1. Forord Nordisk samarbejde Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20"

Transkript

1 Inholdsfortegnelse 1. Forord Nordisk samarbejde Ministerrådsforslag og centrale initiativer Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år Oversigt over de nordiske institutioners regnskaber i nøgletal Meddelser til Nordisk Råd. Rekommendationer, fremstillinger, ytringer Oversigt over Nordisk Ministerråds aktiviteteter fordelt på budgetpostnivå Kultur Dispositionsmidler - Kultur Nordisk Kulturforum og sakkyndiggrupper Nordisk Kulturfond...96 Børn og unge Nordiskt idrottssamarbete Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) Ledningsgrupp för nord. barn- och ungdomskultur...99 Film og medier Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid Spell IT (Utvikling av computerspil) Nordisk Film- och TV-fond NORDICOM Nordisk Journalistcenter (NJC) Kunstområdet Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK) Nordiska Museikommittén Nordisk Musikkommitté (NOMUS) Mobilitets- og residensprogram Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen) Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA) Nordiske kulturhuse Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Vedlikehold kulturhusene Nordens institut i Finland (NIFIN) Andre kultursatsninger Samisk samarbeid Nordiska kulturprojekt i utlandet Ligestilling Generel indledning Projektmedel - Jämställdhet Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK)

2 Lov Projektmedel - Lagstiftning Uddannelse og forskning Dispositionsmedel-Utbildning och forskning Politikudvikling m.v Nordiskt skolsamarbete (NSS) Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL) Ledningsgruppen för högre utbildning-høgut Nordens Sprogråd Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur Politikudvikling voksnes læring Mobilitets- og netværksprogrammer Nordplus junior Nordplus Voksen Nordplus (Högre utbildning) Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU) Nordplus språk Norden-undervisning i utlandet NordForsk NordForsk Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar Nordisk videnskabelig information (Nordbib) Nordisk forskningsprogram om epidemiologi Forskningsprogram NORDUnet Nordisk Forskerskoleprogram Nordiske spidsforskningsenheder, medicin Nordisk komitè for Bioetikk Forskning i øvrigt Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Nordisk Samisk Institutt (NSI) Arbejdsmarked og -miljø Prosjektmedel Arbetsmarknad och miljø Nordjobb Informationsprojektet Institut för vidareutbilds inom arbetsmiljö (NIVA) Näring, energi og regional Projektmedel - Näring Projektmedel - Energi Projektmedel - Regionalpolitik Nordisk InnovationsCenter Nordregio Nordisk Energiforskning (NEF) Socialpolitik Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR) Nomesko og Nososko

3 Välfärdsforskning Projektmedel - Narkotikasamarbejde Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) * Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) Nord. nämnden för alkohol- och drogforsk. (NAD) Nord. samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD) Nord. utbild.program för social service (NOPUS) Finanspolitik Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik Miljø Projektmedel - Miljø NEFCOS Miljøudviklingsfond SVANEN Nordisk miljömärkning Fiskeri, Jord- og skovbrug og levnedsmidler Fiskeri Projektmedel - Fiskeri Jord- og skovbrug Prosjektmedel- Jord- och skogsbruk Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) Nordisk genbank för husdjur Samnordisk skogsforskning (SNS) Nordiska Genbanken (NGB) Levnedsmidler Projektmedel - Levnedsmidler Forskning - levnedsmidler Nabopolitik Kunskapsuppbyggning och nätverk Deltagande i EU:s partnerskap, samarbete med frivilligsektorn i Norvdästryssland, samarbete i Barentsregionen Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen NGO-virksomhed i Østersøregionen Politiske initiativer Grænseregionalt samarbejde Arktisk samarbeidsprogram Sekretariat og andre fællesaktiviteter Ministerrådets sekretariat (NMRS) Nedbrydelse af grænsehindringer Reformer på institutionsområdet Europasamarbejdet Föreningarna Nordens Förbund Bidrag för Västnorden Nordiskt statistiskt samarbete Generalsekreterarens disponeringsreserv Ministerrådets strategiske initiativer (Formandskabspuljen) Stöd till frivillig sektorn Holdbart Norden

4 Informationsverksamhet Informationsverksamhet utanför Norden Norden i Fokus (info.vinduene) Hallo Norden Översättning och tolkning Tjänstemannautbyte Publikationsverksamheten Strukturpulje Specielle skemaer for Satsninger på Børn og Unge, Frivilligsektoren og Nabopolitikområdet Oversigt over udvalgte rapporter Forkortelser

5 1. Forord De nordiske lande står overfor stadige krav om fornyelse og effektivisering for at kunne imødekomme de udfordringer en stadig mere globaliseret verden indebærer. Disse udfordringer har også præget det nordiske samarbejde i. Opfølgningen af Nordisk Ministerråds struktur og moderniseringsarbejde har naturligvis været en stor del af arbejdet i for at sikre styrkelsen af det nordiske samarbejdes politiske relevans og effektivitet. Også de internationale omgivelser stiller krav til det nordiske samarbejde. Den internationale og i særdeleshed den europæiske udvikling har ikke mindst de senere år indebåret, at store skridt er blevet taget i retning af større åbenhed og et bredere samarbejde. Uden for de politiske strukturer forstærkes de internationale tendenser gennem den tiltagende økonomiske globalisering. Mange af de udfordringer, som globaliseringen skaber, kan ikke løses af et enkelt land, men kræver at lande eller regioner optræder samtidig og koordineret. Med de ligheder de nordiske lande har, er det naturligt sammen at forsøge at finde fælles løsninger. Sammen kan de nordiske lande nemlig gå forrest og skabe løsninger på de globale udfordringer, der er og samtidig positionere Norden i en stadig stærkere konkurrencesituation. Globaliseringen giver os derfor også mange muligheder. Flere muligheder end udfordringer er heldigvis udgangspunktet. Derfor skal de nordiske lande også fortsat være langt fremme når det kommer til at være førende inden for forskning og innovation og sikre en høj konkurrenceevne hos de nordiske lande. Beretningen om Nordisk Ministerråds virksomhed giver en oversigt over aktiviteter og resultater af samarbejdet i. Den giver oplysninger om det faglige og politiske arbejde inden for de enkelte samarbejdsområder, samt de tværgående temaer, som i særlig grad påkalder interesse. Beretningen gengiver Ministerrådsforslag, Nordisk Råds rekommandationer, fremstillinger til Nordisk Ministerråd, samt ministerrådets svar på disse. Beretningen indeholder Nordisk Ministerråds regnskaber for og en oversigt over de nordiske institutioners regnskaber i nøgletal. Årsberetningen for overleveres hermed. København, September 2007 Hálldor Ásgrímsson Generalsekretær 9

6 2. Nordisk samarbejde Nordisk Ministerråd arbejder i under norsk formandskab. Titlen for det norske formandskabsprogram var Det nye Norden: Fornyelse og samarbejde i Nord-Europa med tre undertemaer, som var Europas nordområder, den nordiske velfærdsmodel og kundskab, fornyelse og værdiskabelse. I det følgende fremhæves visse dele af Nordisk Ministerråds virksomhed af særlig betydning. Forandring og fornyelse Det nordiske samarbejdes udfordring i en stadig mere globaliseret og internationaliseret verden er at sikre og udvikle den indbyrdes nordiske dialog og samarbejde. Samarbejdet skal både ske i forhold til et stærkt udvidet EU og i forhold til de hovedprioriteringer, der er på den nordiske dagsorden. På social- og sundhedsområdet blev der i vedtaget en ny projektstrategi for at styrke en mere fokuseret og målrettet anvendelse af sektorens projektmidler, således at sektorens ressourcer fokuseres på de højst politisk prioriterede områder. Strategien er koncentreret om tre prioriteringsområder: fremme af folkesundhed og socialt velbefindende, bekæmpelse af misbrug af rusmidler med fokus på narkotika samt samarbejde med nabolandene. Uddannelse og forskning har i været et vigtigt område i det nordiske. I blev udlysningsteksten for Nordic Master Program taget frem. Målet med Nordic Master Program er stærkere samarbejde mellem nordiske universiteter og højskoler og at skabe internationalt konkurrencedygtige masterprogrammer, som kan bidrage til at gøre Norden til et mere attraktivt studieområde. En hjørnesten indenfor udviklingen af det nordisk baltiske samarbejde på dette område blev i samlingen af programvirksomheden under Nordplus rammeprogrammet for perioden Det nye rammeprogram blev åbnet for deltagelse fra Estland, Letland og Litauen på lige fod med de nordiske lande. Den overordnede målsætning for rammeprogrammet er at bidrage til udvikling af kvalitet og innovation i uddannelsessystemerne i deltagerlandene. Nordiske værdier som konkurrenceparameter Det nordiske velfærdssamfund står i dag overfor nye udfordringer som i høj grad knytter sig til udviklingen på den internationale arena både i forhold til den globale udvikling, det udvidede EU, og forandringer i Naboskabslandene. I blev der bl.a. via resultater fra afslutningen af Ministerrådets femårige velfærdsforskningsprogram sat fokus på, hvordan de nordiske lande kan videreudvikle den nordiske velfærdsmodel så den kan klare sig i den globale konkurrenceøkonomi og bevare sammenhængskraften. Der foregår meget innovation og udviklingsarbejde indenfor velfærdsområdet i Norden, som de nordiske lande kan lære af - såvel indenfor Norden som i landene udenfor Norden, hvor den nordiske velfærdsmodel som koncept tiltrækker stor international opmærksomhed særligt i EU. Særlig begrebet flex-security har været på den europæiske dagsorden. I forbindelse med afslutning af Nordisk Ministerråds velfærdsprogram i, er der produceret ny og nyttig viden som har givet et solidt underlag for den videre debat om udvikling af det nordiske velfærdssamfund. Forskningsprogrammet er blevet fulgt op af en række konkrete initiativer blandt andet en debatrapport om den nordiske velfærdsmodels fremtid i en global konkurrenceøkonomi som det 10

7 danske ugebrev Mandag Morgen har udarbejdet for Nordisk Ministerråd under titlen Norden som global vinderregion. En fortsættelse af indsatsen om Norden som global vinderregion og vigtigheden af at styrke Norden i den globale udfordring blev ligeledes understreget på Nordisk Råds Session i. Her satte statsministrene fokus på globaliseringsarbejdet i Norden. I Nordisk Ministerråd er dette fokus blevet udmøntet i et tværsektorielt samarbejde for at styrke den fælles nordiske konkurrencekraft indenfor områder såsom klima, miljø og energi, forskning, uddannelse og innovation samt grænsehindringsproblematikker. Globaliseringsarbejdet griber ind i de politikområder, der berøres i næring, energi og regionalsamarbejdet (NER), og er derfor et vigtigt element i det arbejde, der foregår på området, hvor målsætningen er, at de fælles nordiske værdier og løsningsmuligheder indenfor de tre politikområder skal styrkes og videreudvikles for at øge fremtidens velfærd og vækst i relation til den øgede konkurrence. På det energipolitiske område betyder det bl.a., at Norden fungerer som foregangsland for nye energiteknologier i form af f.eks. bæredygtighed i produktionen og anvendelsen af energi i Norden. I september blev et projekt, der fokuserer på det tværsektorielle samarbejde, igangsat med titlen De energimæssige, næringsmæssige og regionale muligheder ved et ekspanderende bioenergimarked. Projektets målsætning er at udnytte og synliggøre synergier indenfor energi-, nærings- og regionalpolitikken i Norden, og i projektet arbejdes der med beskrivelser og analyser af bl.a. muligheder for nordiske aktører, energipolitiske effekter af et ekspanderende bioenergimarked samt af rammebetingelserne for bioenergi i Norden. Projektet, der administreres af Nordisk Energiforskning (NEF), understreger således muligheder for samarbejde indenfor ministerrådet for Næring, Energi og Regional (MR-NER), og viser, hvordan spill-over effekter indenfor de tre områder positivt kan øge vækst og bæredygtighed i Norden. Nordisk Ministerråd lancerede i november programmet Ny Nordisk Mad. Med programmet vil Nordisk Ministerråd udvikle, fremme og synliggøre de værdier og potentialer, som ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur. Ny Nordisk Mad er en konkret værdiskabende og innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. En satsning, der kan bidrage til at brande og synliggøre de nordiske værdier ved at koble Nordens styrker sammen inden for gastronomi, madkultur, turisme, regionale værdier, sundhed, velfærd, erhvervsudvikling, råvarer og værdiskabelse i fødevareproduktionen. Programmet bidrager til, at udvikle en nordisk vision og skabe en fælles forståelse for den nordiske mad og madkultur. I blev der desuden peget på behovet for at styrke et samordnet nordisk samarbejde om forskning. En international konference om Investing in Research and Innovation blev arrangeret i samarbejde med EU. I tilknytning til konferencen blev to rapporter præsenteret som underlag for fortsat udvikling af det nordiske samarbejde på forsknings-, innovations- og kundskabsområdet. Også de nordiske kvinders og mænds muligheder for at forene forældreskab, omsorgsarbejde, arbejdsliv og deltagelse i de politiske processer har en tæt sammenhæng med velfærdsstatens og omsorgspolitikkens udvikling. Det nordiske ligestillingsarbejde har i år indenfor projektet Familje- och välfärdspolitiska ordningar kortlagt de nordiske landes juridiske, økonomiske og kulturelle valg inden for ligestillings- og familiepolitiske tiltag og diskuteret, hvilke tiltag, der har haft den bedste effekt og udarbejdet en rapport om temaet. 11

8 Grænsehindringer i Norden må fjernes Fjernelse af grænsehindringer for borgere og erhvervsliv er af høj prioritet inden for det nordiske samarbejde. I har samarbejdsministrene besluttet at fortsætte igennem særlige pådrivare, med mandat direkte fra de berørte ministre til at være pådrivende i arbejdet med at løse grænsehindringsproblemerne, samt tage initiativ til forbedringer indenfor berørte sagsområder. Sådanne pådriverordninger blev under oprettet indenfor erhvervslivet samt social- og sundhedsområdet. Indenfor erhvervsområdet er nedbrydelsen af grænsehindringer for næringslivet et vigtigt parameter for at sikre bedre konkurrence- og vækstbetingelser for virksomhederne og deres udvikling. Nedbrydningen af disse barrierer og udnyttelsen af fælles ressourcer er centrale elementer i det innovationspolitiske arbejde både indenfor erhvervs- og regionalpolitikken. I forbindelse med fjernelse af grænsehindringer spiller de nordiske grænseregioner en vigtig rolle. Udover at facilitere og udvikle det grænseregionale samarbejde er grænseregionernes arbejde rettet mod at identificere og løse konkrete grænsebarrierer ligesom arbejdet også fokuserer på at øge erhvervslivets udvikling i regionerne. Tilgang til venturekapital på lige vilkår er en væsentlig forudsætning for erhvervslivets udvikling i Norden. Derfor har erhvervsministrene i arbejdet for etablering af et grænseløst venturekapitalmarked i Norden. På informationssiden besluttede socialministrene at skabe en nordisk socialforsikringsportal til støtte og information til mennesker som ønsker at flytte, arbejde eller studere i et andet nordisk land. Portalen vil være tilgængelig på alle nordiske sprog og forventes færdig i løbet af Endvidere er et Nordisk samarbejdsforum for telemedicin blevet oprettet i marts under social- og sundhedsministrene. Hovedopgaven er at identificere konkrete grænsehindringer for et effektivt samarbejde indenfor telemedicin samt give forslag til disse. Gruppen har løbende rapporteret til Ministerrådet og arbejdet blev endeligt færdigt i Resultatet er et vigtigt grundlag for Ministerrådets fortsatte arbejde rettet mod fjernelse af grænsehindringer. På uddannelsesområdet arbejdes der ligeledes med fjernelse af grænsehindringer. I perioden finansieredes et projekt for at lette anerkendelsen af højere uddannelse i de nordiske lande. Engagerede er de myndigheder och organisationer som er ansvarlige for godkendelsen af højere uddannelse i de nordiske lande, de såkaldte ENIC/NARIC-kontorer 1. Grænsehindringsprojektet har til formål at fjerne grænsehindringer indenfor højere uddannelse i Norden genom att samordna det nordiska erkännandearbetet med avseende på förhållningssätt och metod samt undersöka vilka framtida samarbetsformer som kan utveckla det nordiska samarbetet på erkännandeområdet. ENIC/NARIC nätverket fortsätter arbetet under 2007, med särskilt fokus på nordiskt samarbete när det gäller godkännande av utbildning från länder utanför Norden. På kulturområdet er en af de overgribende målsætninger at fremme mobiliteten af kunstnere og deres værker. I år forberedes et nyt mobilitetsprogram, hvor mobilitet for kunstnere og kulturaktører, støtte til netværksopbygning og støtte til kunstnerresidenser er satsningsområderne. Programmet skal etableres i 2007 og vil åbne mange flere dører for kunstlivet i og uden for Norden. 1 ENIC (European Network of Information Centres), NARIC Network (National Academic Recognition Information Centres) 12

9 Forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse Forsknings- og innovationsmiljøer i international klasse er afgørende for at fastholde den nordiske tiltrækningskraft i en stadig mere globaliseret økonomi. For at fremme et effektivt samarbejde mellem de nordiske lande på forskningsområdet og bidrage til forskning af bedste internationale kvalitet blev NordForsk etableret i Hovedinnsatsen for NordForsk i har vært innrettet mot å identifisere store felles nordiske satsningsområder for å utlyse og starte opp nye Nordic Centers of Excellence-programmer (NCoE). I ble utlyst to slike programmer. Et NCoE-program innen Mat, ernæring og helse, finansiert av alle de 5 nordiske land og et NCoE-program innen Velferd finansiert av Norge, Sverige, Finland og Island. Disse programmene utgjør en betydelig nordisk satsning med et totalt budsjett på ca 770 MNOK. I tillegg har NordForsk ytterligere 3 NCoE-programmer innen områdene Global Change, Hum-Sam og Molecular Medicine. Til disse programmene er det også tilknyttet forskerskoler-/forskerskoleaktiviteter. Også på næringsområdet har der i været fokus på aktiviteter for at fremme vidensudveksling og innovation i næringslivet. Et resultat af dette har bl.a. været Nordic Innovations Centers (NIC) projekter indenfor nordisk konkurrencekraft og barrierer for erhvervsmæssige synergieffekter, hvilket bekræfter arbejdet med at styrke næringsområdets vækstbetingelser i Norden. Igennem er der i InnoNet gruppen gennemført nationale konsultationer i de nordiske lande, i de baltiske lande, i Polen og i Tyskland. Disse konsultationer har til formål at styrke arbejdet med klynger (clusters) og det innovative miljø samt at sætte fokus på muligheder og samarbejdsformer på erhvervsområdet. Målet med Innonet projektet er at styrke udformningen af policies på det innovationspolitiske område og dermed at styrke konkurrencefordelene, væksten og dermed også velfærden for hele regionen. Næringsministrene har i vedtaget at iværksætte et fælles program for brugerdreven innovation, der skal styrke virksomhedernes adgang til værktøjer og metoder indenfor brugerdreven innovation, og integrere de nationale satsninger på området til fælles gavn. På det regionalpolitiske område har der også været tydelige resultater på det innovationspolitiske område. I regionalpolitisk regi bærer arbejdet præg af den nordiske institution Nordregios rolle i relation til forskningen på området, og der fokuseres på, hvordan Norden regionalt kan styrke næringslivets integration og de innovationspolitiske muligheder, der ligger heri, bl.a. i form af klynge-metoden og regional netværksbygning. Norden bør være en forgangsregion innen arktisk forskning og det er behov for å styrke det nordiske samarbeidet om den arktiske forskningen. Spesielt viktig er det å styrke kunnskapen om klimaendringene i Arktis. På bakgrunn av en Rekommandasjon fra Nordisk Råd er det gjennomført Forstudie til kartlegging i kunnskaps- og koordineringsbehov av nordisk forskningssamarbeid, presentert av den norske kunnskapsministeren under Nordisk Råds sesjon. Nordisk Ministerråds øst-samarbejde reformeres Med Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap i EU startade en ny fas av samarbete med gemensamma aktiviteter där deltagande sker på lika fot. Samarbetet sker på bakgrund av Riktlinjer för NMRs samarbete med Estland, Lettland och Litauen som godkändes av de nordiska samarbetsministrarna i december De enskilda ministerrådens aktiviteter har utarbetats i allt större utsträckning tillsammans med de baltiska motparterna och nordisk-baltiska möten har under året avhållits på såväl 13

10 ämbetsmanna- som ministernivå inom bland annat områdena justitie-, utbildnings-, jämställdhets-, fiskeri-, jordbruks-, livsmedel- och skogsbruks-, miljö- och energisamarbete. Konkreta projekt mellan Nordiska ministerrådet och baltiska partners har startats inom områden som förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet, växtgenetiska resurser, forskningsprojekt inom media och kommunikation, bioenergi och industriell forskning. Inom ramen för mobilitetsprogrammet för kunskapsuppbyggnad och nätverk beslöt man att sätta igång ett delprogram för praktik vid de nordiska institutionerna för baltiska och ryska tjänstemän. Inom ramen för ministerrådets mobilitetsprogram för kunskapsuppbyggnad och nätverk avsattes cirka 10 MDKK under för baltiskt deltagande. Under året har förhandlingarna med Estland, Lettland och Litauen gått i hamn gällande en utvidgning av NordPlus-programmet till att även omfatta de baltiska länderna från år NordPlussamarbetet innebär ett ekonomiskt ansvar för gemensamma program som baseras på ländernas bruttonationalinkomst. Under nåddes en överenskommelse med de tre baltiska länderna om att öppna ITforskningsprogrammet Nordunet3 för baltisk deltagande. Nordiska ministerrådet firade under sitt 15-årsjubileum för etableringen av kontor i Tallinn, Riga och Vilnius. I samband med att kontoren firade 15-års jubileum, genomfördes konferenser om tillväxt och välfärd i Riga och Tallinn. I Vilnius sattes det fokus på frågan om integration och identitet runt Östersjön. Konklusionerna från dessa arrangemang bekräftade att det finns ett avsevärt interesse för att stärka och vidareutveckla det nordisk-baltiska samarbetet på utvalda områden. Nordiska ministerrådet fick ytterligare en regional knytpunkt i Östersjöregionen under i och med öppnandet av ett nordiskt kontor i Kaliningrad. Tillsammans med kontoret i Sankt Petersburg utgör det nya kontoret i Kaliningrad en viktig nordisk koordineringsinstans för nordisk-ryskt samarbete. Mobilitetsprogrammet för kunskapsuppbyggnad och nätverksbildande som lanserades är ett nytt flaggskepp i Nordiska ministerrådets samarbete med Nordvästryssland. Med det nya programmet avser Nordiska ministerrådet att investera ca 22,5 miljoner danska kronor på långsiktig nordisk-ryskt utväxlingssamarbete. Programmet kommer årligen att kunna erbjuda 500 stipendier inom områden såsom: offentlig förvaltning, utbildning och forskning, näringsliv samt det civila samhället. I syfte att stärka det civila samhället i Östersjöregionen lanserades ett NGO-program under hösten. Programmet ger nordiska frivilligorganisationer i partnerskap med NGOer från Estland, Lettland, Litauen och Polen stöd till att bidra till utvecklandet av ett starkt civilt samhälle i Ryssland och Vitryssland och därigenom stärka demokratin. Programmet har tillkommit för att stimulera kunskapsutbyte mellan frivilligorganisationer i Östersjöregionen och stärka dessa genom projektaktiviteter där minst en organisation från norden deltar tillsammans med minst en organisation från de baltiska länderna eller Polen och minst en organisation från Nordvästryssland eller Vitryssland. Programmet väckte ett stort intresse med många ansökningar, varav stöd gavs åt NGOer aktiva på miljöområdet, inom social- och hälsa, ungdom, media, utbildning och kultur. NGO-verksamheten har en budget på cirka 5 miljoner danska kronor per år varav cirka 1 miljon till nordisk-baltiskt samarbete. Initiativet har uppmuntrats av Nordiska rådet. 14

11 De nordiska institutionerna har dessutom många olika slags aktiviteter och program med olika partner omkring Östersjön, helt i linje med de överordnade politiska prioriteringarna. Ett särskilt fokus för Nordiska ministerrådets aktiviteter är att främja målsättningarna för den Nordliga dimensionen. Den Nordliga dimensionens politik är inarbetad i Nordiska ministerrådets verksamhet, såväl som i de enskilda fackministerråden som i de nordiska institutionerna. Ett exempel på detta är den nordiska institutionen NEFCO (Nordic Environmental Finance Cooperation) s aktiva involvering i den Nordliga dimensionens partnerskap för miljö. Året finansierade NEFCO 42 miljöprojekt i Nordvästryssland gällande bland annat vatten- och avloppshantering, fjärrvärmeutveckling och hantering av atomavfall. Därtill har NEFCO genom Barents Hot Spots Facility aktivt verkat i ytterligare 26 projekt i nordvästra Ryssland. På kulturområdet föregick samarbetet med de baltiska länderna i Nordiska ministerrådets regi i via projektstöd och samarbete mellan institutioner och organisationer. Mobilitetsinsatserna fortsatte framgångsrikt genom resestipendieprogrammet Sleipnir samt utveckslingsprogrammet Closer Culture Neighbours. I fortsatte prosessen med utforming av Satsningsområdet Kultursamarbeid med Nordvest Russland, som vil knyttes til Handlingsplan for Nordisk kultursamarbeid Prosessen med å ferdigstille strategidokumentet innebærer dialog mellom Nordisk ministerråd og russiske kulturmyndigheter. I forlengelse av dialogseminarene i 2005 (i St Petersburg, Murmansk) ble det i arrangert et seminar i Kirkenes og Nikel. I tok Finland initiativ til en konferanse i Kajaani under EU-formannskapet med tema integrering av kulturområdet i EUs arbeid om videreutvikling av Northern Dimension-programmet. Prosessen forventes videreført i Samarbejde med EU og andre internationale samarbejdsorganisationer Den internationale og i særdeleshed den europæiske udvikling har ikke mindst de senere år indebæret, at store skridt er blevet taget i retning af større åbenhed og et bredere samarbejde. Uden for de politiske strukturer forstærkes de internationale tendenser gennem den tiltagende økonomiske globalisering. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd må ses i perspektiv af dette og komplettere de andre europæiske internationale samarbejdsfora, hvor de nordiske lande deltager, først og fremmest EU og EØS. Denne udfordring afspejles også i Nordisk Ministerråds virke. De forskellige ministerråd er alle engageret i aktiviteter, som er relevante set i en europæisk ramme. Aktiviteterne er mangeartet og omfatter bl.a. samarbejde med andre internationale regionale organisationer, projekter med EU-støtte og anden EU-involvering, ministrenes udveksling af synspunkter om EU-aktiviteter, internationalt relevant grundforskning, koordination af gennemførelse af EU-retsakter samt meget andet. De forskellige fagministerråds aktiviteter, herunder de internationale, kan findes på de enkelte fagministerråds hjemmeside på Nordiska ministerrådets samarbetsprojekt tillsammans med EU-kommissionen för att stödja en demokratisk utveckling i Vitryssland är ett utmärkt exempel på en konkret aktivitet där det nordiska samarbetet kan göra skillnad. Stödet till demokrati i Vitryssland visar ett Norden som agerar på en gemensam värdegrund med demokrati och medborgerliga rättigheter som ledstjärna. Samtidigt är det ett gott exempel på samverkan med EU. Tillsammans med EU, Finland och Sverige började Nordiska ministerrådet under 2005 att finansiera det vitryska exiluniversitetet European Humanities University (EHU) i Vilnius. I september inleddes ytterligare ett samarbetsprojekt med EU-kommissionen och de två insatserna säkrar studier under tre år för sammanlagt 550 vitryska studenter vid EHU. Därutöver 15

12 har ett stipendieprogram utvecklats som ger cirka 100 vitryska studenter möjlighet att fortsätta och slutföra sina studier i första hand i grannlandet Ukraina. Nordiska ministerrådet har under satt fokus på insatser inom EU:s andra handlingsplan för den Nordliga Dimensionen samt bidragit med inspel till det nya ramdokumentet, som antogs i november. Ministerrådet förverkligade 94 konkreta projekt inom flertalet av Nordliga dimensionens handlingsplans prioriterade områden under. Det utökade samarbetet med de övriga regionala organisationerna; Östersjöstaternas råd, Arktiska rådet och Barentsrådet har i stor utsträckning omfattat det nya ramverkets insatsområden såsom miljö/klimat och näringslivsutveckling. Tillsammans med Östersjöstaternas råd har Nordiska ministerrådet under året deltagit aktivt i utvecklingen av Nordliga Dimensionens partnerskap för folkhälsa och socialt välbefinnande samt tagit initiativ till samarbete om projekt i de baltiska länderna och Nordvästryssland som riktar sig till utsatta barn och unga med funktionshinder samt projekt med förebyggande insatser mot människohandel i Östersjöregionen. Det gränsregionala projektet Baltic Euroregional Network (BEN) finansieras av EU:s Interregprogram, Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas råd. Nordiska ministerrådets kontor i Vilnius har varit ledande i projektet i vilket det sammanlagt ingår 35 partners från 9 länder. BEN:s huvudsyfte är att bygga upp nätverk för lokala aktörer i regionen och att möjliggöra erfarenhetsutväxling mellan nordiska gränsregioner och ekonomiskt svagare regioner vid EU:s yttre gränser. I december godkändes BEN-EAST-projektet av EU-kommissionens Tacisprogram. Projektets uppdrag är att utvidga BEN-samarbetet till att även omfatta regioner i Ryssland och Vitryssland. Under har Nordiska ministerrådet haft en tät dialog med Barentsrådet om gemensamma aktiviteter inom områdena klimat, urbefolkning och ekonomisk utveckling/ näringslivet. I slutet av året kom ett avtal till stånd om pilotprojekt inom klimat och näring/urbefolkning. Klimatprojektet belyser de ekologiska förändringarna i Barentsområdet. Projektet på näringsområdet har fokuserat på familjebaserat entreprenörskap. Under har samarbetet med Arktiska rådet fortsatt och ministerrådet har verkat som observatör i det arktiska samarbetet. Ministerrådets eget Arktiska samarbetsprogram handlade under om urbefolkningars livsvillkor och utvecklingsmöjligheter, forskning med betoning på det internationella polaråret samt klimatförändringar och miljögifter. Som komplement till ministerrådets Arktiska program godkändes dessutom en ny miljöstrategi för Arktis med miljögifter och klimatfrågan i fokus. Nordiska ministerrådets insatser i Arktis och dess samarbete med Arktiska rådet ingår i den Nordliga dimensionens nya ramverk. Gensidig læring og kundskabsdeling Et væsentligt element i det nordiske samarbejde er den gensidige læring og kundskabsdeling for at sikre udvikling og tilegnelsen af ny viden indenfor politikområderne. Vidensdeling og dialog er essentielle elementer, hvorfor disse indgår som en naturlig del af samarbejdet bl.a. ved konferencer, seminarier og netværksopbygning. I forhold til eksterne parter og andre landes repræsentationer er vidensdeling og erfaringsudveksling også vigtige parametre for samarbejdet. Også når det gælder samarbejdet med de baltiske lande og Nordvest Rusland har vidensdeling været et centralt omdrejningspunkt. Konkrete eksempler har været temaer om udviklingen af nordiske velfærdsmodel og fælles nordiske udfordringer inden for social- og sundhedsområdet. Her kan afslutningskonferencen og publikationen af Ministerrådets femårige velfærdsforskningsprogram nævnes som en vigtig 16

13 milepæl for nordisk vidensdeling. Derudover er der afholdt en række internationale konferencer om social- og helseproblematikker baseret på nordiske erfaringer. Eksempelvis er samarbejdet indenfor narkotikaområdet styrket på tværs af Norden og de tre baltiske lande. Dette samarbejde førte i til udarbejdelse af publikationen Drugs in the Nordic and Baltic Countries Common Concerns, Different Realities 2. I blev der også allokeret penge til udviklingen af en velfærdsportal en webplads som indeholder information og tilbud om helse, velfærd og kursustilbud i de nordiske lande. Eksempelvis kan findes information om Ministerrådets initiativ Design for Alle. Der er tale om et samarbejde mellem 4 af Ministerrådets institutioner. Vigtige milepæle er også samarbejdsprogrammet med Nordvest Rusland og de baltiske lande målrettet børn og unge med nedsat funktionsevne og deres familier samt initiering af et samarbejde med St. Petersborg Bystyre på social og sundhedsområdet og ligestilling. Fokus er forebyggelse af sociale problemer og udvikling af sociale servicecentre tæt på borgeren samt forebyggelse af menneskehandel. Der henvises til afsnit Forandring og fornyelse samt moderniserings og strukturarbejdet i Nordisk Ministerråd vedr. alkohol- og narkotika samarbejde. Også på uddannelsesområdet er gensidig læring og kundskabsdeling et vigtigt element. Danmarks Pedagogiske Universitet har i på oppdrag fra Nordisk Ministerråds rådgivningsgruppe for Voksnes Læring (SVL) gjennomført en studie om arbeidsplassen som læringsmiljø. Studien legger vekt på kartlegge former for best practice ved å beskrive og analysere modeller for hvordan læringsforløp og kompetanseutvikling kan organiseres på hensiktsmessige måter. En viktig del av studien er også å identifisere faktorer som har grunnlaggende betydning for læring og kompetanseutvikling skjer på en mest mulig effektiv måte på den enkelte arbeidsplass. Studien baserer seg på eksisterende empirisk forskning og case studies i de nordiske landene. Hovedkonklusjonen er at Den mest effektive læring i arbejdet finder sted når formel og uformel læring integreres, dvs. når læring på kurser og læring på jobbet integreres. På bakgrund av OECD:s PISA-undersökningar, som jämför kunskaper på tvärs av nationer, fick en grupp PISA-forskare från de nordiska länderna i uppdrag att sammanställa en rapport om PISA-resultaten gällande matematik, naturvetenskapliga ämnen och läsning i Norden. I maj presenterades rapporten Northern Lights on PISA 2003 vid forskarkonferensen PISA i et nordisk lys. Läsfärdigheter är en avgörande faktor för skolframgång och framgång senare i arbetslivet och därmed också för Nordens möjligheter att möta framtida utmaningar och stärka Nordens konkurrensförmåga. Internationella läsundersökningar visar att eleverna från de nordiska länderna inte alla är lika goda i läsning. Det finns stora skillnader mellan pojkars och flickors läsfärdigheter och de nordiska länderna skiljer sig negativt ut i detta sammanhang i förhållande till det övriga Europa. De nordiska pojkarna klarar sig sämre än flickorna och skillnaderna ser ut att öka. Mot denna bakgrund tog det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet initiativ till en studie som analyserar läsfärdigheter i Norden i ett könsperspektiv. Studien Läsfärdigheter i Norden publicerades i oktober i samband med Nordiska rådets session. Under det norska ordförandeskapet har de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna fäst uppmärksamhet vid ungdomsutbildningens betydelse. Ministrarna blev i samband med en temadiskussion om ungdomsutbildningen eniga om att inom det nordiska yrkesutbildningssamarbetet fokusera på kvalitet i utbildningen och ökad erfarenhetsutväxling bl.a. i frågor så som växelverkan mellan skola och praktik samt drop-out. 2 Udarbejdet af Nordisk Center for Alkohol og Drugforskning (NAD) 17

14 Nordiske budgetressourcer som løftestang NMRs budgetmidler skal i størst mulig grad ikke blot anvendes til prioriterede fællesnordiske formål, men også bruges i sammenhæng, hvor andre parter bidrager med samfinansiering. Hensigten er, at en fælles finansiering af aktiviteter har fordele i form af et ofte større aktivitetsbudget, et mere forpligtende partnerskab mellem de bidragende aktører, et tydeligere og bedre fællesskab om målsætninger og endelig mere konkret udvikling af samarbejdspraksis. Denne tankegang ventes at blive fulgt op de kommende år, eventuelt således at budgetprocessen vil kunne indeholde incitamenter, der belønner samarbejdsområder, hvor der vises vilje til direkte egenfinansiering fra parter uden for Nordisk Ministerråd. Sådanne incitamenter kan indlejres i forhold til både projekter, institutioner, samarbejdsorganer og organisationsbidrag. På nuværende tidspunkt bliver der allerede stillet krav om samfinansiering inden for en række nordiske institutioner. NordForsk har som ambisjon å identifisere og støtte fremragende forskning gjennom alle dens utviklingsfaser. En viktig strategisk retningslinje er å ta i bruk, evaluere og utvikle finansierings-instrument som optimaliserer støtten til forskning og forskerutdanning der hvor nordisk samarbeid gir stor merverdi. Et viktig resultat i er et utkast til retningslinjer for planlegging av felles satsninger mellom NordForsk og de nasjonale forskningsrådene. Som en konkret følge av dette arbeidet er det lyktes å identifisere store felles nordiske satsninger og få til en samfinansiering mellom NordForsk og de nasjonale forskningsrådene på NordForsks nye NCoE-program. De nordiske midler, som stilles til rådighed for institutionerne NICe og NEF udgør ligeledes kun en mindre del af institutionernes samlede ressourcebasis. For NEF s vedkommende udgør det nordiske bidrag i f.eks. ca. dkk. 2,5 mio. mens landene direkte bidrager med ca. dkk. 32 mio. Tilsvarende bliver de projekter, som NICe finansierer suppleret med mindst det samme beløb fra virksomheder og / eller nationale innovations operatører. Moderniserings- og strukturarbejdet i Nordisk Ministerråd De nordiske samarbejdsministre vedtog i 2004 at igangsætte et struktur- og moderniseringsarbejde for Nordisk Ministerråd. Dette arbejde blev afsluttet i 2005 og trådte i kraft 1.januar. et var at styrke det nordiske samarbejdes politiske relevans og effektivitet. Dette er sket gennem en klar politisk fokusering og gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. I er der på den baggrund gennemført en ny ministerrådsstruktur i Nordisk Ministerråd som stort set har berørt alle ministerråd. Den ændrede struktur indebærer, at følgende 7 ministerråd nedlægges som selvstændige, formelle ministerråd: Byggeri og Bolig (MR-BO), Transport (MR-T), IT (MR-IT), Konsument (MR-KONS), Narko (MR-NARKO), Energi (MR-ENERGI) samt Regional (MR-REG). MR- ENERGI og ministerrådet for regional er blevet lagt sammen med Næringsministrene til et nyt fælles ministerråd MR-NER. De aktiviteter, der hidtil har ligget i de opløste ministerråd videreføres som et uformelt samarbejde, der finansieres af en strukturpulje i en overgangsperiode. På kulturområdet har der samtidig været et arbejde i gang som led i den pågående modernisering av det nordiska samarbetet. Det indebærer, at der träder en ny struktur på kulturområdet i kraft fr.o.m. den 1 januari Kulturministrarna beslöt att det nordiska kultursamarbetet skall bygga på tidsbegränsade och temabestämda program tvärs över konstoch fackgränser. Nya program för mobilitet, nettverksbygging och konst- og kulturprosjekt ble utformat i i dialog med kulturmiljøene i Norden. De nya programmen Mobilitets- och residensprogrammet och Programmet för nordiskt konst- och kultursamarbete kommer att 18

15 administreras av en ny nordisk institution, Kulturkontakt Nord med placering på Sveaborg i Helsingfors, och styrs genom 3-åriga handlingsplaner, medan Nordiska datorspelprogrammet styrs av en 6-årig handlingsplan och förvaltas av Nordic Game Resources i Malmö. Som led i struktur- og moderniseringsarbejdet igangsatte samarbejdsministrene i starten af en proces med henblik på en modernisering af budgetprocessen og Nordisk Ministerråds budget. I foråret blev det besluttet, at fem temaer skulle danne baggrund for gruppens arbejde: Ministerrådets projektadministration og 3 års dispositionsreglen Ministerrådets likviditet Prisopregning i Ministerrådets budget Budgettets opstilling og lay-out Ministerrådets budget og øget politisk styring De overordnede mål med forslagskataloget var 1) en mere effektiv projektadministration med præcise operationelle mål for projekterne, 2) at nedbringe likviditeten i Ministerrådet 3) at gøre Ministerrådets budget transparent, således at det kan danne baggrund for klare politiske prioriteringer samt endelig 4) at vurdere om der fremover skal ske automatisk prisregulering af Ministerrådets budget og en egnet model herfor. 19

16 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer MR-forslag om Nordisk Ministerråds planer og forslag til budget for 2007 MR-forslag om Nordplus-programmet MR-forslag om deklaration om nordisk sprogpolitik MR-forslag om Nordiska ministerrådet och det civila samhället - en strategi MR-forslag om handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Budgetmoderniseringsarbejdet - MR-SAM igangsatte primo året i kølvandet på struktur- og moderniseringsprocessen et arbejde med modernisering af Ministerrådets budget. De overordnede mål med arbejdet var 1) en mere effektiv projektadministration med præcise operationelle mål for projekterne, 2) at nedbringe likviditeten i Ministerrådet 3) at gøre Ministerrådets budget transparent, således at det kan danne baggrund for klare politiske prioriteringer samt endelig 4) at vurdere om der fremover skal ske automatisk prisregulering af Ministerrådets budget og en egnet model herfor. Omstrukturering af det nordiske kultursamarbejde - Kulturministrene igangsatte i 2003 et arbejde med en omstrukturering af det nordiske kultursamarbejde med det formål at skabe større fleksibilitet og åbne op for nye arbejdsformer samt at være konkurrencedygtig i forhold til de udfordringer som kulturlivet i Norden står overfor i dag både nationalt og internationalt. Den nye struktur træder i kraft EHU European Humanities University - Nordisk Ministerråd har udvidet sit nære samarbejde med EU om støtte til hviderussiske studerende, der studerer udenfor Hviderusland, dels i form af etablering af et stipendieprogram for hviderussiske studerende i Ukjraine, dels gennem en forøget støtte til European Humanities University i Vilnius. Institutionsreformen på uddannelses- og forskningsområdet - Implementering af Ministerrådet for uddannelses beslutning om at de nordiske institutioner skal overføres til nationalt ansvar afsluttedes i ved at disse bliver indlemmet i allerede eksisterende nationale enheder f. eks universiteter med egen bestyrelse. 20

17 4. Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år Nordisk Ministerråds virksomhed finansieres af de fem nordiske lande. Hvert lands bidrag fastsættes ud fra en fordelingsnøgle, som angiver landets andel i den totale bruttonational indkomst fra alle landene. Fordelingsnøglen for var Danmark 22,5 % Finland 18,0 % Island 1,1 % Norge 26,0 % Sverige 32,4 % I år var det samlede budget for Nordisk Ministerråds virksomhed på 839,6 MDKK. Af dette beløb kom 826,8 MDKK direkte fra landene, men resten kom fra såkaldte andre indtægter, som består af renteindtægter, det interne afgiftssystem og forældede projektmidler. Andre indtægter var TDKK højere end budgetteret, der således udgør årets overskud. Ministerrådets regnskab er baseret på det modificerede regnskabsprincip, hvorefter alle udgifter og indtægter skal optages i regnskabet for det budgetår, de tilhører. Årets udbetalinger MDKK 816,1 hvilket er lavere end årets budgetramme. Det betyder, at midler overført til kommende år forøges fra 222,4 MDKK til 245,6 MDKK. Nordisk Ministerråd har ret til at disponere sine budgetmidler over 3 år, hvilket er hensigtsmæssigt for den type virksomhed, der udføres i det nordiske samarbejde. Størstedelen anvendes til projekter og støtteordninger (56 %) og til institutionerne (35 %). Det bør i den forbindelse nævnes af en betydelig del af midlerne til institutionerne anvendes til projektvirksomhed. Ved udgangen af drev Nordisk Ministerråd 21 institutioner, som er fordelt på alle landene og de selvstyrende områder. Fordelingen af de totale udgifter opdelt på samarbejdsområder viser, at samarbejdet indenfor Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv er det største område, idet der anvendes 247,6 MDKK. På Kultursamarbejdet anvendes 175,1 MDKK, på Vækst og Velfærd anvendes 169,9 MDKK og på Miljø, ressourcepolitik og nærområderne anvendes 89,3 MDKK. Til øvrig virksomhed anvendes MDKK 134,1 deraf 64,4 MDKK til Ministerrådets sekretariat og 16,5 MDKK på Ministerrådets kontorer til Estland, Letland, Litauen og nordvest Rusland. Den danske Rigsrevision har revideret årsregnskabet for Nordisk Ministerråd. Rigsrevisionens opfattelse er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet for. Revisionen har således ikke givet anledning til forbehold, men der er afgivet supplerede oplysning om den negative egenkapital, der opstod i 2005 som følge af, at et tidligere krav på medlemslandene på 50 MDKK blev afskrevet over driften. 21

18 22

19 23

20 NORDISK MINISTERRÅD Samlede virksomhed DRIFTSREGNSKAB INDTÆGTER Regnskab Regnskab 2005 Note tdkk tdkk De nordiske landes bidrag Andre indtæger Afgift af løn Renteindtægter Andre indtæger INDTÆGTER I ALT UDGIFTER NR s andel i Informations afd. 459 Udbetalinger i året Renteudgifter 89 Midler fra foregående år Midler overført til kommende Årets resultat Afskrevet krav overføres til egenkapital Resultat af ordinær drift UDGIFTER I ALT

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2134-1

Læs mere

Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN

Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org DANMARK FINLAND FÄRÖARNA GRÖNLAND

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Nordisk Samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed

Nordisk Samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed Nordisk Samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed 5 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 6 1. Forord... 11 2. Nordisk samarbejde... 12 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer...

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ANP 2012:760 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ISBN

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni ANP :749 Förslag

Læs mere

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2008 sammanfattning

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2008 sammanfattning Nordiska ministerrådet Planer och budget 2008 sammanfattning Indholdsfortegnelse 3 4 6 6 7 8 9 12 13 20 21 21 22 23 24 Planer och budget 2008 Statsministrenes sommermøde i Punkaharju Finansiering af globaliseringsinitiativerne

Læs mere

NOTAT. NSK/MR-SAM Dagsordenspunkt 3: Ministerrådets budgetforslag 2008 (Dok 102/2007) Nordisk Ministerråd NSK/MR-SAM.

NOTAT. NSK/MR-SAM Dagsordenspunkt 3: Ministerrådets budgetforslag 2008 (Dok 102/2007) Nordisk Ministerråd NSK/MR-SAM. NOTAT Nordisk Ministerråd Til NSK/MR-SAM Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Emne NSK/MR-SAM møde 4. og 5. september 2007

Læs mere

Nordisk samarbejde 2005

Nordisk samarbejde 2005 Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2006:760 Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2006:760 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1385-4

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 ANP 2008:740 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 ANP 2008:740 Nordisk Ministerråd, København 2008 ISBN 978-92-893-1755-9

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2011

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2011 Nordiska ministerrådet Planer och budget Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2010:778 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2010:778 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 ISBN 978-92-893-2160-0

Læs mere

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Nordisk Ministerråds internationale samarbejde 2 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning Nordisk Ministerråd Planer og budget sammenfatning 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse 5 Planer og budget 6 Budgettets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer 9 Hovedlinjer i budget 9 Ministerrådenes

Læs mere

Planer og budget 2012

Planer og budget 2012 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget Fremlagt af Generalsekretæren 1. juni 2011 Forord Forord Hermed præsenterer jeg mit budgetforslag for. Budgetforslaget er udarbejdet efter de retningslinjer

Læs mere

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Mad - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 1 Norden som global vinderregion Nordisk

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2012

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2012 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2012 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2012 ANP 2011:740 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2012 ANP 2011:740 ISBN 978-92-893-2294-2 Nordiska ministerrådet,

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds. Planer og budget 2013

Forslag til Nordisk Ministerråds. Planer og budget 2013 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2013 Fremlagt af Generalsekretæren 1. juni 2012 5 Forord Hermed præsenterer jeg mit budgetforslag for 2013. Budgettet er udarbejdet efter de retningslinjer

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

Planer och budget 2008

Planer och budget 2008 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2007:747 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2007:747 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007 ISBN 978-92-893-1574-6 Tryck: Scanprint as, Århus 2007

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn V ed Stranden 1 8 DK-1061 København K T el +4 5 3 3 9 6 0 200 Fax +4 5 3 3 9 6 0 202 www.norden.org

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af Nordisk Råd,

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005

Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 ANP 2004:791 Nordiska ministerrådet - Planer och budget 2005 ANP 2004:791 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

Læs mere

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 MÅL OG VISION Det fællesnordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed. Samarbejdet har stor indflydelse på sin omverden og afspejler det

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2015

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2015 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 ANP 2014:769 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 ISBN 978-92-893-3866-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-769

Læs mere

är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Planer och budget 2013 ISBN 978-92-893-2447-2 http://dx.doi.org/10.6027/anp2012-775 ANP 2012:775 Nordiska ministerrådet 2012 Tryck: Scanprint as Layout: Scanprint as Upplaga: 600 Omslag: Scanprint as Printed

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Planer och budget 2018

Planer och budget 2018 1 Planer och budget 2018 Nordiska ministerrådet Planer och Budget 2018 ANP 2917:795 Planer och budget 2018 ANP 2017:795 ISBN 978 92 893 5316 8 (PRINT) ISBN 978 92 893 5317 5 (PDF) ISBN 978 92 893 5318

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds. Planer og budget 2011

Forslag til Nordisk Ministerråds. Planer og budget 2011 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget Fremlagt af Generalsekretæren 1. juni 2010 Forord Forord Hermed præsenterer jeg mit budgetforslag for. Budgetforslaget er udarbejdet efter de retningslinjer

Læs mere

Det internationale Norden

Det internationale Norden Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2007 ANP 2007:727 Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2007 ANP 2007:727 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2014

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 ISBN 978-92-893-2665-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-778

Læs mere

Nordisk samarbejde 2004

Nordisk samarbejde 2004 Nordisk samarbejde 2004 Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2005:767 Nordisk samarbejde 2004 Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2005:767 Nordisk Ministerråd, København 2005 ISBN

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

DOKUMENT 8. Redegørelse til Nordisk Råd 2009 Nordisk Ministerråds indsatser til bekæmpelse af menneskehandel. Nordisk Råd

DOKUMENT 8. Redegørelse til Nordisk Råd 2009 Nordisk Ministerråds indsatser til bekæmpelse af menneskehandel. Nordisk Råd DOKUMENT 8 Redegørelse til 2009 Nordisk Ministerråds indsatser til bekæmpelse af menneskehandel Hovedfokus sætter bekæmpelsen af menneskehandel højt på dagsorden for det nordiske samarbejde og fortsætter

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Nordiska ministerrådet - Budgetförslag Planer och Budget 2015 http://dx.doi.org/10.6027/na2014-917

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Det internationale Norden

Det internationale Norden Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2005 ANP 2005:770 Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2005 ANP 2005:770 Nordisk Ministerråd, København 2005 ISBN

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 17. juni 2008 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, Mødelok. 408 Store Strandstræde

Læs mere

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk seminar Nuuk 9. februar 2011 Kristian Birk Afdelingschef Vækst og Klima Footer indsættes via: 'Vis' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2008 Mødested Göteborg.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2008 Mødested Göteborg. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2008 Mødested Göteborg Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Ett år av förnyelse. Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Ett år av förnyelse. Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet Ett år av förnyelse Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 2005 Ett år av förnyelse Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 2005 Bilderna i årets verksamhetsberättelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Indsamling,

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2007

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2007 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2006 December 2007 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af Nordisk Råd,

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

NORDISKA ARBETSPAPPER

NORDISKA ARBETSPAPPER NORDISKA ARBETSPAPPER Nordiska ministerrådet - budgetförslag Planer och Budget 2018 framlagt av Generalsekreteraren http://dx.doi.org/10.6027/na2017-912 NA2017:912 ISSN 2311-0562 Nordiska ministerrådet

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser?

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Yvonne Fritze De nordiske regeringers samarbejdsorgan, oprettet i 1971. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Samarbejdsministrene

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2012 sammenfatning

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2012 sammenfatning Nordisk Ministerråd Planer og budget sammenfatning 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 5 Planer og budget 6 tets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer 8 Hovedlinjer i budget 8 Ministerrådenes politiske

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 8. december 2011 Mødested Köpenhamn.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 8. december 2011 Mødested Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 8. december 2011 Mødested Köpenhamn Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for Januar 2009

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for Januar 2009 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af Nordisk Råd, Nordisk

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2013 sammenfatning

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2013 sammenfatning Nordisk Ministerråd Planer og budget sammenfatning 2 0 1 3 Indholdsfortegnelse 5 Planer og budget 6 tets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer 8 Hovedlinjer i budget 8 Ministerrådenes politiske

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere