1.0. Status og nyheder fra DEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0. Status og nyheder fra DEKS"

Transkript

1 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein programmet er et eksempel herpå og blev publiceret (Møller et al., 1998). Urinprogrammet for bl.a. adrenalin, noradrenalin og 5-hydroxy indolacetat blev opstartet i en eksperimentel form; tilsvarende gælder fotometrikontrollen for Elisa-readere; det molekylærbiologiske program for koagulationsfaktor V Leiden mutation var ligeledes helt nyt. Fuldblodsglucose programmet og lægemiddel programmet med kendte indvejede mængder lægemidler har nu fået en mere rutinemæssig udformning. Den kombinerede interne kontrol med interlaboratoriel resultatsammenligning til brug ved virusscreening af blodportioner er afprøvet, og forventes gennemført som en løbende kontrol i foråret af 1999 for eet eller flere kontrolmaterialer. Grønlandske laboratorier deltager nu i HK98 programmet. Forbedret datapræsentationer er sat i drift i efteråret 1998 for hæmatologi programmet og for FHK-LHK. Bl.a. på baggrund af de nye programmer videreudvikles også det nordiske og det europæiske samarbejde blandt broder organisationer til DEKS. Enkelte udenlandske laboratorier deltager i andre af DEKS's programmer på grund af programmets kvaliteter f.eks. hæmatologi programmet. Nu findes en detaljeret vejledning til fremstilling af kontrolmateriale til denne udsendelse publiceret, da der har været stor interesse herfor (Christensen, 1998). En væsentlig årsag til at DEKS samarbejder med lignende udenlandske organisationer er, at man ved at dele udgifterne til programmerne er i stand til at forbedre dem. Igennem 10 år har samarbejdet blandt meget andet medført, at Labquality nu inkluderer ét umodificeret frisk humant serum fra DEKS i deres hovedprogram for klinisk biokemi; i de senere år har der, for udvalgte komponenter, lejlighedsvis været tillagt referencemetode targetværdier fra Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie. I den seneste omgang for 17 komponenter (Uldall et al., 1998). Dette serum danner nu basis for sporbarheden af måledata i projektet for etablering af fælles reference intervaller; et projekt som er organiseret via Nordisk Forening for Klinisk Kemi og forventes realiseret i Af nye programmer eller meget forbedrede programmer som planlægges for 1999, kan omtales: 4.37a Amts/regionsvis resultatudskrifter 6.7 Intern kvalitetskontrol med mellemlaboratoriel resultatsammenligning for virusscreening 7.22 Nordisk hæmoglobin interferens studium og malaria antistof 7.29 Protein elektroforese, kontrol, pilot, side Væksthormonkontrol, pilot d Lægemiddelkontrol med targetværdier 7.49 Hæmoglobin, linearitet 7.52 Urinkontrol for adrenalin, noradrenalin, dopamin m.v Urinkontrol for cystin 7.83 HIV-1 RNA kvantitering, eksperimentel 7.84 Toxoplasmose IgM serologi, eksperimentel 1

2 Selvom grundsubstansen i Programkatalog 1999 er stort set uændret i forhold til 1998-udgaven, er det dog fundet hensigtsmæssigt at ommøblere de opdaterede afsnit på baggrund af de nye tiltag. Dette har til formål at gøre kataloget mere overskueligt. Det mest iøjnefaldende er udformningen af tilmeldingsformularen, som nu består af seks sider. Her findes dels de egentlige DEKS programmer med udpegede danske programkoordinatorer, d.v.s. med dansk faglig opbakning, dels de supplerende programmer. Sidstnævnte er nu omtalt enkeltvis på tilmeldingsformularen for at gøre tilstedeværelsen mere tydelig. Samtidig er der sket en vis laboratoriespecialemæssig opdeling af programmerne for at lette brug af Programkataloget inklusive tilmeldingsformularen. Dette er et resultat af, at der i løbet af 1998 er sket en udvidelse af det praktiske samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og DEKS. Da opdelingen af laboratorieundersøgelserne er arbitrær og afhængig af lokale forhold og historie, er det dog hensigtsmæssigt for det enkelte laboratorium at gøre sig bekendt med alle tilbudene; Tilmeldingsformularen, Tabel 5 og 6 i kapitel 11, kapitel 14 samt stikordsregisteret kan hjælpe med dette gennemsyn. Hidtil har programmerne været identificeret med det afsnitsnummer, hvorunder det er beskrevet i kataloget. Imidlertid skifter numrene ofte fra år til år på grund af udviklingen af programmerne. Derfor er der indført en programkode, som identificerer det samme program fra år til år. Det skal lette bestillingerne fremover. I øvrigt henvises til nøglen for programkoderne og afsnitsnumrene for 1998 og 1999, kapitel 14. Som fællesbetegnelse for laboratorie specialerne i Programkataloget er det valgt at benytte betegnelsen "laboratoriemedicin" og "medicinske laboratorier", da dette bliver den internationale betegnelse ifølge det tværfaglige samarbejde indenfor ISO samarbejdet under den tekniske komite 212 (ISO/TC212), se udkastet til den nye internationale standard for "Kvalitetsstyring i det medicinske laboratorie", ISO/DIS (1998). Faglig interesse for ekstern kvalitetssikring er vigtig for videreudviklingen af DEKS bl.a. derfor involverer DEKS sig i Ph.D studier. Dette forventes at konsolidere DEKS fagligt. Med tiden tænkes tilknyttet flere Ph.D studerende i forskellige emner. Det første planlagte PhD studium er nu startet. Steen S. Holm, Holbæk Sygehus, har i samarbejde med bl.a. DEKS lavet en meget valid projektbeskrivelse, som nu er antaget. Emnet omfatter et studium af potentielle reference metoder til bestemmelse af frit thyroxin i serum; studiet skulle munde ud i at fremstille nogle matrix rigtige reference materialer, og gennemføre et eksternt kvalitetsvurderingprogram. Holbæk sygehus og en række fonde står bag finansieringen af studiet; DEKS bidrager med en beskeden del af det samlede budget. DEKS's bidrag går til specielle delaktiviteter, hvor det er svært at skaffe anden finansiering. DEKS's egen organisation på Herlev Sygehus har indenfor de seneste 14 måneder fået to nye medarbejdere, hvorfor en reorganisation og oplæring i dette specielle fagområde pågår. Dette har til hensigt at konsolidere DEKS, så organisationen bliver mindre afhængig af enkeltpersoner. Når brugerne henvender sig skriftligt til DEKS ved hjælp af kontaktbladet side.. i Programkataloget, giver det mulighed for at sikre oplæring i korrekt besvarelse. De mere komplicerede emner bliver behandlet på det ugentlige gruppemøde. Planlagte aktiviteter går ikke altid præcist som DEKS ønsker eller har forudset, men man søger at afhjælpe fejlene, og forebygge at samme fejl sker igen. Brugernes klager og forslag bliver samlet i en mappe. Den herved fremskaffede dokumentation og den hertil hørende beskrevne afhjælpning er en del af de mange forudsætninger, der skal være tilstede ved certificering af DEKS's kvalitetssytem. En generel logbog for afvikling af eksterne kvalitetsvurderings programmer vil antagelig blive det 2

3 næste skridt i denne udvikling. Men der er endnu lang vej til certificeringen; for eksempel er udarbejdelse af en kvalitetshåndbog ikke startet endnu, selvom der nu foreligger mange skriftlige instruktioner indenfor DEKS arbejdet. Der er benyttet en del ressourcer (især tid) på at få systemer som udnytter moderne informationsteknologi. Man ser det i øjeblikket ved, at DEKS har en E-post adresse og en hjemmeside på internettet. Men man må også fremover påregne, at kontroldata vil blive rapporteret via elektroniske medier. 2.0 Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring på Sygehuslaboratorier, DEKS 2.1 DEKS formål... Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Sygehuslaboratorier, DEKS*, har til formål at understøtte kvalitetsudviklingen på sygehuslaboratorierne. DEKS s service kan også benyttes af andre laboratorier i sundhedsvæsenet eller knyttet hertil, se afsnit DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi, og er åben for at assistere ved andre laboratoriemedicinske specialer efter behov. 2.2 Oprettelse... DEKS er oprettet i analogi med Sundhedsstyrelsens medicinske specialefordeling, således at et sygehus kan have lands- eller landsdels dækkende virksomhed. DEKS er ved Sundhedsstyrelsens og Amtsråds Foreningens medvirken placeret på Amtssygehuset i Herlev med landsdækkende funktionsområde. 2.3 Styregruppe... Der er etableret en styregruppe, der refererer til sygehusledelsen på Københavns Amts Sygehus i Herlev, og som er ansvarlig for driften af DEKS. Styregruppens sammensætning er følgende: Herlev Sygehus s administrationschef, Lisbet Madsen som formand; formand for Dansk Selskab for Klinisk Kemi, overlæge Steen Sørensen; næstformand for Dansk Selskab for Klinisk Kemi, chefkemiker Martin Kjærulf Nielsen; et medlem udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, overlæge Theis Bacher; et medlem udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, overlæge Henrik Westh; og en overlæge udpeget af afdelingsledelsen ved klinisk biokemisk afdeling, Herlev Amtssygehus, overlæge Niels Fogh-Andersen. Sekretæren for styregruppen, Adam Uldall, er samtidig daglige leder af DEKS. Adresser m.v. findes i programkatalogets kapitel Økonomi... DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Det tilstræbes at eventuelle overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. På det årlige brugermøde bliver der gjort rede for den økonomiske situation, se afsnit 2.5 og

4 2.5 Fagligt råd og brugermøde... Som det fremgår af programkataloget er der udpeget én eller flere programkoordinatorer for de enkelte programmer; de indgår i et fagligt råd til støtte for den daglige ledelse af DEKS. Én gang årligt gennemføres ét brugermøde, se afsnit Nationalt og internationalt samarbejde... Den faglige udvikling af DEKS sker også ved samarbejde med nationale og internationale organisationer bl.a.: Det videnskabelige analysekvalitetsudvalg under Dansk Selskab for Klinisk Kemi; Kvalitetsudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi; Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi; Statens Seruminstitut: Afdelinger indenfor sektorerne for Diagnostik, Immunologi og Mikrobiologi; Kvalitetssikringsgruppen under Landssammenslutningen for Hospitalslaboranter; Labquality, Finland; Kvalitetssikringskomitteen under Islandsk Selskab for Klinisk Kemi; Norsk Klinisk-Kjemisk Kvalitetskontroll, NKK; Norsk Senter for Kvalitetssikring av laboratorievirksomhed utenfor sykehus, NOKLUS; Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige, EQUALIS; National External Quality Assessment Schemes, NEQAS, England, (mikrobiologi og blodtypeserologi); Public Health Laboratory Service, PHLS, Quality Control Production Group, Virus Reference Division, England European Concerted Action on Thrombosis, ECAT foundation, Holland; Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, SKZL, Holland; Referenz Institut für Bioanalytik, RIB, Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie, Tyskland. Nordic Committee for External Quality Assurance in Laboratory Medicine, NQLM (1993). 4

5 European Committee of External Quality Assurance Programme in Laboratory Medicine, EQALM (1997). * DEKS er beskrevet i faglitteraturen (DEKS 1996, DEKS 1997) 3.0 DEKS programmer for Programkataloget og dets udformning Herværende udgave af Programkataloget har til formål dels at fungere som en informations- og uddannelsesmæssig kilde vedrørende analytisk kvalitet (især kapitel 8-10) dels at præsentere DEKS's kalibratorer, materialer m.v., som er beregnet til at bidrage til de medicinske laboratoriers almindelige kvalitetssikring, og endelig at beskrive DEKS's eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer. Programoversigten indeholder en beskrivelse af de enkelte programmer med oplysninger om bl.a. udsendelseshyppighed, tidspunkter, mængder, forsendelse, kvantiteter og statistisk behandling af data. Tabellerne i Programkataloget, se kapitel 11.0, giver informationer om egnede programmer til givne kvantiteter for støtte til laboratoriets kvalitetssikring m.v. og til kvalitetsvurdering. Kapitel 4 giver information om de praktiske forholdsregler ved brug af DEKS's programmer og bør gennemgås af alle brugere. I Programkataloget og på tilmeldingsformularen er omtalen af de eksterne kvalitetssikringsprogrammer delt op i de relevante grupper for hvert speciale. Imidlertid er skellet mellem specialerne ikke éntydig da hospitalerne organiserer deres service forskelligt. Desuden er enkelte programmer fælles for alle de deltagende laboratoriespecialer f.eks. elisa-reader programmet. Den nuværende opdeling af programmerne er arbitrær og historisk betinget. Det er derfor vigtigt at hvert laboratorium studerer Programkataloget som en helhed, selvom DEKS har anført nogle krydshenvisninger. Som en overskuelig start kan man konsultere hele tilmeldingsformularen: Nummeret til venstre refererer til det afsnit hvori der findes mere oplysning om programmet. Bemærk at de "supplerende" programmer nu er optaget på selve tilmeldingsformularen. For disse programmer findes ingen programkoordinator. Flere oplysninger om disse programmer findes i kortfattet skematisk udformning i slutningen af hvert afsnit. DEKS kan fremskaffe mere dokumentation efter behov. DEKS vil være taknemmelig for at modtage forslag til rettelser og forbedringsforslag til gavn for næste udgave af Programkataloget, 2000-udgaven, som tænkes udsendt ultimo november Der tages forbehold for fejl og mangler ved 1999-udgaven af Programkataloget inkl. tilmeldingsformularen. Mulige meningsforstyrrende fejl i Programkatalog 1999 og eventuelle ændringer vil blive meddelt til DEKS's brugere via "DEKS informerer". 3.2 Klinisk biokemi 5

6 Herværende Programkatalog 1999 indeholder de sædvanlige programmer, opdateret og suppleret, men med et begrænset antal nye klinisk biokemiske aktiviteter. Brug af kataloget er uændret i forhold til tidligere, dog er rækkefølgen af programmerne gjort mere "systematisk". Programmerne er nu inddelt efter hvilke typer af prøvematerialer, som programmerne anvender. Hvis der er problemer med at finde et program eller en komponent, kan man benytte Tabel 4-6, kapitel 14 og/eller stikordsregisteret, kapitel 15. Samspillet mellem det enkelte laboratoriums valgte måleprocedures ("metodes") karakteristika og DEKS' kalibrerings- og kontrolmaterialers egenskaber er komplekst; DEKS tilstræber at de valgte materialer kan anvendes af flest mulige laboratorier for størst mulige antal komponenter og måleprocedurer, men DEKS kan ikke garantere, at det lykkes i alle tilfælde. Især når DEKS skifter leverandører af materialer kan der ske ændringer af brugbarheden, men det ses også ved skift af batch. 3.3 Klinisk immunologi I år findes de klassiske eksterne kvalitetssikringsprogrammer for klinisk immunologi både samlet på tilmeldingsformularen og i kataloget; og der er benyttet en fælles overskrift. I selve Programkataloget står hæmatologi programmet fortsat sammen med andre programmer for klinisk biokemi, men der er på tilmeldingsforumularen givet henvisninger hertil. Det vil være hensigtsmæssigt at studere hele udvalget af programmer i kataloget, da behovet for eksterne kvalitetssikringsprogrammer varierer med de lokale traditioner for analysernes udførelser. Bemærk at programmerne for intern kontrol af virusscreening med mellemlaboratorielle datasammenligninger står i samme afsnit som de tilsvarende klinisk biokemiske programmer, som er atypiske for egentlig ekstern kvalitetskontrol, men har sin styrke p.gr.a. de mange resultater, som systemet passer sig på. Man bør være opmærksom på at man på NEQAS M s hjemmeside kan finde rapporter fra de seneste mikrobiologi udsendelser: Samtidig kan omtales at DEKS ved hver prøveudsendelse fra NEQAS M vil få tilsendt et par ekstra sæt prøver for virusscreeningsprogrammerne. De vil, mod betaling for forsendelsesudgifter, kunne rekvireres til opklaring af uventede fund. 3.4 Klinisk mikrobiologi DEKS er en non-profit offentlig indtægtsdækket virksomhed etableret for at understøtte kvalitetsudviklingen på sygehuslaboratorier, se afsnit DEKS udvikler kvalitetssikringsprogrammer, ofte i samarbejde med udenlandske tilsvarende organisationer. Hertil kommer distribution af udenlandske eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer. Dette omfatter også programmerne til klinisk mikrobiologi (tidligere "Englandsprøver") som nu forhandles af DEKS. Aflevering af svar til NEQAS M og den årlige gennemgang af analyseresultater fortsætter uændret. Der findes to internationale udbydere på markedet i Danmark, dels den altdominerende NEQAS M for mikrobiologi fra England, dels den mindre udbyder Labquality fra Finland. I programkataloget er medtaget det fulde program for begge udbydere. På tilmeldingsformularen side 4-9 ses en samlet 6

7 oversigt, og her er NEQAS programmerne markeret med skråstreg, bogstavskode efter programkoden, f.eks. for Generel Bakteriologi nr /GB. Labquality programmerne er efter talkoden for programmet markeret /FIN. Programmerne er beskrevet summarisk i Programkatalogets afsnit 7.8. Yderligere detaljer om de enkelte programmer kan fås ved henvendelse til DEKS, telefon Tilmeldingsformularen side 4-9 viser den samlede oversigt over programmer og aktiviteter som tilbydes af DEKS til klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi. Nogle af disse programmer er fælles for flere specialer, f.eks. elisa-reader fotometri programmet. For virusscreeningsprogrammet søges intern kontrol koordineret på danske klinisk immunologiske afdelinger under anvendelse af samme kontrolmaterialer, således at en regelmæssig datasammenligning kan udføres, idet sammenligningen da baserer sig på mange flere måleresultater end ved individuelle eksterne kvalitetssikringsprogrammer. De programmer som hidtil har været tilbudt via DEKS til klinisk biokemi og klinisk immunologi er som nævnt af to typer; de egentlige programmer hvortil der er knyttet mindst én dansk ekspert (programkoordinator) og de supplerende programmer. I 1999 vil der blive sondret mindre skarpt, idet også de supplerende programmer vil være optaget på tilmeldingssedlen, men vil fortsat være uden danske programkoordinatorer og beskrives kun kortfattet i Programkataloget kapitel 7 under supplerende programmer i de relevante afsnit. Da 1999 er et overgangsår, er der ikke er gjort forsøg på at udpege programkoordinatorer for de vigtigere mikrobiologiske programmer. DEKS tildeler hvert dansk laboratorium et trecifret brugernummer; Labquality benytter samme nummer, men skriver 4 foran (norske, svenske og finske laboratorier har andre fornumre); de klinisk mikrobiologiske afdelinger kan dog også fortsætte med at anvende de numre som NEQAS benytter. DEKS behandler al information, som kan henføres til det enkelte laboratorium, konfidentielt, og videregiver det ikke til tredje part. Dette gælder også principielt information om, hvilke laboratorier der deltager i de enkelte programmer. Det vil imidlertid være praktisk i den forhåndenværende situation, at DEKS tillades at henvise kolleger til én eller flere deltagere i et givet program for at kunne hjælpe nye deltagere til at vælge program eller diskutere uventede resultater. På tilmeldingsformularen side A er der derfor givet mulighed for at laboratoriet kan give tilladelse hertil. Samme sted kan også gives tilladelse til at inkludere laboratoriet i en bruger telefonbog; se også afsnit Indenfor klinisk biokemi er en sådan telefonbog fundet nyttig. Fra 1999 er det ikke længere muligt for udenlandske laboratorier at abonnere på NEQAS programmerne direkte i England, fordi forsendelses omkostningerne fra England, p.gr.a. et nyt postregulativ, bliver meget store. Ligesom i de fleste andre lande fremsendes prøverne via en national distributør. Derfor sendes prøverne samlet til Danmark og fordeles via DEKS. Også afregningen vil ske via DEKS. Man bør være opmærksom på at man på NEQAS (mikrobiologi) s hjemmeside kan finde rapporter fra de seneste mikrobiologiudsendelser: Samtidig kan nævnes, at DEKS vil få tilsendt et par ekstra prøver ved hver udsendelse. De kan rekvireres til opklaring af uventede fund; der vil blive opkrævet et forsendelsesgebyr. 7

8 Bemærk at regnskabsåret for DEKS er kalenderåret, og da DEKS som en offentlig institution ikke har nogen formue, er det nødvendigt at opkræve deltagerafgiften allerede fra starten af året. Imidlertid har de klinisk mikrobiologiske afdelinger betalt indtil 31. marts 1999 for de programmer, som er bestilt i Derfor vil DEKS for disse laboratorier ikke opkræve det fulde beløb, som står på tilmeldingsformularen. Dette medfører også at den 7% prisstigning forårsaget af stigende forsendelsesudgifter, som NEQAS har meddelt, vil kunne indpasses i budgetterne for danske mikrobiologiske afdelinger i 1999 uden merudgift; de omtalte 7% er inkluderet i de priser som er anført på tilmeldingsformularen for Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Ekspeditionsmæssige forhold 4.11 Henvendelser til DEKS på Herlev Sygehus og organisation af arbejdet... Klinisk biokemisk afdeling, Herlev Sygehus, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejdet. Henvendelse til DEKS: DEKS c/o klinisk biokemisk afdeling Københavns Universitets Hospital Herlev Amtssygehus Herlev Ringvej 75 DK-2730 Herlev Telefon: Telefax: , evt. klinisk biokemisk afdelings telefonfax: E-post: Hjemmeside: Træffetid: mandag-fredag, bedst ; Staben for DEKS består af: Susanne Biron, sekretær, Bente Mortensen, sekretær, (kun tirsdag-fredag) Jonna Hervel, hospitalslaborant, /3311 (mandag, tirsdag, hver anden onsdag, torsdag) Alice Andersen, instruktionslaborant, Adam Uldall, leder De sekretærmæssige opgaver varetages af Susanne Biron og Bente Mortensen, idet Susanne Biron tager sig af regnskabet, og Bente Mortensen har en række specialfunktioner, bl.a. redaktion af DEKS's hjemmeside på internet. Faglig rådgivning af laboratorierne varetages initialt af Jonna Hervel og Alice Andersen. En betydelig del af arbejdet består af gennemførelse af forsendelser af papirer og prøvematerialer. Jonna Hervel koordinerer dokumentationen for behandling af henvendelser (kontaktblad, klager) og styrer sammen med Alice Andersen lagerbeholdningen. Begge laboranter gennemfører de af DEKS's udsendelser fra Herlev Sygehus: Fuldblods glucose, lægemidler og elisa-reader fotometri kontrol. 8

9 Adam Uldall, leder af DEKS, koordinerer arbejdet, herunder samarbejdet med de danske programkoordinatorer og med de udenlandske organisationer som DEKS benytter; han planlægger og forestår den faglige udvikling af DEKS og vejleder laboratorierne ved faglige problemer. Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er brug af brev, fax eller E-post. Det tillader den bedste service. Ved forslag og klager, benyt fortrinsvis kopi af kontaktbladet, se Programkataloget 1999 side 18 eller den tilsvarende formular på DEKS's hjemmeside: http.www.home8.inet.tele.dk/deks-eqa/. Sådanne henvendelser behandles primært af sekretæren (bestillinger) og Jonna Hervel (faglige spørgsmål). Mere komplicerede forespørgsler som ikke kræver svar samme dag, vil om nødvendigt blive behandlet på DEKS gruppens interne møde om torsdagen og tjener samtidig til oplæring i DEKS funktionen for staben Tilmelding, indkøb af materialer, forsendelse... Der er udarbejdet en tilmeldingsformular til brug én gang årligt; den bliver vedlagt programkataloget når det tilsendes laboratorier. Denne bedes benyttet og tilsendt DEKS; flere tilmeldingsformularer kan rekvireres hos DEKS; men kopier kan også udskrives fra DEKS's hjemmeside ligesom bestilling kan ske ad denne vej. Husk af anføre rekvisitionsnummer når det er nødvendigt. Bemærk tilmeldingsfristen: 30. december Tilmelding kan dog også ske løbende efter dette tidspunkt f.eks. ved brug af en fotokopi af den formindskede gengivelse af tilmeldingsformularen på side 4-9. Det skal dog bemærkes, at der vil blive opkrævet et faktureringsgebyr, 50 kr. + moms, ved sådanne sene tilmeldinger og ved bestilling af supplerende kontrol- og kalibreringsmaterialer efter 30. december 1998; hertil kommer et forsendelsesgebyr á 50 kr. + moms og yderligere 70 kr + moms når specialforsendelse på tøris er nødvendig eller som anbefalet post (smitterisiko). Ved brug af kurerpost bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til brugermødet og kurser. De anførte programmer kan i visse tilfælde benyttes for et mindre antal udsendelser til en tilsvarende nedsat pris, f.eks. ved sene tilmeldinger; kontakt DEKS. Supplerende leveringer forsendes fra DEKS året igennem på mandage og torsdage Prisfastsættelse Priserne for DEKS s programmer er vist på side 4-9 på tilmeldingsformularen. De anførte priser er eksklusiv moms. DEKS s priser for 1999 er i vægtet gennemsnit lidt forøget i forhold til Det samlede provenue til dækning af driften af DEKS er øget med 3%; derefter kompenseres Herlev Sygehus fuldt ud for afholdte lønudgifter. Prisforøgelser ses især for de arbejdskrævende ydelser fra DEKS. Der er ved pris fastsættelsen herudover taget hensyn til de specifikke forhold for det enkelte program. F.eks. har NEQAS nu øget deres priser med 7% p.gr.a. ekstraudgifter ved forsendelse - en prisændring der var omtalt til mulig ikrafttrædelse allerede i april 1998, men er først effektueret nu. Der tages forbehold for priserne på udenlandske programmer p.g.a. evt. kursændringer (større end 5%). Følgende kurser er anvendt til prisfastsættelse: Antal kroner pr. enhed for GBP: 10,70 DKK; FIN mark 1,28 DKK; HFL 3,45. 9

10 4.14 Fakturering og betaling... Faktureringen foretages af DEKS. Betalingen er 30 dage netto kontant eller efter påkrav. Betaling sker ved indsættelse på beløbet på DEKS s konto i BG-bank: girokonto (reg. 1199) Ønskes beløbet overført via Bankernes Betalingsservice tastes registreringsnummer 1199 og 00, og derefter girokontonummer. Det er meget vigtigt at indbetalingen kan identificeres; derfor skal der som reference anføres DEKS s fakturanummer. Betaling af de eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer sker forud, se tilmeldingsformular side C-F, og fakturering sker i januar/februar 1999 samtidig med hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Det ses, at betalingen er søgt fremskyndet af hensyn til likviditeten for DEKS, som af principielle grunde ikke ejer nogen formue. Bemærk at DEKS benytter een årlig hovedlevering for ovennævnte materialer - de laboratorier, hvor det er et problem, bedes kontakte DEKS. DEKS's SE-nummer er Forpligtelser og ansvar 4.21 Fortrolig information... DEKS behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium, konfidentielt, og videregiver det ikke til tredje part. Dette gælder principielt også om, hvilke laboratorier der deltager i hvad. Det er imidlertid praktisk at DEKS tillades at oplyse kolleger om én eller flere laboratorier som deltager i et givet program for at kunne hjælpe nye deltagere i at vælge program eller for at de involverede laboratorier kan diskutere afvigende resultater på tilmeldingsformularen side A er der afsat plads til en sådan underskrift. Noget lignende blev gjort i 1998 for klinisk biokemi for HK programmet i form af en kollegial telefonbog efter forudgående skriftlig tilladelse fra de involverede laboratorier Copyright... Alle skriftlige materialer som udsendes af DEKS er omfattet af copyright. Afsnit fra Programkataloget kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver, eller ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt. Endelig dækkes ej driftstab, tidstab og lignende indirekte tab p.gr.a. DEKS forårsagede driftsforstyrrelser på fremmede laboratorier, som køber produkter og udveksler data med DEKS Sikkerhed... 10

11 Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles ligesom patientprøver, der betragtes som potentielt smittefarlige. Dette er også nødvendigt for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlet af donorportioner af blod som individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (< 10 patientprøver pr. pool), hvad der med moderne reagenser også er sikkerhedsmæssig forsvarligt. Ved mikrobiologi programmerne (6.7, , ) inklusive virusscreenings programmerne, gælder ovennævnte forholdsregler ikke generelt. Prøverne kan indeholde virolente patogene organismer af kategori 1-3. (Advisory Committee on Dangerous Pathogens, 1995) f.eks. Epstein-Barr virus, hepatitis C, men ikke så farlige som salmonella typhi (kategori 3) og slet ikke mikroorganismer af kategori 4. Af formelle grunde ønsker NEQAS for mikrobiologi at brugerne af deres programmer afgiver en erklæring, som dokumenterer at laboratorierne er fuldt ud klar over, at de prøver som distribueres kan indeholde farlige mikroorganismer. Denne erklæring er en forudsætning for at kunne deltage. En sådan erklæring findes på tilmeldingsformularen, og bedes underskrevet af en repræsentant for afdelingsledelsen. 4.3 Laboratorierne og programmerne 4.31 Laboratorier der kan deltage... DEKS s kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske sygehuslaboratorier, men andre medicinske laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS s kommissorium d.v.s. at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Laboratoriets kontaktperson/gruppe... Laboratoriet bedes udpege en kontaktperson eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen ), som modtager prøver og rapporter fra DEKS m.fl. Kontaktgruppen/kontaktpersonen bør være ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analysering; eventuelt forbehandling og fordeling til analyse pladsen; og for fordeling af rapporterne i laboratoriet - se også punkt Laboratorienummer... Danske laboratorier benytter hvert år samme nummer, DEKS-nummeret, og i Labqualityprogrammerne vil der være adderet ét eller to cifre. Danske laboratorier har alle 4 som det første ciffer i det firecifrede nummer hos Labquality. I forbindelse med Labquality s programmer er det hensigtsmæssigt kun at have én, to eller maksimalt tre kontaktpersoner eller alternativt een kontaktgruppe, idet Labquality s laboratorienummersystem refererer til kontaktpersonen - dvs. ved flere kontaktpersoner i samme laboratorium allokeres forskellige numre, og overensstemmelse mellem de tre sidste cifre i Labquality s numre og DEKS-numre kan vanskelig opretholdes. Som antydet er det dog muligt at 11

12 have ialt tre forskellige fornumre, så sammenhængen kan fastholdes - men når et laboratorium ønsker at rapportere resultater for samme kvantitet målt på forskelligt udstyr, kræves også forskellige numre, så de maksimalt tre muligheder bliver let opbrugt - i tilfælde af tvivl spørg DEKS. Bemærk at de laboratorienumre, som tildeles af de engelske NEQAS-programmer for mikrobiologi (NEQAS M), og for NEQAS blodtypeserologi (NEQAS BGS), skal benyttes i NEQAS sammenhæng Programkoder... Da afsnits indelingen for programkataloget udvikler sig fra år til år, er disse numre uegnede til at identificere et givet program over flere år (f.eks. til at beskrive i en analysevejledning eller i en kvalitets manual). Derfor er der indført en permanent nummerering af programmerne fra Se også kapitel 15, Programidentifikation i 1998 og 1999 samt permanente programkoder Eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer... DEKS s eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer ( prøveudsendelser ) er beskrevet i kapitel 7 og 8, og tjener det formål at hjælpe laboratorierne med at påvise eventuelle fejl og belyse mulige fejlkilder ved analyserne. En oversigt over de berørte klinisk-biokemiske kvantiteter i hvert program for blod, plasma og serum findes i Tabel 6 i kapitel 11. Det bemærkes, at i en del kvalitetsvurderingsprogrammer beskrevet her i Programkataloget, vil ikke alle omtalte komponenter blive analyseret i hver udsendelse, når det vides på forhånd, at kontrolmaterialet er uegnet. I den udstrækning økonomien tillader det, vil DEKS søge at fremskaffe pålidelige værdier for flest mulige kvantiteter på de umodificerede humane kontrolmaterialer. Referencemetodeværdier foretrækkes generelt. Da sådanne værdier er meget kostbare, vil de kun forekomme i et meget begrænset antal. Programkoordinatorer... For hvert program der er omtalt detaljeret i kapitel 7 er der udpeget een eller flere programkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for programmet overfor DEKS. Programkoordinatorerne rådgiver brugerne og DEKS vedrørende faglige forhold ved programmet. Programkoordinatorens navn, adresse, telefon, fax og evt. E-post adresse er oplyst i kapitel 13. Supplerende programmer På tilmeldingsformularen ses også de supplerende programmer. Der er beskrevet skematisk efter de øvrige programmer i det relevante afsnit i kapitel 7. DEKS har i øjeblikket ikke udpeget nogle programkoordinatorer for disse programmer, hvorfor DEKS har et mindre medansvar for fagligheden af disse programmer; men en del vil måske siden ændre status afhængig af interesse og programmets kvalitet. Hensigten med at pege på sådanne programmer er at søge at fremme brug af de samme programmer i hele landet. DEKS optager gerne andre programmer på denne liste efter brugernes forslag. I øjeblikket vises dels programmer fra Labquality, dels fra NEQAS. Labquality Labquality er en organisation i Finland svarende til DEKS. Labquality er en non-profit organisation, som ejes bl.a. af de finske sygehusejere og Finsk Selskab for Klinisk Kemi. DEKS udnytter, ligesom den tilsvarende norske og islandske organisation, nogle af Labquality s programmer for at 12

13 dække et større analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program, hvad der forbedrer udbyttet af programmerne; dette skyldes dels større statistisk sikkerhed, dels mere solide metodeoplysninger. De fire nordiske organisationer søger at videreudvikle programmerne i fællesskab. NEQAS NEQAS (UK) er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (i England) og består af et stort antal programmer som dækker mange laboratorie-medicinske specialer. Programmerne bliver organiseret under en fælles paraply-organisation, der tidligere tilhørte sundhedsmyndighederne. DEKS benytter NEQAS BGS (blodtypeserologi) og NEQAS M (mikrobiologi). Hvis et NEQAS-program, som laboratoriet ønsker at anvende, ikke er optaget i DEKS s katalog, kontaktes DEKS. En koordineret tilmelding ved at DEKS optager programmet i Programkataloget vil på længere sigt være bedst for kvalitetsudviklingen i danske laboratorier. Fra 1999 er det ikke længere muligt for udenlandske laboratorier at abonnere på NEQAS mikrobiologi programmer direkte i England, fordi forsendelses omkostningerne fra England, p.gr.a. et postregulativ, bliver meget store. Ligesom i de fleste andre lande fremsendes prøverne via en national distributør. Derfor sendes prøverne samlet til Danmark og fordeles via DEKS. Også afregningen vil ske via DEKS. Andre kvalitetsvurderingsprogrammer DEKS vil kunne henvise interesserede laboratorier til andre kvalitetsvurderings-programmer (ofte udenlandske), der dækker kvantiteter, som ikke er omtalt i dette programkatalog Ekstra prøvemateriale ved uventede fund... Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetsvurderingsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde af ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet; et forsendelsesgebyr vil blive opkrævet når forsendelsen kræver særlige forholdsregler, f.eks. tøris eller anbefalet post. Dette gælder dog kun for stabile materialer og så længe lager haves. Hvis et laboratorium ønsker fast at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette leveres imod særskilt betaling, se tilmeldingsformularen. Kontakt om nødvendig DEKS Dataoversigter for flere udstyr på samme laboratorium og for flere laboratorier i et amt... Det er muligt fast at indsende resultater på flere udstyr for samme kvantitet i et givet program og derved få returneret tilsvarende dataoversigter; kontakt DEKS. Vedr. pris se tilmeldingsformular side A. Prisen omfatter kun en enkelt udskrift. For f.eks. HEM98-programmet vil den samlede årlige afgift blive 10 gange det anførte tal. DEKS arbejder på at gennemføre en service, hvorved resultater for f.eks. de sidste 10 måneder kan præsenteres i samme plot for flere laboratorier i en region eller et amt for hver kommponent i et givet program f.eks FHK-LHK. Benyt tilmeldingsformularens punkt 4.37a til en uforpligtende tilmelding; DEKS vil da tage initiativ til nærmere undersøgelse af behov og tekniske muligheder; der vil i givet fald blive opkrævet et deltagergebyr Deltagerbevis... 13

14 Dette er et dokument der bekræfter laboratoriets tilmelding til DEKS s programmer, og kan rekvireres via tilmeldingsformularen. Anfør navnet for laboratoriet på tilmeldingsformularen side A som det ønskes at blive benævnt på deltagerbeviset. 4.4 Kommunikation og uddannelse 4.41 DEKS brugermøde 1999 og kursus m.v.... Brugermødet vil blive afholdt på Fyn, torsdag den 9. september 1999, ca Mødet tænkes gennemført som de tidligere DEKS-brugermøder, med en kortere sideløbende session, et for specialemner indenfor kvalitetssikring i klinisk biokemi, i klinisk immunologi og for klinisk mikrobiologi. Blandt påtænkte temaer på Brugermødet kan i øjeblikket (november 1998) omtales: Kontrol af lægemiddelanalyse og af misbrugsanalyse, kontrol og kvalitetsudvikling af tælling af spermatozoer, kvalitetssikring af antikoagulationsbehandlings analyser, kvalitetssikring af thrombophilia analyser, danske standarder for blodkomponenter, brug af PHLS kontrolmaterialer, borrelia antistoffer, rapporter vedrørende de nye programmer, rapporter fra regionalt kvalitetssamarbejde, status for harmoniseringen af momenklatur i laboratoriesvar, akkreditering af medicinske laboratorier. Forslag til alternative eller supplerende temaer er meget velkomne. Endvidere planlægges en postersession og en udstilling. Det aktuelle mødeprogram udsendes i maj Før brugermødet afholdes nogle kurser. Starttidspunktet vil være d. 8. september 1999 kl , og fortsætter d. 9. september 1999 kl Der indledes d. 8. september med et arbejds aftensmåltid. Det foreløbige program omfatter 5 kurser og seminarer: A. Støtte til kvalitetssikringen af analysearbejdet i almen praksis (d. 8. sep.). B. Intern kvalitetskontrol i dagligdagen på laboratoriet (d. 9. sep.). C. Tolkning af resultatudskrifter fra klinisk biokemisk, klinisk immunologisk programmer, herunder virusscreening (d. 9. sep. evt. del af aftenprogrammet d. 8. sep. som en del af aftenprogrammet d. 8. sep. i en parallel session til kursus A). D. Indhold og udformning af laboratoriets kvalitetsmanual (d. 9. sep. evt. del af aftenprogrammet d. 8. sep. efter kursus C som en parallel session til kursus A). E. Klinisk genetik og kvalitetssikring heraf ( d. 9. sep.) Afgiften for de fire samtidige kurser d. 9. september er ens. Mødeafgiften, fremgår af tilmeldingsformular side B. Evt. afbud med fuld kompensation sker indtil d. 1. september 1999; ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Evt. forudbestilt hotelværelse skal afmeldes inden d. 1. september 1999 ellers er betaling bindende. Der opkræves ikke faktureringsgebyr ved tilmelding til brugermødet m.v.. Deltagerafgiften for producenter og leverandører af materialer m.v. til kliniske laboratorier til selve brugermødet d. 9. september 1999 er kr. inkl. faktureringsafgift + moms. Afgiften for deltagelse i hvert af de forudgående seminarer og kurser m.v. er tilsvarende 500 kr. (bus og hotel ej inkluderet) Andre kurser... Det påtænkes at lave et kursus på brugerniveau for intern kvalitetskontrol ad modum Westgard. Kurset vil kunne inkludere dataprogram for bl.a. validator. Kurset kan blive gennemført i maj 1999 eller i forbindelse med DEKS brugermøde Tilmeldingsformularen side B kan benyttes til en uforpligtende tilmelding. 14

15 4.43 Brugertelefonbog DEKS udarbejder en adresse- og telefonliste over brugerne efter behov, idet der indsamles tilladelse hertil fra det enkelte laboratorium, se Tilmeldingsformularen side A. For klinisk biokemiske laboratorier gives om muligt samtidig oversigt over større apparaturer udgaven af brugertelefonbogen udsendes i april 1999; det afhænger dog af, om Labquality s nye metodedata er indsamlet. Der påregnes én telefonbog for alle laboratoriespecialerne og én for kun klinisk biokemi, hvor der også er givet oplysning om anvendt større apparatur på et givet laboratorium DEKS informerer Efter behov udsendes DEKS informerer til brugerne. Sædvanligvis udsendes 2-3 udgaver pr. år. På tilmeldingsformularen kan man tilmelde sig for at få tilsendt en personlig kopi EQAnews... EQAnews er et kvartalsskift som afspejler udviklingen af kvalitetssikring i laboratorie medicin med særlig fokus på ekstern kvalitetssikring, akkreditering og standardisering (ISO/CEN/DS). Skriftet retter sig mod arrangører af eksterne kvalitetssikringsprogrammer, men læses også ofte af andre med interesse for kvalitetssikring Forslag, ideer, ønsker og klager... Kontaktbladet på side 18 bedes benyttet ved indsendelse af klager, forslag m.v. Benyt en fotokopi af siden - en håndskrevet fax er helt sufficient. Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. DEKS informerer. Brug af kontaktbladet vil hjælpe til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS, og det vil være en hjælp til at etablere et kvalitetssystem for DEKS, se Pikkarainen et al. (1996). Disse sider vil sammen med beskrivelse af DEKS s reaktion fungere som Complaint book i et kommende kvalitetssystem. KONTAKTBLAD 1999 Til DEKS Fax: eller c/o Klinisk biokemisk afdeling E-post: Amtssygehuset i Herlev Herlev Ringvej 75 DK-2730 Herlev Kontaktblad Denne side bedes benyttet til fremsættelse af ønsker, ideer, forespørgsler og klager og indsendt til DEKS (gerne som en håndskrevet fax). Vedrørende programnummer (1999 Katalog): 15

16 Kortfattet beskrivelse af emnet: Hvis emnet har været diskuteret med en programkoordinator eller anden repræsentant for DEKS anføres: Navn for DEKS repræsentant: Indsendt af, navn: Laboratorium: Tlf.: Dato: Dato: DEKS nr.: E-post: Behandling hos DEKS Svar, se bilag; afgivet dato: Modtaget dato: Initialer: 5.0 Kalibreringsmaterialer DEKS råder over et meget lille udvalg af reference materialer, og der henvises til kapitel 9, Referencematerialer af højt metrologisk niveau og de dertil hørende tabeller, nr. 1-3, i kapitel DEKS s kalibrator til specifikke proteiner, PROT-KAL Kode: Produktbeskrivelse DEKS s kalibreringsserum, PROT- KAL9602, til brug ved bestemmelse af specifikke proteiner, er en serumpool, tappet postdonering fra mere end mandlige bloddonorer og opbevaret ved -80 C. De benyttede sera er indsamlet på Hjørring Sygehus. Den øvrige præparering er sket på Statens Seruminstitut og KAS Centralapotek ved DEKS s foranstaltning. 16

17 For at opnå et stabilt, optisk klart produkt, der kan anvendes til alle analyseteknikker, er en del af lipoproteinerne, hovedsagelig chylomikroner og VLDL, fjernet ved ultracentrifugering. Det fjernede volumen er erstattet med 0,15 M NaCl. PROT-KAL9602 er tilsat 15 mmol natriumazid pr. liter. En mere detaljeret beskrivelse er publiceret af Ole Blaabjerg et al. (1993) Materialet er udportioneret i hætteglas med et påfyldningsvolumen á 1 ml - man kan dog næppe få mere end ca. 0,9 ml ud af hvert glas. Glassene leveres i pakninger á 10 stk. og forsendes på tøris. Programkoordinator Ole Blaabjerg, Odense Universitetshospital, se kapitel 13. Holdbarhed og anvendelse PROT-KAL9602 er holdbart ved -80 C mindst indtil 2006 og ved -20 C mindst indtil PROT-KAL9602 opbevares over længere tid i frossen stand (helst -80 C). Optøning af materialet skal ske ved stuetemperatur eller +37 C. (Man kan også benytte optøning ved lavere temperatur, men der er da principiel risiko for udfældning af cryoglobulin, som kan gøre kalibratoren let uklar). Efter optøning blandes materialet grundigt ved vending af hætteglasset gange, og er da klar til brug. Herefter opbevares PROT-KAL9602 ved 4 C i veltillukket stand og kan anvendes i højst 1 uge. 5.2 Amylasekalibrator... Kode: Baggrund De forskellige nyere metoder til bestemmelse af amylase finder afvigende resultater afhængig af substrat og måleenhed. Dette var uheldigt for overgangen til de nyere metoder, da man i de nordiske lande længe havde opnået overensstemmende resultater pga. den udstrakte brug af Phadebas tabletmetode. På baggrund af omhyggelige studier havde den Skandinaviske Enzymkomité derfor pragmatisk foreslået brug af fælles kalibrering for amylase, således at de forskellige metoder blev justeret med en kalibrator, hvor den nominelle værdi var sporbar til Phadebas-måleprocedure. Herved kunne man bl.a. fastholde de gamle referenceintervaller. Til brug herfor blev der fremstillet en kalibrator baseret på human pancreas amylase. Imidlertid var den hurtigt opbrugt. Derfor har en finsk arbejdsgruppe i samarbejde med Labquality fremstillet en sekundær kalibrator med en værdi der er sporbar til den oprindelige kalibrator og til Phadebas tabletmetoden. Programkoordinator Peter Mogensen, Statens Seruminstitut, se kapitel 13. Materiale Kalibreringsmaterialet består af et frossen human serum med højt pancreas amylase indhold. Hvert glas indeholder 1 ml (påfyldnings volumen). Kvantitet For Lot HV24 er værdien 460 U/l (sporbar til Phadebas måleprocedure). Holdbarhed Kalibratoren er holdbar i mindst 1 år ved -20 C og mindst 5 år ved -80 C. 17

18 5.3 ISI-kalibrator Kode: 3. nationale ISI kalibrator Baggrund Resultater fra det danske eksterne kvalitetssikringsprogram KOAG89-94 har klart vist, at overgang til INR-enheder (International Normalized Ratio) ved beregning af aktiviteten af P- Koagulationsfaktorer II+VII+X ( Prothrombin tid ) ikke alene er tilstrækkelig til at mindske den store variation mellem forskellige laboratoriers værdier. Hovedårsagen til denne variation skyldes at de af reagensproducenterne opgivne ISI- værdier (International Sensitivity Index), var bestemt under andre betingelser end de aktuelle på det enkelte laboratorium (modificieret analytisk system eller andet apparatur). Derfor har DEKS fremstillet en plasma ISI-kalibrator, med en veldefineret INR-værdi med sporbarhed til BCR CRM148/149R til brug på det enkelte laboratorium, når der skiftes batch af reagenser, analyseprocedure og apparatur, og når der opstår analyseproblemer (Raabo et al.1994). Til yderligere støtte for kalibreringen har DEKS også etableret Koagulationskalibrator normal, se afsnit 5.4. Bemærkninger Da der antagelig er behov for en flerpunkts kalibrering overvejer DEKS mulige ændringer, se den litteratur som gruppen Poller, van den Besselaar, Jespersen, Tripodi & Houghton (1998) har udgivet i de seneste år. Dette inkluderer et dokument skrevet på WHO's vegne (1998) omhandlende standardisering af prothrombin tid (Quick test). Programkoordinator Karin Kynde, Roskilde Amtssygehus, se kapitel 13. Materiale Pool af sera fra patienter i antikoagulations behandling. Leveres i glas á 0,5 ml (påfyldingsvolumen). Kvantitet P Koagulationsfaktorer II+VII+X; batch 1996, INR-værdi = 2,15. Holdbarhed Kalibratoren er holdbar ved -80 C i mindst 4 år, ved -20 C i mindst 1 uge efter modtagelsen. Fremgangsmåde ved kalibrering af ISI Kalibratoren optøes på vandbad i 5 minutter ved 37 C. Der blandes omhyggeligt hvorefter kalibratoren er klar til brug. Med laboratoriets rutinemetode bestemmes koagluationstiden (PT) for kalibratoren og for det af laboratoriet anvendte normalplasma f.eks. nedenstående koagulationskalibrator normal, med en 5-dobbelt bestemmelse. Middelværdierne af målingerne beregnes. Hvis en måling afviger mere end 2 sekunder 18

19 (ISI-kalibrator) og 1 sekund (koagulationskalibrator, normal) fra middelværdien, kasseres målingen, og middelværdien beregnes ud fra de øvrige. PT ratio= PT ISI-kalibrator Koagulationskalibrator, normal beregnes og indsættes i følgende formel: ISI = 0,332 x 1 log PT ratio idet faktoren 0,332 = log INR (2,15) Den fundne ISI-værdi anvendes nu ved beregning af laboratoriets patientmålinger. 5.4 Koagulationskalibrator, normal Kode: 1. nationale normalplasma Formål Kalibrering af koagulationsanalyser med standardiseret umodificeret normal plasma. Programkoordinator Karin Kynde, Roskilde Amtssygehus, se kapitel 13. Kvantiteter P Koagulationsfaktorer II+VII+X; rel. arb., stofk arb. enh. P Fibrinogen, stofk. 7,0 µmol/l. Når patientprøver fortyndes 9+1 med citrat anvendes kalibratorværdien 8,4 µmol/l, hvor prøvefortyndingen er indregnet. Materiale Kalibratoren er fremstillet ud fra plasma fra 40 normale donorer og er beregnet til fastlæggelse af standardkurver for kvantiteten P Koagulationsfaktorer II+VII+X, arb.stofk., samt til ISIkalibrering sammen med ISI-kalibrator, se ovenfor, for kvantiteten P Koagulationsfaktorer II+VII+X, INR. Kalibratoren har endvidere vist sig velegnet til P Fibrinogen, stofk. samt til P Aktiveret partiel thromboplastid. Hvert glas indeholder 1 ml (påfyldningsvoulmen). Holdbarhed Kalibratoren er holdbar ved -80 C i mindst 6 år, ved -20 C i mindst 1 uge efter modtagelsen. Anvendelse Kalibratoren optøes på vandbad i 5 minutter ved 37 C, blandes omhyggeligt og er klar til brug (holdbar i 2 timer efter optøning). 19

20 5.5 Complement C3-d kalibrator... Kode: Formål Kalibrering af måling af C3-d, der er et splitprodukt af complement C3. Programkoordinator Ivan Brandslund, Vejle Sygehus, se kapitel 13. Materiale Human serumpool af blod fra 20 raske laboratorie medarbejdere, alle HBs Ag negative men ej undersøgt individuelt for HIV antistoffer. Den tillagte værdi, 827 mu/l, er sporbar til et tilsvarende frysetørret produkt beskrevet i 1984 (Brandslund et al. 1984). Mængde Pakning 25 x 1 ml. Opbevaring Materialet opbevares ved 80 C. Holdbarhed Opbevaring i damptætte glas: -135 C 10 år - 80 C 5 år - 20 C 1 år + 4 C 14 dage + 20 C 4 timer. Håndtering Behandles med samme sikkerhedsforholdsregler som patientprøver. Optøes ved 37 C, blandes omhyggeligt og fortyndes i henhold til medsendt forskrift for brug af kalibratoren. 5.6 Hæmoglobin A 1C kalibrator... Kode: Formål Kalibrering af analytiske systemer for at opnå resultater på autentiske patientprøver som er sammenlignelige med DCCT (1993). Værdierne, der er fremkommet med HPLC (Goldstein et al. 1986), er anvendt som en arbitrær løsning indtil IFCC s nye referencemetode er færdigudviklet. Programkoordinator Niels A. Klitgaard, Odense Universitetshospital, se kapitel 13. Materialer Frysetørret hæmolysat af human blod i tre koncentrationer i glas á 0,200 ml. Materialet er fremstillet til den hollandske kvalitetssikringsorganisation SKZL. 20

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere