Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus"

Transkript

1 Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets formål er at samtænke indsatsen hos offentlige myndigheder og lokale virksomheder i forhold til modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Projektet vil skabe lokale netværk og partnerskaber mellem de aktører som er involveret i arbejdet med udenlandske medarbejdere og deres familier for at koordinere aktiviteter og skabe ensartede tilbud. Derudover sigter projektet mod at hjælpe ægtefæller til udenlandske medarbejdere med at falde til og med at søge job. Etablere tværfaglige og tværsektorielle netværk til modtagelse og integration af udenlandske medarbejdere Koordinere indsatsen på tværs af offentlige og private aktører, herunder gennemføre informationsaktiviteter i form af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder, ledelsesudviklingsdage og udarbejde en tilflyttermanual samt en virksomhedsintegrationsmanual for at udbrede gode erfaringer med modtagelse og integration af udenlandske medarbejdere til relevante aktører Etablere jobordning for ægtefæller Projektets overordnede mål er at den udenlandske arbejdskraft bosætter sig permanent i lokalområdet, samt at modtagelses- og integrationsaktiviteter for målgruppen koordineres mellem alle involverede aktører. Tidsrammen for projektet er august 2008 juli Projektet gennemføres af Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Lene Hagerup Hindbo Tlf.:

2 Har du talt med din udenlandske kollega i dag? Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder og tiltag, der hjælper virksomheder med at skabe fællesskab blandt medarbejderne, som giver de udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier en meningsfyldt hverdag, følelsen af at være velintegreret og lyst til at blive i Danmark. Samtidig vil projektet indsamle og formidle viden om, hvilke tiltag og metoder der har den største effekt for målgruppen. Metodeudvikle og afprøve sociale tiltag på virksomheder for at skabe netværk for udenlandske medarbejdere Inddrage den medfølgende familie i planlægningen af sociale tiltag, fx familiematchning af danske og udenlandske familier med jævnaldrende børn eller som er bosat i samme lokalområde Særlig indsats for at engagere danske medarbejdere og kolleger på virksomhederne så modtagelsen af udenlandske medarbejdere bliver så personlig som mulig Projektets overordnede målsætning er, at de udenlandske medarbejdere på de deltagende virksomheder bliver mere tilfredse med opholdet i Danmark ved at deres medfølgende familie trives og at de får skabt et socialt netværk med danskere. Tidsrammen for projektet er februar 2009 februar Projektet gennemføres af Relocation Scandinavia i samarbejde med udvalgte virksomheder. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Michelle Kihl Tlf.:

3 Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske forskere til KU Projektet har til formål at styrke integrationen af udenlandske forskere på Københavns Universitet og deres medfølgende familie gennem et værtsprogram. Værtsprogrammet består af mentorrelationer, ægtefællenetværk og personlig ægtefællerådgivning samt afholdelse af sociale arrangementer. Projektet vil udvikle best practice for, hvordan udenlandske forskere og deres familier bliver hjulpet til større trivsel og integration på Københavns Universitet. Igangsætte mentorordning for forskere på Københavns Universitet med mulighed for faglig sparring og sociale relationer Etablere netværk for medfølgende ægtefæller med fokus på at skabe relationer og kontakt til lokalsamfundet Afvikle individuelle ægtefællesamtaler, bl.a. rådgivning om jobsøgning Afvikle sociale arrangementer med fokus på kultur, netværk og relationer til lokalsamfundet Projektets overordnede mål er, at værtsprogrammet skal forbedre Københavns Universitets tiltræknings- og fastholdelsesevne af kvalificerede udenlandske forskere. Tidsrammen for projektet er marts december 2009 Projektet gennemføres af Københavns Universitet i samarbejde med Spousecare. Yderligere oplysninger kan fås hos: Vivian Tos Lindgaard, Københavns Universitet Tlf.: Anette Pilmark, Spousecare Tlf.:

4 Connecting Friends Projektets formål er at styrke integrationen af nytilkomne udlændinge, som er sprogkursister på Københavns Sprogcenter, ved at skabe rammer for at de kan møde, og knytte venskaber med, etniske danskere i deres lokalområde samt ved at styrke deres praktiske kendskab til byens tilbud, muligheder mm. Der arrangeres spiseklubber, hvor frivillige danskere og udenlandske sprogkursister mødes og spiser sammen. Udover spiseklubben deltager sprogkursisterne også i en række informationsaftener. Etablere spiseklubber, hvor en gruppe udlændinge og frivillige danskere mødes og spiser sammen fire gange over to måneder. Planlægge og afvikle informationsaftener på baggrund af sprogkursisternes ønsker til relevante emner, fx det danske uddannelsessystem, kommunal borgerservice, dansk kultur og traditioner. Afvikle andre sociale aktiviteter, fx sightseeing i København, museumsbesøg, besøg på en skole- eller daginstitution mm. Projektets overordnede mål er at styrke sprogkursisternes tilhør til det danske samfund dels ved at de skaber netværk og venskaber med danskere, og dels ved at de får et større praktisk kendskab til København og det danske samfund, så de ved hvor de kan henvende sig vedrørende eksempelvis jobsøgning, skattekort, læge mm. Tidsrammen for projektet er januar august Projektet gennemføres af Københavns Sprogcenter. Yderligere information kan fås hos projektkoordinator Helen Munch-Petersen Tlf.: Projektets hjemmeside:

5 Værtsprogram i sejlerforeningslivet i Århus Formålet med projektet er at integrere udenlandske videnmedarbejdere i det danske foreningsliv og derigennem styrke deres tilknytning til det danske samfund. Projektet består af to hovedaktiviteter. Den ene hovedaktivitet er forankret i den århusianske sejlklub Sailing Århus, hvor frivillige danske sejlere fungerer som værter for udenlandske videnmedarbejdere og deres familie, når de skal introduceres til foreningslivet. Der afholdes fem sejlsportsdage, hvor de frivillige klubværter giver de udenlandske medarbejdere en generel introduktion til praktisk sejlads, samt til foreningslivet og klubaktiviteterne for at forankre deltagerne i foreningslivet. Projektets anden hovedaktivitet består af motionsløb og -cykling som træning forud for deltagelse i Marselisløbet. Introducere udenlandske videnmedarbejdere til foreningslivet gennem værtsprogram i sejlerforeningslivet og fælles træning til motionsløb Afvikle sociale arrangementer i sejlerforeningen for frivillige danskere og udenlandske videnmedarbejdere og deres familie Projektets overordnede målsætning er at skabe varige relationer mellem udenlandske videnmedarbejdere og danskere i foreningslivet for at styrke udlændingenes oplevelse af tilhør til det danske samfund. Tidsrammen for projektet er marts 2009 oktober Projektet gennemføres af International Community under Erhverv Århus i samarbejde med foreningerne Sailing Århus og Marseliskontoret ved Aarhus Yderligere information kan fås hos projektleder Tiny Maerschalk. Tlf.:

6 Letsmeetin.dk Formålet med projektet er at styrke integrationen af udenlandsk arbejdskraft i det danske samfund ved at skabe mulighed for at de kan opbygge personlige relationer til danskere. Danske værter og værtsfamilier matches med arbejdskraftindvandrere og deres familier. Der laves både match af enlige, par og familier. Det er også projektets formål at styrke den positive fortælling om danskerne som et åbent og nysgerrigt folk, der gerne vil i kontakt med og styrke deres relationer til mennesker fra andre steder i verden. Etablere online matchingsystem og social platform på Expat in Denmarks Hjemmeside Foruden matching vil der på hjemmesiden også ligge samtaleguides og andet inspirationsmateriale som kan hjælpe og støtte værtsrelationerne Samarbejde med welcometo.dk kommuner omkring rekruttering af deltagere og lancering af matchingsystemet, bl.a. afholdelse af lanceringsevents (i København i første omgang) og pressearbejde i forhold til lokal promovering Afholde fysiske matchingaktiviteter i Welcometo.dk kommunerne som supplement til online matching Projektets overordnede formål er at bidrage til fastholdelse af kompetente arbejdskraftindvandrere i Danmark ved at styrke integrationen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Tidsrammen for projektet er december 2009 december Projektet gennemføres af Foreningen Nydansker i samarbejde med welcometo.dk, Work in Denmark, Dansk Erhverv, Finansrådet og Copenhagen Post, konsortiet bag Expat in Denmark, Oracle og Københavns Kommune. Yderligere information kan fås hos projektleder Lotte Holck. Tlf.: /

7 Kort introduktionsforløb Projektets formål er at udvikle et koncept til at afholde kurser i introduktionsforløb med en detaljeret afviklingsprocedure samt skabelon til informationsmaterialet så andre foreninger har mulighed for at udbyde kurserne lokalt. Projektet udbyder 5 kurser à 30 timers varighed med 15 kursister pr. hold i Kurserne oprettes og udbydes i folkeoplysningsregi, men der annonceres specielt til denne målgruppe via pjecer på virksomheder med arbejdskraftindvandrere i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner samt i lokale gratisaviser. Undervisningen følger Integrationsministeriets informationsmateriale, og der er løbende tilmelding, så kurserne afvikles, når der er tilmeldte. Udarbejde informationsfolder om kursusafholdelse i Integrationsministeriets informationsmateriale, som kan anvendes af forskellige kursusudbydere. Folderen oversættes til 6 sprog (engelsk, tysk, fransk, polsk, russisk og kinesisk) Udbyde og afvikle introduktionskurser i 2010 Udarbejde manual til brug for andre folkeoplysende foreninger, så de umiddelbart kan udbyde kurser i Integrationsministeriets informationsmateriale på lige fod med de enkelte foreningers øvrige kursustilbud Projektets langsigtede mål er, at arbejdskraftindvandrere kan deltage i introduktionskurser på baggrund af Integrationsministeriets informationsmateriale uanset hvor i landet de bosætter sig. Projektets tidsramme er oktober 2009 december Projektet gennemføres af FOF Esbjerg. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Jette Hofgård. Tlf.:

8 DKworker - parent information & host programme Projektets formål er at hjælpe arbejdskraftindvandrere og deres familie med at tilpasse sig livet i Danmark gennem forældreinformation og værtsprogram. Der udvikles en forældreinformationspakke, som vil indgå i undervisningen på 5 Lærdansk sprogcentre som en del af Danskuddannelserne rettet mod arbejdskraftindvandrere og deres familier. Samtidig vil der i samarbejde med kommuner og virksomheder, hvor de 5 udvalgte Lærdansk centre er placeret, blive rekrutteret frivillige til at deltage i et værtsprogram. Værtsprogrammet gennemføres med inspiration fra Canada, og matching af vært og arbejdskraftindvandrer tager udgangspunkt i, at begge parter enten er ansat på samme arbejdsplads eller i samme branche. Afvikle undervisning i forældreinformation på 5 Lærdansk sprogcentre i byerne Esbjerg, Herning, Odense, Ringsted og Århus. Udvide og opdatere databasen med undervisningsmateriale om forældreinformation Afvikle værtsprogram for danske familier og arbejdskraftindvandrere Etablere samarbejde med 15 større virksomheder, bl.a. for at rekruttere deltagere til værtsprogrammet Projektets overordnede mål er at flere arbejdskraftindvandrere og deres familier vælger at blive bosiddende i Danmark. Projektets delmål er, at arbejdskraftindvandrere gennem undervisning i forældreinformation oplever, at de får overblik over deres børns muligheder i Danmark, og dermed bedre kan støtte deres børn. Et andet delmål i projektet er, at arbejdskraftindvandrerfamilierne får flere personlige kontakter i lokalsamfundet og større viden om lokalsamfundet ved at deltage i værtsprogrammet. Projektets tidsramme er april 2009 april Projektet gennemføres af Dansk Flygtningehjælp. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Niels Bjørn Larsen. Tlf.:

9 Welcometo.dk - Modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandske arbejdstagere i det danske samfund Projektets formål er at virksomheder og myndigheder i samarbejde udvikler og afprøver gode praksiseksempler på fastholdelsestiltag af udenlandsk arbejdskraft. Projektet vil prøve at imødegå de barrierer og problemområder, som arbejdskraftindvandrere ofte oplever omkring myndighedskontakt, arbejdspladskultur, familiens trivsel, sprog- og kulturtilegnelse. Der gennemføres modelprojekter i 7 kommuner med fokus på samspillet mellem forskellige indsatser og aktører involveret i modtagelses og integrationsprocessen. Metodeudvikle og afprøve god praksis for modtagelse, fastholdelse og integration af arbejdskraftindvandrere Styrke fokus på samarbejde mellem myndigheder og virksomheder Formidle gode erfaringer fra de 7 modelkommuner ved en række best practice modeller, der kan anvendes af virksomheder og kommuner, der ønsker at gøre en indsats for en god modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Projektets overordnede mål er at gøre det mere attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at arbejde og bo i Danmark i en længere periode, så der ikke opleves ressourcespild, hverken hos den enkelte familie, hos virksomheder eller myndighederne. Projektets tidsramme er oktober 2008 december 2010 Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO) og Kommunernes Landsforening (KL). De 7 modelkommuner er København, Guldborgsund, Roskilde, Odense, Ringkøbing Skjern, Vesthimmerland og Vejle kommuner. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Finn Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening. Tlf.: Projektets hjemmeside:

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Lærdansk. Rapport om. > Ny danskundervisning > Sprog er vejen til beskæftigelse > Digitale løsninger hele vejen rundt

Lærdansk. Rapport om. > Ny danskundervisning > Sprog er vejen til beskæftigelse > Digitale løsninger hele vejen rundt Lærdansk er Danmarks største netværk af sprogcentre. Vi underviser og kvalificerer udlændinge i det danske sprog. Samtidig bliver vores kursister mere fortrolige med det danske samfund, som de for en kortere

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere