Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed"

Transkript

1 Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger] [Sikring af betalingsmidler] [Oprettelse af konti i pengeinstitutter] [Afstemning af konti i pengeinstitutter og øvrige afstemninger] [Postindgangsregistrering] [Pengetransport] [Afdelingskasser] [Indtægtskasser] [Stående kasseforskud/udlægskasser] [Midlertidige kasseforskud] [Personlige kasseforskud] Indledning Dette regelsæt tager udgangspunkt i lov om offentlige betalinger, der har som formål at begrænse antallet af offentlige kontantkasser. Antallet af kontantkasser i kommunen skal derfor indskrænkes til et minimum og kun opretholdes, hvor det er nødvendigt. Kassevirksomhed Kommunens samlede kassevirksomhed er organiseret som nedenstående: Hovedkassen kommunens centrale kasseenhed uden pengebeholdning - er placeret i Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret, hvor kommunens samlede kassevirksomhed koordineres Afdelingskasserne, Kennedy Arkaden under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ydelses- og Socialcentret, hvortil der er knyttet en kassekontrol med registrering direkte i kommunens økonomisystem samt på Svenstrupgård. Kasserne har variable kassebeholdninger Indtægtskasser kasseenheder oprettet med henblik på at modtage nærmere bestemte indbetalingsarter, fx cafésalg, skoleboder, beskæftigelsesmaterialer m.v. Til disse kasser er der knyttet stående kasseforskud i form af en fast byttepengebeholdning Stående kasseforskud (udlægskasser) kasseenheder primært med mindre pengebeholdninger placeret i kommunens forvaltninger, institutioner mv. til anvendelse ved betaling af mindre uafviselige udbetalingsanmodninger. Kasseenhederne forefindes 1

2 kun på de institutioner, hvor det er nødvendigt at have en kasse af hensyn til brugernes fornødenheder iht. Serviceloven Midlertidige kasseforskud forskudsbeløb til brug for kommunens ansatte og politikere til rejser og andet Personligt kasseforskud et fast forskudsbeløb til kommunens ledere og andre ansatte med løbende behov for kontante udbetalinger Ethvert kasseforskud skal være bogført på statuskonto i kommunens økonomisystem med oplysning om, hvortil det er udbetalt. Der skal foreligge forretningsgangsbeskrivelser for samtlige kasseenheder. De standardbetingelser, der er gældende for alle stående kasseforskud samt indtægtskasser er nævnt i afsnittene nederst i dette bilag. I det omfang disse ikke er hensigtsmæssige, skal der udarbejdes særlige forretningsgangsbeskrivelser. Fagforvaltningerne har ansvaret for, at disse udarbejdes. Flere institutioner administrerer midler for borgere. Sådanne forhold er beskrevet i særskilt bilag. Visse ind- og udbetalinger kræver indtil videre undtagelsesvist brug af kontanter. Dette gælder primært indbetalinger, hvor en afvisning af en kontantindbetaling strider mod sund fornuft eller udbetalinger, der har et pædagogisk sigte. Ved eventuelle akutte behov for afholdelse af udlæg, kan kommunens medarbejdere afholde udlæg af egne midler. Dog kun i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at få tilsendt en E- faktura. Kommunens medarbejdere får herefter refunderet udlæg ved bogføring i kommunens regnskab og efterfølgende udbetaling til medarbejderens NemKonto. Kørsel i egen bil og diæter i forbindelse med kurser m.v. betragtes ikke som udlæg, men skal udbetales via lønnen. Øvrige udlæg, der ikke er omfattet af særlige regler i Aalborg Kommunes indkøbspolitik og andre overordnede regler, kan udbetales via KMD Opus. Bogføring og udbetaling skal ske umiddelbart efter udlægget er foretaget. Udbetalingen sker til medarbejderens NemKonto. Håndtering af fakturaer og øvrige bilag i forbindelse med udlægget behandles efter reglerne herfor. Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab Alle ind- og udbetalinger, der henhører under kommunens regnskabsområder, skal registreres i kommunens regnskab. Såfremt ind- og udbetalinger ikke kan endeligt regnskabsføres, enten som følge af utilstrækkelig eller manglende identifikation, skal beløbet foreløbigt bogføres på en mellemregningskonto. Det samme gælder i modregningssituationer eller i øvrigt, hvor det ikke umiddelbart er muligt at foretage den endelige korrekte regnskabsføring. Det påhviler Finanskontoret at sikre, at mellemregningskontienes indestående hurtigst muligt omposteres til den/de respektive konti/debitorforhold. 2

3 Indbetalinger Der findes ingen kontantkasser i Aalborg Kommune, som tager imod kontante indbetalinger fra borgere, som har modtaget en opkrævning fra kommunen. Indbetalinger skal som hovedregel henvises til BetalingsService (Nets), indbetaling via pengeinstitut, netbank eller postkontoret. Finanskontoret kan dog modtage checks både i danske kroner og fremmed valuta. Checks udstedt i fremmed valuta godskrives til den officielle vekselkurs med fradrag af vekselomkostninger. Udbetalinger Ved betaling af leverandørregninger m.v. anvendes som hovedregel KMD Udbetaling, som overfører beløbet til betalingsmodtagerens NemKonto. Såvel borgerne selv, som pengeinstitutterne og kommunerne, har adgang til at indberette ændringer til NemKonto-registret. Finanskontoret kan kun indberette ændringer til kommuneoplysningerne i registret. Hvis betalingsmodtageren på en faktura har angivet en anden bankkonto end NemKontoen, overføres beløbet dog til denne anden konto. Aalborg Kommunes Finanskontor anvender - som hovedregel - bankoverførsler, når en betaling er afvist f.eks. ved manglende NemKonto samt ved betaling til udlandet. Checks anvendes kun i meget begrænset omfang. Ved anvendelse af bankoverførsler sker det ved to medarbejderes elektroniske godkendelse. Efter udbetalingen foretages en bogføring i kommunes økonomisystem. Udgiftsbilagene skal attesteres i henhold til reglerne i retningslinjer for bogføringsprocessen. Såfremt det anses som hensigtsmæssigt, kan kommunen til tjenstligt brug anskaffe betalingskort. Finanskontoret fastsætter de nærmere regler for anvendelse af betalingskort m.h.p. at undgå, at der sker sammenblanding af kommunale og private midler. Anskaffelse af betalingskort skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af fagforvaltningen i samarbejde med Finanskontoret. Honorarudbetalinger Med honorar menes vederlag ( løn ) for udført arbejde, som Aalborg Kommune udbetaler til ikkekommunalt ansatte personer. Det kan f.eks. være honorar til musikere, der har spillet på én af kommunens institutioner, honorar til en ekstern underviser på et kursus, honorar til en forfatter for et foredrag osv. Alle honorarudbetalinger er B-indkomst for modtageren, og kommunens institutioner og afdelinger har pligt til at indberette til Skat, hvem der har modtaget honorarbeløb, men kun hvis fakturaen IKKE indeholder moms. 3

4 Der er udarbejdet en særlig vejledning vedr. honorarudbetalinger Sikring af betalingsmidler Det skal sikres at midler, der er i kommunes varetægt, opbevares på betryggende vis, således at ansatte ikke kan mistænkes for svig med midlerne. Den kasseansvarlige person skal drage omsorg for, at betalingsmidler og andre værdier opbevares og sikres på betryggende vis. Midlernes tilstedeværelse skal til enhver tid kunne konstateres. Den kontante beholdning skal holdes på et absolut minimum og kun hvad der er nødvendigt i forhold til opretholdelse af daglig drift. Der må aldrig ske sammenblanding af kommunens midler med egne eller andre uvedkommende midler. Oprettelse af konti i pengeinstitutter Pengeinstitutkonti der tilhører kommunen (indeholder kommunale midler), eller som indgår i kommunens regnskab som følge af, at kommunen er successivt regnskabsførende for, selvejende institutioner mv. skal oprettes i kommunens navn under kommunens CVR nummer. Kontiene skal oprettes via Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret, som i samråd med den aktuelle forvaltning og kassestedet afgør kontotype mv. Enhver ophævelse af kommunale konti i pengeinstitutter skal ligeledes ske via Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret. Afstemning af konti i pengeinstitutter og øvrige afstemninger Kommunens konti i pengeinstitutter afstemmes regelmæssigt jfr. Bilag 6: Afstemning af statuskonti. Postindgangsregistrering Det skal sikres at: ingen midler bortkommer i den interne postgang ansatte ikke mistænkes for tyveri af værdipost Procedure for poståbning: Modtagelse af værdipost fra poståbningen skal ske mod kvittering Værdiposten skal registreres og forsynes med modtagelsesdato 4

5 Registreringen af værdiposten skal indeholde oplysning om modtagelsesdato, værdiens art, beløb og afsender Der skal etableres en kontrol med, at de modtagne værdier registreres i institutionens/afdelingens regnskab Registrering af post, der indeholder kontanter eller checks foretages af den poståbnende afdeling. Modtagne værdier afleveres straks til afregningskonto i pengeinstitut. Den poståbnende person må ikke være beskæftiget med inddrivelses- eller være kassebetjenende/kasseansvarlig. Pengetransport Alle pengetransporter til og fra pengeinstitut må kun foretages af kommunens fastansatte medarbejdere eller af et firma hyret til værditransport. Kommunale medarbejdere, som udfører pengetransport, skal være fyldt 18 år. Afdelingskasse Der findes i Aalborg Kommune to decentrale kasser med variabelt kasseforskud Kennedy Arkaden og Svenstrupgård. Kasserne er oprettet med det formål, at borgere i helt ekstraordinære situationer kan få udbetalt sociale ydelser i kontanter. Kasserne kan fysisk oprettes som en kassebog i Opus eller registreres i et andet system. D.v.s. samtlige kassetransaktioner registreres. Størrelsen af kassernes beholdning tilpasses efter behov og kassesupplering sker ved bogføring via Opus og efterfølgende overførsel til den tilknyttede konto i pengeinstitut ved brug af stedets kreditornummer. I tilfælde af overskydende kassebeholdning afregnes til afregningskonto i pengeinstitut. Kassen skal afstemmes dagligt, således der sker en sammenligning af kassens fysiske værdibeholdning og den saldo, der er bogført i Opus. Der skal til enhver tid være udarbejdet ajourført forretningsgangsbeskrivelse for kasseenheden, der beskriver de nærmere retningslinjer for anvendelsen af kassen. Indtægtskasser Formål I tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at modtage indbetalinger fra forældre, brugere mv. som ikke opkræves/kan opkræves via debitorsystemet, kan der oprettes en indtægtskasse. Eksempler herpå kan være arrangementsbetalinger, cafésalg, salg af beskæftigelsesmaterialer, madsalg i skoleboder mv. Indbetalinger fra forældre, brugere m.v. kan dog også ske til institutionens afregningskonto. 5

6 Oprettelse Når en institution/afdeling finder det nødvendigt at etablere en indtægtskasse, skal der rettes henvendelse til fagforvaltningen, som afklarer de nærmere praktisk forhold i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret. Anvendelse og ansvar Lederen af institutionen er øverste ansvarlig for kassen. Indtægtskassen består af en fast byttepengebeholdning der er registreret som et stående kasseforskud i kommunens regnskab. Indtægtskassen er alene berettiget til at modtage indbetalinger af nærmere bestemte indtægtstyper. Der må aldrig afholdes udgifter fra indtægtskassen. Ligesom indtægtskassen ej heller må anvendes som vekselkasse for medarbejdernes checks, dankort eller lignende. Kassebeholdningen skal opbevares på betryggende vis, dvs. som udgangspunkt i et aflåst skab, skuffe eller lignende samt i en aflåst pengekasse. Kun de personer, der er beskæftigede med opgaver i relation til udlevering eller modtagelse af kontanter, må have nøgle til pengekassen. Kassen må kun indeholde kontanter og evt. checks, der tilhører kommunen. Indbetalinger til kassen registreres i kasseapparat, kasserapport eller ved brug af kommunens autoriserede standardkvitteringer. De mindste indtægtskasser kan nøjes med én daglig registrering af de samlede indtægter. Kasseopgørelse Som hovedregel gøres kassen op dagligt. Formålet er bl.a. at konstatere, om de fysiske værdibeholdningers størrelse er korrekte og dermed også at få en eventuel kassedifference tidsbestemt nøjagtigt til den dag, hvor den er opstået. Kassedifferencer kan opstå såvel ved fejl under håndtering af værdibeholdningen som ved fejl i registreringen. Kassedifferencer skal altid søges årsagsforklaret og helst fjernet, ved grundig undersøgelse med henblik på at opklare fejlen. Kan en kassedifference på trods af grundige undersøgelser ikke opklares, udfærdiges et bilag, således differencen kan indgå i kasseafstemningen og der kan ske en udligning. Dvs. kassebeholdningen skal forøges eller formindskes, så der er et underskud eller et overskud. Hovedreglen er, at kassedifferencer skal forsøges udlignet samme dag, som de opstår. Er kassedifferencen på 100 kr. eller derover skal der udarbejdes en redegørelse, som underskrives af 2 medarbejdere. Kassedifferencer bogføres på en særlig konto for kassedifferencer jf. artskontoplanen. 6

7 Kasseopgørelsen/kasseafstemningen sker ved at sammenligne kassens fysiske værdibeholdning (ved optælling) med den kassesaldo, der er beregnet på basis af kasseregistreringen (kasseapparat eller manuel kassekladde). Kasseafstemning kræver afstemning mellem fysisk og registreret beholdning. Der er ingen undtagelser til denne regel. Der skal altid på kasseafstemningsmaterialet gives fuld underskrift for den udførte kasseafstemning. Afregning Hovedreglen er, at afregning af indtægter til konto i pengeinstitut (afregningskonto) sker dagligt. I den særlige forretningsgangsbeskrivelse for stedet fastsættes de nøjagtige betingelser for, hvor ofte indtægterne afregnes. Kassekontrol Kassekontrollen skal etableres under hensyntagen til kassestedets omfang og funktion, samt den vurderede risiko. Kontrollen skal være relevant og reel, og i øvrigt være beskrevet i den særlige forretningsgang for kassestedet. Kassekontrollen skal være person- og funktionsmæssigt adskilt fra kassearbejdet. Dvs. personale der beskæftiger sig med kassearbejde aldrig må være det samme personale, som samtidig beskæftiger sig med kassekontrol. Kassereren må ikke kontrollere sig selv. Formålet med kassekontrol er at: sikre kvalitet i kassearbejdet beskytte de kasseansvarlige mod uberettiget mistanke om uregelmæssigheder forhindre svig fra de kassebetjenendes/ansvarliges side Kassekontrollørens arbejde består i, at sikre, der er bilag til alle kassebevægelser se efter, at bilagene er originale samt forsynet med de påtegninger, som Aalborg Kommune kræver kontrollere afregninger, som er sket fra kassestedet se efter, at kasseregistreringen herunder fejlrettelser og retur-kørsler sker som bestemt i kassestedets forretningsgang påse, at nulstillingsnumre (Z) ved kassesteder med kasseapparat er fortløbende, for derved at sikre at alle registrerede indtægter og udgifter afregnes/refunderes via kommunens regnskab udføre nummerkontrol med kvitteringsmateriale og andet materiale, hvor dette har betydning for kasse- og afregningssikkerheden sikre, at kassedifferencer registreres og bogføres 7

8 Der skal til enhver tid være udarbejdet ajourført forretningsgangsbeskrivelse for kasseenheden, der beskriver de nærmere retningslinjer for anvendelsen af kassen. Stående kasseforskud/udlægskasser udelukkende på institutioner, hvor det er nødvendigt at have en kasse af hensyn til brugernes fornødenheder i henhold til Serviceloven Formål Det er den absolutte undtagelse, at udbetalinger foretages kontant. I tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at kunne afholde mindre uafviselige udgifter af hensyn til brugernes fornødenheder iht. Serviceloven. I disse tilfælde kan der oprettes et stående kasseforskud (udlægskasse) Oprettelse, ændring og ophør Hvis en udlægskasse ønskes oprettet eller en eksisterende ønskes ændret kontaktes fagforvaltningen, som efterfølgende kontakter Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret, således de nærmere praktisk forhold kan afklares. Til udlægskassen opretter Finanskontoret en kommunal bankkonto, hvortil der kan tilknyttes betalingskort. Anvendelse Betalingskortet og udlægskassen må udelukkende anvendes tjenstligt. Betalingskort og udlægskassen anvendes udelukkende til mindre udgifter, hvor det ikke er muligt at få tilsendt en E-faktura. Udbetaling af lønninger eller honorarlignende udgifter må ikke finde sted via betalingskort eller udlægskassen. Køb ved brug af betalingskortet og ved kontant betaling skal dokumenteres ved originale kvitterede bilag. Ved stående kasseforskud skal det sikres, at der foretages en registrering af kassebevægelserne. Samtlige kassebevægelser skal kunne dokumenteres enten via elektronisk eller manuel registrering (kassebog) og på grundlag heraf skal en saldo til afstemning med den fysiske kassebeholdning kunne beregnes. Kassedifferencer kan opstå såvel ved fejl under håndtering af værdibeholdningen som ved fejl i registreringen. Kassedifferencer skal altid søges årsagsforklaret og helst fjernet, ved grundig undersøgelse med henblik på at opklare fejlen. Kan en kassedifference på trods af grundige undersøgelser ikke opklares, udfærdiges et bilag, således differencen kan indgå i kasseafstemningen og der kan ske en udligning. Dvs. kassebeholdningen skal forøges eller formindskes, så der er et underskud eller et overskud. 8

9 Hovedreglen er, at kassedifferencer skal forsøges udlignet samme dag, som de opstår. Er kassedifferencen på 100 kr. eller derover skal der udarbejdes en redegørelse, som underskrives af 2 medarbejdere. Kassedifferencer bogføres på en særlig konto for kassedifferencer jf. artskontoplanen. Ansvar Lederen af institutionen er ansvarlig for kassen. Lederen har ligeledes ansvaret for, at der tilrettelægges en arbejdsgang omkring brug af bankkonto og udlægskasse. Lederen skal sikre, at bankkontoen ikke overtrækkes, og at der foretages løbende afstemning og bogføring af forbruget mindst én gang om måneden. Bogføring foretages ved at udgiftsføre udlæggene og påsætte institutionens kreditornummer på bilaget, hvorefter disse udbetales til kassens tilknyttede bankkonto. Pinkoden og kortet skal opbevares uafhængigt af hinanden og administreres/opbevares i overensstemmelse med pengeinstitutternes generelle bestemmelser herom. Lederen skal sikre, at evt. kassebeholdning, kvitterede bilag mv. opbevares på betryggende vis. Betalingskort følger kortholderen og skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning, Finanskontoret ved fratræden, samtidig skal der ske afstemning af udlægskassen. Fagforvaltningerne er ansvarlige for, at Finanskontoret underrettes, når der sker en ændring i, hvem der er kortansvarlig. Midlertidige kasseforskud Har en medarbejder i enkeltstående tilfælde behov for at afholde større kontante udgifter under en tjenesterejse eller lignende, udbetales der et forskud til medarbejderens NemKonto. Forskudsbeløbet bogføres på særlig konto for midlertidige kasseforskud. Snarest efter rejsens afslutning og senest 14 dage efter skal der aflægges regnskab og foretages afregning. Afregningen skal ledsages af originale kvitterede bilag. Eventuelt overskydende rejseforskud må ikke anvendes til senere tjenesterejser m.v. Overskydende rejseforskud skal indbetales til institutionens/afdelingens afregningskonto i pengeinstitut. Ekstra udlæg udbetales til udlægshaverens NemKonto. Har en medarbejder i enkeltstående tilfælde behov for at afholde større kontante udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller lignende, kan der udbetales et forskud til medarbejderen. Forskudsbeløbet bogføres på særlig konto for midlertidige kasseforskud. Håndtering af fakturaer og øvrige bilag i forbindelse med forskuddets anvendelse behandles efter de til enhver tid gældende regler i Kasse- og regnskabsregulativet. 9

10 Forskuddet må ikke anvendes til udbetaling af løn og honorarlignende udgifter. Snarest efter arrangementet og senest 14 dage efter skal der aflægges regnskab og foretages afregning. Afregningen skal ledsages af fornødent kassebilagsmateriale. Overskydende forskud må ikke anvendes til senere arrangementer m.v. Overskydende forskud skal indbetales/afregnes til institutionens/afdelingens afregningskonto i pengeinstitut. Ekstra udlæg udbetales til udlægshaverens NemKonto. Personlige kasseforskud Såfremt en fagforvaltning vurderer, at en institution har et løbende behov for at skulle foretage kontante udlæg, kan et permanent personligt forskud udbetales. Personligt forskud kan udbetales til lederen og undtagelsesvist til andre ansatte. Ansøgning om udbetaling af personligt forskud indsendes til fagforvaltningen. Beløbet, som er personligt, udbetales, registreres og administreres af fagforvaltningen. Forskudsbeløbet registreres som personligt forskud i kommunens regnskab og udbetales til medarbejderens NemKonto. Refusion af foretagne udlæg Indkøbene bogføres på institutionens driftskonti og udbetales til medarbejderens NemKonto. Afregning af personligt forskud I forbindelse med fratrædelse er det fagforvaltningens ansvar at forskudsbeløbet afregnes ved at det udbetalte beløb tilbagebetales eller modregnes i den sidste lønkørsel ved fratræden. 10

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Definition af ikke-kommunale midler

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Klient navn: Klient nr.: Indeks: Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 LAO FLN

Klient navn: Klient nr.: Indeks: Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 LAO FLN Ledelsesnotat Klient navn: Klient nr.: Indeks: Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 LAO FLN Emne: Dato: Revisionsbesøg i perioden december

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Boformen Aas Aasvej 39 7700 Thisted J. nr. 2011-113713 Udført

Læs mere

Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning

Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning I henhold til Regulativ for Kasse og regnskabsvæsen punkt 2.4 fastsættes herved følgende retningslinjer for ledelsestilsyn, anvisning og budgetopfølgning.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 14.2 Kasserapport Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 14.2 Kasserapport Indholdsfortegnelse Registrering af bilag i kasserapport Afslutning af kasserapport

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1 Enhederne har mulighed for at have egen bankkonto. Der skelnes mellem to slags bankkonti: Almindelig bankkonto, der kan bruges til overførsler, Web-erhverv, checks m.v. Anden bankkonto til Akiliut-kort

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus Vedtægter for Den selvejende institution Åle Forsamlingshus 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er "Den selvejende institution Åle Forsamlingshus" Institutionen er hjemmehørende i Åle i Hedensted Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT

BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere