hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen"

Transkript

1 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010

2 2

3 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet GRÆNSehiNdriNGSKATALOG KAPITEL Kapitel 3. Kapitel 4. Erhvervslivets prioriterede problemer Bopæl i Sverige og arbejde i Danmark kan give problemer med socialforsikringen ved ekstraarbejde i hjemlandet / Bosatte i Danmark med svensk job får problemer ved bijob i bopælslandet / Etårsgrænse for dansk firmabil i Sverige giver stort besvær / Dyrt at opspare pension på begge sider af Sundet / Dyrt og delvist umuligt at flytte pensionskapital / Virksomhederne behøver personlig rådgivning / Dansk løsning omkring svensk firmabil er ikke kommunikeret ud / Pension i nabolandet kan gå tabt, hvis den ikke overvåges Lovgivning ArBEjDSmarkED og A-kASSE Uddannelser/kvalifikationer/autorisationer ikke ligeværdige på begge sider / Ikke-EU-borgere har kun jobmuligheder på den ene side / A-kassetilhørsforhold / Ingen ret til tjenesteledighed ved politisk arbejde / Arbejdsløse kan ikke komme i praktik på den anden side af grænsen / Svenske virksomheder tager ikke lærlinge fra Danmark / Svenskere, som tager lærlingeuddannelser i Danmark, får ingen rejserabatter / Ansøgningsrejse til Danmark refunderes ikke SocIAlforSIkring Forældreorlov beregnes på forskellig vis / Ingen rehabilitering hjemme for grænsegængere Skat Montørreglen anvendes ikke i Danmark Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Andet Offentlige fonde kan ikke agere på tværs af grænsen Information Svært for virksomheder at sammenligne skatter / Kulturelle forskelle både beriger og vanskeliggør integrationen / Uklarheder omkring A-kasse for svenske grænsependlere / Import af slagtedyr fra Danmark hæmmes af attestregler / Indkomstforsikringen bliver tilbage, når du skifter land Markedet Bankoverførsler koster tid og penge / Udlandsporto fordyrer handel mellem landene / Udlandstakster for telefoni trods kort afstand Øvrige begrænsninger Forskellige valutaer giver ulemper... og fordele / Langsom sagsbehandling af ekspertskat / Togforsinkelser skaber store omkostninger / Høje transportomkostninger over Sundet giver ulemper / Studentermedhjælpere findes kun i Danmark Tidligere erfaringer fra Øresundsregionen Medvirkende 3

4 Forord et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst En Øresundsregion med et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst for både Øresundsregionen og de to lande. For at opnå dette forudsættes en fælles forståelse og vilje til at lette forholdene for erhvervslivet og borgere i regionen. Den regionale Øresundsudviklingsstrategi ØRUS, som er udviklet af Øresundskomiteen og dens medlemsorganisationer sam men med relevante aktører i regionen, er en af de fire hjørnepiller i et sammenhængende arbejdsmarked for erhvervslivet og borgerne og er forudsætningen for vækst og udvikling af Øresundsregionen og de to nationalstater. Ifølge OECD s rapport for Region Hovedstaden fra 2009 efterlystes et større samarbejde på tværs af Øresund, hvis regionen vil forblive stærk og konkurrencedygtig på det globale marked. OECD efterlyste også et større engagement på nationalt niveau mellem de to nationalstater til at forbedre vilkårene for et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. I dag vil vi ikke kun fokusere på forhindringer, men også på muligheder, da det er her den store udfordring ligger. Øresundskomiteen har den forgangne periode sat fokus på erhvervslivet i Øresundsregionen, og på hvordan man forbedrer mulighederne for virksomhederne og deres ansatte. Dette har vi gjort gennem debat med deltagelse fra erhvervslivet og arbejdsgiverorganisationerne på begge sider af sundet. Der efter har vi sammen med de regionale myndigheder udviklet fælles forslag til løsninger, og sammen har vi skabt en fælles tilgang til, hvordan vi ønsker, regionen skal udvikles og skabe vækst for både Øresundsregionen samt Sverige og Danmark. I dag oplever vi stor vilje fra de nordiske lande til at løse de grænseoverskridende barrierer, blandt andet har Nordisk Ministerråd, nmr, gennem de nor diske landes regeringer udpeget hver sin repræsentant til grænsehindringsforum, som er et forum, der skal løse op for de grænseoverskridende udfordringer. Vi er glade for at kunne sige, at Øresundskomiteen har et godt samarbejde med grænsehindringsfor um. S ammen hjælper v i hina nd e n med at koordinere arbejdet med grænseudfordringer, og vi har et fælles syn på både udfordringer og forslag til løsninger. Grænsehindringsforums tætte kon takt med de to regeringer har betydet meget for udviklingen i forhold til at nedbryde grænsehindringerne. Samarbejde med den svenske regering har også været et godt eksempel på, hvordan man sammen kan skabe konsensus og udvikle løsninger til erhvervslivet og borgerne i Øresundsregionen. Vi er overbeviste om, at gennem et samarbejde mellem regioner og nationer på tværs af nationale grænser bliver vi et forbillede for andre europæiske grænseregioner. Jerker Swanstein, formand for Øresundskomiteen Vibeke Storm Rasmussen, næstformand for Øresundskomiteen Halldór Asgrimsson, generalsekretær for Nordisk Ministerråd 4

5 5

6 6

7 1

8 SAmmAnHållEn och VArIErAD ArBEtSmArknAD Dette kapitel stammer fra den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, Ørus, side För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbets och bostadsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. med en väl utvecklad infrastruktur har medborgarna redan idag möjlighet att välja var man vill bo och arbeta i Öresundsregionen. landskrona är ett exempel på en stad där 550 personer pendlar till den danska sidan trots att staden inte ligger i brons omedelbara närhet. totalt pendlar ca personer. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. Framtiden innebär att allt färre ska försörja allt fler om vi inte klarar att få fler personer i arbete inom Öresundsregionen. Det kan ske genom höjd förvärvsfrekvens och ökad invandring av personer i arbetsför ålder. regionens stora mångfald beträffande boende, skolor, kultur och natur bör underlätta rekryteringen av arbetskraft till Öresundsregionen jämfört med en mindre arbetskraftsregion. För att klara detta krävs dock en betydande samordning av insatser från olika aktörer i Öresundsregionen Den stora frågan är hur Öresundsregionens arbetsmarknad kommer att utvecklas i ett längre tidsperspektiv. Befolkningsprognoser kombinerade med rimliga antaganden om sysselsättningsnivåer och arbetsproduktivitet ger följande bild. Det ska tilläggas att hänsyn inte tagits till pendlingens påverkan eller proaktiva insatser för att möta problemen. Den bild som framtonar visar den övergripande utmaning som regionen står inför på den framtida arbetsmarknaden. gjorda analyser visar att om Öresundsregionen ska klara samma ekonomiska tillväxt som under de föregående åren, kan regionen komma att stå i en situation av betydande arbetskraftsbrist i framtiden. Hur stor arbetskraftsbristen blir kräver dock fördjupade analyser. Bristen kan riskera att skapa en ökad konkurrens om Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper under perioden i Östdanmark och skåne pendling från skåne till Danmark Östdanmark under 19 eller över 65 år Arbetskommun för pendlare från Skåne Östdanmark år skåne under 19 eller över 65 år skåne år källa: Danmarks Statistik och region Skåne källa: Örestat karta: region Skåne Boendekommun för pendlare från Skåne

9 arbetskraften mellan Skåne och Själland och skapa flaskhalsar inom olika näringar, branscher och yrken. För att möta det framtida arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen måste man betrakta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad vilket gäller både den inomregionala som den internationella rekryteringen av arbetskraft. Bilden av det samlade arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen visar på att de största bristyrkena är ungefär desamma på båda sidor Sundet. Både på Själland och i Skåne kommer det framför allt att finnas behov av utbildade inom sjuk och hälsovården, övriga omvårdnadsområden och inom utbildningsområdet. Inom detta område finns det ett stort behov av att attrahera specialister och forskare, då det i framtiden kommer att råda stor brist på dessa kompetenser i Öresundsregionen. Vad det gäller universitets och högskoleutbildade kommer efterfrågan i Skåne att gälla läkare, tandläkare och vissa andra utbildningsgrupper inom vård och omsorg. Det gäller även förskollärare, civilingenjörer och högskoleingenjörer. På den danska sidan finns bristyrkena inom hälso och sjukvård, lärare (folkeskolen), vård och omsorg samt bygg och anläggning. vi måste överhuvudtaget titta på hur förutsättningarna för att jobba och bo är i Bombay, new york, london, Düsseldorf, för det är dem vi konkurrerar med. Stephan müchler, vd Sydsvenska industri och handelskammaren För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och att nedbryta barriärer av regelverk och utbildningar. Validering av svenska och danska utbildningar är idag ett problem, när olika arbetsgivare ska jämföra ansökningar inför anställningar. Exempelvis har social og sundhedsassistent blivit ett legitimationsyrke i Danmark. legitimationskraven är skräddarsydda efter den danska utbildningen, vilket gör att de flesta svenska undersköterskor inte längre kan få anställning som social og sundhedsassistent. Det är besvärande med tanke på att vi idag har stort överskott på sådan arbetskraft i Sverige och motsvarande brist i Danmark. Problemet finns också inom andra yrkesområden som till exempel inom byggsektorn. Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknads och utbildningsstatistiken och att utveckla analys och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. man måste även vara uppmärksam på den globala konkurrensen om arbetskraften. Den kommer troligen att skärpas i framtiden och därmed riskera att förvärra situationen. Pressen på arbetsmarknaden kan dock minska genom lägre ekonomisk aktivitet (lågkonjunktur), ökad inflyttning/invandring, höjd förvärvsfrekvens och ökad arbetsproduktivitet. men oberoende av detta är det uppenbart att något måste göras redan nu. 9

10 utmaningar De beskrivna utvecklingstendenserna ställer regionens arbetskraftsförsörjning inför betydande utmaningar, som sammanfattas i följande punkter: De formella och institutionella hinder och barriärer som försvårar för arbetstagare att bo och arbeta på olika sidor av Öresund, liksom för företagare att anställa personer från andra sidan, måste så långt möjligt tas bort eller minska i betydelse. Det krävs en förstärkt och vidareutvecklad informationsservice till medborgare och företag som ska säkra synligheten för möjligheter till arbete och arbetsmarknad, ge en överblick över ramar och regler, samt understödja en ökad och effektivare samordning av olika resurser. Det krävs en betydande tvärgående samordning av olika aktörers insatser både centralt, regionalt och lokalt på båda sidor Öresund för att säkerställa arbetskrafts och kompetensförsörjningen i Öresundsregionen, bland annat genom att utveckla samarbete kring yrkesutbildningar. Detta gäller både i förhållande till den offentliga sektorn, exempelvis vårdsektorn, som den privata som ska säkra tillväxt och arbetsplatser inom framtida näringar i regionen, exempelvis inom miljöteknik, bioteknik och It. Det måste vara möjligt att utan formella hinder ge tillträde för personer med olika utbildningar, yrkeskompetenser och praktik till regionens alla arbetsplatser oberoende av om färdigheterna förvärvats i Sverige eller Danmark. Det måste lyckas att ta tillvara den betydande resurs som arbetskraften med utländsk bakgrund utgör, inte minst de unga. Detta gäller även personer med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet. Det måste göras särskilda ansträngningar att attrahera arbetskraft från andra delar av världen. Detta gäller främst specialister och forskare inom de gemensamma tillväxt och styrkeområdena medborgarna på båda sidor av Sundet ska uppfatta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad. gränshinder som begränsar den fria rörligheten i regionen kan också begränsa den fria rörligheten i andra nordiska och europeiska gränsregioner. Eftersom en tredjedel av Europas befolkning lever i gränsregioner, och därmed påverkas av två staters olika regelverk, är det viktigt att gränshinderarbetet koordineras på regional, nordisk och europeisk nivå. antal pendlingar över Öresund Antal pendlare Tågpendlare Bilpendlare Färjor Pendlare med flygbåt källa: tendens Øresund 2010, som bygger på siffror från Øresundsbron, DSB och Örestat Fotnot: Øresundsbrons beräkningar 10

11 StrAtEgISkA InSAtSEr En integrerad arbetsmarknad som erbjuder många olika typer av jobb, är en strategisk förutsättning för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Det är även en viktig förutsättning för befolkningens välfärd och företagens tillväxt. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden krävs strategiska insatser där många olika parter i regionen samverkar: Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, nordiska ministerådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 1. Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 2. Att få anpassat skattesystem, socialförsäkringssystem och A kassesystem så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3. Att skapa ett system som gör det möjligt för motsvarande yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Det er en fordel, hvis vi får vidensdeling og best practice for anerkendelser af uddannelser og merit over sundet Susanne korsgaard, direktør for Hr og intern administration, Ferring Pharmaceuticals A/S i Ørestad Det är behov av att en diskussion förs om den långsiktiga arbetskraftsförsörjningen i regionen med företrädare för statliga myndigheter, regionerna, kommunerna, arbetsgivareorganisationer, arbetstagarorganisationer och Beskæftigelsesregion hovedstaden och sjælland samt arbetsförmedlingen i skåne. initiativet ska ske utifrån det existerande projektet job og kompetencer i Øresundsregionen. Detta kan till exempel ske genom: 1. Att närmare undersöka matchningen mellan utbildning och utbudet av arbetskraft, genom att utveckla ett gemensamt analys och prognosverktyg. 2. Att finna effektivare metoder för regioninvånare med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 3. Att finna effektivare metoder för att behålla och attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet. 4. Att förbättra statistiken och utveckla metoder för att bättre bedöma framtida efterfrågan och utbud av arbetskraft. 5. Att skapa en mångsidig bostadsmarknad med olika typer av boende och upplåtelseformer. 11

12 12

13 2

14 2. Øresundsmodellen Beskrivelse af projektet I denne rapport har vi på opdrag af Nordisk Ministerråd sat fokus på muligheder og grænsehindringer for erhvervslivet i Øresundsregionen. Arbejdet har taget udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, ØRUS, om et fælles marked for erhvervslivet og borgerne med dets udfordringer og strategiske indsatser under temaet et sammenhængende og varieret arbejdsmarked samt EU s regler om den frie bevægelighed. Også OECD s rapport fra 2009 om København og hovedstadsregionen har været vejledende. I rapporten efterlyses et samarbejde på tværs af Sundet med henblik på at håndtere den globale konkurrence. Blandt andet påpeges betydningen af samarbejde på nationalt niveau for at opnå forenklinger på arbejdsmarkedet, hvilket på sigt er en forudsætning for at skabe et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. Øresundskomiteen har gennem otte rundbordssamtaler og en række interviews med erhvervslivet, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer og private råd giv ningsbureauer diskuteret og identificeret, hvilke grænsehindringer der påvirker erhvervslivet i Øresundsregionen. Derefter har de involverede fået mulighed for at prioritere, hvilke hindringer de anser for de vigtigste at løse. Under vores forarbejde har vi sammen med grænsehindringsgruppen, bestående af lokale myndigheder fra begge sider af Sundet og Øresunddirekt, opstillet en liste over de 50 grænsehindringer, som Øresundskomiteen sammen med Region Skåne tog op i Under dette arbejde har man endvidere gennemgået nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase for at identificere de grænsehindringer, som kan anses for at være relevante for erhvervslivet Rapporten er henvendt til: Erhvervslivet i regionen Politikere og beslutningstagere på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau Mmedier på begge sider af Sundet Formålet med rapporten er at øge integrationen for erhvervslivet i Øresundsregionen ved at udvikle samarbejder mellem virksomheder, arbejdsmarkedets parter i regionen samt mellem myndigheder og politikere på regionalt og nationalt niveau. gennem disse samarbejder skal adgangen til viden og information for erhvervslivet i Øresundsregionen øges.... at få et fælles billede af, hvilke behov der er for erhvervslivet i Øresundsregionen, både på lokalt og nationalt niveau.... ud fra dette billede at skabe forbedringer, som Øresundsregionens erhvervsliv efterspørger.... at etablere en arbejdsproces mellem det lokale og det regionale erhvervsliv, politikere og myndigheder for i fællesskab at løfte grænsehindringsspørgsmål op på nationalt niveau.... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteens grænsehindringsarbejdsgruppe og informationstjenesten Øresunddirekt og Interreg IV A Øresund kattegat-skagerrak... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteen, Grænsehindringsforum og regeringerne for sammen at løse grænsehindringer for såvel erhvervsliv som borgere.... at betragte dette arbejde som et startskud til en fortsat proces med det formål at fremme væksten i Øresundsregionen og dermed væksten i nationalstaterne Danmark og Sverige. 14

15 Billede 1: Definition af grænsehindringer Oplevet grænsehindring Lovgivning Information Markedet Øvrige begrænsninger Model: Perspektivet er baseret på de to landes erhvervslivs opfattelse af grænsehindringer inden for tre områder: Rrekruttering af medarbejdere fra den anden side af Sundet Etablering af virksomheder på den anden side af Sundet Salg af varer og serviceydelser på den anden side af Sundet Definition af grænsehindringer Under arbejdet med at identificere grænsehindringer er en arbejdsmodel blevet udviklet: Se figur 1. De identificerede grænsehindringer sorterer under og bør løses på forskellige niveauer: LovgIVning Grænsehindringer opstår når to landes lovgivning ikke tager højde for grænseregionale forhold som eksempelvis kan hæmme udviklingen af et fælles marked og dermed væksten i Øresundsregionen. Disse problemer kan løses politisk via lovændringer og overenskomster eller af myndigheder via aftaler. Information I visse tilfælde kan et problem opleves som en grænsehindring, selv om det egentlig drejer sig om et informationsproblem. Ved manglende eller ukorrekt information fra de ansvarlige på området opstår der problemer for erhvervslivet, fordi de ikke har den korrekte information og viden, som de behøver for at handle og træffe beslutninger. Usikkerheden omkring, hvordan man skal forholde sig, skaber hindringer. markedet Grænsehindringer kan løses af markedet selv, uden at lovgivningen behøver blive ændret. Det sker ved udvikling af nye serviceydelser og produkter, der er tilpasset til grænseregionen. Øvrige begrænsninger Endvidere findes der problemer, som ikke er grænsehindringer, men begrænsninger af integrationen. For eksempel kan togforsinkelser være en hindring, men de bør ikke betragtes som en specifik grænsehindring, da de også forekommer inden for det samme lands grænser. Sådan er grænsehindringerne blevet kortlagt For at identificere, hvilke grænsehindringer erhvervslivet oplever, valgte Øresundskomiteen at kortlægge på flere forskellige måder og i forskellige fora. GrænSEHIndringS arbejds gruppe Øresundskomiteen nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de danske og svenske myndigheder på regionalt niveau med særlig viden om grænsehindringsarbejde. Arbejdsgruppen bestod af lokale eksperter fra begge sider af Sundet inden for skat, socialforsikring og arbejdsmarked samt fra Øresunddirekt og Nordisk Ministerråd. BruttolIStE BASEret på de eksisterende grænsehindringern Arbejdsgruppens opgave var i kortlægningsfasen at udarbejde en ny bruttoliste over grænsehindringer for erhvervslivet baseret på allerede identificerede grænsehindringer fra blandt andet Øresundskomiteens og region Skånes grænsehindringsliste samt nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase. Under denne kortlægningsfase opdelte arbejdsgruppen grænsehindringer efter lovgivning, informationsproblemer, marked og øv rige begrænsninger. Desuden identificerede man en række løste grænsehindringer. Arbejdsgruppen diskuterede og identificerede ligeledes, hvilke initiativer der er blevet taget for at hjælpe erhvervslivet i Øresundsregionen. 15

16 Øresundsmodellen arbejdsproces FOR et fælles arbejdsmarked Ændret lovgivning Nordisk Ministerråd Grænsehindringsforum Nationale politikere (SE + DK) Arbejdsgruppe Grænsehindringsdatabasen Erhvervsliv Markedet Øresundskomiteen Regionale myndigheder Øresunddirekt Myndigheder Medborgere VirksomHEDSnetværk Øresundskomiteen skabte et virksomhedsnetværk, der deltog i interviews og rundbordssamtaler. Virksomhedsnetværket spillede en stor rolle under identificering og prioritering af grænsehindringer. rundbordssamtaler Øresundskomiteen arrangerede otte rundbordssamtaler med svenske og danske virksomheder, rådgivningsbureauer, A-kasser og fagforeninger for at identificere og prioritere de grænsehindringer, de oplevede som de største. Seks af samtalerne fokuserede på tre områder rekruttering, etablering og marked. Hver samtale blev holdt med fokus på et af tre områder. Samtalen blev afholdt parallelt på begge sider af Sundet, med henholdsvis danske og svenske deltagere. Det drejer sig om de tre områder, arbejdsgruppen betragter som de mest almindelige og vigtigste for erhvervslivet, når man vil krydse en landegrænse. Det er også disse områder, som informationstjenesten oresunddirektbusiness.com arbejder med, når den hjælper erhvervslivet over Sundet. De to øvrige samtaler var ikke koncentreret omkring et emneområde, men henvendte sig til private rådgivningsbureauer, banker, fagforeninger og A-kasser på begge sider af Sundet, som diskuterede grænsehindringer generelt. Under rundbordssamtalerne har deltagerne identificeret og prioriteret, hvilke grænsehindringer de anser for de vigtigste at løse. Grænsehindringsarbejdsgruppen har derefter samlet disse på en fælles liste. InterVIEws For at få de grænsehindringer, vi havde identificeret, bekræftet samt eventuelt finde yderligere hindringer, blev der endvidere gennemført interviews med virksomheder i Øresundsregionen. InDSAmling af statistik For korrekt at beskrive en grænsehindring, er det vigtigt at udarbejde et fælles billede af, hvordan regionen ser ud, hvor mange der påvirkes af de regler, som gælder i dag, samt hvor mange man regner med vil blive berørt af den i fremtiden. Indsamling af statistik er udført via Øresundsbron, undersøgelser omkring specifikke grænsehindringer, TendensØresund, Øresundsregionens statistik og faktaportal samt Statnord, den nordiske grænseregionale statistikdatabase. TendensØresund Statnord https://www.h2.scb.se/grs/ StUDIEBESØg Øresundskomiteen har gennemført studiebesøg i tre forskellige grænseregioner. lille kortrijk- Tournai, morokulien og Bohuslän-Östfold blev besøgt for at se, hvordan man der arbejder med erhvervsspørgsmål og grænsehindringer. Øresundsmodellen - arbejdsproces for et fælles arbejdsmarked IdentIFIkation og prioritering AF grænsehindringer Under rundbordssamtalerne har medlemmer af grænsehindringsarbejdsgruppen samt grænsehindringsforums danske og svenske repræsentanter deltaget. Via et tæt samarbejde med Grænsehindringsforum øges mulighederne for et fælles syn på Øresundsregionens behov, hvilket betyder, at man sammen kan blive enige om løsninger samt koordinere arbejdet med at løfte disse spørgsmål op på nationalt niveau. GrænSEHIndringSarBEjDSgrUPPEn Grænsehindringsarbejdsgruppen består af lokale eksperter fra 16

17 Befolkning Befolkning 3,7 millioner fordelt på 2,5 millioner på den danske side og 1,2 millioner på den svenske. Prognose: 4 millioner i Andelen af ældre vokser i hele Øresundsregionen, med den største stigning på den danske side. Det betyder, at erhvervslivet på begge sider af Øresund vil få behov for arbejdskraft. Pendling I dag pendler godt personer dagligt over Sundet. Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 er pendlingen steget med 600 %. Prognose: Pendlingen stiger til personer i I 2009 var 97 % af de pendlende bosat i Sverige med arbejde i Danmark. 37 % af disse var danskere, 40 % var svenskere. De øvrige er født uden for Sverige og Danmark. I alt er danskere flyttet til Sverige, siden Øresundsbron blev åbnet. I dag bor der i alt danskere på den skånske side, heraf godt i Malmø. De fleste Øresundspendlere fra Skåne arbejder i den danske servicesektor. 78 % af alle pendlere fra den svenske side er ansat i den private sektor; det tilsvarende tal for pendling fra den danske side er 70 %. De fleste, som pendler over Sundet, er mellem 16 og 24 år. 8 % af Malmøs unge i alderen år har arbejde i Danmark. Kilde: TendensØresund 2010, HH prognose HH Øresundsbron Øresundsbron prognose Kilde: Öresundsbron 17

18 begge sider af Sundet inden for spørgsmål vedrørende skat, socialforsikring og arbejdsmarked set ud fra et grænseregionalt perspektiv. gruppen har udviklet løsningsforslag for de otte prioriterede grænsehindringer. Forslagene er siden hen blevet godkendt af Øresundskomiteens forretningsudvalg for derefter at blive taget op via grænsehindringsforum og andre kanaler. ForankringSProcES For færdige løsningsforslag For at løsningsforslagene skal opnå en så bred opbakning som muligt fra erhvervslivet i Øresundsregionen er det vigtigt, at virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, A-kasser og fagforeninger fra begge sider af Sundet stiller sig bag forslagene. Deltagerne i udviklingsarbejdet har derfor fået mulighed for at gennemgå Øresundskomiteens ud kast over identificerede og prioriterede grænsehindringer, før de er gået i trykken. Rapporten skal udtrykke erhvervslivets behov. Med de virksomheder og organisationer, som stiller sig bag forslagene, har Øresundsregionens erhvervsliv mulighed for at løfte disse forslag op til politikere og myndigheder på national niveau. Kobling mellem regionalt og nationalt niveau en form for nærdemokrati på tværs AF landegrænserne Den prioriterede grænsehindring med forankret forslag til løsning løftes op på nationalt politisk niveau via grænsehindringsforum, Øresundskomiteen eller andre regionale aktører. Hvis politikerne på nationalt niveau mener, at spørgsmålet påvirker Øresundsvisionen om et fælles arbejdsmarked og den frie bevægelighed samt er af betydning for regionens og nationens vækst, bør de ud fra løsningsforslaget nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger og bearbejder forslaget. Resultatet af dette arbejde kan føre til en ændring af lovgivningen eller til en aftale på myndighedsniveau over landegrænsen. I arbejdsgruppen bør der endvidere være tilknyttet en deltager fra grænseregionen med særlig viden om grænsehindringen og grænseregionen. Denne person kan fungere som sparringspartner for undersøgerne. Før der træffes beslutning af regeringerne, bør den færdige løsning endvidere kvalitetssikres i regionen, ved at man lader berørte grupper give en form for feedback. Tilbagemeldingen fra det regionale til det nationale og tilbage igen til det regionale, før der træffes beslutning på nationalt niveau, kan betragtes som en form for nærdemokrati, hvor der opnås et fælles perspektiv i hele proceskæden. Denne arbejdsform bør gøres permanent i det grænseregionale grænsehindringssamarbejde mellem Øresundsregionen, grænsehindringsforum og de to nationalstater og opfattes som et forbillede i Norden og Europa for, hvordan man gennemfører grænsehindringsarbejde. Arbejdet fortsætter og udvides For at opnå kontinuitet i grænsehindringsarbejdet bør denne Øresundsmodel gøres permanent og videreudvikles. Muligheder gennem grænse HIndringS, informations og projektløsninger Øresundskomiteens arbejdsgruppe med repræsentanter fra myndigheder på begge sider af Sundet forbliver aktiv og udvides til både at arbejde med grænsehindringer og bidrage til udvikling af information til Øresunddirekts informationskontor og hjemmeside. Arbejdsgruppen skal endvidere fungere i et tæt samarbejde med Interreg IV, når det gælder udvikling af Interreg-projekter på arbejdsmarkedsområdet. ØrESUnDDIrekt Den samlede grænsehindringsliste bliver en vigtig faktor i udviklingen af information til borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre et effektivt grænsehindrings- og informationsarbejde vil Øresundskomiteen og Øresunddirekt samarbejde, når det gælder om at udvikle en fælles myndighedsarbejdsgruppe samt netværksgrupper. Interreg IV A-ØrESUnD Kattegat-Skagerrak Via et tæt samarbejde med Interreg IV får relevante organisationer og myndigheder mulighed for at udvikle integrationsskabende projekter og studier inden for arbejdsmarkedsområdet på tværs af Sundet. Interreg IV A Øresund kattegat- Skagerrak er et naturligt værktøj til håndtering af flere af de udfordringer, som grænsehindringer på arbejdsmarkedet indebærer. Via Interreg kan myndigheder og organisationer få støtte fra EU til udvikling af grænseregionale projekter, som nedbryder barrierer og skaber konkrete løsninger, der letter kontakt over grænsen mellem mennesker, virksomheder og organisationer. EtABlering af en arbejdsmarkedsdelegation Øresundskomiteen arbejder videre ud fra Øresundsmodellen, når det gælder om at forbedre mulighederne for borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre fokus og fælles perspektiv mellem regionen og nationalstaterne i arbejdsmarkedsspørgsmål bør man undersøge muligheden for at udvikle en arbejdsmarkedsdelegation. Det er vigtigt at engagere politikere, ikke bare fra Øresundskomiteen, men også fra Folketinget og Riksdagen, direkte i arbejdet. Det samme gælder repræsentanter fra de to regeringer. Herudover bør der indgå repræsentanter fra svenske og danske arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger samt repræsentanter fra relevante myndigheder. Delegationen bør bestå af politikere, som er medlemmer af Øresundskomiteen, svenske og danske. Folketingspolitikere med tilhørsforhold til regionen, en fra et regeringsparti og en fra oppositionen, bør indgå, og det samme gælder den svenske side, med to svenske riksdagspolitikere med tilhørsforhold til regionen. I kraft af denne delegation får regionen mulighed for, via folketingsog riksdagsrepræsentanter, mere aktivt at forfølge Øresundsregionale arbejdsmarkedsspørgsmål. Øresundskomiteen udvikler forslag til løsninger sammen med de lokale myndigheder og erhvervslivet i regionen. Der arbejdes derefter videre med disse løsninger via Øresundskomiteens egne kanaler, regionens erhvervsliv, Grænsehindringsforum samt repræsentanter på nationalt niveau. 18

19 Beskæftigelsen I 2007 var 1,83 millioner personer beskæftiget i Øresundsregionen. Herudover kommer grænsependlere, som ikke indgår i den nationale statistik. ErHVErVSStrukturen Øresundsregionen gennemgår i lighed med den øvrige vestlige verden en omstrukturering, som betyder, at andelen af beskæftigede i den private servicesektor stiger, mens andelen af beskæftigede inden for fremstillingsindustri og landbrug falder. Der hersker store indbyrdes forskelle mellem sektorerne i Øresundsregionen. I Region Hovedstaden stod fremstillingsindustrien (inklusive byggebranchen) i 2007 for cirka 15 procent af den samlede beskæftigelse, hvilket kan sammenlignes med Region Sjælland og Skåne, hvor fremstillingsindustrien stod for henholdsvis 22 og 23 procent af beskæftigelsen. Region Hovedstaden domineres i stedet af en meget stor andel beskæftigede i den private servicesektor: 48 procent. I region Sjælland og i Skåne står den private service sektor for henholdsvis 36 og 37 procent af beskæftigelsen. SVEnskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn danske SIDE Sverige er det største enkelte ejerland i Danmark målt som andel af ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder med Sverige som oprindelsesland (koncernmoderselskab). I 2007 var næsten 29 procent af de ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder i den danske del af Øresundsregionen beskæftigede på svenskejede arbejdssteder. DanskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn svenske SIDE Før åbningen af Øresundsbron var der godt 200 danskejede arbejdssteder i Skåne. I 2008 var der næsten 700 med cirka personer ansat. BNP Øresundsregionen står for cirka 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede bruttonationalprodukt. Kilde: TendensØresund

20 20

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD SBI-RAPPORT 315 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTIT 1999 SBI-rapporter er beretninger om afsluttede forskningsprojekter. SBI-publikationer

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked

De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked En redegørelse om fjernelse af grænsehindringer fra samarbejdsministrenes særlige repræsentant Poul Schlüter 2005 Indhold Forord 3 Styrket information

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 6/2010 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes på

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere