Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør. Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur. Arbejdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør. Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur. Arbejdsprogram"

Transkript

1 Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur Arbejdsprogram Oktober 2015

2 Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur Arbejdsprogram Oktober 2015 Dato: Udarbejdet af: LM

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Opgaven Vores tilgang til opgaven Åben køreplanlagt kørsel-analyse Aktiviteter Udbud Efterspørgsel Flextur-analyse Movias analyse Denne analyse Konklusioner og afrapportering Bemanding, tidsplan og budget Bemanding Tidsplan Budget Side 2

4 1 Indledning 1.1 Baggrund I perioden sker der besparelser på mere end seks millioner kroner per år i den åbne kollektive bustrafik i Helsingør Kommune: I december 2014 er der sket ændringer på linjerne 340 og 347 hvor kørsel i weekenden og alle ugens aftener er fjernet, linje 345 hvor aftenkørsel er fjernet samt på linje 342, hvor de sidste ture er fjernet alle dage. I december 2015 sker yderligere ændringer idet buslinje 803 afkortes, servicebuslinje 342 omlægges og buslinje 340 reduceres i antal afgange. Samtidig har Helsingør Kommune fra begyndelsen af 2014 været tilsluttet Flextur. Der har siden været en konstant stigning i antallet af ture således, at der i øjeblikket foretages ca Flexture per måned. I 2016 forventes det, at Helsingør Kommune har udgifter til åben køreplanlagt kollektiv bustrafik på knap 31 mio. kr. Udgifterne til Flextur er ifølge Movias budget for kommunen vurderet til at være 3,7-3,9 mio. kr. afhængig af, om der vælges grund- eller kommunetakst. 1.2 Opgaven Helsingør Kommune ønsker sammen med Movia at underkaste den lokale kollektive transport, som omfatter de kommunalt finansierede busruter og Flextur, et serviceeftersyn. Udgør de to typer af lokal offentlig transport et tilfredsstillende og ensartet tilbud til kommunens borgere, når de sidste ændringer er realiseret i 2016? Og hvilke typer af yderligere justeringer og tilpasninger kan der peges på, så de samlede kommunale ressourcer giver mest og bedst service til borgerene og besøgende i kommunen. For den lokale køreplanlagte kollektive transport skal der kigges på, om der er målgrupper, områder eller tidspunkter som ikke er tilstrækkelig dækket, og om der er et nogenlunde ensartet serviceniveau rundt om i kommunen. Der skal peges på indsatsområder og forbedringer, men der skal ikke grundlæggende etableres et nyt rutenet. For Flextur skal det undersøges, hvilke transportbehov den dækker, på hvilken måde den supplerer den åbne kørsel, samt hvilken efterspørgsel der kan forventes fremover. Der skal også her peges på eventuelle justeringer, indenfor de rammer konceptet muliggør. Grænseflader skal undersøges. Er der den rette arbejdsdeling mellem den åbne kørsel og Flextur, og er der et yderligere potentiale for at Flextur erstatter rutebunden kørsel (eller omvendt)? Opgaven omfatter ikke de lukkede kommunale kørselsordninger, men Side 3

5 netop spørgsmålet om grænseflader er relevant, idet en god kollektiv transport i et vist omfang kan varetage kørselsopgaver, som ellers skulle varetages i lukket kørsel. Fokus er på den kommunalt finansierede kollektive transport. Men for kunderne er det den samlede rejse som er relevant. Derfor skal der også kigges på sammenhæng i forhold til regionale busruter, lokalbaner og Kystbanen samt de lokale buslinjer imellem. Den sammenhængende rejse omfatter også muligheden for at kunne kombinere cykel og bil med den kollektive transport. 1.3 Vores tilgang til opgaven Opgaven har hverken til formål at finde yderligere besparelser eller at pege på nye udgiftskrævende initiativer. Vi betragter den økonomiske ramme for den kollektive transport som fastlagt. Hovedfokus er på spørgsmålet om, hvordan man får det mest optimale ud af denne ramme, og om der kan opnås servicemæssige forbedringer indenfor rammen. Analysen baseres på eksisterende datamateriale. Der gennemføres ikke nye dataindsamlinger. Der foreligger allerede mange data om udbud og efterspørgsel i Helsingør Kommune. Disse data behandles og sammenstilles på en måde, så der gives svar på de stillede spørgsmål. Yderligere inddrages relevant ikke kommunespecifik viden fx fra Movias kundetilfredshedsundersøgelser for den køreplanlagte kørsel og for Flextur. Side 4

6 2 Åben køreplanlagt kørsel-analyse 2.1 Aktiviteter De faglige aktiviteter, som tilsammen danner basis for analysen, er skitseret i nedenstående figur, som er opdelt i udbud af og efterspørgsel efter kollektiv transport. Udbuddet er relevant at beskrive både i dagens situation samt efter realisering af de planlagte ændringer i Data for efterspørgslen vil være relateret til dagens situation, men suppleres med viden om planlagte og mulige ændringer fremover. Udbud Efterspørgsel Tilgængelighed Geografisk Dagen Ugen Busdrift Udbredelse Omfang Benyttelse Passagerer Tidsforbrug Skift Rammer Demografi Byudvikling Infrastruktur Målgrupper Børn Unge Pendlere Ældre Faglig fokus og aktiviteter i analysen af den åbne køreplanlagte kørsel 2.2 Udbud Udbuddet af kollektiv transport i Helsingør Kommune optegnes og beskrives. Til det anvender vi: Rejseplansdata, som Tetraplan har adgang til GIS-lag af linjerne, som rekvireres via Movia Opgørelser af buslinjernes timeforbrug, som rekvireres via Movia Vi vil i opgørelsen opdele nettet efter linjernes vigtigste betjeningsfunktion, fx. som vist til højre. Resultatet vil være kort og tabeller som giver et overblik over den geografiske udbredelse, betjeningsniveau/-tidsrum samt ressourceindsats. Oplandslinjer: Radial linje 342 Tværgående linjer 340, 345, 347 Bybusser: A-bus linje 801A Bybuslinjer 802, 803 Service linjer 840, 841 Ind og ud af kommunen: Fælleskommunale linjer 353, 388 R-bus linje 390R Natbuslinjer: 90N, 91N og 95N Tog: Lokalbaner: 930, 940 Kystbanen Side 5

7 Til at beskrive tilgængeligheden til den kollektive transport forskellige steder i kommunen og på forskellige tider anvender vi disse data: Rejseplansdata BBR og CVR: oplysninger om boliger, ansatte samt lokalisering af detailhandel og centrale institutioner. Tetraplan ligger inde med disse oplysninger, men det skal undersøges om kommunen har nyere data især om lokalisering af virksomheder/ institutioner Vi anvender værktøjet TPrejsetid til at optegne den kollektive tilgængelighed til 5-10 vigtige lokaliteter, der udvælges sammen med arbejdsgruppen. For disse lokaliteter opgøres tilgængeligheden til og fra boliger og arbejdspladser. Data fra rejseplanen anvendes også til at beskrive betjeningsniveauet forskellige steder i kommunen. Som vist til højre over døgnet, men også på forskellige tider af døgnet og ugen er relevant at kortlægge. Hvor lang tid tager det til Kulturværftet en hverdagsmorgen? 2.3 Efterspørgsel Unikke bus- og togafgange indenfor 400 meter? Benyttelsen beskrives udfra disse primære kilder: Passageropgørelser, som rekvireres via Movia Rejsekortsdata, som rekvireres via Bus&Tog samarbejdet Der er passagertællinger på alle linjer i Helsingør Kommune. På de fleste af linjerne i form af tællebus baserede registreringer af på- og afstigere. For enkelte linjer foreligger alene manuelle tællinger. Data bruges til at tegne et billede af benyttelsen på de enkelte linjer og afgange. Data kan visualiseres på stoppesteder for at identificere steder med en stor efterspørgsel. Rejsekortsregistreringer er en unik mulighed for at få en indsigt i rejserelationer og skiftemønstre. Rejsekort er fortsat under indfasning i området. Med de omfattende passagertællinger Movia ligger inde med for området, er det imidlertid muligt at vurdere udbredelsen af rejsekort på forskellige linjer. Side 6

8 Rammebetingelserne beskrives udfra følgende primære kilder: Transportvaneundersøgelsen (TU), som Tetraplan ligger inde med og som både Movia og Helsingør Kommunes er medejere af Befolkningsprognose, Danmarks Statistik, som er frit tilgængelig i Statistikbanken Diverse udviklingsplaner for Helsingør Kommune Rammebetingelserne for den kollektive transport har en stor betydning for den konkrete transportefterspørgsel og for den kollektive transports evne til at tilfredsstille denne. Den demografiske udvikling er uden sammenligning den enkeltfaktor, der rundt om i landet udfordre den kollektive transport mest. Fraflytning af især unge fra yderområderne og tilflytning til de større byer betyder en stærkt faldende efterspørgsel nogle steder og en stigende efterspørgsel andre steder. For at identificere forholdene i Helsingør foretages en beregning af, hvad den demografiske udvikling, alt andet lige, vil betyde for efterspørgslen efter kollektiv transport i kommunen i de kommende år. Rent praktisk foretages beregningen ud fra data fra TU og Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Rammebetingelserne omfatter også større ændringer i lokalisering, byudvikling og infrastruktur. Vores tilgang til dette er af kvalitativ karakter, idet vi vil beskrive de større vedtagne ændringer, som får betydning for den offentlige transport. Det gælder for rejser ud og ind i kommunen fx pga centralisering af sygehuse og erhvervsuddannelser. Og det gælder interne rejser fx. pga ædringer i skolestrukturen. Målgrupper beskrives udfra disse primære kilder: For Nordsjælland betød den demografiske udvikling fra , alt andet lige, en vækst i den kollektive bustrafik på 1 % Kilde: Opfølgning på Trafikplan 2013 Transportvaneundersøgelsen (TU) Adresser for transportberettigede folkeskoleelever, rekvireres hos Helsingør Kommune (med de fornødne aftaler om fortrolig behandling af data) Elever til ungdomsuddannelserne, data via Region Hovedstaden Pendlingsdata, rekvireres via kommunen, alternativt via Statistikbanken Side 7

9 Den kollektive transports primære målgrupper skal identificeres, og så vidt det er muligt knyttes til de forskellige kategorier af busbetjening. Livsfaser er en velegnet måde at få et indblik i transportbehov, herunder behovet for kollektiv transport. Centrale målgrupper er folkeskoleelever der har langt til skole eller hvis skolevej er farlig at færdes på, unge der skal til ungdomsuddannelser, arbejdspendlere samt ældre der skal købe ind eller har andre ærinder. Fritid 27% Ærinde 31% Arbejde 24% Uddannelse 18% Ud fra TU udtrækkes generel viden om de overordnede kendetegn ved trafikanterne i Helsingør Kommune i al almindelighed og i den kollektive transport i særdeleshed. Data rækker ikke til detaljerede og yderligere geografisk opdelte analyser. Busture internet samt til/fra Helsingør Kilde: TU Til at tegne et billede af folkeeleveres brug af offentlig transport indhentes oplysninger om bopæl for transportberettigede elever i kommunen. Det undersøges om der findes særlige ordninger eller om alle elever anvender åben kollektiv transport. Eleverne sendes en tur gennem rejseplanen og serviceniveauet i form af vente- og rejsetider kortlægges. For elever til ungdomsuddannelser benyttes et nyere datasæt oparbejdet for Region Hovedstaden i forbindelse med en nyere udredninger om elever til gymnasier og erhvervsskoler. Pendlingsstatistik anvendes til at tegne et billede af omfang og relationer for indbyggernes arbejdsrejser samt af omfanget af indpendlere. Side 8

10 3 Flextur-analyse 3.1 Movias analyse Movia har allerede udarbejdet en analyse af Flextur i Helsingør Kommune og herunder bl.a. beskrevet væsentlige udviklingstræk, set på hvem brugerne af Flextur i kommunen er samt beskrevet omkostninger. Denne analyse af Flextur i Helsingør skal supplere og bidrage med at få kigget nærmere på det konkrete, geografiske brugsmønster for at give svar på denne type af spørgsmål: Er der rejser som alternativt kunne foretages i åben køreplanlagt kørsel? Er der lokaliteter, hvortil der i helt særlig grad anvendes Flextur? Omkostninger på turniveau - er der særligt dyre relationer og tidspunkter? 3.2 Denne analyse Movia leverer kørselsdata for alle de lidt over ture der er foretaget med Flextur fra starten i 2014 og frem til nu. Der leveres en database, som for hver tur som omfatter disse oplysninger: Adresser eller koordinater for for rejsens udgangspunkt og slutdestination Måned, ugedag og tid på dagen (bestilt til hvornår og gennemført hvornår?) Antal som rejser på bestillingen Medbringes rollator/kørestol/førehund Samlet rejsetid fra dør-dør Typer af destinationer (Movias kodning) Brugerens alder og køn for internetbestilte rejser Unik id for den rejsende - alternativt antal ture i perioden Omkostninger i alt samt kundens betaling De fire første variable er afgørende for, at vi kan gennemføre analysen (need to have). Der øvrige er relevante, når vi skal fortolke resultater (nice to have). Da oplysninger om brugeren (alder og køn) kun findes for den fjerdedel af rejserne, som er bestilt via internettet, vil vi kun i begrænset omfang kunne analysere på denne parameter. Det samme gælder formentlig spørgsmålet om brugerens antal ture i perioden. Side 9

11 Alle de ca ture som er udført siden ordningens start sendes en tur gennem rejseplanen. Rent praktisk anvender vi TPrejsetid til at foretage de mange opslag. For hver Flextursrejse beregnes for den samme rejse med åben kollektiv transport: Samlet rejsetid fra dør-dør (inkl. gang til/fra stoppested/station) Gangafstande mellem aktuelle stoppesteder/stationer og rejsens udgangspunkt/-endemål Antal skift (Evt. pris) Vi forventer, at analysen kan bruges til at vurdere, hvor stor en andel af Flextursrejserne der i princippet kunne foretages med åben kollektiv transport under hensyntagen til en acceptabel gangafstand, på fx 700 meter i Helsingør by og meter udenfor, samt en acceptabel samlet rejsetid på fx i alt en time for rejser indenfor kommunens egen grænse. For de Flexture hvor der konstateres et alternativ i form af åben køreplanlagt kollektiv transport vurderes, hvor mange af brugerne der reelt vil kunne skifte. Det sker ud fra kendskab til, hvor mange der medbringer hjælpemidler samt hvilke destinationer der rejses til. Forventningen er ikke præcist at komme igennem med en vurdering af hver enkelt rejse, men at komme med det bedst mulige skøn på et overordnet niveau. Men udgangspunkt i Flextursdata vil vi også se på, hvilke områder, relationer og korridorer der er særligt populære. Vi vil lave en visualisering af områderelationer ved at samle data i nogle større zoner, så det bliver mere tydeligt, hvor den største efterspørgsel er. Endvidere kan det overvejes, at foretage en vejnetsudlægning og optegning af hvor Flexturene er på vejnettet, for at visualisere hvor i kommunen og i hvilke korridorer der er den største efterspørgsel. Side 10

12 4 Konklusioner og afrapportering Aktiviteter beskrevet hidtil har til formål at give et indblik i udbud og efterspørgsel af lokal kollektiv transport i dagens og morgendagens situation. På basis af den viden tegnes et billede af den kollektive trafiks dækning rundt om i kommunen og i forhold til forskellige målgrupper. Det udgør et vidensmæssigt afsæt til at vurdere, om der kan anbefales justeringer og tilpasninger. Resultaterne fra dataanalyserne sættes til diskussion med henblik på at finde relevante forslag til justeringer. Der gennemføres en intern workshop hvor deltagerne i udgangspunktet er arbejdsgruppens medarbejdere fra Movia og fra Helsingør Kommune. Tetraplan udarbejder de faglige oplæg, gennemfører og samler op fra workshoppen. Workshoppen er direkte input til at identificere de fremadrettede forslag til justeringer i Helsingør Kommune, og udgør derfor et vigtigt input i afrapporteringen. Status Workshop Forslag/justeringer Afrapportering Åben kørsel Flextur Grænseflader Sammenhæng Åben kørsel Flextur Grænseflader Sammenhæng Faser i busanalysen Afrapporteringen vil udover analyserne forholde sig de målsætninger der er formuleret i forskellige andre planer med relevans for den kollektive trafik, fx mål om passagervækst i Trafikplan 2013 samt generelle mål i kommunens mobilitetsplan. På tilsvarende måde vil der være en kort generel beskrivelse af de drivere, der har betydning borgernes valg af transportmidler, og en identifikation af hvilke der er relevante i Helsingør Kommune. Centralt i opgaveløsningen er, at resultater skal kunne kommunikeres bredt til bl.a. politikere og borgere. Derfor vil afrapporteringen af den endelige busanalyse omfatte en ikke teknisk sammenfatning. På samme måde vil selve analysen blive beskrevet i en form som ikke er teknisk tung. Eventuelle tekniske beregningsgange og delresultater vil kunne dokumenteres selvstændigt. Side 11

13 5 Bemanding, tidsplan og budget 5.1 Bemanding Tetraplans projektleder på opgaven vil være chefrådgiver Lykke Magelund. Derudover tilbyder vi følgende gennemgående bemanding på opgaven: Rådgiver Hans Martin Johansen Chefrådgiver Jakob Høj En kort beskrivelse af de enkelte medarbejdere i projektteamet følger nedenfor. Tetraplan: Chefrådgiver Lykke Magelund, civilingeniør 1984, ph.d Lykke har stor erfaring inden for analyser af transportadfærd. Har været projektleder for analyser med både kvalitative og kvantitative angrebsvinkler. Har indgående kendskab til alle faser i dataindsamling, fra design over indsamling til behandling og fortolkning. Stor erfaring i analyse og formidling af komplicerede stofområder. Arbejder i øvrigt med kollektiv transport, herunder udarbejdelse af strategiske planer. Har bistået Movia, Midttrafik og Sydbus med deres strategiske trafikplaner. Har senest bistået Norddjurs og Aalborg Kommuner med planer for bybussystemer. Har arbejdet med kørselsordninger, herunder Flextrafik, for Transportministeriet, Movia og flere kommuner. Tetraplan: Rådgiver Hans Martin Johansen, civilingeniør 2006 Hans arbejder med vurderinger og analyser af persontransport på vej og med kollektiv trafik, herunder med anvendelse af trafikmodeller til trafikale konsekvensvurderinger samt med avanceret databehandling i GIS-systemer. Han har stor erfaring i at arbejde med stedfæstede data i relation til kortlægning og analyser af tilgængelighed og serviceniveauer i kollektiv trafik. Han havde ansvaret for gennemførelse af de regionale tilgængelighedsvurderinger i Let at komme rundt analyserne for Region Hovedstaden og gennemfører p.t. konsekvensvurderinger af nye køreplanoplæg for DSB. Tetraplan: Chefrådgiver Jakob Høj, civilingeniør 1987 Jakob har en omfattende erfaring med trafikplanlægning primært i relation til: mobilitetsplanlægning, kollektiv trafik, trafikmodeller samt trafiksikkerhed og -miljø. I Tetraplan er han ansvarlig for planlægningsindsats over for kommuner på de trafikale, trafiksikkerhedsmæssige og miljømæssige områder. Jakob Høj har omfattende erfaring som projektleder for såvel analyse- og udredningsopgaver i statsligt regi og for kommunale planlægningsopgaver. Jakob har på en række opgaver arbejdet analyser af tilgængelighed i forhold til kollektiv trafik. Side 12

14 5.2 Tidsplan Nedenfor er vist et forslag til tidsplan for arbejdet, som skal være afrapporteret inden årsskiftet. Der bliver tale om et komprimeret forløb, men det anses for realistisk, da alt tyder på, at de data der ligger til grund kan fremskaffes relativt hurtigt. Der er lagt op til fire møder i projektgruppen, heraf er det ene i form af en ½ dags workshop. Åben kørsel Udbud - analyse Efterspørgsel - analyse Flextur Benyttelse - analyse Workshop Konklusioner/forslag Afrapportering Udkast Endelig afrapportering Projektmøder Måned oktober november december Uge Budget Opgaven er udbudt med en budgetramme på kr. ekskl. moms. Nedenfor er vist et skøn over, hvordan disponeringen på de forskellige aktiviteter kan ske, indenfor den udstukne ramme. Aktivitet Honorar ekskl. moms Åben kørsel - analyse Flextur - analyse Workshop - forberedelse og opsamling Konklusioner/forslag Afrapportering Møder Alt i alt Side 13

Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Kommune

Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Kommune Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Kommune Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur Januar 2016 Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Kommune Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan.

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan. Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner TØF d. 1.10.2015 Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE lm@tetraplan.dk Tilbringertransport Fra et togperspektiv Bus er et vigtigt tilbringertransportmiddel

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Sammenfatning Marts 2010 Dato: 8.3.2010 Udarbejdet af: LM/JaH/HMJ/SFJ Kontrolleret/godkendt: LM Filnavn: S:\1520031.Midttrafik rutestruktur\slutrapport\sammenfatning.doc

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Trafikbestilling 2014

Trafikbestilling 2014 Movia Trafikbestillerkonference 13. og 14. juni 2013 Trafikbestilling 2014 Af Vej- og Trafikchef Torben Kelm Danielsen Vordingborg kommune Ca. 46.000 indbyggere 3 købstæder (Vordingborg, Præstø, Stege)

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus Baggrund for Ønsker mere attraktiv og konkurrencedygtig kollektiv trafik som et trafikpolitisk redskab Ønsker at tiltrække flere passagerer Ønsker en mere ressource-effektiv bybustrafik Ønsker bedre koordination

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé:

Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat

Læs mere

Den nye Transportvaneundersøgelse

Den nye Transportvaneundersøgelse Vejforum 2010 Den nye Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelsen (TU) blev relanceret i 2006 med en ny og forbedret spørgeteknik og dataopsamlingsmetode. Datakvaliteten, datamængden og ikke mindst

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013 Cykelreservation i busserne i Nordjylland 6. November 2013 Projektet kort fortalt Ansøgning til Trafikstyrelsen Arbejdsgruppe bestående af DCF, NT og COWI Fokusgruppe med chauffører Møder med entreprenører

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side -

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side - Et resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - side - Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Udgiver: Nordjyllands Trafikselskab Tekst og grafik: Tetraplan A/S og NT Redigeret af: Journalist Tinka

Læs mere