lndkaldelse Q"WmåHårIoNA/s Onsdag den 2. m aj 2012, ca. kl (umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsaml in g i ejerforeni ngen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lndkaldelse Q"WmåHårIoNA/s Onsdag den 2. m aj 2012, ca. kl. 19.00 (umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsaml in g i ejerforeni ngen)"

Transkript

1 Q"WmåHårIoNA/s Til medlemmerne af P-lauget Kajplads 24 Den 10. april /JAH/th lndkaldelse På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i P-lauget Kajplads 24til afholdelse Onsdag den 2. m aj 2012, ca. kl (umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsaml in g i ejerforeni ngen) i LO, Landsorganisationen i Danmark, cafe i stuen,lslands Brygge 32 D, 2300 København S. Der vil ved generalforsamlingen blive serveret kaffe og vand. I henhold til vedtægternes $ 6, stk. 2 har generalforsamlingen følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Forelaeggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse. 5) Forslag 6) Valg. 7) Eventuelt. Sortedam Dossering København N - Telefon Telefax CVR-nr

2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold tilvedtægternes $ 7, sfk 2 være bestyrelsen i hænde senesf 2 uger før generalforsamling/ens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til foreningens medlemmer senesf 1 uge før generalforsamlingen. Bilag: A. Forslag B. Arsrapport for 2011 indeholdelse budget C. Fuldmagt

3 Beretning for 2011, P-laug Større aktiviteter En rokade i p-kælderen har frigjort en ekstra p-plads, som nu forsøges solgt. Forud for rokaden var anvendt mange ressourcer på at undersøge juridiske forhold og de involverede ejeres velvilje. Flere modeller blev undersøgt. Daglig drift Gulvbelægningen afskaller i den ene ende af p-kælderen. En ekspert har vurderet, at det skyldes dårligt håndværk. Arbejdet med gulvbelægningen blev udført i okt som almindelig regningsarbejde uden den sædvanlige AB92-kontrakt. Derved falder garantiforpligtelserne ind under købeloven, der kun opererer med 2 års garanti. Tilbud er indhentet på reparation, men der er ikke råd før den sidste ledige p-plads sælges. Der løber vand ind ad ventilationskanalen ved plads 21 ved kraftigt regnvejr. Viceværten har engageret et vvs-firma til at undersøge sagen. Kælderen er udstyret med impulsventilatorer, der har til opgave at cirkulere luften ved for høje koncentrationer af CO 2. Deres tilstand er dårlig, og de bruger efter al sandsynlighed alt for meget energi. Viceværten har engageret et vvs-firma til at undersøge sagen. Fjedre i port har en begrænset holdbarhed på ca. 1 år. Ekstra fjedre er indkøbt og klar til brug, så vi undgår længerevarende nedbrud af port. Portens manuelle betjening er ændret, så den kan åbnes med håndkraft ved strømsvigt. Betjeningsvejledning er opsat ved siden af porten. Hensætning af effekter som f.eks. møbler og inventar skæmmer p-kælderen, øger brandfaren og mindsker oversigtsforholdene. Derfor stiller bestyrelsen forslag om at hensatte effekter fjernes for ejerens regning efter et passende varsel. Økonomi Der er overskud på den daglige drift, men budgettet tynges stadig af de lån, der blev optaget i 2006 til finansiering af gulvbelægningen.

4 P-lauget opkøbte ½ p-plads i forbindelse med rokaden, som frigjorte en ekstra plads. Alle lån er nu samlet hos ejerforeningen. Det giver en større overskuelighed og mindsker renteforpligtelserne. Lånet nedbringes, når den sidste ledige p- plads sælges. Både naboen "Kajkanten" og genboen Lanternen har selv ledige p-pladser og har i øjeblikket ingen interesse i at købe vores plads. Bestyrelsen Bestyrelsen består af Michael Raunkjær (formand), Hans-Henrik Dyrved og Eik Meisingset. Bestyrelsen har afholdt 3 møder siden sidste generalforsamling og har også haft en del møder og samtaler med håndværkere.

5 Forslag til generalforsamling, ejerforeningen Kajplads 24 4a. Nye låse til kælder: Bestyrelsen foreslår, at vi får et nyt låsesystem til port og kælderdøre til pulterkammerområdet. Der har været begået indbrud i pulterkamre og i viceværtens rum uden at låsene på de kraftige ståldøre har taget skade. En tyv har åbenbart nøgle til området. Et elektronisk låsesystem til ca kr. kan omstilles uden omkostninger, hvis en nøgle skulle bortkomme. Omstilling af de eksisterende låse koster mindst det 3 dobbelte, hver gang en nøgle forsvinder. Den elektroniske nøgle minder om et hundetegn, der blot skal holdes op foran døren. Fjernbetjening til porten vil stadig virke. 4b. Vedtægtsændring nye indflyttere: Det er tidligere besluttet at opkræve et vedligeholdelsesgebyr på 1400 kr. af nye beboere. Ordningen er dog svær at administrere, fordi administrator ikke automatisk får besked om indflytning af lejere. Bestyrelsen forslår, at vedtægterne omtaler, at udlejere har pligt til at melde om indflytning af lejere. 11.5: Ejere har pligt til at orientere administrator om indflytning af lejere. 4c. Vedtægtsændring dagsorden til generalforsamling: Vedtægterne blev sidst ændret 5. november Ved en fejl udgik den sætning, der muliggør fremsættelse af forslag. Den oprindelige sætning foreslås genindsat. Bestyrelsen stiller forslag om, at dagsordenen i vedtægter (6.2) bliver som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende ejerforeningen behandlet af generalforsamlingen, idet forslag fremsættes efter 7. 4d. Kvartalsvis hovedrengøring af opgange: Bestyrelsen foreslår at der indføres en kvartalsvis hovedrengøring af opgangene. Denne rengøring omfatter rengøring af fuger, fjernelse af spindelvæv, vask af ruder, aftørring af lamper, hovedrengøring af elevator, dybderengøring af gulv, aftørring af mærker på vægge mm. Formålet er, at højne standarden på opgangene og sikre, at disse altid er præsentable. Pris for hovedrengøring af trappeopgange er 3.750,00 kr. ekskl. moms pr. gang. 4e. Cykelstativer i opgang A og C: Bestyrelsen foreslå at der opsættes cykelstativer i opgang A og C svarende til det som er opsat i opgang B. Prisen er kr. per opgang. Forslaget fremsættes på trods af at der har været berettiget kritik af at cyklerne er meget højt oppe i opgang B. Bestyrelsen har dog erfaret, at de cykler som er på øverste niveau ikke bliver brugt (flade dæk). Således mener bestyrelsen at ordningen trods alt er en god løsning. Pristilbud fra smedefirmaet Schæbel er vedlagt. 4f. Gæsteparkeringspladser: Bestyrelsen foreslår, at der etableres kontrol af parkering på gæsteparkeringspladsen. Hensigten er at minimere antallet af køretøjer parkeret udenfor båse samt at begrænse uvedkommende parkering og sikre ledige pladser til ejendommens gæster. Hver enkelt husstand får udleveret 1 stk. plastikkort, som ved parkering på pladsen placeres i forruden. Kortet skal ligeledes benyttes af parkerende gæster. Kortet skal placeres i forruden senest 15 minutter efter parkeringens opstart. Køretøjer uden gyldig p tilladelse eller køretøjer som parkeres uden for de afmærkede båse, pålægges en kontrolafgift på kr. 500,

6 Kontrol af parkeringspladsen sker uden beregning af Cityparkering. Cityparkering modtager indtægter fra afgivne kontrolafgifter som honorar. Bestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelse mod afgivne afgifter. Cityparkering udleverer parkeringstilladelser og opsætter skiltning U/B. Ordningen kan uden varsel opsiges af Kajplads24. Cityparkering kan tilkaldes i tilfælde af ulovligt parkerede køjetøjer, således at disse pålægges en kontrolafgift. 4g. Projektgruppe etableres mod højhuse og indsnævring af havnen: Anmodning: Bestyrelsen er blevet bekendt med at Stadsarkitekten drømmer om højhuse på 11 etager, som skal bygges på indsnævring af havnen med hele 40% på modsatte side (ved den tidligere skrotplads). Projektet Enghave Brygge består af højhuse på 11 etager. De skal opføres så tæt på Kaj Plads 24, at de uden tvivl vil tage det meste udsigt og aftensol med nedafgående lejlighedspriser til følge. Uddrag af arkitektens redegørelse er vedlagt. Redegørelsen kan findes i sin helhed på under referatet fra bestyrelsesmødet 26. marts Bestyrelsen håber at der kan findes ressource stærke folk som har lyst til danne en projektgruppe for at påbegynde lobby arbejde overfor kommunen. 4h. Sommerfest og Tordenskjolds soldater: Det foreslås af bestyrelsen at afholde en sommerfest for alle i ejendommen en weekend først i juli. I samme anledning kunne vi afholde en ejerforeningsdag, hvor alle dem som kan hjælper til med at rydde op i have, opgange med mere. Prisen vil ligge i lejet kr. 4i. Mulighed for kajakopbevaring: Bente Andersen foreslår, at det undersøges, om der er mulighed for leje af opbevaringsplads til kajak i kælder. Forventet lejepris kr. 100 pr. måned. Den halve parkeringsplads ved opgang B kan evt. benyttes, dog forudsat at kajak er under 5 meter lang. Forventet lejeindtægt pr. år ved min. 4 kajakpladser = kr , Forventet udgift til etablering af stativ til kajakker = max. kr , 4j. Legeplads stillet af Carsten Thomsen B, 5tv: JM Danmark fra Kajkanten var desværre ikke interesseret i at lave en fælles lejeplads med Kaj Plads 24. Således foreslås det, at vi arbejder videre med en mindre legeplads kun for børnene og børnebørnene på Kaj Plads 24. Helt specifikt foreslås følgende uafhængige forslag: Fjerne skibet i haven som næsten ikke bliver brugt for at skabe plads til en mere brugbar legeplads. Af samme årsag foreslås det at fjerne 2 3 stykker af de træbuske samt dertilhørende jernringe. Etablering af et legetårn med rutchebane, trappe og lille købmandsdesk. Pris kr. Etablering af gyngestativ med storkerede og faldunderlag. Pris kr. Etablering af balancebom med elefantfødder. Pris kr. Indkøb af to små fodboldmål til de større børn. Pris 1000 kr. Ved at fjerne midten af bøgehæk tættest på vores bygning kunne vi etablere et lille lukket miljø med græs omringet af bøgehæk for de helt små børn. Dette bør vi selv kunne gøre. Priserne for legetårn, balancebom og gynge er specificeret i vedhæftede tilbud fra Indus. Ved indkøb af alle tilbud opnås en rabat og dermed en samlet pris på kr. Det skal i øvrigt bemærkes at gynge og tårn vil være ca. 2 meter højt og vil blive placeret tættest muligt på skellet til Kajkanten. Se også billeder nedenfor.

7

8 Forslag til generalforsamling, p-lauget Kajplads 24 5a. Fjernelse af effekter Bestyrelsen foreslår, at alle effekter på p pladser, der ikke kan henregnes som køretøjer, vil blive fjernet for ejerens regning efter et varsel på 1 måned. Baggrunden er, at p pladserne anvendes til hensætning af effekter som f.eks. møbler og bildæk. Det skæmmer p kælderen, øger brandfaren og mindsker oversigtsforholdene. Trafikforholdene reduceres samtidig, fordi effekterne hindrer de parkerede biler i at holde bag afmærkningen. Det har medført indtil flere buler i folks biler.

9 P-lauget Kajplads 24 Fuldmagt Undertegnede ejer af ejerlejlighed nr. giver herved fuldmagt til på mine vegne at stemme på den ordinaere generalforsamling, der afholdes 2.ma Med henvisning til ejerforeningens vedtægter $ I, stk. 6, kan stemmeretten udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlernmet skriftligt har meddelt fuldmagt til. De kan eventuelt afgive fuldmagt til bestyrelsen v/formanden Michael Raunkjær, lslands Brygge 34 C, st.tv., 2300 København S. Den I 2012 Underskrift

Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013. Indkaldelse

Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013. Indkaldelse Til medlemmerne af P-lauget Den 22. april 2013 Kajplads 24 6783/JAH/hb Indkaldelse På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i P-lauget Kajplads 24 til afholdelse Tirsdag den

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl.

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011 Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Tilstede: Lars Christian Pedersen (administrator), Flemming Skaarup, Martin Egemark Clausen, Mathilde Hostrup, Palle Hostrup,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere