Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation,"

Transkript

1 Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, in use of project management in relation to the classification of an organization (A, B, C or D). Which concepts provides the framework for how an organization use project management and does it have an influence which values the organization prioritize in structuring their organization and their use of project management? These are the questions we have asked ourselves in relation to analyze whether there are differences between the two investigated organizations. We have, based on relevant theory in business administration, organization and project management, attempted to answer these questions. Our interviews focus on how the structure of the organization and the execution of projects, but also on the relationship between employees and managers in their cooperation. All this will help us to gain a broader understanding of how project management and the daily routines in the organization. This is where the concept of culture is taken into account, namely as the factor that binds the organization together and create relationships between the parties involved in the project. We have made qualitative studies, based on the selected theories and concepts, which will be included in the project as empirical supplement. First, we have made two qualitative interviews with two organizations working in the construction industry, which gave us insight in how they are using project management and how they structure their organization as well as projects. It has given us the opportunity to see how project management is used in practice. We have been working with the classification A and C, to see which differences there are from a small to a large organization. We have been looking at the theory s esoteric form of how to run a project, and analyzed it in the light of interviewer's replies. Throughout our interviews, we identified that projects may not always like Gray and Larsson prescribe, be implemented from strong framework, tight rules and routine tasks. We found that especially the small organization have a very loose structure, routine-tasks seems to be fitted tasks for the specific project. We reached that the concepts, culture and structure in practice are closely linked, but also that risk and budgeting is not as negative in nature than we often associate it with or that we would have expected it to be. Our Project is thus a study of how project management is applied in practice and how the organizational structure, culture and values have an effect on how project management is incorporated in an organization's structure. 1

2 Resumé Indgangsvinklen til vores projekt begyndte med en fælles undren for hvorfor projektledelses teorien ikke fortæller noget om variationen i anvendelsen af projektledelse i forhold til organisationens klassificering som en A,B,C eller D. Hvilke begreber danner rammen for hvordan man bruger projektledelse og har det nogen indflydelse hvilke værdier organisationen værdsætter for hvordan man strukturerer organisationen og brugen af projektledelse? Det er sådanne spørgsmål vi har stillet os selv i forhold til at analyserer om der er forskelle på de to organisationer vi undersøger. Vi har ud fra relevant teori indenfor virksomhedsøkonomi, organisationsteori og projektledelse forsøgt at svare på disse spørgsmål. Vores interviews fokuserer meget på hvordan strukturen i organisationen og under udførelse af projekter er, men også på relationen mellem medarbejdere og ledere relationen mellem dem. Alt dette vil hjælpe os til at opnå en bredere forståelse af hvordan projektledelse og den daglige gang i organisationen og på selve byggepladsen smelter sammen. Det er netop her at kulturbegrebet kommer ind i billedet, som en faktor der binder organisationen sammen og som skaber relationer mellem de parter som indgår i projektet. Til de udvalgte teorier og begreber, har vi foretaget kvalitative undersøgelser, som skal indgå i projektet som empirisk supplement. For det første har vi foretaget to kvalitative interviews med to organisationer indenfor håndværksbranchen, som gav os indsigt i hvordan projektledelse anvendes og hvordan de strukturerer deres organisation såvel som projekter. Det har givet os muligheden for at se hvordan projektledelse bruges i praksis. Vi har taget udgangspunkt i klassificeringerne A og C, for at kunne analysere hvilke forskelle der er fra lille til stor organisation. Vi har taget fat i teoriens lidt firkantede måde at stille styringen af projekter op på og analyseret det ud fra interviewernes udtalelser. Igennem vores interviews har vi fundet frem til at projekter ikke altid er som Gray og Larsson foreskriver. Projekter implementeres ikke altid ud fra stærke rammer, stramme regelsæt og rutineprægede opgaver. Vi fandt at specielt den lille organisation er meget løst struktureret og rutine-opgaverne er præget af at være tilpasnings-opgaver for det enkelte projekt. Vi nåede frem til at begreber, kultur og struktur også i praksis er tæt forbundet, men også at risiko og budgettering ikke er så negativt betonet som man ellers forbinder det med. Projektet er altså en undersøgelse af hvordan projektledelse anvendes i praksis og hvordan den organisatoriske struktur, kultur og værdier har indflydelse på hvordan projektledelse inkorporeres i organisationens struktur. 2

3 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... S.4. Kapitel 2. Problemfelt... S Problemformulering... S Hypotese... S Begrebsafklaring... S Forforståelse... S Afgrænsning... S Besvarelsesstrategi... S.14. Kapitel 3. Metode... S Deduktiv metode... S Tværvidenskab... S Casestudie... S Observationsstudie... S Kapitel 4. Empiri... S Formålet med empiri... S Interview metode... S.23. Kapitel 5. Teori... S Videnskabsteori... S Projekt forståelse... S Organisationsteori... S Projektledelsesteori... S.42. Kapitel 6.Analyse... S Kulturelle aspekter i organisationerne... S Strukturelle aspekter i organisationerne... S Projektledelse i lille organisation... S Projektledelse i stor organisation... S.60. Kapitel 7.Diskussion... S Komparativ diskussion af organisationerne... S.63. Kapitel 8.konklusion... S.68. Kapitel 9.Perspektivering... S.70. Kapitel 10.Kvalitetsvurdering... S.72. Kapitel 11.Litteraturliste... S.74. 3

4 1.Indledning Procesbeskrivelse. Vores tilgang til vores 4.semesters projekt var, at finde en stor virksomhed, der havde fusioneret eller opkøbt en mindre, som eksempelvis Fitness World, der havde opkøbt Fresh Fitness eller Jyske Bank, der havde opkøbt Sparekassen Lolland. Tanken bag dette fokus var at analyse om det var muligt at bibeholde to forskellige kulturer i én organisation eller om der ville ske et sammenstød mellem kulturforskellene. Vi tog derfor kontakt til Fitness World og Sparekassen Lolland for at forhøre os om de var interesseret i at indgå i vores projekt. Ingen af virksomhederne ville deltage. Vi måtte derfor søge efter nye organisationer, og vi fandt en liste fra Finansrådet over danske banker, der havde fusioneret fra 1973 frem til i dag. Vi begyndte derefter at tage kontakt til dem, og der begyndte at være en tendens til, at bankerne generelt ikke var villige til at deltage i vores studieprojekt. Vi skiftede fokus og følte at det var nødvendigt at henvende os hos organisationer inden for en anden branche. Gruppen ændrede derfor fokus til at se på anvendelsen og udøvelsen af projektledelse i henholdsvis en stor og en lille organisation og foretage en komparativ analyse af organisationerne. Vi brugte vores netværk til at finde en stor organisation, som tilhørte håndværker branchen og anvendte internettet til, at lave en liste over små håndværks organisationer. Gruppen ringede derefter til organisationerne, og fik fat i en, der var villig til, at deltage i undersøgelsen. Da gruppen tog ud for at interviewe den lille organisation, mødte denne aldrig op, og stoppede alt kommunikation. Derfor brugte vi igen vores liste over små organisationer og fik fat på en ny organisation, der ville deltage. Igen blev aftalen brudt og vi måtte tilbage til vores netværk for at finde vores anden organisation. Det lykkedes os at finde en lille organisation inden for håndværker branchen, som vi fik aftalt og gennemført interview med. Kapitel 2. Problemfelt. Som HA studerende på RUC, er vi blevet undervist i, hvordan vi kan identificere og analysere projektledelse og organisationer både teoretisk og praktisk. Dette er blevet gjort i kurser hver for sig, der dog har haft en tæt tilknytning til hinanden. Når vi gennemgår projektledelse- og organisationsteori, rummer de, for os, en to dimensional tilgang til, hvordan vi kan anskue projektledelse og organisationer. I projektledelses litteraturen er vi blevet trænet i, at finde frem til, hvordan man styrer et projekt, ud fra diverse modeller og teorier. Med udgangspunkt i Gray & Larson, har vi fået en rational choice tilgang til, hvordan 4

5 projektledelse bør være. Rational choice vil blive uddybet i vores teoriafsnit (Jf. Afsnit x.x). Vi har fået tillært diverse modeller og teorier, som bliver anvendt i praksis for at lede et projekt. Ligeledes er vi blevet trænet i, hvordan vi kan anskue organisationer ud fra deres struktur, kultur og flere begreber inden for projektledelse. Desværre har vi igennem vores uddannelse ikke fået uddybende forståelse for, hvordan projektledere agerer i forskellige typer organisationer. I projektledelsesteorien er vi blevet præsenteret for et eksempel med en software- og en vilkårlig organisation med henblik på forskellen på WBS (work breakdown structure), som den typiske struktur vi vil se i en vilkårlig organisation, også en RBS(process breakdown structure), som vi typisk vil se i en software organisation (Gray, Larson, 2014: 116). For os begyndte der at opstå problemer i, at forklare hvordan projektledelsen differentierer sig fra en stor til en lille organisation. Derfor fordybede vi os i litteraturen for, at forsøge at afdække dette område, og til vores overraskelse, var der meget begrænset materiale til dette. For os opstod der dermed et videns hul, der skabte problemstillinger, da vi ikke har et fyldestgørende svar på dette. Derfor er vores ønske at opstille et pilotprojekt, der skulle søge at afdække dette videns hul. Ved at afdække hvordan vi kan anskue projektledelsens differentiering, søger vi, i tråd med vores semesterplan, at yde et bidrag til projektledelseslitteraturen. Vi valgte dermed at slå os fast på håndværker branchen, da dette er en branche, der gør udpræget brug af projektledelse. Oftest er det tekniske projekter, som ses i byggebranchen (Ettrup, 2009:22). Til at gøre dette, besluttede vi os for, at vi måtte opstille en relevant hypotese, der skulle rumme dette. Derfor antager vi, at der må være en forskel, hvilket også kan ses i vores problemformulering, som vi formulerer således: 2.1 Problemformulering Hvordan differentierer projektledelses udøvelsen sig fra små til store organisationer? Til at hjælpe med besvarelsen af vores problemformulering, opstiller vi følgende arbejdsspørgsmål ud fra Blooms taksonomiske værktøj. Redegørelse/beskrivende; Hvad er en organisation og hvordan kan de klassificeres i størrelser? Analyserede; Hvordan benytter de to organisationer projektledelse og hvordan organiseres virksomhederne? Diskuterende/vurderende; På hvilke parameter kan organisationerne lære af hinanden og dermed optimere projektledelses udførelsen? 5

6 2.1.2 Hypotese Der er ikke en forskel på inddragelsen og udøvelse af projektledelse afhængigt af størrelsen på organisationer. Da vi søger en forklaring på, om der er en forskel, tager vi udgangspunkt i den kritisk rationalistiske tilgang med falsificering. Med vores hypotese vil vi altså falsificere den tendens, som vi er blevet oplært og trænet i på vores uddannelse, hvor at organisationsstørrelsen som variable ikke har en betydning for projektledelses udførelsen.vi forsøger altså at afdække det videns hul, som vi står tilbage med. 2.2 Begrebsafklaring Stor organisation: Når vi bruger begrebet stor organisation er dette en klassificering, som vi benytter regnskabs klasse C til, at betegne størrelsen på. Lille organisation: Når vi bruger begrebet lille organisation er dette en klassificering, som vi benytter regnskabs klasse A til, at betegne størrelsen på. Struktur: Måden organisationen organisere sin arbejdsplads, projekter og medarbejdere på. Kultur: Normer, værdier, antagelser, det som indirekte ligger til grund for den daglige gang og atmosfære i organisationen. Duelig praktiker: Når vi benytter dette begreb, skal det forstås som en person, der gennem tidligere erfaringer har oparbejdet færdigheder, som personen bruger til, at udføre tilpassede arbejdsopgaver med. WBS: En WBS(Work structure breakdown) er en hierarkisk proces, som opdeler projektet i mindre arbejds elementer. PBS: En PBS(Process breakdown structure) er et redskab til, at dokumentere og analysere udfaldet af en process. Målsætninger: Målsætninger er de milepæle som sikre at organisationen i forhold til strategi er på vej i den rigtige retning mod realisering af de fastsatte mål og resultater. 2.3 Forforståelse I det følgende afsnit vil vi skabe en forforståelse der skal give læseren indblik i vores opfattelse af en organisation. Derudover vil vi forklare hvordan vi har valgt at klassificere 6

7 organisationerne og på hvilket grundlag vi benævner dem ved henholdsvis den lille organisation og den store organisation Hvad er en organisation og hvordan ser vi den? Hvordan kan den klassificeres? En organisation kan være et noget abstrakt begreb, og vi lever i en verden hvor vi mere eller mindre tager organisationers eksistens forgivet (Daft, Murphy, Willmott, 2014:10). Men hvordan kan begrebet organisation defineres? Der findes mange bud, men vi tager udgangspunkt Richard Daft og Jonathan Murphys definition: Organizations are (1) social entities that (2) are goal-driected, (3) are designed as deliberatelty structured and coordinated activity systems, and (4) are linked to the external environment (Ibid.:10). Dette indikerer at en organisation er en social konstruktion, som er målstyrret. De er designet ud fra en bestemt strategi og koordinerede aktivitet som er relateret til organisationens eksterne miljø. Alle definitioner har dets begrænsninger, som udspringer af de antagelser som er lavet, som eksempel kan nævnes at mål er rationelt bestemt eller generelt opstillet. Det kan altså anvendes mere generelt og definerer ikke kun ét begreb (Ibid.:10). En organisation er baseret på opstillede målsætninger, som kan tolkes på flere måder. Daft og Murphy opstiller et eksempel på hvordan man kan tænke målsætninger på. Det er som en forestilling om, at mål forsikres af organisationslederen for at overbevise organisationens medarbejdere om at målene er indbyrdes accepteret og rationelt drøftet frem for politisk definerede (Ibid.:10). Daft og Murphy beskriver ligeledes, at nøgleelementet når man skal opbygge en organisation, er medlemmerne i organisationen og deres indbyrdes forhold og ikke opstillingen af et sæt af politikker og procedurer (Ibid.:10). Opbyggelsen af en organisation handler herved ikke om at have en ledelse som bestemmer over de ansatte, men om at forme en interaktion mellem ledere og medarbejdere i en fælles retning mod fælles målsætninger. Med dette kan vi antage, at lederne i organisationer målretter organisationens ressourcer i retning af organisationens formål (Ibid.:11). Dette kan også betegnes som en trend, som består af en horisontal koordinering af de aktiviteter som organisationen består af. Dette gøres ved at samle medarbejdere fra forskellige afdelinger til at samarbejde i fælles projekter mod fælles mål (Ibid.:11). 7

8 2.3.2Hvordan klassificerer vi en lille og en stor organisation? Nogle organisationer er store, andre er små, nogle organisationer er for-profit organisationer og andre none-profit (Daft, Murphy, Willmott 2014:11). I dette afsnit behandles de forskelle der findes mellem store og små organisationer. Mange organisationsledere ønsker at nå til tops, og i nogle tilfælde er dette mål mere udbredt end at være dem som producere de bedste produkter eller dem som opnår de største profitter (Ibid.:340). Byggeklodsmodellen: Vi har i projektet valgt at kategorisere, de to organisationer vi beskæftiger os med, ud fra byggeklodsmodellen som er en del af årsregnskabsloven. Byggeklodsmodellen inddeler organisationer i fire klasser: A, B, C og D. Klasserne er defineret på baggrund af balancesum, nettoomsætning, gennemsnitligt heltidsbeskæftigede hos organisationen og om den er børsnoteret. Ideen med at opdele organisationer i de 4 klasser er, at hver klasse har en specifikation på hvad deres årsrapport skal indeholde og hvilke krav den skal leve op til. Højere klasser skal anvende regler for egen og forudgående klasser. Det simplificerer processen ved at udarbejde og aflægge årsrapporter og overskueliggøre det for den enkelte organisation(elkjær, Hjulsager 2014:19ff). Klasse A: Er typisk personligt ejede virksomheder. For at en virksomhed kan befinde sig i klasse A, må der ikke overskrides to af følgende tre grænser på balancetidspunktet: 1) balancesum: 7 mio. kr., 2) nettoomsætning:14 mio. kr. og 3) gennemsnitligt 10 heltidsbeskæftigede medarbejdere (Ibid.:22). Klasse B: Omfatter små selskaber. For at en virksomhed kan tilhøre Klasse B, eksisterer der ingen nedre grænse med hensyn til størrelse, til gengæld skal de befinde sig inde for kapitalselskabers minimale størrelse, som findes i selskabsloven: Minimal nominel selskabskapital i aktieselskaber kr ; anpartsselskaber kr (Ibid.:23). Klasse C: Består af mellemstore og store selskaber. Virksomheder befinder sig i den mellemstore Klasse C, hvis to af følgende tre størrelser ikke overskrides to år i træk. 1) balancesum: 143 8

9 mio. kr., 2) nettoomsætning: 286. kr. og 3) gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret: 250. For at blive klassificeret som en stor klasse C virksomhed, skal mindst to af følgende tre grænser overholdes to år i træk på balancetidspunktet: 1) balancesum: 36 mio. kr., 2) nettoomsætning: 72 mio. kr. og 3) gennemsnitligt 50 heltidsbeskæftigede medarbejdere (Ibid.:23f). Klasse D: Er Statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder. Klassifikationen af en klasse D virksomhed beskrives ved, at foruden at skulle følge reglerne for virksomheder i klasse C, skal virksomheden være en børsnoteret virksomhed (Ibid.:24). Vi har i vores undersøgelse valgt at tage udgangspunkt i to størrelser. Ud fra ovenstående klassificering har vi i vores undersøgelse at gøre med en lille organisation (klasse A) og en mellem/stor organisation (klasse C). Vi har vurderet, at den lille organisation er en klasse A ud fra, at det er en enkeltmandsvirksomhed, altså er den personligt ejet. Organisationen har færre end 10 medarbejdere gennemsnitligt om året, da det er Geert (ejeren) som laver det hele selv. I nogle projekter arbejder han i samarbejde med andre organisationer, som har kvalifikationer som Geert ikke er i besiddelse af. Vi har vurderet den store organisation til at være en klasse C. Men alt efter hvilken afdeling vi kigger på kan der argumenteres for at den også er en klasse A og B organisation. Vi har vurderet at det er en klasse C ud fra, at organisationen har ca. 60 heltidsbeskæftigede medarbejdere og en nettoomsætning på mio. kr. på årsbasis, hvilket ud fra beskrivelsen overholder kriterierne for en klasse C virksomhed. Ydermere har den store organisation fem afdelinger, hvilket også indikerer at vi har med en større organisation at gøre. Det er altså på baggrund af disse antagelser at vi i vores projektrapport kalder vores interviewede organisationer for henholdsvis den store- og den lille organisation. 2.4 Afgrænsning I projektet har vi valgt at afgrænse os til kun at fokusere på to danske virksomheder indenfor håndværksbranchen. Vi mener at det giver det bedste og mest tydelige resultat at 9

10 sammenligne to virksomheder der beskæftiger sig med samme erhverv. Netop også fordi at det er et pilotprojekt vi udfører. Det er vores ønske med denne projektrapport at fokusere på differentieringen i anvendelse af projektledelse for de to organisationer, for at kunne analysere de eventuelle forskelle der måtte være. Vi har derfor afgrænset os fra at se på hvordan organisationer generelt bør anvende projektledelse og har kun fokuseret på hvordan projektledelse anvendes hos de to organisationer. At udvælge en case syntes ligetil i begyndelsen, men sådan skulle det ikke være, vi valgte derfor at afgrænse os til to organisationer indenfor samme branche, som begge er baseret på brugen af projekter. Det er vores primære mål at kunne sige noget om hvordan anvendelsen af projektledelse differentieres og om det har afgørende indflydelse om man er som organisation er kategoriseret - i vores tilfælde - som en klasse A eller C virksomhed. Da vi beskæftiger os med et pilotprojekt, med udgangspunkt i et indsnævret casestudie har vi måtte erkende at vi ikke vil kunne konkluderer generelt på vores problemstilling, men skabe en indikator for at vores resultat kunne genskabes med lignende resultater i andre brancher eller i andre organisationer, men vi vil ikke kunne sige noget universelt om vores resultater. Vi har valgt at udarbejde et tværvidenskabeligt projekt på baggrund af teori fra organisation, projektledelse og virksomhedsøkonomi. Inden for organisationsteorien er der særligt to faktorer vi ønsker at bringe i fokus, kultur og struktur. Det har vi valgt med det udgangspunkt at organisationens struktur har indflydelse på hvordan man leder og strukturer projekter såvel som det daglige arbejde i en organisation. Kultur er relevant i den sammenhæng fordi ledelse og struktur er med til at skabe det sæt af værdier som medarbejdere tror på og arbejder for. Kulturen er på den måde en stor del af strukturen i en organisation gennem adfærd, ritualer, systemer og politikker, altså den måde som man gør tingene på i en organisation - deres værdier - har stor betydning for hvordan den er struktureret. I forhold til projektledelse har vi afgrænset os til bestemte begreber som indgår i vores analyse. Det er begreber som styring, estimering og risiko. Vi har valgt at afgrænse os til netop disse begreber, fordi vi mener at de beskriver projektledelse tilstrækkeligt til vores undersøgelse. Da estimering beskriver planlægningsdelen, styring implementeringsdelen og risiko den del af projektet som indgår som en del rapportering og vurdering af resultatet. Ved at dykke ned i teorien og frembringe begreber, vil vores komparative analyse af de to organisationer fremstå mere overskuelig. 10

11 Vi kan opstille følgende afgrænsninger: Vi ser på problemstillingen med danske og case orienterede øjne og har derfor afgrænset os til en case bestående af to organisationer indenfor håndværksbranchen. Vi har afgrænset vores teoriafsnit til begreber som relaterer sig til vores interviewundersøgelse og som derved danner grundlag for vores analyse. 2.5 Besvarelses strategi Vores projekt tog sit udspring fra en undren over den litteratur vi er blevet undervist i. Her synes der, som gennemgået i problemfeltet, at være en tendens til at have en universel tilgang til projektledelsen, forstået på den måde, at organisationerne, der blev ydet projektledelse i, ikke var en afgørende faktor. Derfor ville vi gerne forsøge at belyse, hvilke påvirkninger organisationens størrelse har på projektledelsen. Dette forsøger vi at gøre med problemformuleringen: Hvordan differentierer projektledelses udøvelsen sig fra små til store organisationer. Denne type problemformulering, kalder Olsen og Pedersen for en anomali, der defineres som: En afvigelse fra normen. Noget nyt (Olsen, Pedersen, 2003: 32). På denne måde, forsøger vi at udfordre vores forforståelse for, hvordan projektledelsen bliver brugt. Dette gøres ud fra en undersøgelse af én stor og én lille organisation, og dette kom vi frem til, ved at benytte os af tragten (ibid.: 27). Tragten havde til det formål, at indsnævre vores forskningsfelt, til en overskuelig størrelse. Dermed kan vi producere et 11

12 erkendelsesskema, der har til formål at bygge en forståelse for, hvilke erkendelsesmål vi som gruppe har sat samt hvilken funktion de hver især har.vi kan dermed ud fra ovenstående begrebsforklaringer og afgræsning opstille vores erkendelsesmål med vores projekt. Dette gør vi med følgende skema, og på næste side, kommer vil vi grafisk af vores forskningsdesign. Vores forskningsdesign fortæller, hvordan vi i projektet har arbejdet på. Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data / Teknik Resultat Eksplorativt: Vores redegørende spørgsmål har til formål, at give en forforståelse af hvordan vi forstår begrebet organisationg og hvordan den klassificeres Hvad er en organisation og hvordan kan de klassificeres i størrelser. Teoretiske refleksioner Vi kan rangere organisationerne efter størrelsesorden, der har gjort det muligt for os, at udarbejde vores analytiske spørgsmål Forklarende Med vores analyserende spørgsmål, søger vi, at belyse hvordan projektledelsesteori anvendes i store som små organisationer. Beskrivende Vores diskussions spørgsmål har til formål at svare på, hvilke elæringsmuligheder organisationer kan supplere hinanden med. Hvordan adskiller organisationernes projektledelse sig fra hinanden Hvilke fordele og ulemper findes i projektledelses udøvelsen fra store til mindre organisationer. Interview. Analyse af projektledelsesanvend else i små og store organisationer. Teori Andenhånds empiri Interview Analyse af differentieret brug af projektledelse i små og store organisationer Teori Andenhånds Empiri. Med dette spørgsmål, er vi kommet frem til, at der findes en differentiering af projektledelsen, der er afhængig af størrelsen af organisationer. Vi er kommet frem til de fordele, der findes i projektledelsesudfør el-sen i en stor og lille organisation, samt, at vi har diskuteret hvilke muligheder de har for, at lære af hinanden 12

13 13

14 Kapitel 3. Metode. I dette kapitel vil vi gennemgå de metodiske overvejelser, processer og værktøjer, som vi gennem projektrapporten benytter. 3.1 Deduktiv metode Den deduktive metode: Til at operationalisere vores videnskabsteoretiske overvejelser med dette projekt, vil vi gøre brug af den hypotetisk deduktive metode. Denne metode er kendetegnet ved, at man ud fra en eller flere teorier danner en hypotese, der skal efter testes, som etablerer måledata som vi gør brug af for at opstille empiri(olsen Pedersen, 2003: 154). Valget af denne metode blev taget som en naturlig arbejdsmetode, der passer sammen med den kritiske rationalisme og casestudiet. Fordelen ved at benytte den deduktive metode, er at vi kan opstille målekriterier, som vi finder relevante at forsøge at kontekstualisere. Vi fortsætter med brugen af Karl Popper fra vores videnskabsteori til, at forstå og formulere vores hypotetisk deduktive metode brug. Vi opstillede hypotesen: Der er ikke en differentiering i projektledelsen i store og små organisationer. Vi kan nu lave en visualisering af arbejdsprocessen vi har været igennem: H1 T1 R1 S1 H2 T2 R2 S2 H; Hypotese. T; Test. R; Resultat. S; Svar. Vi må desværre sande, at på grund af semesterets normeret tid, at vi kun kan gennemføre kæden én enkelt gang. Dette påvirker vores endelige resultaters gyldighed, da vi vil have svært ved, at kunne argumentere for, at resultatet forbliver det samme under nye undersøgelser eller forhold. Vi endte med, at have fulgt kæden fra H1 til H2, hvor vi med S1 forsøger at klarlægge nye problematikker, som kan undersøges, i tråd med den kritiske rationalisme. Vi vil dermed benytte vores perspektivering til, at forsøge at opstille nye mulige hypoteser, og dermed kommer vi fra H1 til H2. For at vi kan kalde vores hypotese for videnskabeligt, mener Karl Popper, at vi må opstille principielle betingelser for, hvordan vi kan anskue fejlbarheden i hypotesen(ibid 155). For vores hypotese, kan vi kritisere vores forhold til, hvordan vi måler organisationerne i 14

15 undersøgelsen. Da der til vores forståelse ikke findes en teori eller empiri, der gør organisationer målbare, skal vi selv gøre dem målbare, og dermed kan en fejlbarhed i undersøgelsen opstå. En nødvendighed for os er, at vi må afgrænse hvad vi mener med og forstår ved en organisation og projektledelse. Hvis vi har en fejlvurdering af, hvad en organisation er, eller hvad det vil sige, at lede et projekt, kan vores hypotese blive udsat for fejlmålinger, der vil føre til, at hypotesen må forkastes. Efter vi har afsluttet vores undersøgelse og gennemarbejdet vores data, må vi også sande, at vi udelukkende har arbejdet kvalitativt, og dette kan føre til problemer, i forhold til repræsentativiteten af vores resultater omfavnet af genstandsfeltet vi søger at afdække. Dette vil vi gennemgå i casestudie metoden (Jf. Afsnit x.x). 3.2 Tværvidenskab I vores projekt gør vi primært brug af projektledelsesteori, men for at opnå forståelse af anvendelsen af projektledelse i en stor og lille organisation, har vi gjort brug af såvel virksomhedsøkonomi og organisationsteori. Projektledelsesteori og forståelsen heraf spiller en bærende rolle for projektet. Det er formålet at skabe en forståelse for, hvordan organisationer anvender projektledelse, og om organisationens størrelse har indflydelse på anvendelsen af projektledelse. Vores teori er primært bestående af projektledelse, men for at få en dybere forståelse for stoffet suppleres dette med organisationsteori og regnskabs litteratur. Vores empiri består primært af interviews med fagfolk fra håndværkerbranchen. Igennem vores projekt, kommer vores tværfaglighed til udtryk i, hvordan vi bruger og bevæger os i disciplinerne. Det har været vigtigt for os, at være opmærksomme på, hvordan vi spiller disciplinerne op mod hinanden. Vores tilgang til projektet var, at vi ville forsøge, at adskille disciplinerne og være stringent multidisciplinær, og ved multidisciplinaritet forstår vi: Kendetegnet forskningsmæssigt ved, at der blev trukket på viden fra forskellige discipliner, uden at det brød med den enkelte disciplinære tilgang (Enevoldsen, Jelsøe, 2012: 30). Ved at være multidisciplinære, gør vi det lettere at forstå, de enkelte discipliners funktion. Her skulle organisationsteorien afhjælpe os med, at få en forståelse af vores genstandsfelt. Ved at opnå en højere forståelse for, hvordan en organisation er opbygget, kunne vi afdække hvordan projektledelsen differentieres i organisationerne. Denne forståelse 15

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Andreas Thrane & Casper Boe Jensen Dansk Sprog og Medier & Virksomhedsstudier Inger Jensen (Virksomhedsstudier) & Rasmus Kjærgaard Rasmussen (Dansk)

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

*Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

*Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ $ Forside$til$projektrapport$ $2.$semester,$BP2:$ $ $ År:$2014$

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere