REVISORTILSYNET. Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04"

Transkript

1 REVISORTILSYNET Redegørelse SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V web:

2 Sammenfatning Revisortilsynet blev nedsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2003 i medfør af den ny lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (revisorloven) fra samme år. Efter revisorlovens 15, stk. 3, er Revisortilsynets opgave at drage omsorg for, at kvalitetskontrol gennemføres i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. Det har i mange år været god revisorskik, at revisionsvirksomheder har et kvalitetssikringssystem. Siden 1994 har det været et krav i revisionsvejledninger og revisionsstandarder, at kvalitetssikringssystemet skal være skriftligt dokumenteret. Revisorforeningerne har hidtil haft obligatorisk kvalitetskontrol for sine medlemmer. Det er Revisortilsynets opgave at gennemføre kontrol hos alle revisionsvirksomheder, der er omfattet af revisorloven, og sanktionere i de tilfælde, hvor der i praksis ikke er den kvalitet, som efter tidens forhold med føje kan forventes af revisor i dennes egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant. Det første års resultat er, at etableringen af Revisortilsynet har været nyttig. Revisortilsynet har i mange tilfælde bidraget til, at navnlig mindre revisionsvirksomheder har indført et skriftligt dokumenteret kvalitetsstyringssystem eller har forbedret anvendelsen af deres systemer. Desuden har kontrolvirksomheden medført, at et antal mindre virksomheder er blevet overdraget eller afviklet. Revisortilsynet har konstateret, at der i en række små revisionsvirksomheder og efter Revisortilsynets opfattelse også for mange har været problemer med at overholde kravene om kvalitetsstyring. Der synes at være en tendens til, at det ikke mindst gælder for enkeltmandsvirksomheder med en ældre ejer og/eller en mindre omsætning. Revisortilsynet har derfor sanktioneret omkring 100 revisionsvirksomheder med påtale, ny kontrol, og i godt en snes tilfælde også oversendelse til Disciplinærnævnet. Kontrollen viser imidlertid også, at hovedparten af beskikkede revisorer har og anvender et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Det er Revisortilsynets vurdering, at de revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede, finansielle og meget store virksomheder, som har stor offentlig bevågenhed, tilhører denne gruppe. Det er Revisortilsynets håb, at resultatet af kontrollen for 2004 vil tilskynde mange revisionsvirksomheder til at leve op til god revisorskik eller afmelde sig i Revireg. Revisortilsynet vil derfor tilkendegive, at i de kommende år må revisionsvirksomheder, der endnu ikke har etableret dokumenteret kvalitetsstyring, i større omfang forvente oversendelse til Disciplinærnævnet. 2

3 Redegørelsen for 2003/04 Efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 16, stk. 6, skal Revisortilsynet udgive en årlig redegørelse om Revisortilsynets arbejde. Denne redegørelse er Revisortilsynets første. Som det beskrives nedenfor under Lovgrundlaget, var Revisortilsynets første opgave at medvirke til at skabe retsgrundlaget for Revisortilsynets virke. Det egentlige tilsynsarbejde for 2004 kunne først begynde derefter. Det var derfor nødvendigt at forskyde fristerne for kvalitetskontrollen i 2004 ca. tre måneder i forhold til, hvad der i efterfølgende år skal være det normale. Det betød, at bearbejdning og stillingtagen til kvalitetskontrollanternes erklæringer fandt sted i januar april Revisortilsynet besluttede derfor, at der ikke var grundlag for en redegørelse for 2003, men at der burde udarbejdes en samlet redegørelse for aktiviteterne i 2003 og Revisortilsynet fandt endvidere, at et retvisende billede for 2004 kræver, at kvalitetskontrollens resultater i 2004 og Revisortilsynets stillingtagen dertil, som fandt sted i januar-april 2005, skulle indgå i redegørelsen for Revisortilsynet vedtog på sit møde den 27. april 2005 denne redegørelse. Opfølgning på kontrollanternes arbejde foretages efterfølgende og vil derfor til dels først finde sted efter udgivelsen af denne redegørelse. Således vil dialogen med kvalitetskontrollanterne om den mest hensigtsmæssige måde at afgive erklæringer på, finde sted gennem en revision af retningslinjerne og på de møder, som formanden årligt skal holde med kvalitetskontrollanterne. Revisortilsynets medlemmer og sekretariat Formand: Nævnsformand, professor h.c. Christen Boye Jacobsen Medlemmer: Statsautoriseret revisor Lars Andersen Statsautoriseret revisor Jens Skovby 3

4 Registreret revisor FRR Jørn E. Hansen Registreret revisor FRR Jonna H. Roth Chefkonsulent Jens Valdemar Krenchel Underdirektør, Administrationschef, Conny Sørensen Vicedirektør Inge Beicher Direktør Kim Munch Lendal Sekretariat: Specialkonsulent Flemming Houge Nielsen Kontorfuldmægtig Pia Jensen Revisortilsynets lovgrundlag Revisortilsynets baggrund er EU Kommissionens henstilling nr. 2001/156 af 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision og Betænkning fra Revisorkommissionen nr. 1411, januar 2002: Revisorlovgivning uafhængighed og liberalisering, kapitel II. Betænkningens forslag blev indarbejdet som kapitel 9 i lov nr. 302 af 30. april 2003 (revisorloven). Med hjemmel i revisorloven og efter Revisortilsynets indstillinger har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedt Revisortilsynets Forretningsorden ved bekendtgørelse nr af 12. december 2003 og den centrale Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed nr. 337 af 10. maj Endvidere oprettede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et register over revisionsvirksomhederne ( Revireg ) ved bekendtgørelse nr. 54 af 2. februar Finansieringen af Revisortilsynet sker gennem opkrævning af et årligt bidrag fra alle beskikkede revisorer. Bidraget for 2004 androg 400 kr., jf. bekendtgørelse nr af 12. december Finansieringen og sekretariatsbetjeningen var forinden forhandlet mellem Erhvervsog Selskabsstyrelsen og de to revisorforeninger (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer FRR). Resultatet indeholdes i notat af 12. juni 2003 om forudsætninger om Revisortilsynets virke og finansiering. På et tidligt tidspunkt under arbejdet med bekendtgørelsen erkendte Revisortilsynet et behov for en mere praktisk vejledning. Dette resulterede i Retningslinierne for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. 4

5 Efter bekendtgørelsen om Revisortilsynet 8, stk. 3, er de dele af retningslinierne, der angår kvalitetskontrollens udøvelse, bindende for kvalitetskontrollanterne. Retningslinierne indeholder en række bilag med forslag til kvalitetskontrollantens checklister og erklæringer. Retningslinierne understreger samtidig, at kvalitetskontrollanternes virksomhed er en erklæringsopgave under revisorlovens 1, stk. 2, og at kravene om bl.a. uafhængighed derfor også gælder for kvalitetskontrollanten. På grund af de forsinkelser, der var en følge af regelarbejdet, var det nødvendigt at give særlige frister for året 2004 i medfør af bekendtgørelsens 26, stk. 2. De findes i retningsliniernes bilag 1. Retningslinierne blev udstedt den 27. maj En revideret udgave udsendtes den 18. oktober I retningsliniernes indledning er det udtalt, at retningslinierne skal revideres i Det er hensigten at udsende reviderede retningslinier inden sommeren Det fremgår af lovbemærkningerne til 14, at Kvalitetskontrollanten skal således påse, at der i overensstemmelse med forslagets 11, stk. 4, er opstillet retningslinier, som sikrer, at revisor vurderer, om der kan foreligge omstændigheder, der er egnet til at rejse tvivl om revisors uafhængighed. Det skal desuden påses, at de opstillede retningslinier efterleves. og: Revisortilsynet er dog ikke et klageorgan og skal f.eks. ikke tage sager op alene på baggrund af omtale i pressen. Revisortilsynets opgave er således revisors udførelse af, og uafhængigheden i forbindelse med, erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Andre opgaver vedrørende revisorer udøves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Disciplinærnævnet. Revisortilsynet skal således gennemføre kontrol af og føre tilsyn med, at der i revisionsvirksomhederne er et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, at systemet anvendes, og at det er skriftligt dokumenteret. Dette omfattes af de almindelige regler efter revisorlovens 2, herunder god revisorskik. Denne skik er bl.a. udfyldt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler, samt af de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 6. Herunder falder revisionsstandarden RS 220 om Kvalitetsstyring af revisors virksomhed m.v. fra Organisering af Revisortilsynets virksomhed I perioden fra Revisortilsynets nedsættelse i efteråret 2003 og indtil udgangen af maj 2004 var Revisortilsynets hovedopgave arbejdet med lovgrundlaget, som er beskrevet ovenfor. Så snart Revisortilsynet havde fået de nødvendige beføjelser i bekendtgørelse nr. 337 om Revisortilsynet, gik Revisortilsynet i gang med kvalitetskontrollen for

6 Det første led var udtagelsen af de revisionsvirksomheder, der i året skulle undergives kvalitetskontrol. Udtrækningen var baseret på registret over beskikkede revisorer ( Revireg ) og omfattede en fjerdedel af revisionsvirksomhederne. Efter bekendtgørelsens 26 fritog Revisortilsynet udtrukne revisionsvirksomheder for kvalitetskontrol i 2004, hvis de havde været undergivet foreningsbaseret kontrol i 2003 med en blank erklæring som resultat. Breve til de udtagne virksomheder udsendtes den 15. juni Samtidig etableredes på Revisortilsynets hjemmeside de tre lister over de revisorer, der er godkendt til at foretage kvalitetskontrol, (opdelt på 92 registrerede revisorer, 108 statsautoriserede revisorer, og heraf 80 statsautoriserede revisorer, der kan kvalitetskontrollere de revisionsvirksomheder, der reviderer de børsnoterede, finansielle og store virksomheder). Efter fristreglerne skulle de udtagne virksomheder indsende aftalen om kvalitetskontrol inden 15. august. Størstedelen indsendte rettidigt. Efter reglerne ansås kvalitetskontrollanten for godkendt 15. september, medmindre Revisortilsynet forinden har udtalt sig imod. Revisortilsynet gennemgik de foreslåede kvalitetskontrollanter og godkendte de foreslåede kontrollanter. Efter bekendtgørelsens 17 skal kvalitetskontrollanterne som en gyldighedsbetingelse for at kunne udøve hvervet deltage i et møde med Revisortilsynets formand. Der afholdtes to møder i august 2004 i henholdsvis Horsens og København. Møderne afholdtes i forbindelse med kursus om kvalitetskontrol, som de to revisorforeninger havde fået godkendt efter bekendtgørelsens 16, stk. 3. Møderne var velbesøgte. Der afholdtes desuden et opsamlingsmøde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i september for dem, der havde været forhindrede i at deltage i møderne i august. Resultatet af kvalitetskontrollanternes arbejde Ved fristudløbet den 15. december havde Revisortilsynet modtaget en stor del af erklæringerne, og efter en del efter rykkerprocedurer er der i alt indkommet 358. Manglende erklæring om kvalitetskontrol kan have alvorlige konsekvenser for den revisionsvirksomhed, som erklæringen skulle angå. Efter revisorlovens 12, stk. 1, må erklæringsopgaver efter lovens 1, stk. 2, nemlig kun udføres af revisionsvirksomheder, der lader sig underkaste reglerne om kvalitetskontrol, og efter 6, stk. 1 nr. 3 gælder, at beskikkelse som revisor bortfalder, hvis revisor nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol. Revisortilsynet har derfor indberettet 27 virksomheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på sletning fra Revireg, fordi de ikke har indgået aftale om kvalitetskontrol, el- 6

7 ler fordi en erklæring om kvalitetskontrol ikke foreligger. Herudover har 50 revisionsvirksomheder begæret sig slettet fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. Revisortilsynet har fundet, at disse forhold ikke i sig selv kan fritage en virksomhed for sanktion på grund af mangler vedrørende kvalitetskontrol. I enkelte tilfælde har sådanne virksomheder derfor modtaget påtale eller er sendt til Disciplinærnævnet. Hvad angår de modtagne erklæringer, konstaterer Revisortilsynet, at der er i nogle tilfælde helt mangler et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, samt mange tilfælde, hvor det af erklæringen fremgår, at kvalitetsstyringssystemet først blev etableret, efter at revisionsvirksomheden havde modtaget meddelelse om, at den var udtaget til kvalitetskontrol i Herudover har kvalitetskontrollanterne bemærket en snes tilfælde af manglende sammenhæng mellem revisors arbejdsdokumenter og erklæringerne, samt enkelte tilfælde af problemer med at efterleve bestemmelserne om ejerskab og uafhængighed. Revisortilsynets reaktion på kvalitetskontrollen Revisortilsynet lægger megen vægt på at understrege, at udførelsen af kvalitetskontrol er en erklæringsopgave, jf. revisorlovens 1, stk. 2. Ved bedømmelsen af erklæringerne fra kvalitetskontrollanterne lægger Revisortilsynet vægt på, at det i mange år har været krævet som god revisorskik at have et skriftligt dokumenteret kvalitetssikringssystem. Således blev revisionsvejledning nr. 4 om kvalitetsstyring i revisionsfirmaer udgivet i Det er derfor utilfredsstillende, at det i ganske mange virksomheder blev konstateret, at de endnu ikke eller først nu er ved at leve op til denne del af god revisorskik. For de virksomheder, der i 2004 har taget passende skridt til at indføre en skriftligt dokumenteret kvalitetsstyring, er Revisortilsynets normale sanktion en påtale med krav om fornyet kvalitetskontrol i Derimod finder Revisortilsynet, at de virksomheder, der end ikke efter udmeldelse af årets kvalitetskontrol har taget passende skridt til at indføre et kvalitetsstyringssystem, har udvist en så grov adfærd, at de tillige skal indbringes for Disciplinærnævnet. Alle revisionsvirksomheder, der er sendt til Disciplinærnævnet, eller er pålagt en sanktion i form af en påtale med eller uden fornyet kvalitetskontrol i 2005, er blevet hørt, inden Revisortilsynet traf endelig afgørelse. I det følgende er Revisortilsynets reaktion over for de kontrollerede virksomheder opgjort ud fra den reaktion, Revisortilsynet har valgt på baggrund af den gennemførte kontrol. 7

8 Tabel 1. Antallet af gennemførte kvalitetskontroller Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2004 Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv Heraf oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol Modtagne erklæringer Heraf vedr. holdingselskaber Behandlede erklæringer vedr. egentlige revisionsvirksomheder Heraf endnu ikke afsluttede Afsluttede sager 313 Tabel 2. Resultat fordelt på antal virksomheder Sanktioner Modtagne erklæringer vedr. afsluttede sager Godkendte Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Påtale med indbringelse for Disciplinærnævn og ny kontrol pct. 69 pct. 3 pct. 20 pct. 8 pct. 1 Enten som følge af, at Revisionsvirksomheden ikke havde indsendt en aftale om kvalitetskontrol til godkendelse i Revisortilsynet eller som følge af, at revisionsvirksomheden trods indgået aftale om kvalitetskontrol ikke har gennemgået en kvalitetskontrol 2 Udeholdt fra de efterfølgende tabeller, idet der ikke udføres revisions- og erklæringsopgaver gennem disse virksomheder og de dermed ikke er repræsentative for de revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol 3 Vedr. sager, hvor kontrollantens erklæring er indsendt, men hvor behandlingen ikke er afsluttet i Revisortilsynet på tidspunktet for udgivelsen af redegørelsen. Det drejer sig eksempelvis om sager, hvor der har været behov for at indhente yderligere oplysninger hos kvalitetskontrollanten om den gennemførte kontrol 8

9 Tabel 3. Resultat fordelt på antal beskæftigede, beskikkede revisorer Sanktioner Antal beskikkede revisorer i de virksomheder, erklæringerne vedrører Godkendte Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Påtale med indbringelse for Disciplinærnævn og ny kontrol pct. 84 pct. 3 pct. 10 pct. 3 pct. Tabel 4. Resultat fordelt efter virksomhedsart Sanktioner Modtagne erklæringer vedr. afsluttede sager Godkendt Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Ny kontrol med påtale og Disciplinærnævn Statsautoriserede Revisionsvirksomheder pct. 79 pct. 6 pct. 12 pct. 3 pct. Registrerede revisionsvirksomheder pct. 66 pct. 2 pct. 23 pct. 9 pct. Tabel 5. Resultat fordelt efter virksomhedsart og antal beskikkede revisorer Sanktioner Antal beskikkede revisorer i de virksomheder, erklæringerne vedrører Godkendt Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Ny kontrol med påtale og Disciplinærnævn Statsautoriserede Revisionsvirksomheder pct. 91 pct. 5 pct. 3 pct. 1 pct. Registrerede revisionsvirksomheder pct. 78 pct. 1 pct. 15 pct. 6 pct. 9

10 Tabel 6. Resultat fordelt efter virksomhedsstørrelse Sanktioner Modtagne erklæringer vedr. afsluttede sager Godkendt Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Ny kontrol med påtale og Disciplinærnævn Revisionsvirksomheder med kun én beskikket revisor pct. 62 pct. 4 pct. 24 pct. 10 pct. Revisionsvirksomheder med flere beskikkede revisor pct. 85 pct. 1 pct. 12 pct. 2 pct. På baggrund af de gennemførte kontroller har omkring en tredjedel af de mindre revisionsvirksomheder fået en sanktion. For størstedelens vedkommende skyldes det, at de ikke havde et dokumenteret kvalitetsstyringssystem forud for Revisortilsynet har vist dem og branchen som helhed, at denne mangel har alvorlige konsekvenser for virksomheden. Det må statistisk formodes, at forholdene i de ¾ af revisionsvirksomhederne, der ikke blev kontrolleret, næppe afviger fra dem, der blev udtaget i Det er Revisortilsynets håb, at resultatet af kontrollen for 2004 vil tilskynde mange revisionsvirksomheder til at leve op til god revisorskik eller afmelde sig i Revireg. Revisortilsynet vil derfor tilkendegive, at i de kommende år må revisionsvirksomheder, der endnu ikke har etableret dokumenteret kvalitetsstyring, i større omfang forvente oversendelse til Disciplinærnævnet. I 2, stk. 3, i bekendtgørelsen om Revisortilsynet, gives Revisortilsynet ret men ikke pligt - til at lave ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Dette har Revisortilsynet brugt i godt en snes tilfælde (7 pct. af de gennemførte kontroller), hvor Revisortilsynet har ønsket at følge op på forhold i kvalitetskontrollantens erklæring. Der har her været tale om forhold, der ikke har kunnet berettige til en sanktion. Yderligere forhold I forbindelse med de afgivne erklæringer for 2004, er Revisortilsynet blevet opmærksom på nogle særlige forhold, som er eller vil blive ændret for de efterfølgende år. Det første forhold angår revisorernes holdingselskaber, der i forbindelse med årets kvalitetskontrol gav visse forståelsesproblemer. Det er ikke kun rigtige revisionsvirksomheder, der 10

11 skal registreres i Revireg og dermed undergives kvalitetskontrol. Det skal også revisorernes holdingselskaber i det omfang, de anses som revisionsvirksomheder i forhold til ejerkravene i revisorlovens 12. Udgangspunktet i 5, stk. 1, og 12, stk. 1, er, at holdingselskaber skal være registrerede eller statsautoriserede revisionsvirksomheder. Ud fra en praktisk betragtning har Revisortilsynet valgt at definere revisionsvirksomheder som enhver virksomhed, der oplyser at ville afgive erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, eller som de facto afgiver erklæringer, eller som er ejere af aktier eller anparter i en revisionsvirksomhed, jf. 12, stk. 2-4, og hvor der i ejerkredsen indgår enten godkendte revisorer eller andre selskaber af samme art. Imidlertid afgiver holdingselskaberne oftest ikke erklæringer efter 1, stk. 2. Revisortilsynet har derfor udarbejdet en særlig erklæring til brug for holdingselskaber uden erklæringsvirksomhed. De modtagne erklæringer har stort set ikke givet anledning til bemærkninger. Resultatet af kontrollen af holdingselskaberne indgår derfor ikke i tabellerne. Bekendtgørelsens 9 gør det muligt at vælge at få holdingselskaber kvalitetskontrolleret samtidig med den egentlige revisionsvirksomhed, det vil sige i det år, hvor den rigtige revisionsvirksomhed er udtaget af Revisortilsynet. Derimod berettiger udtagelse af et holdingselskab til kvalitetskontrol ikke til at kræve, at den rigtige revisionsvirksomhed samtidig kvalitetskontrolleres. I så fald kunne revisionsvirksomheden fremrykke det år, i hvilket den skulle kvalitetskontrolleres. Det andet forhold gælder enkeltmandsvirksomheder, dvs. revisionsvirksomheder i hvilken der ifølge Revireg kun er én beskikket revisor. I en række tilfælde har kvalitetskontrollanten anmærket om en enkeltmandsvirksomhed, at der ikke var efterfølgende, intern kvalitetskontrol. Revisortilsynet har i en række af sine afgørelser gjort opmærksom på, at dette ikke er et krav for årene 2003 og Et sådant krav vil formentlig komme fra Dette afhænger af ikrafttrædelsen af en international revisionsstandard, hvis ikrafttrædelsesdato i Danmark endnu ikke er afklaret. Efteruddannelse må anses som en integreret del af kvalitetsstyring. For tiden er kravet imidlertid ikke formaliseret på en sådan måde, at det kan indgå som en del af den systematiske kvalitetskontrol. Revisortilsynet gør imidlertid opmærksom på, gennemførelsen af det reviderede 8. direktiv om revision sammen med internationale standarder vil medføre, at der stilles systematiserede efteruddannelseskrav, som må tilses som led i kvalitetskontrollen fra og med

12 Revisortilsynet har i øvrigt bemærket, at det reviderede 8. direktiv, der forventes formelt vedtaget i 2005, ikke synes at bringe væsentlige ændringer i den måde, hvorpå Revisortilsynet virker. 12

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant.

K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant. Den 25. maj 2010 blev der i sag nr. 70/2007-R Registreret revisor A (som indehaver af revisionsvirksomheden, A v/a, CVR-nr. xx xx xx xx) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

tirsdag den 18. november 2014 kl

tirsdag den 18. november 2014 kl 4. november 2014 Til medlemmerne af FSR danske revisorer Kære medlem I henhold til vedtægtens pkt. 8.9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i FSR danske revisorer til afholdelse tirsdag

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere