KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED"

Transkript

1 KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED December 2006

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven 1458 Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retstilling 1459 Betænkning om virksomhedspant 1460 Betænkning om revision af forældelseslovgivningen 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven 1462 Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v Betænkning om restsikkerhed i anbringelsessager 1464 Betænkning om Lovtidende i elektronisk form 1465 Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse 1466 Ægtefællers pensionsrettigheder 1467 Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 1468 Reform af den civileretshjælp IV Betænkning om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven 1470 Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet 1471 Digital Tinglysning 1472 Ikke offentliggjort 1473 Betænkning om revision af arvelovgivningen m.v Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme 1475 Betænkning om forældremyndighed og samvær 1476 Betænkning fra udvalget om planlægning og detailhandel 1477 Betænkning fra arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur 1478 Ikke offentliggjort 1479 Betænkning om retsplejelovens regler om advokater 1480 Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel Reform af den civile retspleje V 1482 Betænkning om arbejdsskadesikring (kun elektronisk udgave) 1483 Betænkning om tv-overvågning 1484 Ikke offentliggjort 1485 Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager 1486 Betænkning om alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv Kommunal og regional revision

3 Betænkning nr KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED Betænkning afgivet af det af regeringen den 7. maj 2003 nedsatte Udvalg om den kommunale revision December 2006

4 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikation Design: 1508 A/S Foto: Kenn Mathiesen Oplag: 400 stk. Pris: 200 kr. inkl. moms ISBN-nr.: Elektronisk publikation ISBN-nr.: Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel Telefon: /

5 Indhold Kapitel 1 Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde...13 Kapitel 2 Sammenfatning af udvalgets anbefalinger Den kommunale revisions uafhængighed Den kommunale revisions sagkundskab Tilsyn Kommunernes Revision Den regionale revision...23 Kapitel 3 Udvalgets overvejelser Overvejelser om den kommunale revisions uafhængighed Problemstilling Konkret uafhængighed Skærpede krav til revisors konkrete uafhængighed Ejerforhold Intern rotation Vederlag Overvejelser om betydningen af den kommunalretlige grundsætning om den kommunale revisors uafhængighed efter indførelsen af regler svarende til revisorlovens regler om uafhængighed Generelle overvejelser Overvejelser om den kommunale revisions sagkundskab Problemstilling Overvejelser om behovet for at stille et uddannelseskrav, der sikrer dokumentation for revisors sagkundskab Overvejelser om det relevante uddannelseskrav Krav om, at den kommunale revision skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor Overvejelser om betydningen af kravet i den kommunale styrelseslov om, at kommunen skal have en sagkyndig revision Generelle overvejelser Overvejelser om tilsyn og reaktionsmuligheder

6 Problemstilling Kontrol med, at kommunalbestyrelsen har antaget en uafhængig kommunal revisor Problemstilling Bør uafhængigheden af den kommunale revisor, kommunalbestyrelsen har antaget påses af de kommunale tilsynsmyndigheder? Hvorledes kan de kommunale tilsynsmyndigheder få den fornødne viden om forhold, der vedrører den kommunale revisors uafhængighed? Hvilken adgang skal de kommunale tilsynsmyndigheder have til at indbringe kommunens revisor for revisorlovens kontrolorganer? I hvilket omfang skal de kommunale tilsynsmyndigheder indbringe revisor for revisorlovens kontrolorganer og afvente en vurdering hos revisorlovens kontrolorganer af revisors uafhængighed, førend de kommunale tilsynsmyndigheder reagerer over for kommunalbestyrelsen? Bør den kommunale revisors uafhængighed sikres ved tilsynsmyndighedens godkendelse eller ved de kommunale tilsynsmyndighedens efterfølgende kontrol af lovligheden af kommunalbestyrelsens antagelse af en kommunal revisor? De kommunale tilsynsmyndigheders adgang til at tilbagekalde en godkendelse Kontrol med, at kommunalbestyrelsen har antaget en statsautoriseret eller registreret kommunal revisor Problemstilling Bør kravet om, at den kommunale revisor er statsautoriseret eller registreret, påses af de kommunale tilsynsmyndigheder? Bør kravet om, at den kommunale revisor er statsautoriseret eller registreret, påses ved tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse eller efterfølgende legalitetskontrol? Kontrol med, at kommunalbestyrelsen har antaget en sagkyndig kommunal revisor Problemstilling Bør kravet om, at den kommunale revisor er sagkyndig, påses af de kommunale tilsynsmyndigheder? Hvorledes kan de kommunale tilsynsmyndigheder få den fornødne viden om forhold, der vedrører den kommunale revisors sagkundskab? Hvilken adgang skal de kommunale tilsynsmyndigheder have til at indbringe kommunens revisor for revisorlovens kontrolorganer? I hvilket omfang skal de kommunale tilsynsmyndigheder indbringe revisor for revisorlovens kontrolorganer og afvente en vurdering hos revisorlovens kontrolorganer af revisors sagkundskab, førend de kommunale tilsynsmyndigheder reagerer over for kommunalbestyrelsen?

7 Bør kravet om, at den kommunale revisor er sagkyndig, påses ved tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse eller efterfølgende legalitetskontrol? De kommunale tilsynsmyndigheders adgang til at tilbagekalde en godkendelse Kontrol med, at en og samme kommunale revision varetager revisionen af alle de regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen Problemstilling Bør de kommunale tilsynsmyndigheder påse, at en og samme kommunale revision varetager revisionen af alle de regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen? Bør tilsynsmyndigheden ved forudgående godkendelse eller efterfølgende legalitetskontrol påse, at en og samme kommunale revision varetager revisionen af alle de regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen? Kontrol med, at kommunalbestyrelsen har antaget en kommunal revisor på en lovlig måde Problemstilling Bør lovligheden af kommunalbestyrelsens antagelse af revisor påses af de kommunale tilsynsmyndigheder? Bør lovligheden af kommunalbestyrelsens antagelse af revisor påses ved tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse eller efterfølgende legalitetskontrol? Kontrol med, om revisor forsømmer udøvelsen af sin virksomhed Kontrol med kommunalbestyrelsens afskedigelse af den kommunale revisor Problemstilling Bør lovligheden af kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisor påses af de kommunale tilsynsmyndigheder? Hvorledes kan de kommunale tilsynsmyndigheder få den fornødne viden om lovligheden af kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisor? Bør lovligheden af kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisor påses ved tilsynsmyndighedens forudgående godkendelse eller efterfølgende legalitetskontrol? Konklusion Overvejelser om Kommunernes Revision Konsekvenserne for Kommunernes Revision i sin nuværende form af en gennemførelse af udvalgets anbefalinger uden overgangsbestemmelser Konkret uafhængighed Ejerforhold Revisorlovens krav til revisors udøvelse af sine erklæringsopgaver gennem en statsautoriseret henholdsvis registreret revisionsvirksomhed Praktisk uddannelse - uddannelsessted Vurdering af de samlede konsekvenser for Kommunernes Revision i sin nuværende form af en gennemførelse af udvalgets anbefalinger KL s beslutning om omdannelse af Kommunernes Revision

8 En eventuel overgangsordnings nærmere udformning Det retlige grundlag for eventuelle krav om rådighedsløn og pension fra de medarbejdere i Kommunernes Revision, der er ansat i henhold til KL s tjenestemandsregulativ, ved en omdannelse til et aktieselskab Virksomhedsoverdragelsesloven Statslige tjenestemænd Kommunale tjenestemænd De i henhold til KL s tjenestemandsregulativ ansatte medarbejdere i Kommunernes Revision Behovet for en overgangsordning Overgangsperiodens længde Adgang for Kommunernes Revision til at revidere revisionspligtige virksomheder indtil ikrafttrædelsen Kvalitetskontrol med Kommunernes Revision indtil ikrafttrædelsen Kapitel 4 Udkast til forslag til lovbestemmelser som opfølgning på Revisionsudvalgets anbefalinger Bilag A Redegørelse for gældende ret A.1. Regelgrundlaget for kommunalbestyrelsens valg af den kommunale revision A.1.1. Krav til den kommunale revisions uafhængighed A.1.2. Krav til den kommunale revisions sagkundskab A.1.3. Reaktionsmuligheder og tilsyn i forhold til den kommunale revision A.2. Regelgrundlaget for regionsrådets valg af den regionale revision A.2.1. Krav til den regionale revisions uafhængighed A.2.2. Krav til den regionale revisions sagkundskab A.2.3. Reaktionsmuligheder og tilsyn i forhold til den regionale revision A.3. Revisorlovgivningen A.3.1. Revisorlovens anvendelsesområde A.3.2. Danske regler om revisorers uafhængighed A Danske regler om revisors konkrete uafhængighed A Danske regler om ejerforholdene for revisionsvirksomheder A Danske regler om intern rotation A Danske regler om revisors vederlag A.3.3. EF-regler om revisorers uafhængighed A Det hidtidige 8. selskabsdirektiv Rådets direktiv nr. 84/253/EØF A Kommissionens henstilling af 16. maj 2002 om revisorers uafhængighed i EU: Grundlæggende principper (2002/590/EF) A Kommissionens henstilling af 25. november 2000 om mindstekrav til kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision (2001/256 EF) A Det nye 8. selskabsdirektiv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/43/EF

9 A.3.4. Forholdet mellem de danske regler og EF-reglerne om revisors uafhængighed A Forholdet mellem de danske regler og EF-reglerne om revisors konkrete uafhængighed A Forholdet mellem de danske regler og EF-reglerne om ejerforholdene for revisionsvirksomheder A.3.5. Krav til revisors sagkundskab A Den teoretiske uddannelse A Rådets 8. selskabsdirektiv A Den teoretiske uddannelse til statsautoriseret revisor A Den teoretiske uddannelse til registreret revisor A Den praktiske uddannelse A Revisoreksamen og kvalifikationseksamen A Efteruddannelse A.3.6. Revisorlovens krav til den faglige kvalitet af revisors arbejde A.3.7. Reaktionsmuligheder og tilsyn A Beskikkelse A Kvalitetskontrol og revisortilsyn A Disciplinærnævn A.4. Den kommunale revisions opgaver A.5. Den regionale revisions opgaver Bilag B Redegørelse for norsk, svensk og finsk ret om den kommunale revision B.1. Norge B.1.1. Revisionens rolle i kommunestyret B.1.2. Krav til revisionens uafhængighed B.1.3. Krav til revisionens sagkundskab B.1.4. Reaktionsmuligheder og tilsyn i forhold til den kommunale revision B.1.5. Den kommunale revisions opgaver B.2. Sverige B.2.1. Revisionens rolle i kommunestyret B.2.2. Krav til revisionens uafhængighed B.2.3. Krav til revisionens sagkundskab B Gældende lovgivning B Den frivillige certificeringsordning B.2.4. Reaktionsmuligheder og tilsyn i forhold til den kommunale revision B.2.5. Den kommunale revisions opgaver B.3. Finland B.3.1. Revisionens rolle i kommunestyret B.3.2. Krav til revisionens uafhængighed B.3.3. Krav til revisionens sagkundskab B Krav om, at kommunale regnskaber alene kan revideres af OFR-revisorer

10 B Kravene til certificering som OFR-revisor B.3.4. Reaktionsmuligheder og tilsyn i forhold til den kommunale revision B.3.5. Den kommunale revisions opgaver B.4. Skematisk oversigt over krav til den kommunale revision i Norge, Sverige og Finland Bilag C Det kommunale revisionsmarked C.1. Generelt om markedet C.2. Kommunernes Revision C.3. Øvrige revisionsfirmaer, der foretager kommunal revision Bilag D Bilag E Bilag F Analyse af forventede udbud for kommuner og regioner i de kommende år

11 Kapitel 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Regeringen besluttede den 7. maj 2003 at nedsætte et udvalg om den kommunale revision. Udvalget fik følgende kommissorium: Det er et krav i lovgivningen, at revision af erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar m.v., som f.eks. aktie- og anpartsselskaber, skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Reglerne om statsautoriserede og registrerede revisorer er fastsat i revisorlovgivningen, der indeholder en række detaljerede krav til statsautoriserede og registrerede revisorers sagkundskab og uafhængighed, herunder indflydelses- og ejerforhold af revisionsvirksomheder. Der er bl.a. regler om en teoretisk og praktisk uddannelse af revisorer, navnlig med henblik på den lovpligtige revision af erhvervsdrivende virksomheder. Der er endvidere i revisorlovgivningen regler om reaktionsmuligheder ved en revisors tilsidesættelse af de pligter, stillingen indebærer. I forslaget til ny revisorlov er det foreslået, at der tillige indføres lovpligtig kvalitetskontrol af den del af revisorernes arbejde, som danner grundlag for erklæringer til omverdenen. Revisorlovgivningen bygger i vidt omfang på EU-regulering. Det følger af den kommunale styrelseslovs 42, at enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Det fremgår desuden, at kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke. Den kommunale styrelseslov stiller ikke andre krav til den kommunale revision, end at den skal være sagkyndig. Desuden er det forudsat i styrelsesloven ligesom det følger af almindelige retsgrundsætninger at revisionen skal være uafhængig af kommunen. Der er ikke i styrelsesloven fastsat nærmere regler om krav til sagkundskab og uafhængighed eller fastsat regler om reaktionsmuligheder over for den kommunale revision og kompetence. I modsætning til reglerne vedrørende revision af aktie- og anpartsselskaber m.v. er der således ikke i lovgivningen et krav om, at en kommunes regnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er den enkelte kommunalbestyrelse eller det 9

12 enkelte amtsråd, der inden for styrelseslovgivningens rammer beslutter, hvem der skal revidere kommunens regnskab. Spørgsmålet om den kommunale revisions uafhængighed har været drøftet i Ekspertgruppen under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen, om kommunalbestyrelsens, revisionens, kommunaltilsynets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsigt i den kommunale administration navnlig på det økonomiske område (betænkning nr. 1425/2002). Ekspertgruppen konkluderede, at spørgsmålet om den kommunale revisions uafhængighed faldt uden for Ekspertgruppens kommissorium. Et medlem af Ekspertgruppen (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) anbefalede dog, at problemstillingen tages op i forlængelse af Ekspertgruppens arbejde. Der nedsættes et udvalg, der får til opgave at vurdere, om der i den kommunale styrelseslov bør stilles yderligere krav til den kommunale revisions sagkundskab og uafhængighed, samt om der skal fastsættes regler om reaktionsmuligheder, hvis revisor ikke udfører sit arbejde i overensstemmelse med god revisionsskik og optræder i overensstemmelse med god revisorskik. Endvidere skal det vurderes, om der skal indføres et krav om, at den kommunale revision skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det forudsættes, at den kommunale revision som hidtil vælges af kommunalbestyrelsen blandt udbyderne på det kommunale revisionsmarked. Særligt vedrørende Kommunernes Revision Kommunernes Revision er en selvstændig institution med tilknytning til KL, men ifølge Kommunernes Revisions vedtægter med fuldstændig uafhængighed af landsforeningen i revisionsfaglige spørgsmål. Kommunernes Revisions formål er at drive revisionsvirksomhed for kommuner og amtskommuner samt for organisationer eller foretagender, i hvilke amtskommuner eller kommuner har en økonomisk eller anden interesse. Virksomheden udøves i konkurrence med andre udbydere på det kommunale revisionsmarked. Kommunernes Revision reviderer størsteparten af kommunernes og amtskommunernes regnskaber. Kommunernes Revision er afskåret fra at revidere virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B, C og D (aktie- og anpartsselskaber m.v.). Dette følger af reglerne i årsregnskabsloven sammenholdt med revisorloven. Baggrunden er, at Kommunernes Revision ikke opfylder revisorlovens krav om ejerskab og uafhængighed for revisionsvirksomheder. 10

13 Indførelsen af et krav om, at den kommunale revision skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, vil medføre, at Kommunernes Revision ikke med de nuværende ejerforhold vil kunne fungere som kommunal revision. Desuden vil antallet af medarbejdere i Kommunernes Revision, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, kunne udgøre en økonomisk barriere for, at Kommunernes Revision ved en ændring af ejerforholdene inden for kortere tid vil kunne opfylde revisorlovgivningens krav til revisionsvirksomheder. Hvis udvalget vurderer, at det bør stilles som et krav i den kommunale styrelseslov, at den kommunale revision skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, skal udvalget analysere behovet for og om nødvendigt foreslå overgangsbestemmelser i lovgivningen for Kommunernes Revision. Udvalget skal i den forbindelse vurdere, om det i sådanne overgangsbestemmelser bør sikres, at Kommunernes Revision i overgangsperioden kan revidere revisionspligtige virksomheder, jf. årsregnskabslovens bestemmelser herom, i lige konkurrence med andre revisionsvirksomheder. Det skal vurderes, om tilladelsen eventuelt skal begrænses til visse grupper af virksomheder. Endvidere skal det vurderes, om Kommunernes Revision i forbindelse med en overgangsordning helt eller delvis skal underkastes kvalitetskontrol fra Revisortilsynet eller et tilsvarende tilsyn. Udvalget skal inddrage EU-retlige aspekter. Vurderingen af behovet for overgangsbestemmelser og disses eventuelle indhold skal bl.a. baseres på en nærmere belysning af, i hvilket omfang antallet af medarbejdere i Kommunernes Revision, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, udgør en økonomisk hindring for en ændring af ejerforholdene for Kommunernes Revision inden for kortere tid. -0- Udvalget sammensættes af embedsmænd fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen og Frederiksberg Kommune. Udvalget vil i fornødent omfang kunne inddrage repræsentanter fra Kommunernes Revision, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer. Udvalget ledes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udvalget afslutter sit arbejde senest 1. januar Udvalgets sekretariat varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab. 11

14 1.2. Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende medlemmer: Formand: Afdelingschef Hans B. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Medlemmer: Afdelingschef Thorkil Juul, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Erhvervsjuridisk direktør Charlotte Münter, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Udtrådt af udvalget i efteråret Kontorchef Janus Krarup, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Afløst i december 2005 af kontorchef Martin Bresson. Kontorchef Niels Anker Ring, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere har vicedirektør Niels Henrik Englev, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, deltaget i en række af udvalgets møder. Fuldmægtig Signe Trock Andersen, Finansministeriet. Afløst i december 2005 af fuldmægtig Anne Marie Lauritsen. Afløst i august 2006 af specialkonsulent Anita Lindberg. Sekretariatschef Erling Friis Poulsen, KL. Afløst i december 2005 af direktør Grete Tarpgaard. Chefkonsulent Anders Andersen, Amtsrådsforeningen. Kontorchef Birgitte Valentin, Frederiksberg Kommune. Udtrådt af udvalget i december 2005, idet Frederiksberg Kommune herefter har været repræsenteret i udvalget af KL. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer samt Kommunernes Revision har været inviteret til at deltage i udvalgets drøftelser. I udvalgets arbejde har statsautoriseret revisor Peter Meisner Sørensen repræsenteret Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, direktør Ane Arnth Jensen har repræsenteret Foreningen af Registrerede Revisorer, og administrerende direktør Peter Mehlbye har repræsenteret Kommunernes Revision. Sekretariatsbetjeningen af udvalget har været ledet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Styrelseskontor. Økonomi- og Erhvervsministeriets kontor for boligpolitik, reguleringspolitik, 12

15 selskabsret, tilgængelighed og byfornyelse og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Erhvervscenter har deltaget i sekretariatsbetjeningen. Udvalgets faste sekretariat har bestået af kontorchef Christian Schønau, der pr. 1. oktober 2005 blev afløst af konstitueret kontorchef Lise Brandi-Hansen, specialkonsulent Helle Borg Larsen, fuldmægtig Liselotte Bang (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), fuldmægtig Lise Viftrup og fuldmægtig Louise Filt Beyer. Endvidere har specialkonsulent Ulla Klinker, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtil foråret 2004 og overassistent Kathrine M. Grølsted medvirket ved sekretariatsbetjeningen af udvalget Udvalgets arbejde Udvalget har i perioden fra den 20. juni 2003 til 2. oktober 2006 afholdt i alt 8 møder. Udvalgets arbejde har været sat i bero i perioden fra foråret 2004 til foråret 2006 på grund af kommunalreformen. Der har blandt udvalgets medlemmer været enighed om, at repræsentanterne for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer samt Kommunernes Revision, som har været inviteret til at deltage i udvalgets drøftelser, indgår i udvalgets udarbejdelse af betænkning på lige fod med udvalgets medlemmer. Der har endvidere i udvalget været enighed om, at repræsentanterne for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer samt Kommunernes Revision er medunderskrivere af udvalgets betænkning. Det blev endvidere besluttet at inddrage erfaringer med organisering af den kommunale revision i Finland, Norge og Sverige til brug for udvalgets overvejelser om, hvorvidt der i den kommunale styrelseslov bør stilles yderligere krav til den kommunale revisions uafhængighed og sagkundskab, samt for at belyse baggrunden og indholdet af de certificeringsordninger, der er indført i de øvrige nordiske lande. Udvalget indledte sit arbejde med en redegørelse for den kommunale styrelseslovs krav til den kommunale revision og revisorlovens krav til statsautoriserede og registrerede revisorer og disses arbejde (betænkningens bilag A), en redegørelse for norsk, svensk og finsk ret om den kommunale revision (betænkningens bilag B), samt en beskrivelse af det kommunale revisionsmarked (betænkningens bilag C). Dernæst har udvalget gjort sig en række overvejelser om den kommunale revisions uafhængighed og sagkundskab, behovet for reaktionsmuligheder og tilsyn samt konsekvenserne af udvalgets anbefalinger for Kommunernes Revision og andre revisionsvirksomheder. Overvejelserne findes i betænkningens kapitel 3. 13

16 Udvalgets overvejelser vedrører både kommuner og regioner, idet reglerne om den regionale revision, herunder regler om regionsrådets valg af revisor og revisionens opgaver, svarer til reglerne i den kommunale styrelseslov om den kommunale revision. Det er udvalgets opfattelse, at de samme hensyn vedrørende sikring af revisionens uafhængighed og sagkundskab således gør sig gældende for den regionale revision og den kommunale revision. Udvalgets overvejelser vedrører ikke Københavns Kommune, idet det som angivet i udvalgets kommissorium er en forudsætning, at den kommunale revision som hidtil vælges af kommunalbestyrelsen blandt udbyderne på det kommunale revisionsmarked. Denne forudsætning gør sig ikke gældende for Københavns Kommune, hvis revision varetages af kommunens revisionsdirektorat i henhold til en af Borgerrepræsentationen vedtaget og af indenrigs- og sundhedsministeren stadfæstet revisionsvedtægt, jf. den kommunale styrelseslovs 42 a. I brev af 18. august 2006 har indenrigs- og sundhedsministeren orienteret KL s formand om udvalgets principbeslutning om udvalgets væsentligste anbefalinger samt om, at ministeren, når udvalgets arbejde er afsluttet, vil være indstillet på at fremsætte et forslag til ændring af lovgivningen, som gennemfører udvalget anbefalinger med udskudt ikrafttræden, således at kravene træder i kraft den 1. januar Brevet er vedlagt som bilag. Udvalget har på baggrund af udvalgets overvejelser og udvalgets principbeslutning udarbejdet et udkast til ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab samt revisorloven med bemærkninger. Lovudkastet findes i betænkningens kapitel 4. Anders Andersen Martin Bresson Anita Lindberg Niels Anker Ring Grete Tarpgaard Hans B. Thomsen (formand) København, den 22. december 2006 Ane Arnth Jensen Thorkil Juul Peter Mehlbye Peter Meisner Sørensen Lise Brandi-Hansen 14

17 Kapitel 2 Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 2.1. Den kommunale revisions uafhængighed Det er udvalgets anbefaling, at der som et supplement til de kommunalretlige grundsætninger om den kommunale revisions uafhængighed i lovgivningen stilles krav til den kommunale revisions uafhængighed, som svarer til de krav til uafhængighed, der stilles efter revisorloven. Udvalget har i den forbindelse forudsat, at de gældende kommunalretlige grundsætninger om revisors uafhængighed bibeholdes. De gældende kommunalretlige grundsætninger har selvstændig betydning, idet den kommunale revision som udgangspunkt ikke må antages for en periode på under 3 år. Efter udvalgets opfattelse skal revisorlovens krav til bl.a. revisionsvirksomhedens ejerforhold, revisors konkrete uafhængighed og revisors vederlag således være opfyldt for den kommunale revision. Kommunale revisions- og erklæringsopgaver må således alene udføres af revisorer i virksomheder, der opfylder revisorlovens krav til at kunne være statsautoriserede eller registrerede revisionsvirksomheder. Revisor skal endvidere være konkret uafhængig af den reviderede virksomhed. Revisor må således f.eks. ikke udføre revisions- og erklæringsopgaver, hvis den reviderede virksomhed (kommunen) har en økonomisk interesse i revisionsvirksomheden eller ret til at udpege medlemmer til revisionsvirksomhedens bestyrelse. Baggrunden for udvalgets anbefaling om, at de krav til uafhængighed, der stilles efter revisorloven, og som kan opretholdes efter det nye 8. selskabsdirektiv, skal stilles til den kommunale revision, er navnlig, at det efter udvalgets opfattelse er af væsentlig betydning at sikre tilliden til, at kontrollen med den kommunale regnskabsaflæggelse er betryggende. En væsentlig forudsætning for, at der i offentlig- 15

18 heden er en sådan tillid til revisionen, er, at der er en tilstrækkelig sikring af revisionens uafhængighed. De krav, der efter revisorloven stilles til revisorens uafhængighed, er som udgangspunkt mere vidtgående og konkrete end de krav, der stilles efter almindelige kommunalretlige grundsætninger. I modsætning til de gældende kommunalretlige regler må den reviderede virksomhed (kommunen) efter revisorloven således ikke have indirekte indflydelse eller økonomisk interesse i revisionsvirksomheden. En konkretisering af kravene til den kommunale revisions uafhængighed svarende til revisorlovens krav om revisors uafhængighed vil således kunne medvirke til at højne sikkerheden for, at den kommunale revision konkret er uafhængig af kommunen. En konkretisering af kravene vil desuden kunne medvirke til at styrke offentlighedens tillid til den kommunale revision og dermed til kontrollen med den kommunale regnskabsaflæggelse. En indførelse af regler svarende til revisorlovens regler om revisorers uafhængighed vil desuden sikre, at der fremover anvendes EU-konforme standarder for revisionens uafhængighed også for så vidt angår den kommunale revision. En indførelse af regler svarende til revisorlovens regler om revisorers uafhængighed vil endvidere sikre, at der gælder de samme krav til revisionens uafhængighed, uanset hvilken revisor kommunalbestyrelsen vælger som kommunens revisor. Dette gælder ikke i dag, hvor revisorlovens på en række punkter skærpede krav til revisors uafhængighed alene finder anvendelse, hvis kommunalbestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor som kommunens revisor. Revisorlovens regler om kvalitetskontrol, tilsyn, Disciplinærnævn m.v. til sikring af overholdelsen af revisorlovgivningens krav til revisors sagkundskab og uafhængighed, er endvidere mere vidtgående end den kommunale styrelseslovs regler, hvorefter der ikke er etableret et direkte kontrolsystem med den kommunale revisions udførelse af sine opgaver. Med indførelsen af et krav om, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, vil kontrollen med den kommunale revisions overholdelse af revisorlovgivningens krav til revisors sagkundskab og uafhængighed således blive skærpet. 16

19 Det er endvidere udvalgets anbefaling, at regler svarende til revisorlovens skærpede regler om konkret uafhængighed ved revision af virksomheder af væsentlig offentlig interesse tillige bør finde anvendelse for forholdet mellem den kommunale revisor og kommunen. Det er således udvalgets opfattelse, at revisorlovens bestemmelser om revisors eller andre personer i revisionsvirksomhedens deltagelse i udførelsen af bogføringen eller dokumenter, revisor selv skal revidere, og om revisors eller andre personer i revisionsvirksomhedens deltagelse i ansættelsen af visse af den reviderede virksomheds centrale medarbejdere tilsvarende bør gælde for den kommunale revision. Udvalget har herved navnlig lagt vægt på, at kommunernes økonomiske forvaltning er af stor offentlig interesse, og at hensynet til bedst muligt at sikre tilliden til den kommunale revisions uafhængighed er så tungtvejende, at revisorlovens skærpede uafhængighedskrav ved revision af virksomheder af væsentlig offentlig interesse bør finde anvendelse for den kommunale revision. Det er desuden udvalgets anbefaling, at regler svarende til revisorlovens regler om intern rotation ved revision af virksomheder af væsentlig offentlig interesse tillige bør finde anvendelse for forholdet mellem den kommunale revisor og kommunen. Det er således udvalgets opfattelse, at revisorlovens bestemmelse, hvorefter den eller de revisorer, der underskriver på revisionspåtegningen, skal udskiftes for en periode på mindst to år senest syv år efter, de er udpeget til opgaven, tilsvarende bør gælde for den kommunale revision. Udvalget har herved bl.a. lagt vægt på, at et krav om intern rotation alt andet lige vil kunne bidrage til at styrke tilliden til den kommunale revisions uafhængighed. Kommunernes økonomiske forvaltning er af stor offentlig interesse, og det er derfor også af særlig betydning at sikre offentlighedens tillid til revisionens uafhængighed. De særlige hensyn, der gør sig gældende for de større virksomheder, som er omfattet af rotationsreglerne, og som er baggrunden for, at der stilles særligt høje krav til uafhængigheden for så vidt angår disse virksomheder, gør sig således tilsvarende gældende for kommuners vedkommende. 17

20 Det er en forudsætning for ovenstående anbefalinger, at revisorlovens krav til uafhængigheden alene skal gælde for kommunal revision i den udstrækning, disse kan opretholdes efter det nye 8. selskabsdirektiv. For en nærmere beskrivelse af baggrunden for udvalgets anbefalinger henvises til kapitel Den kommunale revisions sagkundskab Det er udvalgets anbefaling, at der stilles krav i lovgivningen om, at den kommunale revision skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor Udvalget har i den forbindelse forudsat, at de gældende krav efter den kommunale styrelseslov til revisors sagkundskab bibeholdes. Bestemmelsen i den kommunale styrelseslov har selvstændig betydning, idet der efter bestemmelsen påhviler kommunalbestyrelsen en forpligtelse til ved valget af revisor at sikre, at revisionen besidder det kendskab til offentlig revision, som er fornødent for revision af kommunale regnskaber, samt det fornødne særlige kendskab til kommunale forhold. Baggrunden for udvalgets anbefaling er navnlig, at det efter udvalgets opfattelse er afgørende at sikre, at den kommunale revision har den fornødne kompetence til at foretage revisionen af kommunens regnskaber, der udgør et væsentligt grundlag for tilsynsmyndighedernes tilsyn med kommunerne og for offentlighedens indsigt i anvendelsen af de kommunale midler. Det er udvalgets opfattelse, at et krav om, at den kommunale revision skal varetages af statsautoriserede eller registrerede revisorer, vil være egnet til at sikre, at den kommunale revision besidder den fornødne regnskabs- og revisionsmæssige kompetence. Udvalget har i den forbindelse henvist til, at beskikkelse som statsautoriseret eller registreret revisor forudsætter, at revisor ud over et teoretisk uddannelsesforløb har gennemgået et praktisk uddannelsesforløb, og at revisor kan dokumentere sine teoretiske og praktiske kompetencer ved en eksamen. Udvalget har endvidere henvist til, at revisorloven forudsætter, at en revisor, der påtager sig et hverv som kommunal revisor, sikrer sig, at vedkommende har den fornødne kompetence til at løse opgaven, herunder den fornødne særlige sagkundskab som kommunal revision. 18

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere