Mødet suspenderet kl og genoptaget kl Mødet hævet kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl og genoptaget kl Mødet hævet kl Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Knud Bjerre, Per Jeppesen deltog ikke i pkt. 7 og 8, 10-18, 22-28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Tønderingvej - Etablering af vejanlæg - Bevillingssag Åbent Områdefornyelse i Durup - bevillingssag Åbent Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab for folkeskolerne i Skive Kommune Åbent Helhedsplaner for Skive Kommunes folkeskoler Åbent Erhvervskontoret Åbent Placering af planfunktionen Åbent Spøttrup kulturhal - ny licitation Åbent SEE KFUM-spejderlejr referater mv. Åbent Planstrategi 2009 Åbent Udbygning af kloakledningsnettet - Brodal og Gyldendal - bevillingssag Åbent SPILDEVANDSANLÆG - FORNYELSESPLANER, TV-UNDERSØGELSER M.V BEVILLINGSSAG Åbent Etablering af spildevandsanlæg Eskov - Selde, ekspropirationsbeslutning Åbent Etablering af slutafdækning på gl. deponicelle til deponering af shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20 - Bevillingssag Åbent Kloakering - Durup og Højslev - bevillingssag Åbent Rensningsanlægsstruktur - Fremtidig spildevandsstruktur - planlægning Åbent Viborgvej - Lokalplan nr Nyt lægehus i Højslev Åbent Skive Jollehavn - Lokalplan nr Oplagsområde vedr Skive Jollehavn Åbent Skive Ådal - Rydning af opvækst - bevillingssag Åbent Kommuneplantillæg - Vindmøller Åbent Kommuneplantillæg - Forslag - Vindeområdet Åbent Vinde - Lokalplan nr Et boligområde syd for Dølbyvej i Vinde Åbent Budgetstatus 2010 Åbent Revisionsberetning nr. 4 - revisionsbesøg til 20. februar 2009 Åbent Sygedagpengeindsaten i Skive kommune Åbent Det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Åbent Resultatrevision Jobcenter Skive Åbent Ansættelse af skoleinspektør på Glyngøre Skole Åbent Statusrapport 2008 for Skive Kommunes forsikringsforhold m.v. Åbent...72 Lukket Harrevig Børnehus (privat dagtilbud) Lukket Gyrovej 5 - Lejemål for Gyrovej 5 Lukket Aftale om fremtidig drift af flyveplads Skive Lufthavn Lukket Vedr leje eller køb af bygning i Asylgade, Skive Lukket Opsigelse af lejemål i Brårupgade 18, Skive Lukket Personalesag - Lukket Etablering af kommunale administrative arbejdspladser på Regionshospitalet Skive Lukket A Forslag til hensigtserklæring i forbindelse med rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Lukket...81 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. TØNDERINGVEJ - ETABLERING AF VEJANLÆG - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Allan Nørhave TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Anders Bøge, Knud Bjerre 1) Indstilles til godkendelse, idet vejen forlægges m mod syd ved Tøndering. Udgiftsforøgelse financieres 50/50 mellem Skive Kommune og Sparekassefonden, anslået til ca kr. ialt. 2) Udvalget indstiller, at evt. restbeløb frigives og anvendes til øvrige asfaltarbejder. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø blev anbefalet, dog således at nettoudgiften kr. 4,7 mio. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Toustrupvej/Tønderingvej i 2009 på netto kr. 5,5 mio. Rådighedsbeløbet fordeles med kr. 2,5 mio. i 2009 og kr. 2,2 mio. i Frede Skovsted deltog ikke i sagens behandling af habilitetsgrunde. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. MAJ 2009 Fraværende: Ingen Sagen udsættes, idet der holdes møde med Durup Sparekassefond forinden, der træfes endelig beslutning FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at at udvalget drøfter projektet i lyset af, at anlægsudgifterne til det oprindelige vejanlæg bliver væsentlig større en tidligere vurderet. der i stedet gennemføres et reduceret projekt, hvor der ikke laves en omfartsvej vest om Roslev. SIDE 3

4 at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr. 8,0 mio.kr. til etablering af vejanlægget Durup-Tøndering-Roslev at at at at der til konto 222,736 meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4,6 mio.kr. til at oppebære indtægter fra Durup Sparekassefond, der til konto 7.87 meddeles udgiftsbevilling på 0,8 mio.kr. til afregning af moms af indtægten fra Durup Sparekassefond, der meddeles tillæg til udgiftsrådighedsbeløb i 2009 på kr. 2,0 mio.kr. rådighedsbeløbet i 2009 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto SAGSFREMSTILLING Sagen genoptages, idet der på mødet redegøres for konklusionen på mødet med Sparekassefonden Som besluttet i Skive Byråd 16. september 2008 er udarbejdelsen af vejprojektet Durup- Tøndering-Roslev opstartet. Vejprojektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg samt en miljøvurdering og VVM-screening. Forud for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen skal der jf. planloven indkaldes idéer og forslag med henblik på den videre planlægning. Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg med henblik på at få en debat om emnet. Debatoplægget blev offentliggjort i 8 uger med den 13. februar 2009 som sidste frist for at fremsende idéer og forslag. Der indkom i alt 9 forslag/idéer i debatfasen og på baggrund af disse blev linieføringen gennemgået igen. Der har været gennemgang af hele ekspropriationsfasen herunder arealerhvervelsen og erstatningsspørgsmålet. Det har bl.a. bevirket at linieføringen planlægges ændret en smule ved Lodalvej, således at skæring af markarealer foregår på en mere hensigtsmæssig måde. Det har imidlertid vist sig at området vest for Roslev har mange gravhøje og mange overpløjede gravhøje. Det må derfor forventes at Museum Salling skal foretage en del undersøgelser og udgravninger. På baggrund af debatfasen og opstart af vejprojektet er det imidlertid erfaret, at det oprindelige overslag på kr. 11 mio. ikke kan overholdes. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Det har tidligere været vurderet, at etablering af vejanlægget vil koste ca. 11,0 mio.kr. Herunder er opstillet et overslag med ny viden indarbejdet. Anlægsarbejde: Ny vej sydvest om Tøndering ,- SIDE 4

5 Udvidelse af Tønderingvej nord for nr ,- Blødere kurve ved Tønderingvej nr ,- Udvidelse af Tønderingvej syd for nr ,- Ny vej fra Tønderingvej til Sallingsundvej ,- Rundkørsel på Sallingsundvej ,- Ny vej fra Sallingsundvej til Lodalvej ,- Udvidelse af Lodalvej ,- Tilslutning Viumvej/Lodalvej , ,- Øvrige udgifter: Arealerhvervelse ,- Erstatninger ,- Landinspektør ,- Museumsudgravning/Geotekniske undersøgelser ,- Uforudsete udgifter ,- Rådgiverbistand , ,- Total sum ,- Årsagen til det større overslag er følgende: Større omfang af sideudvidelse af Tønderingvej end først antaget Længere vej uden om Tøndering end først antaget Større udgifter til arealerhvervelser og erstatninger Forventede større udgifter til museumsundersøgelser/-udgravninger Udgift til rådgiver På baggrund af denne væsentlige forøgelse af projektets udgifter, blev der afholdt et møde med repræsentanter fra Durup Sparekassefond, Udvalgsformanden og repræsentanter fra Park og Vej. Det blev besluttet at reducere projektet til at omfatte følgende: Omfartsvej sydvest om Tøndering Udglatning af sving ved Tønderingvej 92 Sideudvidelse af Tønderingvej fra Salling Natursti til Sallingsundvej i Roslev. Der skulle desuden laves et overslag for sideudvidelse af Tønderingvej mellem Durup og Tøndering. Dette giver følgende reviderede overslag: Omfartsvej ved Tøndering 2,9 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Natursti-Nr. 92) 0,7 mio. kr. Udglatning af sving ved Tønderingvej 92 1,7 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Nr. 92-Sallingsundvej) 1,9 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Højager-Omfartsvej) 1,3 mio. kr. Sum 8,5 mio. kr. Finansiering Skive kommune og Durup Sparekassefond Durup Sparekassefond har d. 27. april 2009 meddelt, at de støtter dette projekt med 50 SIDE 5

6 % af anlægsudgifterne max 4,6 mio.kr. Da indtægten fra Durup Sparekasse skal afløftes moms vil en ligelig fordeling give følgende: Hele kroner Finansiering Durup Sparekassefond bidrag på 4,6 mio.kr. - fratrukket lovpligtig momsindbetaling på 17,5% af bidraget Kommunal anlægsudgift Samlet anlægsudgift Nettorådighedsbeløbet afsat i kommunen til projektet er på 5,557 mio.kr. hvoraf 4,157 mio.kr. kommer fra Toustrupvejprojektet og rådighedsbeløb til Tønderingvej afsat i budget 2009 på netto kr. 1,4 mio.kr. i alt 5,557 mio.kr. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Vejanlæg Durup-Tøndering-Roslev konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2009 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Tønderingvej konto Likvide aktiver (- = forbrug) Momsudligning 17,5 % 0 0 konto Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej? Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser SIDE 6

7 Sagen medfører, at der bevilges yderligere 8.0 mio. kr. til vejanlægget, således at den samlede anlægsbevilling er på 8,5 mio.kr. Samtidig bevilges der 3.9 mio.kr. til at oppebære indtægterne/tilskuddet fra Durup Sparekassefond. Der forventes i 2009 brugt 2,0 mio.kr. dels til rådgiverbistand 0,8 mio.kr. - og dels til arealerhvervelser og erstatninger 1,0 mio.kr. og dels til museum og geoteknik 0,2 mio.kr. Udgifterne i 2009 finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til Tønderingvej, hvor der er afsat et udgiftsrådighedsbeløb på 6,9 mio.kr. Der resterer herefter 4,9 mio.kr. i Indtægterne fra sparekassefonden forventes først i Afledt drift Der vil som følge af vejomlægningen være afledte driftsudgifter for kommunen. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget beregning af de årlige merudgifter til vejdrift. BILAG Tønderingvej - Delelementer pdf SIDE 7

8 2. OMRÅDEFORNYELSE I DURUP - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Anders Bøge, Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes, idet der set over anlægsperioden afsættes yderligere rådighedsbeløb på netto kr. 1,401 mio. Rådighedsbeløbets fordeling på de enkelte år justeres i overensstemmelse med den anførte investeringsplan. Frede Skovsted deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 10,84 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 5,487 mio.kr. til at oppebære indtægten af statsrefusionen. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den kr til at udarbejde et program for områdefornyelse i Durup. I løbet af efteråret/vinteren 2008 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Durup udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den at ansøge Velfærdsministeriet om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Durup. Velfærdsministeriet meddelte den tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. SIDE 8

9 Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har efter ansøgning givet tilsagn om støtte til projektet under Attraktive levevilkår i landdistrikterne. Tilskuddet udgår 2,81 mio.kr. De samlede offentlige udgifter til projektet vil andrage 11,24 mio.kr. Støtten fra Velfærdsministeriet andrager 2,81 mio.kr og støtten fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri også 2,81 mio.kr. Kommunens nettoudgifter andrager således 5,62 mio.kr. På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse. Durup Sparekassefond har givet tilsagn om, at støtte projekterne i programmet med 5,620 mio.kr. Dette beløb svarer til kommunens andel af projektet udgifter. Det er uafklaret, om Sparekassefonden selv afholder deres andel af delprojekterne direkte med entreprenører, eller støtten fra fonden ydes som et tilskud til kommune, som herefter afholder udgifterne til entreprenører i forbindelse delprojekternes gennemførelse. Endelig kunne det være en mulighed, at Sparekassefonden dels selv afholder en del af udgifter selv og dels yder noget som tilskud til kommunen. Da det er uafklaret, i hvilket omfang Sparekassefondens bidrag til projektet påvirker ud- og indbetalingerne i kommunen, søges der ikke på nuværende tidspunkt bevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger SIDE 9

10 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Områdefornyelse i Durup konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2009 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Spildevandsanlæg 0 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges kr. i alt 11,24 mio. kr. til at til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i henhold til det af byrådet og ministeriet godkendte program. Rådighedsbeløb i 2009 der er i indeværende år afsat et udgiftsrådighedsbeløb på 1,7, hvilket vurderes til at være tilstrækkeligt til at finansiere udgifterne i De offentlige udgifter over årene fordeler sig i programmets investeringsplan således: Skive Kommune Velfærdsministeriet Ministeriet for fødevarer, land- I alt SIDE 10

11 brug og fiskeri I alt offentlige udgifter I forbindelse med budgetlægningen for søges der optaget rådighedsbeløb i kommunens budget til finansiering af udgifterne i de enkelte år. SIDE 11

12 3. LÆSEPLAN FOR IT, MEDIER OG SKOLEBIBLIOTEKSKUNDSKAB FOR FOL- KESKOLERNE I SKIVE KOMMUNE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Ole Priess Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab for folkeskolerne i Skive Kommune indgår som et tillæg til Fælles Mål med virkning fra 1. august 2009, og at læseplanen revideres i skoleåret 2011/2012 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med It-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune anbefales det at udvikle elevernes tidssvarende it- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. En indsats til dette er udbredelse af det nationale Junior PC-kørekort. Et udvalg af skolebibliotekarer og it-vejledere har haft til opgave at udarbejde forslag til læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab på grundlag af Junior PC-kørekortet. Udvalget har nu afsluttet opgaven. Læseplanen beskriver kompetencemål indenfor it-, medie- og skolebibliotekskundskab på tre udviklingstrin, der knytter sig til indskoling, mellemtrin og overbygning og til følgende hovedområder: It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk Skolebibliotekskundskab Der er til hovedområderne, ud over trinmålene, en vejledning til lærerteamet i, hvordan der kan arbejdes med at udvikle elevernes kompetencer, som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner samt ideer til programmer, medieforslag og links. Desuden er der forslag til, hvordan evaluering af elevernes kompetencer kan udformes. SIDE 12

13 Materialet har til formål, ud over at udvikle elevernes kompetencer inden for it, medier og skolebibliotekskundskab, at sikre kontinuitet i overgangen fra fødeskole til overbygningsskole. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at sende læseplanen til høring på skolerne. Af samtlige høringssvar fremgår, at læseplanen anbefales. Et par af skolerne peger på vigtigheden i, at medarbejderne er veluddannede, samt at det nødvendige it-grej er til rådighed for elever og lærere. Forhold som It-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune underbygger. Læseplanen tænkes udsendt som et trykt materialehæfte, og samtidig udarbejdes et website, hvor forslag til undervisningsforløb, ideer og supplerende forslag til programmer, medier og links kan hentes. De medfølgende bilag er udkast til læseplanen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Hoeringssvar til laeseplan for it, medier og skolebib.kundskab Skive Kommune Laeseplan for it, medier og skolebib Trin Laeseplan for it, medier og skolebib Trin Laeseplan for it, medier og skolebib Trin 3 SIDE 13

14 4. HELHEDSPLANER FOR SKIVE KOMMUNES FOLKESKOLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Morten Engaard, Ole Priess Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse, idet det præciseres, at anlægsbevillingen til Højslev Skole er 6 mio. kr. og tilsvarende bevilling til Resen Skole udgør 4 mio. kr. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefaledes. Det indstilles tillige at helhedsplanen søges indarbejdet i de kommende års budgetter. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller den foreløbige helhedsplanen for Kommunens folkeskoler til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Der er i Kommunens budget for 2009 afsat en anlægsramme til om- og tilbygninger på skoler og daginstitutioner på 3 mio. kr. Beløbet anvendes med 1 mio. kr. til Brårup Skole 1 mio. kr. til fleksibel rumdannelse på skolerne kr. til restfinansiering af skolerenovering i 2008 (Skivehus Skole) kr. afventer helhedsplan på daginstitutionsområdet samt færdiggørelse af helhedsplan på skoleområdet. Herudover indstillede Økonomiudvalget den 19. maj 2009 til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til følgende projekter på skoleområdet: 5,5 mio. kr. til 6 klasselokaler på Højslev Skole 4,5 mio. kr. til 4 klasselokaler på Resen Skole 1,9 mio. kr. til renovering af skoletoiletter Herudover har Økonomiudvalget indstillet, at der afsættes 5,1 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse og klimaskærm, samt et beløb på op til ca. 3,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger vedrørende klimaskærm. Begge beløb anvendes på kommunale institutioner og prioriteres af Teknisk Forvaltning. Projekter for de 3,5 mio. kr. kan kun igangsættes, i det omfang de opfylder betingelserne for låneoptagelse. SIDE 14

15 I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for skolerne i Skive Kommune har repræsentanter fra Skoleafdelingen, Teknisk Forvaltning og Danmarks Lærerforening gennemgået de enkelte skolers bygningsmasse sammen med repræsentanter fra hver enkelt skole. Skoler, hvor der endnu ikke er en afklaring af overbygningsstrukturen, er ikke besøgt. Det drejer sig om Vestsalling Skole- og Dagtilbud samt Balling Skole. Resultatet af besøgsrunden danner grundlag for den foreløbige helhedsplan, der er prioriteret. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Gennemførelse af helhedsplanen vil medføre en forventet udgift på ca. 20 mio. kr. i 2010, ca. 10 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene 2012 og fremover. BILAG Prioriteret helhedsplan for Skive Kommunes folkeskoler. SIDE 15

16 5. ERHVERVSKONTORET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 9. JUNI 2009 Fraværende: Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen Udvalget godkendte forvlatningens oplæg med en ændring og sendes til orientering i økonomiudvalget. Udvalget foretog en ændring i kontrakten side 11, at de 3 turistinformationer behandles under 1. punkt. Der opfordres til, at der udvikles kvalitative målemetoder, som omfatter elementer som kvalitet, effektivitet, udbytte og tilfredshed ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre KEFT-udvalgets indstilling tiltrådtes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller: at vedlagte udkast til resultatkontrakt imellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervsog Turistkontor(SET) videresendes til økonomiudvalget med anbefaling af at den godkendes SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme besluttede på sit møde den , at 2 fokusområder i erhvervspolitikken, nemlig erhvervsudvikling og oplevelsesøkonomi, primært skal udmøntes gennem indgåelse af en resultatkontrakt med SET. Vedlagt fremsendes forslag til denne kontrakt. Kontrakten foreslås politisk behandlet i såvel udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme som i økonomiudvalget. Hvorefter den sendes til accept i bestyrelsen for SET. Formålet med kontrakten er: At skabe sammenhæng imellem byrådets visioner, erhvervspolitikken og SET`s strategier At præcisere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på, at nå de overordnede mål, der bl.a. er fastlagt i Skive Kommunes erhvervspolitik At synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem SET og Skive Kommune At synliggøre SET s ydelser og serviceniveau i forhold til de midler Skive Byråd stiller til rådighed At understøtte den decentrale opgaveløsning af erhvervsfremmeindsatsen, som er udgangspunktet i Skive Kommune Af de ydelser der indgår i kontrakten, som SET forpligter sig til at levere Skive Kommune skal der under erhvervsudviklingsdelen fremhæves: Rådgivning af iværksættere SIDE 16

17 Uddannelse af iværksættere og nystartede virksomheder Særlig indsats i forhold til potentielle vækstiværksættere Virksomhedsbesøg med henblik på at synliggøre SET s tilbud og kompetencer Rådgivning af eksisterende virksomheder Drift af 5 virksomhedsnetværk Samarbejde med Væksthus Midtjylland om tilbud af specialiseret erhvervsservice Markedsføring og events i Skive midtby Herudover er SET tovholder på en række af Skive Kommunes visionsprojekter bl.a. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Etablering af udviklingshus for iværksættere Studerende i virksomheder Knopskydning af virksomheder Herudover deltager erhvervskontoret i en række andre kommunale/offentlige projekter, hvoraf skal nævnes Karriere i Skive, Liv i Midtbyen, Energiby Skive, Uddannelsesrådet i Skive og Sattelituniversiteter. På det andet fokusområde som er oplevelsesøkonomi er SET s indsats især koncentreret omkring den del af oplevelsesøkonomien, som retter sig mod turisterhvervene. SET s bidrag her vil bl.a. tage sit udspring i følgende områder: Markedsføring og profilering Produktudvikling af tilbud til turister Turistinformation Rådgivning af turismeaktører Gennemførsel af projekt Salling Sport Herudover er SET en væsentlig aktør i den samlede enstrengede regionale og nationale erhvervsservice. SET samarbejder her især med Væksthus Midtjylland omkring at yde tilbud inden for den mere specialiserede erhvervsservice, som ikke kan klares lokalt. Det drejer om nationale og internationale støtteordninger, erhvervsrådgivning på specielle områder, kontakter til private aktører, samarbejde med internationale aktører etc. Der indgås årlige samarbejdsaftaler herom med Væksthus Midtjylland. Forvaltningen skal indstille at kontrakten anbefales til godkendelse i økonomiudvalget. JURA (herunder lovgrundlag) Samarbejdet med SET er underlagt Lov nr. 602 af Lov om erhvervsfremme. ØKONOMI Skive Kommune yder i 2009 et tilskud til driften af SET på kr. Beløbet er ifm. Budgetforhandlingerne for 2009 besluttet reduceret med kr. i 2010 yderligere kr. i hvert af årene 2011 og BILAG Resultatkontrakt SIDE 17

18 6. PLACERING AF PLANFUNKTIONEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Med 6 stemmer mod 4 (lister A+F) blev det vedtaget at anbefale model 1, idet sagen genovervejes, når der er en fysisk samling af forvaltninger. Mindretallet anbefaler model 2. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At udvalget på baggrund af nedenstående analyse tager stilling til den fremtidige placering af planfunktionen SAGSFREMSTILLING Placering af Planfunktionen - evaluering af det administrative og politiske organisation 2008 Indledning Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard har i forbindelse med evalueringen bl.a. registreret, at der er et behov for politisk at få afklaret organisering og afstemt forventninger til kommunens planfunktion. Ved planfunktionen forstås alene den del af by- og landsbyudvikling, som beskæftiger sig med den overordnede planlægning i form af kommuneplanlægning, planstrategier etc. Konsulentfirmaet peger på, at planfunktionen principielt kan organiseres efter følgende tre modeller idet den 3. model mest er af teoretisk tilsnit: 1. Ingen ændring, dvs. delt mellem Teknisk Forvaltning (Plan & Sekretariat) samt Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling). 2. Planfunktionen samles og placeres i Teknisk Forvaltning. 3. Overordnet planlægning i Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling) flyttes til en stabsfunktion tæt på kommunaldirektøren. Der vil blive søgt skitseret fordele og ulemper ved de to førstnævnte modeller, idet den tredje model, som anført af konsulentfirmaet er mere af teoretisk tilsnit. Det vurderes at placeringen kan flytte opgaverne ud af et fagligt miljø og derved miste den synergieffekt i forhold til erhverv, landsbyudvikling, turisme, kultur og fritid, som netop var en af bevæggrundene for den nuværende organisering. Ligesom der ej heller opnås synergieffekt i.f.t. Teknisk Forvaltning. Nærværende materiale er blevet til i en proces, hvor fagforvaltningerne har udarbejdet oplæg der er blevet analyseret og bearbejdet af kommunaldirektøren og de to fagdirektører. Materialet har endvidere været forelagt i MED-systemet. SIDE 18

19 Ad 1 Fordele og ulemper ved model 1 Model 1. Ingen ændring, dvs. delt mellem samt Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling) og Teknisk Forvaltning (Plan & Sekretariat) Fordele Sikrer i større grad fokusering på kommuneplanen og den overordnede strategiske planlægning i øvrigt. Stimulere og optimere de løbende projekter under hensyntagen til den overordnede politik på erhvervs-, kultur-, fritids- og turismeområdet. Sikrer et større fokus på udviklingen af landdistrikterne Sikrer projektoptimering på det økonomiske område i forhold til regionale, nationale og internationale udviklingspuljer. Ulemper Mindre fleksibilitet ved brug af personaleressourcer og faglig viden både i forbindelse med den overordnede planlægning og de daglige opgaver, herunder udfærdigelse af lokalplaner. To indgange til den kommunale planfunktion, som samtidig kan vanskeliggøre koordineringen af opgaverne og ressourcerne. Når der skal foretages en samlet planlægningsmæssig, informationsog kommunikationsmæssig vurdering af konkrete overordnede planprojekter er det uhensigtsmæssigt, at planfunktionen er fordelt på de to forvaltninger. Informations- og kommunikationsveje vil altid være tungere når der er tale om placering under to direktører. Der bruges ressourcer til beskrivelse af samarbejdet og afklaring af kompetencen mellem de to planfunktioner samt løsning af eventuelle tvister. Forskellige planlægningskulturer som nemmere kunne udlignes i en forvaltning. Faglig sparring ikke optimal beror tillige på den fysiske placering af medarbejderne. Kan løses ved at samle medarbejderne et sted. Alligevel skal der koordineres med andre dele af den administrative organisation. Med henblik på at eliminere de nævnte ulemper er der i dag nedsat en styregruppe bestående af de to direktører Erland A. Nielsen og Ole Jørgen Jensen og afdelingsleder Henrik Willadsen samt stadsarkitekt Jan Ipland. SIDE 19

20 Der er endvidere nedsat en planlægningsgruppe med deltagelse af planlæggere fra begge forvaltninger. Der arbejdes i projektgrupper, der nedsættes ad-hoc under hensyntagen til de foreliggende opgaver. Styregruppens overordnede opgave er at sikre projekternes fremdrift og at de løses i den til enhver tid optimale prioriteringsrækkefølge bl.a. under hensyntagen til de politiske ønsker og prioriteringer. Ad 2 Fordele og ulemper ved model 2 Model 2. Planfunktionen samles og placeres i Teknisk Forvaltning. Fordele Ulemper Mulighed for større fleksibilitet i opgavevaretagelsen, da det er nemmenes, hvilket kræver tid. To forskellige kulturer skal samordre at justere arbejdsindsatsen i forhold til om der er fokus på den overordnede planlægning eller på lokalplanlægningen. Planfunktionen vil opleves som en afdeling med fælles ansvarsområde. Fordele for afdelinger, forvaltninger, borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere og overordnede myndigheder ved at blive sagsbehandlet et sted fra og dermed en mere tydelig planlægningsprofil og udnyttelse af de faglige kompetencer. Helhedsorienteret sagsbehandling og styring. Risiko for at den overordnede planlægning af/i landdistrikterne kommer under pres som følge af fokus på lokalplaner mv. = daglig drift. Kommuneplanlægningen kan få mere karakter af en administrativ/fysisk planlægning på bekostning af den strategiske planlægning. Behov for en koordinering med andre dele af organisationen er til stede, jf. ovenstående under model 1. Konklusion Det ses ikke at være muligt at pege objektivt på den ene eller den anden model, som den mest hensigtsmæssige. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at et valg mellem de to modeller primært vedrører det prioriteringsmæssige fokus, hvor model 1 alt andet lige sikre den største fokus på den overordnede planlægning og udvikling af landdistrikterne, hvorimod model 2 vil forbedre mulighederne for prioritering af lokalplanlægningen højere. Uanset placeringen af planfunktionen er behovet for en koordinering på tværs af såvel den politiske som administrative organisation, til stede. Det er endvidere opfattelsen at de nuværende fysiske rammer vanskeliggør en samling af planfunktionen i Teknisk Forvaltning (model 2), hvorfor det bør overvejes om en eventuel ændring først sker i forbindelse med en samling af forvaltningerne. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 20

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere