Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Bjarne Mølgaard Bemærkninger «Forsidetekst» Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Evaluering af Børnetopmødet Forslag til tildelingsmodel for skolevæsenet 4 3 Udviklingsplan Det Specialiserede Område 8 4 Oprettelse af eliteidrætsklasse på klassetrin 13 5 Program for studietur den 24. februar 17 6 Forvaltningen orienterer 20 7 Orientering fra formanden 20 8 Orientering fra medlemmerne 20

2 Side P Evaluering af Børnetopmødet 2014 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter som et led i deltagelsen i Børnetopmødet d januar 2014, elementer i Børnetopmødeprogrammet der fremadrettet skal have særlig bevågenhed. Sagsfremstilling Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget deltog d januar i Børnetopmødet 2014, der satte fokus på Temaet Lige muligheder for alle. Børnetopmødet præsenterede forskellige perspektiver på Lige muligheder for alle set i lyset af de nationale reformers fokus på læring, trivsel, social arv m.m. og ikke mindst set i lyset af reformernes øget fokus på tydelige mål, resultatstyring og opfølgning. Se programmet fra dagen i bilag. Formålet med deltagelse i arrangementet er at hjembringe ny viden, der kan kvalificere den politiske og faglige debat. Lovgrundlag ingen bemærkninger. Økonomi ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ingen bemærkninger.

3 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget evaluerer og videndeler Børnetopmødet 2014, ved at drøfte elementer i programmet der fremadrettet skal have særlig bevågenhed. Side 3. Beslutning Punktet blev drøftet, og Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget ønsker at deltage i Skolerigsdagen til næste år. Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4 Side P Forslag til tildelingsmodel for skolevæsenet Resumé I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har forvaltning og skoler i samarbejde udarbejdet et nyt forslag til tildelingsmodel for skolevæsenet. Det indstilles, at forslaget til tildelingsmodel behandles med henblik på 14 dages offentlig høring. Sagsfremstilling Som led i arbejdet med at gennemføre folkeskolereformen i har der siden august 2013 været nedsat en projektgruppe vedr. økonomi og styring som en del af en større projektorganisation. Projektgruppens hovedopgave har været at udarbejde et udkast til en ny tildelingsmodel for skolevæsenet. Med nærværende sagsfremstilling fremlægges et forslag til tildelingsmodel med indstilling til udvalget om, at forslaget fremlægges til 14 dages offentlig høring. Behovet for en ny tildelingsmodel har baggrund i den nye folkeskolelov der træder i kraft pr. 1. august 2014 og i Byrådets beslutning om et nyt fritidstilbud fra mødet den 27. november 2013 (pkt. 11). De ændrede vilkår og strukturer for folkeskolen og fritidstilbuddet betyder, at fordeling af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil. Tildelingsmodellen er et stort regnestykke, der fordeler skolevæsenets budget for et år på de enkelte skoledistrikter og til fælles aktiviteter for det samlede skolevæsen. De økonomiske ressourcer, der tildeles det enkelte skoledistrikt, skal dække udgifter til følgende aktiviteter og formål: Obligatorisk almen undervisning årgang med lovfastsatte timetal for de enkelte faser (10. årgang for Hjørring Ny 10.) frivillig undervisning for årgang fra kl på alle skoledage drift af kantine drift og vedligeholdelse af bygninger Inklusionsindsats og støtteforanstaltninger Indsats for to-sprogede elever Indsats for elever med behov for undervisning i specialtilbud

5 Side 5. Høringsmaterialet består af følgende tre dele, der alle er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag: 1. Høringsbrev, 2. Notatet 'Forslag til høring, Tildelingsmodel for skolevæsenet i Hjørring Kommune',. 3. Notatet 'Vægtning af socioøkonomi',. Forslaget til tildelingsmodel fremgår af således af bilag 2. I høringsbrevet henledes opmærksomheden særligt på følgende to spørgsmål i forbindelse med høringen: For den del af rammen der fordeles med hensyn til skolernes sociale profiler sker fordelingen som hidtil med en vægtning på 20% efter sociale profiler og 80% efter elevtal. Hvad er holdningen til denne vægtning set i lyset af, at et af de overordnede mål med folkeskolereformen er at 'Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater'? Med denne tildelingsmodel øges det decentrale råderum i forhold til at prioritere indsatser og ressourceanvendelse ud fra den enkelte skoles specifikke situation og muligheder. Det betyder samtidig, at der følger et øget decentralt ansvar for at kunne løse opgaven inden for den tildelte økonomiske ramme. Der er således ikke længere muligheder for, at den enkelte skole kan tilføres ekstraordinære bevillinger fra centrale puljer. Hvad er holdningen til dette? Tidsplan for det videre arbejde med tildelingsmodellen 10/2 Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget behandler forslag til tildelingsmodel med henblik på høring 11-24/2 Offentlig høring af tildelingsmodellen - herunder med særligt henblik på skolebestyrelserne 10/3 Børne,- Skole og Uddannelsesudvalget behandler endeligt udkast til tildelingsmodel Lovgrundlag Administrativ styring for Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27/ 05/ 2013 (Folkeskoleloven), kapitel 2 og 2a samt 40, stk. 2 pkt. 1

6 Økonomi Der træffes ikke beslutning under dette punkt med betydning for Hjørring Kommunes samlede økonomi. Sagen vedrører tildelingsmodellen for skolevæsenet som ved sin endelige vedtagelse vil få betydning for budgettet for skoledistrikterne og det samlede skolevæsen. Mål- og rammestyringsprincippet ligger til grund for tildelingsmodellen for skolevæsenet. Side 6. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Tildelingsmodellen fastlægger skoledistrikternes økonomiske rammer for at træffe beslutninger om personalesammensætningen. Med folkeskolereformen og den nye lov om lærernes arbejdstid gennemføres følgende ændringer, som har betydning for personalebehovet inden for skolevæsenet: - lærernes undervisningstid øges med 2 timer pr. lærer pr. uge. - elevernes obligatoriske undervisningstid øges Ledelsesteamet har kompetencen til at træffe beslutning om personalesammensætningen med udgangspunkt i behov, opgaver og muligheder i det enkelte skoledistrikt. MED-udvalgene høres herom inden endelig vedtagelse. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der træffes ikke beslutninger under dette punkt med betydning for medarbejderes eller elevers sundhed i skolevæsenet i. Tildelingsmodellen for skolevæsenet fastlægger ved endelig vedtagelse den økonomiske ramme for skoledistrikterne. De økonomiske rammer har betydning for skolernes driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange, med betydning for både elevers og medarbejderes sundhed i skolevæsenet i Hjørring Kommune. Bilag 1. Høringsbrev 2. Notatet 'Forslag til høring - Tildelingsmodel for skolevæsenet i Hjørring Kommune',. 3. Notatet 'Vægtning af socioøkonomi',.

7 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at sagens tre bilag behandles med henblik på offentlig høring af forslag til tildelingsmodel for skolevæsenet i i perioden 11. til 24. februar Side 7. Beslutning Indstillingen tiltrædes. Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

8 Side A Udviklingsplan Det Specialiserede Område Resumé Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget orienteres om, at der nu foreligger en færdig udviklingsplan for Det Specialiserede Område frem mod udgangen af Udviklingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Social- og Integrationsministeriets Task Force-enhed. Udviklingsplanens omdrejningspunkt er kvalitet i sagsbehandlingen for kommunens udsatte børn og unge. Sagsfremstilling Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget blev på udvalgsmødet den 27. januar introduceret til Det Specialiserede Område. En del af denne introduktion omhandlede det samarbejde, har indledt med Social- og Integrationsministeriets Task Force-enhed. Samarbejdet med Task Forcen tager afsæt i Task Forcens analyse af Hjørring Kommunes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Resultaterne af analysen er præsenteret i en analyserapport med særligt fokus på, hvordan kommunen sikrer kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Med afsæt i Task Forcens analyse og anbefalinger har udarbejdet en udviklingsplan (bilag 1), der sætter rammen for det fremadrettede udviklingsforløb på Det Specialiserede Område i. Udviklingsplanens indsatser understøtter det strategiske arbejde med Fælles Ansvar i. Udviklingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Task Force-enheden og godkendt af denne d.17. januar De indsatser der er beskrevet i udviklingsplanen forløber over 2014 og Udvalget orienteres hermed om indholdet i udviklingsplanen. Udviklingsplanen er inddelt i fire delforløb: Organisations- og ledelsesstruktur

9 Sagsbehandling Den decentrale leverandørenhed Politik og Strategi Side 9. Delplan 1: Organisations- og ledelsesstruktur Hovedpunkter i delplan 1: 1. Der er i løbet af 2013 opbygget en ny organisering på Det Specialiserede Område, der afspejler den samlede organisering på Børne- og Undervisningsområdet og derved understøtter den struktur, der er etableret i såvel Sundhedsplejen som hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Dette skaber de bedste betingelser for det tværfaglige distriktssamarbejde, der er en væsentlig del af Fælles Ansvars strategierne. 2. Fremadrettet arbejdes der med at få udarbejdet et nyt ledelsesinformationssystem, hvorfra der kan trækkes konkrete, anvendelige data, der kan understøtte det ledelsesmæssige tilsyn med området. Delplan 2: Sagsbehandling Hovedpunkter i delplan 2: 1. Udviklingsrapportens indsatser sætter fokus på at opbygge klare strukturer og retningslinier for sagsbehandlingen i for at sikre en ensartet sagsbehandling på området. Der er derfor særligt fokus på, at alle nye sager behandles i overensstemmelse med det udarbejdede administrationsgrundlag, og at de idealprocesser, der er beskrevet heri, følges i hver enkelt sag. 2. Alle medarbejderne på Det Specialiserede Område skal uddannes i den socialfaglige metode ICS (Integrated Children's System). At arbejde efter ICS betyder, at arbejde efter en fælles struktur med fælles begreber. 3. Der indføres et nyt journaliseringssystem; DUBU. DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der bygger på den socialfaglige metode ICS. Løsningen fremmer effektivitet og kvalitet på området "udsatte børn og unge". Brug af løsningen reducerer sagsbehandlernes tidsforbrug til administration, frigør mere tid til konkret behandling af sager, sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. 4. Tidlig indsats: Retningslinier og arbejdsgange for modtagelse, registrering og behandling af underretninger beskrives og implementeres.

10 5. Tværfagligt samarbejde: Medarbejdere fra Det Specialiserede Område deltager i det tværfaglige distriktssamarbejde ude i distrikterne. Dette arbejde understøttes af den nye organisering med sagsbehandlerne placeret ude på skolerne. Delplan 3: Den decentrale leverendørenhed Hovedpunkter i delplan 3: 1. Revisionsfirmaet Deloitte har i oktober 2013 færdiggjort en analyse af Det decentrale leverandørområde; Kløvergården, Kløverskolen, Døgninstitutionen Motellet og Kontaktpersonkorpset. Organisering, opgaver og samarbejdsflader i forhold til opgaveløsningen har været en del af analysen. Det er i analysen anbefalet, at Den decentrale leverandørenhed organiseres som et samlet Ressourcecenter. Side Der indføres en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager-model), hvor rolle- og ansvarsfordelingen mellem myndighed og leverandør er tydeligt beskrevet. 3. Ressourcecenterets ydelser beskrives i et ydelses- og serviceniveaukatalog, der giver et samlet overblik over centerets ydelser. Derudover bidrager kataloget til at skabe overblik over ressourcecenterets ressourceforbrug. Delplan 4: Politik og strategi Hovedpunkter i delplan 4: 1. Ledelsen skal udarbejdes visioner og mål for det fremtidige arbejde på Det Specialiserede Område, hvilket skal resultere i en strategiplan frem mod Der skal i samarbejde med den øvrige organisation i Børne- og Undervisningsområdet udarbejdes en Sammenhængende Børnepolitik, der lever op til de lovgivningsmæssige krav. Børnepolitikken skal samle kommunens målsætninger på Børne- og Undervisningsområdet og derved fungere som et fælles redskab på tværs af hele området. 3. På baggrund af Børnepolitikken udarbejdes der en Indsatspolitik. Indsatspolitikken skal sikre helhed i opgaveløsningen i forhold il arbejdet med det enkelte barn. Indsatspolitikken udarbejdes i samarbejde med den øvrige organisation i Børne- og Undervisningsområdet. 4. Serviceniveaubeskrivelserne skal opdateres, så de bliver ajourført i forhold til gældende lovgivning og kommunens nye organisering.

11 Fremadrettet orientering Fremadrettet afholdes der møder mellem Task Forcen og lederne fra Det Specialiserede Område hver 8. uge med henblik på at følge op på, om indsatserne i udviklingsplanen forløber planmæssigt. Møderne er fastlagt for hele 2014 og forud for hvert møde indsendes en statusopdatering til Task Forceenheden. Side 11. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget orienteres ca. hver 3. måned i hele 2014 omkring arbejdet med udviklingsplanen. Lovgrundlag Serviceloven. Økonomi Der arbejdes med udvikling af økonomiske styringsredskaber i forlængelse af sagsgenopretning og i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen for Det Specialiserede Område. Styringsredskaberne skal medvirke til at man på sigt får større sikkerhed omkring den økonomiske situation på området. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for Det Specialiserede Område med det formål at finansiere merforbrug på en række områder samt at sikre robusthed på området. Handleplanen medførte en omprioritering af ressourcer mellem alle sektorer indenfor Børne- og Undervisningsområdet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Den samlede personalegruppe på Det Specialiserede Område vil blive berørt af de tiltag, der igangsættes i forbindelse med udviklingsplanen. Personalet vil løbende blive opkvalificeret til at kunne varetage de nye funktioner, IT-systemer o.s.v. der følger med udviklingen af området. Der tilføres nye ressourcer til området for at sikre fremdrift og godt arbejdsmiljø. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen omkring udsatte børn og unge i

12 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Side 12. Beslutning Orienteringen tages til efterretning. Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

13 Side G Oprettelse af eliteidrætsklasse på klassetrin Resumé Med denne sag indstilles det, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter og sender et forslag om oprettelse af eliteidrætsklasser i høring i skolebestyrelserne. Sagsfremstilling Baggrund for sagen Med de seneste ændringer af folkeskoleloven, der blev vedtaget den 20. december 2013, kan kommunalbestyrelsen jf. 25 stk. 4 beslutte, at der i kommunen oprettes eliteidrætsklasser på 7. til 10. klassetrin. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det har været regeringens og forligspartiernes sigte, at skolen skal udfordre og udvikle alle elever, også elever med et særligt sportsligt talent. Derfor er det gjort muligt indenfor folkeskolelovens rammer, at oprette eliteidrætsklasser, der giver disse elever særlige muligheder for at kombinere skolegang med elitetræning. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne træne. Eliteidrætsklasserne følger med en enkelt undtagelse folkeskolelovens bestemmelser. Det vil sige, at der stilles de samme krav til fag, undervisningens mål og indhold, elevernes læring, afgangsprøver, lærernes uddannelse, læseplaner o.s.v. Det særlige ved eliteidrætsklasser er, at eleverne optages på baggrund af en vurdering af deres sportslige niveau. Det gældende i folkeskolen i øvrigt er, at opdelingen i klasser ikke må finde sted på baggrund af standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. Denne bestemmelse er således den eneste bestemmelse i folkeskoleloven, som eliteidrætsklasser ikke følger. Eliteidrætsklasser i Holmegårdskolen har siden 2009 haft fodboldklasser på klassetrin på dispensation fra Undervisningsministeriet. Dispensationen udløber med udgangen af dette skoleår, men skolen har så gode erfaringer med tilbuddet, at man ønsker at videreføre fodboldklasserne som en eliteidrætsklasse jf. folkeskolelovens 25 stk. 4.

14 Side 14. Formålet med at etablere en eliteidrætsklasse / fodboldklasse i udskolingen er, at skabe en bedre sammenhæng mellem skolegangen og elevernes interesse og talent for at spille fodbold, således at de unges muligheder for at udvikle deres talent fuldt ud optimeres. Ved at oprette fodboldklasser er det muligt, at videreudvikle s unge fodboldtalenter og samtidig gøre folkeskolen endnu mere attraktiv. Skoletilbuddet indeholder ud over den almindelige undervisning 1,5 times træning 2-3 gange pr. uge. Træningen varetages af kvalificerede og veluddannede trænere. Undervisningsdelen opfylder folkeskolens regler, herunder regler om undervisningstimetal. I undervisningens indhold er desuden en rød tråd fra idrætten og til den faglige undervisning, hvor almene idrætsemner naturligt bliver inddraget. Forskningsprojekt om idrætsklasser og talentudvikling. Der er netop udkommet en rapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet om Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser. Rapporten er fra et treårigt forskningsprojekt, der er iværksat af Undervisningsministeriet og gennemføres af Aarhus Universitet, Team Danmark, Team Danmarks elitekommuner og Danmarks Idrætsforbund. Rapporten er meget omfattende, men den viser blandt andet, at idrætselevernes faglige præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse er bedre i matematisk problemløsning og mindst på højde med andre elever i fx dansk, selv når der tages forbehold for de fordele, idrætselevernes kønsmæssige, etniske og socioøkonomiske profil kan forventes at give dem. Dette stemmer overens med, hvad man har erfaret på Holmegårdskolen. Desuden peger rapporten på at: Det er vigtigt for eleverne, at de i idrætsklasserne er omgivet af personer, der har forståelse for, hvad eliteidræt kræver. Det smitter tilsyneladende af på deres generelle trivsel. Eleverne i idrætsklasserne oplever, at de har et godt sammenhold og kan støtte hinanden. Der er ingen jantelov, og der er et motiverende konkurrencefællesskab. Konkurrencen mellem eleverne kan dog til tider tage overhånd, og der kan være en tendens til klikedannelse baseret på idrætsfællesskaber.

15 Idrætseleverne ser ud til at orientere sig mod en dobbeltkarriere, hvor videre uddannelse og talentudvikling kombineres. De fleste vægter begge dele lige højt. Flere drenge end piger orienterer sig mod elitesporten og muligheden for en professionel karriere som idrætsudøver. Politisk beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget er jf. 17 stk. 2 i Styrelsesvedtægt for bemyndiget til at træffe afgørelse i denne sag, idet det er delegeret til udvalget, at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver herunder folkeskolen. Forvaltningen anbefaler i dette tilfælde, at forslaget udsendes i høring i skolebestyrelserne inden udvalget træffer den endelige beslutning i sagen. Denne anbefaling bygger på en forventning om, at elever fra andre skoledistrikter end Holmegårdskolen med henvisning til det frie skolevalg vil søge om optagelse i fodboldklasserne. Udvalget træffer endelige beslutning i sagen den 24. marts Side 15. Lovgrundlag Folkeskoleloven Styrelsesvedtægt for Økonomi Skolen afholder indenfor eget budget ekstraudgifter til løn til trænerne. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der er ingen personalemæssige følger af dette forslag. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Sundhedscenter samarbejder med Holmegårdskolen. Bilag: 1. Beskrivelse af fodboldklasserne. 2. Høringsbrev. 3. Rapport fra DPU.

16 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at forslaget om oprettelse af eliteidrætsklasser ved Holmegårdskolen sendes i høring i skolebestyrelserne ved s folkeskoler og at der træffes endelig beslutning i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget efter høringen er gennemført. Side 16. Beslutning Indstillingen tiltrædes. Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Side G Program for studietur den 24. februar Resumé Den 24. februar 2014 tager Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget samt repræsentanter fra skolelederne og forvaltningen på studietur til København. I denne sag skal udvalget drøfte og beslutte programmet for turen. Sagsfremstilling Program for studietur til København d. 24. februar Den 24. februar 2014 tager Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget samt repræsentanter fra skolelederne og forvaltningen på studietur til København. Der gennemføres besøg på Strandgårdsskolen i Ishøj, som har erfaringer med at organisere skoledagen på en mere sammenhængende måde samt på Ørestadsgymnasiet der arbejder med sammenhængen mellem skolens pædagogik og arkitektur, og har været hovestadens mest søgte gymnasium. Turen skal klæde både politikere, skoleledere og forvaltningen på i forhold til arbejdet med at implementere den kommende folkeskolereform samt arbejdet med ungdomsuddannelserne. Program 06:45 Vi mødes i Aalborg Lufthavn ved check-inn skrankerne 07:25 08:10 Fly Aalborg København (Norwegian) Fælles transport til Ørestad Gymnasium, Ørestad boulevard 75, 2300 København S Morgenbrød og kaffe 9:00-11:00 Oplæg og rundtur på Ørestad Gymnasium v. Rektor Allan Kjær Andersen Ørestad Gymnasium blev indviet i 2007 og har i en årrække været hovedstadens mest søgte gymnasium. Gymnasiet har en meget stærk mediefaglig profil og er 100 % digital i forhold til 1. og 2.g og 3. g er på vej. Gymnasiet er blandt andet kendt for sin moderne arkitektur og at klasserne ikke har så mange vægge, men i stedet foregår undervisningen i store rum.

18 Side : Kort pause Fællestransport til Strandgårdsskolen,16 minutter :00 Frokost på Strandgårdsskolen Rundtur på Strandgårdsskolen. Strandgårdsskolen har siden 2008/09 arbejdet med helhedsskole fra bh.-klasse til 6. klassetrin. I helhedsskolen har eleverne 38 ugentlige lektioner fra kl. 8:10-15:35, alle dage på nær fredag. Helhedsskolen giver ifølge Strandgårdskolen mulighed for at arbejde med skolens mål i et sammenhængende forløb over hele dagen../. 14: Pause 14: Udvalgsmøde Fælles transport Opsamling 19:00 21:15 Fælles Spisning Fælles Transport til Københavns lufthavn 23:00 23:35 Fly København Aalborg (SAS) Lovgrundlag Folkeskoleloven og Gymnasieloven. Økonomi Turen kommer ca. til at koste kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Turen har ingen peronalemæssige konsekvenser.

19 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Turen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser. Side 19. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget drøfter og behandler programmet for studieturen. Beslutning Programmet tiltrædes. Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

20 Side G Forvaltningen orienterer G Orientering fra formanden G Orientering fra medlemmerne

21 Side 21. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Daniel Rugholm Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Orientering til skolebestyrelserne

Orientering til skolebestyrelserne 06. maj 2015 Orientering til skolebestyrelserne Tak til alle, der har taget aktivt del i at udvikle idéer til en strategi for Folkeskolen i Silkeborg frem mod år 2021. Børne- og Ungeudvalget har nu kigget

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne.

BUU behandlede på sit møde den 5. februar 2014 medlemsforslag om øget brug af holddannelse og undervisning i mindre grupper på folkeskolerne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Vejledning og inspirationsmateriale om holddannelse BUU behandlede på sit møde den 5. februar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dybkær Specialskole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Dybkær Specialskoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder,

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 469,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 6: Trivsel, medinddragelse og nye samarbejdsformer A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som skal være med til

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolens økonomi. Indledning og sammenfatning

Folkeskolens økonomi. Indledning og sammenfatning Folkeskolens økonomi Indledning og sammenfatning 1.1 Baggrunden for budgetanalysen 1.2 Budgetanalysens kommissorium 1.3. Rapportens indhold 1.4. Arbejdsgruppens medlemmer og øvrige deltagere 1.5 Sammenfatning

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere