Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)"

Transkript

1 Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Version 3.0, august Rev /01/SDE Indledning Dette dokument beskriver det overordnede koncept for Gentofte Kommunes publiceringsagent også kaldet GPAC (et mundret akronym, der står for Gentofte Kommunes PublicationAgent Concept). GPAC implementer en række software komponenter, som tilsammen giver mulighed for i al sin enkelhed at publicere dokumenter fra et system til et andet. Mens der således isoleret set, er tale om ret beskeden funktionalitet 1, er der en række andre grunde til, at konceptet er udtænkt. Konceptet opfylder nemlig en række arkitektur krav, som Gentofte Kommune mener, er vigtige at forfølge Uafhængighed af software leverandører Åbne ikke proprietære integrations snitflader, der ejes, er forankret og vedligeholdes af kommunen selv og/eller uvildige communities Konsekvent anvendelse af SOA understøttede, robuste og løst/koblede EDA integrationsmønstre Anvendelse/overholdelse af offentlige standardiserings produkter (så langt som muligt) I praksis betyder det at GPAC kan bruges til at implementere publicering af dokumenter fra et system til et andet, uden af de 2 systemer og deres respektive leverandører, kender noget til hinanden at implementering på både afsender og modtager side, kan gennemføres med en relativ lille indsats (3-6 relativt ukomplicerede services på hver side) at en eksisterende GPAC implementering på afsender side, kan genbruges i forhold til et nyt modtager system uden at afsender systemets skal tilrettes overhovedet (og vice versa). GPAC stilles til rådighed som på ITST softwarebørsen. Licenstype og governance model er ikke afklaret endnu. Baggrund Siden oktober 2003 har Gentofte Kommune (herefter GK) benyttet sig af ESDH systemet Scanjour som kommunens primære forvaltningsarkiv. I systemet produceres og arkiveres sagerog dokumenter indenfor forskellige sagsområder som fx. borgersag, byggesag, emnesag, personalesag mv. 1 Løsningen giver mulighed for metadataopmærkning af publicerings dokumenter, automatisk genpublicering mv., så en helt simpel kopieringsfunktion, er der trods alt ikke tale om. 1

2 Derimod har ESDH systemet ikke været tænkt til også at skulle understøtte kommunens behov for formidling af viden. Den rolle har siden 2001 primært været tiltænkt GKs intranet og hjemmeside platforme. Som konsekvens har GK siden første ESDH implementering i oktober 2003, suppleret ESDH løsningen med en såkaldt publiceringsagent, der har fungeret som bindeled mellem ESDH og intranet/hjemmeside platformen eller mere præcist, har givet brugere mulighed for at publicere dokumenter (formidlingsprodukter) fra ESDH systemet til udvalgte placeringer (mapper) på intranettet. Medio 2007, er løsningen udkommet i 3. generation i takt med løbende opgradering af både Intranet og ESDH systemer. Aktuelt er ca ESDH producerede dokumenter publiceret på kommunens Intranet, heraf er knap halvdelen i stående abonnement, dvs. de opdateres automatisk på Intranettet, når dokumentet redigeres i ESDH systemet. Over tid er løsningen udviklet med bistand fra flere forskellige leverandører, herunder naturligvis kommunens ESDH og Intranet/hjemmeside leverdører. Kommunen har desuden benyttet andre leverandører, til a) kvalitetssikring af konceptet og udarbejdelse af fx XML skemaer for udveksling, samt b) implementering af middleware publiceringsagent. Relevante dokumenter, herunder XML skemaer, er placeret i ISB en 2. Afgørende har dog været, at det er kommunen selv, der har haft/har ejerskab på konceptet og de snitflader, der sikrer uafhængighed mellem ESDH og CMS systemerne. Dette dokument beskriver publiceringsagenten i forskellige detail grader, således at løsningen kan inspirere (eller ligefrem erhverves) til brug for andre organisationer og i andre sammenhænge. Læsevejledning Dokumentet er udarbejdet, så primært forretnings rettede læsere, kan få udbytte af indholdet. En detaljeret teknisk beskrivelse er indeholdt i et selvstændigt dokument [endnu ikke publiceret]. Krav til publiceringsløsning Opfyldelse af en række krav har været styrende for udviklingen af publiceringsagenten: 1. Løsningen skal understøtte publicering fra mange dokument kilder til mange publiceringsdestinationer. I det følgende benyttes CMS (Content Managemenet System), som fælles betegnelse for destinationsystemer. 2. Løsningen skal implementeres uden bilateral/hård kobling mellem de IT-systemer, der indgår på begge sider af en publicerings session. Det skal forstås helt bogstaveligt; kildeog destinationsystemer må intet kende til hinanden. Dette krav skal sikre fleksibilitet og uafhængighed (af fx leverandører) ved opgraderinger, skift til andre platforme osv. 3. Løsningen skal understøtte automatisk genpublicering af dokumenter i CMS, når det tilsvarende dokument opdateres i ESDH (kilde) systemet. 2 ISB = InfoStrukturDatabsen i regi IT & Telestyrelsen. Link til GKs materiale: 2

3 4. Der skal kunne foretages opmærkning af dokumenter med nøgleord, med udgangspunkt i en fælles eksternaliseret (på tværs af platforme) nøgleordliste. Hensigten med dette krav er, at tilgodese strukturede (nøgleordbaserede) søgninger på tværs af kommunens IT-platforme. 5. Teknisk skal løsningen understøtte robust, nær-realtids (gen)publicering og entydig ansvarsfordeling mellem systemleverandører i driftsmiljøet. Ved robust drift skal blandt andet forstås, at publiceringer gennemføres pålideligt, dvs. enten er de gennemført med succes hele vejen eller også er de ikke gennemført overhovedet. Desuden, at hvis noget går galt undervejs skal ansvaret for den svigtende part, kunne identificeres entydigt, herunder leveres der passende fejl melding til den ansvarlige part. 6. Løsningen skal implementeres open source like uden brug af 3. parts komponenter og kildetekst skal være tilgængelig (efter nærmere aftale). Specielt skal løsningen kunne implementeres uden anskaffelse af bekostelig middelware (ESB, messagebrokers mv.). Afgrænsninger Grundlæggende er løsningen tænkt til at kunne publicere, hvad som helst, til flere destinationer på én gang. Den nuværende implementering er dog begrænset til kun at understøtte samtidig publicering af ét ESDH dokument til flere, men forskellige typer af destinationer, fx Intranet, Internet/hjemmeside, filsystem mv. Samtidig publicering af et ESDH dokument til forskellige placeringer i samme CMS indholdsstruktur er ikke understøttet pt., da det vil introducere en form for redundans, der i mange (vel de fleste) tilfælde ikke er ønskelig. Løsningen er endvidere begrænset til pt. kun at understøtte publicering af ét dokument ad gangen (men altså til flere typer af destination). I en efterfølgende version af løsningen, kan det overvejes at fjerne denne begrænsning, så fx et helt sagskompleks, eller en udvalgt gruppe af sager/dokumenter/elementer, kan publiceres i et hug. Selv om GPAC grundlæggende er tænkt platforms uafhængig, er den aktuelle implementering i GK gennemført i et MS baseret server miljø, herunder er der anvendt MS.Net teknologi til udvikling af løsningen. I version 3 af løsningen understøttes alle ovenstående krav. Dog er der endnu ikke konkret drift erfaring med implementering af flere kilder og CMS systemer. Løsningen er dog afprøvet på PoC niveau med flere kilder og mod flere destinationer (CMS). 3

4 Løsningsbeskrivelse Figur 1 illustrerer løsningen på en konceptuelt/overordnet niveau, for publicering mellem flere kilde- og flere destinationssystemer (Px til Sx). Figur 1, konceptuel løsningsbeskrivelse Løsningen er udviklet som en variation over et såkaldt klassisk publisher-subscribe design mønster 3, hvor flere udgivere (publishers) via en publiceringsagent sender dokumenter til en eller flere modtagere (subscribers). Udgiverne af materialet kender intet til modtagerne og omvendt, kender modtagerne intet til udgiverne, men tegner derimod abonnementer via en uvildig (publicerings)agent (controller). Abonnementer tegnes fx. på kategorier/typer af materiale, som agenten udstiller for interesserede modtagere/abonnenter. I den klassiske udgave, er det typisk modtageren af materiale der udvælger hvad der skal abonneres på. Med andre ord er produktion af materiale og tegning af abonnement på materialet 3 Publisher-Subscripe... ref. liste 4

5 ift. et givent modtagersystem, principielt 2 uafhængige situationer, som herunder, ift. det generelle mønster, udføres af forskellige brugere 4. GKs publiceringsløsning tager afsæt i, at den bruger der producerer formidlings-materiale, også bedst ved eller i alle fald, har en idé om hvilke medier og/eller kanaler materialet skal udstilles i/på. Samtidig, at produktion og formidling af materiale, er en del af et samlet forløb i modsætning til 2 uafhængige forløb, som beskrevet ovenfor. Endelig og ret lavpraktisk, har processen med at publicere materiale direkte til Intranettet igennem CMS platformens egne værktøjer (især i GKs tidligere CMS generationer), været temmelig vanskelig/fejlbehæftet, hvorfor en let tilgængelig ESDH tilknyttet publiceringsmulighed, har været set som en vej til, at facilitere øget formidlig af viden til kommunens medarbejdere et vigtigt forretningsmål i sig selv. I løsningen er der derfor implementret en publiceringsdialog, som brugeren anvender fra ESDH systemet, når et dokument, ønskes publiceret til kommunens Intranet. Dialogen åbnes fra ESDH systemet og opleves af brugeren, som en del af ESDH systemet men er i virkeligheden blot den synlige komponent i publicerings agent komplekset. Et abonnement repræsenteres for publiceringsagenten af samlet set af 3 filer; 1) det fysiske dokument, 2) et XML dokument der beskriver metadata for dokumentet og 3) endnu et XML dokument der beskriver destinationen for dokumentet. Løsningen beskrives i det følgende med udgangspunkt i konkret publicerings case fra Scanjour Captia til GKs Intranet (der er baseret på Sitecore CMS platformen). Case 1, publicering fra Scanjour Captia til Intranet a) I Captia er oprettelse/redigering af et dokument afsluttet. Med dokumentet i fokus, åbner brugeren en publiceringsdialog ved klik på Publicér knappen (figur 2). Figur 2, Captia aktivering af Publicér menupunkt 4 I praksis kan processerne selvfølgelig være tættere integreret, brugeren en og samme person osv. Uanset, så forfølges den diskussion ikke yderligere her. 5

6 Som resultat åbnes publiceringsdialogen modalt 5. Figur 3, publiceringsdialog Dialogen er forudfyldt med metadata hentet fra ESDH systemet (Captia), som fx dokumentnr., sagsbehandler, organisatorisk enhed og titel. b) Brugeren udfylder dernæst dialogen med yderligere oplysninger: Publiceringsmål. Hvor skal dokumentet placeres i CMS indholdstrukturen? Placeringen udvælges ved (on-line/realtid) at navigere rundt i en stifinder lignende dialog, der repræsenterer CMS systemets indholdsstruktur (sitemap). Dialogen åbnes ved klik på ikonen. Stifinderen er vist i figur 4. 5 Modal åbning betyder, at det bagvedliggende ESDH system ikke kan betjenes, før publiceringsdialogen lukkes igen. 6

7 NB! I den aktuelle implementering, præsenteres brugeren kun for ét publiceringsmål. Men løsningen er designet således at, at det via konfigurations indstillinger, er muligt at tilføje og dermed vælge andre samtidige publiceringsmål, som fx hjemmeside, filsystem, eksterne sites (fx borger.dk) osv. I den situation er publiceringsdialogen, udvidet med flere CMS browser ikoner ( ) og sti visningesfelter i publiceringsdialogen én for hvert destinations CMS system. Brugeren vælger konkret placering i det pågældende CMS, ved at browse rundt i det CMS systemet (CMS browser dialog i figur 4, genbruges til formålet) og dernæst vælge placering. Figur 4, dialog for valg af dokument placering (mappe) på Intranet Tidspunkt for publicering og afpublicering angives (i GK udfyldes felterne med standardværdierne, publicering = dags dato, afpublicering = dags dato + 1 år). Brugeren tager dernæst stilling til om dokumentet automatisk skal genpubliceres i CMS, når det rettes i kilden (Captia). Denne indstilling er central for løsningen, da den for de 7

8 ESDH dokumenter der redigeres løbende sikrer automatisk opdatering på Intranettet, uden brugeres stillingtagen, fra gang tll gang. Med et flag (Advis), har brugeren mulighed for at angive om publiceringen, skal resultere i, at CMS systemet sender advis/notifikation til de brugere i CMS systemet, som abonnerer på dokumentet (direkte eller indirekte). Flaget forudsætter at CMS systemet understøtter adviseringer til brugere hvilket er tilfældet med GKs Intranet og vel de fleste andre CMS ser. Endelig er der mulighed for angivelse af relevante nøgleord for det pågældende dokument. c) Brugeren klikker dernæst på OK for at acceptere publiceringen (og det implicitte abonnement, der tegnes). d) Dialogen lukkes og brugeren vender tilbage til ESDH systemets brugergrænseflade. e) Efter relativ kort tid (2-15 minutter) dukker dokumentet op på Intranettet i den mappe, som brugeren udpegede i CMS stifinderen (figur 4). Herefter behøver brugeren i princippet aldrig at tænke på publiceringen (abonnementet) igen. Hvis brugeren har tilvalgt genpublicering ved opdateringer, genpubliceres dokumentet (inkl. evt. advis til Intranet brugerne), når dét selv eller metadata (fx sagsbehandler), opdateres i Captia. Hvis brugeren har angivet en udløbsdato i publiceringsdialogen, afpubliceres dokumentet fra Intranettet når datoen oprinder (men abonnementet består, så dokumentet kan reaktiveres for publicering, hvis behovet skulle opstå). Publiceringsdialogen kan til enhver tid åbnes igen og indholdet redigeres. Fx kan der vælges en anden placering i CMSs indholdsstruktur og/eller der kan tilføjes yderligere nøgleord. Ved klik på OK, genpubliceres dokumentet (dokumentet flyttes fx til ny placering i CMS og tagges med nye nøgleord). Fra Captia med et tidligere publiceret dokument i fokus kan brugeren endelig vælge at slette en publicering helt (dvs. et publiceringsabonnement) ved at vælge menupunktet Slet publicering (se figur 2, til højre for Publicér menupunktet). Det medfører, at det tilsvarende dokument i CMS systemet slettes og abonnementet opsiges for stedse. Dokumentet kan efter sletning, publiceres igen, men der vil i givet fald, være tale om et nyt abonnement, sidestillet med en førstegangspublicering. 8

9 Overordnet teknisk koncept Som nævnt tidligere er GPAC implementeret med anvendelse af SOA design principper og EDA integrationsmønstre, som faste arkitektur pejlemærker. Dette afsnit beskriver et spadestik dybere, hvad GPAC består af, og hvordan GPAC kan anvendes til at etablere et dokument publicerings scenarie. For en dyb teknisk beskrivelse, henvises til den system dokumentation, der leveres sammen med kildekoden til GPAC. Figur 5, viser hvilke komponenter/snitflader og sammenhænge GPAC består af. Figur 5, GPAC komponenter og service snitflader GPAC leveres med de komponenter, der er skitseret inden for den håndtegnede ø i figur 5. Med udgangspunkt i figuren, beskrives hvilke services, der benyttes undervejs i en publicerings cyklus. 9

10 A1) Publiceringsdialogen er en selvstændig web (GUI) applikation/komponent (http://publdlg ), som via ESDH systemets brugergrænseflade, åbnes for inddatering af publiceringsmål osv., som beskrevet under case 1 ovenfor. A2) Når dialogen åbnes hentes metadata (som fx sagsbehandler) fra ESDH systemet ved kald af GetDocMetadata() og evt. tidligere dialogvalg hentes via GetConfig() servicekald. GetDocMetadata() er sammen med andre services, implementeret i en web service komponent tæt på ESDH systemet (http://captiaws ). GetConfig() og de øvrige xxxconfig() service kald er også implementeret i en selvstændig web service komponent (http://configws ). A3) Udvælgelse af publiceringsmål (mappe) i CMS modtager systemet, sker ved hjælp af de 3 service kald (GetRootNode(), GetChildrenNodes() og GetNewIdent()). De 3 kald er implementeret som en selvstændig web service komponent (typisk i nærheden af modtager systemet). Nøgleord (A2) væles tilsvarende ved kald af GetKeywordsCat() og GetList(), implementeret i selvstændig web service komponent (http://keywordsws ). Når indtastning i publiceringsdialogen afsluttes med brugerens accept (OK), gemmes dialog valg (A2 SetConfig()) og dokumentet sættes i publicerings abonnement i maven på ESDH systemet (via service kaldet SetSubscription()). A4) Foruden ESDH nære services, som fx GetDocMetadata(), implementerer ESDH systemet internt en mekanisme/trigger, der holder øje med om dokumenter der er i abonnement eller metadata vedrørende ditto, opdateres. Når et dokument i ESDH er blevet opdateret af en bruger, sender ESDH systemet besked til GPAC via web service kaldet SignalDocChanged() implementeret i web service komponenten (http://notifyws ). Når SignalDocChanged() kaldes, bygges der 3 dokumenter et publiceringssæt som består af dokumentet selv, metadata om dokumentet og publiceringsmål for dokumentet. De 3 dokumenter kommer til live ved kald af GetDocMetadata(), GetDocument() og GetConfig(). De 3 dokumenter placeres i en kø (illustreret ved filesharet \\FromEsdh2GW i figur 6). 10

11 SJ Publiceringsdialog \Teknik og miljø\...\lokalplaner Gennemse A B C CMS OK Ident DB abc.doc abc.doc abc.xml \\FromEsdh2GW \\FromGW2CMS abc.xml 18/ , SDE Figur 6, GPAC dokument flow fra ESDH til CMS Den såkaldte publiceringsagent (grå kasse med skarpe hjørner i figur 5), holder øje med, om der ligger nye dokumentsæt til behandling i \\FromEsdhGW køen. I givet fald påbegynder agenten en udredning af, om det er første gang dokumentet publiceres, om der er tale om genpublicering eller evt. om dokumentet skal slettes. Uanset konsulterer publiceringsagenten den mapnings database, som indeholder nøglepar og publiceringsmål for dokumenter, der allerede er i abonnement. Denne konsultation sker også via web service kald (uddybes senere). Mapningsdatabasen opdateres evt. og dokumentsættet fra \\FromEsdhGW rettes evt. en smule til, og kopieres derefter til \\FromGW2CMS filesharet endnu en kø. Nu er publiceringen for så vidt GPAC konceptet selv overstået. Dokumentsættet ligger for føderne af CMS systemet, som dernæst har ansvaret for at indlæse dokumentet til sig selv og placere det i den mappe, der tidligere blev udvalgt i publiceringsdialogen, samt endelig at opmærke dokumentet med eventuelle metadata. CMS systemet tager sig af denne indlæsning ved at implementere en passende lytte/indlæsnings service. Hvad skal der til for at bruge/genbruge GPAC Som nævnt indeholder GPAC out of the box alle de komponenter og services der ligger inde på ø en i figur 5. 11

12 Når løsningen frigives på software børsen, vil den indeholde 2 teststubbe, der vil udgøre det for et ESDH system, henholdsvist et CMS system. Tanken er, at GPAC efter installation i et udviklingsmiljø, kan afvikles 100% med afsæt i dette simple ESDH-CMS teststub scenarie. ESDH leverance For at indgå i GPAC konfiguration, skal ESDH eller afsender leverandøren, implementere følgende services: GetDocument() GetDocMetadata() SetSubscibtion() SignalDocChanged() og den service, der holder øje med, at et dokument eller metadata til et dokument er opdateret. Når der sker opdateringer (for dokumenter i abonnement), kaldes web services SignalDocChanged() indtil kaldet lykkes. ESDH skal desuden (og selvfølgelig) implementere en registrering af, hvilke dokumenter, der er i opdaterings abonnement. CMS leverance For at indgå i GPAC konfiguration, skal CMS leverandøren eller modtager systemet implementere følgende services: GetRootNode() GetChildNodes() GetNewIdent() og den service, der holder øje med at et dokumentsæt er placeret i det fileshare (\\FromGW2CMS ), som CMS systemet er konfigureret til at lytte på- og indlæse dokumenter fra

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Vejledning Publicering i Sitecore

Vejledning Publicering i Sitecore Vejledning Publicering i Sitecore ( Version 1.1 dato: 16/12-2010 ) Skrevet af: René R. Bode 1.0 - Publicering SSI s Sitecore løsning består af flere databaser, således at f.eks. redaktør delen og webdelen

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Pixi vejledning til TeamShare

Pixi vejledning til TeamShare Pixi vejledning til TeamShare TeamShare er et dokument håndteringssystem, der bl.a. sikre at dokumenter bliver journaliseret og kan findes frem. Det er et åbent system. Det betyder, at alle kan se og arbejde

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

FKG. FKG datamodellen Opgradering til version 2.5 ArcGIS integration. Fælleskommunale Geodatasamarbejde. Sidste revisionsdato: 14.

FKG. FKG datamodellen Opgradering til version 2.5 ArcGIS integration. Fælleskommunale Geodatasamarbejde. Sidste revisionsdato: 14. FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Opgradering til version 2.5 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 14. marts 2016 Version Dato Initialer Ændringer 1.0 14/32016 MSA/Informi Initialversion

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS Slotsgade 22 6000 Kolding Tlf. 75 53 73 93 Fax 75 53 72 93 http://www.artogis.dk Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS KAFFE møde 31. august 2006 Samarbejde med ScanJour. Baggrund Baseret på Ny

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Use cases... 2. IT Kontrakter... 2. Generelt Oprette IT Kontrakt... 2. Generelt Oprette IT Kontrakt - Kontrakttype... 3

Use cases... 2. IT Kontrakter... 2. Generelt Oprette IT Kontrakt... 2. Generelt Oprette IT Kontrakt - Kontrakttype... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 IT Kontrakter... 2 Generelt Oprette IT Kontrakt... 2 Generelt Oprette IT Kontrakt - Kontrakttype... 3 Generelt Oprette IT Kontrakt - Leverandøroplysninger...

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Åben indsigt på www.syddjurs.dk

Åben indsigt på www.syddjurs.dk Åben indsigt på www.syddjurs.dk Rigsarkivets konference 4. november 2015 Jon Badstue Pedersen Afdelingsleder Digitalisering Syddjurs Kommune jbp@syddjurs.dk Agenda Manuel publicering Åben indsigt Åben

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2016-2-B Mandag den 5. september 2016 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt fredag

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere