Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 12. april 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:40 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Ingen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 385. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af budget 2017 og budgetoverslagsårene Indtægtsbevilling vedr. pulje til mere pædagogisk personale i Status pr. 31. marts 2016 på juniorklubtilbud ved folkeskolerne Skoledagens længde Godkendelse af valgfag - science Erhvervsplaymaker - status og perspektiv Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge - efter høring Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Fremtidig ledelse af Børnehaven Skovmusen, Oksbøl - efter høring Dagsorden til forårets dialogmøder Strategi for Børn og Unge, Handicap, psykiatri og udsatte - efter høring Anvendelse af kommunale klublokaler i Varde by Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 856

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 857

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Drøftelse af budget 2017 og budgetoverslagsårene Dok.nr.: Sagsid.: 16/2719 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Udvalget godkendte den 8. marts 2016 tidsplan for fagudvalgets budgetproces for dok. nr På baggrund heraf lægges op til en overordnet og fortsat drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til langsigtet planlægning frem til 2020 med hensyn til drift og anlæg og i relation til budget Retsgrundlag Styrelsesloven og økonomiregulativet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning 32720/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der sker en fortsat drøftelse af ønsker til budget Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Med baggrund i drøftelserne udarbejder forvaltningen forslag til konkrete besparelser som forelægges udvalget den 10. maj Herudover udarbejder forvaltningen budgetforslag til behandling ved udvalgets budgetmøde den 14. juni Side 858

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indtægtsbevilling vedr. pulje til mere pædagogisk personale i 2016 Dok.nr.: Sagsid.: 15/1109 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 1. marts 2016 fremsendt tilsagn om udbetaling af kr. vedr. mere pædagogisk personale i dagtilbud. Projektperioden er fra 1. marts 2015 til 31. december 2016, hvorefter midlerne tilføres via kommunens bloktilskud. Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 3. februar 2015 at midlerne anvendes til styrkelse af den tidlige indsats for de 0-2 årige. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der meddeles indtægtsbevilling på kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Pulje til mere pædagogisk personale i 2016.pdf 51425/16 2 Åben BU-udv : Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud 16855/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet, at der meddeles indtægtsbevilling på kr., at der meddeles tillægsbevilling på kr. til mere pædagogisk personale i dagtilbud til styrkelse af indsatsen for de 0-2 årige, jfr. projektansøgning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 859

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Status pr. 31. marts 2016 på juniorklubtilbud ved folkeskolerne Dok.nr.: Sagsid.: 13/15802 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede i september 2014 at oprette et juniorklubtilbud primært for elever i klasse ved alle kommunens folkeskoler. Undtaget herfra er dog Blåvandshuk Skole, hvor det hidtidige SFO2 tilbud (Samuelsgården) fortsætter under samme økonomiske vilkår som de øvrige juniorklubtilbud. Juniorklubtilbuddet etableres under ungdomsskolelovgivningen under Ungdomsskolens bestyrelse og med skolebestyrelsen ved de enkelte skoler som brugerbestyrelse. Der er udarbejdet fælleskommunale retningslinjer for rammer og indhold for juniorklubtilbuddet og under disse har den enkelte skolebestyrelse udarbejdet egne retningslinjer for de lokale tilbud. De fælleskommunale retningslinjer er godkendt i Udvalget for Børn og Undervisning og de lokale retningslinjer for de enkelte tilbud er godkendt i såvel Ungdomsskolens bestyrelse som i udvalget. Ud fra de kommunalt fastsatte retningslinjer skal for eksempel åbningstid og eventuelt kontingent fremgå af de lokale retningslinjer. De besluttede økonomiske og strukturelle vilkår fremgår af dok.nr Efter beslutning i udvalget den 15. september 2015 får udvalget en status på medlemstal og fremmøde i juniorklubberne pr. 31. marts Forvaltningens vurdering Det fremgår af de fælleskommunale retningslinjer for juniorklubtilbud at medlemstallet opgøres 2 gange årligt (5. marts og 5. september) som et gennemsnit af antal daglige brugere og tildeling af kommunale midler justeres i forhold hertil. De etablerede juniorklubber har nu været i drift siden 1. august Forvaltningen har i perioden 1. august marts 2016 foretaget 3 opgørelser af det faktisk antal indmeldte i de enkelte klubber samt det procentvise fremmøde. Opgørelserne er foretaget i uge 36/2015, november måned 2015 samt uge 9 og 10/2016. Udvalget har fået forelagt de tidligere udarbejdede opgørelser og den sidst gennemførte forelægges på dette udvalgsmøde. Den opgørelse der forelægges udvalget indeholder således faktiske tal og procentberegning for alle 3 opgørelsestidspunkter og vil danne grundlag for ovennævnte justering pr. 5. marts I forhold til antal tilmeldte var det gennemsnitlige fremmøde ved første opgørelse i august 2015 for alle juniorklubber på 49,4 %, mens det ved opgørelsen i november 2015 var på 35,2 %. Opgørelsen her i marts 2016 viser et gennemsnitligt fremmøde på 31,2 %. Den politiske beslutning om harmonisering af området blev i sin tid baseret på en forventet brugerprocent på 33 % af antal potentielle brugere. Der er stadig væsentlige forskelle på fremmødet i de forskellige juniorklubber fra 77,1 %, hvor det er højest til 11,7 % hvor det er lavest. Side 860

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Lederne af juniorklubberne angiver, at tilbuddet mange steder ikke nødvendigvis anvendes som et fast tilbud, hvor det er de samme børn, der kommer hver dag som fx i SFO - men i højere grad som en tilvalgsmulighed, hvor forskellige børn alt efter lyst og interesse møder frem og benytter det konkrete indholdstilbud i juniorklubben den pågældende dag. Ligeledes peger lederne på, at mange af de børn, der er mere faste brugere, er børn, der ikke indgår i mange andre sociale sammenhænge i nærområdet, og derfor gennem juniorklubben får mulighed for at indgå i alderssvarende relationer og fællesskaber. Retsgrundlag Ungdomsskoleloven Økonomi Brugerprocenten er pt 31,2 % og således lidt mindre end de 33 %, som indgik i budgetforudsætningerne. Medlemstallet opgøres 2 gange årligt 5. marts og 5. september. Et eventuelt mindreforbrug vil indgå i budgetopfølgningen pr. oktober 2016, når medlemstallet kendes 5. september Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - Oktober /14 2 Åben Juniorklubber incl. SFO2- indmeldte og fremmøde i 2015/ /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 861

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Skoledagens længde Dok.nr.: Sagsid.: 13/3462 Initialer: lora Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Arne Callesen har ønsket at få denne sag drøftet i udvalget. Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har i forskellige sammenhænge peget på muligheden for at gøre skoledagen lidt kortere ved at konvertere noget af den understøttende undervisning til fagundervisning med 2 voksne. Kommunernes Landsforening har 2 gange skrevet til kommunerne herom og påpeget præmisser og rammer for evt. afkortning af skoledagens længde. Den længere, mere varierede skoledag er en hjørnesten i skolereformen og den understøttende undervisning giver rammen herfor. Der er ikke tale om en generel mulighed for at afkorte skoledagen ved at mindske undervisningstiden men en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering og alene for et år ad gangen. Hvis muligheden for at mindske undervisningstiden udnyttes, skal eleverne tilbydes en plads i skolens skolefritidsordning i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene, jf. folkeskolelovens 16. Byrådet (uddelegeret via styrelsesvedtægten til Udvalget for Børn og Undervisning) kan beslutte, hvem der skal have kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om afkortning af skoledagens længde. Udvalget har ikke tidligere behandlet sag om skoledagens længde men indtil videre aftalt, at muligheden for afkortning af skoledagen vil indgå i de igangværende strukturdrøftelser på skoleområdet i lighed med andre retningslinjer, regler og lovgivning. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Borgmesterbrev vedr. realisering af folkeskolereformen 30803/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes. Side 862

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Arne Callesen foreslår, at byrådet uddelegerer kompetencen til at bringe folkeskolelovens 16 b i anvendelse til skolelederen. For forslaget stemte Arne Callesen (Ø). Imod stemte de øvrige 6 medlemmer, idet håndteringen af muligheden for afkortning af skoledagen indgår i de igangværende strukturdrøftelser på skoleområdet i lighed med andre retningslinjer, regler og lovgivning. Side 863

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af valgfag - science Dok.nr.: Sagsid.: 13/8191 Initialer: begr Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har på baggrund af henvendelse fra Brorsonskolen udarbejdet forslag til fagplan for et lokalt udviklet valgfag inden for fagområdet Science. Science er et af de centrale områder i folkeskolereformen og forslaget til fagplan sigter mod at skabe sammenhæng mellem science, entreprenørskab og samarbejde med virksomheder og institutioner i omverdenen, således at fagplanen understøtter de erhvervsmæssige mål, som er sat i folkeskolereformen. Valgfagets navn: Science her udvikler du fremtiden. Der er i fagplanen lagt afgørende vægt på anvendelsesaspekterne i naturfagene, entreprenørskab, samarbejde, innovativ tankegang og metodisk problemløsning. Valgfagets fagplan fremgår af dok.nr Forvaltningens vurdering Valgfaget giver et nyt supplement til tidligere udviklede valgfag, som særligt har idrætsmæssigt eller kommercielt fagligt indhold. Det foreslåede valgfag giver herudover gode muligheder for kobling til teknologibaserede virksomheder og dermed samarbejdsflader til erhvervslivet, som vurderes at have et potentiale, som kan udbygges. Det vurderes ligeledes, at valgfaget kan være pilotprojekt for en videre udbygning af aktiviteter, som forbinder naturvidenskab, entreprenørskab, innovation med praktiske handlinger og konkret virksomhedssamarbejde. Konsekvens i forhold til visionen Visionen er tydeligt fremhævet i fagets målbeskrivelse og fagets samarbejdsrelationer: omsætte naturfaglig viden gennem entreprenørskab til aktiviteter inden for Varde Kommunes vision Vi i naturen. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK 1534 af d, stk. 5. Økonomi Ingen Høring Ingen Side 864

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilag: 1 Åben valgfag science 48727/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at valgfaget Science her udvikler du fremtiden godkendes, så skolerne kan udbyde faget med start skoleåret Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Valgfaget blev godkendt. Side 865

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Erhvervsplaymaker - status og perspektiv Dok.nr.: Sagsid.: 15/11950 Initialer: lora Åben sag Sagsfremstilling Fra februar 2016 er der i regi af ProVarde ansat en erhvervsplaymaker, som har til opgave at lave konkrete aftaler og læringsforløb mellem skoler og lokale virksomheder i de kommende 2 år. I perioden 1. februar - 1. august 2016 arbejder erhvervsplaymakeren primært med planlægning, så der efter sommerferien kan igangsættes læringsforløb og samarbejder mellem konkrete elever og virksomheder. Af dok.nr fremgår en foreløbig status på erhvervsplaymakerens arbejde. Efter inspiration fra Aalborg Kommune, som har erfaringer med arbejdsformen, er der indkøbt en It-portal, som sikrer let og smidig formidling af læringsforløbene samtidig med der sker en registrering af deltagerantal mv. Hvert læringsforløb er lige til at gå til for lærer, virksomhed og elev, og der sigtes på, at forløbene kan gentages og løbende justeres og udvikles. Portalen sikrer således løbende overblik over status på forløbene og optimal gennemsigtighed. Herved gives gode vilkår for, at de gode eksempler kan bygges op og udbredes. Via eksemplets magt og opsøgende virksomhed fra erhvervsplaymakerens side forventes alle skoler at komme med i løbet af projektperioden. Portalen åbner primo juni I opstartsperioden vil der være fokus på udskolingen, uagtet at projektet omfatter alle klassetrin. Det forventes, at der vil blive tale om forløb for enkeltelever og grupper af unge og ikke nødvendigvis for hele klasser. Dette vil gøre det lettere at motivere de unge, da læringsforløbene alt andet lige vil blive mere fokuserede. For virksomhedernes part vil mindre grupper gøre samarbejdet mere praktisk håndterbart, og samlet set vil det højne kvaliteten og læringsudbyttet. For at sikre en løbende evaluering med henblik på kvalitetsudvikling lægges der op til at bruge forskellige ikke bureaukratiske metoder som fx et kort videoklip, hvor det summeres, hvad læringsudbyttet har været eller at der skrives 3 linjer om resultatet. Tilsvarende lægges der også op til kontinuerlig feedback fra skolen og virksomheden i forhold til at få justeret, hvor der er brug for det. Projektet er nyt af sin slags, og alle parter i projektet forventes derfor at være open minded, således at de muligheder, der viser sig, kan udnyttes optimalt. Projektet skal ses i sammenhæng med andre initiativer/samarbejder, der skal fremme elevernes læring om erhvervslivet og erhvervsvalg blandt andet den besluttede obligatoriske praktik, hands-on-projektet m.v. Projektet forventes at have et vist spin-off blandt andet i form af, at virksomhederne bliver branded over for de unge mennesker, eleverne kan få lettere adgang til at få kontakt til en potentiel læreplads, lærerne får netværk til virksomheder osv. Side 866

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Status fra erhvervsplaymaker - april /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 867

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge - efter høring Dok.nr.: Sagsid.: 14/12976 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling I regi af arbejdet med implementering af skolereformen er det besluttet, at de gældende retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge i kommunen skulle revideres og opdateres. På baggrund heraf vedtog udvalget den 9. februar 2016 at sende forslag til reviderede retningslinjer i høring. Ved høringsfristens udløb den 29. marts 2016 er indkommet høringssvar fra: Årre Skoles MED-udvalg og bestyrelse Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg Område Øst bestyrelse Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg S/I Regnbuens MED-udvalg Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Øst MED-udvalg Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Varde Vest bestyrelse og MED-udvalg S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg Børnehaverne Nord-Øst bestyrelse og MED-udvalg Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Varde Handelsskole og Handelsgymnasiums bestyrelse Forvaltningens vurdering Høringssvarene viser generel stor opbakning til de nye retningslinjer og det er således primært småjusteringer der foreslås. Forvaltningen anbefaler følgende ændringer indarbejdet: Tilføjelse af link/henvisning til pjece om den gode overgang for børn med særlige behov (udarbejdet af dagtilbud og skoler i Varde by) Skærpelse på side 7,første dot: hvor der er behov slettes Skærpelse på side 3. dot ændres til: dagtilbuddet indhenter Side 868

15 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Dot 5 side 6 Der foretages en gensidig forventningsafstemning mellem forældre og dagtilbud vedrørende kommunikation og praktiske aftaler tilføjes ligeledes på side 5 Dot 9 side 7 skrives 3-6 måneder i stedet for 3. Dot 3 side 9 ændres Skolerne sikrer et særligt fokus på at vejlede om erhvervsuddannelser bredt, så eleverne sammen med deres forældre bliver klædt på til at træffe kvalificeret valg af ungdomsuddannelse samt at opfylde.... Forvaltningen udarbejder oplæg til, hvordan der løbende kan kvalitetsudvikles på området både i relation til brugeroplevet tilfredshed og i relation til faglig kvalitet. Retsgrundlag Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og Persondataloven Økonomi Ingen Høring Der har været foretaget høring ved bestyrelser og MED-udvalg på skole- og dagtilbudsområdet samt hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser. Bilag: 1 Åben Revideret udgave af retningslinjer for overgange /14 2 Åben BU-udvalg : Reviderede retningslinjer for overgange 22014/16 mellem tilbud for børn og unge 3 Åben Høringssvar fra Årre Skoles bestyrelse 34154/16 4 Åben Høringssvar fra Årre Skoles MED-udvalg 34153/16 5 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg 39165/16 6 Åben Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse 39163/16 7 Åben Høringssvar fra Område Øst' bestyrelse 39180/16 8 Åben Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg 39191/16 9 Åben Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg 40405/16 10 Åben Høringssvar fra S/I Regnbuens MED-udvalg 37493/16 11 Åben Høringsbrev fra Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MEDudvalg 34758/16 12 Åben Høringssvar fra Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg 37726/16 13 Åben Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg 41088/16 14 Åben Høringssvar fra Børneuniversets bestyrelse 43066/16 15 Åben Høringssvar fra Outrup Skoles bestyrelse 43023/16 16 Åben Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg 43018/16 17 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse 43379/16 18 Åben Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 43601/16 19 Åben Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg 46738/16 20 Åben Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg 46731/16 21 Åben Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg 46555/16 22 Åben Høringssvar fra Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg 45782/16 23 Åben Høringssvar fra Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg 45044/16 24 Åben Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens bestyrelse 43737/16 25 Åben Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens MED-udvalg 43207/16 26 Åben Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' MED-udvalg 44434/16 27 Åben Høringssvar fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 46727/16 28 Åben Høringssvar fra Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg 41330/16 Side 869

16 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Åben Høringssvar fra Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 46863/16 30 Åben Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse 44450/16 31 Åben Høringssvar fra Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg 46869/16 32 Åben Høringssvar fra Varde Handelsskole og Handelsgymnasiums bestyrelse 52703/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i høringssvarene tages endelig stilling til Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at ændre på side 7 dot 6 således: Der foretages en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejdet generelt, herunder kommunikation og praktiske aftaler. Endelige retningslinjer blev herefter godkendt (ny version 1). Side 870

17 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Dok.nr.: Sagsid.: 14/9785 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Direktørområdet Børn og Unge har på baggrund af en direktionsbeslutning om eftersyn af driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner udarbejdet forslag til ny standarddriftsoverenskomst mellem de 5 selvejende dagtilbud i Varde Kommune. Spørgsmålet vedrørende forskellen på kommunale og selvejende institutioner rejses løbende, og for at sikre en tydelighed om krav og forventninger mellem institutionen og kommunen, foreslås et eftersyn af de driftsoverenskomster kommunen har med selvejende institutioner. De indgåede driftsoverenskomster, kommunen har indgået, er relativt gamle, når det holdes op mod reform- og udviklingshastigheden på de kommunale driftsområder. Driftsoverenskomsten regulerer forholdet mellem institutionen og kommunen, og indeholder bestemmelser om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften. Forslag til driftsoverenskomst skal ses som en standard, som skal tilpasses individuelle forhold, eksempelvis i forhold til aldersgruppe, busdrift og ejerforhold af bygningerne. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Søndermarken, Varde Højgårdsparken, Varde Møllehuset, Tistrup Regnbuen, Horne Oksbøl Børnehave. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at få justeret driftsoverenskomsterne nu uagtet, at de igangværende strukturdrøftelser på børne- og ungeområdet eventuelt vil medføre flere og andre ændringer. Forslag til ny driftsoverenskomst er i overensstemmelse med lovgrundlaget for drift af selvejende dagtilbud samt gældende praksis i Varde Kommune. Der har den 7. marts 2016 været afholdt møde med bestyrelsesformænd og ledere, hvor forslag til ny driftsoverenskomst er drøftet og efterfølgende justeret på baggrund heraf. Retsgrundlag Dagtilbudsloven, Lov om restsikkerhed og administration på det sociale område. Økonomi Ingen Høring Forslaget sendes i høring i de selvejende dagtilbuds bestyrelser i periode 13. april 20. maj Side 871

18 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilag: 1 Åben Oplæg - Driftsoverenskomst selvejende dagtilbud - august /15 2 Åben kommissorium vedr. driftsoverenskomst /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til standarddriftsoverenskomst mellem Varde Kommune og de selvejende dagtilbud godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 7. juni med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 21. juni Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 872

19 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fremtidig ledelse af Børnehaven Skovmusen, Oksbøl - efter høring Dok.nr.: Sagsid.: 15/13201 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Børnehaven Skovmusen (incl. Skovhytten) i Oksbøl er frem til den 1. august 2016 en afdeling af det fællesledede dagtilbud Ved Vesterhavet. Fra den 1. august 2016 opløses Dagtilbuddet Ved Vesterhavet og Udvalget for Børn og Undervisning har i konsekvens heraf på udvalgsmøde den 15. december 2015 besluttet at pege på, at Dagtilbuddet Ved Vesterhavet (Skovmusen, Oksbøl) pr. 1. august 2016 og frem til august 2018 ledes under Blåvandshuk Skole under forudsætning af: at der opnås dispensation fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, jfr. folkeskolelovens 24a, at der er enighed om løsningen i bestyrelserne for Dagtilbuddet Ved Vesterhavet (Skovmusen) og Blåvandshuk Skole, at den besluttede besparelse på kr. årligt udmøntes så eventuelle omkostninger ved den foreslåede organisering afholdes lokalt. Forslaget blev sendt til udtalelse i de berørte MED-udvalg og bestyrelser. Ved fristens udløb den 12. januar 2016 var der indkommet udtalelse fra: Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg Børnehaven Skovmusens bestyrelse Ved Vesterhavets MED-udvalg På baggrund af de indkomne udtalelser vedtog Udvalget for Børn og Undervisning den 18. januar 2016, at udvalgets formand og næstformand mødes med repræsentanter fra bestyrelserne i Børnehaven Skovmusen og Blåvandshuk Skole med henblik på præcisering af forhold vedr. økonomien. Opsamling fra mødet kan ses i dok Den 17. marts 2016 modtog kommunen afslag på den indsendte dispensationsansøgning, under henvisning til at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ikke har hjemmel til at dispensere fra 24a i folkeskoleloven. I forbindelse med afslaget henledte ministeriet opmærksomheden på muligheden for at ansøge om et tidsbegrænset forsøgsog udviklingsprojekt under folkeskolelovens 55, stk. 1. Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en ansøgning om et forsøgsog udviklingsprojekt med fælles ledelse og fælles bestyrelse for Skovmusen og Blåvandshuk Skole i perioden fra 1. august 2016 til 31. juli Ansøgningen fremgår af dok.nr Forvaltningens vurdering Med henvisning til ministeriets afslag på den indsendte dispensationsansøgning vurderes det, at der bør fremsendes en ansøgning til Ministeriet om et forsøgs- og udviklingsprojekt med fælles ledelse og fælles bestyrelse for Blåvandshuk Skole og Skovmusen. Af ansøgningen skal fremgå hvorledes det vurderes, at forsøgsprojektet kan bidrage til børnenes læring. Forvaltningen påpeger i ansøgningen, at en fælles ledelse og fælles bestyrelse vil kunne bidrage til større indsigt og forståelse for opgave, indhold og Side 873

20 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning strukturer i henholdsvis dagtilbud og skole. Dette forventes at kunne bidrage til, at overgangen mellem de 2 tilbud forbedres, og at det videnstab, som forskningen peger på er en risiko ved alle overgange mellem forskellige institutioner, kan minimeres. Derudover vil det være muligt at bringe viden og kompetencer hos medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund i spil på nye måder til gavn for børnenes læring. Det fremgår af de tidligere høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelse og forældrebestyrelse, at disse også vurderer at fælles ledelse/fælles bestyrelse vil kunne føre til denne positive effekt. Det fremgår af folkeskoleloven, at byrådet beslutter, hvorledes fællesbestyrelsen for den samdrevne institution skal sammensættes/vælges. Såfremt det besluttes, at forsøgs- og udviklingsansøgningen skal fremsendes og denne imødekommes, vil der skulle træffes beslutning om, hvorledes forældrerepræsentation fra Skovmusen sikres i fællesbestyrelsen. Forvaltningen foreslår at den samme model, som anvendes ved valg af forældrerepræsentanter fra Billum Børnehave bringes i anvendelse i forsøgsperioden. Ansøgningen skal vedlægges en udtalelse fra skolebestyrelsen. Forvaltningen indhenter, med baggrund i de tidligere modtagne positive høringssvar en udtalelse fra bestyrelsesformændene for henholdsvis skole- og dagtilbud. Retsgrundlag Dagtilbudsloven og folkeskoleloven Økonomi I budget 2016 er der indarbejdet en nettobesparelse vedr. ledelse på kr., og i budgetoverslagsårene er der indarbejdet en nettobesparelse på kr. årligt som konsekvens af ændret struktur i Oksbøl-Billum området. Høring Forsøgsansøgningen er tilsendt ledelse og bestyrelsesformændene på Blåvandshuk skole og Skovmusen. Bestyrelsesformændene udarbejder på baggrund af tidligere indsendte positive høringssvar udtalelse til ansøgningen. Bilag: 1 Åben Opsamlng fra møde /16 2 Åben Ansøgning om godkendelse af forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde i henhold til folkeskolelovens /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den udarbejdede forsøgsansøgning vedr. folkeskolelovens 55 godkendes og fremsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forsøgsansøgningen blev godkendt og fremsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Side 874

21 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Dagsorden til forårets dialogmøder Dok.nr.: Sagsid.: 15/3060 Initialer: siko Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til dagsorden for dialogmøder i foråret Dagsordnerne kan suppleres med eventuelle dagsordenspunkter fra udvalget. Dialogmøderne på børne- og ungeområdet afholdes i begyndelsen af budgetprocessen for budget 2016, så der er mulighed for at drøfte mål og temaer, der kan have betydning for budgettet. På denne baggrund fremlægges forslag til dagsorden for dialogmøder i foråret 2016 med: Børn, Trivsel og Sundhed den 2. maj kl (dok nr ) Tippen den 2. maj kl (dok nr ) Ungdomsskolen den 2. maj kl (dok nr ) Dagplejen den 9. maj kl (dok nr ) Go mad til børn den 9. maj kl (dok nr ) Ungerådet den 9. maj kl (dok nr ) Dagtilbud den 18. maj kl (dok nr ) Skoler den 19. maj kl (dok nr ) Retsgrundlag Aftalestyring Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (BTS) 38138/16 2 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Tippen) 38140/16 3 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Ungdomsskolen) 38141/16 4 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagplejen) 38143/16 5 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Go' mad til børn) 38145/16 6 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Ungerådet) 38146/16 7 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagtilbud) 40513/16 8 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Skoler) 40516/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at yderligere punkter til dagsordner for dialogmøderne drøftes, at endelig dagsorden for dialogmøderne fastlægges. Side 875

22 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Yderligere punkter blev drøftet og endelig dagsorden til dialogmøderne blev fastlagt. Side 876

23 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Strategi for Børn og Unge, Handicap, psykiatri og udsatte - efter høring Dok.nr.: Sagsid.: 15/11794 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte i juni 2015 Varde Kommunes Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik for Byrådet godkendte samtidig, at der under politikken udarbejdes strategier for de enkelte delområder. Strategi for Børn og Unge - Handicap, psykiatri og udsatte er en samlet strategi for børne- og ungeområdet. Når strategien er godkendt, vil der blive udarbejdet handleplaner for de enkelte områder, herunder mål og succeskriterier, som understøtter de enkelte indsatser. Udvalget vedtog den 9. februar 2016 at sende forslag til Strategi for Børn og Unge Handicap, psykiatri og udsatte i høring. Ved høringsfristens udløb den 29. marts 2016 er indkommet høringssvar fra: Årre Skoles MED-udvalg og bestyrelse Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Øst bestyrelse Børneuniversets bestyrelse og MED-udvalg S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg S/I Regnbuens MED-udvalg Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Øst MED-udvalg Børnehaverne i Nord-Øst bestyrelse og MED-udvalg Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Varde Vest bestyrelse og MED-udvalg S/I Højgårdsparkens bestyrelse og MED-udvalg Forvaltningens vurdering I høringssvarene tilkendegives bred opbakning i forhold til indholdet i strategiforslaget. Flere udtrykker at de finder strategiforslaget gennemarbejdet, letlæselig, relevant, visionært og ambitiøst. Enkelte efterspørger konkretisering og ser frem til dette i handlingsplanerne. Andre udtrykker bekymring for, om der er ressourcer til at gennemføre de ellers gode tiltag. Retsgrundlag Lovgrundlaget på børne- og ungeområdet. Side 877

24 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Ingen Høring Der har været foretaget høring hos bestyrelser og MED-udvalg på børne- og ungeområdet, FællesMED Børn & Unge samt Handicaprådet. Derudover har forslaget været i offentlig høring ved offentliggørelse på hjemmesiden. Bilag: 1 Åben Forslag til Strategi for Børn og Unge - Handicap,psykiatri og 11104/16 udsatte 2 Åben BU-udvalg : Strategi for børn og unge - Handicap, 22012/16 psykiatri og udsatte ( ) 3 Åben Høringssvar fra Årre Skoles MED-udvalg 34155/16 4 Åben Høringssvar fra Årre Skoles bestyrelse 34156/16 5 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg 39195/16 6 Åben Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse 39177/16 7 Åben Høringssvar fra Område Øst' bestyrelse 39179/16 8 Åben Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg 39190/16 9 Åben Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg 40427/16 10 Åben Hørringssvar fra S/I Regnbuens MED-udvalg 37473/16 11 Åben Høringssvar fra Blaabjergegnenes Dagtilbuds bestyrelse og MEDudvalg 34613/16 12 Åben Høringssvar fra Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg 37901/16 13 Åben Høringssvar fra Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 42998/16 14 Åben Høringssvar fra Børneuniversets bestyrelse 43095/16 15 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse 43462/16 16 Åben Høringssvar fra Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg 45778/16 17 Åben Høringssvar fra Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg 45065/16 18 Åben Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' MED-udvalg 44372/16 19 Åben Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse 44399/16 20 Åben Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens bestyrelse 43687/16 21 Åben Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens MED-udvalg 43229/16 22 Åben Høringssvar fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 46726/16 23 Åben Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg 46736/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i høringssvarene tages stilling til endeligt forslag til Strategi for Børn og Unge Handicap, psykiatri og udsatte, og at det endelige forslag til strategi forelægges Byrådet til godkendelse. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at tilføje ny dot side 8 Fritid, idræt og kultur : Sammenhængende fritidstilbud for alle med særligt fokus på overgangen fra barn til voksen og fra skole til ungdomstilbud. Herefter vedtoges at indstille til byrådet, Side 878

25 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning at forslag til Strategi for Børn og Unge, Handicap, psykiatri og udsatte godkendes. Det blev besluttet, at der udarbejdes en handleplan for de enkelte områder, som udvalget følger op på årligt. Side 879

26 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Anvendelse af kommunale klublokaler i Varde by Dok.nr.: Sagsid.: 16/2448 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling Efter folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at anvise ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune, og som etablerer aktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven. Der er endvidere pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. For en mere uddybende redegørelse for lovgrundlaget henvises der til retsgrundlaget nedenfor. Det betyder, at Varde Kommune udover pligten til anvisning og evt. lokaletilskud har et økonomisk incitament til at placere flest mulige aktiviteter efter folkeoplysningsloven i egne ledige kommunale lokaler. Forvaltningens vurdering I henhold til folkeoplysningsloven er kommunen kun forpligtet til at stille egne kommunale ledige lokaler til rådighed og yde lokalestøtte til private lokaler. Varde Kommune er derfor ikke forpligtiget til at skaffe eksterne lokaler, men som bosætningskommune er det vigtigt at kunne profilere sig på, at kommunen favner alle foreninger, også de mere specielle foreninger. Der er således et ønske om at fastholde og udvikle den brede vifte af forskellige foreningstyper. Situationen er, at der for øjeblikket er 2 foreninger, der mangler egnede lokaler: Varde Aikido (kampsport) Sportsdykkerklubben Nautilus Med henblik på at finde egnede lokaler til de nævnte foreninger og optimere anvendelsen af de kommunale lokaler i forhold til folkeoplysningsloven, vil det være af stor betydning, at alle kommunale bygninger bliver kortlagt, således at tomme eller halvtomme lokaler, der med fordel kan benyttes af andre, identificeres. Det vil skabe mere liv og lys i lokalerne (direktionsbeslutning). Der kan også være perspektiver i at tænke foreninger sammen og dermed skabe/bygge f.eks. et kampsportscenter, hvor alle barfods aktiviteter kunne foregå. Dette ville skabe samarbejde mellem aftenskoler (yoga) og foreningerne besparelse for foreninger, når deres dyre måtter ikke slæbes frem og tilbage netværk mellem foreningerne og brugerne På baggrund heraf foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kortlægger den nuværende anvisning af lokaler, herunder bygninger og ejendomme, der gives tilskud til, samt fastlæggelse af principper for fremtidig anvisning. Undersøgelsen omfatter i første omgang Varde by og nære opland, men den kan senere bredes ud til resten af kommunen. Der er vedlagt en oversigt over klublokaler i Varde by. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven kapitel (kommunale lokaler) og (private lokaler) Side 880

27 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Anvisning af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger: Der skal anvises ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune og som etablerer aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed med: lys, varme, rengøring og fornødent udstyr den indretning og det inventar og undervisningsmateriel, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære formål. Der skal være mulighed for socialt liv udover aktiviteten og der skal være plads til rekvisitter og udstyr samt mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Der er kun pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. Det er specificeret i loven hvilke driftsudgifter der kan ydes tilskud til. Overstiger driftsudgifterne den til enhver gældende takst 126,61 kr. pr. time (2015/2016) er byrådet efter kommunens egne tilskudsregler kun forpligtet til at yde tilskud med 75 % af det nævnte beløb pr. time. Ved anvisning af lokaler skal byrådet normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. kommunale institutioner (ex. Musik og billedskole, Ungdomsskolen) 2. aktiviteter for børn og unge, dog har handicappede normalt fortrinsret, hvis lokalerne er specielt velegnede for handicappede 3. aftenskoler 4. aktiviteter for voksne Økonomi Ved en optimering af lokaleanvendelsen vil der kunne opnås en besparelse. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Oversigt over klublokaler i Varde by 28827/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der udarbejder et kommissorium for en bedre anvendelse af kommunale lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter, at kommissoriet og bemandingen godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Undervisning og Udvalget for Social og Sundhed i april måned, og at arbejdsgruppen afrapporterer senest 1. juli 2016 til de respektive udvalg. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 881

28 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 882

29 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: Sagsid.: 15/15208 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden: Møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og plejefamilier ansat af Varde Kommune. Orientering ved direktøren: Status på integrationsområdet dok.nr Forvaltningen forventer at ansøge den del af satspuljemidlerne, der er afsat i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2017, som omhandler forebyggelse: Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Orientering ved udvalgets medlemmer: Bilag: 1 Åben Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - April /16 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Der planlægges møde mellem udvalget og kommunalt ansatte plejefamilier. Status på integrationsområdet blev taget til efterretning. På grund af at der er ansøgningsfrist den 4. maj 2016 til satspuljen og krav om politisk behandling gives opbakning til en formandsbeslutning for så vidt angår godkendelse af puljeansøgningen. Side 883

30 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 386. Drøftelse af budget 2017 og budgetoverslagsårene Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning (32720/16) 387. Indtægtsbevilling vedr. pulje til mere pædagogisk personale i Pulje til mere pædagogisk personale i 2016.pdf (51425/16) 2. BU-udv : Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud (16855/15) 388. Status pr. 31. marts 2016 på juniorklubtilbud ved folkeskolerne 1. Fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - Oktober 2014 (140039/14) 2. Juniorklubber incl. SFO2- indmeldte og fremmøde i 2015/16 (50955/16) 389. Skoledagens længde 1. Borgmesterbrev vedr. realisering af folkeskolereformen (30803/16) 390. Godkendelse af valgfag - science 1. valgfag science (48727/16) 391. Erhvervsplaymaker - status og perspektiv 1. Status fra erhvervsplaymaker - april 16. (50906/16) 392. Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge - efter høring 1. Revideret udgave af retningslinjer for overgange (162867/14) 2. BU-udvalg : Reviderede retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge (22014/16) 3. Høringssvar fra Årre Skoles bestyrelse (34154/16) 4. Høringssvar fra Årre Skoles MED-udvalg (34153/16) 5. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg (39165/16) 6. Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse (39163/16) 7. Høringssvar fra Område Øst' bestyrelse (39180/16) 8. Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg (39191/16) 9. Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg (40405/16) 10. Høringssvar fra S/I Regnbuens MED-udvalg (37493/16) 11. Høringsbrev fra Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg (34758/16) 12. Høringssvar fra Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg (37726/16) 13. Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg (41088/16) 14. Høringssvar fra Børneuniversets bestyrelse (43066/16) 15. Høringssvar fra Outrup Skoles bestyrelse (43023/16) 16. Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg (43018/16) 17. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse (43379/16) 18. Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (43601/16) 19. Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg (46738/16) 20. Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg (46731/16) 21. Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg (46555/16) 22. Høringssvar fra Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg (45782/16) 23. Høringssvar fra Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg (45044/16) 24. Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens bestyrelse (43737/16) 25. Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens MED-udvalg (43207/16) 26. Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' MED-udvalg (44434/16) 27. Høringssvar fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (46727/16) Side 884

31 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høringssvar fra Blåvandshuk Skoles bestyrelse og MED-udvalg (41330/16) 29. Høringssvar fra Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (46863/16) 30. Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse (44450/16) 31. Høringssvar fra Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg (46869/16) 32. Høringssvar fra Varde Handelsskole og Handelsgymnasiums bestyrelse (52703/16) 393. Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud 1. Oplæg - Driftsoverenskomst selvejende dagtilbud - august 2015 (111303/15) 2. kommissorium vedr. driftsoverenskomst (106365/14) 394. Fremtidig ledelse af Børnehaven Skovmusen, Oksbøl - efter høring 1. Opsamlng fra møde (21234/16) 2. Ansøgning om godkendelse af forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde i henhold til folkeskolelovens 55 (50353/16) 395. Dagsorden til forårets dialogmøder 1. Dagsorden - Dialogmøde kl (BTS) (38138/16) 2. Dagsorden - Dialogmøde kl (Tippen) (38140/16) 3. Dagsorden - Dialogmøde kl (Ungdomsskolen) (38141/16) 4. Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagplejen) (38143/16) 5. Dagsorden - Dialogmøde kl (Go' mad til børn) (38145/16) 6. Dagsorden - Dialogmøde kl (Ungerådet) (38146/16) 7. Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagtilbud) (40513/16) 8. Dagsorden - Dialogmøde kl (Skoler) (40516/16) 396. Strategi for Børn og Unge, Handicap, psykiatri og udsatte - efter høring 1. Forslag til Strategi for Børn og Unge - Handicap,psykiatri og udsatte (11104/16) 2. BU-udvalg : Strategi for børn og unge - Handicap, psykiatri og udsatte ( ) (22012/16) 3. Høringssvar fra Årre Skoles MED-udvalg (34155/16) 4. Høringssvar fra Årre Skoles bestyrelse (34156/16) 5. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg (39195/16) 6. Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse (39177/16) 7. Høringssvar fra Område Øst' bestyrelse (39179/16) 8. Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg (39190/16) 9. Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg (40427/16) 10. Hørringssvar fra S/I Regnbuens MED-udvalg (37473/16) 11. Høringssvar fra Blaabjergegnenes Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg (34613/16) 12. Høringssvar fra Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg (37901/16) 13. Høringssvar fra Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (42998/16) 14. Høringssvar fra Børneuniversets bestyrelse (43095/16) 15. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse (43462/16) 16. Høringssvar fra Firkløverets bestyrelse og MED-udvalg (45778/16) 17. Høringssvar fra Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg (45065/16) 18. Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' MED-udvalg (44372/16) 19. Høringssvar fra Børnehaverne i Nord-Øst' bestyrelse (44399/16) 20. Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens bestyrelse (43687/16) 21. Høringssvar fra S/I Højgårdsparkens MED-udvalg (43229/16) 22. Høringssvar fra Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (46726/16) 23. Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg (46736/16) Side 885

32 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Anvendelse af kommunale klublokaler i Varde by 1. Oversigt over klublokaler i Varde by (28827/16) 398. Gensidig orientering 1. Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - April 2016 (42283/16) Side 886

33 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Per Rask Jensen Keld Jacobsen Stig Leerbeck Susanne Bergmann Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Arne Lindberg Callesen Side 887

34 Bilag: Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32720/16

35 Dok.nr Sag nr. 15/2459 Tidsplan for budgetlægningen i 2016 Budget 2017 og overslagsårene Udvalget for Børn og Undervisning 24. februar Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender budgetprocedure og tidsplan for budget marts Udvalget for Børn og Undervisning orienteres om budgetproceduren og godkender egen proces og godkender, at der: holdes budgetmøder, jf. nedenfor laves høring efter 1. behandlingen og inden Uge 11 budgetseminaret Udsendelse af materiale til institutioner/aftaleholdere og bestyrelser i Børn og Unge. 30. marts Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler regnskabet for april Byrådet behandler regnskabet for april Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til den langsigtede planlægning frem til 2020 mht. drift og anlæg samt i relation til budget Udvalget beslutter, hvad forvaltningen skal arbejde videre med herunder opdrag til institutioner og bestyrelser. 29. april 2016 Frist for at indsende budgetforslag til udvalget fra bestyrelser og råd 2. maj (kl ) Dialogmøde med BTS, Tippen og Ungdomsskolen 9. maj (kl ) Dialogmøde med Dagplejen, Go mad til børn og Ungerådet 10. maj Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af budgetforslag 18. maj (kl ) Budgetdialogmøde med Dagtilbud 19. maj (kl ) Budgetdialogmøde med Skoler 26. maj (kl ) FællesMED Børn og Unge: Orientering om tidsplan for budget juni Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Behandling af almindelige sager 14. juni Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Indstilling til budget 2017 på baggrund af indkomne forslag. Herefter får institutionerne tilbagemelding om, hvorvidt indsendte forslag indgår i den videre budgetproces. 16. juni Frist for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, omprioriteringer samt tekniske ændringer. 16. juni Frist for udvalgenes udarbejdelse af råderumskatalog.

36 Dok.nr Sag nr. 15/ juni Byrådet orienteres om økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, udviklingstendenser, nøgletal m.v. 9. august Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning, og fortsat drøftelse af budget. 11. august kl Byrådet orienteres om budgetmaterialet til budgetseminaret og basisbudgettet for perioden august kl Møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Behandling af almindelige sager 17. august Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller budgettet til 1. behandling i byrådet 23. august Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2017 august Møde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og HovedMED 25. august-7. september Høring ved alle MED-udvalg, råd og bestyrelser 7. september kl Høringsfrist for brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd september Budgetseminar for byrådet. Uge 37 september Gruppeformandsmøde med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2017 og budgetoverslagsårene Møde mellem HovedMED og Udvalget for Økonomi og Erhverv 23. september Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet (til borgmesteren). 28. september Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler budgetforslaget 4. oktober Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget 2017

37 Bilag: Pulje til mere pædagogisk personale i 2016.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51425/16

38

39

40

41

42 Bilag: BU-udv : Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16855/15

43 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Dok.nr.: 7399 Sagsid.: 15/1109 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har oprettet en pulje på 249,2 mio. kr. i hhv og 2016 målrettet mere pædagogisk personale i dagtilbud - Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagpleje. Puljens målgruppe er børn og pædagogisk personale i dagpleje og i daginstitutioner. Kommunerne kan vælge at målrette det øgede pædagogiske personale til enten dagpleje eller daginstitutioner eller at målrette det øgede pædagogiske personale i både dagpleje og daginstitutioner. Der kan søges om støtte til lønudgifter til pædagogisk personale. Projektperioden er 1. marts december 2016, hvorefter midlerne tilføres via kommunens bloktilskud. Varde Kommunes andel der kan søges udgør kr. Herudover er der mulighed for at søge om at få del i ikke anvendte midler, såfremt der er kommuner, der ikke ansøger om deres del. Der er ansøgningsfrist til puljen den 18. februar 2015 kl. 12. Forvaltningens vurdering Forvaltningen foreslår, at Varde Kommune ansøger om puljemidlerne såvel den andel, som kommunens børnetal giver mulighed for som eventuelle overskydende midler, såfremt der er kommuner, der ikke ansøger om deres del. Varde Kommunes andel svarer til ca. 6 pædagogstillinger samlet set. Midlerne foreslås anvendt til styrkelse af den tidlige indsats for de 0-2 årige børn. Konkret anbefales at der igangsættes et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for samtlige dagplejere i ICDP, hvorved der skal anvendes øget personale i form af gæstedagpleje. For vuggestue/0-2 års pladserne foreslås øget tildeling til mere personale. Kompetenceudviklingsforløbet i dagplejen vil ikke kunne gennemføres i fuldt omfang i 2015 jf. der er 192 dagplejere og da forløbet først skal planlægges i samarbejde med UC vil fordelingen af midlerne imellem dagplejen og daginstitutionerne være forskellig i 2015 og Tildelingen til vuggestue/0-2 års pladser vil således værre større i Hvis det på baggrund af den igangværende evaluering af AKT-indsats i Lysningen besluttes at videreføre indsatsen foreslås desuden, at denne ligeledes finansieres af de ansøgte midler, jf. at projektet afsluttes i 2015, og budgetmidlerne falder væk fra Retsgrundlag Dagtilbudsloven 1

44 Økonomi Ingen. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om kr. af ministeriets pulje samt eventuelt overskydende midler, og at forvaltningen bemyndiges til i samråd med udvalgsformanden at udarbejde ansøgning til fremsendelse til ministeriet inden den 18. februar Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Det blev samtidig besluttet, at forældrebetalingen på dagtilbudsområdet forbliver uændret. 2

45 Bilag: Fælleskommunale retningslinier for juniorklubber i - Oktober 2014 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 Sag nr Dok nr Ref. olho Fælleskommunale retningslinjer for Juniorklubtilbud ved skolerne i Varde Kommune Juniorklubtilbud oprettes ved alle folkeskoler (Blåvandshuk Skole undtaget) i Varde Kommune pr. 1. august Juniorklubtilbud er som udgangspunkt et eftermiddagstilbud, målrettet elever i skolernes klasser. Der er dog i væsentlig udstrækning mulighed for at tilbuddet tilpasses lokale ønsker og behov. Skolebestyrelsen ved den enkelte skole fungerer som brugerbestyrelse for den/de til skolen tilknyttede juniorklubtilbud og udarbejder indenfor de kommunalt fastsatte rammer - lokale retningslinjer herfor. De vedtagene retningslinjer for juniorklubben skal fremgå af skolens hjemmeside. Da juniorklubtilbud i Varde Kommune oprettes under ungdomsskoleloven skal lokale retningslinjer formelt godkendes af ungdomsskolens bestyrelse. I forbindelse med etablering af tilbuddet pr. 1. august 2015, skal de hertil knyttede retningslinjer være godkendt senest 15. april Eventuel uenighed eller tvivlsspørgsmål vedrørende lokale retningslinjer afgøres af skoleforvaltningen og/eller udvalget for Børn og Undervisning. Skolelederen på den enkelte skole har ansvaret for såvel den daglige administrative drift og den pædagogiske kvalitet i de lokale juniorklubber, herunder ansættelse af personale med de fornødne kompetencer. I de lokale retningslinjer kan indgå hvorledes juniorklubben kan afholde arrangementer, der retter sig mod en bredere aldersgruppe/målgruppe. Der iværksættes drøftelser med nuværende klubtilbud (Ungdomsskolen) i lokalområdet med henblik på at indgå aftaler om lokaler, inventar, udstyr samt at inddrage eksisterende viden og erfaringer. 1

47 Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for eventuelt kontingent for brugere af det lokale juniorklubtilbud. Kontingentet kan maksimalt udgøre 200 kr. pr. måned. I retningslinjerne skal indgå principper for eventuel kontingentfritagelse. Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for hvorledes opkrævning af et eventuelt kontingent skal administreres. I disse retningslinjer indgår fastsættelse af om kontingentbetalingen opkræves månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt, samt retningslinjer for bindingsperioden for medlemskab. Det skal fremgå af retningslinjerne om juniorklubben kan opkræve aktivitetsafhængig betaling fx ved besøg i skøjtehal, svømmehal, overnatning, udflugter etc. Lokale retningslinjer for fastsættelse af og opkrævningsprocedure for et eventuelt kontingent skal følges af retningslinjer for procedure for indmelding og udmelding af juniorklubtilbuddet. Under hensyntagen til at de lokale juniorklubtilbud skal være åbne minimum 3 eftermiddage (og minimum 6 timer ugentligt) skal skolebestyrelsen fastsætte retningslinjer for åbningstiden i den lokale juniorklub. Disse retningslinjer skal som minimum indeholde beskrivelse af: Det konkrete antal ugentlige skoledage med eftermiddagsåbent, Eventuelle antal dage med aftenåbent, Eventuelle dage med weekendåbent, Åbning på ikke skoledage Kommunikation mellem juniorklubtilbud og forældre m.m. Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for juniorklubbens samarbejde med andre interessenter, herunder bl.a. andre juniorklubber, Beach Party, lokale idræts-/foreningstilbud, ungdomsklubber etc. De lokale retningslinjer skal indeholde procedurer for såvel periodevis samt den daglige registrering af brugere af juniorklubtilbuddet. Juniorklubben har tilsynsforpligtigelse i det tidsrum børnene er til stede i juniorklubben. Medlemstallet opgøres 2 gange årligt (5. marts og 5. septem-ber) som et gennemsnit af antallet af daglige brugere og tildeling af kommunale midler justeres i forhold hertil. Der tildeles kr. pr. barn/år (2014-niveau), dog minimum kr. pr. juniorklub. Tildelingen er som udgangspunkt beregnet ud fra åbningstid til kl på 5 ugentlige skoledage. 2

48 De pædagogiske målsætninger og indhold Juniorklubberne ved skolerne i Varde Kommune skal bidrage til et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt understøtter, at børn og unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere. Juniorklubberne drives med udgangspunkt i Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik med lokal prioritering efter børnenes behov. Juniorklubbernes aktiviteter skal fremme Varde Kommunes vision om en aktiv brug af naturen og nærmiljøet. - Juniorklubberne er lærings- og udviklingssteder, som ruster børnene til livsduelighed ved at udvikle deres personlige, sociale, sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer. - Juniorklubberne er attraktive møde - og aktivitetssteder for børnene, hvor meningsfulde aktiviteter og god voksenkontakt skaber sociale fællesskaber på tværs årgangene. - Juniorklubberne understøtter udsatte børn med henblik på at skabe stabilitet omkring deres fritidsliv. - Juniorklubberne bidrager til børnenes alsidige personlige og sociale kompetencer ved at skabe samværsformer præget af respekt, tolerance og ansvarlighed. - Juniorklubbernes aktivitetstilbud tilrettelægges med fleksibilitet og i direkte dialog med børnene. Der skal udstikkes tydelige rammer for indflydelsen, som er så synlige, at børnene ved, hvad de kan bestemme, så der kan tages fælles beslutninger, uddelegeres opgaver og tages ansvar. - Juniorklubberne skal åbnes mod foreningslivet og andre aktørers fritidstilbud, således at børnene inspireres til at tage aktiv del i disse tilbud og herigennem understøtte børnenes lyst til at indgå i såvel formelle som uformelle fællesskaber, der bidrager til deres positive udvikling. - Juniorklubberne skal have fokus på at igangsætte aktiviteter på tværs af bygningsmæssige rammer ved at tilbyde aktiviteter uden for klubben f.eks. ude i naturen og i nærmiljøet og tilbyde indhold og aktiviteter der understøtter børnenes sundhed og lyst til bevægelse. - Juniorklubbernes fysiske indretning skal skabe mulighed for mange forskellige samværsformer på tværs af alder/klassetrin. Dette kan bidrage til en positiv udvikling for alle børn, samtidig med at der skabes gode relationer på tværs af alder når børnene mødes i andre sammenhænge i lokalområdet. 3

49 - Juniorklubberne skal arbejde med at fremme alle børns trivsel og mindske ensomhed. Alle skal være en del af et socialt fællesskab, og der skal være en særlig opmærksomhed på de udsatte og truede børn med fokus på tegn på mistrivsel og manglende udvikling gennem samarbejde med skole, SSP samt Børn, Unge og Familieafdelingen om de enkelte truede og udsatte børn og unge. - Juniorklubberne skal have fokus på overgange når børnene skifter fra SFO-tilbud til juniorklubtilbud, hvor der er større frihed/ansvar for den enkelte. Tilsvarende bør der aftales procedurer for overgangen fra juniorklub til ungdomsklub. - Juniorklubberne skal udføre deres arbejde i et tæt samarbejde med forældrene på en måde, der understøtter fastholdelse af forældreansvaret med respekt og forståelse for familiens baggrund. De ansatte, skoleledelsen og skolebestyrelsen udvikler selv løbende den faglige kvalitet af klubarbejdet. Klubberne har frihed til selv at vælge fagligt begrundede metoder, der fører frem mod opfyldelse af målsætningerne. Godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning den 16. december

50 Bilag: Juniorklubber incl. SFO2- indmeldte og fremmøde i 2015/16 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50955/16

51 Antal indmeldte og fremmødte i juniorklubber i skoleåret 2015/16 Juniorklub Samlet antal elever i kl. pr. 5/ Antal børn tilmeldte juniorklubtilbud pr. 5/ Tilmeldte i % af samlet potientielle brugere Fremmøde i uge 36 Fremmøde i uge 36 i % af antal tilmeldte Antal børn tilmeldte juniorklubtilbud pr. 1/ Fremmøde i november 2015 Fremmøde i november i % af antal tilmeldte Antal børn tilmeldte juniorklubtilbud pr. 5/ Juniorklubbens åbningsdage Kontingent Fremmøde i uge Fremmøde i uge i % af antal tilmeldte Noter: Gens. fremmødte Gens. fremmødte i % af tilmeldte Tilskud Agerbæk Skole , , , kr./md ,7 + 1 aftenåbning pr. uge (ikke medregnet) 18 51, Alslev Skole , , , kr. /md ,7 + 1 aftenåbning pr. uge (ikke medregnet) 16 53, Ansager Skole , , , kr./md , , Billum Skole , , , kr./½ år 9 31, , Blåbjergskolen - Lunde-Kvong afd , , , kr./md , , Blåbjergskolen - Nr. Nebel afd , , , kr./md ,5 Uge 10-3 dage med teater på skolen 35 49, Brorsonskolen , , , kr./md , , Horne Skole , , , kr./md. 7 29, , Janderup Skole , , , kr./md , , Lykkesgårdskolen , , , kr./md , , Nordenskov Skole , , , kr./md , , Næsbjerg Skole , , , kr./½ år 17 30, , Outrup Skole ,9 9 34, , kr./md. 8 42,1 Faktuel åbent 4 dage pr. uge 7 34, Sct. Jacobi Skole , , , kr./md ,7 +1 søndagsåbning (ikke medregnet) 26 45, Starup Skole ,1 7 27, , kr./md. 8 24,5 + 3 aftenåbning i måneden (ikke medregnet) 9 28, Thorstrup Skole , , , kr. /½ år 12 26,7 incl. 1 dag/ugt. kun for 6. kl , Tistrup Skole , , , kr./md , , Ølgod Skole , , , kr./md , , Årre Skole , , , kr./md , , Samlede tal , , , , , ,6% SFO 2 Blåvandshuk skole (Samuelsgården) , , kr./md , , Tildeling pr. barn Minimumstildeling Jfr. fælleskommunale retningslinier for juniorklubtilbud ved skolerne i Varde kommune (dok ) opgøres medlemstallet 2 gange årligt (5. marts og 5. september) som et gennemsnit af antallet af daglige brugere og tildeling af kommunale midler justeres i forhold hertil. Sagsnr _Doknr _v2_Juniorklubber incl. SFO2- indmeldte og fremmøde i XLS

52 Bilag: Borgmesterbrev vedr. realisering af folkeskolereformen Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30803/16

53

54

55

56

57 Bilag: valgfag science Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48727/16

58 Klassetrin: 7., 8. og 9. klassetrin Valgfagets navn: Science her udvikler du fremtiden Antal timer: 60 timer over et skoleår Fagets formål: a) indføre eleverne i naturfaglig tankegang, herunder udvikling af grundlæggende naturfaglige kompetencer, så eleven kan anvende naturfaglig tankegang i forhold til opstilling af hypoteser og afprøvning heraf gennem eksperimentelle arbejdsformer b) give eleven den faglige viden og den tekniske, metodiske, innovative forståelse, der sætter eleven i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse grundlæggende problemstillinger inden naturfaglige, tekniske eller innovative områder c) give eleven forståelse for, at innovative løsninger sker som et samarbejde mellem mange partnere Fagets mål: Faget sigter mod, at eleven - i forhold til grundlæggende naturfaglige problemstillinger - bliver i stand til at: a) anvende et eller flere naturfaglige teorier og metoder til løsning/belysning af naturfaglige problemstillinger b) tilegne sig ny viden og nye færdigheder gennem observation og eksperimeter samt anvende viden og færdigheder reflekterende c) forstå hvorledes naturfaglig viden opnås ved et samspil mellem hypotese/model, eksperiment og samarbejde d) træffe og begrunde faglige beslutninger for løsning/belysning af naturfaglige, tekniske og innovative opgavestillinger e) udvikle, strukturere og perspektivere egen læring i naturfaglige, tekniske og innovative opgavestillinger gennem failing forward metode f) beskrive, formulere og formidle resultater af naturfaglige, tekniske og innovative modeller, undersøgelser g) forstå, hvorledes naturfaglige løsninger omformes til modeller, som kan udvikles til innovative produkter, som opfylder innovative behov h) omsætte naturfaglig viden gennem entreprenørskab til aktiviteter inden for Varde Kommunes vision Vi i naturen

59 Fagets målgruppe: Elever på 7., 8. og 9. klassetrin Fagets indhold: Faget omfatter emner, som sigter mod at udvikle naturfaglige kompetencer, som består i at: a) formulere problemstillinger for og planlægge eksperimentel og/eller teoretisk indsamling af data b) analysere og anvende opnået systematisk viden/data c) forklare de anvendte naturfaglige hypoteser, undersøgelser og modeller d) vurdere egne resultater i sammenhæng med allerede eksisterende viden e) gennemføre et naturfagligt projekt og frembringe et udbytte, som står mål med den anvendte tid f) formidle egen og eksisterende viden i et præcist og forståeligt sprog g) anvende de opnåede kompetencer til at løse opgaver i samarbejde med erhverv og forskellige faggrupper Fagets indhold kan have grundlag i enkeltstående eller tværfaglige områder inden for matematik, fysik, kemi, biologi, IT, teknik, geografi, innovation, vidensbaseret entreprenørskab eller andre naturfaglige områder. Fagets arbejdsformer: Der anvendes i faget arbejdsformer, som bringer eleverne i en aktiv læringsrolle. Praktiske undersøgelser og iagttagelser er læringsgrundlaget, og valg af temaer eller metoder skal muliggøre gennemførelse af eksperimenter, som samtidigt kan indgå i flere af fagets områder. Omfanget af elevernes praktiske undersøgelser skal udgøre en væsentlig del af fagets timetal. Der lægges vægt på, at arbejdsformerne inddrager samarbejdspartnere i det omkringliggende samfund og erhvervsliv. Fagets samarbejdsformer Der samarbejdes med eksterne partnere f.eks. i erhvervsliv, offentlige institutioner, foreninger og organisationer, som fremmer naturvidenskab, entreprenørskabsfonden, deltagelse i naturvidenskabelige konkurrencer. Det er særligt centralt, at der etableres samarbejdsrelationer inden for Varde Kommunes vision Vi i naturen. Elevens forventede udbytte: Valgfaget sigter mod at eleven opnår efterstående læringsudbytte:

60 Viden - Dette område dækker forståelses- og refleksionsniveauet inden for fagområdet naturfag, teknik og innovation i relation til områdets begreber, teorier, metoder eller faglige/tekniske problemstillinger. Færdigheder - Dette er rettet mod demonstration af praktiske færdigheder, som omsætter teoretiske overvejelser i konkrete produkter eller konkret entreprenørskab. Kompetencer - Dette er rettet mod elevernes personlige og selvstændige anvendelse af viden og færdigheder. Disse kompetencer er almene kompetencer, der ikke er snævert koblet til en enkelt problemstilling og dækker f.eks. evne til analyse og abstrakt tænkning, en vidensøgende indstilling, evne til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, kommunikative færdigheder og evne til at tilegne sig ny viden og strukturere egen læring. Entreprenørskab - Dette er rettet mod elevens udvikling af initiativ og omsætning af idéer til innovative handlinger, hvor muligheder, dilemmaer og risici skal vurderes. Innovation - Dette er rettet mod elevens forståelse af at udvikle modeller/produkter, som opfylder menneskelige behov på et højere plan. Dokumentation af elevens udbytte: Eleven demonstrerer sit udbytte af faget gennem et projekt, som evalueres gennem en skriftlig bedømmelse af projektet. Evalueringen foretages af skolen under medvirken af en ekstern partner med særlige kompetencer inden for det valgte område. Fagets sammenhæng til skolereformen: Faget sætter fokus på anvendelighed og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere Dato for fagplan:

61 Bilag: Status fra erhvervsplaymaker - april 16. Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50906/16

62 Dok.nr Sag 16/162 Status fra Erhvervsplaymaker pr. 5. april Virksomhedsbesøg. Kasper Bech Pedersen er startet som erhvervsplaymaker den 1. februar 2016, og han har indtil nu været rundt på ca. 40 virksomheder. D besøgte virksomheder har været positive. Ved møderne spørger Kasper blandt andet ind til, hvilke erfaringer de har med skolebesøg, for blandt andet at afklare ressourcer og motivation for evt. læringsforløb. Den nye platform. Der er nu planlagt og beskrevet nogle helt konkrete forløb ude hos virksomheder, som skolerne kan tilmelde sig i skoleåret 2016/17. Forløbene er lagt ind på en platform, som åbnes den 5. juni Linket hedder: Besøg på overbygningsskolerne. Kasper skal på besøg ude på alle overbygningsskolerne, og der er nu besøgsaftaler på plads ude på alle skolerne. Besøgene vil foregå i april og maj. Ved besøget vil Kasper fremvise de forskellige tilbud, og samtidig gøre lærerne opmærksomme på den nye platform. På platformen er der blandt andet en opfordring til lærerne om, at komme med indspark til idéer i henhold til erhvervsrettede aktiviteter. Der blev nævnt, at det er vigtigt, at tilbuddene bliver udviklet i samarbejde med lærerne, så ejerskabet og læringen sikres bedst muligt. Besøg på Kasernen. Der er et samarbejde i gang med en jobcentermedarbejder i Team Ung i Uddannelse, hvor der er arrangeret et besøg på Varde Kaserne den 26. maj 2016, hvor samarbejdsskolen er Sct. Jacobi Skole. Arrangementer/læringsforløb: Som nævnt tidligere har Kasper udviklet læringsforløb, som skal foregå ude på virksomhederne i 2016/17. Han har indtil videre udviklet ca. 30 læringsforløb, som bliver åbnet for tilmelding den 5. juni Aktuelle arrangementer på platform: Dato Forløb Målgruppe Fag i fællesmål Virksomhed 31. aug En grøn tanke i en moderne virksomhed klasse Matematik og dansk Hjortkær Maskinfabrik 5. sept Modtagerrettet 10. klasse Dansk og LPM kommunikation samfundsfag 7. sept Byggeri fra start til slut klasse Matematik, fysik JM Byg og dansk 12. sept Modtagerrettet 10. klasse Dansk og BoConcept kommunikation samfundsfag 15. sept Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier Skamstrup Maskinstation 19. sept En dag på Varde klasse Job og Varde Kaserne Kaserne uddannelse 21. sept Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier/dansk Varde Maskinstation

63 Dok.nr Sag 16/162 Dato Forløb Målgruppe Fag i fællesmål Virksomheder 22. sept Unge, bøger og innovation klasse Innovation, medier, dansk Varde Bibliotek 4. okt Teknologi i en moderne 10. klasse Matematik, fysik FiberVisions virksomhed og science 6. okt Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier Skamstrup Maskinstadion 13. okt Kommunikation i en klasse Sprogfag FiberVisions moderne virksomhed sproget i fokus 26. okt Byggeri fra start til slut klasse Matematik, fysik JM Byg og dansk. 2. nov Modtagerrettet 10. klasse Dansk og LPM kommunikation samfundsfag. 10. nov Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier. Skamstrup Maskinstation 16. nov Unge, bøger og innovation klasse Innovation, medier og dansk Varde Bibliotek 18. nov Reklame/branding og marketing klasse It og medier, sprogfag. Hjortkær Maskinfabrik 18. jan Modtagerrettet 10. klasse Dansk og BoConcept kommunikation samfundsfag. 25. jan En grøn tanke i en moderne virksomhed klasse Matematik og dansk Hjortkær Maskinfabrik 22. febr Unge, bøger og innovation klasse Innovation, medier og dansk Varde Bibliotek 9. marts 2017 En dag på Varde klasse Job og Varde Kaserne Kaserne uddannelse 23. marts 2017 Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier Skamstrup Maskinstation 29. marts 2017 Byggeri fra start til slut klasse Matematik, fysik JM Byg og dansk 5. april 2017 Reklame/branding og marketing klasse It og medier Hjortkær Maskinfabrik 11. april 2017 Store landbrugsmaskiner klasse Matematik og medier Varde Maskinstation 12. april 2017 Unge, bøger og innovation. 9. klasse Innovation, medier og dansk Varde Bibliotek 13. april 2017 En dag på kasernen klasse Job og Varde Kaserne uddannelse 26. april 2017 Byggeri fra start til slut klasse Matematik, fysik JM Byg og dansk 18. maj 2017 En dag på Varde Kaserne klasse Job og uddannelse Varde Kaserne

64 Bilag: Revideret udgave af retningslinjer for overgange Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

65 Dok.nr Sag 14/12976 Retningslinjer for overgange mellem tilbud i Varde Kommune Fra hjem til dagpleje eller fra hjem til vuggestue/aldersintegreret institution Fra dagpleje til børnehave/aldersintegreret institution eller fra vuggestue til børnehave / aldersintegreret institution. Fra børnehave /aldersintegreret institution til skole Fra hjem til børnehave /aldersintegreret institution eller fra hjem til skole Fra skole til ungdomsuddannelse Godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning

66 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 POLITIKKER I VARDE KOMMUNE...4 FRA HJEM TIL DAGPLEJE ELLER FRA HJEM TIL VUGGESTUE/ALDERSINTEGRERET INSTITUTION...5 FRA DAGPLEJE TIL BØRNEHAVE/ALDERSINTEGRERET INSTITUTION ELLER FRA VUGGESTUE TIL BØRNEHAVE/ALDERSINTEGRERET INSTITUTION...6 FRA BØRNEHAVE/ALDERSINTEGRERET INSTITUTION TIL SKOLE...7 FRA HJEM TIL BØRNEHAVE/ALDERSINTEGRERET INSTITUTION ELLER FRA HJEM TIL SKOLE...9 FRA SKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE...10 LOVGRUNDLAG...11 LOVGIVNING VEDRØRENDE INDHENTNING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

67 Indledning Dok.nr Sag 14/12976 For at sikre de bedst mulige forudsætninger for trygge og gode overgange og for at understøtte kontinuiteten i det enkelte barns læring og trivsel er følgende retningslinjer for overgange mellem hjem, dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser i Varde Kommune udarbejdet. Retningslinjerne er udarbejdet i 2008 og revideret i 2015 i forbindelse med Folkeskolereformen i samarbejde mellem Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skoler, psykologerne, UU og repræsentanter fra ungdomsuddannelserne. Retningslinjerne for overgange er lavet med henblik på at sikre, at der leves op til gældende love og politikker og for at sikre plads til det samarbejde og de initiativer der findes på Børn- og Ungeområdet. Retningslinjerne er udarbejdet på grundlag af Det Fælles Børnesyn, Børn og Ungepolitikken og Ungepolitikken i Varde Kommune, samt Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Forvaltningsloven. Dokumentet indeholder retningslinjer for følgende overgange: Fra hjem til dagpleje eller fra hjem til vuggestue/aldersintegreret institution Fra dagpleje til børnehave/aldersintegreret institution eller fra vuggestue til børnehave / aldersintegreret institution Fra børnehave /aldersintegreret institution til skole Fra hjem til børnehave /aldersintegreret institution eller fra hjem til skole Fra skole til ungdomsuddannelse Nogle børn har brug for en særlig, tidlig og sammenhængende indsats for at sikre barnets / den unges trivsel og udvikling. Dette sker bl.a. gennem tidlig opsporing vha. børnelinealen og via koordineringsmøder. Børnelinealen ( boernelinial.pdf) og forholdene omkring koordineringsmøder behandles ikke i dette dokument, men kan ses i Børn og Unges Handlevejledning på: og i pjecen om koordineringsmøder: Sidst i dokumentet findes desuden en oversigt over lovgivning vedrørende indhentning og videregivelse af oplysninger. Som inspiration til arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole findes materialet Gode og sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole ( ), der også indeholder praksiseksempler fra Varde kommune. 3

68 Politikker i Varde Kommune Fra Fælles børnesyn i Varde Kommune Vi vil helhed i børns liv. Det betyder, at vi Anerkender barnets fortid og nutid- og bruger det til barnets fremtid Sikrer gode begyndelser, forløb og overgange i børns liv Arbejder ud fra fælles retningslinjer for overgange Fra Børne- og Ungepolitikken i Varde Kommune Helhed og overgange i barnets og den unges liv. Byrådet vil arbejde for at: Børn og unge oplever helhed og sammenhæng i deres børne- og ungdomsliv Der skabes gode overgange for børn, unge og deres familier mellem alle kommunale tilbud på børne-, unge- og voksenområdet og ved overgang til andre tilbud uden for Varde Kommune Børn, unge og deres familier oplever, at det er let at være i kontakt med Varde Kommune, uanset hvordan kommunen kontaktes og hvor kontakten sker Fra Ungepolitikken i Varde Kommune Det er værdifuldt at: Unge tager en uddannelse, så de dermed får en langt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hele livet Der allerede fra børnenes tidlige barndom er en bevidsthed hos kommunale medarbejdere om, at et mål for den unge er uddannelse Virksomhederne efterspørger unge til praktik og uddannelsespladser med henblik på efterfølgende beskæftigelse De institutioner, tilbud og aktiviteter, der udgør de unges hverdag, arbejder tæt sammen De unge har optimale rammer for uddannelse og ungdomsliv Unge vender tilbage til Varde Kommune efter endt uddannelse Derfor vil vi: Satse på uddannelsesområdet ved at udvikle Campus Arbejde ud fra en fælles målrettet ungeindsats på tværs af kommunens virksomheder Sikre at kommunens institutioner motiverer til fortsat uddannelse Understøtte den unges forløb gennem folkeskole til uddannelse og senere til erhvervslivet Sikre at der skabes sammenhæng mellem erhvervsliv og skoler/uddannelsessteder 4

69 Fra hjem til dagpleje eller fra hjem til vuggestue/aldersintegreret institution Ved overgangen forventes det at: Forældrene og barnet inviteres til et velkomstbesøg med dagplejeren eller vuggestuepædagogen i dagplejen/vuggestuen. Formålet med besøget er at skabe tryghed for forældrene og barnet samt gensidigt at udveksle informationer. I dagplejen deltager dagplejepædagogen i besøget. Skriftlige informationer om dagtilbuddet udleveres ved besøget. Forældre og dagplejer eller vuggestuepædagog aftaler hvordan de første dage skal forløbe. Der er opmærksomhed på eventuelle sproglige barrierer. Ved velkomstbesøget informeres forældrene om, at der altid kan aftales en forældresamtale i dagtilbuddet. Sundhedsplejersken indstiller til visitationen i Dagtilbud, når særlige forhold gør sig gældende i forhold til anvisning af den optimale plads i dagpleje eller vuggestue/aldersintegreret. Sundhedsplejersken og dagplejepædagogen eller vuggestuepædagogen afholder et møde sammen med forældrene ved overlevering af børn, når særlige forhold gør sig gældende. Der i vuggestuen afholdes en forældresamtale inden for 3 måneder. Ved samtalen evalueres opstarten, det daglige samarbejde samt barnets trivsel. På baggrund af samtalen aftales eventuelle justering. Der i dagplejen afholdes forældresamtaler ved behov. Der afholdes koordineringsmøder, for at sikre tidlig og sammenhængende indsats til børn, hvor der er bekymring. Relevante samarbejdsparter, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, talehørekonsulenter, psykologer, tosprogskonsulent, socialrådgivere, og sundhedsplejersker, inddrages efter behov. 5

70 Fra dagpleje til børnehave/aldersintegreret institution eller fra vuggestue til børnehave/aldersintegreret institution. Ved overgangen forventes det at: Dagpleje/vuggestue via den daglige dialog med forældrene forbereder forældrene på barnets overgang til børnehave. Der ved børn, hvor der er bekymring, afholdes et overgangsmøde mellem dagpleje/vuggestue, børnehave og forældre. Forældrene og barnet forud for starten inviteres til et velkomstbesøg i børnehaven. Formålet med besøget er at skabe tryghed for forældrene og barnet samt gensidigt at udveksle informationer. Forældre og pædagog aftaler hvordan de første dage skal forløbe. Skriftlige informationer om dagtilbuddet udleveres ved besøget. Der er opmærksomhed på eventuelle sproglige barrierer. Ved velkomstbesøget informeres forældrene om, at der altid kan aftales en forældresamtale i dagtilbuddet. Såfremt det er relevant at overlevere eventuelle oplysninger om barnet, indhentes samtykke fra forældrene hertil. Der foretages en gensidig forventningsafstemning mellem forældre og dagtilbud vedrørende kommunikation og praktiske aftaler. Dagplejeren eller vuggestuepædagogen besøger børnehaven sammen med barnet/børnegruppen. Det forventes at dagplejeren eller vuggestuepædagogen kan besøge børnehaver i distriktet. Dagplejen/vuggestuen og børnehaven aftaler i samarbejde rammerne for besøgene. Der afholdes forældresamtale i børnehaven inden for ca. 3 måneder. Ved forældresamtalen evalueres opstarten, det daglige samarbejde, samt barnets trivsel og barnets sprogvurdering drøftes. På baggrund af samtalen aftales eventuelle justeringer. Der afholdes koordineringsmøder, for at sikre tidlig og sammenhængende indsats til børn, hvor der er bekymring. Relevante samarbejdsparter, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-hørekonsulenter, psykologer, tosprogskonsulent, socialrådgivere, og sundhedsplejersker, inddrages efter behov. 6

71 Fra børnehave/aldersintegreret institution til skole Dok.nr Sag 14/12976 Ved overgangen forventes det at: Børnehaven, hvor der er behov, tilbyder mindst én forældresamtale med henblik på at vurdere barnets skoleparathed. Der forud for skolestart afholdes et fælles overgangsmøde for forældre med deltagelse af børnehave og skole, hvor temaet er skoleparathed og forældrene forberedes på barnets kommende skoleliv. Der afholdes overleveringsmøder mellem skole og børnehave, hvor oplysninger der kan være til gavn for det enkelte barn udveksles. Dagtilbuddet forsøger at indhente forældrenes samtykke til overlevering af eventuelle oplysninger om barnet fra relevante samarbejdspartnere. Tosprogskonsulenten sprogvurderer alle kommende tosprogede skolestartere inden 1. april, med henblik på at vurdere om barnet har behov for undervisning i dansk som andetsprog i skolen. Sprogvurderingen videregives til skolerne inden sommerferien. Skolerne tilbydes et vejledningsbesøg af tosprogskonsulenterne efter sommerferien vedrørende tosprogede skolestartere. Skolen forud for overgangen holder besøgsdag for børn og forældre, hvor de forberedes på skolens kultur, de fysiske rammer og det kommende skoleliv. Der foretages en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejdet generelt, herunder kommunikation og praktiske aftaler Personale fra skolen besøger børnehaver i deres skoledistrikt. Hvis forældre vælger skole udenfor distriktet, gør børnehaven forældrene opmærksomme på, at de ikke kan forvente at barnet får besøg fra skolen. Barnet får lejlighed til at besøge skolen. Skolen afholder skole/hjem samtaler inden for de første 3 måneder, med deltagelse af børnehaveklasseleder og skolepædagoger. Skolen efter skolestarten afholder forældremøde med de nye forældre. Skolestarten evalueres med forældrene. Der afholdes evalueringsmøde i efteråret mellem dagtilbuddet og skolen, med henblik på at udvikle samarbejdet omkring overgange. Der afholdes koordineringsmøder, for at sikre tidlig og sammenhængende indsats til børn, hvor der er bekymring. Relevante samarbejdsparter, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, talehørekonsulenter, psykologer, tosprogskonsulenter, socialrådgivere, og sundhedsplejersker, inddrages efter behov. 7

72 Dok.nr Sag 14/12976 Fra hjem til børnehave/aldersintegreret institution eller fra hjem til skole Ved overgangen forventes det at: Tale-høre konsulenter kontakter forældre til børn omkring 3 års alderen, som ikke er i dagtilbud, med henblik på at foretage den lovpligtige sprogvurdering. Tosprogskonsulenten kontakter forældre til tosprogede børn omkring 3 års alderen, som ikke er i dagtilbud, med henblik på at foretage den lovpligtige sprogvurdering. Dagtilbuddet/skolen inviterer forældre til børn, der ikke tidligere har været i dagtilbud, til at deltage i overgangsarrangementer. Tosprogskonsulenten sprogvurderer alle kommende tosprogede skolestartere inden 1. april, med henblik på at vurdere om barnet har behov for undervisning i dansk som andetsprog i skolen. Sprogvurderingen videregives til skolerne inden sommerferien. 8

73 Fra skole til ungdomsuddannelse Dok.nr Sag 14/12976 Skolernes arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelser Ved overgangen forventes det at: Skolerne udarbejder en strategi for arbejdet med at forberede eleverne til ungdomsuddannelser, både de erhvervsrettede og de gymnasiale. Det obligatoriske emne Uddannelse og job tænkes ind i strategien. Skolen har fokus på og dialog om, hvordan eleverne forberedes til overgangen til forskellige ungdomsuddannelser. Skolerne sikrer et særligt fokus på at vejlede om erhvervsuddannelser bredt for at opfylde den politiske målsætning om at 25 % af en ungdomsårgang påbegynder en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Skolernes udskolingslærere klædes på til at varetage deres vigtige rolle i forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse (EVA-undersøgelse 2011, 2013). Dette gøres blandt andet med viden om de forskellige ungdomsuddannelser, både de erhvervsrettede og de gymnasiale. Her kan tages udgangspunkt i ungdomsuddannelsernes idekatalog (se næste punkt). Udskolingslærerne kan også deltage i brobygningsforløbene i 8. og 9. klasse sammen med eleverne. Samarbejde mellem skoler, UU og ungdomsuddannelser Ved overgangen forventes det at: Ungdomsuddannelserne sender inputs til et idekatalog til skolerne, som indeholder forslag til hvad ungdomsuddannelserne kan byde ind med i skolen, fx besøg på skolerne eller biddrag til forløb i skolen fx i forbindelse med det obligatoriske emne Uddannelse og job. Idekataloget opdateres årligt. Ungdomsuddannelserne afholder årligt informationsarrangementer/åbent hus, hvor unge, forældre og skoler kan komme og høre om de forskellige ungdomsuddannelser Der samarbejdes mellem skoler, UU og ungdomsuddannelser om planlægning af brobygningsforløb i 8., 9. og 10. klasse Der afholdes årligt dialogmøde med deltagelse af skolens ledelse, UU s ledelse samt den tilknyttede UU-vejleder. De enkelte ungdomsuddannelser har etableret særlige vejlednings- og fastholdelsesprogrammer for at sikre en god start og mindske frafald. Vejledningsindsatsen 9

74 Ved overgangen forventes det at: Der foretages kollektiv uddannelsesvejledning fra 7. klassetrin Man i 8.klasse vurderer om den enkelte elev forventede uddannelsesparathed, i forhold til den efterfølgende ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen foretages af skolen i samarbejde med UU. Skolen og UU iværksætter en målrettet individuel vejlednings- og skoleindsats for elever, som foreløbigt ikke fremstår uddannelsesparate og uddannelsesparatheden revurderes løbende. Skolen og UU i 9./10.klasse foretager en uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev. Skolen og UU iværksætter en målrettet vejlednings- og skoleindsats for elever, som i forhold til den ønskede uddannelse foreløbigt ikke fremstår uddannelsesparat. Der afholdes uddannelsestræf for elever i 8., 9. og 10. årgang. Der iværksættes løbende aktiviteter til fremme af uddannelsesparathed Der afholdes forældremøder og skole/hjem samtaler for elever og forældre i klasse Skolen og UU har fokus på at spotte elever, som er motiveret for at tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Elever med behov for nærmere afklaring af indholdet i forskellige fremtidige erhverv og erhvervsuddannelser, vejledes med særligt fokus på EUD10. Der etableres et tæt samarbejde mellem skolen, UU og fx Børn og Forebyggelse, Børn, Trivsel og Sundhed eller Ungdomsskolen om den gruppe unge, som kan defineres som særligt sårbare. Det kan fx være unge, som er psykisk sårbare, har høje forventninger til egne præstationer, skilsmissebørn, unge der har oplevet dødsfald eller sygdom i familien m.v. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager uddannelsesvejledningen i forhold til årige og årige, som ikke har påbegyndt eller afsluttet en uddannelse. Vejledningen af unge under 18 år sker under inddragelse af forældre og er en differentieret indsats, som omfatter alle og med en særlig indsats for elever, som vurderes ikke uddannelsesparate, herunder også særligt fokus på modtageklasseelever i denne aldersgruppe (store modtagerklasser og modtageklasseelever i 10+) årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod uddannelse. UU forestår vejledning og andre uddannelsesrettede aktiviteter i tæt samarbejde med Børn og Forebyggelse, Børn, Trivsel og Sundhed eller Ungdomsskolen. Skolerne har mulighed for at anvende det af Skoleafdelingen udviklede scorecard til støtte for skolens vurdering af elevens alsidige udvikling i forhold til uddannelsesparathed. Introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik Ved overgangen forventes det at: Der i 8. klasse afholdes introduktionskurser til ungdomsuddannelser. Introduktionskurserne er vejlednings- og undervisningsforløb, der både skal udfordre den unges valg af ungdomsuddannelse og hjælpe den unge til at blive afklaret om valget af en ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse. 10

75 Der i 8. klasse har eleverne mulighed for erhvervspraktik (kan gøres obligatorisk). Eleverne skal i udgangspunktet selv finde en praktikplads. Der i 9. klasse afholdes brobygningsforløb for ikke-uddannelsesparate elever. Brobygningsforløbene er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne, som skal give den unge bedre mulighed for og motivere til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle den unges faglige og personlige kompetencer. Der i 10. klasse afholdes brobygningsforløb med samme formål som brobygningsforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse. Ungdommens Uddannelsesvejledning formidler og koordinerer udsendelse af elever i introduktions- og brobygningsforløb i det geografiske område, som centret omfatter. 10. klasse Ved overgangen forventes at: 10. klasse forbereder eleverne på overgangen til en ungdomsuddannelse 10+ modtageklassen forbereder eleverne til overgangen til 10. klasse eller andre relevante tilbud, hvor sproglig udvikling har særligt fokus EUD10 forbereder eleverne til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse Eleverne udarbejder obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Skolen samarbejder med UU i forbindelse med denne opgave Samarbejde om foreløbigt ikke uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever Ved overgangen forventes at: Der for elever i folkeskolen etableres et samarbejder mellem UU, elevens skole og de afdelinger i Varde Kommune, som har en andel i elevens fremme fx Børn og Forebyggelse, Børn, Trivsel og Sundhed eller Ungdomsskolen om: Fremme den unges personlige kompetencer Fremme den unges faglige kompetencer Fremme den unges sociale kompetencer Fremme af fælles tværfaglige initiativer, som sigter mod at afhjælpe elevens vanskeligheder Der for elever, som har afsluttet folkeskolen samarbejder UU med Jobcentret og andre kommunale aktører om tilbud som kan fremme den unges uddannelsesparathed i forhold til optagelse på en erhvervsuddannelse Der for elever, som af UU vurderes ikke at kunne blive uddannelsesparate i forhold til ordinære ungdomsuddannelser, vejleder UU om andre ungdomsuddannelser f.eks. EGU, KUU og STU 11

76 Lovgrundlag Dagtilbudsloven: 1 stk. 1 og 4 Folkeskoleloven: Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen 1 stk. 2 Folkeskoleloven: Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger 2, stk. 5 og stk Vejledningsloven, LBK nr. 995 af 12/09/2014 Bekendtgørelse om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner og procedurer (BEK 839 af ) Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK 840 af ) Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (BEK 440 af ) Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (BEK 837 af ) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (BEK 843 af ) 12

77 Lovgivning vedrørende indhentning og videregivelse af oplysninger Lovgivning: Persondataloven, Forvaltningsloven og Straffeloven Skema over oplysninger der må/kan sendes videre ved overgange (skoler): Dok.nr Sag 14/12976 Hvilke oplysninger må/kan sendes videre? Fra børnehave til skole Fra en skole til en anden skole - Herunder imellem en skole indenfor eller udenfor kommunen - Imellem grundskole og overbygningsskole Der er tale om to forskellige myndigheder, da skolen ikke kan anses som en del af den kommunale enhedsforvaltning, som børnehaven umiddelbart anses at være omfattet af. Det betyder, at videregivelse af oplysninger kræver samtykke. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om børnehaverne uden forældremyndighedsindehaverens samtykke kan videregive oplysninger til skolen. Overordnet vil der ikke kræves samtykke til udveksling af almindelige personlige oplysninger (fx cpr., adresse mv.), men der vil skulle indhentes forældrenes samtykke til videregivelse af oplysninger om rent private forhold (fx om familiemæssige forhold mv.). Der er tale om udveksling af oplysninger om en enkeltpersons rent private forhold imellem to forskellige myndigheder (to forskellige skoler), hvorfor der som udgangspunkt kræves samtykke fra forældrene. Personlige oplysninger (fx elevens cpr. nr., adresse, faglige eller sociale kompetencer) og almindelige fortrolige oplysninger (fx om et barns personlige, familiemæssige forhold og specialpædagogiske bistand og lignende) kan videregives uden samtykke, hvis oplysninger vil være af væsentlig betydning for den nye skoles muligheder for at sikre et godt skoleskifte. Oplysninger om rent private forhold (eksempelvis helbredsmæssig eller strafbare forhold eller væsentlige sociale problemer), der ikke vurderes at være af 13

78 Fra modtagerklasse til distriktsskole + Fra 6. klasse til 7. klasse Fra filialskole til hovedskole væsentlig betydning for skolens virksomhed/skolens evne til på tilfredsstillende vis at løse sin opgave i forhold til eleven, vil det være nødvendigt at indhente forældrenes skriftlige samtykke, før videregivelse af oplysninger kan finde sted. Det er skolelederen på elevens gamle skole, der skal tage stilling til om videregivelsesbetingelserne er opfyldt. Såfremt der er tale om videregivelse af oplysninger imellem to skoler, henvises der til ovenstående betragtninger. Såfremt der er tale om samme skole (samme skolebestyrelse, ledelse mv.,), kan videregivelse ske uden samtykke, fordi skolerne opfattes som en enhed. Videregivelse af oplysninger skal dog være saglig. Samtykke krav (overordnet): - Mundtligt eller skriftligt (bevisbyrden ligger dog hos skolen) - Frivilligt og informeret - Udtrykkeligt vedr. det konkrete forhold Lovgivning vedrørende indhentning og videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Det følger af forvaltningslovens 27, at den der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, med hensyn til oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Videregivelse til anden forvaltningsmyndighed 28 Reglerne vedrørende videregivelse af oplysninger er generelt set meget komplekse. Kontakt forvaltningen ved tvivlsspørgsmål. Videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) følger reglerne i persondatalovens 5, stk. 1-3, 6-8, 10, 11, stk. 1, 38 og 40 jf. forvaltningslovens

79 Det betyder, at oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Videregivelse af almindelige personoplysninger må kun finde sted jf. persondatalovens 6, hvis 1) der foreligger udtrykkeligt samtykke 2) videregivelse er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, 3) videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, 4) videregivelse er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, 5) videregivelse er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, 6) videregivelse er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, eller 7) videregivelse er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Der må som udgangspunkt ikke ske videregivelse af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold (følsomme oplysninger) jf. persondatalovens 7. Videregivelse af disse oplysninger kan dog ske hvis, 1) der foreligger udtrykkeligt samtykke 2) videregivelse er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke, 3) videregivelse vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller 4) videregivelse er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 15

80 Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold (andre følsomme oplysninger), må som udgangspunkt ikke videregives jf. persondatalovens 8. Videregivelse kan dog ske, hvis 1) der foreligger udtrykkeligt samtykke, 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun videregive følsomme oplysninger jf. persondatalovens 7og andre følsomme oplysninger jf. persondatalovens 8, hvis 1) der foreligger udtrykkeligt samtykke, 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller 3) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller 4) videregivelse er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Jf. persondatalovens 8 stk. 3. Krav til samtykke til videregivelse: Samtykke skal være frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives. I øvrigt findes der regler om videregivelse og indhentelse af oplysninger i retssikkerhedsloven (den sociale), sundhedsloven, persondataloven og straffeloven. Eksempler på specialbestemmelser: Der kan ved lov eller regler fastsat i henhold til lov være bestemt, at oplysninger om private forhold må videregives eller indhentes. Retssikkerhedslovens (det sociale område) 11c Underretningspligten i servicelovens 153 og

81 Tværfaglige SSD samarbejde - Servicelovens 49a 17

82 Bilag: BU-udvalg : Reviderede retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22014/16

83 Reviderede retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Dok.nr.: 7500 Sagsid.: 14/12976 Initialer: memn Åben sag Sagsfremstilling I regi af arbejdet med implementering af skolereformen besluttede udvalget i april 2014, at de gældende retningslinjer for overgange imellem tilbud for børn og unge i kommunen skulle revideres og opdateres. Retningslinjer for overgange mellem tilbud i Varde Kommune, som blev godkendt i oktober 2008, revideres (dok.nr ). Der fremlægges forslag til reviderede og opdaterede retningslinjer (dok.nr ). En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsplejen, Dagtilbud, Dagpleje, PPR, Skole/SFO, tosprogskonsulenter, konsulenter fra Børn og Læring har medvirket til revideringen. Generelle ændringer i retningslinjer for overgange mellem tilbud: Ny indledning Retningslinjer for overgangen fra hjem til børnehave/aldersintegreret institution eller fra hjem til skole er tilføjet. Retningslinjerne omhandler sprogvurdering og invitationer til overgangsarrangementer. Retningslinjer for overgangen fra skole til ungdomsuddannelse er tilføjet. Retningslinjerne omhandler vejledningsaktiviteter, der forventes gennemført. Politikker er opdateret. Uddrag fra Fælles børnesyn i Varde Kommune, Børneog Ungepolitikken i Varde Kommune og Ungepolitikken i Varde Kommune er indsat. Lovgrundlag og relevante bekendtgørelser for dagtilbud og skole er opdateret. Bekendtgørelser om overgang fra skole til ungdomsuddannelse er tilføjet. Lovgivning om videregivelse af oplysninger er opdateret. Desuden er Skema over oplysninger der må/kan sendes videre ved overgange (skoler) tilføjet. Der er generelt skrevet mere ind om procedurer for tosprogede elever, særligt med henblik på sprogvurdering. Der er lavet flest ændringer i retningslinjerne for overgangen fra børnehave/ aldersintegreret institution til skole Betegnelsen Minimumskrav er ændret til det forventes ved overgangen Betegnelsen ved overgangen til SFO og skole er rettet til kun at hedde skole, for at understrege, at det er én enhed. Men SFO glemmes ikke. Begrebet børn med særlige behov er ændret til børn, hvor der er bekymring Begrebet bekymringsbørn er ændret til børn, hvor der er bekymring Ved overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, overgangen fra dagpleje/ vuggestue til børnehave samt ved overgangen fra børnehave til skole er tilføjet et punkt omkring afholdelse af koordineringsmøder, for at sikre tidlig og sammenhængende indsats til børn, hvor der er bekymring. Retsgrundlag Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og Persondatalov. 1

84 Økonomi Ingen Høring Forslaget sendes til høring i perioden 10. februar 29. marts 2016 (kl. 12) i bestyrelser og MED-udvalg på skole- og dagtilbudsområdet samt hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser. Bilag: 1 Åben Retningslinier for overgange mellem tilbud i Varde Kommune /12 (2008) 2 Åben Revideret udgave af retningslinjer for overgange /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til Retningslinjer for overgange mellem tilbud i Varde Kommune godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 12. april Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Marianne Bruun Kristiansen Forslaget blev godkendt og sendes i høring som beskrevet. Forvaltningen får i opdrag at lave oplæg til, hvordan der kan følges op på kvaliteten særligt i forhold til overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 2

85 Bilag: Høringssvar fra Årre Skoles bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34154/16

86 Dok.nr Sag 14/12976 Høringssvar for retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Skolebestyrelsen på Årre Skole udtaler: Overordnet er der tilfredshed med ændring i retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Skolerne tilbydes et vejledningsbesøg af tosprogskonsulenten efter sommerferien vedr. tosprogede skolestartere. Der ønskes ligeledes at der tilbydes et vejledningsbesøg ved udslusning af tosprogede elever fra modtageklasse. Medarbejdersiden udtrykker bekymring vedr. betegnelsen SFO og skole er rettet til kun at hedde skole

87 Bilag: Høringssvar fra Årre Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34153/16

88 Dok.nr Sag 14/12976 Høringssvar for retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. MED udvalget på Årre Skole udtaler: Overordnet er der tilfredshed med ændring i retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Skolerne tilbydes et vejledningsbesøg af tosprogskonsulenten efter sommerferien vedr. tosprogede skolestartere. Der ønskes ligeledes at der tilbydes et vejledningsbesøg ved udslusning af tosprogede elever fra modtageklasse. Pædagogerne udtrykker bekymring vedr. betegnelsen SFO og skole er rettet til kun at hedde skole

89 Bilag: Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39165/16

90 From: Klaus Fog Sent: 9 Mar :52: To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: SV: Høring om Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Hej Birthe MED udvalget på Lykkesgårdskolen har ingen bemærkninger til retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Vh Klaus Fog Lykkesgårdskolen Fra: Birthe Laustrup Carstensen Sendt: 11. februar :03 Til: Dagtilbudsledere; Skoleledere; Lis Boe-Hansen Emne: Høring om Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Kære dagtilbudsledere og skoleledere Udvalget for Børn og Undervisning har den 9. februar 2016 besluttet at sende et forslag til Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge i høring, jfr. vedlagte høringsbrev med tilhørende bilag. Høringsbrevet m. bilag bedes videresendt til behandling i jeres respektive bestyrelser og MED-udvalg. Høringsfrist: Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 12. Venlig hilsen Birthe Laustrup Carstensen Politik og Analyse - Børn og Unge dir.tlf mob

91 Bilag: Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39163/16

92 From: Ole Holm Johansen Sent: 9 Mar :06: To: Birthe Laustrup Carstensen Cc: Winnie Lolk Pallesen;Ole Holm Johansen Subject: SV: Høring om Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Hej Birthe Skolebestyrelsen har drøftet retningslinjer for overgange på seneste møde. Der er en kommentar til materialet. På side 7 står: Skolen afholder skole/hjem samtaler inden for de første 3 måneder. Der ser skolebestyrelsen gerne, at det ændres til 5 eller 6 måneder, så skolen får mulighed for at danne sig et mere solidt overblik/indsigt i det enkelte barn, inden den første samtale skal holdes. Der er forældremøder både lige før og lige efter sommerferien. Med venlig hilsen Ole Holm Johansen Horne-Tistrup Skolerne Skoleleder Fra: Birthe Laustrup Carstensen Sendt: 11. februar :03 Til: Dagtilbudsledere; Skoleledere; Lis Boe-Hansen Emne: Høring om Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Kære dagtilbudsledere og skoleledere Udvalget for Børn og Undervisning har den 9. februar 2016 besluttet at sende et forslag til Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge i høring, jfr. vedlagte høringsbrev med tilhørende bilag. Høringsbrevet m. bilag bedes videresendt til behandling i jeres respektive bestyrelser og MED-udvalg. Høringsfrist: Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 12. Venlig hilsen Birthe Laustrup Carstensen Politik og Analyse - Børn og Unge dir.tlf mob

93

94

95 Bilag: Høringssvar fra Område Øst' bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39180/16

96 From: winnie schmidt kristoffersen Sent: 9 Mar :51: To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: Høringssvar "Retningslinjer for overgange". Høringssvar vedrørende Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Vi er overordnede meget positive ifht. det fremsende forslag. Vi ønsker at understrege, at det er vigtigt, at de foreslåede forældresamtaler efter ca.3 måneder i vuggestue og børnehave prioriteres og afholdes. Det er vigtigt, at fokusere på det gode samarbejde, hvor vi også mødes forældre og pædagoger og drøfter, når tingene går godt, da det letter samarbejdet, hvis der opstår noget svært. I en travl hverdag er det forståeligt, at der prioriteres i opgaverne. Men det er vigtigt for samarbejdet og forældreengagementet, at der tages hånd om den gode start. Vi tror på, at den tid til forældresamtaler betaler sig i det lange løb for barnet. Med venlig hilsen Bestyrelsesformand Område Øst Winnie Lodberg Kristoffersen

97 Bilag: Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39191/16

98 From: Inga Holm Jensen Sent: 9 Mar :04: To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: Høringssvar fra Børneuniverset Attachments: Sagsnr _Doknr _v1_Høringssvar vedr. Strategi for børn og unge - Handicap, psykiatri og udsatte.docx, Sagsnr _Doknr _v1_Høringssvar Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge..docx Hej Birthe. Hermed høringssvar vedr. handicap og overgange fra Børneuniverset. God dag Venlig Hilsen Inga Holm Jensen Dagtilbudsleder i Børneuniverset Mobil Børneuniverset, her skabes trivsel og læring sammen giver vi plads til alle.

99 Høringssvar fra MED udvalget i Børneuniverset vedr. Strategi for børn og unge - Handicap, psykiatri og udsatte. Pjecen præsenterer sig godt visuelt og er læsevenlig. Vi tænker, at vision: Mennesket før handicappet, sindslidelsen eller graden af udsathed kunne være et opnåeligt mål, i stedet for en vision. Da vi tænker, at det må være den professionelles tilgang til målgruppen. Vi tænker, at beskrivelsen af nedenstående målsætninger er oplysende og fyldestgørende i forhold til strategien. Tilgængelighed og sammenhæng Dagtilbud, skole, beskæftigelse og uddannelse Bolig og hjemmeliv Fritid, idræt og kultur Forebyggelse og tidlig indsats Sociale relationer Velfærdsteknologi På MED-udvalgets vegne OTR OAMR Dagtilbudsleder Kirsten G. Sørensen Janne H. Pedersen Inga Holm Jensen

100 Hørringssvar Fra MED udvalget i Børneuniverset vedr. Retningslinjer for overgange mellem tilbud i Varde Kommune Vores vurdering er, at det er lavet et godt og udførligt arbejder i forbindelse med revideringen af retningslinjerne for overgange. Vi har følgende forslag til kvalificering: Korrektur gennemgang af formulering og tekst. Vi mener ikke, at det er retvisende, at ændre begrebet børn med særlige behov til børn, hvor der er bekymring, idet vi har børn, som har behov for en særlig indsats, uden at det giver anledning til en bekymring f.eks.: 2. sprogs børn hvor der behov for 2-sprogsundervisning, eller børn der har behov for fysisk træning m.m. når indsatsen er iværksat er der ikke længere grund til bekymring. Fra Ungepolitikken i Varde Kommune s. 4.: Det er værdifuldt at: Unge vender tilbage til Varde Kommune efter endt uddannelse. God ide, men visionen og handlinger er svær at genkende i det efterfølgende materiale. Fra hjem til børnehave/aldersintegreret institution eller fra hjem til skole. s. 8 Ved overgangen forventes det at: Dagtilbuddet/skolen inviterer forældre til børn, der ikke tidligere har været i dagtilbud, til at deltage i overgangsarrangementer. Det kan være svært, da vi ikke ved hvilke børn det handler om. Der skal tænkes strategier til sikring af, at det kan ske. Evt. indsætte et link til pjecen, som er udarbejdet efterår 2015 i samarbejde mellem dagtilbud og skoler i Varde By: DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn med behov for en særlig indsats. På Med udvalget vegne. OTR OAMR Dagtilbudsleder Kirsten G. Sørensen Janne T.H. Pedersen Inga Holm Jensen.

101 Bilag: Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40405/16

102 Dok.nr S/I Søndermarken Plantagevej Varde Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høringssvar fra S/I Søndermarkens Bestyrelse og MED-udvalg, om reviderede retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg har behandlet ovenstående og har forslag om følgende ændring: I forslaget under punktet Fra dagpleje til Børnehave/aldersintegreret institution eller vuggestue til børnehave/aldersintegreret institution. står der: Der foretages en gensidig forventningsafstemning mellem forældre og dagtilbud vedrørende kommunikation og praktiske aftaler. Dette, vil vi foreslå, også kommer til at stå under punktet: Fra hjem til dagpleje eller fra hjem til vuggestue/aldersintegreret institution. Med venlig hilsen. Mette Therkildsen, bestyrelsesformand

103 Bilag: Høringssvar fra S/I Regnbuens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37493/16

104 D Høringssvar vedr. retningslinjer for overgange mellem tilbud i Varde kommune. Fra Daginstitution Regnbuen S/I Vi kan tilslutte os Varde kommunes reviderede retningslinjer. Som vi ser som retningsgivende, med mulighed for lokalt at udvide med flere tiltag. Med venlig hilsen MED-udvalget i Regnbuen S/I Højvangen 4 Horne 6800 Varde

105 Bilag: Høringsbrev fra Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MEDudvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34758/16

106 Blaabjergegnens Dagtilbud d. 14. marts Høringssvar vedr. retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge Punktet er blevet drøftet på et bestyrelsesmøde d. 24. april og på et Med-møde d. 7. marts. Der er blevet udtrykt undrer over hvad der tænkes på: - Side 4 Fra ungepolitikken i Varde Kommune, når der i retningslinjer vedr. overgange skrives at der skal satses på at udvikle Campus Hvad menes der med dette og hvad har det med overgange at gøre? - På side 5 Fra hjem til dagpleje eller.. påpeges et ønske om at der tilføjes dagtilbuddet, så 3. sidste pind får følgende ordlyd: Der i dagplejen/dagtilbuddet afholdes forældresamtaler efter behov. - Obs: et barn med særlig behov behøver ikke altid være et barn, man skal være bekymret for(et barn kan leve med nedsat syn/hørelse f.eks.) - Der afholdes også et velkomstbesøg, når et barn starter op i et dagtilbud (øverst side 5). På bestyrelsens vegne På MED-udvalgets vegne Janni Linding Formand. Ulla Nonbo Vad Dagtilbudsleder.

107 Bilag: Høringssvar fra Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37726/16

108 Den 9. marts 2016 Til Udvalget for Børn og unge Fra MED-udvalget, Dagtilbuddet Øst Vedr. høring om reviderede retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge. Vi kan i MED-udvalget i dagtilbuddet Øst tilslutte os de reviderede retningslinjer og har derudover ingen bemærkninger. Med venlig hilsen Maiken Flindt-Christensen Formand i MED-udvalget, Dagtilbuddet Øst Lene Sloth Conradsen Jensen Næstformand i MED-udvalget, Dagtilbuddet Øst

109

110 Bilag: Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 12. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41088/16

111 Dok.nr Varde d Høringssvar vedr. overgange mellem tilbud for børn og unge fra MED-udvalget og skolebestyrelsen Sct. Jacobi Skole. I dette høringsvar forholder vi os kun til overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, idet vi oplever, at de to andre beskrevne overgange er kendte og velfungerende. Vedr. overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. Vi finder det fremsendte materiale alt for omfattende og ubearbejdet. Materialet bør gennemarbejdes. Overflødigheder og selvfølgeligheder bør skæres væk fx, at der holdes forældremøder på 7., 8., og 9. årg. det er jo et must og noget, som praktiseres på alle skoler. Materialet bør opsættes så det er enkelt, overskueligt og håndterbart/brugbart. Det er vigtigt for os at pointere, at når der i materialet står, at skolernes udskolingslærere klædes på til at varetage deres vigtige rolle i forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelser, så kræver det, at personalet opkvalificeres og efteruddannes til at varetage denne opgave det er ikke gjort med at tage udgangspunkt i et idekatalog. Det er ekstremt mange opgaver for udskolingslærerne at varetage, og det er ikke muligt at tage en ny stor opgave ind uden, at der sker en opkvalificering. Vedr. de særligt sårbare unge. Dette område bør have kommunalt bevågenhed, og vi synes, at der bør udarbejdes en overordnet fælles kommunal strategi for, hvordan denne gruppe håndteres i Varde Kommune og hvordan samarbejdet mellem de forskellige afdelinger i kommunen struktureres. Med en målrettet indsats vil der være langt bedre mulighed for at sikre disse unges trivsel, ligesom det vil kunne spares betydelige beløb! Vedr. de foreløbigt ikke uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever. Også på dette område, bør der etableres et alternativt tilbud. Det kunne fx være på en skole i Varde By, hvor der blev oprettet en grøn linje, eller der kunne etableres flere hands-on-forløb. På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget Sct. Jacobi Skole. Inger Marie Kristensen Skoleleder Sct. Jacobi Skole.

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 10. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:40 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 7. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00-14:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 18. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Per Rask

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming Skaarup,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 6: Trivsel, medinddragelse og nye samarbejdsformer A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som skal være med til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr. 8999-16 Sag.nr. 13-51. Dato: 15.01.2016. Tid: kl. 9.00 12.00

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr. 8999-16 Sag.nr. 13-51. Dato: 15.01.2016. Tid: kl. 9.00 12.00 Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 8999-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 15.01.2016 Tid: kl. 9.00 12.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Jens Peter Olesen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016 Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling Skolens handleplaner for målopfyldelsen Evaluering 1.Tema: læring Det er et mål, at den enkelte

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige.

der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede 16-24 årige. Pkt.nr: 10 Sent udviklede 16-24 årige - ny linie påproduktionsskolen. 226183 Indstilling: der med virkning fra 1. august 1999 etableres et projekt på Produktionsskolen Stevnsbogaard for sent udviklede

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 17.september 2014 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Afdelingen i Mern Thorsten Gregersen Fraværende Deltagere Afdelingsledere Punkt Tekst

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00-16:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 1/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere