Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)"

Transkript

1 Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Version 3.0, august Rev /01/SDE Indledning Dette dokument beskriver det overordnede koncept for Gentofte Kommunes publiceringsagent også kaldet GPAC (et mundret akronym, der står for Gentofte Kommunes PublicationAgent Concept). GPAC implementer en række software komponenter, som tilsammen giver mulighed for i al sin enkelhed at publicere dokumenter fra et system til et andet. Mens der således isoleret set, er tale om ret beskeden funktionalitet 1, er der en række andre grunde til, at konceptet er udtænkt. Konceptet opfylder nemlig en række arkitektur krav, som Gentofte Kommune mener, er vigtige at forfølge Uafhængighed af software leverandører Åbne ikke proprietære integrations snitflader, der ejes, er forankret og vedligeholdes af kommunen selv og/eller uvildige communities Konsekvent anvendelse af SOA understøttede, robuste og løst/koblede EDA integrationsmønstre Anvendelse/overholdelse af offentlige standardiserings produkter (så langt som muligt) I praksis betyder det at GPAC kan bruges til at implementere publicering af dokumenter fra et system til et andet, uden af de 2 systemer og deres respektive leverandører, kender noget til hinanden at implementering på både afsender og modtager side, kan gennemføres med en relativ lille indsats (3-6 relativt ukomplicerede services på hver side) at en eksisterende GPAC implementering på afsender side, kan genbruges i forhold til et nyt modtager system uden at afsender systemets skal tilrettes overhovedet (og vice versa). GPAC stilles til rådighed som på ITST softwarebørsen. Licenstype og governance model er ikke afklaret endnu. Baggrund Siden oktober 2003 har Gentofte Kommune (herefter GK) benyttet sig af ESDH systemet Scanjour som kommunens primære forvaltningsarkiv. I systemet produceres og arkiveres sagerog dokumenter indenfor forskellige sagsområder som fx. borgersag, byggesag, emnesag, personalesag mv. 1 Løsningen giver mulighed for metadataopmærkning af publicerings dokumenter, automatisk genpublicering mv., så en helt simpel kopieringsfunktion, er der trods alt ikke tale om. 1

2 Derimod har ESDH systemet ikke været tænkt til også at skulle understøtte kommunens behov for formidling af viden. Den rolle har siden 2001 primært været tiltænkt GKs intranet og hjemmeside platforme. Som konsekvens har GK siden første ESDH implementering i oktober 2003, suppleret ESDH løsningen med en såkaldt publiceringsagent, der har fungeret som bindeled mellem ESDH og intranet/hjemmeside platformen eller mere præcist, har givet brugere mulighed for at publicere dokumenter (formidlingsprodukter) fra ESDH systemet til udvalgte placeringer (mapper) på intranettet. Medio 2007, er løsningen udkommet i 3. generation i takt med løbende opgradering af både Intranet og ESDH systemer. Aktuelt er ca ESDH producerede dokumenter publiceret på kommunens Intranet, heraf er knap halvdelen i stående abonnement, dvs. de opdateres automatisk på Intranettet, når dokumentet redigeres i ESDH systemet. Over tid er løsningen udviklet med bistand fra flere forskellige leverandører, herunder naturligvis kommunens ESDH og Intranet/hjemmeside leverdører. Kommunen har desuden benyttet andre leverandører, til a) kvalitetssikring af konceptet og udarbejdelse af fx XML skemaer for udveksling, samt b) implementering af middleware publiceringsagent. Relevante dokumenter, herunder XML skemaer, er placeret i ISB en 2. Afgørende har dog været, at det er kommunen selv, der har haft/har ejerskab på konceptet og de snitflader, der sikrer uafhængighed mellem ESDH og CMS systemerne. Dette dokument beskriver publiceringsagenten i forskellige detail grader, således at løsningen kan inspirere (eller ligefrem erhverves) til brug for andre organisationer og i andre sammenhænge. Læsevejledning Dokumentet er udarbejdet, så primært forretnings rettede læsere, kan få udbytte af indholdet. En detaljeret teknisk beskrivelse er indeholdt i et selvstændigt dokument [endnu ikke publiceret]. Krav til publiceringsløsning Opfyldelse af en række krav har været styrende for udviklingen af publiceringsagenten: 1. Løsningen skal understøtte publicering fra mange dokument kilder til mange publiceringsdestinationer. I det følgende benyttes CMS (Content Managemenet System), som fælles betegnelse for destinationsystemer. 2. Løsningen skal implementeres uden bilateral/hård kobling mellem de IT-systemer, der indgår på begge sider af en publicerings session. Det skal forstås helt bogstaveligt; kildeog destinationsystemer må intet kende til hinanden. Dette krav skal sikre fleksibilitet og uafhængighed (af fx leverandører) ved opgraderinger, skift til andre platforme osv. 3. Løsningen skal understøtte automatisk genpublicering af dokumenter i CMS, når det tilsvarende dokument opdateres i ESDH (kilde) systemet. 2 ISB = InfoStrukturDatabsen i regi IT & Telestyrelsen. Link til GKs materiale: 2

3 4. Der skal kunne foretages opmærkning af dokumenter med nøgleord, med udgangspunkt i en fælles eksternaliseret (på tværs af platforme) nøgleordliste. Hensigten med dette krav er, at tilgodese strukturede (nøgleordbaserede) søgninger på tværs af kommunens IT-platforme. 5. Teknisk skal løsningen understøtte robust, nær-realtids (gen)publicering og entydig ansvarsfordeling mellem systemleverandører i driftsmiljøet. Ved robust drift skal blandt andet forstås, at publiceringer gennemføres pålideligt, dvs. enten er de gennemført med succes hele vejen eller også er de ikke gennemført overhovedet. Desuden, at hvis noget går galt undervejs skal ansvaret for den svigtende part, kunne identificeres entydigt, herunder leveres der passende fejl melding til den ansvarlige part. 6. Løsningen skal implementeres open source like uden brug af 3. parts komponenter og kildetekst skal være tilgængelig (efter nærmere aftale). Specielt skal løsningen kunne implementeres uden anskaffelse af bekostelig middelware (ESB, messagebrokers mv.). Afgrænsninger Grundlæggende er løsningen tænkt til at kunne publicere, hvad som helst, til flere destinationer på én gang. Den nuværende implementering er dog begrænset til kun at understøtte samtidig publicering af ét ESDH dokument til flere, men forskellige typer af destinationer, fx Intranet, Internet/hjemmeside, filsystem mv. Samtidig publicering af et ESDH dokument til forskellige placeringer i samme CMS indholdsstruktur er ikke understøttet pt., da det vil introducere en form for redundans, der i mange (vel de fleste) tilfælde ikke er ønskelig. Løsningen er endvidere begrænset til pt. kun at understøtte publicering af ét dokument ad gangen (men altså til flere typer af destination). I en efterfølgende version af løsningen, kan det overvejes at fjerne denne begrænsning, så fx et helt sagskompleks, eller en udvalgt gruppe af sager/dokumenter/elementer, kan publiceres i et hug. Selv om GPAC grundlæggende er tænkt platforms uafhængig, er den aktuelle implementering i GK gennemført i et MS baseret server miljø, herunder er der anvendt MS.Net teknologi til udvikling af løsningen. I version 3 af løsningen understøttes alle ovenstående krav. Dog er der endnu ikke konkret drift erfaring med implementering af flere kilder og CMS systemer. Løsningen er dog afprøvet på PoC niveau med flere kilder og mod flere destinationer (CMS). 3

4 Løsningsbeskrivelse Figur 1 illustrerer løsningen på en konceptuelt/overordnet niveau, for publicering mellem flere kilde- og flere destinationssystemer (Px til Sx). Figur 1, konceptuel løsningsbeskrivelse Løsningen er udviklet som en variation over et såkaldt klassisk publisher-subscribe design mønster 3, hvor flere udgivere (publishers) via en publiceringsagent sender dokumenter til en eller flere modtagere (subscribers). Udgiverne af materialet kender intet til modtagerne og omvendt, kender modtagerne intet til udgiverne, men tegner derimod abonnementer via en uvildig (publicerings)agent (controller). Abonnementer tegnes fx. på kategorier/typer af materiale, som agenten udstiller for interesserede modtagere/abonnenter. I den klassiske udgave, er det typisk modtageren af materiale der udvælger hvad der skal abonneres på. Med andre ord er produktion af materiale og tegning af abonnement på materialet 3 Publisher-Subscripe... ref. liste 4

5 ift. et givent modtagersystem, principielt 2 uafhængige situationer, som herunder, ift. det generelle mønster, udføres af forskellige brugere 4. GKs publiceringsløsning tager afsæt i, at den bruger der producerer formidlings-materiale, også bedst ved eller i alle fald, har en idé om hvilke medier og/eller kanaler materialet skal udstilles i/på. Samtidig, at produktion og formidling af materiale, er en del af et samlet forløb i modsætning til 2 uafhængige forløb, som beskrevet ovenfor. Endelig og ret lavpraktisk, har processen med at publicere materiale direkte til Intranettet igennem CMS platformens egne værktøjer (især i GKs tidligere CMS generationer), været temmelig vanskelig/fejlbehæftet, hvorfor en let tilgængelig ESDH tilknyttet publiceringsmulighed, har været set som en vej til, at facilitere øget formidlig af viden til kommunens medarbejdere et vigtigt forretningsmål i sig selv. I løsningen er der derfor implementret en publiceringsdialog, som brugeren anvender fra ESDH systemet, når et dokument, ønskes publiceret til kommunens Intranet. Dialogen åbnes fra ESDH systemet og opleves af brugeren, som en del af ESDH systemet men er i virkeligheden blot den synlige komponent i publicerings agent komplekset. Et abonnement repræsenteres for publiceringsagenten af samlet set af 3 filer; 1) det fysiske dokument, 2) et XML dokument der beskriver metadata for dokumentet og 3) endnu et XML dokument der beskriver destinationen for dokumentet. Løsningen beskrives i det følgende med udgangspunkt i konkret publicerings case fra Scanjour Captia til GKs Intranet (der er baseret på Sitecore CMS platformen). Case 1, publicering fra Scanjour Captia til Intranet a) I Captia er oprettelse/redigering af et dokument afsluttet. Med dokumentet i fokus, åbner brugeren en publiceringsdialog ved klik på Publicér knappen (figur 2). Figur 2, Captia aktivering af Publicér menupunkt 4 I praksis kan processerne selvfølgelig være tættere integreret, brugeren en og samme person osv. Uanset, så forfølges den diskussion ikke yderligere her. 5

6 Som resultat åbnes publiceringsdialogen modalt 5. Figur 3, publiceringsdialog Dialogen er forudfyldt med metadata hentet fra ESDH systemet (Captia), som fx dokumentnr., sagsbehandler, organisatorisk enhed og titel. b) Brugeren udfylder dernæst dialogen med yderligere oplysninger: Publiceringsmål. Hvor skal dokumentet placeres i CMS indholdstrukturen? Placeringen udvælges ved (on-line/realtid) at navigere rundt i en stifinder lignende dialog, der repræsenterer CMS systemets indholdsstruktur (sitemap). Dialogen åbnes ved klik på ikonen. Stifinderen er vist i figur 4. 5 Modal åbning betyder, at det bagvedliggende ESDH system ikke kan betjenes, før publiceringsdialogen lukkes igen. 6

7 NB! I den aktuelle implementering, præsenteres brugeren kun for ét publiceringsmål. Men løsningen er designet således at, at det via konfigurations indstillinger, er muligt at tilføje og dermed vælge andre samtidige publiceringsmål, som fx hjemmeside, filsystem, eksterne sites (fx borger.dk) osv. I den situation er publiceringsdialogen, udvidet med flere CMS browser ikoner ( ) og sti visningesfelter i publiceringsdialogen én for hvert destinations CMS system. Brugeren vælger konkret placering i det pågældende CMS, ved at browse rundt i det CMS systemet (CMS browser dialog i figur 4, genbruges til formålet) og dernæst vælge placering. Figur 4, dialog for valg af dokument placering (mappe) på Intranet Tidspunkt for publicering og afpublicering angives (i GK udfyldes felterne med standardværdierne, publicering = dags dato, afpublicering = dags dato + 1 år). Brugeren tager dernæst stilling til om dokumentet automatisk skal genpubliceres i CMS, når det rettes i kilden (Captia). Denne indstilling er central for løsningen, da den for de 7

8 ESDH dokumenter der redigeres løbende sikrer automatisk opdatering på Intranettet, uden brugeres stillingtagen, fra gang tll gang. Med et flag (Advis), har brugeren mulighed for at angive om publiceringen, skal resultere i, at CMS systemet sender advis/notifikation til de brugere i CMS systemet, som abonnerer på dokumentet (direkte eller indirekte). Flaget forudsætter at CMS systemet understøtter adviseringer til brugere hvilket er tilfældet med GKs Intranet og vel de fleste andre CMS ser. Endelig er der mulighed for angivelse af relevante nøgleord for det pågældende dokument. c) Brugeren klikker dernæst på OK for at acceptere publiceringen (og det implicitte abonnement, der tegnes). d) Dialogen lukkes og brugeren vender tilbage til ESDH systemets brugergrænseflade. e) Efter relativ kort tid (2-15 minutter) dukker dokumentet op på Intranettet i den mappe, som brugeren udpegede i CMS stifinderen (figur 4). Herefter behøver brugeren i princippet aldrig at tænke på publiceringen (abonnementet) igen. Hvis brugeren har tilvalgt genpublicering ved opdateringer, genpubliceres dokumentet (inkl. evt. advis til Intranet brugerne), når dét selv eller metadata (fx sagsbehandler), opdateres i Captia. Hvis brugeren har angivet en udløbsdato i publiceringsdialogen, afpubliceres dokumentet fra Intranettet når datoen oprinder (men abonnementet består, så dokumentet kan reaktiveres for publicering, hvis behovet skulle opstå). Publiceringsdialogen kan til enhver tid åbnes igen og indholdet redigeres. Fx kan der vælges en anden placering i CMSs indholdsstruktur og/eller der kan tilføjes yderligere nøgleord. Ved klik på OK, genpubliceres dokumentet (dokumentet flyttes fx til ny placering i CMS og tagges med nye nøgleord). Fra Captia med et tidligere publiceret dokument i fokus kan brugeren endelig vælge at slette en publicering helt (dvs. et publiceringsabonnement) ved at vælge menupunktet Slet publicering (se figur 2, til højre for Publicér menupunktet). Det medfører, at det tilsvarende dokument i CMS systemet slettes og abonnementet opsiges for stedse. Dokumentet kan efter sletning, publiceres igen, men der vil i givet fald, være tale om et nyt abonnement, sidestillet med en førstegangspublicering. 8

9 Overordnet teknisk koncept Som nævnt tidligere er GPAC implementeret med anvendelse af SOA design principper og EDA integrationsmønstre, som faste arkitektur pejlemærker. Dette afsnit beskriver et spadestik dybere, hvad GPAC består af, og hvordan GPAC kan anvendes til at etablere et dokument publicerings scenarie. For en dyb teknisk beskrivelse, henvises til den system dokumentation, der leveres sammen med kildekoden til GPAC. Figur 5, viser hvilke komponenter/snitflader og sammenhænge GPAC består af. Figur 5, GPAC komponenter og service snitflader GPAC leveres med de komponenter, der er skitseret inden for den håndtegnede ø i figur 5. Med udgangspunkt i figuren, beskrives hvilke services, der benyttes undervejs i en publicerings cyklus. 9

10 A1) Publiceringsdialogen er en selvstændig web (GUI) applikation/komponent (http://publdlg ), som via ESDH systemets brugergrænseflade, åbnes for inddatering af publiceringsmål osv., som beskrevet under case 1 ovenfor. A2) Når dialogen åbnes hentes metadata (som fx sagsbehandler) fra ESDH systemet ved kald af GetDocMetadata() og evt. tidligere dialogvalg hentes via GetConfig() servicekald. GetDocMetadata() er sammen med andre services, implementeret i en web service komponent tæt på ESDH systemet (http://captiaws ). GetConfig() og de øvrige xxxconfig() service kald er også implementeret i en selvstændig web service komponent (http://configws ). A3) Udvælgelse af publiceringsmål (mappe) i CMS modtager systemet, sker ved hjælp af de 3 service kald (GetRootNode(), GetChildrenNodes() og GetNewIdent()). De 3 kald er implementeret som en selvstændig web service komponent (typisk i nærheden af modtager systemet). Nøgleord (A2) væles tilsvarende ved kald af GetKeywordsCat() og GetList(), implementeret i selvstændig web service komponent (http://keywordsws ). Når indtastning i publiceringsdialogen afsluttes med brugerens accept (OK), gemmes dialog valg (A2 SetConfig()) og dokumentet sættes i publicerings abonnement i maven på ESDH systemet (via service kaldet SetSubscription()). A4) Foruden ESDH nære services, som fx GetDocMetadata(), implementerer ESDH systemet internt en mekanisme/trigger, der holder øje med om dokumenter der er i abonnement eller metadata vedrørende ditto, opdateres. Når et dokument i ESDH er blevet opdateret af en bruger, sender ESDH systemet besked til GPAC via web service kaldet SignalDocChanged() implementeret i web service komponenten (http://notifyws ). Når SignalDocChanged() kaldes, bygges der 3 dokumenter et publiceringssæt som består af dokumentet selv, metadata om dokumentet og publiceringsmål for dokumentet. De 3 dokumenter kommer til live ved kald af GetDocMetadata(), GetDocument() og GetConfig(). De 3 dokumenter placeres i en kø (illustreret ved filesharet \\FromEsdh2GW i figur 6). 10

11 SJ Publiceringsdialog \Teknik og miljø\...\lokalplaner Gennemse A B C CMS OK Ident DB abc.doc abc.doc abc.xml \\FromEsdh2GW \\FromGW2CMS abc.xml 18/ , SDE Figur 6, GPAC dokument flow fra ESDH til CMS Den såkaldte publiceringsagent (grå kasse med skarpe hjørner i figur 5), holder øje med, om der ligger nye dokumentsæt til behandling i \\FromEsdhGW køen. I givet fald påbegynder agenten en udredning af, om det er første gang dokumentet publiceres, om der er tale om genpublicering eller evt. om dokumentet skal slettes. Uanset konsulterer publiceringsagenten den mapnings database, som indeholder nøglepar og publiceringsmål for dokumenter, der allerede er i abonnement. Denne konsultation sker også via web service kald (uddybes senere). Mapningsdatabasen opdateres evt. og dokumentsættet fra \\FromEsdhGW rettes evt. en smule til, og kopieres derefter til \\FromGW2CMS filesharet endnu en kø. Nu er publiceringen for så vidt GPAC konceptet selv overstået. Dokumentsættet ligger for føderne af CMS systemet, som dernæst har ansvaret for at indlæse dokumentet til sig selv og placere det i den mappe, der tidligere blev udvalgt i publiceringsdialogen, samt endelig at opmærke dokumentet med eventuelle metadata. CMS systemet tager sig af denne indlæsning ved at implementere en passende lytte/indlæsnings service. Hvad skal der til for at bruge/genbruge GPAC Som nævnt indeholder GPAC out of the box alle de komponenter og services der ligger inde på ø en i figur 5. 11

12 Når løsningen frigives på software børsen, vil den indeholde 2 teststubbe, der vil udgøre det for et ESDH system, henholdsvist et CMS system. Tanken er, at GPAC efter installation i et udviklingsmiljø, kan afvikles 100% med afsæt i dette simple ESDH-CMS teststub scenarie. ESDH leverance For at indgå i GPAC konfiguration, skal ESDH eller afsender leverandøren, implementere følgende services: GetDocument() GetDocMetadata() SetSubscibtion() SignalDocChanged() og den service, der holder øje med, at et dokument eller metadata til et dokument er opdateret. Når der sker opdateringer (for dokumenter i abonnement), kaldes web services SignalDocChanged() indtil kaldet lykkes. ESDH skal desuden (og selvfølgelig) implementere en registrering af, hvilke dokumenter, der er i opdaterings abonnement. CMS leverance For at indgå i GPAC konfiguration, skal CMS leverandøren eller modtager systemet implementere følgende services: GetRootNode() GetChildNodes() GetNewIdent() og den service, der holder øje med at et dokumentsæt er placeret i det fileshare (\\FromGW2CMS ), som CMS systemet er konfigureret til at lytte på- og indlæse dokumenter fra

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 24-timer tilbud Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 I denne guide gennemgås forretningsgangen i håndtering af kunder, der ønsker at få et tilbud på et givent projekt indenfor

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere