Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B"

Transkript

1 Energiafgifter 2020 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

2 2

3 FORORD Udgifterne til energiafgifter har siden de grønne afgifter blev indført i 1995 været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder i Danmark. Det er derfor af største betydning, at virksomhederne får optimeret deres godtgørelse af energiafgifter. Afgiftsreglerne er komplicerede, og vi har erfaring med, at mange virksomheder stadig ikke udnytter alle mulighederne for at optimere afgiftsbelastningen. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning, der indeholder en beskrivelse af de mest almindelige energiafgifts- og godtgørelsesregler. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser. Vejledningen er opdateret i januar Januar 2020 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Energiafgifter 6 3. Godtgørelse af energiafgifter Hvad er let proces? Betingelser for godtgørelse af energiafgift 7 4. Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand Rumvarme Opvarmning af vand Komfortkøling Energi anvendt til private formål Genvinding af varme (overskudsvarme) Hvor stor en andel af afgiften kan godtgøres? Særligt for landbrug m.v Fordeling (måling) af energiforbrug Kvadratmeterafgift (rumvarme) 8.2. Særligt for elektricitet Forbrug af små mængder varmt vand Godtgørelse af energiafgift med tilbagevirkende kraft Særregler for elafgift Generelle regler Liberale erhverv særlige regler Udlejere El til rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand Motorbrændstof Landbrug Skematisk oversigt over godtgørelsesreglerne for motorbrændstof Elfremstilling Dokumentation og angivelse Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter Nettoafregning Forældelse Udvalgte miljøafgifter Vandafgift NO x-afgift Svovlafgift Bilag 27 4

5 Indledning 1. INDLEDNING Denne publikation er tænkt som en generel gennemgang af godtgørelsesreglerne for energi- og CO 2-afgifter og giver derfor ikke svar på alle afgiftsmæssige spørgsmål. Vi anbefaler derfor at kontakte vores energiafgiftsrådgivere i skatteafdelingen for at få hjælp til konkrete afgiftsmæssige problemstillinger. Vejledningen henvender sig til almindelige momsregistrerede virksomheder, der anvender energi til let proces dvs. energiforbrug, der ikke er omfattet af reglerne om tung proces jf. bilag 1 til CO 2-afgiftsloven. Reglerne om energi, der anvendes til tung proces, er derfor ikke medtaget i vejledningen. De specielle opgørelsesregler, der gælder for el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker og fjernvarmeværker er heller ikke omtalt i vejledningen. Det er dog altid muligt at kontakte skatteafdelingen vedrørende disse regelsæt. På baggrund af de spørgsmål og problemstillinger vi oftest støder på i vores daglige rådgivning, kan vi se, at særligt disse områder volder vanskeligheder: Ændringer i afgiftssatser Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergi Elradiatorer, vandvarmere og komfortkøling Energi, der både bruges erhvervsmæssigt og privat Opsætning af målere Godtgørelse af vandafgift Opgørelse af overskudsvarme Mulighed for tilskud til CO 2-afgiften Energi, der anvendes til motorbrændstof. 5

6 Energiafgifter 2. ENERGIAFGIFTER Der er afgifter på de fleste energiprodukter, som almindelige momsregistrerede virksomheder anvender enten til procesformål eller til opvarmning. En del af energiafgiften kan godtgøres, mens en stor del ikke er godtgørelsesberettiget. Der er energi- og CO 2-afgift på disse brændsler (herunder fjernvarme): Benzin og olieprodukter Kulprodukter Naturgas. Der er energiafgift på: Elektricitet. Herudover er både brændsler og elektricitet som oftest belastet med svovlafgift og NOXafgift. Afgiftssatserne for brændselsprodukter fremgår af bilag 1 bagerst i folderen. 6

7 Godtgørelse af energiafgifter 3. GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af en del af de afgifter, der belaster deres brændsels- og elforbrug, hvis energien anvendes til procesformål (let proces). Derimod er det som udgangspunkt ikke muligt at få godtgørelse for CO 2-afgiften. Virksomheder, der ikke er momsregistrerede, kan med få undtagelser ikke få godtgjort energiafgifter Hvad er let proces? Med let proces menes den energi, der anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, herunder energi anvendt til lys, drift af pc og andre maskiner. Let proces omfatter ikke energi, som anvendes til varme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Let proces omfatter heller ikke energi anvendt til aktiviteter, som direkte fremgår af proceslisten i CO 2-afgiftsloven (særligt energitunge processer). Godtgørelse af energi anvendt til disse energitunge processer følger et andet regelsæt, som ikke er behandlet i denne vejledning Betingelser for godtgørelse af energiafgift 1. Energiafgiften godtgøres i samme omfang, som der er fradrag for momsen i virksomheden 2. Energien skal forbruges af virksomheden, dvs. energiafgift godtgøres ikke af energi, der videresælges f.eks. til lejere 3. Energien må som hovedregel ikke anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt til komfortkøling 1 - f.eks. aircondition 4. Energiafgiften godtgøres som hovedregel ikke, hvis energien anvendes til motorbrændstof herunder til stationære motorer. Ad 1 Hvis virksomheden både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der kun ret til godtgørelse af den del af energien, der anvendes til de momspligtige aktiviteter. Hvis der ikke sker direkte måling - via en afregningsmåler - af den energi, der anvendes til de momspligtige aktiviteter, er det som udgangspunkt virksomhedens momsfradragsprocent, der skal anvendes til fordelingen. 1 Se dog afsnit 9.4 Elforbrug til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling 7

8 Godtgørelse af energiafgifter Ad 2 Udlejere, der er frivilligt momsregistrerede for udlejning af fast ejendom, kan ikke få godtgørelse af energiafgiften af energi, der forbruges af lejerne. Afgifterne kan i ste det viderefaktureres 2 til lejerne, som evt. kan få godtgørelse for en del af afgifterne. Se yderligere under afsnit 9.3. Udlejere kan dog få godtgørelse for afgiften af el, der bruges til belysning m.v. i trappeopgange og udenomsarealer m.v., hvis udgiften hertil ikke viderefaktureres særskilt til lejerne. Det skyldes, at udlejeren i denne situation anses som den, der har forbrugt elektriciteten. Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse kan også få godtgørelse af elafgiften af elforbrug, der er anvendt i forbindelse med den momspligtige udlejning. Det skyldes, at man anser disse virksomheder for at være slutforbruger af elektriciteten. Der gælder særlige regler for campingpladser og lystbådehavne. Reglerne gennemgås ikke yderligere her. Ad 3 Som hovedregel gælder, at momsregistrerede virksomheder ikke kan få godtgjort energiafgift af energiforbrug, der anvendes til rumvarme/opvarmning af vand samt til komfortkøling. Reglerne for rumvarme m.v. er beskrevet nærmere i afsnit 4. Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand. Ad 4 Der er som hovedregel ikke ret til godtgørelse af afgift på olie og gas, der bruges som motorbrændstof. Det gælder også for motorbrændstof til stationære motorer. Der gælder dog særlige regler for landbrugsvirksomheder herunder virksomheder inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl. Se særskilt afsnit om Motorbrændstof afsnit Det kræver dog en særskilt registrering i forbindelse med den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom. 8

9 Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand 4. RUMVARME, KØLING AF LOKALER OG OPVARMNING AF VAND Som hovedregel er der ikke godtgørelse for energiafgifter, der anvendes til rumvarme, varmt brugsvand og køling af lokaler, den såkaldte komfortkøling. Siden 1. januar 2012 har der dog været mulighed for at få godtgørelse for en mindre del af energiafgiften, hvis der anvendes elektricitet til rumvarme og/eller komfortkøling og varmt brugsvand jf. beskrivelsen heraf under afsnit 9.4. Bruges der andre energiprodukter som f.eks. gas eller olie til rumvarme og/eller til komfortkøling, er der ikke ret til godtgørelse af energiafgiften Rumvarme Ved rumvarme forstås energi, der bruges til at opvarme virksomhedens lokaler til f.eks. produktion, lager, salg, kontorer, hotelværelser og teknikrum. Følgende former for rumopvarmning anses dog som procesenergi. Derfor kan energiafgiften af energi anvendt til disse formål godtgøres: Opvarmning af lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer Opvarmning i forbindelse med visse procesformål Opvarmning af malekabiner Opvarmning af trætørrestuer Opvarmning af staldbygninger Opvarmning af lokaler til lagring af ost og spegepølser Opvarmning i særlige anlæg til fremstilling af varer, hvor temperaturen er mindst 10 grader højere end det omgivende rum Opvarmning af særligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokalet Varme til tung-proceslokaler, som f.eks. væksthuse, smeltning af jern og stål Opvarmning til udtørring af byggematerialer i forbindelse med byggeri Opvarmning over 45 grader til fremstilling af varer i særlige rum Opvarmning af lokaler, hvor der foretages hærdning af armeret hærdeplast dog maks. ¹/ 3 af forbruget Opvarmning af vand Der er som udgangspunkt ikke mulighed for godtgørelse af energiafgift af energi, der anvendes til opvarmning af vand. 9

10 Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand Ved varmt vand i denne forbindelse forstås vand, der bruges til f.eks. rengøring af lokaler og produktionsanlæg, bad, opvask og vask af hænder m.v. Fra 1. januar 2012 er der dog mulighed for at få godtgørelse for en mindre del af energiafgiften, hvis der anvendes elektricitet til opvarmning af vand, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 9.4. Undtagelse ved opvarmning af varmt vand Energi til opvarmning af vand, der anvendes til disse formål, anses som godtgørelsesberettiget procesenergi: Rengøring i særlige anlæg Rengøring af tanke og lukkede produktionsanlæg cip-rengøring Staldbygninger Rengøring af genbrugsemballage Vask og rensning af tekstiler Rengøring på slagterier Komfortkøling Med virkning fra 1. januar 2012 er energiafgift på el forbrugt til komfortkøling delvist godtgørelsesberettiget. Ved komfortkøling forstås f.eks. klimaanlæg eller airconditionanlæg, hvor kølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort. Af momsregistrerede virksomheder, der i særdeleshed er berørt af denne regel, nævnes: Detailhandlen Forretningscentre og hoteller m.v. Kontor/administrationsbygninger m.v. Kulde anvendt til procesformål Der er dog stadig godtgørelse for energi, som anvendes til køling til andre formål end personers komfort. Det betyder, at energi, der indgår i produktionsprocesser som f.eks. køling i forbindelse med vareproduktion eller opbevaring af fødevarer i kølerum, er godtgørelsesberettiget. Det samme gælder køling i serverrum, hvor der ikke opholder sig personer. Hvis køleanlægget også indeholder et varmelegeme og dermed også kan opvarme rummet (såkaldt reversibel varmepumpe), vil der dog som udgangspunkt kun være ret til godtgørelse efter reglerne om rumvarme og komfortkøling. Se nærmere under afsnit

11 Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand Køling i forbindelse med f.eks. opbevaring af fødevarer i kølerum og køleanlæg giver også adgang til godtgørelse af afgiften. "Walk-in"-køling, hvor kølingen sker af hensyn til f.eks. frugt, grønt eller mejerivarer og ikke af hensyn til kunder eller personale, anses som proces og giver adgang til godtgørelse af afgiften. Energiforbrug til drift af ventilatorer, pumper m.v., der skal føre kølingen/kulden frem til lokaler, hvor der foregår produktionsprocesser, er godtgørelsesberettiget procesforbrug. Det samme gælder energiforbruget til drift af ventilatorer, pumper m.v., der fører kulden frem til lokaler, der køles af komforthensyn, idet "transporten" af energien er let proces, mens energiforbruget til selve kølingen anses for at være komfortkøling. 11

12 Energi anvendt til private formål 5. ENERGI ANVENDT TIL PRIVATE FORMÅL Energiafgift af energi anvendt til private formål kan aldrig godtgøres. Der kan f.eks. være tale om energi anvendt til boligformål enten til virksomhedsejeren eller til medarbejdere. Hvis virksomheden og bolig forsynes med energi fra samme anlæg/ledningsnet, skal der ske en fordeling af forbruget. Fordelingen kan ske ved måling, men der er ikke krav om konkret måling af den del af energien, der anvendes til private formål. Den private andel af energien pr. år kan beregnes på grundlag af disse standardsatser: 80 kwh pr. m 2 til opvarmning kwh til varmt vand for 1-4 personer kwh til lys og husholdning for lejligheder kwh til lys og husholdning for parcelhuse For et 1-familiehus på m 2 fastsættes olieforbruget til liter For et 1-familiehus på m 2 fastsættes gasforbruget til m 3. 12

13 Genvinding af varme 6. GENVINDING AF VARME (OVERSKUDSVARME) Der skal betales afgift af overskudsvarme, som stammer fra en godtgørelsesberettiget proces, hvis overskudsvarmen udnyttes ved hjælp af særlige installationer. Afgiften af overskudsvarme betales ved, at godtgørelsen for energiafgiften nedsættes. Reguleringssatsen er den samme, uanset om der anvendes elektricitet, gas, kul eller olie. Der skal ikke betales overskudsvarmeafgift i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september, hvis virksomheden selv udnytter overskudsvarmen. Hvis overskudsvarmen derimod sælges, skal der betales overskudsvarmeafgift hele året. Afgiften for overskudsvarme, der sælges, udgør 33% af vederlaget herfor. Afgiften af overskudsvarme, der anvendes af virksomheden selv, udgør i 2020 DKK 52,10/GJ for varme fra lette processer. Satserne for overskudsvarme for perioden 2017 til 2020 fremgår af dette skema År DKK/GJ , , , ,10 13

14 Hvor stor en andel af afgiften kan godtgøres? 7. HVOR STOR EN ANDEL AF AFGIFTEN KAN GODTGØRES? Bortset fra EU s minimumssats på 0,4 øre pr. kwh, godtgøres afgiften på el for virksomheders forbrug til let proces fuldt ud. I 2020 godtgøres elafgift således med i alt 88,8 øre pr. kwh. På samme måde kan størstedelen af afgiften på brændsler i form af olie, gas og kul godtgøres. Dog skal der betales afgift på DKK 4,50/GJ af energiprodukterne. Denne afgift kaldes procesafgift, og det er EU s minimumsafgift på brændsler. Afgift på brændsler forbrugt til procesformål godtgøres således i 2020 med 92,07%. Afgifts- og godtgørelsessatserne for el og for udvalgte brændsler for perioden 2017 til 2020 fremgår af bilag 2 og kan ligeledes findes i Beierholms app Særligt for landbrug m.v. For virksomheder, der beskæftiger sig med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl, gælder der særlige regler for godtgørelse af energiafgifter på brændsler. Afgiftsgodtgørelsen af olie, gas og kul til procesformål, herunder motordrift, udgør 98,2% for disse virksomheder. Afgiftsgodtgørelsen på disse energiprodukter er således kun nedsat med 1,8% for landbrugsvirksomheder. Det er dog kun muligt at få godtgørelse af olieafgift til motordrift, hvis der anvendes farvet olie. 14

15 Fordeling (måling) af energiforbrug 8. FORDELING (MÅLING) AF ENERGIFORBRUG Hvis energien anvendes til både procesformål og ikke-procesformål (rumvarme, varmt vand og komfortkøling), skal der ske en fordeling af energiforbruget. For brændsler (gas, olie m.v.) er det som udgangspunkt energien til procesformål, der skal måles. Målingen skal foretages på det sted, hvor energien overgår til procesformål. I disse tilfælde kan der dog i stedet måles på forbruget til ikke-procesformål forbrug: Hvis energien anvendes til damp eller hedtvandsanlæg Hvis ikke-procesforbruget udgør mindre end 200 GJ årligt Hvis ikke-procesforbruget udgør mindre end 10% af den samlede varmefremstilling Kvadratmeterafgift (rumvarme) I stedet for at måle den godtgørelsesberettigede energi forbrugt til procesformål kan man vælge at betale afgift af energi forbrugt til rumvarme efter lokalets størrelse. I så fald beregnes afgiften af energiforbruget til rumvarme med DKK 10 pr. m 2 pr. måned. Hvis der f.eks. bruges el til opvarmning af lokaler, skal den beregnede kvadratmeterafgift fradrages i elafgiften, inden beløbet anføres på momsangivelsen. For rum over 100 m 2 er det en betingelse, at det kan sandsynliggøres, at betaling efter kvadratmeterreglen er mindst lige så stor, som hvis afgiften af energi til rumvarme blev opgjort på grundlag af en egentlig måling. Kvadratmeterafgiften for rumvarme kan anvendes, uanset hvilket energiprodukt der bruges i virksomheden. Afgiften omfatter ikke forbrug af varmt vand Særligt for elektricitet Udgangspunktet er, at elektricitet, der forbruges i virksomheden, er til procesformål. Hvis der også bruges elektricitet til drift af vandvarmere, el-radiatorer m.v. til rumvarme, varmt vand og/eller komfortkøling, kan der vælges en af følgende 4 metoder til at opgøre den afgift, som der ikke fuldt ud er godtgørelsesberettiget: 15

16 Fordeling (måling) af energiforbrug 1. Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i anlægget, opgjort efter særskilt måler 2. Den fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1, og omregnet til kwh 3. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned. For en radiator med en effekt på f.eks. 800 W beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer således: 800 W x 350 timer = watt-timer = 280 kwh pr. måned 4. Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid. Afgiften af det målte/beregnede forbrug til varmefremstilling m.v. fratrækkes i den godtgørelsesberettigede elafgift, inden beløbet anføres på momsangivelsen. Se dog afsnit 9.4. vedrørende delvis godtgørelse for afgift på el forbrugt til rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand. Man kan også vælge at betale afgiften af el anvendt til rumvarme m.v. som en kvadratmeterafgift, jf. afsnit 8.1. Det gælder generelt, at måling af det ikke-godtgørelsesberettigede energiforbrug, vil være langt den billigste løsning i forhold til de ovenfor nævnte alternativer Forbrug af små mængder varmt vand Hvis samme forsyningsnet anvendes til varmt brugsvand og varmt vand til procesformål, kan forbruget af det varme brugsvand fastsættes efter et skøn, hvis det faktiske forbrug er mindre end 50 GJ årligt. Det skal kunne sandsynliggøres, at der mindst betales den samme afgift som ved en direkte måling. Som en tommelfingerregel kan der regnes med et forbrug på 0,2 GJ varmt vand pr. måned pr. ansat. Hvis det varme vand også bruges til badning, skal der regnes med et større forbrug pr. ansat. Hvis der er tale om en enkelt varmtvandshane på et varmtvandsnet, der i øvrigt anvendes til procesformål, og hanen kun anvendes sporadisk, kan hele energiforbruget anses for procesenergi Godtgørelse af energiafgift med tilbagevirkende kraft Virksomheder, der har anvendt de ovenfor beskrevne standardsatser til at opgøre den del af energiforbruget, som ikke er godtgørelsesberettiget, har mulighed for efterfølgende at opsætte målere og anvende ét års måleresultat for de 3 foregående år, regnet fra det tidspunkt, hvor målingen starter. 16

17 Fordeling (måling) af energiforbrug Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan foretages regulering: Regulering kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen Regulering kan højst ske for afgiftsperioder op til 3 år før den periode, hvor der først er foretaget korrekt måling Reguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighed Reguleringsbeløbet skal overstige DKK , dvs. kun beløb over DKK udbetales Reguleringsbeløb over DKK skal være attesteret af revisor Målingerne skal dokumenteres i form af registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders periode Virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold i måleperioden skal være uændrede i forhold til de foregående år, der ønskes regulering for. 17

18 Særregler for elafgift 9. SÆRREGLER FOR ELAFGIFT 9.1. Generelle regler Momsregistrerede virksomheders elforbrug er som udgangspunkt procesenergi og er derfor også godtgørelsesberettiget, medmindre elektriciteten anvendes til rumvarme eller opvarmning af vand eller til komfortkøling, som kun godtgøres delvist. 1. januar 2014 blev elafgiftsreglerne væsentligt forenklet i forhold til tidligere. Det skyldes, at alle afgifter, der tidligere var knyttet op på el, nu er slået sammen til én afgiftssats. Samtidig er godtgørelsesreglerne forenklet, så hele afgiften nu godtgøres dog bortset fra EU s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kwh. For at lette virksomhedernes administrative arbejde med godtgørelse af energiafgifter, er der krav om, at det på fakturaen fra el-leverandøren tydeliggøres, hvilken andel af elafgiften der kan godtgøres. Fra 1. april 2016 har det været et krav for godtgørelse af elafgift, at købers CVR-nr. fremgår af fakturaen fra leverandøren. Hvis køber har en købsaftale med el-leverandøren, skal det yderligere fremgå af denne aftale, at køber er en momsregistreret virksomhed, ligesom købers CVR-nr. skal fremgå af selve aftalen. Virksomheder med delvis fradragsret skal korrigere godtgørelsen af elafgift med momsfradragsprocenten. Satserne for elafgift og godtgørelsessatserne for perioden 2017 til 2020 fremgår af bilag Liberale erhverv særlige regler Selvom elforbruget vedrører virksomhedens momspligtige omsætning, kan visse virksomheder inden for de liberale erhverv ikke få godtgjort elafgiften. Bilag 1 til elafgiftsloven indeholder en liste over de virksomheder, som på trods af momsregistrering ikke kan få godtgjort elafgift til procesformål. Det gælder følgende virksomheder: Advokater Arkitekter Bureauer Landinspektører Mæglere Reklamevirksomheder Revisorer Rådgivende ingeniører. Siden 1. januar 2012 har disse virksomheder dog kunnet få godtgjort en del af det elforbrug, der anvendes til rumopvarmning, opvarmning af vand og til komfortkøling jf. afsnit

19 Særregler for elafgift Fra 1. januar 2017 har forlystelsesvirksomheder ikke længere været omfattet af Bilag 1 i elafgiftsloven om liberale erhverv. Det indebærer, at forlystelsesparker, sommerlande, tivolier, legelande, vandlande, biografer, teatre, cirkusser m.v. kan få godtgjort elafgift efter de almindelige godtgørelsesregler. Det er vedtaget, at Bilag 1 til elafgiftsloven bortfalder fra 1. januar Herefter vil alle liberale erhverv kunne få godtgjort elafgift efter de almindelige godtgørelsesregler Udlejere Udlejere, der er frivilligt momsregistrerede for udlejning af fast ejendom, kan ikke få godtgørelse af afgiften af el, der forbruges af lejerne. Afgiften kan i stedet viderefaktureres 3 til lejerne, som evt. kan få hel- eller delvis godtgørelse for afgiften. Det er således de momsog afgiftsmæssige forhold hos lejerne, der afgør, om afgiften kan godtgøres. Udlejere kan dog få godtgørelse for afgiften af el, der bruges til belysning m.v. i trappeopgange og udenomsarealer m.v., hvis udgiften hertil ikke viderefaktureres særskilt til lejerne. Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse kan også få godtgørelse af elafgiften af elforbrug, der er anvendt i forbindelse med den momspligtige udlejning. Det skyldes, at man anser disse virksomheder for at være slutforbruger af elektriciteten. Der gælder særlige regler for campingpladser og lystbådehavne. Disse regler gennemgås ikke yderligere her El til rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand Der er ikke godtgørelse efter de almindelige procesregler for el, der anvendes: Til fremstilling af varmt vand i vandvarmere og varmepumper og I elektriske radiatorer, strålevarmeanlæg, varmeblæsere, konvektionsovne, varmepumper og lignende anlæg beregnet til rumopvarmning, og/eller Til fremstilling af komfortkøling, såsom airconditionanlæg. Som rumvarme anses også opvarmning af indgangspartier - såkaldte varmetæpper - i f.eks. forretninger og portsluser til lagerlokaler. 3 Det kræver dog en særskilt registrering i forbindelse med den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom. 19

20 Særregler for elafgift Alle momsregistrerede virksomheder, der anvender el til opvarmning af rum og vand og til komfortkøling, kan få godtgjort en del af elafgiften af elforbruget hertil. Det gælder også virksomheder inden for liberale erhverv, som ellers er afskåret muligheden for godtgørelse af afgift på el, som er forbrugt i forbindelse med proces som f.eks. belysning og drift af maskiner og computere. Den andel, som virksomhederne kan få godtgjort, udgør for perioden 2017 til 2020: År Øre pr. kwh , ,7 Fra , , ,2 Satserne reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset. Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker måling af forbruget. Dog kan forbruget opgøres efter standardsatser, jf. metode 1-4 i afsnit 8,2, hvis det kan godtgøres, at virksomheden herved ikke får en større godtgørelse af elafgift end ved direkte måling af el forbruget. Alle momsregistrerede virksomheder kan få denne delvise godtgørelse. Det gælder også for virksomheder inden for liberale erhverv (de såkaldte bilagsvirksomheder) - herunder advokat- og revisionsfirmaer, reklamebureauer, landinspektører, ejendomsmæglere og rådgivende ingeniører. For disse virksomheder er det dog et krav for delvis godtgørelse af elafgiften, at der sker direkte måling af det elforbrug, der medgår til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Standardsatserne kan derfor ikke anvendes for disse virksomheder. 20

21 Motorbrændstof 10. MOTORBRÆNDSTOF Der er som hovedregel ikke godtgørelse for afgift af olie og gas, der bruges som motorbrændstof. Det gælder også for motorbrændstof til stationære motorer. Eksempler på forbrug af motorbrændstof, hvortil der ikke er godtgørelse: Registrerede køretøjer - f.eks. biler Kompressorer Generatorer Entreprenørmaskiner Trucks Stationære motorer Landbrug Der gives dog godtgørelse for afgift af olie og gas, der bruges ved mark- og skovarbejde og lignende, dvs. ved aktiviteter inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl. Landbrugsvirksomheder m.v. kan kun få godtgørelse af olieafgiften til motordrift, hvis der anvendes farvet olie. Landbrugsvirksomheder kan dog ikke få godtgørelse, hvis motorbrændstoffet anvendes til registrerede motorkøretøjer, som f.eks. person- og varebiler. Desuden er motorbrændstof, der anvendes af fly, skibe og tog godtgørelsesberettiget Skematisk oversigt over godtgørelsesreglerne for motorbrændstof I dette skema vises godtgørelsesreglerne for afgift af energi til motorbrændstof: Hovedregel for godtgørelse af olie- og gasafgift 0% Olie- og gasafgift til landbrugsaktiviteter 98,2% Olie- og gasafgift til jernbane- og færgedrift samt anden erhvervsmæssig sejlads 100% Olie- og gasafgift til afprøvning af skibsmotorer ved fremstilling heraf 100% Hovedregel for godtgørelse af CO 2-afgift 0% CO 2-afgift til landbrugsaktiviteter 0% CO 2-afigift jernbanetransport 0% CO 2-afgift til færgedrift og anden erhvervsmæssig sejlads 100% 21

22 Motorbrændstof Elfremstilling Energiafgiften på brændstof, der anvendes i generatorer til fremstilling af el, kan under visse betingelser godtgøres. Det er bl.a. en betingelse, at anlægget bliver registreret som elproducent efter elafgiftsloven, og at der betales elafgift af den del af elproduktionen, der ikke er godtgørelsesberettiget. Denne bestemmelse tager sigte på momsregistrerede virksomheder med anlæg til fremstilling af el til eget brug på f.eks. byggepladser og grusgrave m.v. De nærmere regler herfor gennemgås ikke yderligere her. 22

23 Dokumentation og angivelse 11. DOKUMENTATION OG ANGIVELSE Som dokumentation for, at virksomheden har afholdt udgifter til energiafgifter, skal der kunne fremlægges en faktura, der opfylder fakturakravene. Fakturaen anvendes derfor også som grundlag ved opgørelsen af den godtgørelsesberettigede energiafgift. Hvis virksomheden ikke kan fremvise forskriftsmæssig faktura, er den som udgangspunkt afskåret fra godtgørelse. Virksomheder med årsafregning kan dog på baggrund af aconto fakturaer løbende få godtgjort energiafgifterne. Når årsopgørelsen modtages, skal der på baggrund heraf foretages en korrektion af de i årets løb godtgjorte afgifter. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke for godtgørelse af elafgift. Her kan der som hovedregel først opnås godtgørelse, når der foreligger en faktura over det faktiske forbrug af elektricitet. Aconto fakturering kan derfor som udgangspunkt ikke udgøre retmæssig dokumentation for godtgørelse af elafgift. Hvis virksomhedens årlige elforbrug pr. afregningsmåler er mindre end kwh, kan virksomheden få godtgjort elafgiften på baggrund af aconto fakturering. Det er dog en betingelse, at elafgiften vedrørende aconto forbruget er specificeret på aconto faktureringen. Hvis det faktiske elforbrug afviger fra aconto faktureringen, skal virksomheden regulere differencen i forbindelse med modtagelse af årsopgørelsen fra elforsyningsvirksomheden. Energiafgifterne skal som udgangspunkt søges tilbage via momsangivelsen. Fristen for at angive godtgørelsen følger virksomhedens momsperioder, der afhænger af den årlige omsætning i virksomheden Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter Virksomheder med en årlig energiafgiftsgodtgørelse på mindst DKK har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om at få godtgørelsen refunderet månedsvis. Ansøgning om optagelse i ordningen sker ved at udfylde blanket og indsende den til Skattestyrelsen Nettoafregning Virksomheder med et årligt elforbrug på over kwh har mulighed for at blive forbrugsregistreret. Det samme gælder for virksomheder med et vist minimumsforbrug af varme og gas. Forbrugsregistrering betyder, at virksomheden ikke skal indbetale afgift til sine energileverandører af de leverede energiprodukter for efterfølgende at få afgiften refunderet af 23

24 Dokumentation og angivelse Skattestyrelsen. Forbrugsregistreringen indebærer, at virksomheden skal foretage nettoafregning af den pågældende energiafgift, f.eks. elafgift. Virksomheden skal derfor kun betale afgift af det energiforbrug, som ikke er godtgørelsesberettiget. Når en virksomhed er forbrugsregistreret for f.eks. elafgift, opkræver elselskabet ikke afgifter af virksomhedens elforbrug. Virksomheden foretager i stedet selv nettoafregning af den elafgift, som ikke kan godtgøres, direkte til Skattestyrelsen Forældelse Hvis virksomheden konstaterer, at den fejlagtigt ikke har fået refunderet de energiafgifter, den har krav på, er der mulighed for inden for en periode på 3 år, regnet fra angivelsesfristens udløb at anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling. 3-års-fristen gælder også for Skattestyrelsens mulighed for at korrigere et afgiftskrav tilbage i tiden, hvis virksomheden har fået for meget refunderet. Under visse betingelser har Skattestyrelsen mulighed for at korrigere afgiftskravet længere tilbage i tid end 3 år. 24

25 Udvalgte miljøafgifter 12. UDVALGTE MILJØAFGIFTER Vandafgift Afgiften af ledningsført vand udgør pr. 1. januar 2020 DKK 6,37 pr. m 3. Vandafgiften består dels af en vandafgift på DKK 6,18 pr. m 3 og dels af en drikkevandsbeskyttelsesafgift på DKK 0,19 pr. m 3. Den samlede afgiftssats for vandafgiften pr. m 3 for perioden 2017 til 2020 fremgår af dette skema: Den samlede afgiftssats for vandafgiften pr. m 3 År DKK DKK I alt DKK ,86 0,39 6, ,18 0,19 6, ,18 0,19 6, ,18 0,19 6,37 Godtgørelse af vandafgift Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgift, i samme omfang som virksomheden har fradragsret for moms NO x-afgift Der blev i 2010 indført en afgift på kvælstofoxider, der ved forbrænding udledes til luften den er normalt kendt som NO x-afgiften. Der er f.eks. NO x-afgift på olie-, kul- og gasprodukter samt på bioenergi som for eksempel halm og træflis og biogas- og olie. Virksomheder, der udvinder eller fremstiller kvælstofholdige produkter, f.eks. olieprodukter, eller leverer gasprodukter, skal registreres som oplagshaver efter NO x-afgiftsloven hos Skattestyrelsen. Herudover skal affalds-, industri- og energianlæg med en indfyret effekt på mere en 10 MW registreres hos Skattestyrelsen. Disse virksomheder skal måle udledningen af NO x- enheder. Afgiftssatsen udgjorde i 2018 DKK 5,10 pr. kg NO 2-ækvivalenter udledt til luften. Fra 1. januar 2019 og frem udgør afgiften DKK 5,20 pr. kg NO 2-ækvivalenter udledt til luften. 25

26 Udvalgte miljøafgifter Hvis udledningsvirksomhederne ikke måler den udledte mængde NO x, skal leverandøren af energiprodukterne betale NO x-afgiften ud fra standardsatser se satserne i bilag 3. Der er normalt ikke godtgørelse for NO x-afgiften for almindelige momsregistrerede virksomheder, der forbruger NO x-belagte energiprodukter. Udledningsvirksomheder, der foretager røgrensning, kan dog i visse tilfælde få godtgjort en del af afgiften. Der knytter sig nogle betingelser til godtgørelsen, som ikke gennemgås nærmere her. Enkelte virksomheder kan desuden opgøre et bundfradrag i betalingen af afgiften Svovlafgift Der er svovlafgift på olie-, kul- og gasprodukter, hvis svovlindholdet er over 0,05%. Herudover er der svovlafgift på bioenergi i form af halm og træpiller med et svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der har et svovlindhold på over 0,05%, og som indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over kw. Svovlafgiftssatserne fremgår af bilag 4. Momsregistrerede virksomheder kan normalt ikke få godtgjort svovlafgiften. Dog kan virksomheder, der begrænser udledningen af svovldioxid ved hjælp af røgrensning eller binding af svovl til andre materialer m.v., få godtgjort en del af afgiften. 26

27 Bilag 13. BILAG Bilag 1 Afgiftssatser ved dagtemperatur (mineralolieafgiftslovens 1, stk. 1 og 8) 1. jan dec jan dec jan dec jan dec Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 303,9 305,4 309,0 312,0 2. Anden gas- og dieselolie øre/l 198,2 199,2 201,6 203,5 3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) øre/l 292,1 293,6 297,0 299,9 4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) øre/l 271,1 272,5 275,7 278,4 5. Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) øre/l 271,1 272,5 275,7 278,4 6. Svovlfri diesel med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) øre/l 269,7 271,1 274,2 276,9 7. Fuelolie øre/kg 224,6 225,7 228,4 230,6 8. Fyringstjære øre/kg 202,2 203,2 205,6 207,6 9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 303,9 305,4 309,0 312,0 10. Anden petroleum øre/l 198,2 199,2 201,6 203,5 11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 502,8 505,3 511,3 516,2 12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 426,8 428,9 433,9 438,2 13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 419,5 421,6 426,5 430,7 14. Autogas (LPG) øre/l 183,9 184,8 187,0 188,8 15. Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof øre/kg 338,2 339,8 343,8 347,2 16. Anden flaskegas (LPG) (herunder campinggas) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) øre/kg 254,2 255,5 258,5 261,0 17. Karburatorvæske øre/l 476,0 478,3 484,0 488,6 18. Smøreolie og lign. U. pos , , , i EU s KN undtaget pos og offsetprocesolier, omfattet af pos øre/l 198,2 199,2 201,6 203, Bioolier m.v. øre/l 198,2 199,2 201,6 203,5 Metanol øre/l 87,2 87,6 88,7 89,5 27

28 Bilag Bilag 2 I nedenstående skemaer vises afgifts- og godtgørelsessatser for elafgift og for udvalgte brændsler for perioden 2017 til Elafgiftssatser og godtgørelsessatser År/øre kwh Elafgift 91,0 91,4 88,4 89,2 EU s minimumsafgift -0,4-0,4-0,4-0,4 Samlet godtgørelse 90,6 91,0 88,0 88,8 Naturafgiftssatser og godtgørelsessatser År/øre pr. Nm 3 Naturgas Naturgasafgift 218,80 219,9 222,5 224,6 EU s minimumsafgift (Procesafgift) -8,15% -8,10% - 8,01% - 7,93% Samlet godtgørelse procesformål 200,97 202,09 204,68 206,79 Olieafgiftssatser og godtgørelsessatser Anden gas- og dieselolie (fyringsolie m.v.) År/øre pr. liter Olieafgift 198,2 199,2 201,6 203,5 EU s minimumsafgift (Procesafgift) - 8,15% - 8,10% - 8,01% - 7,93% Samlet godtgørelse procesformål 182,05 183,06 185,45 187, Bilag 3 NO x-afgiftssatser i perioden Afgift pr. NO 2-ækvivalenter udledt til luften DKK/kg 5,10 5,10 5,20 5,20 28

29 Bilag NO x-afgift - standardsatser i perioden Satser ved dagtemperatur Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90 0,90 0,90 Anden gas- og dieselolie øre/l 0,90 0,90 0,90 0,90 Svovlfri dieselolie øre/l 0,90 0,90 0,90 0,90 Fuelolie øre/kg 2,80 2,90 2,90 2,90 Fyringstjære øre/kg 2,60 2,60 2,70 2,70 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90 0,90 0,90 Anden petroleum øre/l 0,90 0,90 0,90 0,90 Autogas øre/l 1,70 1,70 1,80 1,80 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og bruges som motorbrændstof øre/kg 3,20 3,30 3,30 3,30 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,90 0,90 0,90 0,90 Naturgas, dog ikke til motorer øre/nm3 0,80 0,80 0,80 0,80 Naturgas til motor (inklusive stationære) øre/nm3 2,80 2,90 2,90 2,90 Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks DKK/GJ 0,50 0,50 0,50 0,50 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80 0,80 0,80 Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80 0,80 0,80 Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks DKK/t 16,10 16,20 16,40 16,60 Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kw DKK/GJ 1,0 1,00 1,00 1,00 29

30 Bilag Satser ved dagtemperatur Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over kw DKK/GJ 0,30 0,30 0,30 0,30 Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over kw DKK/t eller DKK/GJ 6,80 eller 0,50 6,80 eller 0,50 6,90 eller 0,50 7,00 eller 0,50 Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over kw DKK/GJ 0,50 0,50 0,50 0,50 30

31 Bilag Bilag 4 Afgiftssatser for svovl Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler (olie, kul og gas) med et svovlindhold på over 0,05% Vareart Svovl i afgiftspligtige brændsler (olie, kul og gas) DKK/kg 23,30 23,40 23,70 23,90 Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften Vareart Svovldioxid udledt til luften DKK/kg 11,70 11,70 11,90 12,00 Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald Vareart Træpiller med svovlholdigt bindemiddel DKK/ton 46,70 47,00 47,50 48,00 Halm DKK/ton 26,90 27,00 27,30 27,60 Affald DKK/ton 10,50 10,60 10,70 10,80 31

32

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2017 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter stiger støt, og har siden de

Læs mere

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2019 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter har siden de grønne afgifter

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Elforbrug Procesgodtgørelse af afgiften af elforbruget til pumper, løfteværker, ventilation, belysning, kølerum og proceskøling,

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Afgiftsvejledning Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Afgiftsvejledning Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Afgiftsvejledning 2019 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2018. Afgiftsvejledning 2019 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Afgiftsnyheder. Møde EY 29. august The better the question. The better the answer. The better the world works.

Afgiftsnyheder. Møde EY 29. august The better the question. The better the answer. The better the world works. Afgiftsnyheder Møde EY 29. august 2017 The better the question. The better the answer. The better the world works. Eksportmomsordningen foreslås afskaffet Eksportmomsordningen giver en likviditetsfordel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009. 2008/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0022 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2016 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2015. Afgiftsvejledning 2016 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Vedlagt følger i 5 eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen

Folketinget - Skatteudvalget. Vedlagt følger i 5 eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen Skatteudvalget 2009-10 L 162 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-231-0026 Dato: 15. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i 5 eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider LBK nr 1072 af 26/08/2013 Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0232173 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1385 af 28/12/2011 LOV nr 555 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider LBK nr 1144 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-6509 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1385 af 28/12/2011

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Juli 2002 Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Specielle regler for promsaftaler I dette bilag beskrives specielle regler for aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet. Beskrivelsen er

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Moms- og afgiftsregler for restaurationsbranchen Januar 2018 Moms- og afgiftsregler for restaurationsbranchen Der er mange relevante moms- og afgiftsregler for restaurationsbranchen.

Læs mere

Kursus i energiafgifter. Dansk Svømmebadsteknisk Forenings Årsmøde 15. Marts 2018

Kursus i energiafgifter. Dansk Svømmebadsteknisk Forenings Årsmøde 15. Marts 2018 Kursus i energiafgifter Dansk Svømmebadsteknisk Forenings Årsmøde 15. Marts 2018 EY-kontakt Erik Worup Moms- og afgiftskonsulent Erik.Worup@dk.ey.com +45 2529 3163 Page 2 01 Introduktion til afgiftssystemet

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Moms- og afgiftsregler for byggebranchen

Moms- og afgiftsregler for byggebranchen Moms- og afgiftsregler for byggebranchen 2018 Succes skaber vi sammen... Byggebranchen er underlagt komplekse regler, hvilket betyder, at mange virksomheder ikke behandler moms og afgifter hverken korrekt

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K oktober 2009 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2009\H

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K oktober 2009 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2009\H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. 27/2 LSF (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 7 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 27-21-5 Fremsat den 2. november 27 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NO x m.v.) 1 I

Læs mere

AFGIFT AF OVERSKUDSVARME INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

AFGIFT AF OVERSKUDSVARME INDLEVELSE SKABER UDVIKLING AFGIFT AF OVERSKUDSVARME PRÆSENTATION Klaus Kalsmose Jakobsen Senior Manager, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab A/S Mail: KJA@bdo.dk D: +45 89307800 I +45 60704818 LinkedIn: www.linkedin.com/in/klaus-kalsmose-jakobsen-3b8360a

Læs mere

Godtgørelse af energiafgifter

Godtgørelse af energiafgifter FORFATTER: DAVID VESTERGAARD HANSEN Godtgørelse af energiafgifter En analyse af godtgørelsesreglerne med særlig fokus på rumvarme og komfortkøling contra procesenergi Cand.merc.jur. Kandidatafhandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl LBK nr 335 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3729306 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1893 af 29/12/2015

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 1) LBK nr 1118 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3027853 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010 LOV

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Told og Afgifter Forlaget Andersen A/S 4.8 Godtgørelse Af Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Elektricitet 3. Brændsler 1. Indledning Momsregistrerede

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj til 2013/1 LSV 171 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0113636 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2014 Forslag til Lov om

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof Bilag 2 Beskatning af energiintensive virksomheder i ni lande Oversigt 1. Forudsætninger s. 1 2. Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof 3. Energi,

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift

Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift KEN nr 9043 af 18/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. Landsskatteretten, j. nr. 08-01041 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Landsskatteretskendelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

VARMEPUMPER OG UDNYTTELSE AF DEM I FORHOLD TIL ENERGIBESPARELSER. John Tang, Dansk Fjernvarme

VARMEPUMPER OG UDNYTTELSE AF DEM I FORHOLD TIL ENERGIBESPARELSER. John Tang, Dansk Fjernvarme VARMEPUMPER OG UDNYTTELSE AF DEM I FORHOLD TIL ENERGIBESPARELSER John Tang, Dansk Fjernvarme VARMEPUMPER 3.9 Fra 2017 kan der medregnes energibesparelser i forbindelse med etablering af nye el- eller gasdrevne

Læs mere

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme?

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? 5. september 2017 Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? Emner I dag: Lov og praksis indtil nu Praksis fremover Afgifts- og tilskudsanalysen Hvad er overskudsvarme?

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Skatteudvalget L 207 - Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Kapacitetsregnskabet - resultatledelse med sund fornuft De energitunge danske virksomheder er hårdt ramt

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a. Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2008-321-0008 Dato: 10. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Moms og idrætsfaciliteter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Moms og idrætsfaciliteter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Moms og idrætsfaciliteter Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Ombygning, nybyg mm. af idrætshaller Tilskud Momsfradrag opgørelse Energiafgifter Udlejning / Tilrådighedsstillelse

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Specialeseminar KU 28. september 2017

Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeemner 1. Offentlig forsyningsvirksomhed og renovation: Analyse af, om der er overensstemmelse mellem national praksis i Momslovens 3, stk. 2, nr. 2 og Momssystemdirektivets

Læs mere

Det komplicerede afgiftssystem, som det ser ud i dag og måske i morgen. Claus Meineche Middelfart 24. Marts 2017

Det komplicerede afgiftssystem, som det ser ud i dag og måske i morgen. Claus Meineche Middelfart 24. Marts 2017 Det komplicerede afgiftssystem, som det ser ud i dag og måske i morgen Claus Meineche Middelfart 24. Marts 2017 1 Agenda 1. Definition af overskudsvarme ift. afgift 2. Lovgivningens ånd (hensigt) og ord

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere