CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 Bilag 7 - checklister SfR Checkliste 2:Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Suiter et al. Effects of cuff deflation and one-way tracheostomy speaking valve placement on swallow physiology Tidsskrift, år: Dysphagia 2003;18: Checkliste udfyldt af: Dorthe Wiinholdt og René Richard 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? 1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? 1.4 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 Man undersøger incidensen af aspiration i forhold til tre parametre: cuffet-up, af-cuffet og taleventil 6 Dette er ikke et randomiseret forsøg. Dette studie har et kvasi-eksperimentelt design og patienterne er inkluderet løbende 6 Der er ikke nogen kontrolgruppe men bruger patienterne som egen-kontroller på den måde at patienterne bliver dysfagi-testet i forhold til alle tre parametre 6 2 Det er ikke muligt at blinde forsøgspersoner og behandlere, men de to speech-language therapists som gennemgik fluoroskopierne er blindet 2 Målemetoden (videofluoroskopi) er en anerkendt og hyppigt anvendt metode til at måle synkeproblemer. 6 Side 1

2 1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 1.9 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) 1.10 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 1 I alt 22 patienter bliver henvist til projektet, 18 lever op til inklusionskriterierne og alle medtages i analyserne. Dog skal man være opmærksom på, at flere patienter ikke kan deltage i alle tre tests. 6 6 Dette er et singlecenterstudie 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. 2.2 Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? + Eventuelle bias og confoundere er ikke nævnt i artiklen. Dette er et lille studie med kun 18 deltagere, og da flere ikke gennemfører alle undersøgelser bliver datamaterialet mindre. Samtidig forholder man sig ikke til, hvilke af synkeundersøgelserne patienterne ikke kan gennemføre og hvorvidt det har en indflydelse på resultatet. I diskussionsafsnittet nævnes det, at resultatet kan skyldes, at patienterne har ernæringssonde og denne måske kan have en indflydelse på synkefunktionen dette har de dog ikke undersøgt nærmere. 2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? 2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Ja Side 2 Gen a

3 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.1 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? 3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) 3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). Man undersøger synkefunktionen hos patienter med trakeostomi i forhold til tre parametre: af-cuff, cuffet-up og taleventil Der er anvendt videofluoroskopi og penetration aspiration scale (PAS) Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? 3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 3.6 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens). 3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Man har set på videofluoroskopierne i forhold til de tre parametre og vurderet synkefunktionen med PAS. Der er en tendens hen i mod at der ikke er forskel aspirationen ved cuff-testene, men færre med aspiration ved brug af taleventil Der er opgivet p-værdier Patienterne har haft trakeostomi mellem 5 og 29 dage, samt være afkoblet fra respiratoren mellem 2 og 19 dage. Patienterne er rekrutteret fra et hospital i USA det næves ikke hvorvidt patienter ligger på intensiv afdeling eller er flyttet til stamafdelinger 3.8 Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? Dette er et singelcenterstudie. 3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Side 3

4 SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Ding R, Logemann JA. Swallow physiology in patients with trach cuff inflated or deflated: a retrospective study. Tidsskrift, år: Head and neck Checkliste udfyldt af: Dorthe Wiinholdt og René Richard 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier 1.11 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1. Man vil undesøge forskellen på synkefysiologien med henholdsvis inflated og deflated cuff. UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer sammenlignelige ved start? 1.3 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra starten havde sygdommen (outcome), diskuteret? 1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik før tid? 1.6 Er der en sammenligning af eksponerings-status for gennemførende deltagere og de, der udgik? 6. Alle patienter er eksponerede for trakeotomi og dermed en cuff. Man har dog delt patienterne op i fire grupper fordelt på diagnoser. Grupperne bliver analyseret hver for sig. 1 I alt analyseres 623 patienter fordelt på de tre grupper Ja, man er opmærksom på at nogle af patienterne kan lide af synkeproblemer i sær de patienter som har hoved/halscancer og neurologiske sygdomme. Man laver derfor en sammenligning med gruppen af patienter med almen medicinske sygdomme som forfatterne mener man med sikkerhed kan regne med at synkeproblemerne skyldes trakeostomien. 6. Ingen dette er en retrospektiv undersøgelse 6. Side 4 Gen a

5 Vurdering 1.7 Er målene (outcomes) klart definerede? 1. Ja, man ser på 14 parametre som alle forbindes med synkeproblemer 1.8 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet mht. eksponeringsstatus? 1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til eksponeringsstatus så haft indflydelse på vurderingen af målene (outcomes)? 1.10 Var metoden til at bedømme eksponerings-status eller de prognostiske faktorer tilstrækkelig? 6. Dette kan ikke lade sig gøre da alle patienter nødvendigvis må have trakeostomi Nej, det vurderes at de ikke har haft nogen indflydelse. Alle parametre er vurderet retrospektivt med baggrund i en videofluoroskopi som er foretaget under indlæggelsen 2. Undersøgelsen er klart beskrevet i forhold patientgruppe, eksponering og målemetode 1.11 Er der evidens for, at metoden til bedøm-melse af målene (outcomes) var troværdig og pålidelig? 1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer vurderet mere end én gang? 5. Dette er ikke specifikt beskrevet, men deltagere har alle været med i andre studier hvor videofluoroskopi er målemetoden. 4. Dette har ikke været muligt, da det er en retrospektiv undersøgelse Confounding 1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og medindraget i tilstrækkelig grad i undersøgelsesdesign og analyserne? 2. Man er opmærksom på, at den grundlæggende sygdom kan være en af årsagerne til synkeproblemer, og man har fosøgt at tage højde for dette i analyserne. statistik 1.14 Er der anvendt ens databehandling i de forskellige grupper? 1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller? Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? 1.17 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? Side 5

6 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.5 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at minimere risikoen for bias eller confounding? Hvor godt blev der påvist en årsagssammenhæng (association) mellem eksponeringsstatus og virkning (mål)? Anfør ++, + eller Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at virkningen skyldes undersøgelsens intervention? 2.7 Er undersøgelsens resultater direkte anvendelige på referenceprogrammets patientmålgruppe? Studiet er velgennemført om man har forsøgt at tage højde for bias og confoundere. Studiets evidensniveau nedgradueres med baggrund i at dette er er et retrospektivt studie. Vi mener ikke dette har haft nogen indflydelse på resultatet. Ja. 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.10 Hvilke eksponeringer eller prognostiske faktorer er evalueret i undersøgelsen? Der er set på grundlæggende sygdom (opdelt i fire grupper), alder, køn, om cuff en er inflated eller deflated, resultater fra videoflouroskopien 3.11 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Der er 14 outcomes som alle har med synkefunktionen at gøre bla. aspiration før-, under- eller efter synkning, silent aspiration, nedsat laryngeal elevation 3.12 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i eksponerede- og ikkeeksponeredegruppe) Hvorledes er årsagssammenhængen angivet (f.eks. OR, RR)? Og i hvilken retning gik den målte sammenhæng? 623 fordelt på fire grupper: 228 med neuro-muskulære sygdomme 102 som var behandlet for hoved/halscancer 65 med respiratoriske sygdomme 228 med almen medicinske sygdomme I alt havde 342 patienter inflated cuff og 281 med defalted cuff. Der er opgivet p-værdier. Man Der ses en signifikant sammenhæng mellem inflated cuff og silent aspiration og nedsat laryngeal elevation unaset diagnosegruppe. Side 6 Gen a

7 3.14 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen) (fx køn, alder, sygdomsprævalens)? 3.15 Hvorfra er deltagerne rekrutteret (fx. by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt)? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og deres betydning). Alle patienterne har fået foretaget en videofluoroskopi i forbindelse med deres trakeostomi. Et amerikansk hospital Undersøgelsen er ikke nødvendigvis foretaget på patienter på intensiv afdeling, men man har set på patienter som har almen medicinske sygdomme som ikke forventes at påvirke synkninger. Dette var ca 1/3 af patienterne disse patienter mener vi er sammenlignelige med de patienter som vi har med i vores inklusionskriterier. Side 7

8 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Hernandez et al. The effects of increasing effective airway diameter on weaning from mechanical ventilation in tracheostomized patients: a randomized controlled trial. Tidsskrift, år: Intensive Care med 2013;39: Checkliste udfyldt af: Dorthe Wiinholdt og René Richard 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.12 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? 1.13 Blev forsøgspersonerne randomiseret? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 Ja, man vil undersøge effekten af at afcuffe patienterne når de er frakoblet respiratoren under aftrapningen 1 Der blev randomiseret til af-cuffning versus cuffet-up ved frakobling fra respiratoren 1.14 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? 1 Der er skrappe in- og eksklusionskriterier før patienten evt. bliver inkluderet i studiet 1.15 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 1.16 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 1.17 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 1 Randomiseringen blev foretaget via en randomiseringsgenerator koblet til en telefon 2 Det er ved denne type undersøgelse ikke muligt at blinde patient og behandler. Vi er ikke oplyst om hvorvidt forskeren er blindet, men vi ved at forskeren ikke er involveret i behandlingen af patienten 1 Primært målepunkt: Der er målt på aftrapningstid målt på tid fra første frakobling fra respiratoren til tolerance af 24 timer frakobling. Sekundært målepunkt: synkefunktion og respirator-inducerede infektioner pneumoni eller trakeo-bronkitis Side 8 Gen a

9 1.18 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? 1.19 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 1.20 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) 1.21 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 1 Patienterne blev behandlet af det samme personale og modtog samme medicinske behandling 229 blev vurderet 34 bliver ekskluderes fra. I alt inkluderes 95 i cuffet-up gruppen og 100 i af-cuff gruppen. Henholdsvis 8 og 6 patienter dør. Således analyseres der på 181 patienter. 1 Der er ikke noget der tyder på at patienterne ikke blev analyseret i henhold til radomiseringen 6 Dette er et singlecenterstudie 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.8 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. 2.9 Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? + Studiet nedgradueres med baggrund i, at vi ikke ved hvorvidt forskerne er blindet i forhold til grupperne og er oplyst om der er taget forbehold for gruppernes forskellighed i analyserne. Samtidig er der anvendt en meget simpel drikketest som måleredskab. Vi vurderede dog ikke ovenstående har påvirket resultaterne Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? 2.11 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Ja, det er enkle målepunkter som er nemme at kontrollere for Ja. Side 9

10 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.17 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? Af-cuffet versus cuffet-up under afkobling fra respirator 3.18 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) 3.19 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen) Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? 3.21 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 3.22 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens) Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt) Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? 3.25 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Aftrapningstid, synkefunktion og antallet af infektioner I alt 181 henholdsvis 87 i gruppen af patienter som er cuffet-up og 94 i gruppen af patienter som er af-cuffet Man har dels set på tiden fra første afkobling fra respiratoren til at patienten tolerer 24 timers afkobling, dels testet patientens synkefunktion med en tube-okklusions test og en drikketest. Disse test er foretaget ved inkluderingen samt efter dekanylering. Sidst har ma set på antallet af infektioner (pneumoni og trakeo-bronkitis), i de to grupper. Der er udregnet p-værdier og SD Patienterne er indlagte på intensiv afdeling med trakeostomi pga. langvarig respiratorbehandling eller aftrapning Fra en medicinsk/kirurgisk intensiv afdeling i Madrid Dette er et singlecenterstudie I undersøgelsen finder man, at af-cuffning forkorter aftrapningstiden, reducerer infektioner og sandsynligvis forbedre synkefunktionen. En begrænsning ved studiet er, at der ikke er foretaget en mere specifik test for synkebesvær. Synkning er en kompliceret proces og en simple drikketest kan måske ikke fange alle med synkebesvær eller givet et falsk svar. Side 10 Gen a

11 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: O`Niel-Pirozzi et al. Simultaneous Modified Barium Swallow and Blue Dye Test: A determination of the accuracy of Blue Dye Test aspirations findings Tidsskrift, år: Dysphagia 2003;18:32-38 Checkliste udfyldt af: Dorthe Wiinholdt og René Richard 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.22 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? 1.23 Blev forsøgspersonerne randomiseret? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 Man vil undersøge nøjagtigheden at Blue Dye Test (BDT) hos 50 patienter med trakeostomi. Der anvendes Modified Barium Swallow (MBS) som golden standard 6 Dette er et kontrolleret ikke randomiseret studie 1.24 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? 1.25 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 6 Patienterne er egen kontrolgruppe, da begge undersøgelser bliver foretaget på alle patienterne 6 Dette er ikke muligt ingen randomisering 1.26 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 1.27 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 5 Det er ikke oplyst hvorvidt forskere er blindet. Der er beskrevet at dem som udfører undersøgelserne har mage års erfaring, men vi ved ikke om de kender til hinandens resultater 2 Målingerne er udført af erfarent personale og der er anvendt samme måleskala (PAS) i forbindelse med måling af dysfagi og Side 11

12 aspiration 1.28 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? 5 Dette er ikke oplyst 1.29 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 1.30 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) 1.31 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 5 Det er ikke oplyst hvorvidt der er frafald 6 Dette er ikke relevant, da der ikke er randomiseret 6 Dette er et singlecenterstudie 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.12 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.14 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? 2.15 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Studiet nedgradueres med baggrund i; Vi er ikke oplyst om hvorvidt forskerne/de personer som udfører undersøgelserne er blindet for hinandens resultater Der er ikke oplyst hvorvidt der har været et frafald Ja. Man har vurderet to metoder op mod hinanden med samme outcome Ja + Side 12 Gen a

13 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.26 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? 3.27 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) 3.28 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen) Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? 3.30 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 3.31 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens) Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen BDT vurderes i forhold til nøjagtighed overfor en golden standard - MBS Aspiration i forhold til indtagelse af væske med forskellig konsistens, samt hvorvidt cuff en var in- or deflated 37 patienter deltog. Der blev udført i alt 50 BDT-MBS test. Det var tilladt for patienterne at deltage op til 3 gange. Der er målt på om der er aspiration eller ej ved indtagelse af væske/føde med forskellige konsistenser. Aspiration er målt vha PAS-skalaen Der er beregnet sensitivitet og specificitet, procentfordeling, confidensintervaller og p- værdier Patienterne er mellem22 og 55 år, indlagt med midlertidig trakeostomi på et hospital i Boston, USA. Hospital praksis, amt) Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? Dette er et singlecenterstudie 3.34 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Man finder i undersøgelsen ud af, at man bør anvende et mere sikkert test-redskab end BDT, hvor det kan lade sig gøre, da aspiration er klinisk meget vigtigt måleparametre for patienterne. Man finder samtidig at der er større overensstemmelse mellem de to test når patienten er af-cuffet. Der er signifikant forskel på om pt er af- eller up-cuffet (p=0.02) Side 13

14 Joanna Briggs Institute MAStARI critical appraisal tools Narrative, Expert opinion & text Forfatter, titel Baumgartner CA, Bewyer E, Bruner D. Management of communication and swallowing in intensive care. Tidskrift AACN Advanced Critical Care 2008;4(19): Checkliste udfyldt af Dorthe Wiinholdt og René Richard Criteria Yes No Unclear Not applicable Is the source of opinion x clearly identified? Comments Alle tre forfattere står noteret med navn, stilling/uddannelse og ansættelsessted. Does the source of opinion have standing in the field of expertise? Are the interests of patients/ clients the central focus of the opinion? Is the opinion s basis in logic/ experience clearly argued? Is the argument developed analytical? Is there reference to the extant literature/evidence and any incongruency with it logically defended? x x x x x Alle tre forfattere er uddannet speech-language pathologists (SLP) og førsteforfatteren er leder af sådan en afdeling. SLPer er den faggruppe som vurderer patienter for dysfagi i USA. Formålet med artiklen vurderes til at være med henblik på den optimale vurdering og behandling af patienter, med trakeostomi eller som er intuberet, på intensive afdeling. Der argumenteres hvorfor dette emne er vigtigt dette gøres blandt andet med en beskrivelse af den normale funktion og hvordan synkeproblemer kan skade patienten. Dette underbygges med relevant litteratur. Argumenterne er konstrueret med baggrund i relevant litteratur og virker velovervejet Argumenterne virker til at være begrundet med baggrund i litteraturen, og det vurderes at ikke at der er nogen uoverensstemmelser mellem Side 14 Gen a

15 Is the opinion supported by peers? x litteraturen og anbefalingerne AACN Advanced Critical Care er et officielt peer-reviewed tidskrift fra foreningen American Association of Critical Care Nurses. Overall appraisal : Include X Exclude Seek further info Comments (Including reason for exclusion): Artiklen giver et godt og velargumenteret indblik i synkefunktion og problematikker omkring synkefunktionen hos patienter med trakeostomi. Samtidig giver artiklen gode råd og ideer, baseret på litteraturen og formentlig egen erfaring, om samarbejde mellem faggrupper til at opspore og løse problemerne. Samtidig påpeges vigtigheden af opmærksomhed på problematikken Vurderingsskemaet er en direkte afskrift fra Joanna Briggs Institute, Reviewers manual, edition 2011, s. 152 Udarbejdet af videnskabelig medarbejder Dorthe Wiinholdt, MPH. Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Side 15

16 SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Romero et al. Swallowing dysfunction in nonneurologic critically ill pateints who require percutaneous dilatational tracheostomy. Tidsskrift, år: CHEST 2010;137(6) Checkliste udfyldt af: Dorthe Wiinholdt og René Richard 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier 1.32 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 Synkefunktionen hos ikkeneuroligiske kritisk syge patienter med trakeostomi er ikke tidligere undersøgt. Formålet med dette studier er, at undersøge incidensen af synkeproblemer hos ikkeneurologiske kritisk syge patienter med trakeostomi pga forlænget respiratorbehandling, og evaluerer synkefunktionens indflydelse på dekanyleringsprocessen UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 1.33 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer sammenlignelige ved start? 1.34 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 6 Der er ikke nogen ikke-eksponeret gruppe, men den eksponerede gruppe er så ens som patienter på intensiv afdeling kan være. De har alle fået trakeostomi til respiratorbehandling 2 Det er oplyst hvor mange der deltager (n=82) og hvor mange der falder fra (n= 40) pga. overflytning til andre hospitaler eller død Side 16 Gen a

17 1.35 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra starten havde sygdommen (outcome), diskuteret? 1.36 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik før tid? 1.37 Er der en sammenligning af eksponerings-status for gennemførende deltagere og de, der udgik? 1 Ja, man er opmærksom på, at patienterne kan have synkeproblemer inden de bliver trakeosotmeret. Der bliver ikke foretaget en dysfagi-test inden anlæggelse af trakeostomien men man spørger de pårørende om patientens habituelle synkefunktion 1 Patienterne er kritisk syge, men 50 % udgik efter inkluderingen pga. overflytning til andre hospitaler eller død 5 Dette er ikke foretaget. Vi er ikke bekendt med hvorfor patienterne døde. Kan det skyldes deres kritiske sygdom eller en konsekvens af dysfagi silent aspiration? Vurdering 1.38 Er målene (outcomes) klart definerede? Ja man følger patienten indtil dekanylering eller død 1.39 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet mht. eksponeringsstatus? 1.40 Hvis blinding var umulig, har kendskab til eksponeringsstatus så haft indflydelse på vurderingen af målene (outcomes)? 1.41 Var metoden til at bedømme eksponerings-status eller de prognostiske faktorer tilstrækkelig? 1.42 Er der evidens for, at metoden til bedøm-melse af målene (outcomes) var troværdig og pålidelig? 6 Undersøgelsen er ikke blindet. Alle patienter har trakeostomi og der foretaget en fiberoptisk undersøgelse. 6 Det vurderes ikke at manglende blinding har indflydelse på resultatet. Den fiberoptiske undersøgelse giver en konkret billede af om der er synkeproblemer eller ej. 2 Ja der er lavet en FEESundersøgelse på alle patienterne, som er en hyppigt og anerkendt målemetode i forhold til dysfagi 2 FEES er en målemetode som er beksrevet i mange artikler om måling af dysfagi hos mange forskellige patientgrupper Side 17

18 1.43 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer vurderet mere end én gang? 4 Der er kun udført en FEESundersøgelse pr. patient, og det er ikke beskrevet om resultaterne er vurderet af mere end én person Confounding 1.44 Er de vigtigste confoundere identificeret og medindraget i tilstrækkelig grad i undersøgelsesdesign og analyserne? Confounding er overvejet i artiklen. Da der ikke er foretaget test for dysfagi (FEES) før anlæggelse af trakeostomien er der en risiko for at patienterne havde dysfagi inden. Dette er dog forsøgt afhjulpet ved at de pårørende spørges. statistik 1.45 Er der anvendt ens databehandling i de forskellige grupper? 6 Der er kun én gruppe 1.46 Er der anført sikkerhedsintervaller? 4 Der er lavet SD og mean 1.47 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? 1.48 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? 6 Der er ikke lavet multivariate analyser 6 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.16 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at mini-mere risikoen for bias eller confounding? Hvor godt blev der påvist en årsagssammenhæng (association) mellem eksponeringsstatus og virkning (mål)? + Anfør ++, + eller Med baggrund i kliniske overvejelser, eval-uering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at virkning-en skyldes undersøgelsens intervention? Dette er ikke en klassisk kohorteundersøgelse, men mere en observationsundersøgelse, og den lever derfor ikke op til alle kravene. Dette er taget i betragtning i den endelige vurdering. Årsagen til gradueringen (ét plus) er derfor Side 18 Gen a

19 følgende: 2.18 Er undersøgelsens resultater direkte anvendelige på referenceprogrammets patientmålgruppe? Ja. Det er en forholdsvis lille undersøgelse med et stort, men dog forklareligt frafald. Dog mangler vi en mere udførelig besskrivelse af de underliggende årsager til frafaldet hvad døde patienterne af? Der er ikke udført FEES før anlæggelse af trakeostomi og der er dermed en lille risiko for at patienterne havde dysfagi inden. Er dog forsøgt afhjulpet ved at spørge de pårørende. 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.35 Hvilke eksponeringer eller prognostiske faktorer er evalueret i undersøgelsen? Formålet med dette studier er, at undersøge incidensen af synkeproblemer hos ikkeneurologiske kritisk syge patienter med trakeostomi pga forlænget respiratorbehandling, og evaluerer synkefunktionens indflydelse på dekanyleringsprocessen 3.36 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Hyppighed af dysfagi Silent aspiration Hvor længe patienterne har en trakeostomien og tiden fra FEES-undersøgelsen til dekanylering hos henholdsvis den som har dysfagi og den som ikke har Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i eksponerede- og ikkeeksponeredegruppe). 82, men med et frafald på 42 som enten døde eller blev overflyttet til andre hospitaler. To faldt fra da de var under 18 år. Side 19

20 3.38 Hvorledes er årsagssammenhængen angivet (f.eks. OR, RR)? Og i hvilken retning gik den målte sammenhæng? 3.39 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen) (fx køn, alder, sygdomsprævalens)? 3.40 Hvorfra er deltagerne rekrutteret (fx. by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt)?. Der er angivet mean og p-værdier Det er patienter indlagt på intensiv afdeling mhp respiratorbehandling. Man har valgt kun at inkluderer patienter som ikke har neurologisk problemstikker. Årsagerne til respiratorbehandlingen er respiratoriske, abdominale, urologiske, gynækologiske, septisk schock, gastrointestinale blødninger, traumer og pancreatitis En intensiv afdeling på et hospital i Chile. Vi er opmærksomme på at studiet stammer fra sydamerika og derfor nødvrndigvis er sammenlignelig med et dansk hospital. Det er dog vurderet, ud fra de beskrevne behandlingsmetoder, at det ikke fraviger væsentligt fra et dansk hospital Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og deres betydning). Med udgangspunkt i at dette ikke er en kohorteundersøgelse er der alligelvel nogle punkter som gør at evidensnivesuet nedgradueres se punkt 3.2. Vi vurdere dog ikke at dette har nogle indflydelse på resultatet. Side 20 Gen a

21 Joanna Briggs Institute MAStARI critical appraisal tools Narrative, Expert opinion & text Forfatter, titel Brady S, Donzelli J. The Modified Barium Swallow and the Functional Endoscopic Evaluation of Swallowing Tidskrift Otolaryngol Clin North Am. 2013;46(6): Checkliste udfyldt af Dorthe Wiinholdt og René Richard Criteria Yes No Unclear Not applicable Is the source of opinion X clearly identified? Comments Forfatternes navne og ansættelsessted er opgivet Does the source of opinion have standing in the field of expertise? X Begge forfattere er ansat i afdelinger der har med området at gøre. Samtidig har de begge udgivet en lang række artikler om dysfagi og de dertil hørende emner Are the interests of patients/ clients the central focus of the opinion? X Ja artiklen handler om hvilke test der er mest anvendelig og bedst for patienten Is the opinion s basis in logic/ experience clearly argued? Is the argument developed analytical? Is there reference to the extant literature/evidence and any incongruency with it logically defended? Is the opinion supported by peers? X X X X Artiklen er velargumenteret, logisk og der underbygges med litteraturhenvisninger. Samtidig er hovedbudskabet fremhævet i boks. Argumenterne virker til at være på baggrund af analytiske overvejelser, men de er ikke konstrueret som debat. Litteraturen bruges fortrinsvis til at gengive de forskellige metoder og underbygge argumentationen Tidskriftet anvender gæsteredaktører som gennemgår artiklerne giver meldinger tilbage til forfattere Side 21

22 Overall appraisal : Include X Exclude Seek further info Comments (Including reason for exclusion) Dette er en gennemgang af de to metoder, MBS og FEES, som vurderes med fordele og ulemper overfor hinanden. Ariklen bygger meget på de to forfatteres erfaringer, men kommer med konkrete fordele og ulemper ved de to metoder. Det konkluderes at de to metoder kan sidestilles og bør betragtes som golden standard for evaluering af dysfagi. Vurderingsskemaet er en direkte afskrift fra Joanna Briggs Institute, Reviewers manual, edition 2011, s. 152 Udarbejdet af videnskabelig medarbejder Dorthe Wiinholdt, MPH. Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Side 22 Gen a

23 Joanna Briggs Institute MAStARI critical appraisal tools Narrative, Expert opinion & text Forfatter, titel Garuti et al. Swallowing disorders in tracheostomised patients: a multidisciplinary/multiprofessional approach in decannulation protocols Tidskrift Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014;9(36) Checkliste udfyldt af Dorthe Wiinholdt og René Richard Criteria Yes No Unclear Not applicable Is the source of opinion X clearly identified? Comments Forfattere og ansættelsessted er beskrevet Does the source of opinion have standing in the field of expertise? Are the interests of patients/ clients the central focus of the opinion? Is the opinion s basis in logic/ experience clearly argued? Is the argument developed analytical? Is there reference to the extant X X X X X Hovedforfatteren er uddannet læge. Har skrevet eller er medforfatter på 25 artikler, hvor af de fleste omhandler problematikker omkring respiration og ventilation Er ikke direkte beskrevet, men hele formålet med at dysfagi-teste inden dekanylering er for patientens skyld. Formålet er at opnå den bedste behandling for patienterne Artiklens hovedpointer/konklusioner er velargumenteret, logiske og ofte understøttet af litteraturhenvisninger. Man skal være opmærksom på at enkelte afsnit ikke er understøttet af litteratur og må formodes at være forfatternes egne erfaringer. Dette gælder dog ikke de afsnit som er relevant for det fokuserede spørgsmål. Argumenterne er oftest konstrueret med baggrund i relevant litteratur og virker velovervejet Det vurderes at ikke at der er nogen uoverensstemmelser Side 23

24 literature/evidence and any incongruency with it logically defended? Is the opinion supported by peers? X mellem litteraturen og anbefalingerne Er et peer-reviewed tidskrift supportet af et internationalt ekspertpanel Overall appraisal : Include X Exclude Seek further info Comments (Including reason for exclusion): Oversigtsartiklen/ekspertvurderingen giver et godt overblik over hvad der skal være afklaret og ok inden dekanylering. Herunder er der to områder som berører spørgsmål 2 og 3 i vores retningslinje. Denne artikel bruges som begrundede argumenter i forhold til den samlede anbefaling på spørgsmål 2. Afsnittet omkring muskelstimulation, er i artiklen ikke underbygget af litteraturhenvisninger, og vurderes derfor at bero forfatternes egne erfaringer. Derfor kan artiklen ikke anvendes til anbefalinger ved spørgsmål 3. Vurderingsskemaet er en direkte afskrift fra Joanna Briggs Institute, Reviewers manual, edition 2011, s. 152 Udarbejdet af videnskabelig medarbejder Dorthe Wiinholdt, MPH. Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Side 24 Gen a

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Hovedforfatter: Videnskabelig medarbejder Dorthe Wiinholdt, MPH. Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE). Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Medforfatter: Klinisk oversygeplejerske

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Udfyldte tjeklister (De er opstillet i den rækkefølge de fremkommer i litteraturgennemgangen) Bilag 7. Comments

Udfyldte tjeklister (De er opstillet i den rækkefølge de fremkommer i litteraturgennemgangen) Bilag 7. Comments Joanna Briggs Institute MAStARI critical appraisal tools Narrative, Expert opinion & text Forfatter, titel Mclnnes et al, Foot care education in patients with diabetes at low risk of complications: a consensus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato: 06-07-2015 Godkendt dato: Revisionsdato: Udløbsdato: Indhold Titel... 3 Indeksering...

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Medforfatter: Klinisk oversygeplejerske René Richard Andersen, SD, MKS Anæstesiologisk afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Arbejdsgruppe: Sygeplejerske Iben Tousgaard Sygeplejerske Lisbeth

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 2 specifik søgestrategi fælles Swallow* 33 Abstra ct Søgeord Hits Sprog Overskrift PubMed: Limits human, voksne +>19 år tracheotomy AND intensive care unit OR icu OR intensive care Dysphagia Dubletter

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bilag 3: Tjeklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Kissane DW, McKenzie M, Bloch S et al. Family Focused Grief Therapy: A randomized, controlled Trial in

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Checklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daroiche et al; Chlorhexidine Alcohol versus Povidone-Iodide for Surgical-Site Antisepsis,. Tidsskrift,

Læs mere

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children.

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Bilag : Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Hanne Agerholm, Steen Rosthøj og Finn Ebbesen, Developmental problems

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste : Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Gary et al. Home-based exercise improves functional performance and quality of life in women with diastolic heart failure Tidsskrift,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 4 Detaljer vedrørende medtagede studier Ved beskrivelsen af konsistens af drikke og mad anvendes den betegnelse, som er anvendt i artiklen. Den engelske tekst fra artiklerne fremgår af fodnoterne.

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors

Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors Tidsskrift, år: Journal

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Det fokuserede

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie

Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie Titel: Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie Juni 2013 Forfatter Marianne Thusgaard Vejleder Martin Bach Jensen Introduktion: Dødeligheden hos kræftpatienter i

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 12. september, 2005 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi Conflict of interest FEES Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion Irene Wessel Overlæge, ph.d., klinisk lektor Rigshospitalets Hoved-hals kirurgisk og audiologisk klinik Ulønnet forskningssamarbejde

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Program 09.00-10.00

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Forskning i neurorehabilitering

Forskning i neurorehabilitering Af Trine Schow, Ph.d. forskningsergoterapeut. Afdeling for Ergoterapi, Hvidovre Hospital. Afdeling Stine for Holm, Højt børneergoterapeut Specialiseret, og kandidat i Glostrup Hospital med pædagogisk udefunktion

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse Mål Kritisk vurdering af litteraturen Andreas H. Lundh nfektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. Jørgensen Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitets Hospital - kunne skelne mellem systematiske

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Michael Rosholm & Michael Svarer

Michael Rosholm & Michael Svarer Brobygning til uddannelse 25. februar, 2016 Brobygning til uddannelse - Første resultater Michael Rosholm & Michael Svarer Institut for Økonomi & TrygFonden s Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Læs mere