (2013), herunder bl.a. Billund, Brøndby, Esbjerg, Gladsaxe og Rødovre. For disse kommuner er mængderne skaleret op til et helt år. Endelig er ordningen for nogle kommuners vedkommende ikke rullet ud i hele kommunen, men vil blive det på sigt, hvilket betyder en ændring i mængden. For f.eks. Rødovre Kommunes vedkommende vil det forventeligt betyde en nedgang i mængden pr. husstand, da ordningen ikke p.t. er udbredt til alle etageboliger, som erfaringsmæssigt leverer en forholdsvis mindre mængde end enfamilieboliger pr. husstand. Ovenstående gennemgang af særlige omstændigheder ved besvarelserne generelt betyder, at de indkomne data fra én kommune vanskeligt kan sammenlignes med data fra en anden kommune, idet ordningerne er organiseret forskelligt, har haft forskellig varighed, forskellige plasttyper omfattet mv., ligesom de beregnede gennemsnit for indsamlet mængde pr. husstand ikke kan betragtes som et landsdækkende nøgletal Mængden for Odder og Skanderborg er beregnet som en samlet mængde og opsplittet i forhold til antallet af husstande. Ved oplæg på plastdag hos Vestforbrænding den 24. september Grontmij A/S

8 MÆNGDE PLAST PR. HUSSTAND 0,70 1,00 3,72 6,26 5,65 6,58 4,92 6,36 6,21 5,88 6,37 7,70 9,53 11,28 14,31 23,44 Side Plastmængder på genbrugspladser Figur 2: Plastmængder indsamlet på genbrugspladser kg pr. husstand pr. år PLASTMÆNGDER INDSAMLET PÅ GENBRUGSPLADSER KOMMUNE Af figur 2 ses, at mængden 13 af indsamlet plast på genbrugspladser er meget varierende. Der tegner sig ikke et entydigt billede af, at det er de kommuner, som har haft ordningen længst, der indsamler de største mængder pr. indbygger. Der indsamles fra 0,70 23 kg pr. husstand pr. år. Gennemsnitlig plastmængde fra genbrugspladser: 7,49 kg pr. husstand pr. år beregnet på baggrund af de indhentede data. En mindre andel af plasten fra genbrugspladserne vil sandsynligvis blive afleveret til husstandsindsamlingerne, når disse bliver fuldt implementeret. Derudover stammer en ikke kendt andel af plasten fra genbrugspladserne fra erhverv. 4.3 Plastmængder ved husstandsindsamling i Danmark De indkomne data har så stor spredning, at en beregning af et gennemsnitligt nøgletal (kg pr. husstand pr. år) ikke kan ses som udtryk for et validt landsdækkende nøgletal. Men blot som et eksperiment beregnet på baggrund af de indsamlede data - er nedenfor opgjort den forventede plastmængde, der kan indsamles i Danmark og opgjort særskilt på Amager Ressource Centers og Vestforbrændings oplande - med alle de forbehold, der er nævnt tidligere i notatet. Mængden pr. husstand er skaleret op svarende til husstandstallet på landsplan og for Vestforbrændings og ARC s oplande. 13 Vedr. Frederiksberg Kommune er det aftalt med Københavns Kommune, at mængden fra genbrugspladsen Bispeengen deles med 50 % til København og 50 % til Frederiksberg. Grontmij A/S

9 Side 9 Tabel 3: Plastmængde i kg pr. uge og pr. år /husstand Potentiale Mængde pr. husstand (kg/husstand/år) Mængde pr. husstand (kg/husstand/uge) Mængde af plast baseret på analysen 9,75 0,188 Mængde af plast baseret på MST proj ,97 0,230 Tabel 4: Plastmængde i ton pr. år indsamlet ved husstanden hele landet Mængde pr. år Forventet indsamlet mængde på landsplan Hele landet (ton/år) Mængde af plast baseret på analysen Mængde af plast baseret på MST proj Det ses af tabel 4, at det på baggrund af analysens data - opskaleret til hele landet - kan forventes, at der kan indsamles ca ton plast (hård og blød plast) fra husholdninger ved husstandsindsamling i fast beholder. Denne mængde kan ikke tages som udtryk for, at vi med denne undersøgelse har fået et bud på, hvor stor en mængde det er muligt at indsamle. En række forhold gør sig gældende: Ikke alle de adspurgte kommuner indsamler blød plast. Flere af kommunerne har kun haft ordningen i få år/måneder, derfor kan det forventes, at borgernes benyttelse af ordningen vil blive øget og den indsamlede mængde dermed stige, og det har været nødvendigt at opskalere de indsamlede data til et helt år, hvilket ikke nødvendigvis er retvisende. I nogle af kommunerne er ordningen ikke fuldt implementeret hos alle husstande, men vil blive det på sigt. Der er forskel på effektiviteten af ordningen hos de adspurgte kommuner, som har haft ordningen i lige mange år. Dette kan hænge sammen med boligtyper (enfamilieboliger leverer mere plast til ordningen end etageboliger), demografiske forhold mv. Derudover kan information om ordningen, inddragelse af borgerne i opstartsfasen etc. have en betydning for ordningens effektivitet. Tabel 5: Beregnet mængde af plast indsamlet/år ved husstandsindsamling ARC s opland - baseret på den gennemførte analyse - ton Mængde pr. år ARC s opland Forventet indsamlet mængde i ARC s opland (ton/år) inkl. København Samlet mængde plast Tabel 6: Beregnet mængde af plast indsamlet/år ved husstandsindsamling Vestforbrændings opland - baseret på den gennemførte analyse - ton Mængde pr. år Vestforbrændings opland Forventet indsamlet mængde i Vestforbrændings opland (ton/år) ekskl. København Samlet mængde plast Grontmij A/S

10 Side Opsamling Med de nævnte forbehold for sammenligneligheden af de indsamlede data mv. viser analysen af indsamlede mængder og sammenligninger med potentialet beregnet på baggrund af miljøprojekt 1458, at: Der indsamles 9,75 kg plastemballage pr. husstand pr. år ved husstandsindsamling. Der indsamles 7,49 kg plast (ikke kun emballage) pr. husstand pr. år fra genbrugspladser. Beregninger på baggrund af Miljøprojekt 1458 viser, at der kan indsamles 11,97 kg plastemballage ved husstandsindsamling pr. husstand pr. år. Der indsamles 16,82 kg plastemballage mv. pr. husstand pr. år samlet fra husstande og genbrugspladser i den gennemførte analyse. Det er væsentligt at pointere, at der på genbrugspladsen indsamles andre plasttyper end ved husstanden (plastemballage). 4.5 Ordningernes organisering Nedenfor fremgår en gennemgang af kommunernes besvarelser vedr. ordningernes organisering, herunder: Hvornår ordningen startede Beholdertype Hvem der er omfattet af ordningen (husstandstyper) Om ordningen er frivillig/obligatorisk Hvilke plasttyper der indsamles Information/kampagner Sorteringsvejledning Sortering Afsætning og slutbehandling af plasten Behandlingsanlæggets oplysninger om fraktionens indhold Sortering på anlægget Husstandsindsamling Hvornår startede ordningen? 2014: 2 kommuner 2013: 4 kommuner 2012: 6 kommuner 2008: 3 kommuner (heraf startede en del af ordningerne allerede i 2003, inden kommunesammenlægningen) 2007: 1 kommune 1987: 1 kommune Det gælder således for hovedparten af de adspurgte kommuner, at ordningen er startet inden for de seneste 3 år. Grontmij A/S

11 Side 11 Beholdertype 2-kammer til haveboliger: 10 kommuner, herunder har 2 kommuner oplyst specifikt: o Stor etkammer beholder til etageejendomme (størrelse ikke oplyst) (eller 4 kassetter med 38 l volumen antal valgfrit). o Etageboliger kan vælge mellem 240 l, 400 l eller 600 l. 1 stk.140 l beholder: 2 kommuner Madam Skrald 4-kammerbeholder 240 l (20 % af husstandene har denne) eller 370 l (80 % af husstandene har denne): 1 kommune 240 l-600 l: 1 kommune Et-kammer beholder 190 l: 1 kommune Resterende er uoplyst. Hovedparten af de adspurgte kommuner har flerkammerbeholdere, hvor plast enten indsamles separat eller sammen med andre genanvendelige fraktioner. Hvem er omfattet? I 7 af kommunerne er alle husstande omfattet af ordningen. I de resterende er det for det meste kun haveboliger, der er omfattet. Dog startede Frederiksberg Kommune med at gennemføre ordningen for etageboliger. For de fleste af de kommuner, hvor alle ikke er omfattet fra starten, er planen, at de inddrages på sigt. Er ordningen frivillig? I 10 af kommunerne er ordningen obligatorisk, og i 7 kommuner er den frivillig. I de fleste af de kommuner, hvor ordningen er frivillig, betaler borgerne til ordningen, uanset om de benytter den eller ej. Der meldes om en høj deltagelse i ordningen i de kommuner, hvor ordningen er frivillig (50-92 % deltager). Hvilke plasttyper indsamles? Besvarelserne af, hvilke plasttyper der indsamles, er meget varierende enkelte har ikke oplyst om plasttyper (hvor Grontmij selv har kendskab, har vi tilføjet, men i de tilfælde er der ikke opgjort en mængdefordeling for beregningen fordelt på plasttype jf. afsnit 4.1. og bilag). Indsamling fra husstande Hård plast: 5 kommuner har opgivet, at de kun indsamler dunke/hård plast. Mix plast, PET, hård plast/dunke, HDPE, folie: 12 kommuner har opgivet, at de indsamler både hård og blød plast. Information/kampagner Stort set samtlige adspurgte oplyser om opstartskampagner for at informere om den nye ordning. 5 kommuner oplyser, at de jævnligt udsender information eller har gennemført en opfølgning efter ordningens start, og oplever, at det har en god effekt med øgede mængder og rene fraktioner. Grontmij A/S

12 Side 12 En enkelt kommune oplyser om opfølgning over for husstande, som ikke sorterer, og at det havde en god effekt. Plasten indsamles hos en del af kommunerne sammen med andre genbrugsfraktioner, og informationen er derfor rettet mod indsamling af samtlige genbrugsmaterialer. De adspurgte kommuner oplyser om følgende typer af information: Jævnlig udsendelse af pjecer og foldere, annoncer, information på hjemmeside Information via sms Borgermøder, husstandsomdelt informationsmateriale Happenings på genbrugsplads Ambassadørfamilier, besøg i grundejerforeninger Biografspots som opfølgning på anden information Diverse events. Sorteringsvejledning Det fremgår af besvarelserne, at 11 kommuner indsamler plast sammen med andre fraktioner, og 6 kommuner indsamler plasten separat. De kommuner, der indsamler sammen med andre fraktioner, indsamler typisk plastflasker og dunke sammen med glas/metal og plastfolie sammen med papir/pap. Sortering 11 af de adspurgte kommuner oplyser, at de ikke forsorterer plasten før transport til modtageanlæg. 2 kommuner oplyser om visuel kontrol, inden plasten sendes til sorteringsanlæg. 1 kommune oplyser om forsortering på eget anlæg. En kommune oplyser, at fraktionen ikke forsorteres, men balles inden transport. Afsætning og slutbehandling af plasten De adspurgte kommuner oplyser følgende om afsætning af plasten: 2 kommuner sender plasten til ESØ, som står for den videre disponering til slutbehandling. Plasten afsættes til bedste pris til anlæg i Danmark, Holland og Tyskland. 8 kommuner sender plasten til Dansk Affald i Vojens, som sorterer og sender til yderligere sortering/behandling i Skandinavien, Europa og Asien. 3 kommuner sender plasten via Vestforbrænding til Alba i Tyskland. 4 kommuner har enten ikke oplyst/viden om det eller afventer, bl.a. pga. at DK-Råstoffer, som er gået konkurs, ikke modtager længere. Behandlingsanlæggets oplysninger om fraktionens indhold (renhedsgrad) 6 af de adspurgte kommuner svarer enten uoplyst/vides ikke. Øvrige besvarelser: Genanvendelsen oplyst til 70 %. 60 % sorterbare plasttyper, 20 % blandet plast, 20 % frasortering pga. fejlsortering og urent. Grontmij A/S

13 Side 13 Anlæggene oplyser forskelligt: o Total genbrug inklusive mixed plast svinger fra 42 % til 66 %, restfraktion sendt direkte til forbrænding fra 28 % til 52 %. De indsamlede emballager indeholder 7-10 % ikke-genanvendelige materialer (herunder sort plast). Ca. 4-6 % af det indsamlede plast frasorteres på behandlingsanlægget. Hvor stor grad af frasortering hos slutbehandler er ikke undersøgt. Der forekommer dagrenovation og andet uvedkommende i de genanvendelige fraktioner 17 % i plastfraktionen. Mængden af PET registreres. Mellem 3 og 10 % af den samlede fraktion kasseres som affald (porcelæn, snavset plast, dagrenovation osv.). Sortering på anlægget PP, PE og PET 12 kommuner kan ikke besvare spørgsmålet. Øvrige besvarelser: Der sorteres i PET og andet plast. Begge dele går til genanvendelse, hvor den resterende blandede plastfraktion bliver solgt til yderligere sortering, så det bliver adskilt i PE, PP, PS mv. HDPE 30 %, PET 20 %, PP 20 %. PET og plastfolie udsorteres. Sortering af plastfolie og plastdunke, som afsættes til slutbehandler Genbrugspladser Ordningens start 2013: 2 kommuner heraf havde en allerede indsamling af folie fra Flere kommuner har indført indsamling etapevist fordelt på plasttyper: Folie blev indsamlet før kommunesammenlægningen. Folie 2006, genanvendeligt PVC før 2004, hård plast og plasthavemøbler 2011, plastdunke 2010 stoppede i 2012 og indsamles nu med hård plast. 2002: Folie og plasthavemøbler. Fraktioner der indsamles Langt de fleste indsamler plastfolie, plastdunke og genanvendeligt PVC, for en uddybning henvises til bilaget, hvor besvarelserne er oplistet. Gennemførte kampagner 4 kommuner har ikke oplyst herom. 3 kommune har ikke gennemført kampagne. 7 kommuner oplyser om generel info via husstandsomdelt folder eller uddeling af informationsmateriale via pladsmænd til de besøgende på genbrugspladserne, info via lokalavis. 3 kommuner oplyser om mange kampagner i dagspressen, husstandsomdelt informationsmateriale, på genbrugsplads, ved events (markedsdage, messer mv.), løbende information/kampagner. Hvor sendes plasten hen? 2 kommuner oplyser: Grontmij A/S

14 Side 14 o Hård PVC afsættes til WUPPI/Marius Pedersen. Folier og dunke afsættes via DanBørs. Havemøbler og blandet plast afsættes til Marius Pedersen. 2 kommuner oplyser, at plasten afsættes via Dansk Affald. Øvrige er uoplyst. Forsortering af plast før transport 4 kommuner oplyser om forsortering på genbrugspladsen før transport forsorteringen går på at fjerne større urenheder og fejlsorteringer enkelte steder presses plastfolien i en presser på genbrugspladsen. 1 kommune oplyser om sortering på Randers Affaldsterminal via samarbejde med Dansk Affaldsminimering. 6 kommuner forsorterer ikke. Øvrige er uoplyst. Benyttet behandlingsanlæg 3 kommuner afsætter via Dansk Affald. 1 kommune afsætter via ESØ. 1 kommuner afsætter via RagnSells. 3 kommuner afsætter via DanBørs/Marius Pedersen. 1 kommune afsætter til Nørrekobbel sorteringsanlæg i Sønderborg. Øvrige er uoplyst. Behandlingsanlæggets oplysninger om fraktionens indhold (renhedsgrad) 1 kommune oplyser som generel information: Der er meget fokus på anlæggenes genanvendelsesprocenter, og hvor de måles. Kommunen mener, det er mest reelt at måle ved udgangen af anlægget. Øvrige er uoplyst. Slutbehandling af plasten 1 kommune oplyser, at plasten slutbehandles i Kina. 1 kommune oplyser: Danmark, Tyskland, Holland. Øvrige er uoplyst. Grontmij A/S

15 Side 15 Bilag 1 oversigter over besvarelser af spørgeskemaundersøgelse Grontmij A/S

16 Side 16 Plastmængder fra husstandsindsamling Samlede mængder kg pr. år Billund 1 januar 30. juli : Folie Plastemballage: Brøndby Esbjerg 2013: : Fredericia Frederiksberg : i hele perioden 2013: Mængder kg pr. husstand pr. år Samlet: 3,81 Hård plast: 3,62 Folie: 0,19 Husstandstal: ca husstande (sommerhuse, kolonihaver og fritidshuse fritaget) (Grontmijs beregning) Uge begge uger inklusive: 27, husstande er omfattet kun villaer og rækkehuse 17,07 Antal husstande: husstande deltager (kun haveboliger) 2013: 3,8 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger Hele fraktionen: Faaborg-Midtfyn Gladsaxe 2013: Haderslev/Provas Hård plast: Folie: (Grontmijs beregning) Herlev 2013: Holstebro København 14 Der er samlet 622 ton hård plast ind siden starten i september 2012 I juli 2014 blev der indsamlet 71 ton Husstandstal: Villaer 2450, etage : 17 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger Hele fraktionen: Alle husstande er omfattet Høje Gladsaxe dog ikke implementeret endnu husstande: Parcel: 6.779, række: 6.470, etage: , andre: 290 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger Hård plast: 5,0 Folie: 1, husstande ordningen er obligatorisk, 89 % deltager 2013: 18 Der er kun oplyst mængder fra haveboliger husstande i etageboliger er startet med sortering i 2013, men kommunen havde ikke på tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen data herfor. Hele fraktionen: husstande har Madam Skrald 2014: 3,36 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger Hele fraktionen: 14 Dette er kun et halvt års (7 måneders) indsamling og mængden pr husstand bør derfor justeres. Mængden ganges op, så det svarer til et helt års indsamling, ellers kan man ikke sammenligne kg pr. husstand med de øvrige kommuner. 15 Mængden ganget op til et helt år for sammenlignelighed med øvrige kommuner. Grontmij A/S

17 Side 17 Samlede mængder kg pr. år plast det svarer til 0,28 kg/husstand/måned = 3,36 kg/husstand/år. Nyborg Odder 1. oktober september 2013: (hård plastemballage) Mængder kg pr. husstand pr. år Husstande: I Københavns Kommune er der ca husstande. Ca husstande i etageboliger og ca husstande i villaer (haveboliger). Kommunen skønner, at ca husstande i etageboliger p.t. har modtaget beholdere til hård plast. 4,5 (hård plast) Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger: Ordningen er obligatorisk for alle helårsboliger og sommerhuse. Der er husstande og fritidshuse. Randers 2013: I alt: ,57 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Alle husstande er omfattet. Der er husstande. Rødovre Fra uge 18 i 2013 til uge 23 i 2014 er der indsamlet: ,0 Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Alle skal omfattes, men er det ikke endnu. Der mangler lejligheder og rækkehuse. Der er villaer og rækkehuse og lejligheder. Skanderborg 1. oktober september 2013: (hård plastemballage) Struer Sønderborg Folie: 2012: : Dunke: 2012: : Tønder 2007: : : : ,5 (hård plast) Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Obligatorisk for alle helårsboliger og sommerhuse husstande Fritidshuse 258. Samlet: 5,76 Hård plast: 3,88 Folie: 1,87 (Grontmijs beregning) Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Alle husstande er omfattet indbyggere. 2013: 4,63 samlet (Grontmijs beregning) Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Alle husstande er omfattet. Der er husstande. Alle husstande på nær sommerhuse er omfattet husstande i alt, heraf sommerhuse, som ikke er omfattet. Varde Er ikke opgjort særskilt, men sammen med øvrige genbrugsmaterialer. - - Grontmij A/S

18 Side 18 Vejen Samlede mængder kg pr. år Folie: 2008: : : : : : Hård plast: 2008: : : : : : I alt 2013: Aabenraa (Arwos) Plastemballager: Plastfolie: Andet plast: 280,9 I alt: (Grontmijs beregning) 1 Kommunen forventer en fordobling af den indsamlede plastmængde i 2014 Mængder kg pr. husstand pr. år Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger Folie: 2008: : : 2,8 2011: 1,8 2012: 2,7 2013: 2,5 Hård plast: 2008: : 1,3 2010: 2,3 2011: 2,2 2012: 2,5 2013: 2,2 Alle husstande er omfattet husstande Der er ikke opgjort særskilt for have- og etageboliger. Alle husstande er omfattet, der er husstande. Hård plast + andet plast: 6, 56 Folie: 0,68 (Grontmijs beregning) Grontmij A/S

19 Side 19 Samlet oversig over plastmængder ved husstandsindsamling: Antal husstande (med i indsamlingsordning) Samlet mængde 2013 (kg/år) Mængde hård plast (kg/år) Mængde folie (kg/år) Samlet mængde pr. husstand (kg/år) Hård plast pr husstand (kg/år) Folie pr husstand (kg/år) Billund ,81 3,62 0,19 Brøndby ,33 0,00 0,00 Esbjerg ,07 0,00 0,00 Frederiksberg ,81 0,00 0,00 Gladsaxe ,00 0,00 0,00 Haderslev/Provas ,36 6,97 1,39 Herlev ,28 0,00 0,00 København ,16 3,16 0,00 Odder ,52 4,52 0,00 Randers ,57 0,57 0,00 Rødovre ,00 0,00 0,00 Skanderborg ,45 0,00 0,00 Sønderborg ,76 3,88 1,87 Tønder ,63 0,00 0,00 Vejen ,08 2,09 1,99 Aabenraa (Arwos) ,24 6,56 0,68 Grontmij A/S

20 Side 20 Samlet oversigt over plastmængder på genbrugspladser Kommune Antal husstande Samlet mængde 2013 (kg/år) Plastfolie (LDPE) (kg pr. år) Plastfolie pr. husstand (kg/år) Hård plast (PET, HDPE mv) (kg pr. år) Hård plast pr. husstand (kg/år) Hård PVC (kg pr. år) Plastkasser (enhed?) PS Havemøbler (eller stort plast) (kg pr. år) Samlet plastmængde pr husstand (kg/år) Esbjerg , , ,26 Brøndby , , ,65 Frederiksberg , , ,70 Gladsaxe , ,72 Haderslev/Provas , , ,58 Herlev , ,92 Odder , , ,36 Randers , , ,21 Rødovre , , ,88 Skanderborg , , ,37 Sønderborg , , ,53 Tønder , , ,28 Varde , , ,44 Vejen , , ,70 København , , ,00 Aabenraa (Arwos) , , ,31 Mængde i alt , ,53 119,90 1 Genbrugspladsen deles med 4 andre kommuner: Hvidovre, Tårnby, Dragør og Københavns kommuner Grontmij A/S

21 Side 21 Husstandsindsamlinger fast beholder; Ordningens start, frivillighed, gennemførte kampagner. Ordningens start og omfang (husstande/boligtyper) Billund Oktober Sommerhuse/fritidshuse/kolonihaver fritaget. Er ordningen frivillig? Nej Gennemførte kampagner samt formål og effekt. Udsender jævnligt information ifm. pjecer og foldere, annoncer. Information på hjemmeside. Arbejder med en sms-læsning, hvor der også kan udsendes information. Brøndby 1. juni for villaer og rækkehuse. Borgerne kan vælge beholderen fra. Alle betaler til ordningen. Hvis borgeren fravælger den todelte beholder til plast (og papir), skal de i stedet benytte genbrugsstationen til plasten. Esbjerg Fredericia Frederiksberg Faaborg-Midtfyn Gladsaxe D. 1. januar 2014 for enfamilieboliger (haveboliger). Resten kommer med inden udløb af Etageboliger tvungen ordning. Villaer frivillig ordning. Alle boligtyper ikke omfattet fra start. April Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start. (Dog ikke Høje Gladsaxe området). Nej Ja. 50 % deltager. Alle betaler til ordning. Tvunget for etageboliger. Delvis Plast-metal beholderen er obligatorisk. Glas-papir beholderen er frivillig. 55 % deltager. Effekt: De indsamlede fraktioner er meget rene i sorteringen; de lever fint op til krav/forventninger. Der er holdt borgermøder i foråret 2014 og husstandsomdelt infomateriale maj Bemærk, at borgerne har fået 3 nye todelte beholdere til mad, rest, papir, plast, glas og metal samt en miljøboks, så plasten står ikke alene. Formålet var at fortælle borgerne om den nye affaldsløsning, hvordan de skal sortere affaldet, samt hvor rent emballagerne, herunder plasten, skal være. Annonce om Godt I sorterer men husk ingen folie og sort plast ok effekt. Individuel henvendelse pr. brev til de husstande, som ikke sorterer korrekt god effekt. Startkampagne og midtvejs ift. villaer. Formål: Intro til ordning ift. Sorteringsregler m.v. og midtvejs for at få flere med i ordningen. Effekt: Sidstnævnte gav ca. 10 % flere tilmeldte. Brochure om indretning af adgangsvej + hjemmeside om genbrugsordningen. Happenings på genbrugspladser 5 stk. Formål: Fortælle om adgangsforhold og få borgerne til at indrette efter regler samt informere om den nye ordning. Haderslev/Provas Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start. Herlev April Etageboliger er endnu ikke omfattet. Alle betaler til ordningen. Ja. 89 % deltager. Alle betaler til ordning. Ingen konsekvenser ved ikke at benytte ordningen. Ja. 92 % deltager af enfamilie-husstandene. Alle betaler til ordningen. Husstandsomdelt information samt pressemeddelelser og annoncer i lokale aviser. Ambassadørfamilier, hjemmeside, lokalavis og besøg i grundejerforeninger. Formål: oplysning og inspiration. Grontmij A/S

22 Side 22 Holstebro København Nyborg Odder Ordningens start og omfang (husstande/boligtyper) September Ikke alle husstande/boligtyper er omfattet. Etageboliger med mere end 4 boligenheder var omfattet fra start. 1. maj Obligatorisk for alle helårsboliger og sommerhuse. Er ordningen frivillig? Nej, men der er ikke sat beholder op på ejendomme, hvor der er tale om fysiske omstændigheder, der gør det vanskeligt at placere beholdere i baggården. Nej. Gennemførte kampagner samt formål og effekt. Vi har gennemført en stor kampagne om sortering generelt: Genbrug er guld. Havde udgangspunkt i de tre nye beholderordninger: hård plast, metal og småt elektronik. Ordningen er introduceret med en stor kampagne, der præsenterede en række ændringer i indsamlingen af husholdningsaffald. Værdibeviser husstandsomdelt. Fuldt op af biografspots, event m.m. Kampagne mod sort plast vha. hængere på beholdere. Formål: At øge genanvendelsen af emballager. Randers 1. januar (Der er siden 2007 husstandsindsamlet PET). Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start. Rødovre April Ikke alle husstands/boligtyper er omfattet, men bliver det. Mangler lejligheder samt rækkehuse. Ordningen blev indført ved alle villaer og halvdelen af rækkehusene på samme tid samt 50 % af etageboligerne. Skanderborg 1. maj Obligatorisk for alle helårsboliger og sommerhuse. Nej. Alle borgere havde en container, kassette eller undergrundscontainer i forvejen til glas. Fra d tillod vi borgerne at putte metal og plastemballage i den beholder, som de i forvejen havde. Nej. Nej Effekt: Er ikke målt separat. Genanvendelsen af glas, metal og plast er øget med hhv. 67 %, 300 % og 500 % med ordningens indførelse (kom fra lavt niveau). Der er informeret om de nye muligheder mht. plast til alle borgere i vores blad EXIT i uge 2, 2013 og husstandsomdelt information til samtlige husstande i maj, 2013 samt radiospots og anden informationskampagne. Derudover er ordningen repræsenteret ved messer og åben by arrangementer. Formål: Øge folks opmærksomhed på, at det nu er muligt at udsortere plast. Uddelt affaldshåndbog til borgerne (inkl. sorteringsvejledning). Oprettelse af ny hjemmeside. Ny SMS ordning påmindelse om afhentning. Formålet er at informere om den nye ordning, sortering osv. Ordningen er introduceret med en stor kampagne, der præsenterede en række ændringer i indsamlingen af husholdningsaffald. Værdibeviser husstandsomdelt. Fuldt op af biografspots, event m.m. Kampagne mod sort plast vha. hængere på beholdere. Formål: At øge genanvendelsen af emballager. Effekt: Er ikke målt separat. Genanvendelsen af glas, metal og plast er øget med hhv. 67 %, 300 % og 500 % med ordningens indførelse (kom fra lavt niveau). Grontmij A/S

23 Side 23 Ordningens start og omfang (husstande/boligtyper) Struer Sønderborg Marts Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start. Tønder Indført i hele kommunen i (Allerede indført i Nørre Rangstrup i 2003). Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start Varde September Sommerhuse ikke omfattet, plastfolie indsamles i nedgravede beholdere. Vejen 1. maj Alle husstande/boligtyper er omfattet og har været det fra start. Aabenraa (Arwos) Alle husstande/boligtyper er omfattet. Er ordningen frivillig? Nej. Ja. Obligatorisk at deltage i ordningen, men beholderen kan frameldes så man afleverer på genbrugspladsen. Nej. Nej. Beholderen kan fravælges. Alle betaler til ordningen. Gennemførte kampagner samt formål og effekt. Ikke oplyst. Husstandsomdelt folder (2007 vedr. dagrenovation og genbrugsbeholder vedr. genbrugsordning). Formål: Informere om ny ordning. Der er lavet en opstartskampagne. Der er bestilt en undersøgelse af ordningen med henblik på at undersøge kundernes vurdering, renhed, kapacitet mv. færdig i december Der udsendes hvert år informationsfolderen Alt om affald. Kun opstartskampagne. Genbrugspladser; Ordningens start, frivillighed, gennemførte kampagner. Amager Ressource Center Ordningens start Plastfraktioner der indsamles Gennemførte kampagner ARC startede forsøg med at indsamle Hård plast inklusive PVC. Ingen gennemførte kampagner. PVC og hård plast i samme container i Dækkede få genbrugsstationer. Ordningen blev gjort permanent i 2013 og var fuldt rullet ud på alle pladser i april samme år. Billund Ikke oplyst. Dunke havemøbler, PE, genanvendeligt PVC. Pjecer, annoncer. Vurdering af renhedsgrad. Brøndby Esbjerg Ingen. Har kørt i det små i flere år, men med et øget fokus fra Alt hård plast som en blandet fraktion. 2. Alle folie-typer. 3. Genanvendeligt PVC. Kursus gennemføres i september for medarbejderne på alle 4 genbrugspladser. Fredericia Frederiksberg Ikke oplyst Henvist til ARC. Ikke oplyst. Ikke oplyst Henvist til ARC. Faaborg-Midtfyn Gladsaxe April Ikke oplyst henvist til Vestforbrændings sorteringsguide for hhv. hårdt og folieplast. Ikke oplyst. Haderslev/Provas Ikke oplyst. Hård plast, plast folie (indpakningsfolie, poser), PVC (rør) og PS Ikke oplyst Herlev Ikke oplyst. Ikke oplyst Ikke oplyst Grontmij A/S

24 Side 24 Ordningens start Plastfraktioner der indsamles Gennemførte kampagner Holstebro København Se under ARC. Se under ARC. Se under ARC. Nyborg Odder Randers Hård PVC: Adskillige år siden (Wuppi). Større plastdunke har været indsamlet via genbrugspladsen i flere år. Plasthavemøbler og plastfolier: Folie: fra før kommunesammenlægningen (2007) Hårdplast; sommeren 2013 Rødovre Folie: Genanvendeligt PVC: før Hård plast og plasthavemøbler: Plastdunke: 2010, men stoppede i 2011 og bliver i stedet indsamlet via hård plast. Skanderborg Hård PVC: Adskillige år siden (Wuppi). Større plastdunke har været indsamlet via genbrugspladsen i flere år. Plasthavemøbler og plastfolier: Rene plastfolier, primært PE (poser, emballageplast etc.) Container til hård PVC. Hård plast, folie, genanvendeligt PVS og andet plast. Hård plast, folie, genanvendeligt PVC og plasthavemøbler. Rene plastfolier, primært PE (poser, emballageplast etc.). Container til hård PVC. Struer Sønderborg 2002 folie og plasthavemøbler. ABS, PE, PET, PC, PS m.m. PE klart og farvet. PVC. Generel info via husstandsomdeling af værdibeviser. P.t. kampagne i Skanderborg«Plastic Fantastic» via facebookside, der også læses af kunder i Odder. Pladsmændene på genbrugspladser har haft muligheden for at uddele en flyver omkring udsortering af hårdplast. Foretaget et par pressemeddelelser. Der er gennemført begrænsede informationskampagner på genbrugsstationen og i lokalavisen. Generel info via husstandsomdeling af værdibeviser. P.t. kampagne i Skanderborg «Plastic Fantastic» via facebookside. Mange. I dagspressen, i husstandsomdelt kalender, på containerpladser, ved markedsdage, til messer osv. Tønder I Hård plast, folie og genanvendeligt PVC. Mange kampagner løbende information omkring sortering. Varde I Hård plast, klar plastfolie, farvet plastfolie, genanvendeligt PVC, plasthavemøbler og landbrugsplast. Gennemføres løbende kampagner i samarbejde med Varde Kommune. Vejen I 2007 Hård plast, folie og genanvendeligt PVC. Ingen kampagner gennemført specifikt på plast. Vestforbrænding Hård plast: Folier: I 2003 eller før. Genanvendeligt PVC: ca. år Plasthavemøbler: 2006 eller før. Hård plast, folie primært LDPE, hård PVC til genanvendelse, Plasthavemøbler primært PP. Ikke oplyst. Aabenraa (Arwos) Vides ikke. Ikke oplyst. Ingen specifikt rettet mod plast. Grontmij A/S

25 Side 25 Husstandsindsamlinger forsortering, behandlingsanlæg, slutbehandling m.m. Hvor sendes plasten hen? Forsortering af plast før transport. Benyttet behandlingsanlæg Billund Forsorteres ikke. Begge fraktioner forsorteres hos ESØ. Brøndby Sendes via Forsorteres ikke. Ikke oplyst henvist Danbørs til til VF v/brit Schøtt anlæg i Tyskland. Nielsen. Esbjerg Sendes til Dansk Affald og Ribe Flaskecentral. Forsorteres ikke. Dansk Affald har et automatisk centralsorterings-anlæg. Fredericia Frederiksberg Forsorteres ikke. Tidligere DK- Råstoffer, køres til opslag indtil ny leverandør er fundet. Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Afsættes via Vestforbrænding. Slutbehandling af plasten Vides ikke bedste pris. Ikke oplyst henvist til VF v/brit Schøtt Nielsen. Plasten frasorteres PET, og ellers er det en blandet plastfraktion, der balles og afsættes til plastsorteringsanlæg inden for Skandinavien, Europa og Asien. Behandlingsanlæggets oplysninger om fraktionens indhold (renhedsgrad mv.) Ikke oplyst. Ikke oplyst henvist til VF v/brit Schøtt Nielsen. De oplyser mængde af PET og øvrigt plast. Oplyst i 2012: Genanvendelse oplyst til 70 % fra Danbørs i Ikke oplyst. Alba i Tyskland. Ikke oplyst. Afsættes via Vestforbrænding. Haderslev/Provas Forsorteres ikke. Dansk Affald for yderligere sortering. Herlev Afsættes via Forsorteres ikke. På nuværende tidspunkt Vestforbrænding. Alba i Tyskland. Holstebro København Nyborg Odder Dansk Affald i Vojens (sorteringsanlæg) Forsorteres ikke. Plasten balles inden transport. Alle læs kontrolleres visuelt, inden de sendes til sorteringsan- Har endnu ikke fast aftale med behandlingsanlæg. Afprøvet forskellige 1 i DK (DK Raastoffer i Fredericia, som nu er lukket) og 3 i Tyskland. Dansk Affald. Sortering på anlægget PP, PE og PET. Ikke oplyst. Ikke oplyst henvist til VF v/brit Schøtt Nielsen. Der sorteres i PET og andet plast. Begge dele går til genanvendelse. PET bliver solgt til direkte genanvendelse, hvor den resterende blandede plastfraktion bliver solgt til yderligere sortering, så det bliver splittet op i PE, PP, PS m.m. HDPE 30 %, PET 20 %, PP 20 %. Ikke oplyst. Vides ikke. Vides ikke. PET og plast folie udsorteres. Andet vides ikke. Ikke oplyst. De første meldinger lyder på Ikke oplyst omkring 60 % sorterbare plasttyper, 20 % blandet plast og 20 % frasortering pga. fejlsortering og urent. Ikke besluttet. Plasten udsorteres på sorteringsanlægget, inden det sendes til Der er forskel på resultaterne fra de 3 anlæg i Tyskland. F.eks. svinger total genbrug inklusive mixed plast fra 42 til 66 %. Residual fraktion sendt direkte til forbrænding fra 28 til 52 %. De indsamlede emballager indeholder 7 10 % ikkegenanvendelige materialer Forskelligt, hvad de 3 anlæg kan. Dansk Affald udsorterer PET for sig. PET afsættes til genanvendelse. Øvrig blandet plast afsæt- Grontmij A/S

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 72 207 207 +45 7220 7207 www.sweco.dk Teknisk notat CVR-nr. 48233511 Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89 Udarbejdet Kontrolleret Kopi

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune 16. juni, 2007 Anna Warberg Larsen Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold DIESELMÅLINGER... 2 RESTAFFALD...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Direkte genbrug Nordforbrænding

Direkte genbrug Nordforbrænding Direkte genbrug Nordforbrænding Affaldskontoret ApS maj 2014 Direkte genbrug Affaldskontoret er af Nordforbrænding blevet anmodet om at opstille en tids- og handleplan, samt tilhørende økonomi for et forsøg

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Foreningens task force ressourceplan 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Task forcen består af Formand udpeget af K-kredsen (vakant) Stinne Stokkebo, ARWOS Hardy Mikkelsen, RenoDjurs Helena Nielsen,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Odense Renovation A/S Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Rapport August 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Oplæg Rybners 2015 Kontaktoplysninger Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Kontakt til DIN forsyning Tlf.: 74 74 74 74 post@dinforsyning.dk 2 Dagsorden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere