K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet."

Transkript

1 Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar B har siden den 21. august 2006 været tilknyttet C I/S, CVR-nr. xxxx xxxx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med revision og bogføring, herunder ved at have undladt at afstemme konto for kasse og bank. Sagsfremstilling: Indklagede har været revisor for klager for regnskabsårene 2007 og 2008, og indklagede har medvirket i forbindelse med omdannelse pr. 1. januar 2007 af klagers personligt drevne tandlægevirksomhed til anpartsselskab. Indklagede har ud over revision ydet assistance ved udarbejdelse af selvangivelse for selskabet samt ved bogføring. Det fremgår af en skrivelse af 2. maj 2007, at indklagede tilbød klager assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for dig personligt samt din virksomhed. Overslaget dækker endvidere din virksomheds bogføring samt udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser med tilhørende specifikationer. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at Det er en forudsætning for overslaget, at virksomhedens forretningsgange er betryggende, herunder at bogføringsmaterialet foreligger systematisk og tilgængeligt ved bogføringen. Af en mail af 17. maj 2008 fra klager til indklagede fremgår blandt andet følgende: Jeg havde aftalt med B at jeg fik afstemninger hvert kvartal. Jeg har ikke hørt noget fra jer. Venligst foranledig at jeg får besked om at mine konti stemmer / at der ikke er kasse diff. Kan vi ikke aftale at jeg en gang månedligt får mail med besked om at der ikke er kassedif, efter i har afstemt bak ind / ud og vores bilag. Bare en sikkerhed og den fordel der skulle være for mig ved at have ekstern bogføringsassistance. Ps. Vi mangler stadig at høre fra jer om vores bogføring af kasse bilag er gode nok, til vi i huset kan overtage den del af bogføringen. 1

2 Af svaret på mailen af den 18. maj 208 fra indklagede til klager fremgår, at Jeg havde ikke hørt fra B det omkring kasseafstemningerne. Da det er D hos os som laver din bogføring får jeg lige talt med hende. Af en mail af 27. maj 2008 fra klager til indklagede fremgår blandt andet følgende: Jeg har fået en påmindelse fra skat om aflevering af regnskab 1/6. (og jeg har ikke hørt fra jer vedr. kasseafstemninger og kvartals-status.) Af en mail af 4. juli 2008 fra indklagede til klager vedrørende regnskabsåret 2007 fremgår blandt andet følgende: Omsætningen er afstemt til sygesikringen. Vi afstemmer fra regnskabet til den interne omsætningsstatistik, men afstemningen er behæftet med usikkerhed. Vi accepterer derfor mindre procentuelle differencer. I en skrivelse af 22. maj 2009 fremgår blandt andet følgende: Vi har modtaget forskellige s fra Dem i tidens løb. Vi er kommet til den konklusion, at det ikke er formålstjenligt, at vi forsætter samarbejdet og skal derfor anmode om, at De efter aflæggelsen af årsrapporten med tilhørende bilag for 2008 skifter til et andet revisionsfirma. Vi vedlægger slutregning for 2008 på kr med tillæg af moms i alt kr Vort samlede honorarudestående udgør herefter pr. d.d inkl. moms, hvilket beløb er opført som gæld i selskabets regnskab for Forinden afholdelse af regnskabsmøde og vor underskrift og godkendelse af årsrapporten for 2008 ved revisor B, skal vi samtidig herved anmode om, at vor faktura af 30. april 2009 kr betales. Vi skal samtidig anmode, at kontakter til vort firma i denne afviklingsperiode går gennem mig, hvorefter jeg vil sørge for det videre forløb. Indklagede har den 14. juni 2009 afgivet blank revisionserklæring på årsrapport for regnskabsåret 2008 vedrørende selskabet A ApS. Årsrapporten har været fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2009 og årsrapporten er samme dato underskrevet af direktionen ved klager. Af resultatopgørelsen fremgår, at årets resultat har været kr., og egenkapitalen er opgjort til kr. I en skrivelse af 26. juni 2009 fra indklagedes revisionsfirma til klager fremgår blandt andet, at indklagede har fremsendt en kreditnota. Endvidere fremgår, at Godskrivningen er som aftalt under forudsætning af betaling af vort øvrige tilgodehavende kr Din nye revisor er naturligvis velkommen til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål. Det fremgår endvidere af sagen, at klager i august 2009 opdagede svindel af en medarbejder for kr., kr. og kr. i årene fra 2007 til Medarbejderen havde udført tyveri 2

3 fra kassebeholdningen. Tyveriet var skjult ved at bogføre indkomne i bank i stedet for kasse. Kassen stemte i forhold til bogføringen, men ikke i forhold til banken. Klagen: Klager har i skrivelse modtaget i Revisornævnet den 10. februar 2010 formuleret klagen således: I forhold til den aktuelle sag er min klage, at C I/S har tilsidesat de pligter, der efter min opfattelse følger med bogføring og revision i forhold til hhv afstemning og revision af bogføringen (som de selv udførte). Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at indklagedes revision og bogføring er under al kritik og ikke honorarværdigt. Der er ved en gennemgang af indbetalingsbilag - opdaget svig/tyveri fra virksomheden, for 2007 på kr. og for 2008 for kr. Medarbejderen har erkendt tyveriet, der er skjult ved, at der er bogført indkomst på bank i stedet for i kassen. På den måde har kontoen for kassen stemt, selv om kontanter var fjernet. Imidlertid har kontoen for bank ikke stemt, hvilket indklagede som revisor burde have opdaget. Indklagedes virksomhed har i perioden for 2008 foretaget såvel bogføring som revision. Hertil kommer, at klager har spurgt pr. mail til differencer mellem den af revisor opgjorte omsætning og den omsætning, der fremgår af klagers faktureringssystem. Svaret herpå var, at der ikke var tale om andet end periodiseringer. Indklagede har endvidere opgjort omsætningen indirekte Efterfølgende har det vist sig, at indklagede ikke har foretaget afstemninger af kasserapporter samt, at der har været indberettet forkerte omsætningstal til Skat. Såfremt der var blevet foretaget afstemning med bogføring i faktureringssystemet med indkomne betalinger på banken, ville differencen være blevet opdaget og svigen undgået. Besvigelserne skete på den måde, at medarbejderen konterede kontante indbetalinger som indbetalt til bank, og i forbindelse med opdagelsen af besvigelserne oplyste indklagede, at man ikke afstemte, om de penge, systemet hos klager sagde, burde være i bank, faktisk var kommet ind på banken. Bogføring af patientindbetalinger er en integreret del af finanssystemet i dental suite. Patientindbetalinger bogføres automatisk i finansdelen (efter manuel indtastning på journalsiden) på henholdsvis bank, giro og kasse. Alle faktureringer bogføres automatisk (direkte) i finansdelen som omsætning delt på sygesikring og patientdel. Endvidere skal et selskabs omsætning opgøres ud fra fakturerede beløb, og ikke alene på indtægtsog udgiftsbilag, jf. skats hjemmeside. Allerede i januar måned 2009, da bogføringen var flyttet til foretagelse i virksomheden, blev der fundet uregelmæssigheder i forbindelse med afstemning af bankindbetalinger. I forbindelse med kontakt til indklagede, blev det oplyst, at også indklagedes personale havde haft problemer med afstemning af banken, men at det havde jævnet sig i løbet af året. Det forekommer uforstående, at der i bogføring ikke indgår afstemning af kasse og bank, og differencer i en størrelsesorden på kr. bør ikke forekomme. Indklagede har således tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at selskabets bogføring var tilrettelagt således, at revisionsfirmaet i årets løb bogførte kassebevægelserne ud fra selskabets registreringer med tilhørende bilag, mens bankbevægelserne af hensyn til fuldstændigheden blev bogført ud fra bankens kontoudskrifter med 3

4 tilhørende bilag, idet selskabets bankregistreringer ikke var tilstrækkelige, fordi de ikke omfattede alle bevægelser, herunder alle udbetalinger bortset fra patientrelaterede. Afstemningen af den fysiske kassebeholdning med kasseregistreringer foregik i virksomheden og kunne i sagens natur ikke foregå hos revisor. Afstemning af bankmellemværender blev foretaget af indklagede. Tilrettelæggelsen af selskabets bogføring medførte, at virksomhedens omsætning blev opgjort med udgangspunkt i de modtagne indbetalinger fra patienterne. Ved årsafslutningen blev der af selskabet udarbejdet en oversigt over tilgodehavender hos patienter primo/ultimo, og forskydningen heri blev registreret i omsætningen, hvorefter årets omsætning forelå. Tilsvarende metode anvendtes vedrørende selskabets udgifter, idet de blev opgjort med udgangspunkt i de foretagne udbetalinger under hensyn til forskydningen i skyldige beløb primo/ultimo til selskabets leverandører. Den anvendte procedure er sædvanlig i mindre virksomheder og i overensstemmelse med de krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen i såvel regnskabslovgivningen som skattelovgivningen, jf. mindstekravsbekendtgørelsens 8 og 10. Selskabet havde som det er sædvanligt for branchen et faktureringssystem / patientregistreringssystem, der blev ført af selskabets personale. Fakturaer blev fra det system udskrevet til patienter på basis af foretagne behandlinger, og indbetalinger fra patienter blev registreret i dette system. På basis heraf dannedes oversigten over patienttilgodehavender ved årets slutning og oplyst revisor til brug for regnskabsudarbejdelsen. Systemet var imidlertid ikke integreret med finansbogføringen, hvorfor der forelå adskillige fejlmuligheder og risici. Blandt andet risiko for, at en medarbejder kunne tilbageholde en indbetaling (besvigelser) og undlade at sætte denne indbetaling ind i banken, og samtidig foretage registrering af en indbetaling i patientregistreringssystemet uden, en sådan transaktion (besvigelse) umiddelbart kunne spores via de respektive edb-systemer. Tilsynet med, at sådanne transaktioner (besvigelser) ikke forekom, påhvilede således som forretningsgangen var tilrettelagt og under hensyn til den begrænsede administration selskabets ejer, klager. Det manglende tilsyn kan ikke lastes revisionsvirksomheden. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Da indklagede i denne sag har påtaget sig såvel bogføringsopgaver som revisionsopgaver finder nævnet sig kompetent til at behandle klagen også vedrørende den bogføring mv., der har dannet grundlag for den afgivne erklæring. Det fremgår af det af klager fremsendte tilbud om assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab, at overslaget dækkede bogføring samt udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser med tilhørende specifikationer. Det fremgår endvidere, at det var en forudsætning for overslaget, at virksomhedens forretningsgange var betryggende, herunder at bogføringsmateriale forelå systematisk og tilgængeligt ved bogføringen. Det fremgår af mailkorrespondancen, at klager forventede, at overslaget dækkede afklaring vedrørende kassedifferencer samt afstemning af ind- og ubetalinger på bank, idet klager ønskede en sikkerhed, ligesom klager anså netop dette som værende en fordel ved at have ekstern bogføringsassistance. Indklagede tog ikke i mailkorrespondancen afstand fra klagers opfattelse vedrørende dette punkt. Det fremgår af indklagedes forelæggelse for Revisornævnet, at indklagede ikke har foretaget afstemning på noget tidspunkt af, om der reelt var indbetalt de beløb på klagers bank, der ifølge foreliggende oplysninger i enten finanssystemet og/eller i patientsystemet skulle være indbetalt, og 4

5 det fremgår endvidere, at det er indklagedes opfattelse, at ansvaret for en sådan afstemning påhvilede klager alene. På ovenfor anførte baggrund finder Revisornævnet, at indklagede, der var klar over at der kunne være problemer ved to adskilte systemer, ved at påtage sig bogføring for klager og ved ikke på trods af anledning hertil i forbindelse med klagers mail vedrørende afstemninger at have klargjort for klager, at indklagede ikke foretog sådanne afstemninger, har handlet i strid med god revisorskik. Den manglende afstemning har endvidere bevirket, at selskabets omsætning ikke har været afstemt til patientsystemet, hvorved årsrapporterne ikke er retvisende. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriserede revisor B, idømmes en bøde på kr. Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 5

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere