hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen"

Transkript

1 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010

2 2

3 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet GRÆNSehiNdriNGSKATALOG KAPITEL Kapitel 3. Kapitel 4. Erhvervslivets prioriterede problemer Bopæl i Sverige og arbejde i Danmark kan give problemer med socialforsikringen ved ekstraarbejde i hjemlandet / Bosatte i Danmark med svensk job får problemer ved bijob i bopælslandet / Etårsgrænse for dansk firmabil i Sverige giver stort besvær / Dyrt at opspare pension på begge sider af Sundet / Dyrt og delvist umuligt at flytte pensionskapital / Virksomhederne behøver personlig rådgivning / Dansk løsning omkring svensk firmabil er ikke kommunikeret ud / Pension i nabolandet kan gå tabt, hvis den ikke overvåges Lovgivning ArBEjDSmarkED og A-kASSE Uddannelser/kvalifikationer/autorisationer ikke ligeværdige på begge sider / Ikke-EU-borgere har kun jobmuligheder på den ene side / A-kassetilhørsforhold / Ingen ret til tjenesteledighed ved politisk arbejde / Arbejdsløse kan ikke komme i praktik på den anden side af grænsen / Svenske virksomheder tager ikke lærlinge fra Danmark / Svenskere, som tager lærlingeuddannelser i Danmark, får ingen rejserabatter / Ansøgningsrejse til Danmark refunderes ikke SocIAlforSIkring Forældreorlov beregnes på forskellig vis / Ingen rehabilitering hjemme for grænsegængere Skat Montørreglen anvendes ikke i Danmark Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Andet Offentlige fonde kan ikke agere på tværs af grænsen Information Svært for virksomheder at sammenligne skatter / Kulturelle forskelle både beriger og vanskeliggør integrationen / Uklarheder omkring A-kasse for svenske grænsependlere / Import af slagtedyr fra Danmark hæmmes af attestregler / Indkomstforsikringen bliver tilbage, når du skifter land Markedet Bankoverførsler koster tid og penge / Udlandsporto fordyrer handel mellem landene / Udlandstakster for telefoni trods kort afstand Øvrige begrænsninger Forskellige valutaer giver ulemper... og fordele / Langsom sagsbehandling af ekspertskat / Togforsinkelser skaber store omkostninger / Høje transportomkostninger over Sundet giver ulemper / Studentermedhjælpere findes kun i Danmark Tidligere erfaringer fra Øresundsregionen Medvirkende 3

4 Forord et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst En Øresundsregion med et fælles arbejdsmarked og fri bevægelighed skaber vækst for både Øresundsregionen og de to lande. For at opnå dette forudsættes en fælles forståelse og vilje til at lette forholdene for erhvervslivet og borgere i regionen. Den regionale Øresundsudviklingsstrategi ØRUS, som er udviklet af Øresundskomiteen og dens medlemsorganisationer sam men med relevante aktører i regionen, er en af de fire hjørnepiller i et sammenhængende arbejdsmarked for erhvervslivet og borgerne og er forudsætningen for vækst og udvikling af Øresundsregionen og de to nationalstater. Ifølge OECD s rapport for Region Hovedstaden fra 2009 efterlystes et større samarbejde på tværs af Øresund, hvis regionen vil forblive stærk og konkurrencedygtig på det globale marked. OECD efterlyste også et større engagement på nationalt niveau mellem de to nationalstater til at forbedre vilkårene for et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. I dag vil vi ikke kun fokusere på forhindringer, men også på muligheder, da det er her den store udfordring ligger. Øresundskomiteen har den forgangne periode sat fokus på erhvervslivet i Øresundsregionen, og på hvordan man forbedrer mulighederne for virksomhederne og deres ansatte. Dette har vi gjort gennem debat med deltagelse fra erhvervslivet og arbejdsgiverorganisationerne på begge sider af sundet. Der efter har vi sammen med de regionale myndigheder udviklet fælles forslag til løsninger, og sammen har vi skabt en fælles tilgang til, hvordan vi ønsker, regionen skal udvikles og skabe vækst for både Øresundsregionen samt Sverige og Danmark. I dag oplever vi stor vilje fra de nordiske lande til at løse de grænseoverskridende barrierer, blandt andet har Nordisk Ministerråd, nmr, gennem de nor diske landes regeringer udpeget hver sin repræsentant til grænsehindringsforum, som er et forum, der skal løse op for de grænseoverskridende udfordringer. Vi er glade for at kunne sige, at Øresundskomiteen har et godt samarbejde med grænsehindringsfor um. S ammen hjælper v i hina nd e n med at koordinere arbejdet med grænseudfordringer, og vi har et fælles syn på både udfordringer og forslag til løsninger. Grænsehindringsforums tætte kon takt med de to regeringer har betydet meget for udviklingen i forhold til at nedbryde grænsehindringerne. Samarbejde med den svenske regering har også været et godt eksempel på, hvordan man sammen kan skabe konsensus og udvikle løsninger til erhvervslivet og borgerne i Øresundsregionen. Vi er overbeviste om, at gennem et samarbejde mellem regioner og nationer på tværs af nationale grænser bliver vi et forbillede for andre europæiske grænseregioner. Jerker Swanstein, formand for Øresundskomiteen Vibeke Storm Rasmussen, næstformand for Øresundskomiteen Halldór Asgrimsson, generalsekretær for Nordisk Ministerråd 4

5 5

6 6

7 1

8 SAmmAnHållEn och VArIErAD ArBEtSmArknAD Dette kapitel stammer fra den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, Ørus, side För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbets och bostadsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. med en väl utvecklad infrastruktur har medborgarna redan idag möjlighet att välja var man vill bo och arbeta i Öresundsregionen. landskrona är ett exempel på en stad där 550 personer pendlar till den danska sidan trots att staden inte ligger i brons omedelbara närhet. totalt pendlar ca personer. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. Framtiden innebär att allt färre ska försörja allt fler om vi inte klarar att få fler personer i arbete inom Öresundsregionen. Det kan ske genom höjd förvärvsfrekvens och ökad invandring av personer i arbetsför ålder. regionens stora mångfald beträffande boende, skolor, kultur och natur bör underlätta rekryteringen av arbetskraft till Öresundsregionen jämfört med en mindre arbetskraftsregion. För att klara detta krävs dock en betydande samordning av insatser från olika aktörer i Öresundsregionen Den stora frågan är hur Öresundsregionens arbetsmarknad kommer att utvecklas i ett längre tidsperspektiv. Befolkningsprognoser kombinerade med rimliga antaganden om sysselsättningsnivåer och arbetsproduktivitet ger följande bild. Det ska tilläggas att hänsyn inte tagits till pendlingens påverkan eller proaktiva insatser för att möta problemen. Den bild som framtonar visar den övergripande utmaning som regionen står inför på den framtida arbetsmarknaden. gjorda analyser visar att om Öresundsregionen ska klara samma ekonomiska tillväxt som under de föregående åren, kan regionen komma att stå i en situation av betydande arbetskraftsbrist i framtiden. Hur stor arbetskraftsbristen blir kräver dock fördjupade analyser. Bristen kan riskera att skapa en ökad konkurrens om Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper under perioden i Östdanmark och skåne pendling från skåne till Danmark Östdanmark under 19 eller över 65 år Arbetskommun för pendlare från Skåne Östdanmark år skåne under 19 eller över 65 år skåne år källa: Danmarks Statistik och region Skåne källa: Örestat karta: region Skåne Boendekommun för pendlare från Skåne

9 arbetskraften mellan Skåne och Själland och skapa flaskhalsar inom olika näringar, branscher och yrken. För att möta det framtida arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen måste man betrakta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad vilket gäller både den inomregionala som den internationella rekryteringen av arbetskraft. Bilden av det samlade arbetskraftsbehovet i Öresundsregionen visar på att de största bristyrkena är ungefär desamma på båda sidor Sundet. Både på Själland och i Skåne kommer det framför allt att finnas behov av utbildade inom sjuk och hälsovården, övriga omvårdnadsområden och inom utbildningsområdet. Inom detta område finns det ett stort behov av att attrahera specialister och forskare, då det i framtiden kommer att råda stor brist på dessa kompetenser i Öresundsregionen. Vad det gäller universitets och högskoleutbildade kommer efterfrågan i Skåne att gälla läkare, tandläkare och vissa andra utbildningsgrupper inom vård och omsorg. Det gäller även förskollärare, civilingenjörer och högskoleingenjörer. På den danska sidan finns bristyrkena inom hälso och sjukvård, lärare (folkeskolen), vård och omsorg samt bygg och anläggning. vi måste överhuvudtaget titta på hur förutsättningarna för att jobba och bo är i Bombay, new york, london, Düsseldorf, för det är dem vi konkurrerar med. Stephan müchler, vd Sydsvenska industri och handelskammaren För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och att nedbryta barriärer av regelverk och utbildningar. Validering av svenska och danska utbildningar är idag ett problem, när olika arbetsgivare ska jämföra ansökningar inför anställningar. Exempelvis har social og sundhedsassistent blivit ett legitimationsyrke i Danmark. legitimationskraven är skräddarsydda efter den danska utbildningen, vilket gör att de flesta svenska undersköterskor inte längre kan få anställning som social og sundhedsassistent. Det är besvärande med tanke på att vi idag har stort överskott på sådan arbetskraft i Sverige och motsvarande brist i Danmark. Problemet finns också inom andra yrkesområden som till exempel inom byggsektorn. Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknads och utbildningsstatistiken och att utveckla analys och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. man måste även vara uppmärksam på den globala konkurrensen om arbetskraften. Den kommer troligen att skärpas i framtiden och därmed riskera att förvärra situationen. Pressen på arbetsmarknaden kan dock minska genom lägre ekonomisk aktivitet (lågkonjunktur), ökad inflyttning/invandring, höjd förvärvsfrekvens och ökad arbetsproduktivitet. men oberoende av detta är det uppenbart att något måste göras redan nu. 9

10 utmaningar De beskrivna utvecklingstendenserna ställer regionens arbetskraftsförsörjning inför betydande utmaningar, som sammanfattas i följande punkter: De formella och institutionella hinder och barriärer som försvårar för arbetstagare att bo och arbeta på olika sidor av Öresund, liksom för företagare att anställa personer från andra sidan, måste så långt möjligt tas bort eller minska i betydelse. Det krävs en förstärkt och vidareutvecklad informationsservice till medborgare och företag som ska säkra synligheten för möjligheter till arbete och arbetsmarknad, ge en överblick över ramar och regler, samt understödja en ökad och effektivare samordning av olika resurser. Det krävs en betydande tvärgående samordning av olika aktörers insatser både centralt, regionalt och lokalt på båda sidor Öresund för att säkerställa arbetskrafts och kompetensförsörjningen i Öresundsregionen, bland annat genom att utveckla samarbete kring yrkesutbildningar. Detta gäller både i förhållande till den offentliga sektorn, exempelvis vårdsektorn, som den privata som ska säkra tillväxt och arbetsplatser inom framtida näringar i regionen, exempelvis inom miljöteknik, bioteknik och It. Det måste vara möjligt att utan formella hinder ge tillträde för personer med olika utbildningar, yrkeskompetenser och praktik till regionens alla arbetsplatser oberoende av om färdigheterna förvärvats i Sverige eller Danmark. Det måste lyckas att ta tillvara den betydande resurs som arbetskraften med utländsk bakgrund utgör, inte minst de unga. Detta gäller även personer med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet. Det måste göras särskilda ansträngningar att attrahera arbetskraft från andra delar av världen. Detta gäller främst specialister och forskare inom de gemensamma tillväxt och styrkeområdena medborgarna på båda sidor av Sundet ska uppfatta Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad. gränshinder som begränsar den fria rörligheten i regionen kan också begränsa den fria rörligheten i andra nordiska och europeiska gränsregioner. Eftersom en tredjedel av Europas befolkning lever i gränsregioner, och därmed påverkas av två staters olika regelverk, är det viktigt att gränshinderarbetet koordineras på regional, nordisk och europeisk nivå. antal pendlingar över Öresund Antal pendlare Tågpendlare Bilpendlare Färjor Pendlare med flygbåt källa: tendens Øresund 2010, som bygger på siffror från Øresundsbron, DSB och Örestat Fotnot: Øresundsbrons beräkningar 10

11 StrAtEgISkA InSAtSEr En integrerad arbetsmarknad som erbjuder många olika typer av jobb, är en strategisk förutsättning för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Det är även en viktig förutsättning för befolkningens välfärd och företagens tillväxt. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden krävs strategiska insatser där många olika parter i regionen samverkar: Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, nordiska ministerådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 1. Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 2. Att få anpassat skattesystem, socialförsäkringssystem och A kassesystem så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3. Att skapa ett system som gör det möjligt för motsvarande yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Det er en fordel, hvis vi får vidensdeling og best practice for anerkendelser af uddannelser og merit over sundet Susanne korsgaard, direktør for Hr og intern administration, Ferring Pharmaceuticals A/S i Ørestad Det är behov av att en diskussion förs om den långsiktiga arbetskraftsförsörjningen i regionen med företrädare för statliga myndigheter, regionerna, kommunerna, arbetsgivareorganisationer, arbetstagarorganisationer och Beskæftigelsesregion hovedstaden och sjælland samt arbetsförmedlingen i skåne. initiativet ska ske utifrån det existerande projektet job og kompetencer i Øresundsregionen. Detta kan till exempel ske genom: 1. Att närmare undersöka matchningen mellan utbildning och utbudet av arbetskraft, genom att utveckla ett gemensamt analys och prognosverktyg. 2. Att finna effektivare metoder för regioninvånare med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 3. Att finna effektivare metoder för att behålla och attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet. 4. Att förbättra statistiken och utveckla metoder för att bättre bedöma framtida efterfrågan och utbud av arbetskraft. 5. Att skapa en mångsidig bostadsmarknad med olika typer av boende och upplåtelseformer. 11

12 12

13 2

14 2. Øresundsmodellen Beskrivelse af projektet I denne rapport har vi på opdrag af Nordisk Ministerråd sat fokus på muligheder og grænsehindringer for erhvervslivet i Øresundsregionen. Arbejdet har taget udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi for Øresundsregionen, ØRUS, om et fælles marked for erhvervslivet og borgerne med dets udfordringer og strategiske indsatser under temaet et sammenhængende og varieret arbejdsmarked samt EU s regler om den frie bevægelighed. Også OECD s rapport fra 2009 om København og hovedstadsregionen har været vejledende. I rapporten efterlyses et samarbejde på tværs af Sundet med henblik på at håndtere den globale konkurrence. Blandt andet påpeges betydningen af samarbejde på nationalt niveau for at opnå forenklinger på arbejdsmarkedet, hvilket på sigt er en forudsætning for at skabe et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. Øresundskomiteen har gennem otte rundbordssamtaler og en række interviews med erhvervslivet, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer og private råd giv ningsbureauer diskuteret og identificeret, hvilke grænsehindringer der påvirker erhvervslivet i Øresundsregionen. Derefter har de involverede fået mulighed for at prioritere, hvilke hindringer de anser for de vigtigste at løse. Under vores forarbejde har vi sammen med grænsehindringsgruppen, bestående af lokale myndigheder fra begge sider af Sundet og Øresunddirekt, opstillet en liste over de 50 grænsehindringer, som Øresundskomiteen sammen med Region Skåne tog op i Under dette arbejde har man endvidere gennemgået nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase for at identificere de grænsehindringer, som kan anses for at være relevante for erhvervslivet Rapporten er henvendt til: Erhvervslivet i regionen Politikere og beslutningstagere på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau Mmedier på begge sider af Sundet Formålet med rapporten er at øge integrationen for erhvervslivet i Øresundsregionen ved at udvikle samarbejder mellem virksomheder, arbejdsmarkedets parter i regionen samt mellem myndigheder og politikere på regionalt og nationalt niveau. gennem disse samarbejder skal adgangen til viden og information for erhvervslivet i Øresundsregionen øges.... at få et fælles billede af, hvilke behov der er for erhvervslivet i Øresundsregionen, både på lokalt og nationalt niveau.... ud fra dette billede at skabe forbedringer, som Øresundsregionens erhvervsliv efterspørger.... at etablere en arbejdsproces mellem det lokale og det regionale erhvervsliv, politikere og myndigheder for i fællesskab at løfte grænsehindringsspørgsmål op på nationalt niveau.... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteens grænsehindringsarbejdsgruppe og informationstjenesten Øresunddirekt og Interreg IV A Øresund kattegat-skagerrak... at etablere et tættere samarbejde mellem Øresundskomiteen, Grænsehindringsforum og regeringerne for sammen at løse grænsehindringer for såvel erhvervsliv som borgere.... at betragte dette arbejde som et startskud til en fortsat proces med det formål at fremme væksten i Øresundsregionen og dermed væksten i nationalstaterne Danmark og Sverige. 14

15 Billede 1: Definition af grænsehindringer Oplevet grænsehindring Lovgivning Information Markedet Øvrige begrænsninger Model: Perspektivet er baseret på de to landes erhvervslivs opfattelse af grænsehindringer inden for tre områder: Rrekruttering af medarbejdere fra den anden side af Sundet Etablering af virksomheder på den anden side af Sundet Salg af varer og serviceydelser på den anden side af Sundet Definition af grænsehindringer Under arbejdet med at identificere grænsehindringer er en arbejdsmodel blevet udviklet: Se figur 1. De identificerede grænsehindringer sorterer under og bør løses på forskellige niveauer: LovgIVning Grænsehindringer opstår når to landes lovgivning ikke tager højde for grænseregionale forhold som eksempelvis kan hæmme udviklingen af et fælles marked og dermed væksten i Øresundsregionen. Disse problemer kan løses politisk via lovændringer og overenskomster eller af myndigheder via aftaler. Information I visse tilfælde kan et problem opleves som en grænsehindring, selv om det egentlig drejer sig om et informationsproblem. Ved manglende eller ukorrekt information fra de ansvarlige på området opstår der problemer for erhvervslivet, fordi de ikke har den korrekte information og viden, som de behøver for at handle og træffe beslutninger. Usikkerheden omkring, hvordan man skal forholde sig, skaber hindringer. markedet Grænsehindringer kan løses af markedet selv, uden at lovgivningen behøver blive ændret. Det sker ved udvikling af nye serviceydelser og produkter, der er tilpasset til grænseregionen. Øvrige begrænsninger Endvidere findes der problemer, som ikke er grænsehindringer, men begrænsninger af integrationen. For eksempel kan togforsinkelser være en hindring, men de bør ikke betragtes som en specifik grænsehindring, da de også forekommer inden for det samme lands grænser. Sådan er grænsehindringerne blevet kortlagt For at identificere, hvilke grænsehindringer erhvervslivet oplever, valgte Øresundskomiteen at kortlægge på flere forskellige måder og i forskellige fora. GrænSEHIndringS arbejds gruppe Øresundskomiteen nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de danske og svenske myndigheder på regionalt niveau med særlig viden om grænsehindringsarbejde. Arbejdsgruppen bestod af lokale eksperter fra begge sider af Sundet inden for skat, socialforsikring og arbejdsmarked samt fra Øresunddirekt og Nordisk Ministerråd. BruttolIStE BASEret på de eksisterende grænsehindringern Arbejdsgruppens opgave var i kortlægningsfasen at udarbejde en ny bruttoliste over grænsehindringer for erhvervslivet baseret på allerede identificerede grænsehindringer fra blandt andet Øresundskomiteens og region Skånes grænsehindringsliste samt nordisk ministerråds grænsehindringsdatabase. Under denne kortlægningsfase opdelte arbejdsgruppen grænsehindringer efter lovgivning, informationsproblemer, marked og øv rige begrænsninger. Desuden identificerede man en række løste grænsehindringer. Arbejdsgruppen diskuterede og identificerede ligeledes, hvilke initiativer der er blevet taget for at hjælpe erhvervslivet i Øresundsregionen. 15

16 Øresundsmodellen arbejdsproces FOR et fælles arbejdsmarked Ændret lovgivning Nordisk Ministerråd Grænsehindringsforum Nationale politikere (SE + DK) Arbejdsgruppe Grænsehindringsdatabasen Erhvervsliv Markedet Øresundskomiteen Regionale myndigheder Øresunddirekt Myndigheder Medborgere VirksomHEDSnetværk Øresundskomiteen skabte et virksomhedsnetværk, der deltog i interviews og rundbordssamtaler. Virksomhedsnetværket spillede en stor rolle under identificering og prioritering af grænsehindringer. rundbordssamtaler Øresundskomiteen arrangerede otte rundbordssamtaler med svenske og danske virksomheder, rådgivningsbureauer, A-kasser og fagforeninger for at identificere og prioritere de grænsehindringer, de oplevede som de største. Seks af samtalerne fokuserede på tre områder rekruttering, etablering og marked. Hver samtale blev holdt med fokus på et af tre områder. Samtalen blev afholdt parallelt på begge sider af Sundet, med henholdsvis danske og svenske deltagere. Det drejer sig om de tre områder, arbejdsgruppen betragter som de mest almindelige og vigtigste for erhvervslivet, når man vil krydse en landegrænse. Det er også disse områder, som informationstjenesten oresunddirektbusiness.com arbejder med, når den hjælper erhvervslivet over Sundet. De to øvrige samtaler var ikke koncentreret omkring et emneområde, men henvendte sig til private rådgivningsbureauer, banker, fagforeninger og A-kasser på begge sider af Sundet, som diskuterede grænsehindringer generelt. Under rundbordssamtalerne har deltagerne identificeret og prioriteret, hvilke grænsehindringer de anser for de vigtigste at løse. Grænsehindringsarbejdsgruppen har derefter samlet disse på en fælles liste. InterVIEws For at få de grænsehindringer, vi havde identificeret, bekræftet samt eventuelt finde yderligere hindringer, blev der endvidere gennemført interviews med virksomheder i Øresundsregionen. InDSAmling af statistik For korrekt at beskrive en grænsehindring, er det vigtigt at udarbejde et fælles billede af, hvordan regionen ser ud, hvor mange der påvirkes af de regler, som gælder i dag, samt hvor mange man regner med vil blive berørt af den i fremtiden. Indsamling af statistik er udført via Øresundsbron, undersøgelser omkring specifikke grænsehindringer, TendensØresund, Øresundsregionens statistik og faktaportal samt Statnord, den nordiske grænseregionale statistikdatabase. TendensØresund Statnord StUDIEBESØg Øresundskomiteen har gennemført studiebesøg i tre forskellige grænseregioner. lille kortrijk- Tournai, morokulien og Bohuslän-Östfold blev besøgt for at se, hvordan man der arbejder med erhvervsspørgsmål og grænsehindringer. Øresundsmodellen - arbejdsproces for et fælles arbejdsmarked IdentIFIkation og prioritering AF grænsehindringer Under rundbordssamtalerne har medlemmer af grænsehindringsarbejdsgruppen samt grænsehindringsforums danske og svenske repræsentanter deltaget. Via et tæt samarbejde med Grænsehindringsforum øges mulighederne for et fælles syn på Øresundsregionens behov, hvilket betyder, at man sammen kan blive enige om løsninger samt koordinere arbejdet med at løfte disse spørgsmål op på nationalt niveau. GrænSEHIndringSarBEjDSgrUPPEn Grænsehindringsarbejdsgruppen består af lokale eksperter fra 16

17 Befolkning Befolkning 3,7 millioner fordelt på 2,5 millioner på den danske side og 1,2 millioner på den svenske. Prognose: 4 millioner i Andelen af ældre vokser i hele Øresundsregionen, med den største stigning på den danske side. Det betyder, at erhvervslivet på begge sider af Øresund vil få behov for arbejdskraft. Pendling I dag pendler godt personer dagligt over Sundet. Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 er pendlingen steget med 600 %. Prognose: Pendlingen stiger til personer i I 2009 var 97 % af de pendlende bosat i Sverige med arbejde i Danmark. 37 % af disse var danskere, 40 % var svenskere. De øvrige er født uden for Sverige og Danmark. I alt er danskere flyttet til Sverige, siden Øresundsbron blev åbnet. I dag bor der i alt danskere på den skånske side, heraf godt i Malmø. De fleste Øresundspendlere fra Skåne arbejder i den danske servicesektor. 78 % af alle pendlere fra den svenske side er ansat i den private sektor; det tilsvarende tal for pendling fra den danske side er 70 %. De fleste, som pendler over Sundet, er mellem 16 og 24 år. 8 % af Malmøs unge i alderen år har arbejde i Danmark. Kilde: TendensØresund 2010, HH prognose HH Øresundsbron Øresundsbron prognose Kilde: Öresundsbron 17

18 begge sider af Sundet inden for spørgsmål vedrørende skat, socialforsikring og arbejdsmarked set ud fra et grænseregionalt perspektiv. gruppen har udviklet løsningsforslag for de otte prioriterede grænsehindringer. Forslagene er siden hen blevet godkendt af Øresundskomiteens forretningsudvalg for derefter at blive taget op via grænsehindringsforum og andre kanaler. ForankringSProcES For færdige løsningsforslag For at løsningsforslagene skal opnå en så bred opbakning som muligt fra erhvervslivet i Øresundsregionen er det vigtigt, at virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, A-kasser og fagforeninger fra begge sider af Sundet stiller sig bag forslagene. Deltagerne i udviklingsarbejdet har derfor fået mulighed for at gennemgå Øresundskomiteens ud kast over identificerede og prioriterede grænsehindringer, før de er gået i trykken. Rapporten skal udtrykke erhvervslivets behov. Med de virksomheder og organisationer, som stiller sig bag forslagene, har Øresundsregionens erhvervsliv mulighed for at løfte disse forslag op til politikere og myndigheder på national niveau. Kobling mellem regionalt og nationalt niveau en form for nærdemokrati på tværs AF landegrænserne Den prioriterede grænsehindring med forankret forslag til løsning løftes op på nationalt politisk niveau via grænsehindringsforum, Øresundskomiteen eller andre regionale aktører. Hvis politikerne på nationalt niveau mener, at spørgsmålet påvirker Øresundsvisionen om et fælles arbejdsmarked og den frie bevægelighed samt er af betydning for regionens og nationens vækst, bør de ud fra løsningsforslaget nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger og bearbejder forslaget. Resultatet af dette arbejde kan føre til en ændring af lovgivningen eller til en aftale på myndighedsniveau over landegrænsen. I arbejdsgruppen bør der endvidere være tilknyttet en deltager fra grænseregionen med særlig viden om grænsehindringen og grænseregionen. Denne person kan fungere som sparringspartner for undersøgerne. Før der træffes beslutning af regeringerne, bør den færdige løsning endvidere kvalitetssikres i regionen, ved at man lader berørte grupper give en form for feedback. Tilbagemeldingen fra det regionale til det nationale og tilbage igen til det regionale, før der træffes beslutning på nationalt niveau, kan betragtes som en form for nærdemokrati, hvor der opnås et fælles perspektiv i hele proceskæden. Denne arbejdsform bør gøres permanent i det grænseregionale grænsehindringssamarbejde mellem Øresundsregionen, grænsehindringsforum og de to nationalstater og opfattes som et forbillede i Norden og Europa for, hvordan man gennemfører grænsehindringsarbejde. Arbejdet fortsætter og udvides For at opnå kontinuitet i grænsehindringsarbejdet bør denne Øresundsmodel gøres permanent og videreudvikles. Muligheder gennem grænse HIndringS, informations og projektløsninger Øresundskomiteens arbejdsgruppe med repræsentanter fra myndigheder på begge sider af Sundet forbliver aktiv og udvides til både at arbejde med grænsehindringer og bidrage til udvikling af information til Øresunddirekts informationskontor og hjemmeside. Arbejdsgruppen skal endvidere fungere i et tæt samarbejde med Interreg IV, når det gælder udvikling af Interreg-projekter på arbejdsmarkedsområdet. ØrESUnDDIrekt Den samlede grænsehindringsliste bliver en vigtig faktor i udviklingen af information til borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre et effektivt grænsehindrings- og informationsarbejde vil Øresundskomiteen og Øresunddirekt samarbejde, når det gælder om at udvikle en fælles myndighedsarbejdsgruppe samt netværksgrupper. Interreg IV A-ØrESUnD Kattegat-Skagerrak Via et tæt samarbejde med Interreg IV får relevante organisationer og myndigheder mulighed for at udvikle integrationsskabende projekter og studier inden for arbejdsmarkedsområdet på tværs af Sundet. Interreg IV A Øresund kattegat- Skagerrak er et naturligt værktøj til håndtering af flere af de udfordringer, som grænsehindringer på arbejdsmarkedet indebærer. Via Interreg kan myndigheder og organisationer få støtte fra EU til udvikling af grænseregionale projekter, som nedbryder barrierer og skaber konkrete løsninger, der letter kontakt over grænsen mellem mennesker, virksomheder og organisationer. EtABlering af en arbejdsmarkedsdelegation Øresundskomiteen arbejder videre ud fra Øresundsmodellen, når det gælder om at forbedre mulighederne for borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. For at sikre fokus og fælles perspektiv mellem regionen og nationalstaterne i arbejdsmarkedsspørgsmål bør man undersøge muligheden for at udvikle en arbejdsmarkedsdelegation. Det er vigtigt at engagere politikere, ikke bare fra Øresundskomiteen, men også fra Folketinget og Riksdagen, direkte i arbejdet. Det samme gælder repræsentanter fra de to regeringer. Herudover bør der indgå repræsentanter fra svenske og danske arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger samt repræsentanter fra relevante myndigheder. Delegationen bør bestå af politikere, som er medlemmer af Øresundskomiteen, svenske og danske. Folketingspolitikere med tilhørsforhold til regionen, en fra et regeringsparti og en fra oppositionen, bør indgå, og det samme gælder den svenske side, med to svenske riksdagspolitikere med tilhørsforhold til regionen. I kraft af denne delegation får regionen mulighed for, via folketingsog riksdagsrepræsentanter, mere aktivt at forfølge Øresundsregionale arbejdsmarkedsspørgsmål. Øresundskomiteen udvikler forslag til løsninger sammen med de lokale myndigheder og erhvervslivet i regionen. Der arbejdes derefter videre med disse løsninger via Øresundskomiteens egne kanaler, regionens erhvervsliv, Grænsehindringsforum samt repræsentanter på nationalt niveau. 18

19 Beskæftigelsen I 2007 var 1,83 millioner personer beskæftiget i Øresundsregionen. Herudover kommer grænsependlere, som ikke indgår i den nationale statistik. ErHVErVSStrukturen Øresundsregionen gennemgår i lighed med den øvrige vestlige verden en omstrukturering, som betyder, at andelen af beskæftigede i den private servicesektor stiger, mens andelen af beskæftigede inden for fremstillingsindustri og landbrug falder. Der hersker store indbyrdes forskelle mellem sektorerne i Øresundsregionen. I Region Hovedstaden stod fremstillingsindustrien (inklusive byggebranchen) i 2007 for cirka 15 procent af den samlede beskæftigelse, hvilket kan sammenlignes med Region Sjælland og Skåne, hvor fremstillingsindustrien stod for henholdsvis 22 og 23 procent af beskæftigelsen. Region Hovedstaden domineres i stedet af en meget stor andel beskæftigede i den private servicesektor: 48 procent. I region Sjælland og i Skåne står den private service sektor for henholdsvis 36 og 37 procent af beskæftigelsen. SVEnskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn danske SIDE Sverige er det største enkelte ejerland i Danmark målt som andel af ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder med Sverige som oprindelsesland (koncernmoderselskab). I 2007 var næsten 29 procent af de ansatte på udenlandsk ejede arbejdssteder i den danske del af Øresundsregionen beskæftigede på svenskejede arbejdssteder. DanskejEDE ArBEjDSStEDEr på DEn svenske SIDE Før åbningen af Øresundsbron var der godt 200 danskejede arbejdssteder i Skåne. I 2008 var der næsten 700 med cirka personer ansat. BNP Øresundsregionen står for cirka 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede bruttonationalprodukt. Kilde: TendensØresund

20 20

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden side af sundet?

Læs mere

HINDRINGER FOR EN INTEGRE-

HINDRINGER FOR EN INTEGRE- Øresundskomiteen og Øresunddirekt HINDRINGER FOR EN INTEGRE- RET ØRESUNDSREGION 28. JUNI 2012 KOLOFON Forfatter: Svend Torp Jespersen og Elin Bergman Kunde: Øresundskomiteen og Øresunddirekt Dato: 28.

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Det er nødvendigt at få afklaret svarene på tre helt afgørende spørgsmål: Hvad er det overordnede mål, der tilsigtes med udviklingen af regionen?

Det er nødvendigt at få afklaret svarene på tre helt afgørende spørgsmål: Hvad er det overordnede mål, der tilsigtes med udviklingen af regionen? Kronik til Berlingske Tidende Øresundsregionen - Drøm eller vision? Af professor Ole Bjørn, KPMG Forhåbningen Med bygningen af broen over Øresund blev der skabt store forventninger til, at dette imponerende

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN L i v o g a r b e j d e Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man går med tanker om at få en dagligdag på begge sider af Øresund? Denne artikel giver

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 3. opfølgning - Juni 2005 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Erhvervslivetsh Øresundsindeksh. hnäringslivets höresundsindex

Erhvervslivetsh Øresundsindeksh. hnäringslivets höresundsindex Erhvervslivetsh Øresundsindeksh hnäringslivets höresundsindex 2002 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics & Inregia Maj 2002 & Erhvervslivets Øresundsindeks -

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning. europæiske storbyer

Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning. europæiske storbyer Komparativ analyse af indkomst ved arbejde i Øresundsregionen, herunder en sammenligning med udvalgte europæiske storbyer Juli 2013 Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i relation til denne rapport er:

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Status på Øresundsintegrationen anno 2014

Status på Øresundsintegrationen anno 2014 Status på Øresundsintegrationen anno 2014 RESUME Det Sydsvenske Handelskammer og Dansk Erhverv har siden indvielsen af Øresundsbroen jævnligt målt og analyseret integrationsgraden imellem den danske og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere