Teori og tillid i en krisetid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teori og tillid i en krisetid"

Transkript

1 Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen& Studienr.&51931& & Anslag:& &

2 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Referat' Indgangsvinklentilvoresprojektbegyndtemedenfællesundrenfor,hvordanogpåhvilket grundlagmanlavedebankpakkeii. Hvaderdetforunderliggendemekanismer,somliggertilgrundforatDanmarksomlilleåben økonomitrækkesindienglobalfinansielkrise?hvordankandetværeatmanførerenkon5 junkturforstærkendepolitik?handlerdetivirkelighedenomatbegunstigesinegenposition sompolitiskparti?og/ellerhardethaftkonsekvenserfordanmarkatværetæt5finansielt5 forbundetmedstoreøkonomier?dissespørgsmålharviforsøgtatsvarepåvedanvendelseaf makroøkonomisketeorierudarbejdetafteoretikereadamsmithogjohnm.keynes.detteer blandtandetudfrateoriersom,denusynligehånd,defriemarkedskræfter,ekspansivogkon5 traktivfinanspolitiksamtkonjunkturregulering.vianvenderligeledesteorierforpengepolitik foratbelysehvordaninterbankmarkedetkanpåvirkeenkriseaffinansielkarakter,hererdet begrebersomrenter,obligationer,prisstabilitetogfastkurspolitiksomanvendes.tilteorier5 neharvianvendtflerekvalitativeundersøgelsersomempirisksupplement.viharforetaget kvalitativeinterviewsmedtoanalytikerefrajyskebanksomgavosmereindsigtibankpakke IImenogsådepengepolitiskestrukturersomliggerbagvedinterbankmarkedet.Viharipro5 jektetanvendtbankpakkeiisometeksempelpåhvorledesmanienkrisesituationharten5 denstilatbrydedenmakroøkonomiskelinje.udfraovenståendeharvihaftmulighedforat stilleteorierneslidtfirkantedemådeforanvendelsenaføkonomiskpolitikopimodhvordan manaktueltanvenderøkonomiskpolitikunderfinanskrisen.viharivoresundersøgelsefun5 detfremtilatanvendelsenaføkonomiskpolitikikkeerheltsåsort/hvidsomteorienfore5 skriver.smithsfriemarkedvarnokblevetfriereendviligehavdesetogdetskabtefrygt.vier nåetfremtilatetbegrebsomtillidharhaftstorindflydelsepåkrisen,erdentilstedebliver handlesderirrationelt,erdenikketilstedehandlesderlangtmererationelt.politiskbliver detsåledes5someksemplificeretvedbankpakkeiiienkrisetid5nødvendigttilatpåtagesig enrolleietellershyldetfritmarked.projekteteraltsåenundersøgelseafhvordansmithbli5 verhyldetoghvordanmankanbetegnekeynessomværendepåbagkant. 1

3 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Abstract' Thisprojectstartedwithamutualwonderingaboutwhyandwhichfoundationthesecond bankbailoutpackagewascreatedon.whichunderlyingmechanismsarethereasonsthat sucksalittleopeneconomylikedenmarkintoaglobalfinancialcrisis?whydothegovern5 mentpoliciesonthematterfollowsuchacyclicalpattern?isitreallyaboutputtingyourselfin abeneficialpositionasapoliticalparty?and/orhasithadanyconsequencesthatdenmark aresoconnecttobigeconomies?wehavetriedtoanswerthesequestionsbyusing macroeconomictheoriesdevisedbytheoristsadamsmithandjohnm.keynes.this,among otherthings,includestheoriesliketheinvisiblehand,thepowerofthefreemarket,expansio5 naryandcontractionaryfiscalpolicy,aswellasregulationofthestateofthemarket.wealso makeuseoftheoriesaboutmonetarypoliciestoclarifyhowtheinterbank5marketisaffected byacrisisoffinancialcharacter.thisiswheretermsasinterestrate,bonds,pricestabilityand fixedexchangeratepolicycomestouse.wehavealsousedanumberofqualitativestudiesas anempiricalsupplement.wehaveinterviewtwoanalyticsfromjyskebankwhogaveusmore insightinthesecondbankbailoutpackage,aswellasthestructuresofmonetarypolicy,which areunderneaththeinterbank5market.inthisproject,thesecondbankbailoutpackageisan exampleofhowthemacroeconomicnormhasatendencytobebroken.theabove5mentioned gaveustheopportunitytocomparethetheories simplisticwayofeconomicpolicytothe economicpoliciesofthefinancialcrisis.ourstudyshowsthattheeconomicpoliciesarenotso blackandwhiteasthetheoriesimply.keynes freemarketwasnotso.wehavereachedthe conclusionthatatermastrusthashadabigimpactonthecrisis.ifitisthere,peoplewillact irrational.ifitisnotthere,peopleactwaymorerational.fromapoliticalview,asexemplified withthesecondbailoutpackage,itisnecessarytotakeaction,intheotherwisesofreemarket. ThisprojectexamineshowSmithgetspraised,andhowKeynessolutionsareappliedtoolate.!! 2

4 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Indholdsfortegnelse! Referat...1 Indholdsfortegnelse'...'3 1.'Indledning'...'4 2.'Problemfelt'...'4 2.1Begrebsafklaring Afgrænsning Erkendelsesskema 'Metode'...'11 3.1Projektdesign Casestudie Dokumentanalyse Interview5metode Tværfaglighediprojektet 'Teori'...'24 4.1Videnskabsteori Økonomiskteorisompolitiskværktøj Smith Keynes 'Empiri'...'32 5.1DenFinansielleKriseIDanmark årsager,konsekvenseroglæring/ RANGVID5rapporten BankpakkeII Overblikoverinterview 'Analyse'...'36 6.1Hvaderfinanskrisen? Pengepolitiskstruktur Interbankmarkedet Ekspansivfinanspolitik AdamSmithsusynligehånd Keynespåbagkant 'Diskussion'...'54 7.1Fakta Økonomiskprofil Politiskprofil Statensomprivatvirksomhed Idag 'Konklusion'...'69 9.'Perspektivering'...'71 10.'Kvalitetsvurdering'...'73 11.'Litteraturliste'...'73 3

5 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår #Indledning! Velkommentilvores3.semestersprojektpåsamfundsvidenskabeligbachelorpåRUC.Vihar medprojektetsøgtatbliveklogerepådenøkonomiskevirkelighedomkringfinanskrisen,og vihåber,atdusomlæserogsåvilfåudvidetdinhorisont,ogatduiforlængelseafdespørgs5 målvibelyser,måskeenddaviltagenyeogegnespørgsmålmedvidereudidenøkonomiske virkelighed. 2.#Problemfelt! Finanskrise!Etordviharlærtatkendesærdelesgodtigennemdeseneste657år.Mantaler omøkonomiog markedet,ogpolitikereogerhvervslivbrugerbegrebersomvækstogkon5 kurrencedygtighediflæng.europaholdervejret,nårgrækenlandogtysklandforhandler endnuennyredningspakke.verdenfølgermed,nårdenamerikanskenationalbankudtaler sig,ogbankernesagerenkritiseresofte frapolitiskholdogheltindvedmiddagsbordene. Menhvaderdetegentligforenkrise? Globaløkonomierkonstantpådagsordenen,varemarkederneerprægetafgensidigaf5 hængighedverdenoverogdetindebærerogsåeninterdependenspåfinansmarkedet;ban5 kernelånerpengeafhinandenpåkrydsogtværsaflandegrænser,ogviindgårpolitiskesam5 arbejdersomeu,hvorviforpligterostilatopretholdeenvisøkonomiskstabilitetogbinder voresvalutaienfastkurspolitik.mendanmarksomnationvilogsågerneværeenstærkspil5 lerpåmarkedet,ogiprojektetherønskerforfatterne5påetoverordnetniveau5atforståog tegneetbilledeafdeøkonomiskestrømningerogbetingelser,landeterstilletoverforsom lilleeuropæisklandienstorglobaløkonomi.dettegørvimedudgangspunktitidenumiddel5 bartførogefterfinanskrisen,somforalvorbrøduddalehmanbrotherskrakkedeiseptem5 ber2008. Rentteoretiskservi,attidenførkrisentegnesafenekspansivogderegulerendefinanspoli5 tik,hvorfolketinget,virksomhederneogvelogsåhusholdningernetræffermegetoptimistiske 4

6 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 ogvækstfremmendebeslutninger,ogvoresteseeratdetkulminereromkringkrisensudbrud ogderefterbliverudskiftetmedenredningsorienteret muligvispanikagtig regulerende politik.vivælgeratbenytteadamsmithsteoriomdetfriemarkedtilatkastelysoverdede5 regulerendetendenser,ogkeynesteorieromdetknapt5så5friemarkedtilatforstådenregu5 lerendepolitik. Deterstorespørgsmålvitagerhulpå,ogmedrespektforatpolitikogøkonomierbådekom5 plekstognogetnæruoverskueligt,dykkervinediencase,nemligbankpakkeii.hvaderden udtrykfor?dadenførstechokvirkningeroverståetiforåret2009erdetlykkedesmedbank5 pakkeiathindreetstormløbpåbankernesindlån,menkrisenraserstadigvoldsomt,ogder erbehovforflereunderstøttendepakker.erregeringentvungettilatindrettesigefterden økonomiskevirkelighed,ogafspejlerbankpakkendanskeellerinternationaleforhold?og hvisvialleredenuantager,atbankpakkeiivarnødvendig hvordanretfærdigøresdenså bådepolitiskogøkonomisk? Kanvienddasigenogetomdemegetliberalevs.dekeynesiansketendenseribankpakken? Kanmanhavebeggebrillerpå,nårmanførerøkonomiskpolitik?Erkrisenetudtrykforaten afteorierneermerefremtrædendeenddenanden,ogkanmanmedsuccesveksleimellempå denenesideatunderstøtteadamsmithsusynligehåndogpådenandensideatbenyttejohn M.Keynesteorieromstatensrollepåmarkedet?Kanvoresanalysehjælpetilattegneetbille5 deaf,hvaddersker,nårvipolitiskvekslerimellemideologierne? Vierinteresseredeiførstogfremmestatforstådeprivatebankerogcentralbankernesrolleri forholdtildetvoksendeinterbankmarked.atbegribedeunderliggendestrukturersommu5 liggørenøjeblikkeligchoktilstandpåellersstabilemarkederverdenover ogiforlængelseaf dette,hvordanmarkplacerersigiligningen.derforervoresproblemformuleringogarbejds5 spørgsmålsomfølger: ' 2.1'Problemformulering'' Hvorfor&ændrer&regeringen,&sammen&med&den&finansielle&sektor,&makroøkonomisk&politisk&kurs& under&krisen&i&2008&og&hvordan&afspejles&dette&i&bankpakke&ii?& 5

7 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 & 2.2.'Arbejdsspørgsmål' 1)Hvader"Finanskrisen"? 2)HvorplacererDanmarksigpolitisk5økonomiskitidenoptilogomkringFinanskrisen? 3)HvordankanmanudfraøkonomiskliberalteoriogKeynesianismeforklaredefinanspoliti5 sketiltagiperioden? 4)HvordanillustrererBankpakkeIIstatensrolleidenglobaleøkonomiskestruktur? 5)Hvaderkonsekvensernevedatenregeringvekslermellemmakroøkonomiskepolitikkeri krisetider? 2.3'Begrebsafklaring'' Danmarksomenlille&åben&økonomi.Landebetegnetsomåbneøkonomiereråbneiden forstandatdeharfjernetdevæsentligstebarriererforsamhandlermedandrelande. De&frie&kapitalbevægelser&eropståetvedatlandemedeksportoverskudlånerudtillan5 demedimportoverskud.påsammemådeflyderkapitalpåtværsaflandegrænserved investeringiaktierogværdipapirerietgiventland. Pengepolitikstyresafdepengepolitiskemyndigheder:regeringenognationalbanken. Etsådaninstrumentanvendesforatkunnestyrepengemængden,rentenogkreditmu5 lighederne.vikenderformernelempeligogstrampengepolitik;føresstrampengepoli5 tikvilrentenstige,pengemængdenfaldeogkreditmulighedernestrammesmeddetre5 sultatatinvesteringerogforbrugfinansieretvedlånformindskesmm.lempeligpen5 gepolitikmodsatstrampengepolitikmedførerfaldenderenter,lempedekreditmulig5 hederogstigendepengemængde5denneharsåledesdenmodsattevirkningpåsam5 fundsøkonomienendstramfinanspolitik. Den&finansielle&sektor&bestårafenrækkefinansielleinstitutioner,hvisopgaveerat fremskaffeogstillekapitaltilrådighedforerhvervslivsamthusholdninger.disseinsti5 tutionerudbyderkreditter,indlån,udlånoginvestering.somregelerdenfinansielle sektoretudtrykforbank5ogrealkreditsektoren. 6

8 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Pengemarkedet&erdetmarkedhvorpåbankernehenterlikviditet.DetkanværeiNati5 onalbanken,menudgøresefterhåndenstortsetafdetinternationaleinterbankmarked, hvorbankerlånerafhinandenpåkortsigt. Kapitalmarkedetbeståraflånmellemhusholdninger,virksomheder,kommunerogsta5 tenviapengeinstitutterm.fl.disselånerofteaflangtidshorisontogomfatterhushold5 ningerslåntilboligfinansieringogvirksomhedersfinansieringafinvesteringer.dette gøresvedhjælpafudbudafaktierogobligationer,ogafkontanter.aktiernesikreren virksomhedegenkapital,ogborgerneinvestering;obligationernesikrervirksomheden likviditet,borgernelangelånemulighederoginvestorerneetstabilt)afkast. Nationalbankeneretlandscentralbank,hvisoverskudgårtilstaten.Nationalbanken adskillersigfraprivatepengeinstituttervedatdenidetstoreheleerdeprivatepenge5 institutternesbank;deterpengeinstitutternesomharkontaktenmedborgereogvirk5 somheder. Penge!Deternationalbankensomhareneretpåudstedelsenafdanskepenge,hvilket skabertillidomkringdendanskekrone.hvilketigenharstorbetydningforatbanksy5 stemetidetheletagetkanfungere.ydermereerdertrekravtil penge &detskalkunne anvendessombetalingsmiddeltilatkøbeandrevarerogtjenester. Varen skalkunne agereværdimåler5altsåskalandrevarerværdikunnemålesiforholdtildenne.tredje kravtilpengeeratmanskalkunneinvesteresinformueheri5deskalværeværdiopg bevarende Kurrer, 2010). Rentedannelsen.&Pengemængdenkanbådepåvirkesigennempengeudbud5ogefter5 spørgsel,darentenerprisenpåpengealtsådannesrentenveddefriemarkedskræfter. Nationalbankenkanogsåfastsættevisserentetyperforomvendtatregulerevalutabe5 holdningen.! Hybrid&kernekapitaleretlånbankenmedprincipieluendeligløbetid,somikkekanop5 sigesogderforerdetsikkerkapitalforbanken.derudovererhybridelångiveredefør5 ste,somtaberderespengeefteraktionærernevedkonkurs.pågrundafdisseforhold erpengenesåsikre,atdeudgørkernekapitalensammenmedbankensegenkapital Deterentypelån,derkanmedregnesibankernessolvens,ogsomforbankerneprin5 cipielterligesåværdifuldtsomegenkapital.disseregnesderforforbankensmestsik5 rereserverogdefineresderforsammenmedegenkapitalensombankens Kernekapi5 tal. 7

9 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Solvensskaludgøre8procentafderisikovægtedeaktiver,detteskaldogsessomet minimumskrav5dabegrebetomindividuellesolvensbehovogsåeksisterer.derersom følgeafbankpakkeiiopståetkravom,atdettetalnuskaloplyses.detindividuellesol5 vensbehovberegnespåbaggrundafvirksomhedensrisikovægtedeaktiver. Finanspolitik.Nårderændresibeskatningenellerdeoffentligeudgifter.Hvisoffentlige udgifternedsættesføresstramfinanspolitikogefterspørgslenfaldermedsammebeløb somdernedsættesmed,menproduktionogindkomstfaldermedmerepga.multipli5 katoreffekten.føresderlempeligfinanspolitikøgerstatenudgifterneogdermedhæ5 vessamfundetsindkomstniveau.detvilaltandetligebetydeatbådefaldogstigninger iudgifternepåvirkerstatsbudgettet. Multiplikatoreffektenhandlerpopulærtsagtom atbyggeenbro,hvilketvilskabeef5 terspørgselpåbetonogstålogpåarbejdskraftfraingeniøreroghåndværkere.disse brancheransætterderforfleremedarbejdere,somfårenløn,somdegåribrugsenog brugerpåmadvarerogimagasinogkøbertøjfor.derforbliverderbehovforproduk5 tionafflerefødevarerogaftøj,ogderbliverbehovforekspedienteribrugsenogima5 gasin,somsåmåansætteflerefolk.dermedbliverdepengestateninvestereribroen spredtogflerdobletsomringeivandet,daalledepengesomikkesparesop,sendes videreisystemetogskaberpengeigen. 2.4'Afgrænsning' Detervigtigt,atviivoresprojektvilbeskæftigeosmedDanmarksomenlilleåbenøkonomi. Vivilbeskæftigeosmedøkonomiskpolitikoverordnetpåmakroniveaufremformikroniveau 5menvivilsamtidiganvendeBankpakkeIIsomcase,hvorvedvialligevelbevægerosrundt påmikroniveau.menidetstoreheleharvivalgtatafgrænseostilpenge5ogkapitalmarkedet, fordikreditmarkedetihøjeregradillustrererdefinansiellesystemerpåmikroniveauvedind5 ogudlånmellemhusholdningerogpengeinstitutternebrix & Lena, 2004, s. 312).Detteharvi valgt,fordiviserdetrelevantiforholdtilvoresønskeomatskulleundersøgedenførteøko5 nomiskepolitikiåreneoptilogstartenaffinanskrisen,ogvihavdedenumiddelbareforståel5 se,atbankpakkeiivarenredningspakketildanskebank.såsimpeltvistedetsignuikkeat være5hvorforvialligevelharfastholdtvoresfokuspåbankpakkeiifornetopatkunnearbej5 demeddeproblemorienteredenuancerheri. 8

10 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Projekteterhovedsageligtøkonomiskfunderet,menerkombineretmedpolitologi;detteer valgtudfravoresforsøgpåatafklare,hvorformanvalgteatføredenøkonomiskepolitikman gjordeoptilfinanskrisen,ogmedudgangspunktibankpakkeii,hvordanmanmåtrædepoli5 tisktilnår boblenbrister,hvilketbliverenkombinationaføkonomiskeogpolitologiske aspekter. TiludarbejdelseafprojektetharvivalgtatanvendeteoretikerneJohnMaynardKeynesog AdamSmith,somvilfungeresombådeøkonomiskogpolitiskteori.Foratgøredenneskelnen mellemanvendelsenafdetoteoretikeremeretydeligharvivalgtatopdelevoresanalysei temaer.vivilbrugesmithtilatbelyse,atmarkedernestadigiopgangstider)eroverladttil sigselvtilenvisgrad,hvorefterkeynesisianskeværktøjeranvendessomkonjunktur5 regulerendemidlerinedgangstider). Hervedkanviopstillefølgendeklareafgrænsninger: Viserpåprojektetmeddanskeøjne,ogharkunreferencertilrestenafverdensom værende detinternationale/globalemarked Viserikkepåpolitiskbeslutningsprocesellerdemokratiskunderskud) Viantageratkonjunkturerneiogomkringfinanskrisenersåskarpevirkeligheder,at læserenforståratvitaleromstoreudsvingogderforikkesomsådanharforholdtostil grænsetilfældeomdeterenlilleellerstorlav/høj5konjunkturoghvordetskiller) 2.5'Erkendelsesskema' Herunderfølgerdeerkendelsesopgavervihararbejdetmedforatbesvarevoresproblem5 formulering Olsen & Pedersen, 2003)! Erkendelsesopgave' Konkret'spørgsmål' Data/teknik' Resultat' Beskrivende: Hvaderfinanskrisen? Historiskoggeo5 Historiskoverblik Atgivelæserenindbliki grafiskafgræns5 ogrammeompro5 9

11 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår projektetsgenstandsfelt ning,interview medanalytikerei bankverdenen. jektetsforståelseaf finanskrisen. Forklarende: AtkonkretisereDan5 marksplaceringinden forgenstandsfeltetog landetsrollesomenlille åbenøkonomi. HvorplacererDan5 marksigpolitisk5 økonomiskitidenop tilogomkringfinans5 krisen? Rangvid,interview medanalytikere Dertegnersiget billedeafdanmarks økonomiskeom5 stændigheder. Eksplorativt: Atbelysehvordanteore5 tiskemodellerafspejlesi økonomiskpolitikunder finanskrisen Hvordankanmanud fraøkonomiskliberal teoriogkeynesianis5 meforklaredefinans5 politisketiltagiperio5 den? AnalyseafDan5 marksfinanspoli5 tiskhandlingoptil ogunderfinans5 krisenudfraen teoretiskkontekst. Rangvid AnalyseafDan5 marksfinanspolitik somneoliberal Eksplorativt: Atopnåindsigtienregu5 leringslovgivningog dermeddenkonkrete krisehåndtering Hvordanillustrerer BankpakkeIIstatens rolleimoderneøko5 nomiskinternational struktur? AnalyseafBank5 pakkeiiudfra teoretiskviden sammenholdtmed dendaværende økonomiskesitua5 tion AnalyseafBank5 pakkeiisomkeyne5 sianistiskrednings5 pakke Forudsigende Atvisedetproblematiske vedikkekontinuerlig brugaføkonomiskteori Hvaderkonsekven5 sernevedatenrege5 ringvekslermellem makroøkonomiske politikkerikrisetider? Diskussionafan5 vendelsenaføko5 nomiskteoriipo5 litik. Økonomisketeorier brugesefterønsket virkning,udenhen5 syntagentilkontek5 sten Tabel!1!!erkendelsesskema!

12 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår #Metode! 3.1'Projektdesign' Metode Tekstanalyse Interview Case5studie Teori Kritiskrealisme AdamSmith JohnM.Keynes Empiri Rangvid5rapporten Interviewsmed analytikere Indholdiogartikler ombankpakkeii Analyse Finanskrisen Penge5ogpinanspolitik Interbankmarked Værktøjer Analyse Smithsomværktøj Keynessomværktøj Diskussion FaktaomBankpakkeII Politiskpropil Økonomiskpropil Analysenspointer Idag! 11

13 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Konklusion Erfaringer Sammenhæng Opsamling Perspektivering Demokratisk underskud Nødvendighedens politik Kvalitetssikring Erprojektet lykkedes? Figur!1!3!projektdesign! Figur1viseretoverblikovervorestilgangtilprojektet.Førstlæggervivægtpåatsynliggøre vorestilgangtilundersøgelsen,dernæstfårprojektets krop pladsogvitrækkeranalysenud overtoben,nemligenslagskritiskbeskrivelseafgenstandsfeltetpådenenesideogenteore5 tisktilgangogproblematiseringafsamme.detteførertilendiskussion,hvorvorescasebliver vendtogdrejetoverfordenanalyse,viharbedrevet.sidstfølgerdenmereformelleafrunding afprojektet,konklusionenpåvoresopdagelser,tankeromhvordetteellerskunnehaveført oshenogettjekafprojektetsberettigelse. 3.2'Casestudie' Etcasestudiefrembringerkontekstafhængigvidenogstårsjældentalene,menerbaseretpå flereforskelligedataindsamlingsteknikker.ivoresprojektvildetteværekvalitativeinter5 viewsogdokumentanalyse,hvorudfraviønskeratopnåmeredetaljeretogmåskepraktisk videnomkringforhandlingerneafbankpakkeii.detervoresmålmeddetteprojektatkomme tilbundsihvadfinanskrisenegentlig er forenkriseoghvorforbankernesagereniforhold tilkrisenkritiseres.ivoressøgenefteroverordnetatforstådeøkonomiskestrømningerog betingelservierstilletoverforsometlilleåbentlandienstorglobaløkonomi.vedatanalyse5 rebankpakkeiisomcasevilviforsøgeatbelyse,hvordanmankunnegåfraoptimistiskog vækstorienteretførtpolitiktilatagerelivredderforfinanssektorenigennemenredningsori5 enteretregulerendepolitik.casestudietsresultatfrembringerofteviden,somerafhængigaf denkontekstderundersøgesogerderforsværtgeneraliserbar. 12

14 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Casestudietsomkontekstafhængigvidenspillerenvæsentligrolleiforskereslæringsproces Flyvbjerg, 2010, s. 466).Denneforskningsmetodehartovigtigeformål:Casestudietsnære kontaktmedvirkeligesituationerervigtigiudviklingenafetnuanceretvirkelighedssynfor forskerenogiforholdtilforskerensudviklingafkompetencerihensyntilgodforskning.det gælderomatholdesigpåtætholdmeddenvirkelighed,derforskesigennemnærkontakttil miljøetogfeedback.hvorvidtmankangeneralisereudfraenenkeltcase,afhængerafden pågældendecaseoghvorledesdenerudvalgt.flyvbjergskriver,atdeterforkertatbetragte casestudietsomudeafstandtilatgiveinformationometfænomenibredereforstandibid.: 464).Dogskalmanhaveforøje,atcasestudietideflestetilfældebørståisammenhængmed hypoteser.etcasestudiekanalligevelværeafstorværdiforlæringogharofteskabtvejenfor videnskabelignytænkningibid.:471).casestudieteraltsåvelegnettilafprøvningafhypote5 ser,hvilketstemmergodtoverensmeddenundersøgelse,vivilforetage. Davoresproblemstillingsøgeratunderbyggeinternationalekapitalstrømmesindvirkningpå Danmark,menogsådenregulerendeøkonomiskepolitik,sombliverførtsomregulerende middeloverdisseindvirkninger,arbejderviudfraenkritiskcase.detgørvi,fordivigennem voresproblemstillingønskerataf5ellerbekræfte,atmananvendertoøkonomiskteoretiske retningerdelvistførogunderfinanskrisenibid.:475)velatmærkeomvendtaf,hvadteorien foreskriver.detbørdogklarlæggesatetvalgafencaseikkeudelukkerenanden,menivores undersøgelsevildenkritiskecaseværeatforetrække.udfravoresvidenskabsteoretiskeret5 ning5kritiskrealisme5fokuserevorescasestudiepåatopstillekausalitet;altsåatstillehypo5 teseromhvilkemekanismer5ivorestilfældepolitikker5somharfrembragtfænomenetbe5 hovforbankpakkeii)ibid.:464).fordiviarbejderudfraenvidenskabsteoretiskretningi formafkritiskrealisme,vilvianvendecasestudietudfraenretroduktivmetodetilgang hermedvekslesdermellemdeninduktiveogdeduktivemetodetilgang.vikanderforkonsta5 tere,atvoresanvendelseafcasestudietstriderimodflyvbjergsgenerelleforudsætninger. Formåletmedvoresundersøgelseersåledesatundersøgedebagvedliggendemekanismerfor valgafførtøkonomiskpolitik.detervoresønskeatopstilleenhypotese,derkanillustrere,at valgeterbaseretpåflerekomplekse)mekanismer.voresopstilledehypoteseillustrerer,atvi harmedpådenenesidemedkeynesianisteratgøre,ogpådenandenharviliberalisterne medadamsmithispidsen.menderbliverhverkenageretsmithskellerkeynesiansk,dateo5 riernekombineresoganvendesiandreregi,enddenødvendigvisvartiltænktoprindeligt. 13

15 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Casestudietsresultatvildervedillustrere,atanvendelsenafdisseteorierikkefungerersom førstantaget hvilketudfraetkritiskrealistisksynspunktstemmeroverensmedderessøgen eftersvarpåukendtvidenskab.dét,vorescasestudiesøgeratudrede,er,atetopgørmed mainstreamøkonomiernødvendig,fordiudførelsenerafhængigafunderliggendestrukturer, somikkehængersammensomførstantaget.udfravoresprojektkandetteeksemplificeres ved,attilgangentiløkonomierdeduktivudfraenteoretiskmakroøkonomiskmodelsomfø5 resudilivet denfungerersometeksempelpådetteori,vihar.ikrisetideropstillesenløs5 ning,nemligbankpakkeii.dennekansessomenreaktionpådenteori,somafprøvespå økonomien. Vikanaltsåudfraovenståendekonstatere,atviarbejdermedvorescasestudieudfraenre5 troduktivmetodetilgang,altsåsometopgørmedenen5dimensionalmetodetilgang,fordivi tagerfatiøkonomiskteori,somerdet visuelle iformafteoretiskemodellerdeduktivt). HerudoverharvifatiBankpakkeII,somerenmekanismeopståetianvendelsenafteorienog somudfordrerteorieninduktivt).vikanpådenmådeundersøgedeunderliggendestruktu5 rer,oghvordandissehængersammen. 3.3'Dokumentanalyse' Endokumentanalyseudførelseogdensanvendelseerafhængigafproblemformuleringensom ogsåkaldesundersøgelsesspørgsmålet. IvoresprojektanvenderviRangvid5rapportensomempiriskmaterialesammenmedkvalita5 tiveinterviewsogetcasestudie.vianvenderrangvid5rapportensomenfagtekst.dokumen5 tetrapporten)anvendestilatafdækkeprocesser,dervarårsagfordenpolitiskedagsorden underfinanskrisen.voresundersøgelseogdermeddokumentanalysestrækkersigoverperi5 odenfra Formåletmeddokumentanalyseneratidentificereforandringeritids5 periodeniforholdtilvoresproblemformulering,somsøgersvarpåændringerneiden makroøkonomiskekursunderfinanskrisen.vedatanvendedokumenterivoresempiriske undersøgelser,erderflereproblemstillingerinvolveret. Efter&hvilke&kriterier&indsamler&vi& vores&dokumentmateriale,&hvordan&får&vi&adgang&til&relevant&dokumentmateriale,&hvordan&geng 14

16 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 nemfører&vi&en&systematisk&analyse&af&dokumenter&og&hvordan&kan&vi&på&en&hensigtsmæssig&måg de&præsentere&resultaterne&af&en&dokumentanalyse? Lynggaard, 2010, s ).&Dettevilbli5 vesøgtbesvaretinedenstående. Idokumentanalyserskelnesdermellemprimære,sekundæreogtertiæredokumenter.Rang5 vid5rapportenkanbetragtessometsekundærtdokument,dadetertilgængeligtforoffentlig5 hedensåfremtmanhavdeinteresseherforiumiddelbarnærhedafbegivenhedenderirap5 portenrefererestilibid.:139).vikanligeledesbeskriverangvid5rapportensomettertiært dokument,dererproduceretpåettidspunktefterfinanskrisen.rangvid5rapportenerudar5 bejdetumiddelbartefterfinanskrisensværsteår,ogerderforikkeudarbejdetefterbegiven5 heden,mendet,rapportenbeskriver,kansesibagklogskabensklarelys,ogviserderforrap5 portensombådeetformforsekundærogtertiærdokument.dettehængergodtsammenmed, atvoresønskemedundersøgelseneratanalysereenforandringiøkonomisk5politisketilgan5 geogdermedforskelligeinstrumenterforkrisehåndtering,menogsådendebat,somvarom5 kringbankkrisenogbankpakkerne. IløbetafdokumentanalysenafRangvid5rapportenblevviopmærksommepånyeproblema5 tikker,somledtetilnyedokumenter.pådenmådeerrangvid5rapportenetdokumentietfelt afflere,dadenneogsåerbaseretpåandreanalyserafsammetidsperiode.iendokumentana5 lysekanmangåhypotetisk5deduktivttilværks,hvilketvilsige,atmansøgerenspecifikation afrelationenmellemvariable.ellerudfraenhypotetisk5induktivmetode,somsøgerenkon5 struktionafmeningssammenhængeovertid. Foratkunnesigeatenforandringharfundetsted,ianvendelsenafpolitiskeinstrumenterhar viværetnødtilatopstilleindikatorerpåhvaddetersomskalobserveresudfradokument5 materialet. Meddokumentanalysearbejdermantypiskudfraenanalytisk5induktivmetode,somkanbe5 skrivessomenmultiteoretisktilgang,dersøgeratidentificereudviklingeribid.:145)og mønstre,hvilkethængergodtsammenmed,atviarbejderudfradenvidenskabsteoretiskret5 ning kritiskrealisme jf.afsnit4.1). AnalytikerenbefindersigsomregeletstedmellemyderpunkterneLynggaard, 2010, s. 146), hvilketsomudgangspunktogsåertilfældetivoresundersøgelse.endokumentanalysekan såledesforetagesmedetdokumentmaterialemedetomfangpå200dokumenter,menkan ligeledesogsågennemføresmedblotetenkeltdokument,hvilketviforsøgeribid.:146).da 15

17 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Rangvid5rapportenerdettætteste,vikommerpåenanalyseaf,hvaddersketeiåreneoptil finanskrisen,oghvilkekonsekvenserdethavde,vildenneblivebrugtiforbindelsemedvores kvalitativeinterviews,somerdettættestevikompåtilblivelsenafbankpakkeii. Dennæstedelafafsnittetvilomhandledemetodiskeovervejelseriforholdtiludarbejdelsen afdokumentanalysen.tildettevilbegrebersomautenticitet,troværdighed,repræsentativitet ogmeningbliveanvendtibid.:147).viharvalgtatanvenderangvid5rapporten,førstog fremmestfordideanalytikereviinterviewedeanbefalededennerapport.senerehardenne rapportgivetanledningtiludarbejdelseafflereproblemformuleringrelaterettilvorespro5 blemformuleringibid.:148).rangvidrapportenerudarbejdetafetpolitiskbestemtudvalg bestiltaferhvervs5ogvækstministerietunderolesohn,hvilketkanhavepåvirketrapportens udfaldistørreellermindregrad.meniforholdtilusikkerhedogskævhedirapportenspå5 virkningafvoreskonklusionererdettebegrænset.davisamtidigentydigtkanudlederappor5 tensoprindelseogafsendervildokumentetsautenticitetværettilfredsstillende. EftersomstoredeleafvoresprojekterudarbejdetpåbaggrundafRangvid5rapporten,somi storetrækbliverbekræftetafvoresanalytikere,erdokumentetsrepræsentativitetiforholdtil voresproblemformuleringtilstrækkelig.repræsentativitetviloftestblivepåvirketvedover5 leveringafdokumentmaterialetibid.).meningenidokumenteterklar,hvilketogsåseside mangecitaterogandrehenvisningertildokumentetigennemvoresundersøgelseafproblem5 formuleringen. Genereltiforholdtilandetempiriogudfraovenståendeanalyseafvoresdokumentmateriale servivoresdokumentmaterialesomrepræsentativtiforholdtilvoresproblematik. 3.4'InterviewTmetode' Interview'som'metode' 'hvorfor'interview' Interviewmetodensstyrkeskalfindesievnentil,atopnåindsigtikompliceredeogfremmede verdener.ivorestilfældeharvivægtetinterviewmedtoanalytikere,foratopnåvidenom deressynpåvoresgenstandsfelt.bankenerenlukketverden,derkræveretinterview,forat bliveklogerepånogleafdemekanismersominterviewpersonernetagerdeli.voresinter5 viewerikkeetlivsverdensinterview,mendeerfaringersomhentesindefra bank)verden er 16

18 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 dogvæsentlige.voresinterviewharenmereeksplorativkarakterhvilketindbefatter,atin5 terviewetharbidragettilnyvidenogdermednyeperspektiverpåvoresproblemstilling. Viharvalgtatgåtilvoresforskningsinterviewmedmetodeteorifrabogen InterView afstei5 narkvaleogsvendbrinkmann2009) KvaleogBrinkmannssyvtrinsinterviewundersøgelse Kvale & Brinkman, s ) 1.Tematisering:&Hypoteseomøkonomiensombegrænsendefaktorforpolitiskråderum. 2.Design:PlanlægningafinterviewmedIbFredslundMadsenogOleSørensen.Eksplorativ undersøgelse;etindblikibankverden 3.Interview:&Guidetilinterview.Interviewafca.entimesvarighed 4.Transskription:&Beggeinterviewsblevtransskriberet 5.Analyse:&Dybdegående 6.Verifikation:&Viharbrugtinterviewetanderledesendviforestilledeos.Detteverificeres ved,atinterviewetvareksplorativt. 7.Rapportering:&Brugsomdelafenstørreanalyseiforbindelsemedetsemesterprojektpå RUC. Valg'af'interviewperson' ViharvalgtatintervieweIbFredslundMadsenogOleSørensenfraJyskeBank.Detharvi valgt,fordivigernevillehaveindsigtibankverdensforståelseafkrisen. IbFredslundMadsensIFM)titeler VicePresidentiStrategyResearch ijyskebank.haner uddannetmatematikøkonomfraaarhusuniversitetogblevi1992ph.dilatinamerikanske gældskriser.sidenharhanarbejdetmedfinansverdenen,herafdeseneste16årijyskebank. VifikkontakttilIFM,fordietafgruppensmedlemmertidligerehararbejdetsammenmed hamnoglemånederi2005.vikendtederforpåforhåndtilhansvidenvedrørendeglobale markederogfandthamrelevantatbenytte,delssomvidensinputogdelssomudtrykforden finanssektor,vibeskæftigerosmed. Atetgruppemedlemerbekendttilinterviewpersonen,affødernoglekildekritiskeproblema5 tikker.foratderikkeskulleafspejleenindforståethed,derkanværebekendteimellem,valg5 teviatenandenfragruppenskulleståforinterviewet.selvomdererhistoriskkontaktmel5 lemintervieweroginterviewperson,forsøgerviatholdeosobjektiveoggåtilinterviewper5 sonen,sommanellersvillehavegjortmedenhvilkensomhelstandeninterviewperson.det 17

19 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 erogsåvigtigt,atviselvfølgeligogsåskalværekritiskeoverforhansposition,sommedarbej5 derienbank.detergivet,athanvilhavebankensbrillerpåisineanalyserafdeøkonomiske strømninger. OleSørensenOS)erSeniorDirector,CapitalMarketsogsåiJyskeBank.HanblevansatiJyske Banki1986ogharenklassiskbankuddannelse.Hanharsåledesfulgtbankenfralokalbanktil enstorinternationalvirksomhed.fra2008til2011sadosienuafhængigfølgegruppenedsat afmyndighederne,derskullevurderebankpakkereguleringerneseffektpåmarkederne. VikomikontaktmedOS,davoresførstekildeIFMnævnteatOSvarJyskeBanks bankpakke5 ekspert.vibesluttedeatringetilham,ogmødteenmegetimødekommendemandsommed glædevilleladesiginterviewetilvoresprojekt.dettogviimod,foratsupplereinterviewet medifm.hanadskillersigfraifm,vedathavefulgtbankpakkeforhandlingernetætogværet inddragetsomeksternkonsulent. KildekritiskkanvigentagemegetafkritikkenafvoreskildeIFM;særligtatbeggevoresinter5 viewpersonerarbejderisammepengeinstitut.deterhervigtigtatbemærke,atviikkehar relationtilospåforhånd. Detharværetvæsentligt,atinterviewpersonerneharværetanalytikereførogunderfinans5 krisen,såledesatderesinformationerikkekunerprægetafbagklogskabensklarelys.vifor5 venterogsåenhvisærlighed,nårvitalerom,hvadderbyggeroptildevoldsommekonse5 kvenserafnetopfinanskrisenogtilbankernesrolleheri. Forberedelser' Førinterviewetharvigjortdetklart,hvadviskullebrugeinterviewpersonernetil,samthvil5 kenrelevantvidendekunnebidragetiliprojektet.projektdesignettagersombekendtud5 gangspunktibankpakkeii,dererblevettilienlukketforhandlingsproces.deterderforcen5 traltforos,atvifårindblikibankverdenogdemekanismer,derfordredetilvejebringelsenaf BankpakkeII. Viharforindeninterviewetdannetosetoverblikoverfinanskrisensopståen,deøkonomiske politikkerbankpakkenimplementeretsamtøkonomiskteori.pådenbaggrund,harviopstillet noglehypoteseromforholdetmellemførtpolitikogdefinansiellemarkeder. Voresinterviewguideerderforprægetafopklarendespørgsmål,derhartilformålatvise,at vierindeistoffetogdermedattematisere,hvadvipræcistvilhavesvarpå.andreafspørgs5 18

20 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 målenerelaterersigtilinterviewpersonernesspecielleindsigtienbankverden,dersynes lukketogkompliceret. Interviewets'struktur' Ivoresinterviewerscriptetåbent.Detvilsige,atvifrastartengørdetklart,hvilkeemnervi ønskeratberøreoghvadformåletmedintervieweterkvale & Brinkman, s. 151).Formålet meddetteer,atvipræcisererhvadviønskersvarpåogopbyggerenfortrolighedmedinter5 viewpersonen.interviewpersonenskalfrastartenfølesigtrygogbevidstomihvilkensam5 menhænghansudtalelserskalbruges.viberørtetidligere,atbeggeinterviewpersonerer bankansatte,ogviforventerderfor,atdeerindeifagterminologienomkringfinansverden. Derforervoresinterviewscriptprægetafetakademisksprogogikkehverdagssprogsomder ellersanbefaleshoskvaleogbrinkmann.mankanforsvarerdetmed,atvoresakademiske sprogmøderdereshverdagssprogifagterminologien. Voresinterviewstartermed,atvibederinterviewpersonenom,atbeskrivesinbaggrund. Detteerenmetodiskovervejelse,derhartilformål,atgørevoresempirimeregennemsigtig. Derudovergiverdetinterviewpersonenenmulighedfor,atgiveenpræcisbeskrivelseafsig selv,derstemmeroverensmedinterviewpersonensselvopfattelse.detersåledesogsåen måde,atskabeåbenhedogforståelseomkringinterviewet. Detegentligeinterviewstartervibevidstmedetindledendespørgsmålibid.:s.155).Dethar tilformål,attaleinterviewpersonenvarm,ogdelsåbneopfornogleinteressantetråde,dervil væreværdatfølgeoppå.faldgruppenveddennetypespørgsmål,nårviharmedeksperterat gøre,kanværeatinterviewpersonensumiddelbarereaktion,kanværeatfølgeentråd,derer skævtiforholdtilvoresvinklingafproblemet.detteimødekommervived,atværeopmærk5 sommeattagestyringen. Interviewetskalsomnævntforståssomeksplorativt.Detbetyderatviidesignetharmeget pladstil,atfåinterviewpersonernessynpåvorescase.mangeafspørgsmåleneliggeroptilen refleksionoverdefaktiskebegivenhedervikanlæseomirangvid5rapporten.idenforbindel5 seharvigjortosnogleovervejelseromledendespørgsmål. Viharnoglespørgsmålafledendekarakter.Detkommertiludtrykved,atviispørgsmålene forsigtigtefterprøvernoglehypoteser.detteforringernødvendigvisikkekvalitetenafinter5 viewet.medledendespørgsmålsøgervi,atfåvoresinterviewpersontilatforholdesigtilpåli5 delighedenivoreshypoteser.nårvispørgerindtilhvorvidtdetpolitiskeråderumerblevet 19

21 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 mindre,stårdetinterviewpersonenfritforatstillesiguenig.visersåledesikkeenfarefor,at dennetypeafspørgsmålafføderetbestemtsvar,mendetgiverosnærmereenmulighedfor, atfåetmerenuanceretblikpådenvidenvialleredeharibid.: ). ' Det'faktiske'interview' Forudeninterviewpersonenvarvitrepersonertilstedetilinterviewene.Derblevtilhvert interviewvalgteninterviewer,ogénderstilledesupplerendespørgsmål,hvisvedkommende fandtdetnødvendigt.dentredjepersonfungeredesomobservatør.vimødteinterviewperso5 nernepåderesarbejdsplads.detgavogsåossominterviewereetindtrykafdeomgivelser somosogifmarbejderi. Vihavdepåforhåndhaftenmailkorrespondanceogsamtalerovertelefon,sådevarforberedt på,hvadvigernevilarbejdemed.vifiketmødelokalestillettilrådighed,hvorbeggeinter5 vieweneblevholdt.stemningenvarlidtuformel,dalokaletvar TomK5lokalet,hvilketbetød atdervarlemansbillederpåvæggeneogdiverseracerkørertilbehør.detvarmåskeikkedet gruppenhavdeforventetatfinde.toneniinterviewetvar,påtrodsafdetteoretiskestof,løs oguformel. InterviewetmedIFMforløbnogenlundesomplanlagt.Dervarikkemegetstyringfrainter5 viewernessideoginterviewguidenblevikkefuldendt.påtrodsafifmsdominerenderollei interviewetdetteafspejlesogsåidettransskriberedeinterview,hvorinterviewernesiger megetlidt),varderrumtiluddybendespørgsmål.enafgrundenetilatifmfikmegetpladstil attalevar,athanholdtsigpådetsporvigernevillevidenogetom.mangeafspørgsmålenei interviewguidenblevoverflødiggjortellerblevtilsupplerendespørgsmål.interviewernesad såledestilbagemedenfølelseaf,atvivarnåetgodtrundtomdetmeste. InterviewetmedOS,varmegetanderledesendplanlagt.OShavdeforberedtetslideshow,som varblevettili2009,altsådakrisenvarhøjaktuel.vivalgte,atgåmedpåhanspræmisser,og lyttetil foredraget.deterklart,atdetteskaltagesmedikvalitetsvurderingenafinterviewet, dadetermegetatypisk.menproblematikkenogformåletmedinterviewettagetibetragtning, vurderedevidetgyldigt.detvimåtteafgivevardesignetogtildelsstyringentilgengældfikvi enkildemegettætpåkrisenogforhandlingernevedrørendebankpakken.hvisviskullehave imødekommetosstyringafinterviewet,skullevihavetagetnogleafdeforholdsreglerder knyttersigtileliteinterview.retrospektivtstårdetklart,atossombankpakkeekspertervant 20

22 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 til,atgivehansmeningogsynpåkrisepolitikker.hvisvihavdeværetbedreforberedtpådet5 te,kunnevihavegåetmeretilhamogmåskeopnåetenandenvidenibid.:167) Transskription' Intervieweneblevoptagetdigitaltogdeltmellemgruppemedlemmerne.Vihardeltesom transskriptionsarbejdet.ivorestransskriptionafinterviewene,harvivægtet,atlaveenlet læseliggengivelseafinterviewene.herfindesenoversigtovertransskriptionskonventioner5 nederanvendesiinterviewetjf.kvale&brinkmann2009:204): ORD Storebogstaverangiverdeord,derersærligtkraftigtbetonet. ooord Enrækkeafvokalerbetyder,atvokalenudtalestydeligtoglangtrukkent. ) Brugttilatangiveudfaldsomlatter.... brugttilatillustrerelængerepauser brugttilatillustrereetafbrækidensammenhængendetalestrøm. Førstegangvimøderinterviewpersonerneidettransskriberedeinterview,erdetvedfuldt navn.dereftererdetkunderesinitialervibruger.derskelnesmelleminterviewernei1og I2),foratgøredettydeligtforlæseren,atdererflereinterviewpersonertilstede.! Analyse' Voresinterviewsbrugesprimærtsomfaktuelviden.Dettehandlerom,atopnåvidenomde faktiskebegivenhederderliggertilgrundforkrisen.dereriinterviewenenogleopklarende spørgsmåltilnogleafdebegreberogmekanismerderercentraleivoresforståelseafdet kompleksesystemkrisenudspillersigi.grundentilatintervieweneernødvendigeer,atvi harsøgtatfindevidensåtætpåbankpakkenstilblivelsesommuligt.hererisæroscentral. Beggeinterviewpersonererendelafdenvirkelighedsomkrisenudspringeraf.Nårvihenvi5 sertilintervieweneianalysenafkrisen,harviinmente,atinterviewpersonerneerrepræsen5 tanterforenaktøridetmiljø,deromgiverfinanskrisen.vimenerderforikke,atderertale omenheltukritisktilgangtildenvidenviharåbnetgenneminterviewene.denbrugeshen5 21

23 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 sigtsmæssigtiforholdtilhvadviundersøger.intervieweneerikkeobjektforanalyse,men udsagneneiinterviewenekontekstualiseresiforholdtildekilderviellersharpådefaktiske begivenheder. 3.5'Tværfaglighed'i'projektet' Ivoresprojektbenytterviosprimærtaføkonomi.Mendetatforståenkrise,kræveratvi inddragervidenfrablandtandetpolitologiogsociologi. Denøkonomisketeoriogforståelsespillerenbærenderolleiprojektet.Denbidragermed,at forstådekapitalstrømmesomvoresøkonomiskesystembyggerpåogforstå,hvadkrisenud5 springeraf.økonomienbidragertilat,vikankontekstualiserebankpakkeiiienhistorisk, teoretiskogpolitisksammenhæng. Voresteorierudprægetøkonomisk.DeterprimærtSmithogKeynes,derstårforhverderes skoleiøkonomiskteori.voresempirierdelsinterviewmedanalytikeredelsrangvidrappor5 ten.beggekilderkommerfraenfinans5ellerøkonomibaggrund.detbetyder,atvoresempiri ogsåermegetøkonomiskorienteret.videnomdefaktiskebegivenhederoptilogunderkri5 sen,erprimærthentetilitteraturskrevetaføkonomer.pådenmådesynesvoresprojekt umiddelbartmegetøkonomiskensidigt. Mendererdendistancering,atviiprojektetbrederosudoverengængsforståelseafmakro5 økonomiskteori.vimener,atforståelseafdemekanismerderliggerunderenkrise,erså komplekse,atvimåbringeflereforståelserispil.deterher,attværfaglighedenspillerind. Hvisvikiggerpåenmainstreamøkonomiskdefinitionafkriterierneformakroøkonomiskteo5 riudvikling,kanvidiskuterevoresfremgangsmådeopimoddet. IetkapitelomkritiskrealismeafJesperJespersen,inddragerhanetcitatfraTorbenM.An5 dersen,somrepræsentererenmainstreamøkonomiskhypotetisk5deduktivmetodologi.meto5 dologiensigerselvsagtmegetomsynetpåmakroøkonomisomvidenskab.detførstekriteri5 umer: 1.&baseret&på&antagelsen&om&individuel)&optimerende&adfærd,&der&er&systematisk&drevet& af&økonomiske&incitamenter.&er&dette&ikke&tilfældet,&falder&det&uden&for&økonomers&ekspertise&at& håndtere&problemstillingen). Jespersen, Kritisk realisme, 2004, s. 157). 22

24 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Dettecitatunderstreger,hvorfordetervigtigt,atarbejdetværfagligt.Iforsøgetpåatafgræn5 seenkeltdisciplinen makroøkonomi,harmanfremelsketenvidenskab,derharproblemer medatvaretage,fxnogleafdekrisedynamikkerøkonomienoplever.netopatvoresempiriog litteraturprimærthængersammenmeddenmainstreamøkonomiskeverden,berettigervores tilgangtilfeltetsomåbneoverforsociologiskeellerpolitologiskeinputtilforklaringaføko5 nomisketendenser. Viservoresarbejdesomtværfagligtransdiciplinærforskning,hvorviistedetforstringent opdelingaffagdiciplinerne,søgeratarbejdemedkriseforståelsensomcentralenevoldsen, 2012, s. 37).Selvomøkonomienercentraliprojektet,stårdenlangtfraaleneogerogsåsom monodisciplinaritetutilstrækkeligjf.voresvidenskabsteoretiskebegrundededybdeontolo5 gi).!! 23

25 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår #Teori! 4.1'Videnskabsteori' Projektettagerudgangspunktidenvidenskabsteoretiskeskolekritiskrealisme. Kritiskrealismetagerafsætiendiskussionomnaturvidenskabensvidenskabsteoretiske grundlagimidt70 erne.sometbidragudgiverroybhaskar )i1975 ARealist TheoryofScience,derblevetetcentraltreferencepunktforkritiskerealisterJespersen, Kritisk realisme, 2004, s ) Hvismanskalforsimplekritiskerealistersontologi,kanmanbrugeisbjergetsombilledepå virkeligheden.hvisisbjergetudgørheledetgen5 standsfeltvisomforskereinteresserosfor,vilkun detøverste,isbjergetstop,væresynligt.vikanfra havoverfladenhavenoglefornemmelserfor,hvad derstikkerunderogkanpåbaggrundafvoresob5 servationer,opstillehypoteseromisbjergetisin helhed.menvivilaldrigfraoverfladen,kunne kendeomfangetafheleisbjerget. Kritiskrealismeharengrundlæggenderealistisk ontologi.detskalikkeforståssomenempirisk realisme,mensomenerkendelseafvirkeligheden uafhængigtafmenneskeligtankevirksomhed Buch-Hansen & Nielsen, 2012, s. 280).Derskelnes mellemdentransitivedimensionogdenintransi5 Figur!2!3!Kritisk!realisme!som!isbjerg tivedimension.forskellener,atdentransitivedimensionindeholdervoresvidenomverden, mensdenintransitivedimensionindeholderdenfaktiskeverden,derstadigerosukendt.det5 teerogsåenadskillelseafvidenogværen,somstillerkritiskrealismeioppositiontilkon5 struktivistiskeontologieribid.: ).virkelighedendelesopitredomæner.detempiri5 skedomæneerdendelafvirkeligheden,forskerenharerfaret.detskalforståssometfæno5 menderfremstårumiddelbartogikkeersatisystem.detfaktiskedomæneerallebegiven5 24

26 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 heder,ogsådeikkeerfarede.deterhervifindertendenserogkausalsammenhængeibid.: 281).Deterværdatbemærke,atontologienherharlighedstrækmedpositivismen.Viobser5 vereretstykkevirkelighedogkanpådenbaggrundsigenogetomdeunderliggendemeka5 nismer.nårbegivenhedasåfølgerbegivenhedb.detsynestilsyneladendestabilt.mensom sagterkritiskerealisterikkeempiriskerealister.kritiskrealismesontologiharettredjedo5 mæne,detdybedomæne.detteerdendelafvirkeligheden,viikkeharfuldkommenvidenom. Deterdeunderliggendestrukturerogmekanismer,somallebegivenhederogfænomener udspringerafjespersen, Kritisk realisme, 2004, s ).Mekanismeradskillersigfrastruk5 turer,vedatværedenforsagendekraft.begivenhedererpådenmådeetproduktafforskel5 ligartedemekanismerssammenspil.netopsammenspilletercentralt,daenbegivenhedifor5 svindendefåtilfælde,kanforklaresmedensimpelkausalforklaring.kritiskrealismeabonne5 rersåledespåenmultikausalitetsårsagsforklaringbuch-hansen & Nielsen, 2012, s. 283). Hvisviskalsimplificerebegrebernebegivenhed,mekanismeogstruktur,kanenskålsuppe anvendessomanalogipåvirkelighedenellergenstandsfeltet.suppenerdenbegivenhedvi erfarer.denbestårafenmængdesmags5,syns5,ogduftindtryk.mekanismerneerdetingder harfrembragtsuppen;råvarer,krydderierogkogetideraltsammenikkeobserverbareme5 kanismer,derudgørretten.suppenerikkeetproduktafénenkelmekanismemenopstårien komplekskombinationafmangeforskelligemekanismer.strukturenbagvedaltdetteerko5 gekunst. Dererikritiskrealismetaleomenvertikalkausalforståelse,hvorbegivenhedenerfaresidet empiriskedomæneogderfrabehandles,foratafdækkemekanismerogstruktureridetdybe domæne.detteadskillersigfrapositivismenshorisontalekausalforståelseibid.:183).det betyderogså,atforskereikkeumiddelbartkanlaveårsagsforklaringervedempiriskeregel5 mæssigheder.virkelighedenerikkeetlukketsystem,hvormankandeduceresigfremtilen éntilénforståelseafvirkeligheden. The&nonGexperimental&scientist&has&no&such&easy&access.&Now&the&view&if&the&world&as&closed&sets& him&off&in&the&wrong&direction&g&for&it&him&looking&for&a&complete&description&of&a&given&field.&a& view&of&the&world&as&open&can,&on&the&other&hand,&concentrate&his&endeavours&enormously.&for&it& means&that&all&he&has&to&do&is&to&identify&and&describe&in&ways&to&be&considered&later)&some&ing teresting&and&significant&object&of&inquiry,&without&supposing&that&this&will&enable&him&to&make& deductively&successful&predictions. Bashkar, 1971/2008, s. 132). 25

27 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 Dettecitatforklarervigtighedenidenmultikausaleårsagsforklaring. Non5experimental scientist skalforståssomkritiskerealister,derikkeførerhypotetiskdeduktivderafekspe5 rimentel)forskning.detikke5eksperimentelletagerdervedafstandfraenpositivistiskonto5 logi.enandenvigtigepointeer,atforskerenerfritilatforske,udenatskullehavemuligefor5 udsigelserklar.deternetopkendetegnendeveddekausalesammenhængeidelukkedesy5 stemer,atdekanbrugestilatforudsigefremtidigehandlemønstre;forhvisbaltidkommer eftera,kandergeneraliseresibid.:56).virkelighedeneretåbentsystem,hvordetdybedo5 mæne,kunkantilnærmesmedteorierogmodeller.vikanaldrigopnåsikkervidenomden egentligevirkelighedjespersen, Kritisk realisme, 2004, s. 148) Kritiskrealismefinderaltsåsigselvmellemmangeparadigmer;destårmellempositivismeog konstruktivisme,erontologiskerealistermenepistemologiskerelativister Buch-Hansen & Nielsen, 2012, s. 283),stårmellempositivismeoghermeneutikibid.:288).Ogsåispørgsmålet omfrembringelsenafviden,metoden,indtagerkritiskerealisterenmellemposition.kritiske realistersøger,atarbejderetroduktivt 1.Retroduktionadskillersigfrainduktionogdedukti5 on,vedatværehaveen omvendt mådeatarbejdepå.arbejderduinduktivt,opstillerdupå baggrundafnogleempiriskobserveredefænomenerenteori.arbejderdudeduktivtbevæger dudigomvendtfraenoverordnetteorisombekræftelsesietfænomen.tilfælleshardisseto, atdeopstillernoglepræmisser,somdekankonkluderepåtilsidst.kritiskerealisteropstiller førstenkonklusion,derefterfinderdepræmissernefordenne.detvilsigeatmetoden,kom5 mertilatværeenvekselvirkningmellemempiriogteoriibid.: ).detervigtigtifor5 ståelsenafkritiskerealistersmetodologi,atdeterenforsimplingafplaceremetodologien somenmellemtingmellemendeduktivoginduktivmetode.detskalmereforståssomen tredjevej,sometopgørmedenén5dimensionalmådeattænkemetodologierpåjespersen, Kritisk realisme, 2004, s ). Vihariprojektetvalgt,atarbejdekritiskrealistiskudfraenteseom,atvoresgenstandsfeltog teoretiskevalgspændergodtoverensmedkritiskrealisme.vedatkiggepåfinanskrisenogpå BankpakkeII,sometkonkretstykkepolitikderfølgeroppåkrisen,ønskerviatbliveklogere 1 Begrebetretroduktionindgåridenkritiskrealistisketerminologioganvendesderforiprojektet,setilysetaf projektetsvidenskabsteoretiskeposition.vieropmærksommepålighedenmedabduktion,jf.nielsen&buch5 Hansen,2012:304)somvitidligereerblevetintroducerettilpåmetodekurserne. 26

28 Sam.bach3.semester,hus20.2,Gruppe105Teoriogtillidienkrisetid5RUC,efterår2014 pådebagvedliggendemekanismer.derharheltfrabegyndelsenafprojektetliggetetudtalt ønskeomatopnåenbredereforståelseafdetøkonomiskesystem,derharaccelereretnær5 værendekrise.kritiskrealismesontologi,stemmergodtoverensmedgruppensumiddelbare indtrykafkrisen.kortsagt,kommerkrisentiludtrykpåforskelligemåder:lavvækst,arbejds5 løshed,italesættelseimedierneogpolitiskekrise5tiltag.krisenharpådenmådeinflueret mangearenaerisamfundet.menhvadliggerbagveddisseumiddelbarefænomener?deter herdenkritiskrealistiskeontologibliverrelevant.derforønskerviatafdækkenogleafde mekanismer,derindgårikrisepolitikken.måletmedundersøgelsenersåledes,atforsøgeat tilnærmeosvishedomendelafdedybestestrukturer. Kritiskrealismeerenmetodologiskavanceretvidenskabsteoretiskretningatanvendeiet projekt.viharfrastartarbejdetmedfremsættelseafhypoteser,somvistesigumuligeatun5 derbyggeempirisk.deterdenretroduktivemetodessvaghed,atmanisøgenefter,atafdække enkendsgerning,kanoveranalysereellerfremelskeargumenterderersvære,atdokumente5 re.kvalitetenafkausalitetsårsagernevurderesvedrationeldømmekraft Buch-Hansen & Nielsen, 2012, s. 286).Detteidealomrationelleforklaringer,kanmedførenoglekomplikatio5 ner,dadetertildiskussionhvaddersynesrationelt.detkaniværstefaldmedføre,atvalidite5 tenvurderesutroværdig,dadeterenmegetnormativtilgangtilgodviden.ibedstefald,kan manargumentereforatrationellevurderinger,skerheletidenuansethvilkenvidenskabsteo5 retiskretningmanønskeratbenyttesigaf.deterderforsundtogudtrykforenåbentilgang tilforskning,atekspliciterkendeatrationelbedømmelseerendelafforskningsdesignet. 4.2'Økonomisk'teori'som'politisk'værktøj' VibenytterAdamSmithogJohnM.Keynessomteoretikereiprojektet.Detteudfraderes sammenfaldogforskellighedersomfaderetilmegenøkonomisktænkning.identværfaglige tilgangtilproblemetvælgerviattrækkedisseteoriermedoverienpolitologiskvinkel;såle5 desbliverteorierneikkeblotbeskrivendeforenkrise,somiprojektetsudstrækning)erhi5 storisk,mendebliverogsåværdiforklarendeoggiverenstrukturforståelseafdenførtepoli5 tik,somviogsåbeskæftigerosmed.herunderintroduceressmithogkeynesogderesteorier 27

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig Idræt i AT Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt En sportsgren/aktivitet En begivenhed (f.eks. OL) Et fænomen (f.eks. Doping) Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ *Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Gruppe. 20/P11 Centralisering af sygehusene Dato: Patrick Vedel Sternberg Antal anslag: Nicklas Lyhne Iversen Jimmi Dahl Værnskjold

Gruppe. 20/P11 Centralisering af sygehusene Dato: Patrick Vedel Sternberg Antal anslag: Nicklas Lyhne Iversen Jimmi Dahl Værnskjold 1 / 60 Indholdsfortegnelse: 1 Problemfelt:... 4 1.1 Problemformulering:... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering:... 5 1.2 Arbejdsspørgsmål:... 5 2 Introduktion:... 5 3 Projektdesign:... 8 4 Metode:...

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: P11 Projekttitel: Konkurrencepolitikkens udvikling i økonomisk krise SØF s rolle i politisk idéudvikling Projektvejleder: Gry Dam

Læs mere

En Analyse af FNs Ageren i Konflikterne i Libyen og Syrien Vejleder: Kristine Juul

En Analyse af FNs Ageren i Konflikterne i Libyen og Syrien Vejleder: Kristine Juul En Analyse af FNs Ageren i Konflikterne i Libyen og Syrien Vejleder: Kristine Juul Cæcilie Elle Patrick Lehto Larsen Lasse Zangenberg Lollike Jonas Gudmand Pedersen Christian Kirkegaard Rasmussen Roskilde

Læs mere

4.8.1 Kvalitetsvurdering af interview...26 4.9 Analysestrategier...27 4.9.1 Operationalisering af Sharon Zukins gentrificeringsteori...28 4.9.

4.8.1 Kvalitetsvurdering af interview...26 4.9 Analysestrategier...27 4.9.1 Operationalisering af Sharon Zukins gentrificeringsteori...28 4.9. Abstract This study examines the demographic development of the inner part of Vesterbro in Copenhagen and the urban renewal the area has undergone from 1988 to 2002. We wish to examine whether the urban

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Den grænseløse medarbejder. - et projekt om koblingen mellem fleksibilitet på arbejdspladsen i familielivet

Den grænseløse medarbejder. - et projekt om koblingen mellem fleksibilitet på arbejdspladsen i familielivet Den grænseløse medarbejder - et projekt om koblingen mellem fleksibilitet på arbejdspladsen i familielivet Udarbejdet af: Anne-Katrine Holst Jensen - 44230 Cecilie Marie Larsen - 44966 Vejleder: Kristine

Læs mere

Den Europæiske Union og Dansk Demokratiforståelse

Den Europæiske Union og Dansk Demokratiforståelse 1 Den Europæiske Union og Dansk Demokratiforståelse 2 Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Motivation... 6 1.2 Problemfelt... 6 1.3 Problemformulering... 9 1.4 Uddybning af problemformulering... 9 2 Metode...

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises

Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises Akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder/ Academic Labor in Small and Medium Sized Enterprises Navn: Studienummer: Anders Wraae Nielsen 49123 Bertram Nikolai Voss 49264 Michael Fini Henriques

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Vi har valgt at opstille en række erkendelsesopgaver som vi vil belyse for at kunne besvare vores underspørgsmål, som skal bruges til at besvare vores valgte problemformulering.

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3 Hus: 22.2 Dansk projekttitel: Faglig kompetence for fremtidens konkurrence Engelsk projekttitel: An Academic Concept for Future Competition

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme...

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme... Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme...4 De tre domæner...5 Ontologi...6 Retroduktion...7 Epistemologi...8 Refleksion over

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar Opgavens byggesten v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 19. februar 2010 Byggesten i videnskabelige tekster problemlegitimering

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. semester Hus: 19.1 Projekttitel: Femern- forbindelsen - Vækst i Lolland kommune? Projektvejleder: Erik Gaden Gruppenr.: 8 Studerende (fulde

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

FRYGTKULTUR SAMMENHÆNGSKRAFT DANMARK. Hvad frygter du?

FRYGTKULTUR SAMMENHÆNGSKRAFT DANMARK. Hvad frygter du? FRYGTKULTUR SAMMENHÆNGSKRAFT DANMARK Hvad frygter du? Christopher Ulvedahl Franck, 49805 Freja Dencker Mangs Sørensen, 49933 Thorbjørn Venny Olsson, 50193 Kasper Hunnicke Jensen, 50188 SAM- Bachelorprojekt

Læs mere

Der er et opdelt Danmark

Der er et opdelt Danmark Der er et opdelt Danmark Andrea Parker Joel Lohse Andersen Josephine Hasling Mikkelsen Maria Louise Alkemade Bjerregaard Signe Rudå Vejleder: Esben Holm Nielsen Roskilde Universitet, Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 22.1 Projekttitel: Offentlighed i TV2 - et spørgsmål om legitimitet Projektvejleder: Carina Saxlund Bischoff Gruppenr.: 2 Studerende:

Læs mere

Projekttitel: Studerende: Institut: Dato: Vejleder: Antal anslag uden bilag:

Projekttitel: Studerende: Institut: Dato: Vejleder: Antal anslag uden bilag: Viceværten Projekttitel: Viceværten Studerende: Nicholas Kildetoft Henriksen - 50396 Anders Bjerregaard Nielsen - 50389 Anne-Sofie Bek - 49955 Emil Rønje Nordestgaard - 49023 Nicolai Jensen 49795 Institut:

Læs mere

Sort arbejde. - solidaritet i transition. Gruppe 3, hus 20.1. Sambach, 2. semester 2015. Albert Marsling (55403) Rune Bernt (00367606)

Sort arbejde. - solidaritet i transition. Gruppe 3, hus 20.1. Sambach, 2. semester 2015. Albert Marsling (55403) Rune Bernt (00367606) Sort arbejde - solidaritet i transition Informal Economy -Solidarity in Transition Gruppe 3, hus 20.1 Sambach, 2. semester 2015 Albert Marsling (55403) Rune Bernt (00367606) Kasper Hesselbjerg Andersen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. Semester Hus: P.11 Projekttitel: Resocialiseringens effektivitet Projektvejleder: Peter Mølgaard Nielsen Gruppenr.: 19 Studerende (fulde

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Lobbyisme i praksis. Indhold. Med udgangspunkt i L 191 Lov om røgfrie miljøer Mikkel Lundemann Jensen & Mike Pedersen

Lobbyisme i praksis. Indhold. Med udgangspunkt i L 191 Lov om røgfrie miljøer Mikkel Lundemann Jensen & Mike Pedersen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Motivation... 4 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 8 1.3.1 Uddybning af problemformulering... 8 1.4 Arbejdsspørgsmål... 8 2. Metode... 9 2.1 Kapitelgennemgang...

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 22.1 Projekttitel: Loven om kommunal anvisningsret - et case studie Projektvejleder: Rikke Egaa Jørgensen Gruppenr.: 17 Studerende

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Langsigtede økonomiske planer

Langsigtede økonomiske planer Langsigtede økonomiske planer En undersøgelse af Vækstplan DK Pernille Thor Bastiansen og Daniel Lützen 27-05-2013 Vejleder: Peter Nielsen 1 Indhold Kapitel 1: Indledende afsnit... 1 1.1 Motivation...

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Roskilde)Universitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Den#samfundsvidenskabelige#bacheloruddannelse!!

Roskilde)Universitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Den#samfundsvidenskabelige#bacheloruddannelse!! Roskilde)Universitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Den#samfundsvidenskabelige#bacheloruddannelse!! *Forsiden*er*til*administrativt*brug*og*derfor*ikke*en*del*af*den#skrevne#opgave!

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

( ) Ligesom andre lande står Danmark over for den udfordring, at vi bliver færre unge og flere ældre. Vi er mange, der lever længere.

( ) Ligesom andre lande står Danmark over for den udfordring, at vi bliver færre unge og flere ældre. Vi er mange, der lever længere. ( ) Ligesom andre lande står Danmark over for den udfordring, at vi bliver færre unge og flere ældre. Vi er mange, der lever længere. Og det skal vi selvfølgelig glæde os over. Men når vi ser på det samfund,

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Byens Hegn Et blik på Metroselskabets

Byens Hegn Et blik på Metroselskabets Byens Hegn Et blik på Metroselskabets æstetiske kommunikation Alexandra Mauritzen Iben Lund Gravesen Julie Rebecca Zester Vejleder: Peter Allingham Gruppe 11 8. Semester ByensHegn) EtblikpåMetroselskabetsæstetiskekommunikation

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Er B&O s fremtid truet af B&O Play?

Er B&O s fremtid truet af B&O Play? Er B&O s fremtid truet af B&O Play? Roskilde Universitet Udarbejdet af: Gruppe 25 Michel Mørup Sørensen (55707) Mickey Mørup Sørensen (55706) Rasmus Jørgensen (55705) Lasse Leisner (54057) Hashim Saleh

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN...

Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN... Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN...9 2.3 AFGRÆNSNING AF PROJEKTET... 10 2.4 PROJEKTGRUPPENS VIDENSKABSTEORETISKE

Læs mere

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Diposi.oner for skri9lige opgaver SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Lek.on 5 v/anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Gode bud på PF på bloggen 2. Defini.oner og forståelse af byggeklodserne: Empiri Teori

Læs mere

MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER

MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER Roskilde universitet Samfundsvidenskabelig bachelor 3. semester, P11, gruppe 17 21. december 2015 Cathrine Belinda Kondrup Pedersen Studienummer: 54708 Kenneth Beyer

Læs mere

Roskilde Universitet. Familieplejekonsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen

Roskilde Universitet. Familieplejekonsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen Roskilde Universitet Familieplejekonsulenternes arbejde med godkendelsesprocessen Bachelorprojekt udformet af: Masiha Ghafory, Mehtap Inekci Kalkan, My Phung Huynh, Neslihan Mercan & Rémi Virlogeux Sommerlund

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

SKAT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER - Danmarks nej til det forstærkede samarbejde

SKAT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER - Danmarks nej til det forstærkede samarbejde SKAT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER - Danmarks nej til det forstærkede samarbejde Skrevet af: Daniel Ginge Andersen Carl Windahl Bøllingtoft Lars Mathias Sloth Moldrup Sara Alexie Noomi Nederskov Emil Gede

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År:2013 Semester:2 Hus:19.2 Projekttitel:EU s dilemma sparepolitik i en krisetid? Projektvejleder:Erik Gaden Gruppe nr.:7 Studerende (fulde navn og studie

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3 Hus: 19.2 Dansk projekttitel: Tillid til demokratiet Engelsk projekttitel: Trust in democracy Projektvejleder: Rune Peter Wingård Gruppenr.:

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Ulighed til det sidste

Ulighed til det sidste Ulighed til det sidste A k a d e m i U d d a n n e l s e n i S u n d h e d s p r a k s i s. M o d u l : S u n d h e d s p r a k s i s H o l d n u m m e r : 9 9 1 8 1 2 s p f 3 0 h K ø b e n h a v n s E

Læs mere

PERSONLIGHED EN UDFORDRING AF NEO PI-R I KRITISK PSYKOLOGISK OPTIK ROSKILDE UNIVERSITET 2014 FAGMODULPROJEKT I PSYKOLOGI G R U P P E 103

PERSONLIGHED EN UDFORDRING AF NEO PI-R I KRITISK PSYKOLOGISK OPTIK ROSKILDE UNIVERSITET 2014 FAGMODULPROJEKT I PSYKOLOGI G R U P P E 103 PERSONLIGHED EN UDFORDRING AF NEO PI-R I KRITISK PSYKOLOGISK OPTIK FAGMODULPROJEKT I PSYKOLOGI G R U P P E 103 ROSKILDE UNIVERSITET 2014 NR. 5 0 3 4 7 CAROLINE DRØGEMULLER GUNDERSEN NR. 4 9 0 5 6 KRISTINE

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE Gruppe 23 P11 Samfundsvidenskabelig bachelor 2. semester 2015 Vejleder: Kenneth Hansen

Læs mere