Public. Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. store infrastrukturinvesteringer. Januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public. Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. store infrastrukturinvesteringer. Januar 2011"

Transkript

1 Public Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Januar 2011 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. Analyse Dialog med leverandører bør prioriteres Perspektiv Nye partnerskaber kræver viden om risikofordeling Interview Transportminister Hans Christian Schmidt Klumme Deloittes erfaringer fra udlandet

2 Styr på kompleksiteten i fremtidens infrastruktur Det handler om sammenhængskraft, miljø og forudsætninger for økonomisk vækst. Den offentlige infrastruktur er nerven i dansk samfundsøkonomi og står i øjeblikket over for investeringer i milliardklassen. projekterne på. Men det stiller også nye krav til myndighederne. De skal være ekstra bevidste om både deres egne og deres partneres styrker og svagheder i forhold til at kunne udnytte kompetencerne og i sidste ende skatteborgernes penge på bedste vis. Foto: Jørgen Ekberg Af Business Consultings transportgruppe: Helle Lange, Niels Fugmann, Lene Tolstrup Christensen og Gustav Jeppesen Investeringsniveauet er i disse år historisk højt, hvilket stiller ekstra store krav til ledere og medarbejdere, der skal prioritere, planlægge og styre infrastruktur projekterne. Samtidig er nye tendenser i sektoren med til at øge projekternes kompleksitet, for eksempel når det gælder projekternes organisering. Partnerskabsmodeller som OPP og outsourcing, der indgås mellem offentlige myndigheder og private aktører, tilfører de offentlige investeringer viden om organisering og om nye måder at gennemføre Dette nummer af Public sætter fokus på, hvad der skal til for at få mest muligt ud af de afsatte midler, de nye finansieringsmodeller og de kompetencer og erfaringer, der findes i Danmark og Europa. Det rører ved nogle af de temaer, der i øjeblikket er vigtige at forholde sig til, blandt andet risikofordelingen i gennemførelsen af de store infrastrukturprojekter, og hvad der skal til af overblik og kompetencer for at kunne gennemføre projekterne effektivt. Men Public behandler også, hvordan togpassagerernes krav til regularitet, punktlighed og mobilitet sætter serviceorienterede spor hos jernbaneoperatørerne rundt omkring i Europa, og så giver vi ordet til en række af Danmarks store infrastrukturudbydere, der kommer med deres bud på, hvordan man på bedste vis håndte - rer de store og komplekse investeringer, der lige nu er på tegnebrættet. De investeringer, der udgør fremtidens infrastruktur en central del af fremtidens samfundsøkonomiske nervesystem. God læselyst! Deloitte Business Consulting A/S Public, januar 2011 Forside Foto: Kliplev Motorway Group Udgiver Deloitte Weidekampsgade København S Ansvarshavende Mette Lindgaard Redaktion Trine Beckett, Kontrabande Grafisk design Trine Kronborg, Deloitte Tryk Rosenberg Bogtryk Oplag 500 eksemplarer 2011 Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 2

3 Indhold Leder Styr på kompleksiteten i fremtidens infrastruktur Analyse Markedet med på råd i fremtidens investeringer Prioritering, inddragelse af markedet, sikring af kompetencer og langsigtet planlægning er nøgleord, hvis man skal sikre succesfulde investeringer i fremtiden. Perspektiv Ethvert partnerskab kræver risikostyring Partnerskaber med private kan bidrage til mere effektive investeringer i infrastruktur hvis risikofordelingen er rigtig fra starten. Noter Mod dobbelt så mange passagerkilometer Nye serviceydelser på danske og europæiske jernbaner. Klumme Punktlighed er jernbanens vigtigste serviceparameter Europæiske jernbaneoperatører udvikler sig fra kun at være transportvirksomheder til at udbyde en række nye serviceydelser. Q&A Interview med transportminister Hans Christian Schmidt Der er nogle ting, private investorer gør bedre. Fra venstre: Adm. direktør Lars Rohde, ATP Foto: Sine Fiig Direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Foto: Sund & Bælt Direktør Jesper Hansen, Banedanmark Foto: Tao Lytzen Branchedirektør Michael Svane, DI Foto: Transportminister Hans Christian Schmidt Foto: Transportministeriet 3

4 Transporttema Antallet af infrastrukturprojekter er i disse år historisk højt. Skal man undgå løbske budgetter og tidsplaner, bør man indhente viden fra markedet tidligt i processen og sikre dialog med de rette kompetencer. Og så skal man måske planlægge endnu mere langsigtet, end det er tilfældet i dag, lyder det fra de infrastrukturudbydere og andre centrale aktører, som Public har talt med. Foto: Banedanmark Markedet med på råd i fremtidens investeringer 4

5 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Det handler om: Prioritering Inddragelse af markedet Sikring af kompetencer At tænke langsigtet. Første skridt er prioritering Samtlige interviewede peger på, at infrastrukturprojekter jo frem for alt handler om at skabe samfundsøkonomisk værdi, og her er prioriteringen det allerførste skridt. I det aktuelle trafikforlig er det trængsel, der er i fokus politisk, og det er en prioritering, de bakker op om. Som Johnny Hansen, direktør i Arriva, formulerer det: Man kan sagtens hælde 100 millioner kroner ud over Danmark, uden at nogen ville lægge mærke til det. Puljen er rettet mest mod det østjyske og det københavnske. Det har vores store opbakning. Der er her, der er behov. Leo Larsen, direktør i Sund og Bælt, supplerer: Jeg er meget enig i, at vi skal fokusere på tilgængelighed og fremkommelighed og investere, hvor det giver størst samfundsmæssig værdi. Markedet med på råd Når så prioriteringerne er foretaget, handler det om at finde frem til, hvordan man med den optimale udnyttelse af ressourcer fører dem ud i livet. Her kan det betale sig at involvere leverandørerne tidligt i processen. milliarder kroner. Det er, hvad der er sat af til investeringer i offentlig infrastruktur i regeringens grønne trafik- 94 forlig fra Det er et historisk højt niveau, og så er det endda uden at regne puljen til Femernforbindelsen og metrocityringen med. Inkluderer man de midler, når man op på omkring 150 milliarder, der skal blive til broer, jernbaneskinner, motorveje, signalsystemer, tunneler osv. inden for en kort årrække, og der venter en række udfordringer forude for de aktører, der skal omdanne ord på papir til design, byggeri og drift. Det kræver kompetencer og bygherreerfaring, viser historien, som er rig på projekter, der løber løbsk, byggerier, der trækker ud, og budgetter, der får vokseværk. Public har talt med en række infrastrukturudbydere, operatører og eksperter om, hvad der skal til for at bruge de midler, der er sat af, bedst muligt. Det vurderer blandt andre direktør i Banedanmark, Jesper Hansen, hvis organisation tegner sig for omkring 40 af de afsatte milliarder. De skal gå til at udbygge banestrækningen mellem København og Ringsted og til at skifte signalsystemerne på s-banen og fjernbanenettet. Sidstnævnte er den første nationale udrulning i Europa. Banedanmark står for styring, rekruttering og organisering. De sidste fire år har Jesper Hansen og hans medarbejdere forberedt sig på opgaven. De har rejst rundt for at opbygge relationer til alle potentielle leverandører og arbejdet for at fjerne de tekniske bindinger og traditioner, der kunne stå i vejen for, at udenlandske entreprenører fandt det attraktivt at byde ind. 5

6 Transporttema Deloittes erfaringer Implementering af ny vejregelproces Vejreglerne danner grundlag for, at der i Danmark findes et ensartet vejnet og en god trafiksikkerhedsmæssig standard. Reglerne medvirker også til, at vejsektoren udvikles i bæredygtig retning. Med henblik på at optimere afviklingen og planlægningen af vejregelarbejdet har Vejdirektoratet og Vejregelrådet gennemført et fornyelsesprojekt, hvor de principper, som arbejdet udføres efter, er blevet justeret. Deloitte har bistået Vejdirektoratet og Vejregelrådet med implementeringen af den nye proces for vejregelarbejdet. Implementeringen af den nye vejregelproces er baseret på udarbejdelse af nye arbejdsgangsbeskrivelser, udformning af nye skabeloner og værktøjer til understøttelse af vejregelprocessen og træning til understøttelse af den nye proces. Firmatisering af Naviair I oktober 2010 blev Naviair omdannet fra statsejet virksomhed til selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Deloitte har bistået Naviair med at forberede denne omdannelse ved at indgå i strategisk sparring om grundlaget for en omdannelse af Naviair, herunder udarbejdelse af økonomisk fremskrivning og simulering af de økonomiske konsekvenser for virksomheden på kort og lang sigt samt definition af styringsmæssigt setup for et firmatiseret Naviair. Foto: Banedanmark Ressourcerne anvendes bedst, når leverandørerne kommer med deres standardprodukter, og vi dermed får fuldt udbytte af den teknologi og viden, der findes og fungerer andre steder. Jesper Hansen, direktør i Banedanmark Jeg har haft fire møder med ledelsen hos alle potentielle leverandører forud for udbuddet, og vores projektorganisation har fået input fra dem om, hvordan vi kan gøre det let og billigt og ligetil for dem at levere det, vi vil have. Ressourcerne anvendes bedst, når leverandørerne kommer med deres standardprodukter, og vi dermed får fuldt udbytte af den teknologi og viden, der findes og fungerer andre steder, siger Jesper Hansen, der er godt tilfreds med at have prækvalificeret fem ud af seks potentielle europæiske udbydere, og at alle fem har budt på opgaven. Overblik minimerer risiko for meromkostninger Inddrager man leverandørerne tidligt i processen, kan man hurtigere danne sig et overblik over, hvilke muligheder man har som bestiller, og hvad der tjener projektet bedst. Professor på Oxford University, Bent Flyvbjerg, der har forsket i anlæggelse af offentlig infrastruktur, mener, at det i sig selv er en vigtig erkendelse for de offentlige myndigheder, at de ikke nødvendigvis har det fulde overblik fra starten. Han forklarer, at mange projekter går galt, netop fordi det offentlige ikke er klædt godt nok på. Det er tit et problem for offentlige myndigheder, at man mangler erfaring nok. Man bygger ikke store projekter så ofte, mens entreprenørerne gør det hele tiden. Og så får man som offentlig myndighed en asymme trisk relation til entreprenøren, siger Bent Flyvbjerg. Det kan være et problem i forhold til slutproduk tet, men også i forhold til processen og den kontraktlige organisering og ansvarsfordeling mellem bygherre og entreprenør. 6

7 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Kontrakterne i de store byggeprojekter er på tusindvis af sider, og de kan være løsningsorienterede eller konfliktfremmende. Noget af det mest omkostningsfulde i de store byggeprojekter er konflikter. De fjerner fokus fra selve byggeriet, medfører forsinkelser, kræver indimellem politisk indblanding og betyder under alle omstændigheder ekstra omkostninger og et dårligt image, siger Bent Flyvbjerg, der fremhæver Øresundsforbindelsen som et eksempel på et dansk byggeri, hvor man havde en løsningsorienteret struktur i kontrakterne. For eksempel blev der udløst bonus til entreprenøren ved færdiggørelse før tid frem for bod ved forsinkelse af pro jektet. Rette kompetencer er afgørende Det bliver ikke mindre vanskeligt at vurdere, hvad der er den rigtige kontraktstruktur, i takt med at nye måder at udbyde og tænke i partnerskaber på, også med private aktører, vinder frem. At det kræver erfaring og de rette kompetencer, nikker Jesper Hansen genkendende til. Han har de seneste år arbejdet benhårdt på at få skabt en stærk bygherreorganisation. Hvis man ikke har de rigtige rådgivere, får man ikke det rigtige projekt i den sidste ende. De bedste entreprenører er de sværeste at arbejde sammen med. Vi vil sikre os rådgivere med kompetencer, der kan matche de bedste leverandører på markedet, siger Jesper Hansen, hvis samlede budget til ekstern rådgivning og konsulenter udefra beløber sig til 1,2 milliarder kroner. Alt skriftligt materiale i Signalprogrammet er desuden på engelsk, så man er sikker på, at sproget ikke er en barriere for at kunne trække internationale eksperter ind efter behov. Leo Larsen peger på, at der er en reel risiko for, at man kommer til at mangle kompetencer, når de mange afsatte milliarder i det aktuelle trafikforlig skal folde sig ud på især jernbaner og vejnettet. At vi skal gennemføre så mange projekter i løbet af relativt kort tid betyder meget i forhold til at have de tilstrækkelige ressourcer i de udførende organisationer. For at undgå fejlskud skal man bruge de ressourcer, man har, usædvanligt intelligent. Det kræver stor koordinering blandt de parter, der del tager, mener Leo Larsen, der af samme grund mødes jævnligt med de andre danske infrastrukturejere for både på topplan og på operativt plan at koordinere de mange tiltag og drøfte styring af store projekter og konkurrenceforhold på markedet. Tænk langsigtet En fornuftig investering er altså baseret på en samfundsøkonomisk værdifuld prioritering, et velforberedt udbud, der sikrer attraktive konkurrencevilkår, og et løsningsorienteret kontraktligt setup. Men det handler også om at tænke langsigtet fra starten. Netop det langsigtede perspektiv er centralt, når DI skal vurdere det trafikpolitiske forlig. Michael Svane, branchedirektør i DI, ser gerne, at man fremover er endnu mere ambitiøs i sin planlægning og tør at tegne endnu mere langsigtede perspektiver for også at time projekterne i forhold til deres betydning for den nationale økonomi. ca. 58 mia. kr. ca. 36 mia. kr. ca. 4 mia. kr. Har man et for kort perspektiv, risikerer man at fremme enkeltbeslutninger og ikke nødvendigvis helheden. Med en vision, der tager udgangspunkt i det helt lange perspektiv, kan man i højere grad investere fremadrettet og ikke bare reparere på en infrastruktur, der er udnyttet til bristepunktet. Man kan bedre time investeringerne i forhold til, hvornår de bidrager til størst mulig vækst, siger Michael Svane og tilføjer: Når der kommer forslag om en Kattegatforbindelse eller en ny Lillebæltsforbindelse, er det interessante ikke at diskutere, om de skal komme, men hvornår de skal komme. De langsigtede investeringer fremover handler ikke blot om at sikre sammenhæng mellem det såkaldte udkantsdanmark og resten af landet, men også om at sikre, at Danmark ikke bliver en slags udkantseuropa. Og det kræver prioriteringer af historiske milliardbeløb. Igen. Fordeling mellem vej og bane i transportaftalen Kilde: Forslag til Finanslov 2011, Transportministeriet (2010): Kollektiv trafik 1 Vej Ikke fordelt 1 Tog, letbaner, busser og færger 7

8 Transporttema 8

9 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Ethvert partnerskab kræver risikostyring Partnerskaber med private kan både være et finansieringsinstrument og et bidrag til mere effektive investeringer i infrastruktur. Men partnerskaber skal indgås med omtanke og med sans for fordelingen af risici. Ellers ender stat og borgere som tabere i den sidste ende. Foto: Kliplev Motorway Group 9

10 Transporttema Offentlig-private partnerskaber (OPP) i forskellige afskygninger har været på den politiske dagsorden det seneste årti i hele Europa. Særligt i Storbritannien har man brugt private midler til at finansiere offentlige investeringer i infrastruktur, for eksempel vejstrækninger og letbaner, og i Sverige har man gjort sig erfaringer med udbudsformen på blandt andet jernbaneforbindelsen mellem Arlanda og Stockholm. Arlandabanen opnåede allerede kort tid efter anlæggelsen høje passagertal, høstede høj kundetilfredshed og opfyldte endda nogle af de skrappeste miljøkrav i Europa. Men selvom der absolut er fordele ved at trække private midler ind i finansieringen af de milliardstore byggerier, kræver det stort overblik over byggeriernes livscyklus og en skarp fornemmelse for fordelingen af risici, hvis den offentlige myndighed ikke skal ende som taber. Private midler er effektive John Hultén og Susanne Ingo, ansvarlige for strategisk udvikling i svenske Trafikverket, står bag en nylig rapport om medfinansiering af statslige infrastrukturinvesteringer. De vurderer, at en af fordelene ved at involvere private investorer er, at man kan øge volumen i byggerierne, fordi man umiddelbart får flere midler til rådighed. Men private penge er dyrere end offentlige, fordi private virksomheder ikke har adgang til de billige statsgaranterede lån. Derfor ligger værdien af de private midler først og fremmest i at skabe forudsætninger for nye og mere omkostningseffektive og helhedsorienterede løsninger: En vigtig del af OPP er, at entreprenørerne tager større ansvar for helheden det gælder både ved anlæg, drift og vedligeholdelse. Den private finansiering er på den måde et incitament til effektiv brug af midlerne på lang sigt, konstaterer de svenske udviklere. Værdi for pengene Væsentlig fordel ved risikooverførsel, da privat sektororganisering sikrer effektiv performance Optimal risikooverførsel Risikooverførsel i henhold til traditionel, privat finansiering A Værdien falder i takt med, at omkostningerne ved risikooverførsel overstiger fordelene Pensionsselskabet ATP er en af de private aktører, der har medfinansieret byggerier som veje og havne i blandt andet Storbritannien, Frankrig og Australien. Spørger man Lars Rohde, administrerende direktør for ATP, om, hvad man som privat aktør tilfører et projekt, er det netop fokus på optimering. Det er vi bedre til end den offentlige sektor. Vi vælger måske ikke den billigste vejbelægning, men den, der er slidstærk over tid, så projektet samlet set bliver billigere. B A Akkumuleret risikooverførsel Virksomheder tager andre hensyn Private penge i infrastrukturprojekter er dog ikke en kvalitetssikret vej til himlen for økonomisk trængte offentlige myndigheder. Det er vigtigt at holde sig for øje, som Lars Rohde formulerer det, at private investorer ikke indgår i en relation for at give noget, men for at få noget. En opsamling af OPP-erfaringerne fra Storbritannien viser, at der er grænser for, hvor mange risici det offentlige hensigtsmæssigt kan overføre til den private part. Hvis der overføres risici, som den private part i virkeligheden ikke har særlig gode muligheder for at håndtere, vil det offentlige komme til at betale overpris, men vil i mange tilfælde alligevel hænge på projektrisikoen. Det drejer sig derfor om at finde den optimale risikofordeling. Kilde: Deloitte Når man som offentlig myndighed går ind i partnerskaber, må man indstille sig på, at projekterne bliver mere komplekse, og at virksomhedsøkonomiske og samfundsmæssige interesser ikke altid harmonerer. Det har man netop måttet sande på Arlandabanen, hvor man i øjeblikket kæmper med kapacitetsproblemer, men ikke kan udvide strækningen, fordi den private aktør har monopol de næste mange år. 10

11 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Foto: Niklas Alm Fordel risici efter kompetence Skal man høste fordelene ved et partnerskab, skal man altså have et godt overblik over projektets livscyklus, ligesom man skal være skarp på, hvilke kompetencer de forskellige parter i projektet byder ind med. Det sidste gælder især i forhold til fordelingen af risici. Både de svenske udviklere og Lars Rohde peger på, at man bør gå efter at finde et setup, hvor arbejdsdelingen er klar, og hvor hver enkelt part bærer de risici, de har spidskompetence til at håndtere. Lægger myndighederne alle risici over på den private aktør, kommer de til at betale alt for meget i forhold til, hvad de får ud af det, viser erfaringerne. Arlandabanen kunne udnyttes mere optimalt, hvis der ikke havde været en virksomhedsøkonomisk interesse at tage hensyn til, men på den anden side havde man måske slet ikke fået bygget banen uden en OPP-model. John Hultén og Susanne Ingo, Trafikverket 11

12 Transporttema Men hvilke risici kan man med fordel lade private tage sig af, og hvilke skal man som offentlig myndighed selv håndtere? Lars Rohde skelner især mellem finansielle og regulatoriske risici og konstaterer, at mens private er gode til det første, er offentlige myndigheder bedst til det sidste. Når det gælder de regulatoriske risici, sidder modparten med alle kort på hånden, og vi vil ikke bringe os i en situation, hvor staten, regionen eller kommunen har en beslutningsret, der kan betyde, at vores investering ikke længere kan betale sig, siger Lars Rohde og uddyber: Som bygherre på en vejbro kan man for eksem pel pludselig støde på en vikingeborg. Den har det offentlige magten til at fjerne eller tage sig af. Men for os vil den risiko være så stor, at vi næsten ikke kan forsikre os ud af den. Det samme gælder risikoen omkring trafiktæthed. Der er så mange usikkerhedsmomenter i at vurdere, hvor mange der vil køre over en ny bro, at det vil koste alt for meget at få os til at tage ansvaret for det. Til gengæld vil vi gerne tage enhver form for finansiel risiko. Vi indgår gerne væddemål om inflation og rente. Behov for standardkontrakter På infrastrukturområdet er antallet af offentlig-private partnerskaber i Danmark begrænset. Mens man har bygget skoler, retsbygninger og rigsarkiv i partnerskabsstrukturer, er den igangværende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg det første eksempel inden for infrastruktur. Tilbageholdenheden har fra de offentlige myndigheders side typisk haft rod i argumentet om, at private penge er dyrere end offentlige. Men noget andet er, at det ikke nødvendigvis er attraktivt for de private aktører at byde ind på opgaverne. Lars Rohde peger på, at det kontraktuelle setup er så kompliceret, at startomkostningerne let bliver meget høje. Deloitte udvikler betalingsmodel for den første OPP-motorvej i Danmark Den 25 kilometer lange vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg i Sønderjylland udføres som et partnerskab mellem Vejdirektoratet og det private firma KMG (Kliplev Motorway Group). Deloitte har sammen med Vejdirektoratet og Kammeradvokaten udviklet en særlig dansk model for betalinger og garantier i projektet. Projektet er specielt i OPP-sammenhæng, blandt andet fordi staten ejer motorvejen i hele aftaleperioden frem for, som det er kutyme, først at få overdraget ejerskabet, når aftalen ophører. KMG står for finansiering, projektering og anlæg samt drift og vedligeholdelse af motorvejen i 26 år, fra den tages i brug. Betalingsmodellen indebærer, at betalingen opdeles i en anlægsfase og en driftsfase. KMG har i anlægsfasen stort set frie hænder til projektering, planlægning og udførelse. Den samlede betaling på 1,1 mia. kr. for selve anlægget forfalder først, når motorvejen tages i brug, og det betyder blandt andet, at motorvejen sandsynligvis kommer til at stå færdig næsten 1½ år tidligere end forventet, nemlig i foråret

13 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Når det gælder de regulatoriske risici, sidder modparten med alle kort på hånden, og vi vil ikke bringe os i en situation, hvor staten, regionen eller kommunen har en beslutningsret, der kan betyde, at vores investering ikke længere kan betale sig. Lars Rohde, administrerende direktør i ATP Der skal en hærskare af revisorer, advokater osv. til, før vi får taget det første spadestik, så startomkostningerne for overhovedet at byde på en opgave bliver enormt store, konstaterer ATP-direktøren, der kunne ønske sig større incitament, for eksempel ved at man udviklede nogle standardkontrakter, som man har gjort flere steder i udlandet. Det kunne fremme businesscasen, også for mindre projekter: Det er klart, at jo mere erfaring, man får, jo mere standardiserede kan man lave kontrakterne. Indholdet kan variere, men man har et udgangspunkt, som alle parter kender. Det mangler i Danmark. Hvis man ville fremme brugen af OPP, skulle man sponsorere udviklingen af en standardkontrakt. Ideen er hermed givet videre. Visualisering: Vejdirektoratet Foto: Kliplev Motorway Group 13

14 Transporttema Foto: René Strandbygaard Mod dobbelt så mange passagerkilometer Trængslen på vejene skal mindskes, og danskerne skal komme mere miljørigtigt frem. Det mener regeringen, der har lanceret initiativet En jernbane i vækst, der går ud på at køre jernbanen i stilling som et konkurrencedygtigt alternativ til privatbilisme og fly. En af målsætningerne er, at antallet af passagerkilometer skal fordobles i 2030, blandt andet ved at øge frekvensen af tog på visse strækninger og ved at øge hastigheden. Desuden har transportbranchen i de seneste år haft fokus på grundlæggende serviceforbedringer som regularitet og tilgængelighed; det sidste blandt andet gennem det tværgående branchesamarbejde om og i form af en række nye serviceinitiativer som gratis internet og mobilbilletter. Det er dog ikke kun i Danmark, man tænker i nye måder at nå ud til passagererne på. Også svenske og hollandske jernbaneoperatører har sat en række nye initiativer i gang. 14

15 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Figuren viser, hvilke behov kunderne lægger vægt på at få dækket, når de vælger at tage toget. Sverige Varierende priser og bonuspoint som på fly På de svenske jernbaner (SJ) har man indført varierende priser, eller et såkaldt yield management-system, som man kender det fra flybranchen, og som handler om, at jo mindre efterspørgsel, jo billigere bliver billetten. Et andet servicekoncept er SJ Prio, der kan sammenlignes med SAS EuroBonus-kort, hvor man får point på sine rejser. Rejser man meget, kan man bruge pointene på enten nye rejser, andre indkøb, mad i bistroen, internet eller andre tilbud som for eksempel koncertoplevelser, hotelophold eller billeje, som SJ eller SJ s samarbejdspartnere udbyder. SJ s serviceinitiativer har øget belægningen med 30 procent og har ikke mindst med ført flere passagerer på de mindre attraktive afgange. Følelser Tiden er værdifuld Fysisk indsats Personlig bekvemmelighed Mental indsats Intet besvær, ingen stress Rejsetid fra dør til dør Jo hurtigere, jo bedre Tillid Tryg og sikker rejse. Få, hvad du forventer Kundebehovspyramide Kilde: NS Sikkerhed Oplevelse Komfort Ubesværet Hastighed Pålidelighed Lyst Rejse afslappet Nødvendighed Rejse hurtigt Kilde: Affärsutveckling, SJ AB. Danmark Holland Maksimalt 10 minutters ventetid Holland er et pendlerland, og det er ikke unormalt at rejse 120 kilometer om dagen for at komme på arbejde. De seneste to år har man arbejdet målrettet på at øge mobiliteten. Blandt andet har man indledt projektet High Frequency Rails, der går ud på, at der mellem de fire største byer skal afgå 12 tog i timen. Uanset om man skal rejse lokalt eller intercity, kommer man derfor maksimalt til at vente 10 minutter på stationen. Man har også implementeret et nationalt chipkortsystem, der gør det muligt at benytte og betale alle offentlige transportformer ved blot at køre et enkelt kort igennem, hvorefter ens rejse takseres nøjagtig efter forbrug. Systemet omfatter derudover cykel- og scooterudlejning 150 steder landet over. Serviceydelser på mobilen i S-togene Mobilen er omdrejningspunktet for lanceringen af en række nye servicer i DSB S-tog a/s. For eksempel kan man fra sin mobil købe billetter til toget, tjekke, hvornår det næste tog går, og oven i købet få en daglig opskrift og en indløbsliste, som man kan sende på sms til den, der køber ind, mens man selv sidder i toget. DSB S-tog a/s har også målrettet en række rabatprodukter til erhvervskunderne og tilbyder for eksempel at fremsende en daglig pendlerbillet per sms til virksomhedens medarbejdere. Smsbilletterne er der solgt 2 millioner af, siden ordningen blev lanceret. Det har sammen med andre tiltag, for eksempel at man kan rejse efter klokken 19 for en tyver, at man kan rejse gratis om søndagen, at man kan tage cyklen med i toget, at man kan surfe frit på nettet osv., betydet, at man er gået fra negativ kundevækst i 2007 til en stigende vækstrate og øget kundetilfredshed. Kilde: Adriaan Roeleveld, accountmanager, NS. Kilde: Niklas Marschall, salgsdirektør, DSB S-tog a/s. 15

16 Transporttema Klumme: Punktlighed er jernbanens vigtigste serviceparameter Af Marc Derycke, director, Deloitte Belgien Europæiske jernbaneoperatører udvikler sig i øjeblikket fra kun at være transportvirksomheder til at udbyde en række nye serviceydelser. Men punktlighed og pålidelighed er stadig nøgle ordene i den service, passagererne efterspørger, og det skal alle medarbejdere i en jernbaneorganisation forstå. Tendensen i samfundet i dag går mod øget mobilitet og konstant opkobling, og det får europæiske jernbaneoperatører til at tænke i nye og mere målrettede serviceydelser. Men punktlighed og pålidelighed er og bliver de mest afgørende faktorer for passagerernes tilvalg af jernbanen, og denne forståelse skal gennemsyre enhver jernbaneorganisation. Forståelsen bliver sat på prøve, især når der opstår forstyrrelser i driften i form af ulykker eller mindre nedbrud. Her handler det ikke bare om, at bestemte funktioner i organisationen arbejder for at udbedre skaderne, men også om at servicere passagererne; at have et beredskab parat, der sikrer kommunikation og samarbejde på tværs af funktionerne. Derved sikrer man, at passagererne får den bedste behandling og så hurtig, konsistent og præcis information som muligt. For passagererne skal 16

17 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Deloittes erfaringer Deloitte Belgien Business continuity management Deloitte har bistået de belgiske og hollandske infrastrukturforvaltere med at forbedre regulariteten i relation til større uheld og uforudsete hændelser, for eksempel udfald i signalerne, udfald i kørestrømanlæg eller skinnebrud. Deloitte Belgien HR-transformationsprogram Ved restruktureringen af det nationale belgiske jernbaneselskab i et infrastrukturselskab og et operatørselskab med et overliggende holdingselskab gennemførte Deloitte et HR-transformationsprogram for hele koncernen, der omfattede BPR af alle HR-processer, udvikling af en ny samlet HR-model og udarbejdelse af en businesscase for hele programmet. Deloitte Østrig Infrastrukturstrategitjek Deloitte assisterede den østrigske infrastrukturforvalter ÖBB Infrastruktur AG med tilpasning af forretningsområdestrategier og rapporteringssystemer efter samling af flere infrastrukturdivisioner i 2009/2010. Foto: René Strandbygaard ikke opleve dårlig service mange gange, før de fravælger toget til fordel for konkurrerende transportformer som bil eller fly. Udfordringen er, at jernbanerne mange steder i Europa er nedslidte, og at kapaciteten er udnyttet til bristepunktet. Enhver investering i infrastruktur betyder, at man udfordrer den pålidelighed, punktlighed og frekvens, der er så afgørende for passagerernes tilvalg. I Belgien har vi derfor arbejdet med såkaldt kontinuitetsplanlægning, der optimerer processer og kommunikation i organisationen, så driften kan fortsætte selv i tilfælde af uforudsete hændelser, hvilket gør en væsentlig forskel for passagerernes oplevelse af service. Service er nøgleordet i fremtidens jernbanedrift. Man ser i øjeblikket jernbaneoperatører over hele Europa fortolke begrebet og udvikle nye produkter. De inkluderer cykelleje i togbilletten, introducerer loyalitetsprogrammer, varierende priser og frie internetservicer og optimerer transportformerne, så metroer, tog, sporvogne og busser passer bedre sammen. De udvikler sig fra at være I Belgien har vi arbejdet med såkaldt kontinuitetsplanlægning, så driften kan fortsætte selv i tilfælde af uforudsete hændelser. Marc Derycke, director, Deloitte Belgien snævre transportvirksomheder til at blive servicevirksomheder, der tænker rejsen som en helhedsoplevelse, der omfatter al den tid, passagererne bruger fra dør til dør. En frugtbar strategi, der medfører flere og mere tilfredse passagerer, men altså vel at mærke kun, hvis punktligheden og pålideligheden er på plads. 17

18 Transporttema Transportministeren: Der er nogle ting, private investorer gør bedre Vi har viljen, hvis private virksomheder har modet til at gå ind i store infrastrukturprojekter, siger transportminister Hans Christian Schmidt, der også gerne ser flere niveauer af pris og kvalitet på jernbanen. Hvordan undgår man fremover, at de offentlige infrastrukturprojekter bliver dyrere og mere forsinkede end planlagt? Jeg lægger stor vægt på, at statens infrastrukturprojekter planlægges og gennemføres uden tab af tid eller penge. Det er borgernes penge, og ressourcerne skal udnyttes optimalt. En ting, der kan medvirke til at holde udgifterne nede, er, at projekterne ikke dimensioneres unødigt dyrt i forhold til den opgave, de skal løse. Projekterne skal optimeres, så der samlet set opnås det størst mulige afkast af de midler, der nu engang er til rådighed. Desuden har vi i de seneste år gennemført en forstærket indsats for at sikre en mere præcis og retvisende planlægningsfase. Det handler om stram styring. Det er gjort ved at fastlægge klare kriterier for, hvordan et projekt planlægges og projekteres. De foreløbige meldinger, jeg har fået fra vores anlægsmyndigheder, tyder på, at tiltagene virker. Skal privat finansiering spille en større rolle i fremtidens infrastrukturinvesteringer? Og i givet fald på hvilken måde? Private virksomheder og investorer kan helt givet gøre nogle ting bedre og på en ny og anderledes måde end det offentlige. Der er brug for det private erhvervsliv til at tænke nye tanker og udvikle nye løsninger ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Flere store private investorer har været ude og sige, at de gerne finansierer infrastrukturprojekter. Til dem vil jeg sige, at vi har viljen, hvis de har modet! Det kræver nemlig en vis form for mod og risikovillighed fra de private investorers side. De må involvere sig i projektet og tage en medrisiko. Hvis det bare handler om at 18

19 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer stille lånekapital til rådighed, så kan staten låne pengene til en billigere rente, end de private investorer kan tilbyde. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi har en bred vifte af instrumenter til at løse vores opgaver, når vi bygger og driver infrastrukturprojekter. Derfor er vi for eksempel nu i gang med at afprøve en form for offentlig-privat partnerskab (OPP) ved bygningen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, hvor drift og vedligehold udbydes i en periode på 26 år. Jeg venter mig meget af projektet og tror, det kan bringe os videre til at bruge OPP i langt større udstrækning end nu. Blandt andet ser det ud til, at motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg bliver bygget hurtigere, end hvis det ikke var blevet udbudt som OPP. Og prisen er også blevet lavere. Så der er grund til at være optimist. Hvilke incitamenter skal styrkes eller introduceres for at sikre flere passagerer til jernbanen? Vi skal først og fremmest sørge for, at kvaliteten er i orden virkelig i orden så togtrafikken kan holde på de bestående passagerer. Togene skal køre til tiden, de skal køre hver gang, og man skal i alle henseender kunne regne med, hvad der loves. Hvis ikke tingene fungerer nu og her, er der ikke basis for at snakke om, hvad man skal på længere sigt. Jeg lægger stor vægt på, at statens infrastrukturprojekter planlægges og gennemføres uden tab af tid eller penge. Det er borgernes penge, og ressourcerne skal udnyttes optimalt. Når denne forudsætning er på plads, skal togtrafikken gøres mere attraktiv, så den kan tiltrække nye kunder. Hurtig rejsetid og mulighed for at anvende tiden fornuftigt vil være et vigtigt kort, og det forudsætter især ny og bedre infrastruktur. Det har vi taget hul på med regeringens aftale om et omfattende og ambitiøst investeringsprogram i nye baneanlæg og modernisering af det bestående net. Passagererne skal betragtes som kunder, og servicen skal tilrettelægges i henhold til deres ønsker. Der må godt komme flere varer på hylderne gerne med valgfrihed mellem forskellige niveauer af pris og kvalitet. En direkte fremtidig konkurrence mellem flere jernbanevirksom heder om passagererne kan være et godt bud i de sammenhænge, hvor det i praksis er muligt. Foto: Transportministeriet 19

20 Om Business Consulting Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for proces - ser fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. In spirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybt gående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti?

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Lynge Skovgaard KL - Temadag om Biogas Munkebjerg Hotel, 2. marts 2011 Kommunal investering i bioenergi var ulovlig Det var i strid med lovgivningen,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere