Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for året der var gået. Beretningen indeholdt alle de punkter som ved sidste års generalforsamling blev rejst, herunder en status på hvor langt bestyrelsen er nået. Formanden tog udgangspunkt i det bestyrelsen blev pålagt af forrige generalforsamling Opsætning bom/pullert til stierne fra Plantagevej og Vestergårdsvej. Kommunen har svaret: Afspærring ved stierne. Kommunen vil bekoste og opsætte en midterstolpe ved hver af vejene. Eventuelt vil der blive udlagt natursten i siderne. Renovering af stierne der efterhånden noget ramponerede, især på stykket ved Svingkærvej. Kommunen har svaret: Stier generelt. Stierne vil blive gennemgået og en eventuel udbedring vil indgå i den videre planlægning. Anvendelse af legepladsen. Det blev forslået at der laves regler med tidspunkter f.eks. At den ikke benyttes efter kl. 22 og at den kun er for Bindeleddets beboere og deres gæster. Vi har forespurgt kommunen om vi må opsætte et skilt, med gældende regler for anvendelse af legepladsen. Kommunen har svaret: Det er i orden fra kommunens side. Parkering på vejene. Der er til manges store fortrydelse fortsat en del langtidsparkeringer på vejene inkl. Lastbiler. Kommunen har en ny parkeringsvedtægt under udarbejdelse Der er omdelt et nyt parkeringsdirektiv. bestyrelsen har fulgt op på dette med en udsendelse af vedtægterne. Det har desværre ikke resulteret i at alle beboerne ønsker at følge det, da der stadig stå store lastvogne parkeret på vore veje. Rydning af træer i plantagen, som efterhånden er blevet meget store. De tager alt lyset fra haverne langs med plantagen. Kommunen har svaret. Flemming Kruse er fra planlægger Karen Bruunsgaard blev gjort opmærksom på grundejerforeningens henvendelse til Vordingborg Kommune angående ovenstående. Jeg skal beklage det manglende svar og kan ikke umiddelbart forklare årsagen til at der ikke er svaret på henvendelsen.

2 Med hensyn til henvendelsen Natursekretariatet skal snarest foretage en besigtigelse af skovbrynet mod Plantagevej og Kristiansmindevej. Jeg kan dog med det samme oplyse at vi næppe vil foretage en beskæring af træerne, men mere sandsynlig foretage en fældning og udtynding i træerne. Om det er muligt at nå dette i indeværende vinter og om vi kan fremskaffe den fornødne økonomi til opgaven skal først undersøges. Det er aftalt at grundejerforeningen deltager i besigtigelsen. Jeg ved fra tidligere, at der en del naboer til skoven der har inddraget de yderste meter af skoven til deres private have eller til opmagasinering af forskelligt. Vi skal anmode om, at alt dette bliver fjernet, da det vil besværliggøre et evt. udtyndingsarbejde unødigt. Herefter skal vi anmode vores naboer om at respektere skellet mod skoven. Efterfølgende er der rykket for en dato for besigtigelse. Her er der endnu ikke kommet noget svar. Katte og hunde ekskrementer. Henrik skaffer skilte der anmoder hundeejere om at opsamle efterladenskaberne. M.h.t. katte har grundejere ret til at fjerne indtrængende katte. Kommunen kan anmodes om at opsætte kattefælder af den enkelte grundejer. Vi har købt skilte. Vi skal bare have sat dem op Grus på vejene. Det henstilles til ALLE grundejerne om at afslutte deres indkørsler, så de går helt ud til vejene Grus og sten der køres med ud på asfalten fra indkørsler, er med til at vejene slides hurtigere, hvorfor der bør fejes med jævne mellemrum. Det ser ud som om det kniber lidt med at få dette gjort. Hvad foreslår forsamlingen vi skal gøre? Væltet hæk ud til fælles sti mellem Kristiansmindevej og Skebækvej. Ejeren er død. Der tages kontakt til arving. De nye dårlige veje. Her er et resume af sagen. I foråret 2008 modtog/overtog Grundejerforeningen Bindeleddet de nyrenoverede veje på Vestegårdsvej og Plantagevej som private fællesveje. Umiddelbart efter overtagelse begyndte asfalten at smuldre i overfladen, når biler drejede hjulene på den. Vi henvendte os i begyndelsen af maj 2008 til kommunen, idet det var Knud Steen Jørgensen der behandlede sagen. Her fik vi den 18. juni følgende det svar: Ifølge NCC skal der strøs sand på indtil det bliver så koldt, at asfalten er hærdet af. Det er en lille vej, hvor bilerne holder stille og drejer hjulene med deres servostyring. Normalt er der lidt

3 fremdrift i en bil når den drejer hjulene. jeg vil sørge for, at der kommer sand på nu og herefter er det jer selv der har overtaget vejen. Sandet blæste af i løbet af samme eftermiddag og det hjalp aldrig. Vi skrev adskillige mails til Knud Steen Jørgensen, som løste sagen ved at undlade at svare. Herefter blev det koldt igen og asfalten stoppede med at smuldre. Indtil foråret, hvor den var gal igen. Grundejerforeningen sendte den 27. april 2009 en skrivelse til Vordingborg kommune (Vedhæftet). I skrivelsen anføres at Grundejerforeningen ønsker at vore nye veje på Plantagevej og Vestergårdsvej får udskiftet slidlaget, da det eksisterende ikke er godt nok. Almindeligt forekommende trafik kan ridse asfalten i overfladen. Foreningen har ved adskillige lejligheder klaget over dette til kommunen. Senest sammen med den i pgl. skr. vedhæftede asfaltvurdering (også vedhæftet her). Kommunen svarede den 8. juni 2009 på vores skrivelse med denne mail: Tak for din mail. Jeg har desværre været sygemeldt i en længere periode, så det er derfor, du ikke har fået svar noget før. Jeg skal tage fat på din henvendelse, så snart der bliver tid. Jeg kan se, at der er en del spørgsmål vedr. vejene, så jeg vil vise din henvendelse til Vejafdelingen. Spørgsmålet vedr. beskæring af træerne vil jeg give videre til Naturafdelingen. Jeg vender tilbage med et samlet svar. Mailen var underskrevet. Karen Bruunsgaard 15. juli 2009 havde vi besøg af Jens Clemmensen fra Vordingborg kommune, i anledning af en ulovlig indkørsel på Klappervænget. Jeg viste ved samme lejlighed Jens rundt i kvarteret og påviste de ting vi har nævnt i den vedhæftede skrivelse. Han var meget uforstående overfor, at man ikke havde reageret på vore klager over asfaltkvaliteten på vore nye veje og mente at det udelukkende må skyldes at ingen havde set det. 20. august havde vi besøg af Allan Aagren Mortensen, der var her i forbindelse med kontrol efter SEAS-NVE nedlægning af fiberkabler. Allan Aagren Mortensen har jf. hans mail af 3. juni :52 og hans besøg sammen med SEAS-NVE været inddraget i sagen om den dårlige kvalitet af vore nye veje og har overfor undertegnede og SEAS ytret at kommune vil tage sig af det og få det rettet. Vi har dog ikke hørt noget endnu. Vi har rykket kommunens koordinerende planlægger, Karen Bruunsgaard, der lovede at give et samlet svar på alle vore spørgsmål i skrivelsen, adskillige gange, men kun fået svar på nogle af vore spørgsmål og altså ikke det vedr. asfalten, idet den sidste mail den 21. oktober 2009 lød: Asfalt på Vestergårdsvej og Plantagevej. Kommunen har henvendt sig til asfalt da der er garanti på arbejdet. På nuværende tidspunkt er der ikke givet en tilbagemelding. Mvh Hugo Max Nielsen. Ud af ovenstående mente vi at der er meget lille sandsynlighed for at komme igennem med denne sag af normale kanaler, hvorfor vi påtænkte at ladet et advokatfirma tage sig af sagen

4 med den dårlige asfalt, da reparationer heraf om kort tid vil komme til at koste vores grundejerforening mange penge, hvilket vi finder særdeles uanstændigt. Det hjalp. Der er nu kommet en løsning. Asfaltslidlaget er udlagt i december måned På grund af det sene udlægningstidspunkt har det sikkert været nødvendigt med et højere bitumenindhold som giver en blødere asfalt. Dette har bevirket, at der i sommerperioden, specielt på vendepladserne, er afsat mærker i asfalten. Bjarne Skov Munk var betænkelig ved asfaltens levetid på grund af de mærker der var afsat i asfalten. Både Jens Frederiksen og Kurt Larsen var enig i, at asfalten er blevet hårdere og en kortere levetid ikke er tilfældet. Med hensyn til de mange mærker efter maskiner er det ærgeligt da det ikke er muligt at foretage så små reparationer. Det blev aftalt, at NCC på kommunens regning foretager en revneforsegling af de opståede revner som kompensation for den lange sagsbehandling. Trafikløsning omkring Svingkærvej i Ørslev. 1 NOV fremsendt foreningen sammen med øvrige foreninger en slags VETO mod lukning af Svingkærvej ud mod Ugledigevej. Vi blev hørt. Vores brev og kommunens løsning ligger på bordet. Legeplads Færdiggørelse af legeplads tilendebragt. Sommerfest Vi afholdt sommerfest 15. august. Der var ikke så mange deltagere, så vi gør det ikke igen, hvis vi bliver genvalgt. Der har været fire bestyrelsesmøder hen over året og der har været god opbakning om bestyrelsen, hvilket vi takker for. Formandens beretning blev godkendt 3. KASSEREREN AFLÆGGER REGNSKAB OG BUDGET Kassereren aflagde regnskab og budget - begge blev uddelt på mødet Robert gennemgik regnskabet Regnskab godkendt! Budgettet for 2010 blev gennemgået. Budgettet godkendt dog med det forbehold at kontingentet bliver fastsat under pkt FASTSÆTTELSES AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR Det blev besluttet at kontingentet blev pristalsreguleret således at kontingentet i 2010 er fastsat til

5 1.650 kr.. Derudover blev det, efter forslag fra Michael Hansen, enstemmigt besluttet at der sammen med kontingentet bliver opkrævet yderligere 500 kr. pr. husstand til dækning af de store udgifter der har været til snerydningen i vinteren 2009/2010. Dermed bliver det samlede opkrævede beløb på kr. 5. EVT. INDKOMNE FORSLAG BEHANDLES Der var indkommet en klage fra beboerne på Klappervænget vedr. parkering og ulovlig etableret indkørsel af beboer på Svingkærvej. Klagen blev behandlet, ligesom løsningsforslag blev drøftet. Grundejerforeningen har i flere omgange været i kontakt med kommunen for at løse problemet, og kommunen kommer med 2 løsningsforslag, enten giver man beboeren tilladelse til at etablere en indkørsel, eller også kan grundejerforeningen etablere rækværk, hegn eller lignende. Det blev besluttet at bestyrelsen undersøger mulighederne for etablering af autoværn, store sten o.lign og foranlediger at en afspærring bliver etableret. 6. VALG TIL BESTYRELSEN MV. EFTER PKT. H. Den nuværende bestyrelse havde lavet et oplæg til den ny bestyrelse. På valg var flg.: Næstformand: Thomas Larsen blev genvalgt 1. bestyrelsesmedlem: Michael Andersen blev valgt 1. revisor: Børge Andersen blev genvalgt 2. bestyrelsessuppleant: Gitte Nielsen blev valgt 7. EVENTUELT Snerydning: I vinterens løb har der været problemer med manglende og meget sparsom snerydning på Svingkjærvej, Byggårdsvej samt Ugledigevej som har vanskeliggjort trafikken ud fra vores ryddede veje. Bestyrelsen drøfter dette med kommunen. Det blev nævnt at der pt. Kører en sag i Allerød omkring snerydning på fællesveje. Bestyrelsen bedes følge med i resultatet af denne, da den kan få betydning for grundejerforeningens udgifter til snerydning. Vedtægter: Der var en anmodning om at disse blev lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste at de ligger på hjemmesiden. Regler for private fællesveje: Bestyrelsen er blevet bedt om at undersøge reglerne på området, og evt lægge dem på hjemmesiden. Gadebelysning: Der blev forespurgt om hvem man skal kontakte hvis der er problemer med gadebelysningen. Bestyrelsen henviser til kommunens hjemmeside omkring dette. Herefter blev mødet hævet. Tak til de fremmødte for et godt møde.

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere