Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november Indledning Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5."

Transkript

1 Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november FORM OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen Formkrav til budgettet Den finansielle opgave Den bevillingsmæssige opgave Den informationsmæssige opgave Totalbudgettet og budgettets balance Bruttopostering Flerårsoversigt Pris- og lønniveau Oversigter til budgettet Finansieringsoversigt Bevillingsoversigt Årsbudget og budgetoverslag Bemærkninger til budget Tværgående standardkontooversigt Likviditetsbudget Personaleoversigt Takstkalkulationsoversigt Oversigter over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.4-1

2 Budget- og regnskabssystem 5.0 Side 1 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET 5.0 INDLEDNING Den kommunale styrelseslov indeholder i kapitel 5 bestemmelser om budgetlægning, bevillingsafgivelse og regnskabsaflæggelse m.v. Loven bemyndiger endvidere Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere regler på en række punkter. De egentlige regler er, så vidt det har været muligt og hensigtsmæssigt, markeret med en ramme omkring teksten.

3 Budget- og regnskabssystem 5.1 Side PROCEDUREKRAV I FORBINDELSE MED BUDGETVEDTAGELSEN Den kommunale styrelseslov indeholder i en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse: Økonomiudvalget udarbejder til kommunalbestyrelsen forslag til kommunens budget for det kommende regnskabsår, som løber fra den 1. januar til den 31. december. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, personaleoversigt, finansieringsoversigt og bemærkninger. Naalakkersuisut har fastsat længden af den flerårige periode til 3 år. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og'budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst to ugers mellemrum. Senest til udgangen af november vedtages forslaget til årsbudget og flerårig budgetoverslag af kommunalbestyrelsen, herunder om hvilke poster, der er taget bevillingsmæssig stilling til. Det endeligt vedtagne budget er bindende for den kommunale forvaltning og for den kommunale skatteudskrivning. Det fremgår endvidere af den kommunale styrelseslov, at det endeligt vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal fremsendes til Naalakkersuisut uaiddelbart efter vedtagelsen. Det endeligt godkendte budget skal endvidere være tilgængeligt for kommunens beboere efter vedtagelsen.

4 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side FORMKRAV TIL BUDGETTET Kommunens årsbudget består af: - drifts- og anlægsbudget og finansielle forskydninger (på specifikationsniveau) - bevillingsoversigt (på bevillingsniveau) - finansieringsoversigt (udgifter på hovedområdeniveau og finansielle forskydninger samt indtægter på hovedkontoniveau) - Likviditetsbudget I budgettet skelnes der mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivningen og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og låneoptagelse jfr. 41 stk. 4. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det f.eks. er tilfældet i private virksomheder. I finansieringsopgaven ligger desuden, at kommunen på et hvilket som helst tidspunkt indenfor budgetåret skal være i stand til at finansiere sine aktiviteter. For at sikre dette, er det vigtigt, at der udarbejdes likviditetsbudgetter, der indeholder et skøn over kommunens ind- og udbetalinger i løbet af budgetåret fordelt på de enkelte måneder.

5 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side Den bevillingsmæssige opgave Ifølge den kommunale styrelseslovs 42, stk. 3 angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer imellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene, forvaltningen og til institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på kommunens vegne Den informationsmæssige opgave Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte m.fl. samt mod de dentrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata, med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er bl.a. med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er bl.a. søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet.

6 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side Totalbudget og budgettets balance Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. For at budgettet kan opfylde den finansieringsmæssige opgave, er det derfor vigtigt, at budgettet udformes som et totalbudget. Det vil sige: Budgettet skal omfatte samtlige udgifter, indtægter og finansforskydninger, som vedrører det pågældende budgetår, således at skatteindtægterne kan sammenholdes med udviklingen i budgettets øvrige bestanddele. Anlægsudgifter og indtægter skal optages fuldt ud i budgettet for det år, hvori udgifterne og indtægterne forventes afholdt. Forrentning og afskrivning af anlæg, som kendes fra private virksomheder, indgår således ikke i budget- og regnskabssystemet. Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke i budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Undervejs i budgetbehandlingen kan der fremkomme ændringsforslag, der ændrer forudsætningen for balancen i det oprindelige budgetforslag. Der skal i denne situation tilvejebringes balance i det samlede reviderede budgetforslag ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. Det samme gælder for de flerårige budgetoverslag.

7 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side Bruttopostering For at kommunalbestyrelsen kan have det bedst mulige grundlag for at foretage en økonomisk prioritering, må budgettet derfor opstilles efter bruttoposteringsprincippet. Det vil sige: Udgifter og indtægter skal opføres og specificeres hver for sig i budgettet uanset om der gives brutto- eller nettobevillinger.

8 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side Flerårsoversigt Sammen med budgettet udarbejdes og vedtages en flerårsoversigt, der indeholder budgetoverslag for minimum en treårig periode. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgetoverslag er et lovkrav, men har ingen bevillingsmæssig betydning. Formålet hermed er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for. Kommunalbestyrelsen kan f.eks. vedtage en omlægning af aktiviteten, som betyder en besparelse i sidste halvdel af budgetåret. Den fulde årseffekt af besparelsen vil da ikke fremgå af årsbudgettet, men derimod af budgetoverslaget for det første år efter budgetåret. Ligeledes kan der, bag en tilsyneladende rimelig balance i årsbudgettet, ligge optagelse af lån med efterfølgende store afdragsforpligtigelser i de efterfølgende år. En forsvarlig tilrettelæggelse af finansieringspolitikken vil derfor kræve, at vurderingen af udgiftsaktiviteterne udstrækkes til en længere periode i form af flerårige budgetoverslag, der forelægges kommunalbestyrelsen samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Flerårsoversigten skal omfatte samtlige indtægter og udgifter. Der skal være balance for hvert af årene, og opstillingen skal ske efter bruttoposteringsprincippet. Derimod er der særlige regler vedrørende pris- og lønniveau i flerårsoversigten, jfr. afsnit

9 Budget- og regnskabssystem 5.2 Side Pris- og lønniveau Årsbudgettet og budgetoverslagene i flerårsoversigten udarbejdes i budgetårets priser. Forskellen imellem de enkelte år vil herefter udelukkende være et udtryk for reale aktivitets- eller mængdeændringer.

10 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side OVERSIGTER TIL BUDGETTET Summariske overskuelige oversigter over budgetforslaget spiller en vigtig rolle som redskaber i den politiske prioriteringsproces forud for budgettets vedtagelse. Oversigter udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget tjener desuden som informationsgrundlag for de centrale myndigheder. Dels med henblik på opgørelse af den samlede aktivitet i den kommunale sektor og dels med statistikformål for øje. Nedenstående skema sammenfatter reglerne om uddeling og indsendelse af oversigter m.v. Afsnit Oversigter Skal uddeles Skal indsendes Skal indsendes Til kommunal- til Naalakkersuisut til KANUKOKA bestyrelsen Finansieringsoversigt X X X Bevillingsoversigt X X X Årsbudget og budgetoverslag X X X Bemærkninger til budget X X X Tværgående standardkontooversigt X X Likviditetsbudget X X X Personaleoversigt X X X Budgetterings forudsætninger X X Takstkalkulationsoversigt X X

11 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side FINANSIERINGSOVERSIGT TIL BUDGET Finansieringsoversigten har til formål, på en overskuelig måde, at give et summarisk overblik over den udgiftsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Endvidere er den et vigtigt redskab ved løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne samt give Selvstyret mulighed for at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Finansieringsoversigten, der er flerårig, skal indeholde udgifter og indtægter på de enkelte hovedafsnit samt udviklingen i kommunens likvide aktiver, tilgodehavender, gæld m.v. Herudover skal oversigten indeholde oplysninger om værdien af indgåede leje- og leasingaftaler samt afgivne garantier. Oversigten fremsendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA inden udgangen af december måned.

12 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 3 EKSEMPEL FINANSIERINGSOVERSIGT TIL BUDGET 20XX 20XX 20XX 20XX FINANSIERING DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER KR. Budget Oversl. Oversl. Oversl. 89 Resultat i alt år 1 år 2 år 3 97 Optagne lån UDGIFTER I alt DRIFTSVIRKSOMHED 1 Administration ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER 2 Tekniske områder 91 Kortfristede tilgodehavender 3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet 92 Bundne midler 4 Socialområdet 93 Langfristede tilgodehavender 5 Undervisning og kultur 94/98 Uomsættelige aktiver/passiver 6 Forsyningsvirksomheder 96 Kortfristede gæld 97 Langfristet gæld Driftvirksomhed i alt I alt ANLÆGSVIRKSOMHED 1 Administration Kursregulering vedrørende likvide aktiver 2 Tekniske områder 3Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 4 Socialområdet (Se finansiel status) 5 Undervisning og kultur 6 Forsyningsvirksomheder FINANSIEL STATUS Anlægsvirksomhed i alt Drifts- og anlægsudgifter i alt INDTÆGTER 90 Likvide aktiver 91 Kortfristet tilgodehavender 92 Bundne midler 94/98 Uomsættelige aktiver/passiver 96 Kortfristet gæld 80 Personlig indkomstskat KORTFRISTET FORMUE/GÆLD 81 Selskabsskat 82 Andre skatter 93 Langfristet tilgodehavender 83 Generelle tilskud 84 Leasingydelser 97 Langfristet gæld 85 Renter samt kurstab og gevinst LANGFRISTET FORMUE/GÆLD Indtægter i alt FINANSIEL EGENKAPITAL 89 Årets driftsresultat Leje- og leasingforpligtelser Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser

13 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side BEVILLINGSOVERSIGT Det er obligatorisk at udarbejde bevillingsoversigt til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Bevillingsoversigten til budgettet skal vise de poster, hvortil kommunalbestyrelsen har taget bevillingsmæssig stilling og det skal klart fremgå, hvilke budgetposter den enkelte bevilling er knyttet til. Da oversigten er opstillet efter totalprincippet, skal budgetoplysningskolonnen indeholde samtlige budgettal. Der må således ikke være tvivl om: - Hvilke poster bevillingen omfatter - Hvilket beløb bevillingen lyder på - Hvilket udvalg eller administrativ enhed bevillingen er givet til Afgrænsningen af budgettet i bevillinger er en central forudsætning for, at budgettet kan tjene som grundlag for den daglige administration, den løbende økonomiske styring og den efterfølgende kontrol. Bevillingsoversigten indeholder som mindstekrav 2 kolonner, en kolonne med budgetoplysninger og en kolonne med bevillinger. Af kolonnen med budgetoplysninger fremgår specifikationer til bevillingerne. De har til formål, at oplyse kommunalbestyrelsen om fordelingen af de budgetterede udgifter på en række specifikke poster og at tjene som beslutningsgrundlag i forbindelse med stillingstagen til bevillingernes størrelse. Budgetoplysningerne kan tillige være begrundet i et hensyn til budgetudarbejdelsen, d.v.s. forvaltningens beregning af budgetbeløbende. Posterne angives i kr. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv detaljeringsgraden af budgetoplysningskolonnen. Bevillingskolonnens detaljeringsgrad er som minimum den autoriserede kontoplans 2. ciffer (hovedkonto). Bevillingskolonnen kan også opstilles således, at bevillinger og budgetoplysninger anføres i samme kolonne, men med en særlig markering af bevillingerne, ligesom udgifter og indtægter kan opføres under hinanden.

14 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 5 Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til, såvel budgetforslaget som det vedtagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil kommunalbestyrelsen tager bevillingsmæssig stilling. Et forslag til bevillingsoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforslagets behandling. Den endelige bevillingsoversigt indsendes senest den 30. november til Naalakkersuisut og KANUKOKA.

15 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 6 EKSEMPEL BEVILLINGSOVERSIGT Budgetoplysninger Bevilling Udgift Indtægt Udgift 5. UNDERVISNING OG KULTUR SKOLEVÆSNET Den kommunale skole "Byskole Lønninger Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Køb af undervisningsmaterialer Forplejningsudgifter Anskaffelse af inventar m.v Driftsmidler m.v Rep. og vedligeholdelse Lejeindtægter Øvrige indtægter 122 Som det fremgår af bevillingskolonnen har kommunalbestyrelsen i alt afgivet en nettobevilling på kr. til "Byskolen". Der er endvidere taget stilling til bevilling på en række standardkonti. Forskellen herfra og op til den samlede bevilling for "Byskolen" udgør kr., hvilket er udtryk for, at der inden for de budgetposter, hvor der ikke er anført bevilling, kan ske overførsel mellem disse. Mindstekravet til bevillingsbindingen er som anført i afsnit 6.2, 2. ciffer (hovedkonto), i dette tilfælde Den kommunale skole. Der er således intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen alene afgiver en bevilling til den kommunale skole på kr., ligesom en strammere bevillingsbinding kan foretages ved en yderligere specifikation af bevillingskolonnen.

16 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side ÅRSBUGET OG BUDGETOVERSLAG Årsbudgettet og de 3-årige budgetoverslag indeholder hele totalbudgetter, der som minimum er specificeret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom, dog som minimum kontoplanens 2. ciffer (hovedkonto). Årsbudget og budgetoverslag skal indeholde følgende kolonner: - Sidste års regnskab - Vedtaget budget for indeværende regnskabsår - Forslag til årsbudget - Forslag til budgetoverslag for de tre efterfølgende år - Årsbudget og budgetoverslag fremsendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA inden udgangen af december måned Kolonnen "årsbudget" danner grundlag for kommunalbestyrelsens bevillingsmæssige stillingtagen. Såvel årsbudgettet som budgetoverslag angives i årsbudgettets pris- og lønniveau. Budgetoverslagenes beløb vil således alene udtrykke den aktivitetsmæssige udvikling og ikke udviklingen I lønninger og priser. Kommunen kan dog efter behov supplere et flerårsbudget i faste priser med flerårsbudgetter i løbende priser. For hovedområde 7, anlægsudgifter, optages kommunens egne- anlægsarbejder samt såvel godkendte som ikke godkendte (men planlagte) anlægsarbejder med tilskud, idet det dog angives, hvilke arbejder der er godkendt som tilskudsberettigede. Anlægsarbejderne specificeres på de enkelte anlægsprojekter.

17 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET Ud over den talmæssige opstilling af totalbudgettet består det kommunale budgetsystem af bemærkninger hertil. I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet har endvidere en bevillingsmæssig funktion. Der kan således I bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende for den enkelte bevillingshaver på samme måde som beløbende i budgettet er det. Der er ikke fastsat bestemmelser med hensyn til udformningen og indholdet af bemærkningerne til budgettet. Dog er det et krav, at det af bemærkningerne tydeligt fremgår, om disse har bevillingsmæssig sigte, jfr. ovenfor, eller om de er af mere generel informativ karakter. Det kan således være hensigtsmæssigt at opdele bemærkningerne til budgettet i en generel og en speciel del. I en sådan opdeling vil de generelle bemærkninger oftest i første række tjene en informationsopgave. Informationen kan være rettet mod såvel de politiske beslutningstagere, den kommunale administration som borgerne. Disse generelle og oplysende budgetbemærkninger kan f.eks. indeholde redegørelse for budgetteringsforudsætningerne såsom pris- og lønskøn, skøn over den fremtidige befolkningssammensætning og skøn over beskatningsgrundlaget. Endvidere kan der knyttes generelle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder eller hovedområder. Der kan f.eks. gøres rede for baggrunden for omprioriteringer i forhold til sidste års budget eller gives beskrivelser af igangværende eller planlagte anlægsopgaver eller omstillingsprojekter. De specielle bemærkninger vil derimod indeholde den mere dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte konti m.v. Der skal udarbejdes bemærkninger til såvel budgetforslaget som det endelige budget.

18 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 9 Bemærkningerne til budgetforslaget uddeles til kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget. Det skal i øvrigt bemærkes, at også kommunens kasse- og regnskabsregulativ eller andre interne forskrifter vil kunne indeholde bestemmelser, der på linie med de årlige bemærkninger til budgettet fastsætter betingelser i forbindelse med bevillingernes anvendelse. EKSEMPEL 10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE KOMMUNALBESTYRELSEN Tjenesterejser, befordring og kurser, kr. Der er kalkuleret med at medlemmer fra bygderne gennemsnitlig skal bruge 3 dage ved mødedeltagelse i de stående udvalg (incl. rejsetid) og at der deltager et medlem fra bygderne i hvert møde. Udgifter til indkvartering og forplejning på hotel er beregnet ud fra en forudsætning om opnåelse af en aftale om 455 kr. pr. døgn. Hertil skal tillægges dagpenge beregnet ud fra Statsministeriets satser 341,25 kr. pr. døgn ved fri kostforplejning. Udgifterne er på grundlag af ovenstående beregnet til: Økonomiudvalg Gennemsnitlig 2 dage. Dagpenge 364 kr. + indkvatering 840 kr. x 24 møder i alt kr. Kultur- og undervisning, teknisk, bolig og socialudvalg Dagpenge 364 kr. + indkvartering 840 kr. x 12 møder i alt kr. x 4 udvalg total kr. Kommunalbestyrelsen Der regnes med 6 møder med en gennemsnitlig varighed på 5 dage incl. rejsetid og 7 medlemmer fra bygderne i alt kr. Indkvartering på hotel ansættes til kr. i alt kr. Til merudgifter i forbindelse med møder og rejser til bygderne er der afsat kr. Der afsættes endvidere kr. til bådcharter. Øvrige møder og rejser Der er regnet med et møde i..og et antal ikke planlagte rejser. I alt er der afsat kr.

19 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 10 Kurser Der forventes afholdt kurser for.udvalg. Der er afsat kr.

20 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side TVÆRGAENDE STANDARDKONTOOVERSIGT (BUDGET) Den autoriserede standardkontoinddeling, der omfatter samtlige udgifter og indtægter, gør det muligt at opstille en tværgående standardkontooversigt, på hvilken de samlede udgifter vil svare til de samlede indtægter. Da oversigten er identisk med totalbudgettet, viser den sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Den tværgående standardkontooversigt fremsendes til KANUKOKA inden udgangen af december måned.

21 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 12 EKSEMPEL TVÆRGÅENDE STANDARDKONTOOVERSIGT (BUDGET) KONTO TEKST BUDGET 01 Lønninger 05 Personaleomkostninger 10 Kontorholdsudgifter 12 Fremmede tjenesteydelser 15 Varekøb 16 Forplejningsudgifter 20 Anskaffelser af materiel og inventar m.v. 21 Driftsmidler m.v. 22 Reparation og vedligeholdelse 25 Husleje m.v. 30 Skattepligtige overførsler til personer 31 Ikke skattepligtige overførsler til personer 35 Tilskud til foreninger, private virksomheder m.fl. 42 Betalinger til Selvstyret 44 Betalinger fra kommunerne og andre offentlige myndigheder 46 Renteudgifter 48 Afskrivning på udestående fordringer 50 Anlægsudgifter Udgifter i alt 70 Takstbetalinger 71 Lejebetalinger 79 Øvrige indtægter 82 Betalinger fra Selvstyret 84 Betalinger fra kommunerne og andre offentlige myndigheder 86 Renteindtægter Indtægter i alt 90 Finansforskydninger Balance

22 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side LIKVIDITETSBUDGET Likviditetsbudgettet har til formål at løse finansieringsopgaven, som indebærer, at kommunen på et hvilket som helst tidspunkt i budgetåret skal være i stand til at finansiere sine aktiviteter. Heri ligger mere konkret, at likviditetsbudgetteringen skal sikre - at den nødvendige kapitaltilførsel er til stede for at fastholde den tilstrækkelige likviditet - grundlag for vurderingen af kassebeholdningens minimumstørrelse, og dermed - mulighed for løbende overvågning af ledige midlers mest hensigtsmæssige anbringelse - således at renteudgifter minimeres og renteindtægter maksimeres Udarbejdelse af likviditetsbudget er obligatorisk, idet en forsvarlig, bedømmelse af kommunens økonomi og den løbende økonomiske styring ikke kan foretages uden at der tages stilling til, hvorledes kommunen vil finansiere sine aktiviteter. Hertil kommer, at udarbejdelse af den obligatoriske finansieringsoversigt inddirekte forudsætter, at kommunen har taget stilling til kassebeholdningens størrelse såvel i budgetåret som i overslagsårene. Likviditetsbudgettet fremsendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA inden udgangen af december måned.

23 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 14 EKSEMPEL PÅ LIKVIDITETSBUDGET Hoved TEKST Budget JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC EFTER konto LIKVIDE AKTIVER PRIMO 0 Eksterne områder 1 Administration 2 Tekniske områder 3 Boligområdet 4 Socialområdet 5 Undervisning og kultur 6 Forsyningsvirksomheder 7 Anlægsområdet 8 Indtægter og renter 9 Finansielle konti LIKVIDE AKTIVER ULTIMO

24 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 15 Sammenhæng til årsbudgettet Likviditetsbudgettets sammenhæng til årsbudgettet består i, at likviditetsbudgettet måned for måned viser de betalingsmæssige konsekvenser af alle årsbudgettets poster. Likviditetsbudgettet udarbejdes som følge heraf som minimum med en tidshorisont som budgetteres. Det skal understreges" at et realistisk likviditetsbudget forudsætter budgettering af alle de finansielle konti, herunder specielt finansforskydningerne. Ved ændringer til det vedtagne årsbudget i form af tillægsbevillinger og/eller budgetomplaceringer skal der, foretages revision af likviditetsbudgettet. Udarbejdelse Grundlaget for udarbejdelse af likviditetsbudgettet er, årsbudgettet. Det anbefales, at, bevillingsoversigtens budgetoplysningskolonne anvendes som udgangspunkt, men at det endelige likviditetsbudget udarbejdes på hovedområdeniveau. Det samlede budget opdeles først i poster, der tidsmæssigt fordeler sig uregelmæssigt og regelmæssigt på årets måneder. De beløb, der således forfalder uregelmæssigt, fordeles, ud på de forskellige måneder. Denne fordeling bør finde sted i et tæt samarbejde med de enkelte forvaltninger. Ved fordelingen af de regelmæssige beløb skal der tages højde for supplementsperioden, således at det sikres, at der er fuld sammenlignelighed mellem likviditetsbudgettet og regnskabs rapport. Indtil erfaringer fra flere regnskabsår er indvundet, kan de regelmæssige beløb eksempelvis fordeles således: Januar 1/24 2% Februar - december 2/24 pr. måned 88% Efter 31. december 10% I alt 100% Det er især vurderingen af mellemregningskontiene mellem årene, der vil give anledning til fastlæggelse af, hvilken del der afholdes efter 31. december. De beløb, der forfalder uregelmæssigt gennem året indføres først. De beløb, der fordeler sig regelmæssigt skulle således svare til forskellen mellem de 'uregelmæssige betalinger og de samlede ud- og indbetalinger. Ud fra det samlede materiale kan der opstilles en samlet oversigt, hvor der tilføjes en udregning af likvide aktiver primo og ultimo hver måned.

25 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 16 Opfølgning og ajourføring Ved anvendelse af en fremgangsmåde som beskrevet foran, kan likviditetsopfølgningen tage udgangspunkt i en sammenligning mellem likviditetsbudgettet og den månedlige regnskabsrapport. Dog skal der peges på, at det er en forudsætning, at bogføringen er ajour, hvis dette ikke er tilfældet må der tages højde for ikke bogførte bilag. Derved kan det konstateres, om forskelle skyldes varige ændringer, der skal med i ajourføringen af likviditetsbudgettet, eller der er tale om midlertidige forskydninger. Likviditetsbudgettet skal således løbende ajourføres; således at dette kan danne et brugbart redskab til den løbende økonomistyring i kommunen. Varige ændringer kan normalt henføres til nye tillægsbevillinger, ny fordeling over månederne eller nyt skøn over forbrug, der ikke er kommet til udtryk i form af ansøgninger om tillægsbevillinger. Den mest praktiske måde at udforme det ajourførte likviditetsbudget på vil være forskellig, alt efter ændringernes antal og størrelsesorden og den detaljeringsgrad i likviditetsbudgettet kommunen har valgt. I nogle tilfælde kan ajourføringen bestå i en simpel rettelse af det oprindelige likviditetsbudget, i andre tilfælde vil det være nødvendigt at udarbejde et helt nyt for den resterende del af året og overslagsårene. Det vil I den forbindelse være naturligt at pege på en edb-iøsning. Hvad enten ændringen til likviditetsbudgettet indebærer nogle mindre ændringer. eller forudsætter udarbejdet et nyt, er det særdeles vigtigt at forklare årsagerne til afvigelser mellem likviditetsbudgettet og det faktiske forbrug. En sådan redegørelse er vigtig, idet det på denne måde er muligt at konstatere fejl dels i budgettets årsbeløb og dels erfaringsopsamling i fordelingen på de enkelte måneder. Opgørelsen er således et værdifuldt grundlag for udarbejdelsen af det kommende års- og likviditetsbudget.

26 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side PERSONALEOVERSIGT (BUDGET) I tilknytning til budgettet udarbejdes en personaleoversigt, dels med henblik på uddeling til kommunalbestyrelsen og dels med henblik på indsendelse til Tilsynsrådet. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt også at udarbejde en oversigt omfattende de flerårige budgetoverslag, specielt hvis der forventes ændringer i personalenormeringer i denne periode. Personaleforbruget registreres med en specifikation svarende til de enkelte lønkonti, hvor lønnen konteres på standardkonto 01. Budgetteret overtimeforbrug skal således ikke medregnes. Oversigten skal omfatte alle ansatte i kommunen og der indregnes således også f.eks. vikarer og dagplejemødre. Personer, som er ansat som led i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, skal medregnes i personaleoversigten under hovedområde 4. Oversigten skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - stillingsbetegnelse - stillingsnormering.(lønrammer for de personalegrupper, der er omfattet af normeringskontrollen) - forslag til personaleforbrug for budgetåret - beregnet lønudgift i budgetåret Personaleoversigten fremsendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA inden udgangen af december måned

27 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side 18 EKSEMPEL PÅ PERSONALEOVERSIGT (BUDGET) Konto: Sted: Byskolen Stillingsbetegnelse Normering Lønudgift Skoleinspektør 34 Viceskoleinspektør 29 Overlærer 23 O.s.v.

28 Budget- og regnskabssystem 5.3 Side TAKSTBLADE Der skal udarbejdes oversigt over takster. Der stilles ikke formkrav til denne oversigt. Oversigten kan med fordel indarbejdes i budgettet. Oversigten fremsendes til KANUKOKA inden udgangen af december måned.

29 Budget- og regnskabssystem 5.4 Side OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I FORBINDELSE MED BUDGETVEDTAGELSEN Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse - herunder for indsendelse til Naalakkersuisut - er opsummeret i nedenstående oversigt. Budgetforslag udarbejdet af økonomiudvalget forelægges for kommunalbestyrelsen Senest 30. november Budgettet vedtages Bevillingsoversigt fremsendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA Senest 31. december Budget, budgetoverslag, bemærkninger og personaleoversigt m.v. sendes til Naalakkersuisut og KANUKOKA, jfr. 5.3 side 1.

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem 5.2 - side 1 Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles,

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2004 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning til

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for regioner 5.2 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de regionale budgetter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 166323 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere