Generalforsamling i G/F Valby Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i G/F Valby Have"

Transkript

1 Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken 2. Ordstyreren kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Tilstede var Michael Iversen K1, Søren Ellersgaard K2, Palle Petersen SP1, Jacob Jensen BPA/Phus/Finansgruppen, Marcel Juul Østergreen BPB, Kasper Ørtvig SP1, Carsten Juhl Nielsen B1, Perry Helgesen B1, Mie Sand Hersoug K3, Jens Emmersen K1 og Rasmus Anker K2. Dagsorden a) Valg af ordstyrer samt referent 1: Formandens beretning 2: Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegning til godkendelse 3: Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 5: Valg af formand 6: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7: Valg af administrator 8: Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant 9: Eventuelt Ad a) Ordstyrer blev Mie Sand, referent blev Rasmus Anker. Ad 1 Formandens beretning Det skulle egentlig have heddet bestyrelsens beretning, men da jeg endnu ikke har modtaget inputs fra andre, så er her min beretning: 1. Vi er en grundejerforening bestående af 13 medlemmer. Vi har et to ubebyggede grunde og en nybebygget med etagebyggeri. Det er Solbærparken II, som ikke synes navnet var passende og har i stedet valgt Ballinghus. 2. Vi har ikke en specielt god økonomi i foreningen, men der er dog økonomisk stærke medlemmer, så det forventes ikke at blive et stort problem på sigt. 3. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og bestyrelsen består i dag af a. Rasmus Anker (K2) b. Perry Helgesen (B1) c. Marcel Østergreen (BB) d. Undertegnede Jens Emmersen (K1) 1

2 e. Louise Krath (B2) og Bo Uhrenfeldt (K1) blev ligeledes valgt til bestyrelsen, men de ønskede dog at udtræde inden første bestyrelsesmøde. 4. Bestyrelsesmedlemmernes engagement har ikke i mine øjne været tilfredsstillende, men det er naturligvis op til det enkelte medlem at lægge den tid og det arbejde som man måtte finde nødvendigt juli havde vi ekstraordinær generalforsamling for at opnå et kvalificeret flertal til forslaget fra den ordinære generalforsamling omkring valg af vores administrator. Forslaget blev vedtaget november havde vi igen ekstraordinær generalforsamling og denne gang for at vælge en ny administrator. Det blev Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S, som startede umiddelbart efter. Der har været en forholdsvis lang indkøringsperiode og det er bl.a. derfor vores generalforsamling ligger så sent i år. 7. Sagen omkring vores tidligere driftsfirma Toroco er der ved tidligere generalforsamlinger orienteret om, men i bestyrelsen ønskede vi et andet firma til at varetage vores interesser, da vi ikke havde en opfattelse af at de levede op til kontrakten. Det tog desværre vores nye administrator meget længere end forventet at få os ud af den aftale og vi mente ikke det var økonomisk forsvarligt at indgå andre aftaler så længe sagen var uafklaret. Det endte med at der blev indgået et forlig i slutningen af februar Vi har i april måned underskrevet en aftale med OK grøn anlæg A/S om drift af Valby Have, hvor de skal varetage renhold af veje, fortove og pladser og Grønningen. De står desuden for planter og træer i området og på Grønningen. I forbindelse med tilbudsgivningen havde jeg indledende møder med OK grøn anlæg A/S og Sven Bech A/S. 9. Aftalen er lavet sådan at OK grøn anlæg står klar til at overtage driften af resten af vores område, lige så snart vi overtager det fra Sjælsø. Indtil da er området Sjælsø s ansvar og det er dem som skal stå for driften. 10. OK grøn anlæg har også stået for vinterberedskabet i sæsonen 2009/2010. Det har været en meget hård vinter og med indkøring af et nyt firma samtidig har det naturligvis været nødvendigt med nogle justeringer undervejs. Økonomisk har det også været en meget hård vinter og det kan ses i budgetforslaget for 2010, som er fremlagt i dag. 11. Vi havde lidt problemer med at få Sjælsø til at stå for vinterberedskabet af deres område, som vi endnu ikke har overtaget, men det lykkedes til sidst. Det var bl.a. Ib Schønbergs Alle, som ikke blev sneryddet. 12. Vi har endnu ikke overtaget resten af vores område, så Ib Schønbergs Alle og vejen omkring Solbærparken er ikke vores endnu og det er endnu Sjælsø som står for driften heraf november deltog jeg i en minikonferencen Valbys Veje. Arrangeret af en forening for grundejere og vejforeninger i Valby, som hedder Valby Grundejerforening. Der er også en for grundejerforeninger i København. Jeg tror det vil være en god ide, hvis vi engagerer os i den ene eller begge. 14. Jeg holdt 1-års mangelgennemgang 5. november sammen med Bo Larsen fra Sjælsø og vores rådgiver Torben Møbjerg fra GHB Landskabsarkitekter. a. Der var 39 emner til udbedring. b. Desværre er træet på Ebbe Rodes Allé blevet savet af ved roden og fjernet helt, så vi har ikke haft mulighed for at køre en erstatningssag mod Sjælsø. 2

3 c. Der er desuden en del mangler tilbage fra første gennemgang ved overtagelsen, som Bo Larsen, Sjælsø, lover at tage fat på straks. 15. Torben har rykket Bo Larsen for en status for mangler i Valby Have flere gange, men har desværre endnu ikke fået et svar fra hverken Bo Larsen eller Sjælsø. 16. Vi hører heller ikke fra Sjælsø når de laver arbejde på vores allerede overtagede område. Senest har de uanmeldt været inde og udskifte nogle af de jernkasser, som sidder i vejen med nogle lignende. Det er ikke med på mangellisten og det er naturligvis at betragte som tyveri. Torben har derfor kontaktet Sjælsø for at få en forklaring, men vi har desværre endnu ikke fået en. 17. Der har været en del affaldsproblemer på pladsen på Ebbe Rodes Allé, hvor beboere har stillet affald på jorden ved siden af containerne til pap og papir. Da bestyrelsen første gang blev gjort opmærksom på problemet havde vi ikke en renholdningsaftale med et firma, så vi måtte få OK grøn anlæg til at klare det fra gang til gang. Der er ikke kommet så mange forslag til forebyggelse af problemet, men beboerne i store dele af Valby Have er informeret og vi opsatte skilte, som skulle gøre det klart at det var forbudt at stille affald udenfor containerne. I dag er containerne forsvundet og jeg ved ikke hvem som har fjernet dem, men problemer er forsvundet sammen med containerne og der står nu kun glascontaineren tilbage. 18. Vi har klaget til Sjælsø over at rækkehusenes interne stibelysning går over vores måler, så det er os som skal viderefakturere. Det har resulteret i at Sjælsø har opsat bimålere til områderne, men det fjerner desværre ikke problemet, da vi stadig skal viderefakturere. 19. Vi fik en ny legeplads fra Copla, som stod færdig i slutningen af april. a. Det tog lidt tid at få forhandlet kontrakten på plads med Copla, som er det firma legepladsudvalget havde foreslået, men tak til Bo, vores tidligere suppleant til bestyrelsen, for det store arbejde. b. Det tog også lidt tid at få godkendt legepladsen i Københavns Kommune, men det tog Copla sig af. c. Tak til legepladsudvalget for det store arbejde de har lagt i at vælge leverandør og udseende. d. Vi har fået en flot og velbesøgt legeplads. e. Der har endnu ikke været en officiel åbning, men jeg vil da håbe at nogen vil lave et lille arrangement i sensommeren, hvor vi kan klippe en rød snor over. f. Jeg holdt overtagelsesmøde med Palle fra Copla onsdag d. 5. maj sammen med en repræsentant fra legepladsudvalget og der var ingen større bemærkninger. 20. Jeg har haft kontakt til kommunen omkring tilkørselsforholdene fra Gammel Køge Landevej i forbindelse med vejarbejdet. a. De melder tilbage at det er tilladt for biler under 3500 kg at svinge til venstre fra Carl Jacobsens Vej, og et skilt er herefter blevet sat op. b. De vil kigge på forholdene for cykler fra Valby Have som vil fortsætte af CJV. c. De henviser til at det er Politiet som har pålagt venstresving forbudt fra Gammel Køge Landevej til Ib Schønbergs Alle. d. Forholdene er uændret og kontakten er gået på ferie (autosvar). 3

4 Ad 2 Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegning til godkendelse Det fremsendte regnskab blev gennemgået af bestyrelsen og herefter godkendt af generalforsamlingen. Ad 3 Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår til godkendelse Det fremsendte budget for år 2010 blev gennemgået af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. Kontingent stigningen skyldes at vinterberedskabet for vinteren 2009/2010, har tømt foreningens formue. Ad 4 Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer Forslag 1 stillet af Grundejerforeningen Karin Nellemoses Plads, blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. Forslag 2 stillet af Grundejerforeningen Kirsebærparken 3, blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. Forslag 3 stillet af bestyrelsen i G/F Valby Have, blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad 5 Valg af formand Valg af formand udgik af årets generalforsamling, formanden er på valg i ulige år. Jens Emmersen forsætter derfor på posten. Ad 6 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende blev valgt til bestyrelsesmedlemmer og eller forsætter i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Marcel Juul Østergreen BB første på valg igen i år Nis Jørgensen K3 blev valgt til bestyrelsen og er på valg igen i år Søren Ellersgaard K2 blev valgt til bestyrelsen og på valg igen i år Birgitte Birkvad BA blev valg til bestyrelsen og på valg igen i år Til posten som suppleant blev Rasmus Anker K2 valgt og er på valg igen i Ad 7 Valg af administrator Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S blev valgt til administrator for grundejerforeningen. Ad 8 Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant Revisitionsfirmaet Gerner Jacobsen blev genvalgt som revisor for grundejerforeningen. Ad 9 Eventuelt NCC grunden: Det blev bemærket at NCC s grund ved Karin Nellemoses Plads mest af alt ligner en lodseplads. Bestyrelsen vil indlede en dialog med NCC om at få ryddet op på grunden. 4

5 Skraldespande på grønningen: Der blev spurgt indtil om bestyrelsen ikke kan få sat nogle skraldespande op på grønningen. Dette har bestyrelsen allerede taget med i deres budgetforslag som er blevet vedtaget. Skilte i området: Der nedsættes et udvalg mellem de tre Grundejerforeninger Kirsebærparken for at komme frem til et design på skilte. Inden skiltene sættes op præsenteres disse for bestyrelsen. Støj fra banen: GF K3 informerede om deres kamp med BaneDanmark for at få sat støjværn op. Foreningerne opfordres til at høre deres medlemmer om de føler sig generet af støjen fra banen. SP1 er genereret af støjen. Udbygning af lejepladsen: Gynger er som udgangspunkt ikke mulig at sætte op. Sti mod nord: Der blev spurgt til hvornår stien mod nord åbnes? Det menes at denne har lange udsigter nok først når byggeriget er færdigt. Hunde på grønningen: Der var en lang debat. På generalforsamlingen 2009 blev der fremsat forslag om opsætning af forbudsskilte, dette forslag skal nok gen fremsættes med en mere præcis formulering. Bil parkering ved grønningen og området: Der blev diskuteret forskellige muligheder for at forhindre bl.a. parkering for enden af grønningen, en mulighed kunne være cykel parkering for enden af grønningen. Bestyrelsen arbejder videre med problemet. Cykel parkering i området: Det vil ikke være muligt at lave cykel parkering i P-huset. Mulighed for at etablere cykel parkering for enden af grønningen, skal undersøges. Foreningerne bedes holde øje med parkerede ladcykler, det skal være muligt for OK-Grønne Anlæg at komme forbi med deres fejemaskiner specielt til vinter. Fælles affald og storskrald: Der blev mellem foreningerne snakket om at man kunne gå sammen om at bestille skralde-containere f.eks. i forbindelse med juletræer. De enkelte foreninger på kontakte Københavns affaldsservice for at få udpeget opsamlingssteder. Referent Rasmus Anker Valby 30. august

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere