hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen"

Transkript

1 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010

2 2

3 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet GRÆNSehiNdriNGSKATALOG KAPITEL Kapitel 3. Kapitel 4. Erhvervslivets prioriterede problemer Bopæl i Sverige og arbejde i Danmark kan give problemer med socialforsikringen ved ekstraarbejde i hjemlandet / Bosatte i Danmark med svensk job får problemer ved bijob i bopælslandet / Etårsgrænse for dansk firmabil i Sverige giver stort besvær / Dyrt at opspare pension på begge sider af Sundet / Dyrt og delvist umuligt at flytte pensionskapital / Virksomhederne behøver personlig rådgivning / Dansk løsning omkring svensk firmabil er ikke kommunikeret ud / Pension i nabolandet kan gå tabt, hvis den ikke overvåges Lovgivning ArBEjDSmarkED og A-kASSE Uddannelser/kvalifikationer/autorisationer ikke ligeværdige på begge sider / Ikke-EU-borgere har kun jobmuligheder på den ene side / A-kassetilhørsforhold / Ingen ret til tjenesteledighed ved politisk arbejde / Arbejdsløse kan ikke komme i praktik på den anden side af grænsen / Svenske virksomheder tager ikke lærlinge fra Danmark / Svenskere, som tager lærlingeuddannelser i Danmark, får ingen rejserabatter / Ansøgningsrejse til Danmark refunderes ikke SocIAlforSIkring Forældreorlov beregnes på forskellig vis / Ingen rehabilitering hjemme for grænsegængere Skat Montørreglen anvendes ikke i Danmark Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Andet Offentlige fonde kan ikke agere på tværs af grænsen Information Svært for virksomheder at sammenligne skatter / Kulturelle forskelle både beriger og vanskeliggør integrationen / Uklarheder omkring A-kasse for svenske grænsependlere / Import af slagtedyr fra Danmark hæmmes af attestregler / Indkomstforsikringen bliver tilbage, når du skifter land Markedet Bankoverførsler koster tid og penge / Udlandsporto fordyrer handel mellem landene / Udlandstakster for telefoni trods kort afstand Øvrige begrænsninger Forskellige valutaer giver ulemper... og fordele / Langsom sagsbehandling af ekspertskat / Togforsinkelser skaber store omkostninger / Høje transportomkostninger over Sundet giver ulemper / Studentermedhjælpere findes kun i Danmark Tidligere erfaringer fra Øresundsregionen Medvirkende 3

4 Forord et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst En Øresundsregion med et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst for både Øresundsregionen og de to lande. For at opnå dette forudsættes en fælles forståelse og vilje til at lette forholdene for erhvervslivet og borgere i regionen. Den regionale Øresundsudviklingsstrategi ØRUS, som er udviklet af Øresundskomiteen og dens medlemsorganisationer sam men med relevante aktører i regionen, er en af de fire hjørnepiller i et sammenhængende arbejdsmarked for erhvervslivet og borgerne og er forudsætningen for vækst og udvikling af Øresundsregionen og de to nationalstater. Ifølge OECD s rapport for Region Hovedstaden fra 2009 efterlystes et større samarbejde på tværs af Øresund, hvis regionen vil forblive stærk og konkurrencedygtig på det globale marked. OECD efterlyste også et større engagement på nationalt niveau mellem de to nationalstater til at forbedre vilkårene for et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. I dag vil vi ikke kun fokusere på forhindringer, men også på muligheder, da det er her den store udfordring ligger. Øresundskomiteen har den forgangne periode sat fokus på erhvervslivet i Øresundsregionen, og på hvordan man forbedrer mulighederne for virksomhederne og deres ansatte. Dette har vi gjort gennem debat med deltagelse fra erhvervslivet og arbejdsgiverorganisationerne på begge sider af sundet. Der efter har vi sammen med de regionale myndigheder udviklet fælles forslag til løsninger, og sammen har vi skabt en fælles tilgang til, hvordan vi ønsker, regionen skal udvikles og skabe vækst for både Øresundsregionen samt Sverige og Danmark. I dag oplever vi stor vilje fra de nordiske lande til at løse de grænseoverskridende barrierer, blandt andet har Nordisk Ministerråd, nmr, gennem de nor diske landes regeringer udpeget hver sin repræsentant til grænsehindringsforum, som er et forum, der skal løse op for de grænseoverskridende udfordringer. Vi er glade for at kunne sige, at Øresundskomiteen har et godt samarbejde med grænsehindringsfor um. S ammen hjælper v i hina nd e n med at koordinere arbejdet med grænseudfordringer, og vi har et fælles syn på både udfordringer og forslag til løsninger. Grænsehindringsforums tætte kon takt med de to regeringer har betydet meget for udviklingen i forhold til at nedbryde grænsehindringerne. Samarbejde med den svenske regering har også været et godt eksempel på, hvordan man sammen kan skabe konsensus og udvikle løsninger til erhvervslivet og borgerne i Øresundsregionen. Vi er overbeviste om, at gennem et samarbejde mellem regioner og nationer på tværs af nationale grænser bliver vi et forbillede for andre europæiske grænseregioner. Jerker Swanstein, formand for Øresundskomiteen Vibeke Storm Rasmussen, næstformand for Øresundskomiteen Halldór Asgrimsson, generalsekretær for Nordisk Ministerråd 4

5 5

6 6

7 1

8 SAmmAnHållEn och VArIErAD ArBEtSmArknAD Dette kapitel stammer fra den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, Ørus, side För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbets och bostadsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. med en väl utvecklad infrastruktur har medborgarna redan idag möjlighet att välja var man vill bo och arbeta i Öresundsregionen. landskrona är ett exempel på en stad där 550 personer pendlar till den danska sidan trots att staden inte ligger i brons omedelbara närhet. totalt pendlar ca personer. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. Framtiden innebär att allt färre ska försörja allt fler om vi inte klarar att få fler personer i arbete inom Öresundsregionen. Det kan ske genom höjd förvärvsfrekvens och ökad invandring av personer i arbetsför ålder. regionens stora mångfald beträffande boende, skolor, kultur och natur bör underlätta rekryteringen av arbetskraft till Öresundsregionen jämfört med en mindre arbetskraftsregion. För att klara detta krävs dock en betydande samordning av insatser från olika aktörer i Öresundsregionen Den stora frågan är hur Öresundsregionens arbetsmarknad kommer att utvecklas i ett längre tidsperspektiv. Befolkningsprognoser kombinerade med rimliga antaganden om sysselsättningsnivåer och arbetsproduktivitet ger följande bild. Det ska tilläggas att hänsyn inte tagits till pendlingens påverkan eller proaktiva insatser för att möta problemen. Den bild som framtonar visar den övergripande utmaning som regionen står inför på den framtida arbetsmarknaden. gjorda analyser visar att om Öresundsregionen ska klara samma ekonomiska tillväxt som under de föregående åren, kan regionen komma att stå i en situation av betydande arbetskraftsbrist i framtiden. Hur stor arbetskraftsbristen blir kräver dock fördjupade analyser. Bristen kan riskera att skapa en ökad konkurrens om Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper under perioden i Östdanmark och skåne pendling från skåne till Danmark Östdanmark under 19 eller över 65 år Arbetskommun för pendlare från Skåne Östdanmark år skåne under 19 eller över 65 år skåne år källa: Danmarks Statistik och region Skåne källa: Örestat karta: region Skåne Boendekommun för pendlare från Skåne

9 arbetskraften mellan Skåne och Själland och skapa flaskhalsar inom olika näringar, branscher och yrken. För att möta det framtida arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen måste man betrakta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad vilket gäller både den inomregionala som den internationella rekryteringen av arbetskraft. Bilden av det samlade arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen visar på att de största bristyrkena är ungefär desamma på båda sidor Sundet. Både på Själland och i Skåne kommer det framför allt att finnas behov av utbildade inom sjuk och hälsovården, övriga omvårdnadsområden och inom utbildningsområdet. Inom detta område finns det ett stort behov av att attrahera specialister och forskare, då det i framtiden kommer att råda stor brist på dessa kompetenser i Öresundsregionen. Vad det gäller universitets och högskoleutbildade kommer efterfrågan i Skåne att gälla läkare, tandläkare och vissa andra utbildningsgrupper inom vård och omsorg. Det gäller även förskollärare, civilingenjörer och högskoleingenjörer. På den danska sidan finns bristyrkena inom hälso och sjukvård, lärare (folkeskolen), vård och omsorg samt bygg och anläggning. vi måste överhuvudtaget titta på hur förutsättningarna för att jobba och bo är i Bombay, new york, london, Düsseldorf, för det är dem vi konkurrerar med. Stephan müchler, vd Sydsvenska industri och handelskammaren För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och att nedbryta barriärer av regelverk och utbildningar. Validering av svenska och danska utbildningar är idag ett problem, när olika arbetsgivare ska jämföra ansökningar inför anställningar. Exempelvis har social og sundhedsassistent blivit ett legitimationsyrke i Danmark. legitimationskraven är skräddarsydda efter den danska utbildningen, vilket gör att de flesta svenska undersköterskor inte längre kan få anställning som social og sundhedsassistent. Det är besvärande med tanke på att vi idag har stort överskott på sådan arbetskraft i Sverige och motsvarande brist i Danmark. Problemet finns också inom andra yrkesområden som till exempel inom byggsektorn. Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknads och utbildningsstatistiken och att utveckla analys och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. man måste även vara uppmärksam på den globala konkurrensen om arbetskraften. Den kommer troligen att skärpas i framtiden och därmed riskera att förvärra situationen. Pressen på arbetsmarknaden kan dock minska genom lägre ekonomisk aktivitet (lågkonjunktur), ökad inflyttning/invandring, höjd förvärvsfrekvens och ökad arbetsproduktivitet. men oberoende av detta är det uppenbart att något måste göras redan nu. 9

10 utmaningar De beskrivna utvecklingstendenserna ställer regionens arbetskraftsförsörjning inför betydande utmaningar, som sammanfattas i följande punkter: De formella och institutionella hinder och barriärer som försvårar för arbetstagare att bo och arbeta på olika sidor av Öresund, liksom för företagare att anställa personer från andra sidan, måste så långt möjligt tas bort eller minska i betydelse. Det krävs en förstärkt och vidareutvecklad informationsservice till medborgare och företag som ska säkra synligheten för möjligheter till arbete och arbetsmarknad, ge en överblick över ramar och regler, samt understödja en ökad och effektivare samordning av olika resurser. Det krävs en betydande tvärgående samordning av olika aktörers insatser både centralt, regionalt och lokalt på båda sidor Öresund för att säkerställa arbetskrafts och kompetensförsörjningen i Öresundsregionen, bland annat genom att utveckla samarbete kring yrkesutbildningar. Detta gäller både i förhållande till den offentliga sektorn, exempelvis vårdsektorn, som den privata som ska säkra tillväxt och arbetsplatser inom framtida näringar i regionen, exempelvis inom miljöteknik, bioteknik och It. Det måste vara möjligt att utan formella hinder ge tillträde för personer med olika utbildningar, yrkeskompetenser och praktik till regionens alla arbetsplatser oberoende av om färdigheterna förvärvats i Sverige eller Danmark. Det måste lyckas att ta tillvara den betydande resurs som arbetskraften med utländsk bakgrund utgör, inte minst de unga. Detta gäller även personer med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet. Det måste göras särskilda ansträngningar att attrahera arbetskraft från andra delar av världen. Detta gäller främst specialister och forskare inom de gemensamma tillväxt och styrkeområdena medborgarna på båda sidor av Sundet ska uppfatta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad. gränshinder som begränsar den fria rörligheten i regionen kan också begränsa den fria rörligheten i andra nordiska och europeiska gränsregioner. Eftersom en tredjedel av Europas befolkning lever i gränsregioner, och därmed påverkas av två staters olika regelverk, är det viktigt att gränshinderarbetet koordineras på regional, nordisk och europeisk nivå. antal pendlingar över Öresund Antal pendlare Tågpendlare Bilpendlare Färjor Pendlare med flygbåt källa: tendens Øresund 2010, som bygger på siffror från Øresundsbron, DSB och Örestat Fotnot: Øresundsbrons beräkningar 10

11 StrAtEgISkA InSAtSEr En integrerad arbetsmarknad som erbjuder många olika typer av jobb, är en strategisk förutsättning för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Det är även en viktig förutsättning för befolkningens välfärd och företagens tillväxt. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden krävs strategiska insatser där många olika parter i regionen samverkar: Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, nordiska ministerådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 1. Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 2. Att få anpassat skattesystem, socialförsäkringssystem och A kassesystem så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3. Att skapa ett system som gör det möjligt för motsvarande yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Det er en fordel, hvis vi får vidensdeling og best practice for anerkendelser af uddannelser og merit over sundet Susanne korsgaard, direktør for Hr og intern administration, Ferring Pharmaceuticals A/S i Ørestad Det är behov av att en diskussion förs om den långsiktiga arbetskraftsförsörjningen i regionen med företrädare för statliga myndigheter, regionerna, kommunerna, arbetsgivareorganisationer, arbetstagarorganisationer och Beskæftigelsesregion hovedstaden och sjælland samt arbetsförmedlingen i skåne. initiativet ska ske utifrån det existerande projektet job og kompetencer i Øresundsregionen. Detta kan till exempel ske genom: 1. Att närmare undersöka matchningen mellan utbildning och utbudet av arbetskraft, genom att utveckla ett gemensamt analys och prognosverktyg. 2. Att finna effektivare metoder för regioninvånare med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 3. Att finna effektivare metoder för att behålla och attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet. 4. Att förbättra statistiken och utveckla metoder för att bättre bedöma framtida efterfrågan och utbud av arbetskraft. 5. Att skapa en mångsidig bostadsmarknad med olika typer av boende och upplåtelseformer. 11

12 12

13 2

14 2. Øresundsmodellen Beskrivelse af projektet I denne rapport har vi på opdrag af Nordisk Ministerråd sat fokus på muligheder og grænsehindringer for erhvervslivet i Øresundsregionen. Arbejdet har taget udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, ØRUS, om et fælles marked for erhvervslivet og borgerne med dets udfordringer og strategiske indsatser under temaet et sammenhængende og varieret arbejdsmarked samt EU s regler om den frie bevægelighed. Også OECD s rapport fra 2009 om København og hovedstadsregionen har været vejledende. I rapporten efterlyses et samarbejde på tværs af Sundet med henblik på at håndtere den globale konkurrence. Blandt andet påpeges betydningen af samarbejde på nationalt niveau for at opnå forenklinger på arbejdsmarkedet, hvilket på sigt er en forudsætning for at skabe et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. Øresundskomiteen har gennem otte rundbordssamtaler og en række interviews med erhvervslivet, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer og private råd giv ningsbureauer diskuteret og identificeret, hvilke grænsehindringer der påvirker erhvervslivet i Øresundsregionen. Derefter har de involverede fået mulighed for at prioritere, hvilke hindringer de anser for de vigtigste at løse. Under vores forarbejde har vi sammen med grænsehindringsgruppen, bestående af lokale myndigheder fra begge sider af Sundet og Øresunddirekt, opstillet en liste over de 50 grænsehindringer, som Øresundskomiteen sammen med Region Skåne tog op i Under dette arbejde har man endvidere gennemgået nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase for at identificere de grænsehindringer, som kan anses for at være relevante for erhvervslivet Rapporten er henvendt til: Erhvervslivet i regionen Politikere og beslutningstagere på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau Mmedier på begge sider af Sundet Formålet med rapporten er at øge integrationen for erhvervslivet i Øresundsregionen ved at udvikle samarbejder mellem virksomheder, arbejdsmarkedets parter i regionen samt mellem myndigheder og politikere på regionalt og nationalt niveau. gennem disse samarbejder skal adgangen til viden og information for erhvervslivet i Øresundsregionen øges.... at få et fælles billede af, hvilke behov der er for erhvervslivet i Øresundsregionen, både på lokalt og nationalt niveau.... ud fra dette billede at skabe forbedringer, som Øresundsregionens erhvervsliv efterspørger.... at etablere en arbejdsproces mellem det lokale og det regionale erhvervsliv, politikere og myndigheder for i fællesskab at løfte grænsehindringsspørgsmål op på nationalt niveau.... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteens grænsehindringsarbejdsgruppe og informationstjenesten Øresunddirekt og Interreg IV A Øresund kattegat-skagerrak... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteen, Grænsehindringsforum og regeringerne for sammen at løse grænsehindringer for såvel erhvervsliv som borgere.... at betragte dette arbejde som et startskud til en fortsat proces med det formål at fremme væksten i Øresundsregionen og dermed væksten i nationalstaterne Danmark og Sverige. 14

15 Billede 1: Definition af grænsehindringer Oplevet grænsehindring Lovgivning Information Markedet Øvrige begrænsninger Model: Perspektivet er baseret på de to landes erhvervslivs opfattelse af grænsehindringer inden for tre områder: Rrekruttering af medarbejdere fra den anden side af Sundet Etablering af virksomheder på den anden side af Sundet Salg af varer og serviceydelser på den anden side af Sundet Definition af grænsehindringer Under arbejdet med at identificere grænsehindringer er en arbejdsmodel blevet udviklet: Se figur 1. De identificerede grænsehindringer sorterer under og bør løses på forskellige niveauer: LovgIVning Grænsehindringer opstår når to landes lovgivning ikke tager højde for grænseregionale forhold som eksempelvis kan hæmme udviklingen af et fælles marked og dermed væksten i Øresundsregionen. Disse problemer kan løses politisk via lovændringer og overenskomster eller af myndigheder via aftaler. Information I visse tilfælde kan et problem opleves som en grænsehindring, selv om det egentlig drejer sig om et informationsproblem. Ved manglende eller ukorrekt information fra de ansvarlige på området opstår der problemer for erhvervslivet, fordi de ikke har den korrekte information og viden, som de behøver for at handle og træffe beslutninger. Usikkerheden omkring, hvordan man skal forholde sig, skaber hindringer. markedet Grænsehindringer kan løses af markedet selv, uden at lovgivningen behøver blive ændret. Det sker ved udvikling af nye serviceydelser og produkter, der er tilpasset til grænseregionen. Øvrige begrænsninger Endvidere findes der problemer, som ikke er grænsehindringer, men begrænsninger af integrationen. For eksempel kan togforsinkelser være en hindring, men de bør ikke betragtes som en specifik grænsehindring, da de også forekommer inden for det samme lands grænser. Sådan er grænsehindringerne blevet kortlagt For at identificere, hvilke grænsehindringer erhvervslivet oplever, valgte Øresundskomiteen at kortlægge på flere forskellige måder og i forskellige fora. GrænSEHIndringS arbejds gruppe Øresundskomiteen nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de danske og svenske myndigheder på regionalt niveau med særlig viden om grænsehindringsarbejde. Arbejdsgruppen bestod af lokale eksperter fra begge sider af Sundet inden for skat, socialforsikring og arbejdsmarked samt fra Øresunddirekt og Nordisk Ministerråd. BruttolIStE BASEret på de eksisterende grænsehindringern Arbejdsgruppens opgave var i kortlægningsfasen at udarbejde en ny bruttoliste over grænsehindringer for erhvervslivet baseret på allerede identificerede grænsehindringer fra blandt andet Øresundskomiteens og region Skånes grænsehindringsliste samt nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase. Under denne kortlægningsfase opdelte arbejdsgruppen grænsehindringer efter lovgivning, informationsproblemer, marked og øv rige begrænsninger. Desuden identificerede man en række løste grænsehindringer. Arbejdsgruppen diskuterede og identificerede ligeledes, hvilke initiativer der er blevet taget for at hjælpe erhvervslivet i Øresundsregionen. 15

16 Øresundsmodellen arbejdsproces FOR et fælles arbejdsmarked Ændret lovgivning Nordisk Ministerråd Grænsehindringsforum Nationale politikere (SE + DK) Arbejdsgruppe Grænsehindringsdatabasen Erhvervsliv Markedet Øresundskomiteen Regionale myndigheder Øresunddirekt Myndigheder Medborgere VirksomHEDSnetværk Øresundskomiteen skabte et virksomhedsnetværk, der deltog i interviews og rundbordssamtaler. Virksomhedsnetværket spillede en stor rolle under identificering og prioritering af grænsehindringer. rundbordssamtaler Øresundskomiteen arrangerede otte rundbordssamtaler med svenske og danske virksomheder, rådgivningsbureauer, A-kasser og fagforeninger for at identificere og prioritere de grænsehindringer, de oplevede som de største. Seks af samtalerne fokuserede på tre områder rekruttering, etablering og marked. Hver samtale blev holdt med fokus på et af tre områder. Samtalen blev afholdt parallelt på begge sider af Sundet, med henholdsvis danske og svenske deltagere. Det drejer sig om de tre områder, arbejdsgruppen betragter som de mest almindelige og vigtigste for erhvervslivet, når man vil krydse en landegrænse. Det er også disse områder, som informationstjenesten oresunddirektbusiness.com arbejder med, når den hjælper erhvervslivet over Sundet. De to øvrige samtaler var ikke koncentreret omkring et emneområde, men henvendte sig til private rådgivningsbureauer, banker, fagforeninger og A-kasser på begge sider af Sundet, som diskuterede grænsehindringer generelt. Under rundbordssamtalerne har deltagerne identificeret og prioriteret, hvilke grænsehindringer de anser for de vigtigste at løse. Grænsehindringsarbejdsgruppen har derefter samlet disse på en fælles liste. InterVIEws For at få de grænsehindringer, vi havde identificeret, bekræftet samt eventuelt finde yderligere hindringer, blev der endvidere gennemført interviews med virksomheder i Øresundsregionen. InDSAmling af statistik For korrekt at beskrive en grænsehindring, er det vigtigt at udarbejde et fælles billede af, hvordan regionen ser ud, hvor mange der påvirkes af de regler, som gælder i dag, samt hvor mange man regner med vil blive berørt af den i fremtiden. Indsamling af statistik er udført via Øresundsbron, undersøgelser omkring specifikke grænsehindringer, TendensØresund, Øresundsregionens statistik og faktaportal samt Statnord, den nordiske grænseregionale statistikdatabase. TendensØresund Statnord https://www.h2.scb.se/grs/ StUDIEBESØg Øresundskomiteen har gennemført studiebesøg i tre forskellige grænseregioner. lille kortrijk- Tournai, morokulien og Bohuslän-Östfold blev besøgt for at se, hvordan man der arbejder med erhvervsspørgsmål og grænsehindringer. Øresundsmodellen - arbejdsproces for et fælles arbejdsmarked IdentIFIkation og prioritering AF grænsehindringer Under rundbordssamtalerne har medlemmer af grænsehindringsarbejdsgruppen samt grænsehindringsforums danske og svenske repræsentanter deltaget. Via et tæt samarbejde med Grænsehindringsforum øges mulighederne for et fælles syn på Øresundsregionens behov, hvilket betyder, at man sammen kan blive enige om løsninger samt koordinere arbejdet med at løfte disse spørgsmål op på nationalt niveau. GrænSEHIndringSarBEjDSgrUPPEn Grænsehindringsarbejdsgruppen består af lokale eksperter fra 16

17 Befolkning Befolkning 3,7 millioner fordelt på 2,5 millioner på den danske side og 1,2 millioner på den svenske. Prognose: 4 millioner i Andelen af ældre vokser i hele Øresundsregionen, med den største stigning på den danske side. Det betyder, at erhvervslivet på begge sider af Øresund vil få behov for arbejdskraft. Pendling I dag pendler godt personer dagligt over Sundet. Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 er pendlingen steget med 600 %. Prognose: Pendlingen stiger til personer i I 2009 var 97 % af de pendlende bosat i Sverige med arbejde i Danmark. 37 % af disse var danskere, 40 % var svenskere. De øvrige er født uden for Sverige og Danmark. I alt er danskere flyttet til Sverige, siden Øresundsbron blev åbnet. I dag bor der i alt danskere på den skånske side, heraf godt i Malmø. De fleste Øresundspendlere fra Skåne arbejder i den danske servicesektor. 78 % af alle pendlere fra den svenske side er ansat i den private sektor; det tilsvarende tal for pendling fra den danske side er 70 %. De fleste, som pendler over Sundet, er mellem 16 og 24 år. 8 % af Malmøs unge i alderen år har arbejde i Danmark. Kilde: TendensØresund 2010, HH prognose HH Øresundsbron Øresundsbron prognose Kilde: Öresundsbron 17

18 begge sider af Sundet inden for spørgsmål vedrørende skat, socialforsikring og arbejdsmarked set ud fra et grænseregionalt perspektiv. gruppen har udviklet løsningsforslag for de otte prioriterede grænsehindringer. Forslagene er siden hen blevet godkendt af Øresundskomiteens forretningsudvalg for derefter at blive taget op via grænsehindringsforum og andre kanaler. ForankringSProcES For færdige løsningsforslag For at løsningsforslagene skal opnå en så bred opbakning som muligt fra erhvervslivet i Øresundsregionen er det vigtigt, at virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, A-kasser og fagforeninger fra begge sider af Sundet stiller sig bag forslagene. Deltagerne i udviklingsarbejdet har derfor fået mulighed for at gennemgå Øresundskomiteens ud kast over identificerede og prioriterede grænsehindringer, før de er gået i trykken. Rapporten skal udtrykke erhvervslivets behov. Med de virksomheder og organisationer, som stiller sig bag forslagene, har Øresundsregionens erhvervsliv mulighed for at løfte disse forslag op til politikere og myndigheder på national niveau. Kobling mellem regionalt og nationalt niveau en form for nærdemokrati på tværs AF landegrænserne Den prioriterede grænsehindring med forankret forslag til løsning løftes op på nationalt politisk niveau via grænsehindringsforum, Øresundskomiteen eller andre regionale aktører. Hvis politikerne på nationalt niveau mener, at spørgsmålet påvirker Øresundsvisionen om et fælles arbejdsmarked og den frie bevægelighed samt er af betydning for regionens og nationens vækst, bør de ud fra løsningsforslaget nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger og bearbejder forslaget. Resultatet af dette arbejde kan føre til en ændring af lovgivningen eller til en aftale på myndighedsniveau over landegrænsen. I arbejdsgruppen bør der endvidere være tilknyttet en deltager fra grænseregionen med særlig viden om grænsehindringen og grænseregionen. Denne person kan fungere som sparringspartner for undersøgerne. Før der træffes beslutning af regeringerne, bør den færdige løsning endvidere kvalitetssikres i regionen, ved at man lader berørte grupper give en form for feedback. Tilbagemeldingen fra det regionale til det nationale og tilbage igen til det regionale, før der træffes beslutning på nationalt niveau, kan betragtes som en form for nærdemokrati, hvor der opnås et fælles perspektiv i hele proceskæden. Denne arbejdsform bør gøres permanent i det grænseregionale grænsehindringssamarbejde mellem Øresundsregionen, grænsehindringsforum og de to nationalstater og opfattes som et forbillede i Norden og Europa for, hvordan man gennemfører grænsehindringsarbejde. Arbejdet fortsætter og udvides For at opnå kontinuitet i grænsehindringsarbejdet bør denne Øresundsmodel gøres permanent og videreudvikles. Muligheder gennem grænse HIndringS, informations og projektløsninger Øresundskomiteens arbejdsgruppe med repræsentanter fra myndigheder på begge sider af Sundet forbliver aktiv og udvides til både at arbejde med grænsehindringer og bidrage til udvikling af information til Øresunddirekts informationskontor og hjemmeside. Arbejdsgruppen skal endvidere fungere i et tæt samarbejde med Interreg IV, når det gælder udvikling af Interreg-projekter på arbejdsmarkedsområdet. ØrESUnDDIrekt Den samlede grænsehindringsliste bliver en vigtig faktor i udviklingen af information til borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre et effektivt grænsehindrings- og informationsarbejde vil Øresundskomiteen og Øresunddirekt samarbejde, når det gælder om at udvikle en fælles myndighedsarbejdsgruppe samt netværksgrupper. Interreg IV A-ØrESUnD Kattegat-Skagerrak Via et tæt samarbejde med Interreg IV får relevante organisationer og myndigheder mulighed for at udvikle integrationsskabende projekter og studier inden for arbejdsmarkedsområdet på tværs af Sundet. Interreg IV A Øresund kattegat- Skagerrak er et naturligt værktøj til håndtering af flere af de udfordringer, som grænsehindringer på arbejdsmarkedet indebærer. Via Interreg kan myndigheder og organisationer få støtte fra EU til udvikling af grænseregionale projekter, som nedbryder barrierer og skaber konkrete løsninger, der letter kontakt over grænsen mellem mennesker, virksomheder og organisationer. EtABlering af en arbejdsmarkedsdelegation Øresundskomiteen arbejder videre ud fra Øresundsmodellen, når det gælder om at forbedre mulighederne for borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre fokus og fælles perspektiv mellem regionen og nationalstaterne i arbejdsmarkedsspørgsmål bør man undersøge muligheden for at udvikle en arbejdsmarkedsdelegation. Det er vigtigt at engagere politikere, ikke bare fra Øresundskomiteen, men også fra Folketinget og Riksdagen, direkte i arbejdet. Det samme gælder repræsentanter fra de to regeringer. Herudover bør der indgå repræsentanter fra svenske og danske arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger samt repræsentanter fra relevante myndigheder. Delegationen bør bestå af politikere, som er medlemmer af Øresundskomiteen, svenske og danske. Folketingspolitikere med tilhørsforhold til regionen, en fra et regeringsparti og en fra oppositionen, bør indgå, og det samme gælder den svenske side, med to svenske riksdagspolitikere med tilhørsforhold til regionen. I kraft af denne delegation får regionen mulighed for, via folketingsog riksdagsrepræsentanter, mere aktivt at forfølge Øresundsregionale arbejdsmarkedsspørgsmål. Øresundskomiteen udvikler forslag til løsninger sammen med de lokale myndigheder og erhvervslivet i regionen. Der arbejdes derefter videre med disse løsninger via Øresundskomiteens egne kanaler, regionens erhvervsliv, Grænsehindringsforum samt repræsentanter på nationalt niveau. 18

19 Beskæftigelsen I 2007 var 1,83 millioner personer beskæftiget i Øresundsregionen. Herudover kommer grænsependlere, som ikke indgår i den nationale statistik. ErHVErVSStrukturen Øresundsregionen gennemgår i lighed med den øvrige vestlige verden en omstrukturering, som betyder, at andelen af beskæftigede i den private servicesektor stiger, mens andelen af beskæftigede inden for fremstillingsindustri og landbrug falder. Der hersker store indbyrdes forskelle mellem sektorerne i Øresundsregionen. I Region Hovedstaden stod fremstillingsindustrien (inklusive byggebranchen) i 2007 for cirka 15 procent af den samlede beskæftigelse, hvilket kan sammenlignes med Region Sjælland og Skåne, hvor fremstillingsindustrien stod for henholdsvis 22 og 23 procent af beskæftigelsen. Region Hovedstaden domineres i stedet af en meget stor andel beskæftigede i den private servicesektor: 48 procent. I region Sjælland og i Skåne står den private service sektor for henholdsvis 36 og 37 procent af beskæftigelsen. SVEnskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn danske SIDE Sverige er det største enkelte ejerland i Danmark målt som andel af ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder med Sverige som oprindelsesland (koncernmoderselskab). I 2007 var næsten 29 procent af de ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder i den danske del af Øresundsregionen beskæftigede på svenskejede arbejdssteder. DanskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn svenske SIDE Før åbningen af Øresundsbron var der godt 200 danskejede arbejdssteder i Skåne. I 2008 var der næsten 700 med cirka personer ansat. BNP Øresundsregionen står for cirka 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede bruttonationalprodukt. Kilde: TendensØresund

20 20

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

HINDRINGER FOR EN INTEGRE-

HINDRINGER FOR EN INTEGRE- Øresundskomiteen og Øresunddirekt HINDRINGER FOR EN INTEGRE- RET ØRESUNDSREGION 28. JUNI 2012 KOLOFON Forfatter: Svend Torp Jespersen og Elin Bergman Kunde: Øresundskomiteen og Øresunddirekt Dato: 28.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN L i v o g a r b e j d e Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man går med tanker om at få en dagligdag på begge sider af Øresund? Denne artikel giver

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Öresundsregionen 2045

Öresundsregionen 2045 ÖRIB Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling Öresundsregionen 2045 Scenarier för trafik och byutveckling Januari 2007 Medverkande Projektledning Charlotte Lindström Annette Klysner Emma Kvistberg

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT

VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT 1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN 2014 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere