Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714"

Transkript

1 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev

2 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT SEMESTERSTART LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING GIS- OG GEOKOMMUNIKATION MICROSTATION OG FOT AJOURFØRING OG KARTOGRAFI MATEMATIKCAFÉ Semesterorientering 1. semester Side 2 af 25

3 3 1 Generelt Som en hjælp til dine studier er der for hvert semester udarbejdet en semesterorientering som den du nu læser. Her kan du læse om semesterets indhold og tilrettelæggelse. Hvis du ønsker et overblik over uddannelsens mål og overordnede tilrettelæggelse kan du hente nærmere information i uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen for uddannelsen. Uddannelsesbekendtgørelsen kan du hente på webadressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Studieordningen for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, kan du hente på webadressen: annelsen.aspx Du kan hente semesterorienteringerne for de andre semestertrin her: r/indholdogstruktur.aspx 1.1 Uddannelsens formål Eller med andre ord, hvad skal du kunne, når du er færdig med hele uddannelsen. Formålet med uddannelsen til kort- og landmålingsteknikeruddannelsen er at kvalificere dig til at kunne indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information samt besidde erhvervskompetence som kort- og landmålingstekniker AK. I bilag 3 til uddannelsesbekendtgørelsen er uddannelsens læringsmål delt op i den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet kort- og landmålingstekniker skal opnå gennem uddannelsen Viden Den uddannede har viden om og forståelse af erhvervets praksis og de centralt anvendte teorier og metoder til indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske data inden for landmåling og kortlægning, viden om erhvervets kommunikationsformer og metoder til formidling af landmålingstekniske problemstillinger og geografiske data, viden om principper og modeller for virksomhedsetablering, drift og organisation, Semesterorientering 1. semester Side 3 af 25

4 4 viden om de samfundsmæssige og teknologiske forhold, der har indflydelse på landmåling og kortlægning samt viden om styringsmæssige, sociale, sproglige, kulturelle og etiske aspekter i forhold til løsningen af opgaver inden for landmåling og kortlægning Færdigheder Den uddannede kan anvende relevante metoder til indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske data inden for landmåling og kortlægning, herunder geografiske informationssystemer, løse matrikulære opgaver og undersøge ejendomsretlige forhold, vurdere opmålings- og afsætningsdata, kvalitetssikre egne indsamlede data og udførte beregninger og præsentationer, vurdere og kombinere kendt viden til indsamling, bearbejdning og præsentationen af stedbestemte data og opstille relevante løsningsmuligheder i forbindelse med opgaver inden for landmåling og kortlægning og vurdere praksisnære virksomhedsmæssige og organisatoriske problemstillinger Kompetencer Den uddannede kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, deltage i udviklingsorienterede sammenhænge inden for landmåling og kortlægning, håndtere administrative opgaver og projektstyring inden for landmåling og kortlægning, inddrage teoretisk og erfaringsbaseret faglig viden i løsning af praksisnære problemstillinger samt afgrænse og definere sit professionelle handlerum i forbindelse med matrikulære opgaver og tilegne sig færdigheder og kompetencer i relation til landmåling og kortlægning i en struktureret sammenhæng. 1.2 Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker er tilrettelagt over 4 semestre, hver af et halvt års varighed. Uddannelsen forløber gennem 3 forskellige læringsmiljøer. I første semester, der udgør læringsmiljø 1, er der lagt vægt på at lære dig at være studerende på uddannelsen og give dig viden om kort- og landmålingsteknikererhvervet. Andet semester er en del af læringsmiljø 2: professionalisering. Læringsmiljø 2 omfatter hele andet semester og sidste halvdel af tredje semester. I dette Semesterorientering 1. semester Side 4 af 25

5 5 læringsmiljø går du mere i dybden fagligt med de fagområder og emner der udgør den obligatoriske del af kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. I læringsmiljø 3 specialisering, der omfatter første halvdel af tredje semester og første halvdel af fjerde semester, får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af de fagområder, som kort- og landmålingsteknikeruddannelsen indeholder. I sidste halvdel af fjerde semester skal du udarbejde et afgangsprojekt. En skematisk fremstilling af alle fire semestre er vist i nedenstående figur: 1. semester Uddannelseselement Grund og hus ECTS semester E Uddannelseselement Grund og hus, Landmåling og geodata ECTS semester Uddannelseselement Praktik Teknisk måling ECTS P1 4. semester Uddannelseselement Valgfrie uddannelseselementer (Speciale) ECTS P3 EP1 Ejendomsdannelse P2 Afsluttende eksamensprojekt (afgangsprojekt) EP2 I ovenstående figur er eksterne prøver angivet med EP, interne prøver med P og evalueringerne med E. Ved de eksterne prøver deltager der en ekstern beskikket censor og ved de interne prøver kan der deltage en censor fra skolen. Ved evalueringerne deltager der ingen censor, uddannelseselementet bedømmes af de undervisere der har undervist under uddannelseselementet. Ved evalueringerne gives der bedømmelsen godkendt eller ikke godkendt. Ved de eksterne og interne prøver gives der en karakterer ud fra 7 trins skalaen. Semesterorientering 1. semester Side 5 af 25

6 6 For at deltage i uddannelsen skal den studerende være studieaktiv. At være studieaktiv betyder at den studerende afleverer de stillede opgaver og deltage aktivt i undervisningen. Studiets pædagogik er overvejende baseret på projektorganiseret undervisning, hvor man som studerende både arbejder sammen med andre studerende i grupper og individuelt. Den optimale læring skabes i et lærende miljø og i en lærende organisation. Dette forudsætter at de studerende er studieaktive. Ved at være til stede sammen med de medstuderende, både når der er teoriundervisning, og når der gennemføres gruppearbejde. 1.3 Emner og mål for 1. semester Et af målene med undervisningen i 1. semester er at den studerende skal lære at studere, lære at reflekterer over læringen og skabe et overblik over kort- og landmålingsteknikerens forskellige fagområder og professionsområder. I løbet af semesteret præsenteres du for de professionsretninger der indgår i uddannelsen og opnår en forståelse for hvilke overordnede mål uddannelsen omfatter. I første semester er projekterne organiserede som lukkede projekter/temaer der er lærerstyret. I projektforløbene indgår relevante virksomhedsbesøg og foredrag med gæsteforelæsere. I projektarbejdet på første semester arbejdes der i grupper med en konkret opgave. Og undervisningen er tilrettelagt således at produktet bliver prioriteret frem for teoretiske forelæsninger. I semesteret indgår der 4 projekter. 1.4 Læringsmål for første semester I studieordningen for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen er læringsmålene for hvert semester angivet opdelt i viden, færdigheder og kompetencer Viden Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: have viden om, samt kunne reflektere over erhvervets grundlæggende faglige tekniske discipliner samt den hertil hørende relevante dokumentation have viden om og kunne reflektere over metoder og praksis til brug for planlægning og styring samt samarbejde og læring have viden om almene matematiske principper af betydning for professionen have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i relation til semesterets tema, have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med semesterets tema, have viden om love og regler i henhold til semesterets temaer, Semesterorientering 1. semester Side 6 af 25

7 7 have viden om dataindsamling i forbindelse med projekteringsopgaver og myndighedsansøgning samt udarbejdelse af geografisk dokumentation Færdigheder Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: have kendskab til branchens parter, professionsområder og indsigt i byggeprocessen i relation til semesterets tema kunne anvende projekteringsfaglige metoder til fremtidige bebyggelser have opnået begyndende færdigheder i at anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information indenfor professionens område kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger, der relaterer til semesterets tema, til relevante samarbejdspartnere Kompetencer Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: kunne udføre relevant konstruktions- og dokumentationsmateriale i relation til semesterets tema være i stand til at kunne forstå sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til semesterets tema kunne identificere eget læringsbehov med afsæt i den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er tilegnet i løbet af semesteret 1.5 Prøver i første semester Ved afslutning af semesteret gennemføres en intern evaluering hvor hver enkelt studerende bliver evalueret og rådgivet om det videre studieforløb. 1.6 Portfolio I studiet lægges der vægt på at den enkelte studerende påtager sig et ansvar for sin egen udvikling. Som et redskab til dette anvendes port folio skrivning. I sin port folio nedskriver den studerende sine lærings- og udviklingsmål løbende gennem studiet, for efterfølgende at selvevaluere om målene er opnået så studiemetodikken kan tilpasses mål og udvikling. Som støtte for skrivning af læringsmål og refleksionsskrivningen generelt afholdes der lejlighedsvis vejledningsmøder, hvor den studerende har afleveret en portfolio til vejlederen og der derefter holdes møde i gruppen. Portfolien indeholder primært mål og en skriftlige dokumentation af læring og udvikling, men der er ikke noget til hinder for at udvalgte projektdele medtages som illustration og dokumentation på kompetencer opnået gennem uddannelsen. Portfolien består af en beskrivelse af dig selv, dine forventninger til studiet og dine ønsker om fremtidig erhvervskarriere. Endvidere indeholder portfolien Semesterorientering 1. semester Side 7 af 25

8 8 skemaer der angiver i hvilken grad du har opnået læringsmålene. Portfolien dokumenterer dermed din viden, færdigheder og kompetencer. I semesteret indkalder underviserne til en portfoliesamtale hvor faglig udvikling og trivsel på studiet drøftes. Andre forhold omkring studieaktivitet kan inddrages i samtalen, hvis det er relevant. De studerende er også velkomne til at indkalde til en samtale med underviserne, såfremt de i løbet af semesteret har behov for at drøfte forhold omkring deres læring og trivsel på uddannelsen. 1.7 Virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere I løbet af semesteret vil der blive arrangeret virksomhedsbesøg samt gæsteforelæsninger i det omfang de tilknyttede undervisere måtte finde relevant. 1.8 Onsdage Onsdage anvendes primært til en læringscafé. Læringscaféen er tænkt som et rum hvor grupperne har lejlighed til at arbejde med projekt uden at der er lærerdækning. Og hvor den enkelte studerende har mulighed for at følge op på læringen, eller arbejde med de dele, de ikke behersker i tilstrækkelig grad. Enkelte onsdage kan endvidere anvendes til gæsteforelæsninger og på udvalgte på onsdagene vil der være særskilt undervisning i matematik (matematikcafé) og IT (ITcafé), for de studerende der har behov for supplerende undervisning inden for disse områder. Du kan læse mere om dette i de sidste afsnit af denne semesterorientering. En af de første onsdage på første semesteret vil der være hjælp til at installere de IT programmer du skal anvende under studiet. Semesterorientering 1. semester Side 8 af 25

9 9 1.9 Skematisk oversigt over 1. semester Nedenstående tidsplanen angiver i grove træk varigheden af de enkelte projekter og temaer på første semester. Tidsplanen skal opfattes som vejledende da det af ressourcemæssige årsager kan det være nødvendigt at afvige fra den anførte rækkefølge. Skematisk oversigt over 1. semester Aktivitet/uge nr Semesterstart Landmåling og kortfremstilling GIS og geokommunikation MS-FOT Ajourføring og kartografi Matematik café (udvalgte onsdage) Undervisningsfri Juleferie IT cafe (udvalgte onsdage) Bemærk: Skemaet er udelukkende en principskitse, som viser den omtrentlige varighed og tidspunkt for aktiviteterne. Af praktiske årsager kan det være nødvendigt at fravige den viste placering af aktiviteterne inden for semesteret. Semesterorientering 1. semester Side 9 af 25

10 10 2 Semesterstart 2.1 Formål At de studerende får en god start på uddannelsen. 2.2 Varighed 1,5 ECTS point svarende til en uge. 2.3 Mål De studerende skal: lære hinanden at kende for at skabe sociale relationer og tryghed i indlæringssituationen, opnå viden om forskellen mellem en elev og en studerende opnå kendskab til uddannelsen, og om uddannelsesstedet opnå kendskab til portfolio opnå kendskab til skolens IT-netværk kunne anvende de mest basale funktioner i skolens netværk Endvidere er det hensigten at underviserne på teamet lærer de studerende at kende og får indblik deres baggrunde. 2.4 Indhold Semesterstarten indeholder: arrangement af frokost for studerende og underviserne fællesarangementer for alle nye studerende på Campus Horsens øvelser der medvirker til at bevidstgøre de studerende om hvordan de lærer, hvordan de kommunikerer og hvordan de samarbejder m.m. orientering om og øvelser i at anvende skolens IT-netværk orientering om portfolio spørgeskema orientering om uddannelsens indhold og den anvendte læringsmodel på uddannelsen 2.5 Rammefaktorer De studerende skal medbringe egen computer. 2.6 Læringsforudsætninger Ingen, ud over optagelseskravene. 2.7 Arbejdsmåde Leg, happenings og opgaver suppleret med faktuelle oplysninger og diskussioner. Semesterorientering 1. semester Side 10 af 25

11 Vurdering Forløbet evalueres enten ved mundtlig evaluering i klassen, eller gennem et spørgeskema der udfyldes af de studerende. Semesterorientering 1. semester Side 11 af 25

12 12 3 Landmåling og kortfremstilling 3.1 Formål Projektets primære formål er, at de studerende opnår et grundlæggende kendskab til landmåling og kortlægning, forståelse for professionsområderne knyttet til emnerne og opnår en forståelse for forskellige læringsmetoder og læringsstile. Formålet er endvidere at skabe et godt studiemiljø i klassen. 3.2 Varighed Temaet har en varighed på 12 ECTS point svarende til 8 ugers undervisning. 3.3 Mål Viden Efter temaet skal den studerende: - have forståelse for de grundlæggende metoder anvendt inden for terrestrisk landmåling - forståelse for konstruktion og præsentation af situationsplaner - have kendskab til fikspunkter og referencesystemer - kendskab til anvendelse af RTKGNSS - kendskab til kortlægning og forståelse for et korts målforhold, højdekurver, og højdekurvers ækvidistance - have kendskab til analytisk plantrigonometri, herunder forskellen mellem retninger og vinkler - forståelse for de overordnede arbejdsgange ved udarbejdelse af situationsplaner ud fra terrestrisk landmåling - forståelse for de grundlæggende matematiske principper anvendt inden for landmåling - kendskab til Excel - viden om computerprogrammer til beregning af landmålingsobservationer - kendskab til filformater og filhåndtering - kendskab til dansk og engelsk fagterminologi inden for emnet - have kendskab til læringsstile (hvad der giver den enkelte læring) og kendskab til samarbejdsformer - kendskab til gruppeorganisering med henblik på at opnå øget læring i en gruppe - have kendskab til nogle af erhvervsfunktionerne inden for landmåling - viden om portfolio Færdigheder Efter temaet skal den studerende kunne: Semesterorientering 1. semester Side 12 af 25

13 13 - anvende en totalstation, et nivelleringsinstrument og en GNSS modtager, herunder oprette nye jobs, anvende kodetabeller, gennemføre opmålinger og overføre indsamlede data - etablere hovedpunkter med RTK GNSS - udarbejde opmålings- og punktskitser - udføre, beregne og udjævne et geometrisk linjenivellement - udføre og beregne polære detailmålinger og fladenivellementer - beregne retningsvinkler og omsætte polære til retvinklede koordinater - overføre data til afsætningsformål fra et CAD program til en totalstation - kan udføre polær afsætning med en totalstation - anvende kodetabeller - beregne frie opstillinger - konstruere situationsplaner i et landmålings/cadprogram - disponere tegninger og udarbejde tegningshoveder i et CAD program - beregne og konstruere højdekurver og terrænmodeller i et CADprogram - anvende grundlæggende præsentationsteknikker ved udarbejdelse af kort - anvende Excel til tidsregistrering - arbejde målrettet for det gode samarbejde i en gruppe med henblik på at opnå optimal læring - arbejde målrettet med at opnå optimal læring - udarbejde portfolio dvs. kunne indsamle skriftlige dokumentation for læring og udvikling - anvende notatteknikker Der lægges vægt på at alle studerende opnår de grundlæggende færdigheder. Dette kan f.eks. ske gennem individuelle afleveringer, at hvert medlem i gruppen skal opmåle en station o.l. 3.4 Indhold Temaet kan deles op i 3 4 dele. Det kunne være for eksempel følgende dele: a) Opgaver i indsamling, bearbejdning og præsentation, hvor der tages udgangspunkt i, at det færdige resultat skal munde ud i en situationsplan over et mindre område. Og hvor de studerende arbejder individuelt og i grupper under nøje supervision af underviserne. Under denne del indsamles der koordinater med instrumenterne, som efterfølgende bearbejdes til en situationsplan. b) Et mindre projekt, der består af en opgave i at udarbejde en situationsplan med højdekurver over et lidt større område og hvor de studerende Semesterorientering 1. semester Side 13 af 25

14 14 arbejder mere selvstændigt individuelt og i grupper. Under denne del indsamles der koordinater med instrumenterne, som efterfølgende bearbejdes til en situationsplan, terrænmodel og højdekurver. c) Opmåling af en fuldmålt trekant, hvor der fokuseres på grundlæggende fejlteori inden for landmålingen. Under denne del indsamles der observationer med instrumenterne, der efterfølgende anvendes til at beregne koordinater. d) Polær afsætning af en centerlinje til en ny vejstrækning. Ved starten af temaet udleveres en opgavebeskrivelse, der beskriver opgaven/opgaverne, angiver hvilke områder, der skal kortlægges og hvad der skal afleveres Læringsstile De studerende indføres i skolen læringstraditioner, herunder søges de bevidstgjort om deres egen læringsstil Emner I temaet indgår der som minimum følgende emner: Koordinatsystemer Betjening og opmåling med totalstation Målebogsføring Instrumentlære Etablering af hovedpunkter med RTKGNSS Detailopmåling med totalstation af situationsplaner Geometrisk linjenivellement Trigonometrisk fladenivellement Beregning af landmålingsobservationer i et beregningsprogram Korttyper og kortstandarder Konstruktion af situationsplaner og højdekurver i CAD program Tegningsdisponering Disponering af kort og anvendelse af kortstandarder Konstruktion og tegning i CAD-programmer Filhåndtering og undervisningsplatformen (Studienet) Læringsstile Notatteknik Gruppearbejde Refleksion over egen læring Portfolio Præsentation af et projekt 3.5 Rammefaktorer: Opgavebeskrivelse Semesterorientering 1. semester Side 14 af 25

15 15 Totalstationer, nivelleringsinstrumenter og GNSS modtagere Landmålings- og CAD programmer Opmålingsområder Målebog (Studerende) 3.6 Læringsforudsætninger Det er vigtigt, at underviserne og de studerende under temaet erkender, at de studerende: ikke kender hinanden særlig godt har forskellige faglige forudsætninger har forskellige læringstraditioner Det er vigtigt, at underviserne gør disse forudsætninger klar for de studerende, og forklarer hvad de primære mål for temaet er og forklarer baggrunden for den anvendte læringsmetode. Endvidere er det vigtigt at skabe en god stemning for at fremme samarbejde og læring hos de studerende indbyrdes. 3.7 Arbejdsmåde Der lægges vægt på det praktiske arbejde, og på at alle studerende opnår de grundlæggende færdigheder. Arbejdsmetoden for den studerende i temaet vil primært være projektarbejde. Projektarbejdet foregår i grupper, men med individuelle afleveringer og opgaver tilknyttet projektarbejdet. Grupperne består af 2-4 deltagere. Grupperne sammensættes af underviserne. Undervisningsformen er lærerstyret. Projektet vil være et lukket projekt forstået på den måde, at underviserne på forhånd har defineret opgaven, der skal løses, og at underviserne delvist kender resultatet. Endelig hjælper underviserne med styring af projektets forløb gennem en forud defineret tidsplan. For at opfylde målet afholdes forelæsninger, opgaveløsning, hjemmeopgaver og lignende. I temaet kan indgå et virksomhedsbesøg til en virksomhed, der enten udfærdiger eller anvender situationsplaner. Dette kunne for eksempel være landinspektørvirksomhed eller en kommune. For at understøtte opnåelsen af målet skal forløbet koordineres med den undervisning i IT og matematikundervisning, der tilbydes sideløbende med temaet til de studerende, der har et behov for at supplere deres IT kundskaber. 3.8 Vurdering Løbende under temaet skal den studerende aflevere opgaver og resultater udarbejdet individuelt og af den gruppe den studerende deltager i. Undervi- Semesterorientering 1. semester Side 15 af 25

16 16 serne giver løbende tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne kan være mundtligt eller skriftligt til den enkelte studerende, til gruppen eller en tilbagemelding til klassen. I slutningen af forløbet gennemfører underviserne individuelle samtaler med de studerende. Disse samtaler skal især koncentrere sig om studievejledning at afdække eventuelle barrierer, der hæmmer indlæringen hos den enkelte. Derudover vil samtalen afdække i hvilken grad de studerende har opnået temaets læringsmål. Semesterorientering 1. semester Side 16 af 25

17 17 4 GIS- og geokommunikation 4.1 Formål Projektets primære formål er at gøre den studerende bekendt med flere af erhvervets arbejdsområder og øge den studerendes muligheder for selvstændigt at lære at anvende ny software. Der arbejdes videre med den enkelte studerendes læringsforståelse, herunder hvordan gruppearbejdet kan indgå som en aktiv medspiller for den enkeltes læring. De arbejdsområder, der præsenteres i forløbet er knyttet til opbygning af geografiske informationssystemer (GIS) og til udarbejdelse af kommunikative kort. 4.2 Varighed Temaet har en varighed på 6 ECTS point svarende til 3 undervisningsuger. 4.3 Mål Viden Efter forløbet har den studerende viden om: flere af erhvervets arbejdsområder inden for GIS bygnings- og boligregistret vektorbaserede datamodeler, inkl. egenskabsdata (punkter, linjer, flader inkl. attributter) dataindsamling ved hjælp af fotogrammetri redskaber til læring af nyt software projektarbejdsformer og projektstyring dansk og engelsk fagterminologi for området GIS Færdigheder Efter forløbet kan den studerende: indsamle konkrete informationer og knytte disse til eksisterende vektordata redigere vektordata så disse kan anvendes til specifikt formål geokode BBR-data til bygningsflader reflektere over korts egnethed til kommunikation af givet budskab til given målgruppe håndtere filer på en computer håndtere forskellige læringsteknikker til læring af relevant software arbejde konstruktivt for, at gruppearbejdet fremmer læring hos den enkelte 4.4 Indhold Semesterorientering 1. semester Side 17 af 25

18 18 opbygning af bygningsgis i software til håndtering af vektorbaserede data, herunder opbygning af bygningsflader indsamling og indtastning af nye egenskabsdata til eksisterende vektordata formidling af indsamlet viden i kort præsentation af kort tidsregistrering i Excel brug af diverse softwares hjælpefunktioner udarbejdelse af klikvejledninger og skærmvideoer o. lign. Arbejdsmetodik, konflikthåndtering, roller m.m. i gruppearbejdet 4.5 Arbejdsmåde Der arbejdes med et konkret projekt i grupper af 2. Undtagelsesvis kan der være 3 personer i gruppen. Der dannes sparingsgrupper. Analoge og digitale kort udarbejdes og formidles for klassen, Underviserne formidler faglig viden til klassen og vejleder de enkelte grupper. Der holdes foredrag af kort- og landmålingsteknikere beskæftiget med korttekniske arbejdsopgaver. 4.6 Læringsforudsætninger Der tages udgangspunkt i at målene for de foregående temaer er nået. 4.7 Rammefaktorer De studerende skal have adgang til: MapInfo eller tilsvarende program Relevante data Internetadgang Klikvejledninger 4.8 Vurdering De kort, grupperne har udarbejdet, vurderes af øvrige grupper i klassens og de tilknyttede undervisere i plenum. Der afholdes en seance mellem klassen og de tilknyttede undervisere, hvor de studerende kan komme med tilbagemeldinger på forløbet set i forhold til deres læring. Den enkelte studerende udarbejder en redegørelse for tidsforbrug og for, hvordan den enkelte har oplevet læringsprocessen set i forhold til opnåelsen af de mål, der er sat for læringen. Herudover skal redegørelsen indeholde overvejelser om egen rolle i gruppearbejdet. Semesterorientering 1. semester Side 18 af 25

19 19 5 Microstation og FOT 5.1 Formål Formålet med projektet, at de studerende opnår viden om digitale kort og datakvalitet og færdigheder i at anvende CAD systemer til kortdesign. Samt at de studerende opnår kendskab til geodæsi og kortprojektioner. 5.2 Varighed Temaet har en varighed på 6 ECTS points svarende til 3 undervisnings uger. 5.3 Mål Viden Efter forløbet har den studerende: viden om erhvervets arbejdsområder inden for ajourføring af vektorbaserede geodata viden om eksisterende geodatasamlinger, specifikt FOT (fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag) og ortofotos forståelse for metoder til ajourføring af vektordata her FOT kendskab til raster geodata forståelse for de af erhvervet mest anvendte kortprojektioner og datum viden om metoder til transformation mellem kortprojektioner og koordinatsystemer Færdigheder Efter forløbet kan den studerende: anvende et specifikt CAD (Microstation) til bearbejdning og til præsentation af geodata danne sig overblik over geodatas fuldstændighed og geometriske, tematisk og logisk nøjagtighed anvende forskellige relevante metoder til konvertering af geodata og til transformation af geodata anvende engelske manualer til læring af nyt fag relevant software 5.4 Indhold Til temaet er der tilknyttet et projekt. Projektet kunne gå ud på at ajourføre eksisterende geodata for et større geografisk område. De ajourførte objekter skal anvendes som grundlag for ajourføring af FOT. Ajourføringen omfatter geometrien og ikke de tilknyttede attributter. Ajourføringen skal overholde en nøjagtighed der er bedre end 10 cm i planen på veldefinerede punkter. Ajourførings indhold skal følge FOT-specifikationen. Semesterorientering 1. semester Side 19 af 25

20 Emner Fotogrammetri Vektor- og rasterdata Datakvalitet Digitale kort; FOT, KORT10, TK Ajourføring af kortdatabase MicroStation Geodæsi, kortprojektioner og koordinatsystemer Transformation af geodata Geodatakonvertering 5.5 Rammefaktorer De studerende skal have adgang til: Microstation Relevante data (FOT og ortofotos) Diverse projekttegninger Relevant litteratur. 5.6 Arbejdsmåde Underviserne formidler faglig viden på klassen og vejleder de enkelte studerende. Der kan undervejs være opgaver, som skal afleveres individuelt. Der kan arrangeres foredrag af en ekstern foredragsholder som er uddannet Kort- og landmålingstekniker. Alternativt gennemføres der virksomhedsbesøg. 5.7 Vurdering Løbende afleveres opgaver og gives feedback på afleveringerne. Semesterorientering 1. semester Side 20 af 25

21 21 6 Ajourføring og kartografi 6.1 Formål Formålet med projektet er, at den studerende opnår viden om kartografi, viden om design af kort til en specifik målgruppe og viden om GNSS opbygning, færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af faglige emner og færdigheder i at samarbejde i en gruppe om et konkret projekt. 6.2 Varighed Temaet har en varighed på 7,5 ECTS points svarende til 5 undervisnings uger. 6.3 Mål Viden Efter forløbet har den studerende viden om og forståelse for: valg af farver til præsentation af geodata GNSS opbygning, herunder RTK Generalisering, herunder målforhold rapportskrivning dansk og engelsk fagterminologi inden for projektets område samarbejdsformer Færdigheder Efter forløbet kan den studerende: anvende kartografiske metoder til design af kort til en specifik målgruppe anvende engelske manualer til læring af nyt fag relevant software arbejde målrettet med opstilling af tids- og handlingsplaner og udføre tidsregistreringer for et projekt formidle, dokumentere og vurdere valgte løsninger i skriftlig form tilrettelægge, disponere og udføre en mundtlig fremlæggelse af et fagligt emne anvende tekstbehandling til rapportskrivning forsvare et projekt mundtligt indgå i gruppearbejde 6.4 Indhold Til temaet er der tilknyttet et projekt hvor opgaven består i at ajourføre geodata ved opmåling med GNSS ud fra en given standard. Der skal udarbejdes et analogt grundkort til brug for kommende planlægningsarbejder i en kommune. Semesterorientering 1. semester Side 21 af 25

22 Emner kartografiske metoder GNSS gruppesamarbejde rapportskrivning projektarbejdsformer faglige udtryk på dansk og engelsk Word 6.5 Rammefaktorer De studerende skal have adgang til: Microstation GNSS modtagere Relevant litteratur 6.6 Læringsforudsætninger Der tages udgangspunkt i, at målene for de foregående temaer er nået. Ved arbejdet med rapportskrivning skal tages udgangspunkt i de studerendes meget forskellige forudsætninger. 6.7 Arbejdsmåde Der arbejdes med et konkret projekt i grupper med 3-4 personer. Der skrives rapport over projektet. Underviserne formidler faglig viden på klassen og vejleder de enkelte grupper. Der kan arrangeres foredrag af en ekstern foredragsholder som er uddannet Kort- og landmålingstekniker. Alternativt gennemføres der virksomhedsbesøg. 6.8 Vurdering Der afholdes prøve i form af en intern evaluering. Prøveformen er en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt. Der gives en samlet karakter i form af godkendt eller ikke godkendt. Prøven skal bestås før den studerende kan indstilles til den eksterne prøve på 2. semester. Herudover afholdes gruppeevaluering med de tilknyttede undervisere, hvor processen evalueres. Den enkelte studerende udarbejder en portfolio som afleveres til vejlederne inden mødet. Der skal endvidere redegøres for, hvilke teknikker der er anvendt for at opnå den optimale læring i gruppen eller hvis der har været problemer et bud på, hvad gik galt og overvejelser om, hvad der burde være gjort for at opnå den optimale læring. Semesterorientering 1. semester Side 22 af 25

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 7

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning 8 1.1 Baggrund 8 1.2 Kort som projekteringsgrundlag 8 1.3 Topografiske kort 8 1.4 Tekniske grundkort 9 1.5 Situationsplaner 10 1.6 Matrikelkortet 10 2 Landmåling

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere