Mødet suspenderet kl og genoptaget kl Mødet hævet kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl og genoptaget kl Mødet hævet kl Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Knud Bjerre, Per Jeppesen deltog ikke i pkt. 7 og 8, 10-18, 22-28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Tønderingvej - Etablering af vejanlæg - Bevillingssag Åbent Områdefornyelse i Durup - bevillingssag Åbent Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab for folkeskolerne i Skive Kommune Åbent Helhedsplaner for Skive Kommunes folkeskoler Åbent Erhvervskontoret Åbent Placering af planfunktionen Åbent Spøttrup kulturhal - ny licitation Åbent SEE KFUM-spejderlejr referater mv. Åbent Planstrategi 2009 Åbent Udbygning af kloakledningsnettet - Brodal og Gyldendal - bevillingssag Åbent SPILDEVANDSANLÆG - FORNYELSESPLANER, TV-UNDERSØGELSER M.V BEVILLINGSSAG Åbent Etablering af spildevandsanlæg Eskov - Selde, ekspropirationsbeslutning Åbent Etablering af slutafdækning på gl. deponicelle til deponering af shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20 - Bevillingssag Åbent Kloakering - Durup og Højslev - bevillingssag Åbent Rensningsanlægsstruktur - Fremtidig spildevandsstruktur - planlægning Åbent Viborgvej - Lokalplan nr Nyt lægehus i Højslev Åbent Skive Jollehavn - Lokalplan nr Oplagsområde vedr Skive Jollehavn Åbent Skive Ådal - Rydning af opvækst - bevillingssag Åbent Kommuneplantillæg - Vindmøller Åbent Kommuneplantillæg - Forslag - Vindeområdet Åbent Vinde - Lokalplan nr Et boligområde syd for Dølbyvej i Vinde Åbent Budgetstatus 2010 Åbent Revisionsberetning nr. 4 - revisionsbesøg til 20. februar 2009 Åbent Sygedagpengeindsaten i Skive kommune Åbent Det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Åbent Resultatrevision Jobcenter Skive Åbent Ansættelse af skoleinspektør på Glyngøre Skole Åbent Statusrapport 2008 for Skive Kommunes forsikringsforhold m.v. Åbent...72 Lukket Harrevig Børnehus (privat dagtilbud) Lukket Gyrovej 5 - Lejemål for Gyrovej 5 Lukket Aftale om fremtidig drift af flyveplads Skive Lufthavn Lukket Vedr leje eller køb af bygning i Asylgade, Skive Lukket Opsigelse af lejemål i Brårupgade 18, Skive Lukket Personalesag - Lukket Etablering af kommunale administrative arbejdspladser på Regionshospitalet Skive Lukket A Forslag til hensigtserklæring i forbindelse med rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Lukket...81 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. TØNDERINGVEJ - ETABLERING AF VEJANLÆG - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Allan Nørhave TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Anders Bøge, Knud Bjerre 1) Indstilles til godkendelse, idet vejen forlægges m mod syd ved Tøndering. Udgiftsforøgelse financieres 50/50 mellem Skive Kommune og Sparekassefonden, anslået til ca kr. ialt. 2) Udvalget indstiller, at evt. restbeløb frigives og anvendes til øvrige asfaltarbejder. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø blev anbefalet, dog således at nettoudgiften kr. 4,7 mio. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Toustrupvej/Tønderingvej i 2009 på netto kr. 5,5 mio. Rådighedsbeløbet fordeles med kr. 2,5 mio. i 2009 og kr. 2,2 mio. i Frede Skovsted deltog ikke i sagens behandling af habilitetsgrunde. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. MAJ 2009 Fraværende: Ingen Sagen udsættes, idet der holdes møde med Durup Sparekassefond forinden, der træfes endelig beslutning FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at at udvalget drøfter projektet i lyset af, at anlægsudgifterne til det oprindelige vejanlæg bliver væsentlig større en tidligere vurderet. der i stedet gennemføres et reduceret projekt, hvor der ikke laves en omfartsvej vest om Roslev. SIDE 3

4 at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr. 8,0 mio.kr. til etablering af vejanlægget Durup-Tøndering-Roslev at at at at der til konto 222,736 meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4,6 mio.kr. til at oppebære indtægter fra Durup Sparekassefond, der til konto 7.87 meddeles udgiftsbevilling på 0,8 mio.kr. til afregning af moms af indtægten fra Durup Sparekassefond, der meddeles tillæg til udgiftsrådighedsbeløb i 2009 på kr. 2,0 mio.kr. rådighedsbeløbet i 2009 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto SAGSFREMSTILLING Sagen genoptages, idet der på mødet redegøres for konklusionen på mødet med Sparekassefonden Som besluttet i Skive Byråd 16. september 2008 er udarbejdelsen af vejprojektet Durup- Tøndering-Roslev opstartet. Vejprojektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg samt en miljøvurdering og VVM-screening. Forud for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen skal der jf. planloven indkaldes idéer og forslag med henblik på den videre planlægning. Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg med henblik på at få en debat om emnet. Debatoplægget blev offentliggjort i 8 uger med den 13. februar 2009 som sidste frist for at fremsende idéer og forslag. Der indkom i alt 9 forslag/idéer i debatfasen og på baggrund af disse blev linieføringen gennemgået igen. Der har været gennemgang af hele ekspropriationsfasen herunder arealerhvervelsen og erstatningsspørgsmålet. Det har bl.a. bevirket at linieføringen planlægges ændret en smule ved Lodalvej, således at skæring af markarealer foregår på en mere hensigtsmæssig måde. Det har imidlertid vist sig at området vest for Roslev har mange gravhøje og mange overpløjede gravhøje. Det må derfor forventes at Museum Salling skal foretage en del undersøgelser og udgravninger. På baggrund af debatfasen og opstart af vejprojektet er det imidlertid erfaret, at det oprindelige overslag på kr. 11 mio. ikke kan overholdes. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Det har tidligere været vurderet, at etablering af vejanlægget vil koste ca. 11,0 mio.kr. Herunder er opstillet et overslag med ny viden indarbejdet. Anlægsarbejde: Ny vej sydvest om Tøndering ,- SIDE 4

5 Udvidelse af Tønderingvej nord for nr ,- Blødere kurve ved Tønderingvej nr ,- Udvidelse af Tønderingvej syd for nr ,- Ny vej fra Tønderingvej til Sallingsundvej ,- Rundkørsel på Sallingsundvej ,- Ny vej fra Sallingsundvej til Lodalvej ,- Udvidelse af Lodalvej ,- Tilslutning Viumvej/Lodalvej , ,- Øvrige udgifter: Arealerhvervelse ,- Erstatninger ,- Landinspektør ,- Museumsudgravning/Geotekniske undersøgelser ,- Uforudsete udgifter ,- Rådgiverbistand , ,- Total sum ,- Årsagen til det større overslag er følgende: Større omfang af sideudvidelse af Tønderingvej end først antaget Længere vej uden om Tøndering end først antaget Større udgifter til arealerhvervelser og erstatninger Forventede større udgifter til museumsundersøgelser/-udgravninger Udgift til rådgiver På baggrund af denne væsentlige forøgelse af projektets udgifter, blev der afholdt et møde med repræsentanter fra Durup Sparekassefond, Udvalgsformanden og repræsentanter fra Park og Vej. Det blev besluttet at reducere projektet til at omfatte følgende: Omfartsvej sydvest om Tøndering Udglatning af sving ved Tønderingvej 92 Sideudvidelse af Tønderingvej fra Salling Natursti til Sallingsundvej i Roslev. Der skulle desuden laves et overslag for sideudvidelse af Tønderingvej mellem Durup og Tøndering. Dette giver følgende reviderede overslag: Omfartsvej ved Tøndering 2,9 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Natursti-Nr. 92) 0,7 mio. kr. Udglatning af sving ved Tønderingvej 92 1,7 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Nr. 92-Sallingsundvej) 1,9 mio. kr. Sideudvidelse Tønderingvej (Højager-Omfartsvej) 1,3 mio. kr. Sum 8,5 mio. kr. Finansiering Skive kommune og Durup Sparekassefond Durup Sparekassefond har d. 27. april 2009 meddelt, at de støtter dette projekt med 50 SIDE 5

6 % af anlægsudgifterne max 4,6 mio.kr. Da indtægten fra Durup Sparekasse skal afløftes moms vil en ligelig fordeling give følgende: Hele kroner Finansiering Durup Sparekassefond bidrag på 4,6 mio.kr. - fratrukket lovpligtig momsindbetaling på 17,5% af bidraget Kommunal anlægsudgift Samlet anlægsudgift Nettorådighedsbeløbet afsat i kommunen til projektet er på 5,557 mio.kr. hvoraf 4,157 mio.kr. kommer fra Toustrupvejprojektet og rådighedsbeløb til Tønderingvej afsat i budget 2009 på netto kr. 1,4 mio.kr. i alt 5,557 mio.kr. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Vejanlæg Durup-Tøndering-Roslev konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2009 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Tønderingvej konto Likvide aktiver (- = forbrug) Momsudligning 17,5 % 0 0 konto Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej? Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser SIDE 6

7 Sagen medfører, at der bevilges yderligere 8.0 mio. kr. til vejanlægget, således at den samlede anlægsbevilling er på 8,5 mio.kr. Samtidig bevilges der 3.9 mio.kr. til at oppebære indtægterne/tilskuddet fra Durup Sparekassefond. Der forventes i 2009 brugt 2,0 mio.kr. dels til rådgiverbistand 0,8 mio.kr. - og dels til arealerhvervelser og erstatninger 1,0 mio.kr. og dels til museum og geoteknik 0,2 mio.kr. Udgifterne i 2009 finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til Tønderingvej, hvor der er afsat et udgiftsrådighedsbeløb på 6,9 mio.kr. Der resterer herefter 4,9 mio.kr. i Indtægterne fra sparekassefonden forventes først i Afledt drift Der vil som følge af vejomlægningen være afledte driftsudgifter for kommunen. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget beregning af de årlige merudgifter til vejdrift. BILAG Tønderingvej - Delelementer pdf SIDE 7

8 2. OMRÅDEFORNYELSE I DURUP - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Anders Bøge, Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefaledes, idet der set over anlægsperioden afsættes yderligere rådighedsbeløb på netto kr. 1,401 mio. Rådighedsbeløbets fordeling på de enkelte år justeres i overensstemmelse med den anførte investeringsplan. Frede Skovsted deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 10,84 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 5,487 mio.kr. til at oppebære indtægten af statsrefusionen. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den kr til at udarbejde et program for områdefornyelse i Durup. I løbet af efteråret/vinteren 2008 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Durup udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den at ansøge Velfærdsministeriet om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Durup. Velfærdsministeriet meddelte den tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. SIDE 8

9 Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har efter ansøgning givet tilsagn om støtte til projektet under Attraktive levevilkår i landdistrikterne. Tilskuddet udgår 2,81 mio.kr. De samlede offentlige udgifter til projektet vil andrage 11,24 mio.kr. Støtten fra Velfærdsministeriet andrager 2,81 mio.kr og støtten fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri også 2,81 mio.kr. Kommunens nettoudgifter andrager således 5,62 mio.kr. På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse. Durup Sparekassefond har givet tilsagn om, at støtte projekterne i programmet med 5,620 mio.kr. Dette beløb svarer til kommunens andel af projektet udgifter. Det er uafklaret, om Sparekassefonden selv afholder deres andel af delprojekterne direkte med entreprenører, eller støtten fra fonden ydes som et tilskud til kommune, som herefter afholder udgifterne til entreprenører i forbindelse delprojekternes gennemførelse. Endelig kunne det være en mulighed, at Sparekassefonden dels selv afholder en del af udgifter selv og dels yder noget som tilskud til kommunen. Da det er uafklaret, i hvilket omfang Sparekassefondens bidrag til projektet påvirker ud- og indbetalingerne i kommunen, søges der ikke på nuværende tidspunkt bevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger SIDE 9

10 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Områdefornyelse i Durup konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2009 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Spildevandsanlæg 0 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges kr. i alt 11,24 mio. kr. til at til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i henhold til det af byrådet og ministeriet godkendte program. Rådighedsbeløb i 2009 der er i indeværende år afsat et udgiftsrådighedsbeløb på 1,7, hvilket vurderes til at være tilstrækkeligt til at finansiere udgifterne i De offentlige udgifter over årene fordeler sig i programmets investeringsplan således: Skive Kommune Velfærdsministeriet Ministeriet for fødevarer, land- I alt SIDE 10

11 brug og fiskeri I alt offentlige udgifter I forbindelse med budgetlægningen for søges der optaget rådighedsbeløb i kommunens budget til finansiering af udgifterne i de enkelte år. SIDE 11

12 3. LÆSEPLAN FOR IT, MEDIER OG SKOLEBIBLIOTEKSKUNDSKAB FOR FOL- KESKOLERNE I SKIVE KOMMUNE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Ole Priess Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab for folkeskolerne i Skive Kommune indgår som et tillæg til Fælles Mål med virkning fra 1. august 2009, og at læseplanen revideres i skoleåret 2011/2012 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med It-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune anbefales det at udvikle elevernes tidssvarende it- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. En indsats til dette er udbredelse af det nationale Junior PC-kørekort. Et udvalg af skolebibliotekarer og it-vejledere har haft til opgave at udarbejde forslag til læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab på grundlag af Junior PC-kørekortet. Udvalget har nu afsluttet opgaven. Læseplanen beskriver kompetencemål indenfor it-, medie- og skolebibliotekskundskab på tre udviklingstrin, der knytter sig til indskoling, mellemtrin og overbygning og til følgende hovedområder: It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk Skolebibliotekskundskab Der er til hovedområderne, ud over trinmålene, en vejledning til lærerteamet i, hvordan der kan arbejdes med at udvikle elevernes kompetencer, som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner samt ideer til programmer, medieforslag og links. Desuden er der forslag til, hvordan evaluering af elevernes kompetencer kan udformes. SIDE 12

13 Materialet har til formål, ud over at udvikle elevernes kompetencer inden for it, medier og skolebibliotekskundskab, at sikre kontinuitet i overgangen fra fødeskole til overbygningsskole. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at sende læseplanen til høring på skolerne. Af samtlige høringssvar fremgår, at læseplanen anbefales. Et par af skolerne peger på vigtigheden i, at medarbejderne er veluddannede, samt at det nødvendige it-grej er til rådighed for elever og lærere. Forhold som It-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune underbygger. Læseplanen tænkes udsendt som et trykt materialehæfte, og samtidig udarbejdes et website, hvor forslag til undervisningsforløb, ideer og supplerende forslag til programmer, medier og links kan hentes. De medfølgende bilag er udkast til læseplanen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Hoeringssvar til laeseplan for it, medier og skolebib.kundskab Skive Kommune Laeseplan for it, medier og skolebib Trin Laeseplan for it, medier og skolebib Trin Laeseplan for it, medier og skolebib Trin 3 SIDE 13

14 4. HELHEDSPLANER FOR SKIVE KOMMUNES FOLKESKOLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. JUNI 2009 Fraværende: Morten Engaard, Ole Priess Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse, idet det præciseres, at anlægsbevillingen til Højslev Skole er 6 mio. kr. og tilsvarende bevilling til Resen Skole udgør 4 mio. kr. ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefaledes. Det indstilles tillige at helhedsplanen søges indarbejdet i de kommende års budgetter. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller den foreløbige helhedsplanen for Kommunens folkeskoler til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Der er i Kommunens budget for 2009 afsat en anlægsramme til om- og tilbygninger på skoler og daginstitutioner på 3 mio. kr. Beløbet anvendes med 1 mio. kr. til Brårup Skole 1 mio. kr. til fleksibel rumdannelse på skolerne kr. til restfinansiering af skolerenovering i 2008 (Skivehus Skole) kr. afventer helhedsplan på daginstitutionsområdet samt færdiggørelse af helhedsplan på skoleområdet. Herudover indstillede Økonomiudvalget den 19. maj 2009 til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til følgende projekter på skoleområdet: 5,5 mio. kr. til 6 klasselokaler på Højslev Skole 4,5 mio. kr. til 4 klasselokaler på Resen Skole 1,9 mio. kr. til renovering af skoletoiletter Herudover har Økonomiudvalget indstillet, at der afsættes 5,1 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse og klimaskærm, samt et beløb på op til ca. 3,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger vedrørende klimaskærm. Begge beløb anvendes på kommunale institutioner og prioriteres af Teknisk Forvaltning. Projekter for de 3,5 mio. kr. kan kun igangsættes, i det omfang de opfylder betingelserne for låneoptagelse. SIDE 14

15 I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for skolerne i Skive Kommune har repræsentanter fra Skoleafdelingen, Teknisk Forvaltning og Danmarks Lærerforening gennemgået de enkelte skolers bygningsmasse sammen med repræsentanter fra hver enkelt skole. Skoler, hvor der endnu ikke er en afklaring af overbygningsstrukturen, er ikke besøgt. Det drejer sig om Vestsalling Skole- og Dagtilbud samt Balling Skole. Resultatet af besøgsrunden danner grundlag for den foreløbige helhedsplan, der er prioriteret. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Gennemførelse af helhedsplanen vil medføre en forventet udgift på ca. 20 mio. kr. i 2010, ca. 10 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene 2012 og fremover. BILAG Prioriteret helhedsplan for Skive Kommunes folkeskoler. SIDE 15

16 5. ERHVERVSKONTORET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 9. JUNI 2009 Fraværende: Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen Udvalget godkendte forvlatningens oplæg med en ændring og sendes til orientering i økonomiudvalget. Udvalget foretog en ændring i kontrakten side 11, at de 3 turistinformationer behandles under 1. punkt. Der opfordres til, at der udvikles kvalitative målemetoder, som omfatter elementer som kvalitet, effektivitet, udbytte og tilfredshed ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre KEFT-udvalgets indstilling tiltrådtes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller: at vedlagte udkast til resultatkontrakt imellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervsog Turistkontor(SET) videresendes til økonomiudvalget med anbefaling af at den godkendes SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme besluttede på sit møde den , at 2 fokusområder i erhvervspolitikken, nemlig erhvervsudvikling og oplevelsesøkonomi, primært skal udmøntes gennem indgåelse af en resultatkontrakt med SET. Vedlagt fremsendes forslag til denne kontrakt. Kontrakten foreslås politisk behandlet i såvel udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme som i økonomiudvalget. Hvorefter den sendes til accept i bestyrelsen for SET. Formålet med kontrakten er: At skabe sammenhæng imellem byrådets visioner, erhvervspolitikken og SET`s strategier At præcisere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på, at nå de overordnede mål, der bl.a. er fastlagt i Skive Kommunes erhvervspolitik At synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem SET og Skive Kommune At synliggøre SET s ydelser og serviceniveau i forhold til de midler Skive Byråd stiller til rådighed At understøtte den decentrale opgaveløsning af erhvervsfremmeindsatsen, som er udgangspunktet i Skive Kommune Af de ydelser der indgår i kontrakten, som SET forpligter sig til at levere Skive Kommune skal der under erhvervsudviklingsdelen fremhæves: Rådgivning af iværksættere SIDE 16

17 Uddannelse af iværksættere og nystartede virksomheder Særlig indsats i forhold til potentielle vækstiværksættere Virksomhedsbesøg med henblik på at synliggøre SET s tilbud og kompetencer Rådgivning af eksisterende virksomheder Drift af 5 virksomhedsnetværk Samarbejde med Væksthus Midtjylland om tilbud af specialiseret erhvervsservice Markedsføring og events i Skive midtby Herudover er SET tovholder på en række af Skive Kommunes visionsprojekter bl.a. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Etablering af udviklingshus for iværksættere Studerende i virksomheder Knopskydning af virksomheder Herudover deltager erhvervskontoret i en række andre kommunale/offentlige projekter, hvoraf skal nævnes Karriere i Skive, Liv i Midtbyen, Energiby Skive, Uddannelsesrådet i Skive og Sattelituniversiteter. På det andet fokusområde som er oplevelsesøkonomi er SET s indsats især koncentreret omkring den del af oplevelsesøkonomien, som retter sig mod turisterhvervene. SET s bidrag her vil bl.a. tage sit udspring i følgende områder: Markedsføring og profilering Produktudvikling af tilbud til turister Turistinformation Rådgivning af turismeaktører Gennemførsel af projekt Salling Sport Herudover er SET en væsentlig aktør i den samlede enstrengede regionale og nationale erhvervsservice. SET samarbejder her især med Væksthus Midtjylland omkring at yde tilbud inden for den mere specialiserede erhvervsservice, som ikke kan klares lokalt. Det drejer om nationale og internationale støtteordninger, erhvervsrådgivning på specielle områder, kontakter til private aktører, samarbejde med internationale aktører etc. Der indgås årlige samarbejdsaftaler herom med Væksthus Midtjylland. Forvaltningen skal indstille at kontrakten anbefales til godkendelse i økonomiudvalget. JURA (herunder lovgrundlag) Samarbejdet med SET er underlagt Lov nr. 602 af Lov om erhvervsfremme. ØKONOMI Skive Kommune yder i 2009 et tilskud til driften af SET på kr. Beløbet er ifm. Budgetforhandlingerne for 2009 besluttet reduceret med kr. i 2010 yderligere kr. i hvert af årene 2011 og BILAG Resultatkontrakt SIDE 17

18 6. PLACERING AF PLANFUNKTIONEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen ØKONOMIUDVALG DEN 16. JUNI 2009 Fraværende: Knud Bjerre Med 6 stemmer mod 4 (lister A+F) blev det vedtaget at anbefale model 1, idet sagen genovervejes, når der er en fysisk samling af forvaltninger. Mindretallet anbefaler model 2. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At udvalget på baggrund af nedenstående analyse tager stilling til den fremtidige placering af planfunktionen SAGSFREMSTILLING Placering af Planfunktionen - evaluering af det administrative og politiske organisation 2008 Indledning Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard har i forbindelse med evalueringen bl.a. registreret, at der er et behov for politisk at få afklaret organisering og afstemt forventninger til kommunens planfunktion. Ved planfunktionen forstås alene den del af by- og landsbyudvikling, som beskæftiger sig med den overordnede planlægning i form af kommuneplanlægning, planstrategier etc. Konsulentfirmaet peger på, at planfunktionen principielt kan organiseres efter følgende tre modeller idet den 3. model mest er af teoretisk tilsnit: 1. Ingen ændring, dvs. delt mellem Teknisk Forvaltning (Plan & Sekretariat) samt Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling). 2. Planfunktionen samles og placeres i Teknisk Forvaltning. 3. Overordnet planlægning i Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling) flyttes til en stabsfunktion tæt på kommunaldirektøren. Der vil blive søgt skitseret fordele og ulemper ved de to førstnævnte modeller, idet den tredje model, som anført af konsulentfirmaet er mere af teoretisk tilsnit. Det vurderes at placeringen kan flytte opgaverne ud af et fagligt miljø og derved miste den synergieffekt i forhold til erhverv, landsbyudvikling, turisme, kultur og fritid, som netop var en af bevæggrundene for den nuværende organisering. Ligesom der ej heller opnås synergieffekt i.f.t. Teknisk Forvaltning. Nærværende materiale er blevet til i en proces, hvor fagforvaltningerne har udarbejdet oplæg der er blevet analyseret og bearbejdet af kommunaldirektøren og de to fagdirektører. Materialet har endvidere været forelagt i MED-systemet. SIDE 18

19 Ad 1 Fordele og ulemper ved model 1 Model 1. Ingen ændring, dvs. delt mellem samt Kultur og Borgerservice (By- og Landsbyudvikling) og Teknisk Forvaltning (Plan & Sekretariat) Fordele Sikrer i større grad fokusering på kommuneplanen og den overordnede strategiske planlægning i øvrigt. Stimulere og optimere de løbende projekter under hensyntagen til den overordnede politik på erhvervs-, kultur-, fritids- og turismeområdet. Sikrer et større fokus på udviklingen af landdistrikterne Sikrer projektoptimering på det økonomiske område i forhold til regionale, nationale og internationale udviklingspuljer. Ulemper Mindre fleksibilitet ved brug af personaleressourcer og faglig viden både i forbindelse med den overordnede planlægning og de daglige opgaver, herunder udfærdigelse af lokalplaner. To indgange til den kommunale planfunktion, som samtidig kan vanskeliggøre koordineringen af opgaverne og ressourcerne. Når der skal foretages en samlet planlægningsmæssig, informationsog kommunikationsmæssig vurdering af konkrete overordnede planprojekter er det uhensigtsmæssigt, at planfunktionen er fordelt på de to forvaltninger. Informations- og kommunikationsveje vil altid være tungere når der er tale om placering under to direktører. Der bruges ressourcer til beskrivelse af samarbejdet og afklaring af kompetencen mellem de to planfunktioner samt løsning af eventuelle tvister. Forskellige planlægningskulturer som nemmere kunne udlignes i en forvaltning. Faglig sparring ikke optimal beror tillige på den fysiske placering af medarbejderne. Kan løses ved at samle medarbejderne et sted. Alligevel skal der koordineres med andre dele af den administrative organisation. Med henblik på at eliminere de nævnte ulemper er der i dag nedsat en styregruppe bestående af de to direktører Erland A. Nielsen og Ole Jørgen Jensen og afdelingsleder Henrik Willadsen samt stadsarkitekt Jan Ipland. SIDE 19

20 Der er endvidere nedsat en planlægningsgruppe med deltagelse af planlæggere fra begge forvaltninger. Der arbejdes i projektgrupper, der nedsættes ad-hoc under hensyntagen til de foreliggende opgaver. Styregruppens overordnede opgave er at sikre projekternes fremdrift og at de løses i den til enhver tid optimale prioriteringsrækkefølge bl.a. under hensyntagen til de politiske ønsker og prioriteringer. Ad 2 Fordele og ulemper ved model 2 Model 2. Planfunktionen samles og placeres i Teknisk Forvaltning. Fordele Ulemper Mulighed for større fleksibilitet i opgavevaretagelsen, da det er nemmenes, hvilket kræver tid. To forskellige kulturer skal samordre at justere arbejdsindsatsen i forhold til om der er fokus på den overordnede planlægning eller på lokalplanlægningen. Planfunktionen vil opleves som en afdeling med fælles ansvarsområde. Fordele for afdelinger, forvaltninger, borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere og overordnede myndigheder ved at blive sagsbehandlet et sted fra og dermed en mere tydelig planlægningsprofil og udnyttelse af de faglige kompetencer. Helhedsorienteret sagsbehandling og styring. Risiko for at den overordnede planlægning af/i landdistrikterne kommer under pres som følge af fokus på lokalplaner mv. = daglig drift. Kommuneplanlægningen kan få mere karakter af en administrativ/fysisk planlægning på bekostning af den strategiske planlægning. Behov for en koordinering med andre dele af organisationen er til stede, jf. ovenstående under model 1. Konklusion Det ses ikke at være muligt at pege objektivt på den ene eller den anden model, som den mest hensigtsmæssige. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at et valg mellem de to modeller primært vedrører det prioriteringsmæssige fokus, hvor model 1 alt andet lige sikre den største fokus på den overordnede planlægning og udvikling af landdistrikterne, hvorimod model 2 vil forbedre mulighederne for prioritering af lokalplanlægningen højere. Uanset placeringen af planfunktionen er behovet for en koordinering på tværs af såvel den politiske som administrative organisation, til stede. Det er endvidere opfattelsen at de nuværende fysiske rammer vanskeliggør en samling af planfunktionen i Teknisk Forvaltning (model 2), hvorfor det bør overvejes om en eventuel ændring først sker i forbindelse med en samling af forvaltningerne. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere