rereron sbs2åi i:l$jl*rur';r'?g%jråjåg", 2087 ss 04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rereron sbs2åi i:l$jl*rur';r'?g%jråjåg", 2087 ss 04"

Transkript

1 Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstof[en Anne Mette Ovesen Erik Bo Sørensen Mogens Pa h / Christensen Pa//e Møllerlørgensen Møderet for landsret og højesteret Aut. bobestyrer VEDT,4GTER FOR HJØRRII{G IDR,.1E TSFOREI{ING HÅI{DBOLD rereron sbs2åi i:l$jl*rur';r'?g%jråjåg", 2087 ss 04 ciro ' Home.banking: Danske Bank regnr. +i+i"r.on, E-mai o nr l: advokaterneb"mtmandstonen.?k : **ri.uaroton.dk

2 r*tieselskabet Advokate rn e Amtm a n d stofte n side 2 I. NAVN OG HJEIVISTED Foreningens navn er Hjørring Idrætsforening Håndbold - forkortet HI Håndbold. Foreningen har hjemsted i Hjøning Kommune. Foreningens tilholdssted er vendiahalren, Thomas Morilds vej r r, 9g00 Hjøning. tførring ldrætsforening Handbolds trøjefarve er rød. Foreningen er opstået som en spaltning af Fljøning Idrætsforening af g. november 1gg6 i to selvstændige foreninger henholdsvis Hjøning Idrætsforening Fodbold og Hjøning ldrætsforening Handbold. Foreningens aner stammer derfor tilbage til 9. november l gg FORMÅL Foreningens formål er at tilbyde medlemmer at dyrke håndbold både på bredde_ og eliteni_ 3 - MEDLEMSKAB 3.1 _ Optagelse Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen. ved begæring om optagelse som medlem udleveres en indmeldelsesblanket, der i udfyldt og underskrevet stand afleveres til foreningen. For personer under 1g år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Et eksemplar afforeningens vedtægter skal på forlangende udleveres til alle nye medlemmer. Foreningen kan nægte en person optagelse, fremt foreningen skønner, at et medlemskab til den pågældende vil skade foreningen. En

3 Aktieselskabet Advokaterne Amtm an dstoften side 3 IEsotL som er blevet nægtet optagelse i foreningen har krav på at få optagelsen prøvetpå den hekommende generalforsamling, jfr. nedenfor under punkt Udmeldelse lldmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende ned foreningen Udelukkelse fthvert medlem' som ikke overholder foreningens vedtægter og øvrige retningslinier, som er udstukket af foreningen' eller som skader foreningens interesser og omdømme, kan af fbrcrringen idømmes karantæne eller eksklusion. Dopingmisbrug eller nægtelse af at deltage i medfører altid karantæne på minimum to år og kan efter foreningens skøn medføre tksklusisn. I tilfælde af eksklusion skal medlemmet skriftligt underrettes herom, og meddelelsen må indeholde oplysning om, at en eventuel indsigelse må fremsendes skriftligt inden 14 dage efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse. Såfremt indsigelse fremsendes fra det pågældende medlem, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelsen af eksklusionen/nægtelse af medlemskab kræver 2l3 flertal blandt de afgivne stemmer Æresmedlemmer Som æresmedlemmer kan udnævnbs medlemmer, der har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes ved en bestyrelsesbeslutning. Æresmedlemmer tildeles tildeles foreningens æresemblem. Æresemblem kan i øvrigttildeles aktive spillere og ledere efter bestyrelsens retningslinier.

4 tlktieselskabet Advokate rn e Amtm a n dstofte n side KONTINGENT Kontingentfastsættelse Kmtingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den trige budgetplanlægning. Særlige former for træningsafgifter, startlicens m.v. kan endvidere 6rrsætte5 af bestyrelsen Kontingentfritagelse Dcs!-elsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling. Æremedlemmer er kontingentfrie Kontingentrestance Iftis et medlem skylder kontingent, og medlemmet på trods af påkrav herom ikke betaler det rtyldige beløb inden en måned fra fremsendt rykkerskrivelse, skal det pågældende medlem rfriftligt meddeles, at denne er udelukket af foreningens medlemsliste og ikke kan optages på e,fw det skyldige beløb er betalt. fwntuel spillerlicens eller tilsvarende deponeres indtil det skyldige beløb er betalt. Q 5 - BESTYRELSEN Sammensætning Bcsr.vrelsen består af minimum 5 personer, hvoraf formand, knsserer og sekretær er obliggtoddi herudover er der 2 menige rnedlemmer. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være fornnetlig myndige og medlem af Hjøning Idrætsforening Handbold.

5 tlløieselskabet Ådvokaterne Amtmandstoften side Forretningsudvalg h trre førstnævnte udgør foreningens forretningsudvalg, som varetager den daglige ledelse af *ningen Bestyrelsesvalg D'sFelsesmedlemmerne vælges på forenings ordinære generalforsamling, og således at der fudirekte Fitde herer td *Er til valg til posterne som hovedformand, kasserer og sekretær. valgene sker for en af to ar, således at formand, sekretær og det ene menige medlem afgår i lige årstal, og og det andet menige medlem afgår i ulige årstal. For formand, sekretær og kasserer der v'ælges personlige suppleanter. udtræder yderligere medlemmer af bestyrelsen supbestyrelsen sig selv Tegningsret mningen tegnes af formanden i forening med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. w salg af fast ejendom skal dette dog godkendes af en generarforsamlins Nedsættelse af udvals Dcyrelsen nedsætter selv - normalt umiddelbart efter den afholdte generalforsamling - de drcndige dem udvalg for foreningens drift. Medlemmer af disse udvalg behøver ikke at være af bestyrelsen. Der nedsættes som minimum et udvalg vedrørende I/S Bingohallen, -ædsættelse af et udvalg til varetagelse af eventuelle holdfællesskaber Ansvar mtmingsuavalget furhingsudvalget har ansvaret for forbereder møder i den daglige overordnede drift af foreningen, ligesom bestyrelsen og effektuerer bestyrelsens vedtagelser.

6 Åktieselskabet Advokate rne Amtm a n dstofte n side _ Kompetence surretningsudvalget arbejder ud fra den af bestyrelsen godkendte forretningsorden. åger' der Beslut- efter foreningens forhold er af usædvanlig art og størrelse, kan r-dig kun foretages bemyndigelse ved fra hovedbestyrelsen. 7.1 _ Kompetence og afholdelse (Ecneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender og den Soldes hvert år inden den 10. marts. 7.2 _ Indvarslins Ldvarsling til ordinær generalforsamling med angivelse af den foreløbige dagsorden rd mindst skal 30 ske dages varsel i dags_ eller ugepresse Forslag r$rstag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt ræst 14 dage før generalforsamlinsen. Komne forslag skal ligge til gennemsyn i klubhuset senest syv dage før generalforsamlinletr. 7.4 _ Dagsordenen ftsordenen for den ordinære generarforsamling ". øtg"na", l- Valg af dirigent. 2- Formandens beretnins.

7 I t- abet katerne Amtmandstoften If*delse 1- Indkomne forslag. 5- Valg afmedlem 6. varg arrev',", ;::ll:ffi*irr 7- Eventuelt. side 7 af det afsluttede og reviderede årsregnskab samt budget for indeværende $ _ Generalforsamlingens ledelse ingen ledes af en dirigent, der afgør are spørgsmål vedrørende sagernes be_ og stemmeafgivning Stemmeret ret har a'e fremmødte medlemmer, der er fyrdt 1g år, og som ikke er i kontingentre_ fil:l.iffi :::': j::'-'"t l*i.'l i kontingentrestance, kan vedkommendes Y4'rge overtage stemmeretten * dog mak ' 'vv; \4' vcskommendes ----rv!lv' - u\'5 r':lkslmum en ved stemme fuldmagt. pr. medlem. Der kan ikke 7.7 _yedtagelse af beslutninger ålffi:rrffi:"hilj[:* træffes ved arminderigt (simpert) sremmenerhed Skdftlig afstemning ffif,?"il11ffi;l-1,-t#;der skar værges er bragt i rorsrag, og ved argørerse 7.9 _yalgbarhed. er alre fremmødte medlemmer, aktive som passive, der er fyrdt 1g år.

8 ,lskabet okaterne Amtmandstoften side 8 lafet ikke fremmødt medlem kan kun finde sted, hvis vedko rmodtage valg. ---'Yv orw'' rtvrs vedkommende skriftligt har accep_ 7. I 0 _ Beslutningsdygtighed lingen er besrutningsdygtig uanset det mødte antar medremmer Aflroldelse I ruurtrier generalforsamling aflroldes efter hovedbestyrelsens skøn, eller når mindst 25 ffiff:e medlemmer indgiver skriftrig u"g*.ing h;; r' formanden med angiver_ lndkaldelse & generalforsamling skal indkaldes med ebegæring "rvv normalt rrurrrliltt varsel herom. senest 14 dage efter, at der er 9.3 _ Kompetence og beslutningsdygtighed generalforsamring er eters underkastet de i $ 7 stk. 5, 6,7, g,g og r0 nævnte -s 9 - REGNSKAB OG REWSION Regnskab ' ns rqgnskab er kalenderåret. Det reviden qsudersraift rremræggespå","";;r"',1'ff::t:,:ffih",,å?:::.ff :

9 'abet aterneamtmandstoften side Revision ordinære generalforsamling væl gesfor to år ad gangen en revisor og en revisorsupple_ & bestyrelsesmedlem kan ikke vælgestil revisor. mcme =T":".tt skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå foreningens regnskab og påse, tilstede' Revisionsfonnen er regnskabsmæssig u5 revision, rwyril\rtr, jfr. Ju. særlig si rllg revi- rgvt_ Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og behordninger Spaltning rns spaltning kræves, at mindst 213 afde fremmødte stemmeberettigede medlemr deue på en generalforsamling, samt at beslutningen bekræftes på en ny general_ I 14 dags senere, hvor beslutningen dog alene skal vedtages ved almindelig stem- Hfldt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer Opløsning rya opløsning ktæves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlem- *y 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer : vedtager dette på l fues mellemrum afholdte generalforsamlinser Formueforhold rrgf rs spaltring overgår foreningens formujo g øvrigeværdier til de af spaltningen r5p jcftliske enheder i overensstemmelse med spaltningsforslaget. opløsning overgår foreningens formue og øvrige værdier til fordeling til i ennige idrætsforeninger i Hjørring Kommune. Fordelingen sker i forhold

10 ieselskabet katerne Amtmandstoften side 10 lvor meget hver forening på opløsningstidspunktet får i medlemstilskudfra Hjøring til unge under 25 fu. Q 1 1 VEDT,ItrGTSÆ,NDRINGER I Vedtægtsændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 afde afgivne er for forslaget. vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2004 s"-i-'r n fqwl^ F Pahl Christfsen I

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere