Erhvervsudvikling i Fredericia i fremtiden. NOTAT (ver. 3.5) 8. sep Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvikling i Fredericia i fremtiden. NOTAT (ver. 3.5) 8. sep. 2014. Baggrund"

Transkript

1 Erhvervsudvikling i Fredericia i fremtiden NOTAT (ver. 3.5) 8. sep Baggrund Erhvervsforeningerne blev i efteråret 2013 udfordret af Fredericia Kommunes daværende EKU til at tage et større medansvar for erhvervsudviklingen i Fredericia. I okt. dec. udmøntede FE denne udfordring i en velbesøgt work-shop, et studiebesøg hos EHIB og et ideoplæg, som blev præsenteret for daværende kommunaldirektør og teknisk direktør. Her blev det vel modtaget. Ved erhvervsforeningernes ligeledes velbesøgte fællesarrangement i marts var emnet også i fokus via et politisk panel, som dækkede alle niveauer fra Byråd til EU. Efterfølgende har vi med et reorganiseret EKU deltaget i en række studiebesøg og møder hos EHIB, hos Business Kolding, med Vejle Erhvervsudvikling og hos Esbjerg Erhvervsudvikling. Vi har inviteret til kaffemøde med borgmester Jacob Bjerregård og Pernelle Jensen i august 2014 Ved bestyrelsens temamøde blev det besluttet, at det summariske oplæg, som formandskabet i fortrolighed præsenterede for Tim Jeppesen og Holger Spangsberg skulle udbygges med præciseringer af opgaver, organisation og økonomi. Bestyrelsen har derefter involveret Torben Henriksen, (tidligere EHIB), Boscon, som ekstern konsulent. Bestyrelsen vedtog i sit møde , hvor TH var gæst og inviteret til at kommentere og kritisere det foreliggende ideoplæg (ver. 2), at droppe tankegangen om et altomfattende repræsentantskabsbaseret oplæg og lade udarbejde forenklede modeller. Notatet beskriver to modeller eller løsningsforslag, som svar på 1) ovennævnte udfordring, 2) sammenlægningen af FEU med andre afdelinger til By & Erhverv og 3) Fredericia Kommunes fokus på effektivisering og forbedrings af den myndighedsbaserede erhvervsservice. Forslagene repræsenterer et sporskifte i tænkningen om fælles erhvervsudvikling i fremtiden. FE har fra sin stiftelse i 2008 især plejet en erhvervspolitisk agenda, ud fra hvilken foreningen har påvirket byrådets og forvaltningernes tænkning og indsatser omkring de lokale rammevilkår. På en række indsatsområder har foreningens dialoggrupper/fokusgrupper spillet aktivt ind i processer på det politiske niveau, i formuleringen af strategier og i tilblivelsen af resulterende planer. På grundlag af nedennævnte principper er foreningen i samarbejde med de øvrige erhvervsfremmeaktører - klar til at påtage sig generelle erhvervsserviceopgaver og

2 til at spille en langt mere initiativtagende rolle i formuleringen og gennemførelsen af fælles erhvervsudviklingsopgaver. ERHVERV Fredericia er tiltænkt to hovedopgaver: 1) en driftsorganisation, som principielt ikke har selvstændige erhvervspolitiske holdninger og 2) en bestyrelse som skal fungere som erhvervspolitisk tænketank og sparringspartner i forhold til Fredericia Byråd og relevante udvalg. De erhvervspolitiske emner fødes i de stiftende erhvervsforeninger og deres bestyrelser og fokusgruppeformænd, som kan inddrages ad-hoc i formulering af fælles mål og strategier. En forudsætning for at dette koncept for offentligt-privat samarbejde (med underliggende planer) kan lykkes, er dog, at Fredericia Byråd og Kommune efter sine undersøgelser af modeller for erhvervsfremmearbejdet er positive overfor projektforslaget. Det vil kræve en kommunal medfinansiering/reallokering i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. pr. år (jf. budgetoverslag i bilag 1). Erhvervsforeningerne vil være åbne over for samarbejde over kommunegrænser i Trekantområdet, men finder at det er vigtigt, at det sker på basis af stærke, lokale foreninger. I ideoplægget foreslås en overbyggende struktur ERHVERV Fredericia -, som i samarbejde med Fredericia Kommune skal løse opgaver, der trænger sig på: generel, opsøgende virksomhedskontakt (ikke myndighedsbaserede) og fælles erhvervsudviklingsprojekter.

3 Værdier De erhvervsforeninger, der forventes at stå bag stiftelsen af et ERHVERV Fredericia 1, anser dette initiativ som et formålstjenligt svar på den udfordring, som beskrives i indledningen. Erhvervsforeningerne er medlemsbaserede. Samlet set repræsenterer de mellem 450 og 500 virksomheder med en stor branchespredning og dermed en meget betydelig andel af arbejdspladserne i Fredericia. Ud over medlemsinteresser varetager foreningerne erhvervslivets erhvervspolitiske interesser i bred forstand. Den stemme erhvervsforeningerne taler med, bygger på medlemstal og opbakning til foreningernes daglige praksis og udviklingsprojekter. For det enkelte medlem er organisationsstrukturer og -strategier næppe afgørende. Det som det drejer sig om, er til gengæld for den enkelte virksomheds vedkommende den daglige trivsel, hurtig hjælp til problemløsning udfordringer samt faciliterede netværk med kolleger. Det er derfor vigtigt at understrege, at erhvervsforeningerne uanset det nedenfor beskrevne strukturelle tiltag kan opretholde deres erhvervspolitiske suverænitet og få medlemmernes behov og synspunkter fremmet via en samarbejdsorganisation som ERHVERV Fredericia. 1 Fredericia Erhvervsforening er indtil videre initiativtager i samarbejde med Fredericia Håndværkerforening. Drøftelser finder sted med Fredericia Shopping, Foreningen Taulov Transportcenter og Netværket Erhverv7000.

4 Principper Principperne for en kommende samarbejdsaftale om et ERHVERV Fredericia er for foreningernes vedkommende følgende: - Formål: At etablere et netværksbyggende partnerskab mellem erhvervsliv og kommune om erhvervsudvikling, baseret på generel, opsøgende virksomhedskontakt og formulering af værdiskabende erhvervsudviklingsprojekter. - Opgaver: 1) Generel, opsøgende og proaktiv virksomhedskontakt, 2) vejledning om og formidling af erhvervsservicetilbud offentlige såvel som private og 3) fælles erhvervsudviklingsprojekter og finansiering heraf. Hertil kommer at ERHVERV Fredericias bestyrelse kan fungere som erhvervspolitisk tænketank i krydsfeltet mellem erhvervsliv og kommune. - Mål (styret af en samarbejdsaftale og resultatkontrakt): Fx 1) 200 virksomhedsbesøg pr. år, 2) et antal early-warning henvisninger til Fredericia Kommunes erhvervs-hotline og til en række afdelingers myndighedsbaserede erhvervsservice på chefniveau, samt et antal early-warning henvisninger om virksomheders påtænkte udviklingstiltag til regionale, statslige og EU-services, herunder især Væksthus Syddanmark, Vækstforum, GTS og EU-fonde - ud fra aftalte indsatsområder, 3) udvikling af et antal virksomhedsrettede udviklingsprojekter/fælles erhvervsudviklingsprojekter, som med en flerhed af partnere kan ansøge og eventuelt opnå tilskud fra kommunale, regionale, nationale og EU-baserede fonde og puljer. - Organisation: Til opfyldelse af formål og mål opretter partnerskabet en udførende driftsorganisation - ERHVERV Fredericia som skønnes at være en mere moderne og appellerende navneform end et råd. Driftsorganisationen bemandes til en begyndelse af et mindre sekretariat bestående af en erhvervschef, 2 opsøgende konsulenter og en administrativ medarbejder. Sekretariatet tænkes udvidet med en projektudvikler/-chef i 2. driftsår. - ERHVERV Fredericia skal ifølge den nedenfor beskrevne Model A) være en fælles organisation for stifterne, herunder erhvervsforeninger og kommune, der måtte tilslutte sig formål og mål. Organisationen udgør en særskilt økonomisk enhed. Den skal have en bestyrelse på 9 personer, som udpeges af stifterne. De tilsluttede erhvervsforeningers formænd er fødte medlemmer 2. Øvrige foreningsposter tildeles efter foreningernes medlemstal. Fredericia Kommune forudsættes på højest mulige politiske niveau og/eller ledelsesniveau at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen. Til bestyrelsen kan desuden vælges et fåtal profilerede erhvervspersoner, eventuelt som kommitterede. - Yderligere 2 modeller har over tid været drøftet i bestyrelsen. De er begge af videregående karakter og specificeres ikke i denne sammenhæng, da de indebærer et længere tidsforløb og væsentlige organisatoriske og vedtægtsmæssige ændringer i de eksisterende foreninger. - Stiftelse: De stiftende erhvervsforeninger påtager sig i samarbejde med Fredericia Kommune - arbejdet med at afdække og skabe rammerne for samt administrere ERHVERV Fredericia (rekruttering af partnere, stiftelsesdokumenter, indskud, kontingentsatser, resultatkontrakt, ansættelser, sekretariatsopbygning m.v.). - Rollefordelinger: Det er vigtigt, at der mellem stiftere og partnere aftales en klar rollefordeling, hvad erhvervspolitisk handlerum, udformning af fælles mål og strategier, samt frihedsgrader på det taktiske og operationelle plan angår. Disse forhold forventes 2 KES note: Konstruktionen er i realiteten allerede i støbeskeen i form af erhvervsforeningernes formandsmøder.

5 reguleret via en samarbejdsaftale/resultatkontrakt. Indtil videre anvendes EHIB s aftale med Herning og Ikast & Brande Kommuner som inspiration 3 - Finansiering: ERHVERV Fredericia finansieres af medlemskontingenter fra via erhvervsforeningerne, tillægskontingenter fra særligt interesserede virksomheder og eksterne partnere, projekt-fees samt og ikke mindst forbindelse med driften - medfinansiering fra Fredericia Kommune 4. - Innovationsfond: Det er intentionen inden 2017 at opbygge en erhvervsudviklingsfond kaldet Innovation Fredericia. Formålet er at investere i perspektivrige og innovative projekter der kan sætte Fredericia på landkortet. Investeringsprofil, opbygning og soliditet er til debat. Det forekommer naturligt at fokusere på Fredericias erhvervsmæssige styrkepositioner. Foreningernes formuer kan i ét eller andet omfang indgå i konstruktionen. - Tidsplan: Aftales af erhvervsforeningerne og Fredericia Kommune. Ikrafttræden forventes dog at kunne lanceres ved erhvervsforeningernes fælles GF 2015 primo marts. 3 Se bilag 1. 4 Denne betragtning dækker alene model A.

6 Fremgangsmåde FE har bestræbt sig på at lave en enkel model. Model A) Fremgangsmåde på FE s eksisterende vedtægtsgrundlag En juridisk vurdering viser, at FE s vedtægter kan holde til fremgangsmåde A, som er den mest operative og hurtigste måde at komme i gang på under forudsætning af at stiftere og potentielle partnere kan acceptere den. Model A) 5 1) Fredericia Erhvervsforening tager initiativ til at stifte driftsorganisationen ERHVERV Fredericia i medfør af vedtægternes 3, stk. 2 på grundlag af ovennævnte principper 6. 2) Fredericia Erhvervsforening inviterer potentielle stiftere og partnere til stiftende møde. Fredericia Erhvervsforening lader forinden i dialog med de potentielle medstiftere - udarbejde udkast til stiftelsesdokumenter, samarbejdsaftale/resultatkontrakt, bemandingsplan og fler-årigt udgifts- og finansieringsbudget. Som minimum indbydes følgende bestyrelser m.v. til det stiftende møde: Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening, Fredericia Shopping, Foreningen Taulov TransportCenter samt Fredericia Kommune. 3) Ved stiftelsesmødet udpeges en interimbestyrelse med deltagelse fra alle stiftere 4) Under forudsætning af, at ERHVERV Fredericia stiftes udarbejder Fredericia Erhvervsforenings sekretariat under interimbestyrelsens auspicier detaljerede planer og budgetter for etablering, idriftsættelse og daglig drift af ERHVERV Fredericia. 5) Planerne omfatter i (i store træk): a. Etableringsfasen: Forhandlingsoplæg til partnere, stiftelsesdokumenter, samarbejdsaftale/resultatkontrakt, bemandingsplan og fler-årigt udgifts- og finansieringsbudget samt et antal afklarende møder. b. Idriftsættelsesfasen: Tilvejebringelse af sekretariatsfaciliteter, eventuelt i samarbejde med Videnpark Trekantområdet, jobbeskrivelser og stillingsopslag vedr. erhvervschef, erhvervskonsulenter og administrativ assistance, rekruttering og bemanding, introduktion til opgaver og resultatmål. c. Daglig drift: Briefings, supervision, kontaktskabelse, intromøder 5 Denne model vil medføre, at ERHVERV Fredericia kunne blive operationel efter nytår 2015, hvis de budgetmæssige forhold er afklaret Til varetagelse af branche- og projektrelaterede erhvervsinteresser kan bestyrelsen etablere netværk, projekt- og arbejdsgrupper, faglige udvalg og brancheklubber.

7 Budget ( ) (Vedlægges 7 ). 7 Se Bilag 2.

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere