Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning"

Transkript

1 Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

2 Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet med pædagogiske læreplaner 10 Sammenfatning 11 Om undersøgelsen 12 Litteratur 13 KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 2

3 Indledning Indledning I september 2011 offentliggjorde Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evalueringsrapporten Kvalitetsarbejde i dagplejen, som handler om, hvordan kommunerne arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for de særlige rammebetingelser, der findes i dagplejen. Evalueringen undersøger og vurderer kommunernes arbejde med at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den kommunale dagpleje og afdækker udfordringer og muligheder forbundet med arbejdet. Privat dagpleje og privat børnepasning udgør en lille del af de samlede dagtilbud i Danmark. Ligesom kommunal dagpleje finder privat dagpleje og privat børnepasning sted i private hjem. Reglerne for privat dagpleje og privat pasning adskiller sig imidlertid på nogle punkter fra reglerne for kommunal dagpleje. Kommunernes arbejde med at kvalitetssikre privat dagpleje og privat børnepasning er ikke behandlet i ovennævnte evalueringsrapport, men behandles selvstændigt i dette notat. Formålet med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge dels kommunernes tilsynspraksis over for private dagplejere og private børnepassere, dels kommunale initiativer målrettet understøttelse af de private dagplejeres arbejde med pædagogiske læreplaner. Undersøgelsens datagrundlag Undersøgelsen er baseret på en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. Den telefoniske spørgeskemaundersøgelse blev gennemført ved en rundringning til alle landets kommuner i september og oktober 2011 EVA udsendte i forbindelse med undersøgelsen bag rapporten Kvalitetsarbejde i dagplejen i 2010 et spørgeskema til alle landets kommuner. Dette spørgeskema indeholdt spørgsmål om både kommunal dagpleje, privat dagpleje og privat børnepasning. En opfølgende rundringning til de kommuner, der i spørgeskemaet havde angivet at have private dagplejere og private børnepassere, afdækkede, at informanterne i en række kommuner ikke havde et klart billede af forskellen på de to typer af dagtilbud. Hovedparten af de kommuner, der blev kontaktet ved den opfølgende rundringning i 2011, angav andre oplysninger om hhv. private dagplejere og private børnepassere end i spørgeskemaet fra På den baggrund valgte EVA at gennemføre en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner. I den telefoniske spørgeskemaundersøgelse sikrede intervieweren fra EVA sig først, at respondenten havde en klar forståelse af, hvilken type dagtilbud spørgeskemaets spørgsmål vedrørte. Derefter besvarede respondenten spørgsmålene. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 3

4 Indledning Der er ved rundringningen indsamlet data fra 82 ud af 98 kommuner, hvilket svarer til, at 83 % af kommunerne har deltaget i undersøgelsen. I undersøgelsen indgår endvidere data fra Dannmarks Statistiks statistikbank. Der er store forskelle på EVA s og Danmarks Statistiks opgørelser af, hvor mange kommuner, der anvender de private pasningsordninger. Disse forskelle skal ses i lyset af de kommunale forvaltningers usikkerhed om definitionen af hhv. private dagplejere og private børnepassere, og undersøgelsens resultater skal læses med dette forbehold. Se også afsnittet Om undersøgelsen. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 4

5 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning Privat dagpleje og privat pasning er reguleret i dagtilbudsloven. I dette afsnit beskrives de lovgivningsmæssige rammer for de to typer af dagtilbud. Privat dagpleje Private dagplejere er private leverandører, der har en driftsaftale med kommunen. Kommunen yder et tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen, og fører tilsyn med ordningen. Private dagplejere er, på samme måde som kommunale dagplejere, forpligtede til at arbejde med pædagogiske læreplaner. Den private dagpleje i kommunen kan enten følge den pædagogiske læreplan for den kommunale dagpleje eller udarbejde en separat læreplan for nogle eller alle private dagplejere i kommunen (Bemærkninger til L 170, , 8). Privat pasning Den pasningsform, hvor en person indgår en aftale med forældrene til et eller flere børn om at passe et antal børn i sit eget eller børnenes hjem, kaldes i daglig tale privat børnepasning. Pasningsordningen er hjemlet i dagtilbudslovens 78 og 79. forældrene frem for til den person, der passer barnet, som det er tilfældet ved privat dagpleje. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at godkende aftalen om pasning mellem forældrene og den private passer, herunder at godkende hver enkelt børnepasser og de fysiske rammer for pasning af børn. Kommunalbestyrelsen har desuden pligt til løbende at føre tilsyn med private børnepasningsordninger (lovbekendtgørelse nr. 668, 81). Inden for både den kommunale dagpleje, den private dagpleje og de private pasningsordninger kan en person højst passe fem børn i sit eget hjem. Der kan dog gives tilladelse til pasning af op til ti børn, hvis pasningen varetages af mere end én person (lovbekendtgørelse nr. 668, 79). Private pasningsordninger er, som navnet antyder, et privat anliggende mellem forældrene og den private passer. Private pasningsordninger drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene (lovbekendtgørelse nr. 668, 78). Ved private pasningsordninger gives det økonomiske tilskud direkte til KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 5

6 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning I dette afsnit beskrives omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning i kommunerne. Data om omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning er indhentet dels gennem EVA s telefoniske spørgeskemaundersøgelse, dels fra Danmarks Statistik. Som nævnt indledningsvist er der i en række kommuner usikkerhed om definitionen af forskellige typer af privat pasning. Opgørelserne af antallet af kommuner med private pasningsordninger og det præcise antal børn i de private pasningsordninger skal derfor læses med forbehold. Ligeledes skal forskellene mellem Danmarks Statistiks og EVA s opgørelser af, hvor mange kommuner der anvender de respektive private pasningsordninger, ses i lyset af det generelt usikre datagrundlag. Ifølge Danmarks Statistik var 195 børn i privat dagpleje i 2010 fordelt på fem kommuner (Danmarks Statistik, Statistikbanken, PAS22) 1. I de to kommuner, hvor flest børn var i privat dagpleje i 2010, var hhv. 85 og 52 børn i privat dagpleje (Danmarks Statistik, Statistikbanken, PAS22). I EVA s telefoniske spørgeskemaundersøgelse i 2011 angav 11 af de 82 medvirkende kommuner, at de havde private dagplejere. Danmarks Statistik blev der i 2010 givet tilskud til privat børnepasning fordelt på 88 kommuner (Danmarks Statistik, Statistikbanken, PAS22). Der er stor forskel på, hvor mange tilskud til privat børnepasning der blev givet i de forskellige kommuner i I de to kommuner, der havde givet flest tilskud, blev der givet hhv. 655 og 998 tilskud til privat børnepasning i En majoritet af kommunerne har imidlertid givet under 100 tilskud til privat børnepasning i 2010 (Danmarks Statistik, Statistikbanken, PAS22) 2. I EVA s telefoniske spørgeskemaundersøgelse angav 42 af de 82 medvirkende kommuner, at der var private børnepassere i kommunen. Dagtilbudstypen privat pasning findes i en større andel af kommunerne end privat dagpleje. Ifølge 1 Danmarks Statistik bemærker i Statistikbanken, at Personalets fordeling på institutionstyper er usikker pga. kommunernes fejlkonteringer. 2 Danmarks Statistik bemærker i Statistikbanken, at Personalets fordeling på institutionstyper er usikker pga. kommunernes fejlkonteringer. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 6

7 Tilsyn Tilsyn Kommunerne skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet med dagtilbud i kommunen. Kommunernes retningslinjer for tilsynet med private dagplejere og private børnepassere belyses i dette afsnit. Afsnittet er baseret på data fra EVA s telefoniske spørgeskemaundersøgelse. Retningslinjer for hyppigheden af tilsynet Undersøgelsen viser, at 9 ud af de 11 kommuner, der i undersøgelsen angav at have private dagplejere, har retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med de private dagplejere. I de kommuner, hvor der ifølge retningslinjerne skal gennemføres færrest tilsyn med de private dagplejere, gennemføres der tilsyn to gange årligt. I den kommune, hvor der ifølge retningslinjerne skal gennemføres flest tilsyn, gennemføres der tilsyn med de private dagplejere otte gange årligt. Én kommune har ikke udarbejdet retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med de private dagplejere, og én kommune var på undersøgelsestidspunktet i gang med at udarbejde retningslinjer. Tabel 1 viser antallet af tilsyn årligt, jf. retningslinjerne for de kommuner, der har private dagplejere. 32 ud af de 42 kommuner, som ifølge den telefoniske spørgeskemaundersøgelse har private børnepassere, har faste retningslinjer for, hvor ofte der føres tilsyn med de private børnepassere. Tabel 2 viser antallet af tilsyn årligt, jf. retningslinjerne for de kommuner, der har private børnepassere. EVA undersøgte i 2010 retningslinjerne for hyppigheden af tilsynet med de kommunale dagplejere. Denne undersøgelse viste, at: 24 % af de kommuner, der havde retningslinjer for tilsynet med de kommunale dagplejere, havde fastsat, at der skulle gennemføres tilsyn 1-5 gange årligt. 63 % af de kommuner, der havde retningslinjer for tilsynet med de kommunale dagplejere, havde fastsat, at der skulle gennemføres tilsyn 6-10 gange årligt. 13 % af de kommuner, der havde retningslinjer for tilsynet med de kommunale dagplejere, havde fastsat, at der skulle gennemføres tilsyn gange årligt (EVA, 2011; 46). Sammenligner vi retningslinjerne for hyppigheden af tilsynet med private dagplejere og private børnepassere med retningslinjerne for tilsynet med kommunale dagplejere, skal der ifølge retningslinjerne i de medvirkende kommuner årligt gennemføres færre tilsyn med private dagplejere og private børnepassere end med kommunale dagplejere. Af de 32 kommuner, der har retningslinjer for tilsynet med de private børnepassere, angiver: 17 kommuner, svarende til 53 %, at der ifølge kommunens retningslinjer skal føres tilsyn med de private børnepassere 1-2 gange årligt KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 7

8 Tilsyn 10 kommuner, svarende til 31 %, at der ifølge kommunens retningslinjer skal føres tilsyn med de private børnepassere 3-6 gange årligt 2 kommuner, svarende til 6 %, at der ifølge kommunens retningslinjer skal føres tilsyn med de private børnepassere 10 gange årligt eller mere. Tre kommuner opgør tilsyn på anden måde, jf. tabel 2. Otte ud af ni kommuner med retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med private dagplejere, svarende til 89 %, angiver, at der skal føres tilsyn med de private dagplejere 1-6 gange årligt. Retningslinjer for temaer, som tilsynet skal omfatte Samtlige 11 kommuner med private dagplejere har retningslinjer for temaer, som tilsynet med de private dagplejere skal omfatte. 10 ud af de 11 kommuner har nedskrevet retningslinjerne, mens retningslinjerne i en enkelt kommune er mundtlige. Relation mellem den private dagplejer/børnepasser og forældrene. 3. Den private dagplejer/børnepasser Den private dagplejers/børnepassers refleksion over praksis og det pædagogiske læringsmiljø Den private dagplejers/børnepassers børnesyn Tavshedspligt Underretningspligt Den private dagplejers/børnepassers trivsel og udvikling. Desuden svarer flere kommuner, dog uden at uddybe yderligere, at deres tilsyn med private børnepassere og private dagplejere følger retningslinjerne for tilsynet med de kommunale dagplejere. 26 kommuner har retningslinjer for, hvilke temaer tilsynet med private børnepassere skal omfatte. Det svarer til 62 % af de kommuner, der oplyser, at der er private børnepassere i kommunen. I 23 af disse kommuner er retningslinjerne skriftlige, mens de i de resterende 3 er mundtlige. I 13 kommuner er der ikke faste retningslinjer, mens 2 kommuner er i gang med at udarbejde retningslinjer. 1 kommune svarede ved ikke til spørgsmålet. Temaer, som tilsynet skal omfatte De kommuner, der har retningslinjer for, hvilke temaer tilsynet med de private børnepassere og de private dagplejere skal omfatte, angiver tre overordnede temaer: hjemmet, børn og forældre og den private dagplejer/børnepasser. For hvert af de tre overordnede temaer angiver kommunerne undertemaer. Kommunerne peger på følgende temaer: 1. Hjemmet Fysiske omgivelser og muligheder Sikkerhed inde og ude Børnemiljøvurdering Hygiejne. 2. Børn og forældre Børnenes udvikling og trivsel Arbejdet med pædagogiske læreplaner Kost Relation mellem den private dagplejer/børnepasser og børnene KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 8

9 Tilsyn Tabel 1 Kommunale retningslinjer for tilsynsfrekvens for private dagplejere (n = 11) Kommunale retningslinjer for tilsyn med private dagplejere Antal kommuner 8 årlige tilsyn 1 6 årlige tilsyn 2 4 årlige tilsyn 3 2 årlige tilsyn 3 Retningslinjer under udarbejdelse 1 Ingen retningslinjer for tilsyn med private dagplejere 1 I alt 11 Tabel 2 Kommunale retningslinjer for tilsynsfrekvens for private børnepassere (n = 42) Kommunale retningslinjer for tilsyn med private børnepassere Antal kommuner 10 eller flere årlige tilsyn 2 6 årlige tilsyn årlige tilsyn årlige tilsyn 17 Retningslinjer under udarbejdelse 2 Ingen retningslinjer for tilsyn med private dagplejere 7 Opgør tilsyn på anden måde 3 3 Ved ikke 1 I alt 42 3 En kommune afsætter 2,5 timer årligt til tilsyn, som minimum giver tid til 1 årligt tilsyn. To kommuner oplyser, at de følger kommunens retningslinjer for tilsynet med de kommunale dagplejere, uden at oplyse nærmere herom. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 9

10 Arbejdet med pædagogiske læreplaner Arbejdet med pædagogiske læreplaner Den private dagpleje er omfattet af dagtilbudslovens regler om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger. Ifølge dagtilbudslovens skal pædagogiske læreplaner give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. De pædagogiske læreplaner skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for temaerne alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. De pædagogiske læreplaner skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og det skal fremgå, hvordan læreplanen skal evalueres. Børnemiljøvurderinger er i 2010 blevet en integreret del af den pædagogiske læreplan, og derfor skal det også fremgå, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. De forventninger, der knytter sig til opgaven i dagplejen, er de samme som til daginstitutionerne, dog med den forskel, at mens daginstitutionerne skal udarbejde en læreplan pr. institution, kan kommunerne vælge at udarbejde en samlet læreplan for hele den kommunale dagpleje. 4 I 4 af de 11 kommuner understøttes de private dagplejeres arbejde med at udarbejde pædagogiske læreplaner af kommunen. I to kommuner tilbydes de private dagplejere skriftlig vejledning og inspiration, mens tre kommuner tilbyder mundtlig vejledning, primært i forbindelse med besøg i dagplejen. 7 af de 11 kommuner, der har private dagplejere, følger op på, om de private dagplejere udarbejder pædagogiske læreplaner, mens de resterende 4 ikke følger op på dette. 4 En uddybning af kommunernes arbejde med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger i den kommunale dagpleje kan findes i EVA s rapport Kvalitetsarbejde i dagplejen fra KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 10

11 Sammenfatning Sammenfatning To temaer har været i fokus i forbindelse med undersøgelsen af kommunernes tilsynspraksis over for private dagplejere og private børnepassere: Kommunernes retningslinjer for tilsynet med private dagplejere og private børnepassere Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner i den private dagpleje. Et tredje tema er fremkommet under gennemførelsen af undersøgelsen, idet undersøgelsen har afdækket metodiske vanskeligheder med at indhente data om omfanget og kvalitetssikringen af privat dagpleje og privat børnepasning. Dette diskuteres nærmere i afsnittet Om undersøgelsen. Mens der er retningslinjer for, hvilke temaer tilsynet skal omfatte, i samtlige kommuner, der angiver at have private dagplejere, oplyser 26 af de 42 kommuner, der har private børnepassere, at der er udarbejdet retningslinjer for, hvilke temaer tilsynet med de private børnepassere skal omfatte. Procentvis svarer det til 62 % af de kommuner, der har private børnepassere. Private dagplejere skal udarbejde pædagogiske læreplaner. 7 af de 11 deltagende kommuner med private dagplejere angiver, at de følger op på, om de private dagplejere har udarbejdet pædagogiske læreplaner. 4 af de 11 kommuner understøtter de private dagplejeres arbejde med de pædagogiske læreplaner. En større andel af kommunerne har retningslinjer for tilsynet med private dagplejere og børnepassere end for tilsynet med kommunale dagplejere. 9 ud af 11 kommuner med private dagplejere har retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med de private dagplejere, og 32 ud af 42 kommuner har retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med de private børnepassere. Procentvis svarer det til, at 82 % af kommunerne har retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med private dagplejere, og 76 % for hyppigheden af tilsynet med private børnepassere. EVA s undersøgelse af kommunernes arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den kommunale dagpleje viste, at 57 % af kommunerne har retningslinjer for, hvor ofte dagplejepædagogerne skal føre tilsyn med de kommunale dagplejere (EVA, 2010; 46). Når vi ser på indholdet af kommunernes retningslinjer for hyppigheden af tilsynet med private dagplejere og private børnepassere, fremgår det, at der skal føres tilsyn med de private dagplejere og børnepassere sjældnere end med de kommunale dagplejere. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 11

12 Om undersøgelsen Om undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på kommunernes besvarelser af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner i september og oktober Derudover indgår der data fra Danmarks Statistiks Statistikbank (PAS22). EVA udsendte i forbindelse med undersøgelsen bag rapporten Kvalitetsarbejde i dagplejen i 2010 et spørgeskema til alle landets kommuner. Dette spørgeskema indeholdt spørgsmål om både kommunal dagpleje, privat dagpleje og privat børnepasning. Spørgeskemaet er udarbejdet af EVA og sendt til alle landets 98 kommuner. Spørgeskemaet er som udgangspunkt sendt til den kommunale dagtilbudschef med anmodning om at videreformidle spørgeskemaet, hvis han eller hun vurderede, at en anden i den kommunale forvaltning havde bedre forudsætninger for at besvare spørgsmålene. Med henblik på at stille supplerende spørgsmål om tilsynet med private dagplejere og private børnepassere foretog EVA i 2011 en opfølgende rundringning til de kommuner, der i spørgeskemaet havde angivet at have private dagplejere og private børnepassere. Denne rundringning afdækkede, at informanterne ikke i alle kommuner havde et klart billede af forskellen på de to typer af dagtilbud. Hovedparten af de kommuner, der blev kontaktet ved den opfølgende rundringning i 2011, angav andre oplysninger end i spørgeskemaet fra På den baggrund valgte EVA at gennemføre en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. Ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen sikrede intervieweren fra EVA sig, at respondenterne havde en klar forståelse af, hvilken type dagtilbud spørgeskemaets spørgsmål vedrørte, før respondenterne besvarede spørgsmålene. Der er ved rundringningen indsamlet data fra 82 ud af 98 kommuner, hvilket svarer til, at 83 % af kommunerne har deltaget i undersøgelsen. På baggrund af en bortfaldsanalyse, hvor svarfordelingerne undersøges ud fra kommunernes geografiske placering og indbyggertal, vurderes det, at spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ. Der er ikke signifikant forskel på besvarelserne i datasættet og den sande populationsværdi, hvad angår region og indbyggertal, og der er derfor ikke grund til at antage, at der ligger systematiske fejlkilder bag undersøgelsens bortfald. Bortfaldet vurderes på den baggrund at være uden betydning for undersøgelsens validitet. Der er i de kommunale forvaltninger en vis usikkerhed om definitionen af hhv. private dagplejere og private børnepassere. De store forskelle på EVA s og Danmarks Statistiks opgørelser af, hvor mange kommuner, der anvender de private pasningsordninger, skal ses i lyset heraf. Og resultaterne skal læses med dette forbehold. Undersøgelsen understreger dermed også, at metoderne til fremtidige kortlægninger af anvendelsen af de private pasningsordninger skal vælges med omhu. KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 12

13 Litteratur Litteratur Danmarks Evalueringsinstitut, 2011, Kvalitetsarbejde i dagplejen L 170, , Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr. 668 af 17/06/2011 (dagtilbudsloven) KVALITETSSIKRING AF PRIVAT DAGPLEJE OG PRIVAT PASNING 13

14 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Foto Mette Bendixsen Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud

Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud i Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud Høring om private pasningsordninger i Børne- og Undervisningsudvalget d. 28. september 2016. Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø August 2013 Sags nr. 2013-42462 Pædagogisk tilsyn 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af tilsyn. 3 Tilsynsbesøgets

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Danmarks Tekniske Universitet Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Statusundersøgelse om madordninger og madog bevægelsespolitikker i dagtilbud og

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Arbejdet med pædagogiske læreplaner - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Indholdsfortegnelse og kolofon Pædagogiske læreplaner er en succes s. 3 Pædagogiske læreplaner gør en forskel på pædagogikken

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Morbærstiens Børnehave, Morbærstien 2, 3700 Rønne. Telefon: 56 92 44 80 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2013, klokken 9.00-12.00

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Effekter af evaluering. Effektundersøgelse 2007

Effekter af evaluering. Effektundersøgelse 2007 Effekter af evaluering Effektundersøgelse 2007 Effekter af evaluering Effektundersøgelse 2007 Effekter af evaluering Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Erfaringer med kvalitetsrapporter som et redskab til udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring Danske Advokater og Advokatsamfundets undersøgelse af Advokaters syn på Offentlig retshjælp ved advokat Fri proces Retshjælpsforsikring Gennemført af SFI Survey December 2010 januar 2011 1 Indhold Figuroversigt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere