Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30."

Transkript

1 Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens Som dirigent blev Bent Brøgger (nr. 18) valgt. Som referent blev Janne Bentzen Meinertz (nr. 11) valgt. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formand Morten Cederberg. Vores fællesorganisation, som hedder UFO, kører nu tilfredsstillende efter en langsom opstart. UFO arbejder lige nu med forskellige projekter og blandt andet har vi haft fornøjelsen af et fælles møde med dels lokale politikere fra de forskellige partier og embedsmænd fra kommunen. Mødet var sat i stand på foranledning af UFO for at præsentere foreningen og for at hører om konkrete planer for Ullerup. Det vi konkret fik ud af mødet med kommunen var, at Ullerup fremover får samme status som Taulov- Bredstrup og Trelde. Dvs. at vi 1 gang årligt bliver inviteret til møde hos kommunen for at følge op på konkrete planer og selvfølgelig for at give input til kommunen fra os i Ullerup. Kommunen var generelt meget positiv over for os og var godt klar over, at området var blevet syltet de senere år, hvilket de beklagede. Flere af politikerne var bekendt med det manglende fortov på Stenhøjvej og de farlige situationer, det kan give. Projektet er klart, men det mangler den endelige godkendelse i byrådet, så det vil sige, at der ikke er bevilget penge endnu, og at det ikke bliver i dette år, at der sker noget. Der blev også snakket om yderligere vejchikaner på Bredstrupvej ved Børnehuset, da farten er for høj der. Ellers blev der yderligere diskuteret Bybus/Teletaxi. Ydre Ringvej/Stisystem og Grønne områder for Ullerup. Et andet projekt som kører igennem UFO er vores indsigelse mod bevilling af Landzonetilladelse til Dansk Bygge Service på Bredstrupvej. Afgørelsen ligger nu fortsat hos Naturklagenævnet, men da kommunen i deres anbefaling til naturklagenævnet giver os ret i flere punkter, mener vi, at vi står med en god sag. Som vi nævnte sidste år, kan vi i UFO også stå sammen omkring Internetforbindelse osv og på den måde presse prisen. Det har vi gjort, og derfor forhandler vi i øjeblikket med Trefor omkring mulighederne for det. Hvem er interesseret i det??? Jeg ligger inde med vedtægterne for UFO, hvis nogle ønsker en kopi af det.?? Golfvænget. Vi har fortsat et fliseprojekt på vores fælles areal, som vi besluttede sidste år på Generalforsamlingen. Desværre har de 2 forskellige firmaer. som vi har haft inde i billedet brændt os af, og det er en af grundene til, at der ikke er styr på den opgave endnu. Men det kommer der og et tredje firma går i gang primo maj og forventes færdig inden udgangen af maj. Samtidig vil det resterende stykke sti rundt om søen også blive belagt med fliser, da det er pænere + at stien i foråret og efterår er temmelig blød og mudret at gå på. Dette projekt sættes også i gang nu. DVS at vi nu får et område som ser mere færdigt ud med fliser hele vejen rundt. Derudover bliver området lavet med beslysning rundt om søen.

2 Igen i år vil der blive afholdt en arbejdsdag. Alle har modtaget en indbydelse til dagen som bliver lørdag den 14. Maj. Sidste år blev der igen afholdt vejfest med stor succes og i den forbindelse vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Ricky/Heidi - Lisbeth/Morten og Marianne/Brian for en god fest i 2004 og samtidig slå fast, at sådan en fest i høj grad gavner sammenholdet herude. Desværre har antal tilmeldte husstande desværre en nedadgående tendens, og vi vil i bestyrelsen gerne opfordre til, at man tager den dag ud af kalenderen og hygger sig med hinanden. Der er kommet en del nye til i forhold til sidste år, og dem håber vi på at se til den næste vejfest. Claus/Lone Carsten/Janne og undertegnede står som arrangør i år, og datoen bliver lørdag d. 13. August. Som sædvanligt bidrager Grundejerforeningen igen i år med et tilskud i form af 2000,- til musik og telt. Vores aktivitetsudvalg er vi mange, der er glade for. Særligt børnene har stor gavn af det, og her er muligheden for at samle alle børnene, også dem vi ikke ser så tit på fællearealet. Tak til Lisbeth- Karina-Carsten og Susanne for indsatsen. Vi vil også i år bidrage med penge fra grundejerforeningen til afholdelse af aktiviteter. Farten er fortsat et problem på vores vej og desværre samtidig et fast punkt på Generalforsamlingen år efter år. Der er bestilt skilte med angivelse af 20 km som den tilladte fart og lad os håbe, at det kan afhjælpe problemet. Skiltene bliver leveret her i maj måned. Aftalen omkring græsslåningen fortsætter med Børge her i år. Men hensyn til vores vejbelægning er der flere steder, hvor asfalten er revnet. Når alle byggerier er færdige, skal vi have et møde med kommunen, som skal står for at etablere ny asfalt, hvor vejen har sat sig efter opgravning til fjernvarmestik. Det er nemlig kommunen, som giver gravetilladelser og derfor er det deres ansvar, at vejen laves igen efter endt arbejde, og at det er lavet rigtige efter endt arbejde. Der er blevet indkøbt en stork, som vil blive opsat i haven, hvor der er kommet en ny baby. Gennemgang af ordensreglementet for alle. Særligt har vi fortsat nogle trailere som står parkeret på vejarealerne. De skal væk nu. De spærrer for udsynet, hvilket er farligt for de legende børn, og vi i bestyrelsen vil ikke tage ansvaret for, at nogle ikke holder sig til reglerne for området. Formand Morten Cederberg Spørgsmål til formanden beretning: Diverse spørgsmål om, hvad Trefor Internetforbindelsen reelt dækker. Da bestyrelsen ikke var klar over det, blev det besluttet at udsende yderligere information samt en ikke bindende forespørgsel om interessen for en sådan internetforbindelse sammen med referatet. (Vi har endnu ikke modtaget noget konkret på det men der er aftalt møde med Trefor d. 2/ med de forskellige grundejerforeninger i området og derefter vil der blive udsendt en beskrivelse og en ikke bindende tilmelding). En hjemmeside for Golfvænget er under udarbejdelse og forventes at være færdig i løbet af sommeren. Hvert hus vil få sin egen mailadresse. Morten Thygesen er primus motor bag hjemmesiden tak for det gode initiativ og arbejdet bag. Grundejerforeningen betaler for oprettelsen af domænet Golfvænget. Ordensreglementet vil blive sendt ud sammen med referatet. 3. Claus Brandt fremlagde det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen.

3 Spørgsmål til årsregnskabet: Hvorfor var der et overskub sidste år? Svar: Fordi stiprojektet blev udskudt til i år. Hvorfor har kun 42 parceller betalt kontingent (Vi er 44)?: Svar: Et kontingent er ikke betalt grundet salg af hus m.m. Det andet kontingent er betalt i år grundet en forglemmelse. Hvorfor er der betalt et kontingent på 800 kr.? Svar: Skyldigt kontingent fra det foregående år, hvor kontingentet netop var 800 kr. Hvilken aftale foreligger med hensyn til snerydning? Svar: Vi har en aftale med Morten på gården (Stenhøjvej) om, at han rydder sneen, når der er behov for det. 4. Behandling af budget for det kommende år. Claus Brandt fremlagde bestyrelsens budgetforslag. Spørgsmål til budget: Hvorfor er arbejdsweekend og generalforsamling budgetteret dyrere end det f.eks. kostede sidste år? Svar: Det er de, fordi det dels er forskellige arbejdsopgaver, der bliver udført på arbejdsweekenderne år efter år, og hermed også forskellige udgifter. Med hensyn til generalforsamlingen har vi takket været Karina været heldige at kunne låne REDA, men vi bliver nødt til at kalkulere med, at det kan blive dyrere, hvis vi skal ud at leje lokaler. Hvorfor har grundejerforeningen en forsikring? Svar: Det er lovpligtigt og dækker evt. ulykker på fællesarealerne. Hvorfor skal vi betale så stort kontingent i forhold til andre grundejerforeninger? Svar: Vi er endnu ikke færdige med at etablere vores fællesarealer, og det koster som bekendt penge. Andre grundejerforeninger har enten modtaget fællesarealer, der var i bedre stand end vi modtog vores eller også er de forholdsvis flere parceller til at betale for etableringen. Endvidere havde vi sidste år en afstemning der viste, at folk ikke var villige til eksempelvis at deltage i arbejdet med at anlægge fliser. Vi er derfor nødt til at betale os til hjælp udefra. Men hensigten er, at kontingentet med tiden skal sættes ned, når fællesarealerne er veletablerede. Spørgsmål om hvorfor etablering af fliser nu er sat til kr. mod forrige års budget på kr.? Svar: der er tale om to forskellige etaper af fliser omkring vandhullet kr. er det stykke mellem legepladsen. Og kr. er for det stykke rundt om vandhullet (ud mod golfbanen). Hvorfor vente til efteråret med det sidste stykke fliser, hvorfor vente på belysning til næste år? Hvorfor ikke bare opkræve mere i kontingent og så blive færdige? Svar: Vi kan ikke umiddelbart opkræve højere kontingent end der er udsendt budget for.

4 Hvorfor ikke bare blive færdige med stierne og belysning inden for de økonomiske rammer, som bestyrelsen varetager nu her? Svar: Bestyrelsen fik generel opbakning fra forsamlingen til inden for egenkapitalens rådighed at få gennemført al stiarbejde samt belysning rundt om vandhullet. Et arbejde som primo maj er godt i gang. En beboer kunne skaffe parklamper til en særdeles attraktiv pris. Hvad sker der med hensyn til ukrudt indenfor hegnet, er det ikke kommunens ansvar? Svar: Bestyrelsen har holdt møde med kommunen vedrørende ukrudt. Kommunen vil ikke fjerne ukrudt mellem den eksisterende beplantning. Alternativet er, at kommunen fjerner hegn m.m. og så sår græs i arealet ned mod vandhullet. Men bestyrelsen finder ikke denne løsning brugbar med hensyn til børn og faren med vand. Endvidere er beplantningen ved at få bedre fat og ukrudtet får sværere og sværere kår. 5. Behandling af indkomne forslag (Afleveringsfrist 1. april hos formanden) Forslag om at gøre vejen kommunal således, at kommunen overtager ansvaret for vejens vedligeholdelse, snerydning m.m. For at kommunen vil overtage vejen skal eksisterende vejbump fjernes, hvilket forslagsstillerne mener, er en fordel, idet de mener, at de eksisterende vejbump er ødelæggende for bilerne. I tilfælde af, at kommunen ikke skal overtage vejen, foreslås vejbumpene ændret således, at de stadigvæk er hastighedsbegrænsende, men ikke ødelæggende for bilerne. Svar: Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at fjerne de 4 vejbump på Golfvænget. Davidsen og Partnere har givet et tilbud på kr. plus moms. Dette beløb overstiger foreningens egenkapital, hvorfor en sådan overdragelse enten vil medføre, at foreningen skal låne pengene eller hver enkelt parcel skal indbetale et større beløb her og nu. Mange af de fremmødte var glade for vejbumpene og mente, at de pyntede på vejen samt forhindrede folk i at køre for stærkt. Da den høje fart er et generelt og tilbagevendende problem på vejen, mente flere, at det ville blive endnu værre, hvis vejbumpene blev afskaffet. Der var heller ikke enighed om, at vejbumpene var skadelige for bilerne, idet andre beboere aldrig havde oplevet sådanne skader. Der blev nævnt, at det blot var et spørgsmål om at tilpasse farten efter bumpene størrelse, så var de ikke specielt generende. Forslaget om at gøre vejen kommunal blev sat til afstemning og blev stemt ned. Bestyrelsen vil se på muligheden for at blødgøre de nuværende vejbump på en billigere måde. Forslag om at plante vejtræer i rabatterne for at give vejen et parklignende udseende.

5 Svar: Rabatterne er delvis beregnet til parkering, hvorfor eventuelle træer ville kunne stå i vejen. Træer ville også være generende for dem, hvor husene ligger tæt på vejen. Man kan heller ikke uden videre grave i rabatterne, da der ligger diverse ledninger og rørføring. Kendskab til andre veje, hvor vejtræer havde givet problemer med hensyn til belægning og kloak. Store træer kan også give problemer med sætningsskader i husene. Forslaget blev stemt ned. Forslag om at tilmelde Golfvænget til den nye hjemmeside naboline.dk Svar: Forslaget blev stemt ned, da vores egen hjemmeside er på trapperne jævnfør punkt Fastsættelse af kontingent. Budgettet blev vedtaget og kontingentet blev hermed fastsat til 1000 kr. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Formand Morten Cederberg (nr. 38) blev genvalgt. Sekretær Janne Bentzen Meinertz (nr. 11) ønskede ikke genvalg. John Petersen (nr. 13) ønskede ikke genvalg. Carsten Lund (nr. 17) blev valgt ind i bestyrelsen. Merete Lund (nr. 19) blev valgt ind i bestyrelsen. Suppleant Martin Hougaard (nr. 36) genvalgt. Suppleant Morten Thygesen (nr. 52) genvalgt. Kasserer Ricky Petersen (nr. 46) ikke på valg. Claus Brandt (nr. 34) ikke på valg. Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Mette Paulsen (nr. 14) genvalgt. Revisorsuppleant Flemming Andersen (nr. 32) genvalgt. 9. Eventuelt. Ønske om at få dagsordenen ud tidligere, så man har mulighed for at indsende forslag til formanden inden den 1. april. Aktivitetsudvalget skulle have et nyt medlem, da de har sagt farvel til Susanne. Heidi fra nr. 46 meldte sig. På fællesarealet ved indkørslen til de lige numre vil græsset fremover blive slået på Grundejerforenings regning af Børge. Tak til Karina i nr. 36 for igen at have sørget for at vi kunne låne lokaler på REDA. Referent Janne Bentzen Meinertz

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere