ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Ditte Staun, Anders Bøge Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Fur Kraftvarmeværk - regnskab 2013/2014 og budget 2014/ Fælles ledelse mellem Resen Daycare og Børnehaven Rosenbakken Kvalitetsplan for dagtilbud Kvalitetsrapport for folkeskolerne Åbningsbalance for det fælleskommunale interessentskab Nomi4s i/s Energibesparende foranstaltninger - reduktioner og afledt drift - bevillingssag Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum Lokalplan nr. 260 og Tillæg nr. 1 til kommuneplanen - Vindmølleområde ved Krejbjerg Forslag til Lokalplan nr Posthuskarréen samt Kommuneplantillæg nr Folmentoftvej - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til Lokalplan nr Område til erhverv og offentlige formål ved Folmentoftvej Nedlæggelse af havnebanen og havnesporene i Skive Parkeringskontrol Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende indkøb af vejsalt AAB- Optagelse af flere realkreditlån samt anmodning om huslejestigning A/B Posthuset Skivevej 20 - ansøgning om tilladelse til omlægning af lån Godkendelser af vedtægter fra Bomiva Humlevej - salg af areal Sønderbyen 1, Harre - udbud af grund Ørslevklostervej 22, Halskov - udbud af grund Forslag til administration af bydelspuljen Ansøgning om tilskud til bycykler Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. FUR KRAFTVARMEVÆRK - REGNSKAB 2013/2014 OG BUDGET 2014/2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg INDSTILLING Økonomisk Sekretariat indstiller, at vedlagte regnskab 2013/2014 og budget 2014/2015 godkendes. SAGSFREMSTILLING Det reviderede regnskab med revisionspåtegning og budgetforslag, skal i henhold til 10 stk. 3 i vedtægterne for varmeværket forelægges Skive Kommune til godkendelse inden endelig godkendelse ved selskabets generalforsamling, så længe Skive Kommune har givet garanti for lån. Revisionens konklusion på regnskabet lyder Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.juli juni Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Årets resultat viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Der er i 2014/2015 budgetteret med et underskud på kr. Skive Kommune har ydet kommunegaranti for i alt 26,7 mio.kr. for lån optaget af Fur Kraftvarmeværk hos Kommunekredit. Ved afslutning af regnskab 2013/2014 er prioritetsgælden 12,7 mio. kr, hvoraf byggekreditten til etablering af transmissionsledning mellem Skamols fabrik i Branden og Fur Kraftvarmeværk udgør 6,5 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI - BILAG Fur Kraftvarmeværk - Årsrapport SIDE 2

4 2. FÆLLES LEDELSE MELLEM RESEN DAYCARE OG BØRNEHAVEN ROSEN- BAKKEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 1. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstillingen anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der etableres fælles ledelse mellem Rosenbakken og Resen Daycare pr. 1. januar 2015 som en ny fælles daginstitution i Skive Nord, at de to nuværende institutioner formelt nedlægges, at besparelsespotentialet på ledelsestiden kr. årligt forbliver på området i lighed med Udvalgets beslutning om, at eventuelle sparede ledelsestimer skal tilgå børnene at besparelsespotentialet i grundtildelingen til en afdeling i stedet for en selvstændig enhed på kr. i en to-årig periode forbliver på området til implementering af den nye model. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. juni 2014, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt. Desuden besluttede Udvalget blandt andet, at Forvaltningen i konkrete tilfælde bemyndiges til at fremføre nye forslag, når det skønnes hensigtsmæssigt, så demografiprocessen målrettes de(n) enkelte enheder frem for hele Skive Kommune. Der er et konkret tilfælde på Rosenbakken, hvor lederstillingen er vakant. Souschefen har været konstitueret i et år. Konstitueringen skete som led i, at ledelsesstrukturen på hele området blev analyseret og drøftet. Siden Udvalgets beslutning har begge daginstitutioner været i proces sammen og hver for sig. Det har nu resulteret i, at begge institutioners bestyrelser og personalegrupper ønsker at etablere fælles ledelse. SIDE 3

5 Modellen indebærer, at der etableres en fælles forældrebestyrelse, et fælles MED-udvalg, en samlet økonomi og, at administrationen samles ét sted. Visionen er at tænke Resen og Rosenbakken sammen som et samlet Daycare nord med en overordnet leder og daglige ledere i afdelingerne (Musik og bevægelses børnehaven, Eventyr og bevægelses børnehaven, Natur- og udelivs børnehaven (Rosenbakken) og Natur og bevægelses skovbørnehave. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Ud fra tildelingsmodellen vil besparelsespotentialet være ca kr. pr. år ved en sammenlægning af Rosenbakken og Resen. Besparelsen består i, at der reduceres med 20 timers grundtildeling til ledelse ( kr.) samt en reduktion i grundtildeling til en afdeling (i stedet for til en selvstændig daginstitution) på kr. BILAG Rosenbakkens bestyrelses anbefaling til fælles ledelse Vision Skive Nord: Oplæg udarbejdet af Resen Daycare og Rosenbakken Referat fra Bestyrelsesmøde d. 26 august i Resen Daycare SIDE 4

6 3. KVALITETSPLAN FOR DAGTILBUD Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 1. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstillingen anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at kvalitetsplan 2014 for dagtilbudsområdet drøftes og tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING I kvalitetsplanen for dagtilbudsområdet gøres der status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, de opnåede resultater - og de opgaver der skal løses endnu bedre i de kommende år. Kvalitetsplanen er en fælles opsamling af alle institutionernes læreplaner. Den bliver udarbejdet hver andet år. I 2012 var målene frem mod 2014: Fortsat prioritering af arbejdet med børnefællesskaber som en af de afgørende forudsætninger for børns videre livschancer. Fortsat prioritering af det omfattende sprogarbejde, herunder fokus på småbørns sproglige fundament som afgørende betydende for deres videre udviklings- og læringsforløb. Fokus på øget systematik og struktur i særdeleshed i arbejdet med udsatte børn og børn med særlige behov. Fortsat udvikling af forældresamarbejdet forældreinvolvering. Daginstitutionernes læreplaner vidner om, at der i stort omfang er arbejdet med målene. Vi er nået langt, og vi kan blive endnu bedre. Dagtilbudsområdet er blevet udviklet - både igennem deltagelse i nationale forskningsprojekter, lokale udviklingstiltag og klare politiske målsætninger. Udviklingsmålet for den kommende periode er: De rigtige løsninger til de problematikker, der er. Fakta: Der er 16 kommunale daginstitutioner fordelt på 24 forskellige matrikler. Der er seks private daginstitutioner. 92,3% af alle 0-5 årige børn passes i enten kommunale eller private tilbud 54% passes i kommunale institutioner (børnehave og vuggestuer) 5,8% passes i private institutioner (børnehaver og vuggestuer) 27% passes i den kommunale dagpleje 1% får tilskud til private børnepassere eller tilskud til selv at passe deres barn hjemme. SIDE 5

7 Resten typisk børn under 1 år passes hjemme i familien uden tilskud. I de kommunale daginstitutioner er 77% uddannede pædagoger og 33% ikke pædagoguddannede samlet set. I privatinstitutionerne er ca. 60% af medarbejderne uddannede pædagoger og 40% er ikke pædagoguddannede samlet set. I skoleåret 2013/2014 har 6,25% fået udsat deres skolegang. Der er blandt hele det pædagogiske personale et sygefravær på 4,7%. Opfølgningen på kvalitetsplanen foregår ved både decentrale og centrale tilsyn med daginstitutionerne og dagplejen. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Kvalitetsplan dagtilbud SIDE 6

8 4. KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 1. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstillingen anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune 2014 drøftes og tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Byrådet skal efter folkeskolelovens 40 a udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune 2014 indeholder en beskrivelse af skolevæsenet, evaluering af de skolepolitiske indsatsområder, Fleksibilitet i undervisningen og Faglige udfordringer for alle vore børn, initiativer samt fakta om skolevæsenet. Kvalitetsrapport 2014 viser, - at der er elever i almenundervisningen, hvilket svarer til, at over 95 % af Kommunens børn går i folkeskole. 4,9 % vælger fri- eller privatskole, - at 6,1 % af børn i børnehaverne begynder et år senere i børnehaveklasse, - at Skive Kommune anvender 280 mio. kr. på almenundervisningen, og at skolevæsenet er billigt målt på bruttoudgifter til folkeskolen pr. elev, - at der er et lavt sygefravær blandt medarbejderne i skolevæsenet. Sygefraværet er lavere end landsgennemsnittet, - at læseresultaterne i klasse er baseret på et nyere testmateriale, hvortil der ingen landsnorm er til sammenligning. De seneste års resultater er medtaget. Forvaltningen vurderer, at det fortsat er meget vigtigt at have fokus på og arbejde systematisk med læseundervisningen i de tidlige skoleår og fastholde indsatsen i det videre skoleforløb, - at langt hovedparten af de planlagte undervisningstimer gennemføres, idet der på 16 af skolerne gennemføres % af timerne. På to skoler er gennemførelsesprocenten 97 % og 98 %, og - at der er undervisningsassistenter på alle skoler. Kvalitetsrapporten 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i skolernes virksomhedsplaner. Skolernes samlede virksomhedsplaner kan ses på under Borger > Børn, unge og familier > Skole > Fælles skolevæsen > Kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten 2014 har været sendt i høring på skolerne og i Fælles-MED-skole. Af skolernes høringssvar fremgår, at Kvalitetsrapporten tages til efterretning. Flere af skolerne nævner, at kvalitetsrapporten er et godt arbejdsredskab, som giver et nuanceret billede af det fælles skolevæsen. En skole samt Skiveegnens Lærerforening nævner sko- SIDE 7

9 levæsenet i Skive Kommunes økonomiske vilkår. Fælles-MED-skole og Skiveegnens Lærerforening lægger op til, at kvalitetsrapporten indgår i videre drøftelser på alle niveauer. Som i de foregående år vil opfølgningen på kvalitetsrapporten foregå ved dialogmøder mellem Forvaltningen og de enkelte skoler. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven 40 a Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen ØKONOMI - BILAG Kvalitetsrapport Skoleområdet Høringssvar - Kvalitetsrapport Høringssvar - Kvalitetsrapporten samlet SIDE 8

10 5. ÅBNINGSBALANCE FOR DET FÆLLESKOMMUNALE INTERESSENTSKAB NOMI4S I/S Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at den endelige åbningsbalance pr. januar 2014 for Nomi4S i/s godkendes. SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte den 25. juni 2013, at - der etableres et 60 selskab på affaldsområdet med Holstebro, Lemvig og Struer Kommune - samtlige aktiviteter, aktiver og passiver i Skive Renovation 4-s overføres til det nye 60 selskab. - TMU bliver bemyndiget til at forhandle den endelige aftale på plads. - Forslag til åbningsbalance og den endelige aftale (vedtægter etc.) forelægges byrådet på et senere møde. Den 17. december 2013 godkendte Byrådet den endelige kontrakt og forslag til åbningsbalance for Nomi4S i/s. Nu er den endelige åbningsbalance for Nomi4S i/s udarbejdet, på grundlag af bilag 8 til samarbejdsaftalen Retningslinjer for åbningsbalancen. Der er anvendt de samme værdiansættelsesprincipper for de aktiver og gældsposter, der indgår i åbningsbalancen for de 4 kommuner. De indskud den enkelte kommune har foretaget, anføres separat i de fremtidige regnskaber, således at disse andele ved udbetalinger eller opløsning af interessentskabet tilbageføres til de kommuner, der har foretaget indskuddet. Skive Kommunes indskud i Nomi4S i/s består af materielle anlægsaktiver, aktier i A/S MP -4S Jordrens og varebeholdninger. Nom4S i/s overtager forpligtigelsen til at slutbehandle de affaldsmængder, der var den 1. januar 2014, samt alle forpligtigelser vedrørende de medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget til Nomi4S i/s. Der er ikke væsentlige ændringer i den endelige åbningsbalance i forhold til forslag til åbningsbalancen, udover, at Skive Kommunes indskud/kapitalandele i Nomi4S i/s er opgjort til 5,4 mio. kr. i fri egenkapital og 17,4 mio. kr. som indskudt overdækning, i alt 22,8 mio. kr. Værdien i den foreløbige åbningsbalance var opgjort til 23,5 mio. kr. Skive Kommunes indskud/kapitalandele forrentes med den aktuelle diskonto. Den aktuelle diskonto er pt. 0. Den fri egenkapital er udtryk for, at affaldsområdet har genereret overskud, der ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. I Skive Kommune har man behandlet forurenet jord. Denne opgave er ikke en del af Affaldsbekendtgørelsen, og slutbetaling sker ved le- SIDE 9

11 vering i forhold til forureningsgrad m.m. Derfor er aktiviteter omkring forurenet jord fri egenkapital. Værdien er opgjort til 2,0 mio. kr. I Skive Kommune har man endvidere kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Dette er jfr. lovgivningen aktiviteter på markedsvilkår og dermed Fri egenkapital. Genbrugscenteret der indskydes, er fordelt med 30% på egen kapital og 70% på overdækning, hvilket svarer til forholdet mellem behandlede mængder i 2012 og Værdien er opgjort til 3,4 mio. kr. At den frie egenkapital ikke er bundet til affaldsområdet betyder, at beløbet kan trækkes ud fra selskabet og overføres til Skive Kommune, på et tidspunkt, hvor bestyrelsen for Nomi4S i/s finder det hensigtsmæssigt i forhold til selskabets samlede økonomi. Indskudt overdækning er udtryk for at borgerne og virksomheder har betalt mere i gebyr end de afholdte driftsøkonomiske udgifter. Dette er fuldt legalt og vil normalt altid være tilfælde, idet det er en væsentlig del af anlægsfinansieringen. Den indskudte overdækning udlignes over tid via takster og gebyrer, og er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Ved etableringen af Nomi4S i/s er det, for at skabe en rimelig fordeling af indskudte kapitalandele, aftalt, at investeringer i genbrugspladser og restkapacitet i deponiceller udbetales til Skive Kommune, i alt kr., hvilket ikke påvirker ovenstående kapitalandele. Investeringen i genbrugspladser på 4,9 mio. kr. returneres til Skive Kommune i Investeringen i deponi 5,5 mio.kr. returneres til Skive Kommune senest i BDO Kommunernes Revision konkluderer i beretning nr. 1 til Nomi4S i/s, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2014, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Såfremt åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 godkendes i foreliggende form vil vi afgive en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Renovationsfonden der ultimo 2013 havde et tilgodehavende hos Skive Kommune på 38,8 mio. kr. påvirkes ikke af samarbejdet. Deponiet for leverede affaldsmængder indtil 31. december 2013 (20,1 mio. kr.) påhviler også fortsat Skive Kommune. Byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden og 60 selskabet får sin endelige godkendelse. JURA (herunder lovgrundlag) 60 i lov om kommuners styrelse. ØKONOMI De 4,9 mio. kr. der returneres til Skive Kommune vedrørende genbrugspladser er indarbejdet i budget De 5,5 mio. kr. der returneres til Skive Kommune vedrørende deponi er ikke indarbejdet i budgettet. De bliver indarbejdet i budget BILAG Åbningsbalance Nomi4s.pdf Bilag_8 Åbningsbalance.pdf.pdf Revisionsberetning Åbningsbalance.pdf SIDE 10

12 6. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER - REDUKTIONER OG AFLEDT DRIFT - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, ÅBENT At der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger fra og med 2015 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på kr. til Reduktionspuljen til EBF i 2015 og kr./år til Reduktionspuljen til EBF At udgiften på kr./år i ( kr. i 2015) finansieres af: kr. (53.586) Konto 301 Børne- og Familieudvalget kr. ( ) Konto 5.13 Børne- og Familieudvalget kr. (-8.462) Social- og ældreudvalget kr. (2.791) Konto 6.50 Økonomiudvalget kr. Kultur og fritidsudvalget kr. på Teknik- og Miljøudvalget SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 25. januar 2011 meddelte byrådet anlægsbevillinger til etablering af energibesparende foranstaltninger på skoler, daginstitutioner, tidligere amtsbygninger og øvrige kommunale bygninger i Det blev samtidigt besluttet, at energibudgettet for de bygninger, hvorpå investeringerne foretages, reduceres med den årligt opnåede besparelse. I møde i Skive Byråd d. 26. juni 2012 blev reduktionerne af de udførte projekter godkendt. Alle projekterne er nu udført og reduktionerne efterkalkuleret, så derfor foretages nu en endelig reduktion. Årsagen til afvigelserne er, at nogle af projekter af forskellige årsager ikke kunne udføres som planlagt, eller at forudsætningerne har ændret sig, priserne er faldet eller at projekterne skal koordineres med andre projekter på de pågældende bygninger. Der er udført EBF-projekter på disse anlæg for i alt kr. Der er reduceret med kr. årligt fra og med Fordelt således: Skoler Daginstitutioner Øvrige bygninger Tidligere amtsbygninger SIDE 11

13 I alt De endelig beregninger viser, at der skal ændres i reduktionerne, og ændringerne fordeler sig således: Pr. år, fra og med 2015 Reduceret for meget Reduktion i 2015 Skoler Daginstitutioner Øvrige bygninger Tidligere amtsbygninger I alt ændringer Dvs. der skal reduceres med yderligere kr./år på institutionerne. Denne reduktion sker fra og med Enkelte institutioner er blevet reduceret for meget. Da reduktionen er sket i årene 2012, 2013 og 2014, tilbageføres reduktionen for disse tre år i Derfor bliver reduktionen nedsat fra kr. til kr. i I er reduktionen kr./år. Fordelingen på de enkelte institutioner ses i bilaget med oversigten. De detaljerede beregninger ses i bilaget med specifikationerne. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der skal yderligere reduceres i institutionernes budget med kr. i 2015 og kr./år fra og med Reduktionen tilføres EBF-puljen under politikområdet Bygninger, hvor der forlods er indregnet reduktioner af planlagte udførte EBFprojekter. BILAG Ændring i EBF-reduktioner oversigt EBF-reduktioner detaljeret SIDE 12

14 7. BATUM - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 - RÅSTOFINDVINDINGSOMRÅDE VED BATUM Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller følgende til videre behandling: At man endelig vedtager Kommuneplantillæg nr. 3 Råstofområde ved Batum ÅBENT SAGSFREMSTILLING Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan og dertilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været offentlig fremlagt i 8 uger i perioden Offentlighedsperioden afstedkom hverken indsigelser eller kommentarer. Formålet med tillægget er, at området tilføres en fornyet 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende brud, samt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, hvorfor der sideløbende er gennemført en VVM-redegørelse. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at arealanvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt og har derfor direkte indflydelse på en realisering af anlægget. Ansøgning om tilladelser til indvinding behandles, efter Råstofloven, af Region Midtjylland. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse af lov og råstoffer (Råstofloven) Lov om Planlægning (Planloven) ØKONOMI Digitale Bilag SIDE 13

15 8. LOKALPLAN NR. 260 OG TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLANEN - VIND- MØLLEOMRÅDE VED KREJBJERG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse. Bente Østergaard tager forbehold FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller følgende til videre behandling: ÅBENT At man endelig vedtager Lokalplan nr. 260 Vindmølleområde Krejbjerg og Tillæg nr. 1 til Kommuneplan for Skive Kommune og der meddeles VVMtilladelse til bygherre. SAGSFREMSTILLING Den 25. februar 2014 tiltrådte Skive Byråd indstillingen om godkendelse af ovennævnte planforslag, hvorefter forslagene blev sendt i offentlig høring i perioden fra d. 28. februar 2. maj Høringsperioden afstedkom 31 indsigelser og en underskriftsindsamling på 302 underskrifter imod vindmøllerne. Sagen har ligeledes haft en stor bevågenhed i diverse medier og politiske kredse. Planforslagene og indsigelserne blev behandlet i Teknikog Miljøudvalget d. 11. juni 2014 og Økonomiudvalget d. 17. juni Det blev herefter besluttet, at tage behandlingen af dette punkt af dagsordenen til Byrådsmødet d. 24. juni 2014, da der skulle laves yderlige undersøgelser vedrørende flagermus i og omkring lokalplanområdet. Denne supplerende undersøgelse blev igangsat med baggrund i en skrivelse fra Naturstyrelsen, hvor de gjorde opmærksom på ikke fyldestgørende forhold i den, til lokalplanforslaget, tilhørende VVM-redegørelse. I løbet af juli, august og september 2014 er der således blevet fortaget fysiske registreringer af flagermusforekomster i og omkring lokalplanområdet. Disse registreringer viser at området er levested for mindst syv arter af flagermus, heriblandt en relativt sjælden art dog ikke som hverken raste- eller ynglelokalitet. Det er gennem undersøgelsen vurderet, at vindmøllerne, under visse vejrmæssige og tidsbestemte forhold, udgør en risiko for flagermusene i området. På denne baggrund bør vindmøllerne pålægges restriktioner i driften i perioderne, hvor risikoen for kollisioner er høje. Det anbefales derfor at hæve den hastighed, hvor vindmøllerne igangsættes og stoppes til en vindhastighed på 6 m/s i perioden fra 1. april 31. oktober. Dette skal i sommerperioden (juni-august) gælde fra solnedgang til solopgang og om foråret og efteråret gælde fra solnedgang og 3 timer frem. Disse forhold er blevet tilføjet til omtalte VVM-redegørelse og restriktionerne i forhold til vindmøllerne er blevet indskrevet i VVM-tilladelsen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 14

16 DIGITALE BILAG Lokalplan nr. 260 Vindmølleområde Krejbjerg: VVM-redegørelse og Miljørapport: planenergi.pdf Tillæg nr. 1 til Kommuneplan : BILAG Lokalplan Skrivelse fra Naturstyrelsen Indsigelser_total Opsamling på høringsperiode Notat om behandling af sager om vindmøller (støj, vvm m.m.) Lokalplan Supplerende flagermusundersøgelse Lokalplan VVM_tilladelse SIDE 15

17 9. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR POSTHUSKARRÉEN SAMT KOMMU- NEPLANTILLÆG NR. 7 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mia Sabine Berle BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at Byrådet vedtager forslaget til Lokalplan nr. 263 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan , med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING De to planforslag omfatter Posthuskarréen og Posthustorvet i Skive Midtby. Området rummer Posthusbygningen, boligbebyggelsen Apotekerhaven, kommunalt parkeringsareal langs Tværgade samt Slotsgade og Posthustorvet. Området er ca m². Forslag til Lokalplan nr. 263 Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er Post Danmarks fraflytning fra Skive Posthus og dermed ønsket om nye anvendelsesmuligheder af Posthuset. Med lokalplanforslaget åbnes også muligheden for ny bebyggelse langs Posthustorvet og Tværgade, der vil fuldende Posthustorvet som byrum, og dermed styrke torvets fremtræden og give plads til nye aktiviteter og anvendelser. Med forslaget til Lokalplan nr. 263 tages der udgangspunkt i den eksisterende lokalplan 15.1, samtidig med at der fastsættes nye bestemmelser for de nye anvendelser i Posthusbygningen og nye byggerier langs Posthustorvet og Tværgade. Bestemmelserne er udformet med respekt for den eksisterende kontekst. Dette betyder, at der kan ske stor udvikling af området samtidig med at bevaringen af Posthusbygningen har høj prioritet og at en eventuel ny bebyggelse langs Posthustorvet (og i forlængelse af Posthusbygningen) skal opføres, så den facademæssigt underordner sig Posthusbygningen. Af væsentlige punkter kan nævnes: - Posthusbygningens arkitektoniske kvaliteter skal bevares. - I bebyggelse langs Posthustorvet (både Posthuset og ny bebyggelse) tillades anvendelse til centerformål. - Ny bebyggelse skal facademæssigt respektere Posthusbygningen og må derfor blandt andet ikke overstige Posthusbygningens totalhøjde. - Ved ny bebyggelse langs Tværgade, skal de 2 nederste etager anvendes til parkeringsareal. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 SIDE 16

18 Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem de 2 planforslags bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven. ØKONOMI BILAG Kommuneplantillæg nr. 7 pdf Lokalplan Forslag PDF Lokalplan nr MV Screeningsskema SIDE 17

19 10. FOLMENTOFTVEJ - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG FOR- SLAG TIL LOKALPLAN NR OMRÅDE TIL ERHVERV OG OFFENTLIGE FORMÅL VED FOLMENTOFTVEJ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 8. OKTOBER 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: ÅBENT - forslag til Lokalplan nr. 266 og Kommuneplantillæg nr. 6 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Formålet med forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er at tilvejebringe et fornyet plangrundlag for et erhvervsområde vest for Skive, ved Folmentoftvej, der foruden en modernisering af de eksisterende erhvervsorienterede anvendelsesformål også giver mulighed for byggeri og aktiviteter til offentlige formål herunder placering og drift af den regionale akutlægehelikopter. Der er tale om en revidering af eksisterende kommuneplanramme 1.4.E2, hvor der ikke ændres ved den fysiske afgrænsning, men tilføjes muligheden for offentlige formål i anvendelsesbeskrivelsen, samt en redaktionel rettelse af nuværende zonestatus for rammeområdet, der føres fra landzone til landzone og byzone. Forslag til Lokalplan nr. 266 er en revidering af eksisterende Lokalplan nr. 71 erhvervsområde ved Folmentoftvej og den fysiske afgrænsning ændres ikke. Revideringen består af en generel ajourføring med eksisterende forhold og erhvervsønsker herunder muligheden for etablering af en base for akutlægehelikopter. Der er i forbindelse med planforslagene blevet gennemført screening af deres eventuelle miljømæssige konsekvenser, samt en VVM-screening i forbindelse projektet om akutlægehelikopteren. Konklusionen af miljøscreeningen viser, at projektet ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der ikke vil blive lavet en miljøvurdering. VVM-screeningen for helikopterprojektet konkluderer, at projektets omfang, karakteristika og placering ikke kan begrunde, at projektet skal belyses yderlige i en VVM-redegørelse. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om Planlægning (Planloven) ØKONOMI DIGITALE BILAG Forslag til Lokalplan nr. 266: SIDE 18

20 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6: BILAG Lokalplan nr VVM-screeningsafgørelse - PDF.pdf SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere