Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010"

Transkript

1 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten Engel Lone Christiansen Solveig Mortensen (pkt. 329/10) Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen Sanne Nørgaard Inge Kristensen (suppl. for Svend Hartling) Birthe Søndergaard Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1.th Århus N Telefon: Afbud Svend Hartling Lone de Neergaard Referent Trille B. Johansen Pkt. 328/10 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Pkt. 329/10 Forelæggelse af forventet regnskab 2010 samt revideret budget for 2010 Pkt. 330/10 Godkendelse af revideret vedtægt Pkt. 331/10 Overordnede beslutninger vedrørende akkreditering på det præhospitale område Pkt. 332/10 Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet Pkt. 333/10 Gensidig orientering Pkt. 334/10 Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 Bilag til pkt. 330/10 Bilag 1 - Revideret vedtægt Bilag 2 - Nuværende vedtægt (2005) Bilag til pkt. 332/10 Kvartalsrapport dækkende perioden 1. april 2010 til og med 30. juni 2010 Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 1 af 10

2 Punkt 328/10: Meddelelser ved bestyrelsesformanden Sanne Nørgaard fra Dansk Erhverv og Birthe Søndergaard fra Danmarks Apotekerforening blev budt velkommen og Else Smith præsenterede sig selv. Hun varetager opgaven som bestyrelsesformand i konstitutionsperioden. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 2 af 10

3 Punkt 329/10: Forelæggelse af forventet regnskab 2010 samt revideret budget for 2010 Herved forelægges forventet regnskab for 2010, der udviser et overskud på t.kr Ved udarbejdelse af forventet regnskab er der ændret i gruppering af indtægter og omkostninger, således at indtægter er renset for omkostninger til det præhospitale område, der i budgettet 2010 er medtaget som negativ indtægt. Omkostningerne er overført til de omkostningsgrupper, de vedrører, ligesom budgettallene er ændret i overensstemmelse hermed. Endvidere er foretaget revurdering af budgetprincipper, der har medført væsentlige ændringer i budgettering af nedenstående 2 omkostningsgrupper i forhold til tidligere: Personaleomkostninger Budgetreserver Personaleomkostninger har hidtil været budgetteret med antal stillinger, der er godkendt i bestyrelsen, uanset at stillingerne aldrig har været besatte. Dette princip ændres til, at der ved budgetlægningen medtages det antal stillinger, der forventes besat i de enkelte år. Principændringen medfører, at antal budgetterede stillinger i 2010 ændres fra 38,2 til 33 stillinger, svarende til nedjustering af budgetbeløbet for 2010 med kr. 2,5 mio. Budgetreserver har hidtil forekommet i stort set alle omkostningsgrupper. Dette er ændret til, at der fremover afsættes et samlet beløb på kr. 1 mio. i budgetreserver til diverse uforudsete omkostninger. Kan beløbet ikke dække de uforudsete omkostninger, dækkes omkostningerne af den opsparede formue. På grundlag af ovenstående foretages justering af budgettet fra et budgetteret underskud på t.kr til et revideret budget med et underskud på t.kr Bemærkninger til bilag 1 og 2 Bilagene er opbygget efter samme princip som tidligere. I forhold til aflagt årsregnskab for 2009 er der foretaget ændring i omkostningsfordelingen på to områder, således at omkostningerne følger budgettet. Ændringerne er, at der i indtægter er modregnet omkostninger til trykning af bøger og pjecer, således at det er nettoindtægten ved salget, der fremgår. Den anden ændring er, at der ikke budgetteres med afskrivninger, idet det er året omkostninger, der budgetteres. Afskrivningerne er henført til de omkostningsgrupper, de vedrører. Ved sammenligning af omkostninger ifølge årsregnskab 2009 og det reviderede budget for 2010 er der nogle omkostningsgrupper, der er budgetteret lavere end de faktiske omkostninger i Det gælder bl.a. omkostninger til lokaler og kontorhold. I disse to poster var der i 2009 ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelse af flere lokaler primo Indstilling: Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at budget 2010 tilrettes i overensstemmelse hermed. Bilag: Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 3 af 10

4 Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og budget 2010 tilrettes. Bestyrelsen noterede sig, at bl.a. lokaleomkostninger og principper vedrørende anvendelsen af den opsparede kapital indgår i strategidrøftelsen til november samt i drøftelserne vedrørende budget Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 4 af 10

5 Punkt 330/10: Godkendelse af revideret vedtægt De stiftende parter har udarbejdet revideret vedtægt for bestyrelsen for IKAS. Indstilling: Vedtægtsforslaget fremsendes til bestyrelsens behandling, idet det indstilles, at "Den Danske Kvalitetsmodel" i teksten ændres til "Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS", ligesom det indstilles, at 7 stk. 2, første punktum, ændres til "IKAS' regnskab revideres af rigsrevisor i samarbejde med en af bestyrelsen udpeget revisor". Bilag: Bilag 1 - Revideret vedtægt Bilag 2 - Nuværende vedtægt (fra 2005) Beslutning: 4 og 6 tilrettes, således at det tydeliggøres, at KL er medfinansierende og dermed fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, ligesom det indføjes, at Danske Regioner udpeger næstformanden. Endvidere tilrettes 7 således, at formuleringerne vedrørende Rigsrevision og ekstern revisor bringes i overensstemmelse med formuleringerne vedrørende tilsvarende institutioner. Rettelserne forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedtægterne rundsendes herefter til bestyrelsen til endelig godkendelse. Tilsvarende udarbejder ministeriet notat, der beskriver bestyrelsesansvaret for de medlemmer, der ikke har fuld stemmeret. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 5 af 10

6 Punkt 331/10: Overordnede beslutninger vedrørende akkreditering på det præhospitale område Bestyrelsen besluttede på mødet 3. juni 2010 (pkt. 325/10) at sende et sæt akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, som omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, i høring og efterfølgende pilottest. Standardsættet vil kunne forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse i januar 2011 og vil umiddelbart herefter kunne overdrages til implementering. Med henblik på, at IKAS kan tilrettelægge enkelthederne i akkrediteringsprocessen, skal der træffes en række principielle beslutninger. Hvem skal akkrediteres? IKAS ser principielt to muligheder; Fordele og ulemper ved hver af de to modeller uddybes nedenfor: - "Regional akkreditering": Survey gennemføres inden for hver af de fem regioner. Den udmunder i en rapport, som beskriver, hvorledes den behandlingskrævende ambulancekørsel i regionen lever op til standarderne, og på grundlag af denne tildeles den regionale præhospitalfunktion en akkrediteringsstatus - "Leverandørakkreditering": Survey gennemføres for hver leverandør af behandlingskrævende ambulancekørsel. Den udmunder i en rapport, som beskriver, hvorledes leverandørens ydelser lever op til standarderne, og på grundlag af denne tildeles leverandøren en akkrediteringsstatus Niveau og omfang af support: - Hvem skal have tilbud om akkrediteringskoordinatoruddannelse? - Hvem skal have tilbud om rådgivning og anden support og i hvilket omfang? Tidsramme for gennemførelse af ekstern survey Med udgangspunkt i disse beslutninger vil IKAS beskrive en konkret akkrediteringsmodel, som omfatter Beskrivelse af ekstern survey Beskrivelse af rekruttering og uddannelse af surveyors Konkretisering af support til implementeringen (uddannelse af akkrediteringskoordinatorer, rådgivning, TAK, øvrig support) Økonomi for gennemførelse af survey og efterfølgende akkreditering, samt for support Ad første spørgsmål: Hvem skal akkrediteres? Følgende synspunkter skal afvejes, når akkrediteringsmodellen vælges: Regional akkreditering vil være et logisk valg, hvis hovedformålet er at ansvarliggøre regionerne i forhold til borgerne. Det er et regionalt ansvar, at der er et fungerende ambulancesystem. Regional akkreditering kan ses som en vurdering af kvaliteten af den løsning, regionen har besluttet Flere regioner anvender flere leverandører af ambulancekørsel, og "optageområderne" for leverandørerne kan overlappe. En borger vil således ikke nødvendigvis kunne vide, hvilken leverandør, der i en given situation vil betjene vedkommende Andre aktører end ambulanceentreprenørernes personale har opgaver i forbindelse med behandlingskrævende ambulancekørsel. En regional akkreditering gør, at indsats ydet af læger eller sygeplejersker, ansat i regionen, naturligt medinddrages i vurderingen, der dermed omfatter den totale indsats i ambulancen. Standarderne er skrevet med henblik på alle aktører Modellen lægger op til en udbygning, hvor flere aspekter af det præhospitale område over tid kan inddrages Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 6 af 10

7 Leverandørakkreditering vil være et logisk valg, hvis hovedformålet er at ansvarliggøre de valgte leverandører i forhold til regionerne. IKAS anbefaler, at man vælger regional akkreditering. IKAS ser to potentielle problemer i en sådan beslutning: Ambulanceentreprenørerne kan have en forventning om, at de vil få et bevis for akkreditering Surveykonceptet skal tilpasses, specielt for så vidt angår vurderingen af visse af de organisatoriske standarder Ad andet spørgsmål: Niveau for support Uanset beslutningen om niveau for akkreditering, skal den praktiske implementering af DDKM varetages af de enkelte aktører. IKAS anbefaler derfor, at der tilbydes såvel akkrediteringsrådgivning, adgang til TAK og uddannelse af akkrediteringskoordinatorer til alle organisationer, der bliver inddraget i implementeringen af akkrediteringsstandarderne. For ambulanceoperatørernes vedkommende anbefaler IKAS, at support tilbydes på regionalt niveau, ikke på stationsniveau. Ad tredje spørgsmål: Tidsramme Tidsrammen anbefales fastlagt under hensyn til to forhold: Der bør gå mindst ét år fra påbegyndelse af implementering af akkrediteringsstandarderne til gennemførelse af ekstern survey Det vil være problematisk at oprette et særligt surveyorkorps til præhospitalsområdet. Opgavens størrelse gør, at det vil være vanskeligt at opnå og opretholde en tilstrækkelig erfaring. IKAS vurderer, at særligt udvalgte sygehussurveyors bør kunne løse opgaven. I forbindelse med fremlæggelsen af en konkret akkrediteringsmodel for præhospitalområdet vil dette blive nærmere beskrevet, og det vil blive vurderet, om surveyteamene med fordel kan suppleres med personer med særlig erfaring og indsigt fra præhospitalsområdet. For at kunne udnytte denne mulighed, bør surveys placeres i en periode med lav surveyaktivitet på sygehusområdet Sygehussurveys i første akkrediteringsrunde vil være gennemført medio 2012, mens næste akkrediteringsrunde påbegyndes maj 2013 (3 år efter starten af første runde). IKAS anbefaler derfor, at survey på præshospitalområdet gennemføres i andet halvår af 2012 og første halvår af IKAS er opmærksom på, at ambulanceoperatørerne i deres kontrakter med regionerne er forpligtet til at gennemføre akkreditering inden for tre år efter underskrivelsen af kontrakten, det vil sige fra sidst i 2011 til først i Indstilling: Det indstilles: at der vælges en regional akkrediteringsmodel at support tilbydes til alle organisationer, der vil blive involveret i implementering af akkrediteringsstandarderne, både regionale præhospitalsorganisationer og ambulanceentreprenører. Entreprenørerne tilbydes rådgivning på regionalt niveau at eksterne surveys gennemføres i andet halvår af 2012 og første halvår af 2013 at IKAS udbyder akkrediteringskoordinatoruddannelse efter overdragelsen af akkrediteringsstandarderne. Uddannelsens indhold og omfang svarer til tilsvarende kurser i andre sektorer at IKAS forelægger en konkret model for gennemførelse af survey og akkreditering, inkl. rekruttering og uddannelse af surveyors, for bestyrelsen i første halvdel af 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 7 af 10

8 Bilag: Ingen Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig intentionerne bag modellen "regional akkreditering", men ønsker, at IKAS forelægger et forslag om, hvorledes dette kan kombineres med, at den enkelte leverandør får en form for akkrediteringsbevis for sine ydelser. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen vedrørende niveau for support. Bestyrelsen udtrykte forståelse for argumentationen bag IKAS indstilling vedrørende tidsplanen, men inden en beslutning træffes, skal holdningen i de enkelte regioner sonderes. Danske Regioner påtager sig dette. Ligeledes bedes IKAS vurdere, f.eks. ved en forespørgsel til Konkurrencestyrelsen, om det vil give problemer i forhold til udbudsreglerne, hvis regionerne vælger at frafalde kravet om akkreditering inden for tre år efter kontraktunderskrivelsen, idet dette har været et vilkår i et EU-udbud. Sagen forelægges igen på næste bestyrelsesmøde den 11. november. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 8 af 10

9 Punkt 332/10: Kvartalsrapport fra akkrediteringsnævnet Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter ( 10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og om indkomne indsigelser. Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden fra 1. april 2010 til og med 30. juni Indstilling: Til orientering Bilag: Kvartalsrapport dækkende perioden 1. april 2010 til og med 30. juni 2010 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 9 af 10

10 Pkt. 333/10 Gensidig orientering Direktøren orienterede om, at vi forventer besøg af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder den 27. august. IKAS forventer at tilknytte nogle stærke sundhedsfaglige profiler på konsulentbasis. IKAS er i fuld gang med en organisationsudvikling. Der vil blive orienteret meget mere om dette på bestyrelsesmødet den 11. november. På det kommunale område er der ved at blive nedsat et kontaktudvalg. Pkt. 334/10: Eventuelt Intet Næste møde er 11. november 2010 kl i IKAS. Der er tale om et forlænget møde, hvor der skal drøftes strategi for IKAS for de kommende år. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2010 Side 10 af 10

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere