Alle børns folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle børns folkeskole"

Transkript

1

2 Alle børns folkeskole Copyright: SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse 1. udgave, 1. oplag, juni 2013 Omslag: Marie Holst Andersen Layout: Birte Holst Andersen Tryk: Vesterkopi, Aalborg ISBN Tekst og redaktionelt arbejde: Marie Hyldgaard Kjeldsen Per Kjeldsen Med hjælp fra: Dorte Brøchner Jessen Erik Schmidt Louise Klinge Nielsen Louise Nabe-Nielsen Lærke Grandjean Steen Nepper Larsen Stig Skov Mortensen Og inddragelse af udsagn og tanker fra: Bob Bohlbro Erik Sigsgaard Gert Biesta Me Lund Steen Nepper Larsen Deltagere i konferencens gruppediskussion Hæftet kan downloades eller bestilles i bogtryk på: eller Hæftet opdateres løbende. Opdateringer orienteres på Der kan tegnes abonnement på tillæg. Med tydelig kildeangivelse må uddrag af hæftet kopieres. Kopiering af hele hæftet må også finde sted men da ønsker vi information herom, af hensyn til senere tilsendelse af tillæg. SOPHIA Alle børns folkeskole 2

3 Indhold 1. Forord Indledning... 8 Spørgsmål og debat... 8 Hæftets opbygning og læsevejledning Konkrete forslag til udvikling af folkeskolen og SFO Det er videreudvikling ikke en reform, der er brug for Udsættelse eller radikal ændring af Regeringens reformforslag Alternative elementer til videreudvikling af folkeskolen Snæver fokusering på kundskaber Forslagene samlet i emnegrupper: Undervisningen Evaluering Dannelse isoleret Struktur Ledelse Udskoling Alternative elementer til videreudvikling af SFO Løbende oplistning af elementer til udvikling af skole og SFO Den gode skole, hvad er den til for? Spørgsmål om formål og præmis Formålsparagraffen Formål eller kun mål? Kundskaber, arbejdsmetoder og dannelse ligeværd og dynamik Fra synes og tror til viden og indsigt En alternativ formålsparagraf Læreren som selvstændigt tænkende Dannelse og undervisning Kamp om den gode skole Dannelse eller kompetence? Manglende debat fjerner legitimeringen af den politiske beslutningsproces Demokrati og uddannelse to besværlige størrelser Mennesket i centrum, men hvilket menneske? Læring - centralt begreb, med flere betydninger Demokrati og uddannelse - svært og besværligt (Ud)fordringer i dansk pædagogik og uddannelsespolitik Hvem har retten til at bestemme? Viden og indsigt kontra magtens ideologi Den primitive udvikling Demokrati og kvalitet i uddannelse som hinandens forudsætninger Nødvendigt paradigmeskifte En hel skole for hele mennesker Struktur Dynamisk arbejde med to strukturniveauer Tillid SOPHIA Alle børns folkeskole 3

4 Tvunget fokus Udsagn fra konferencedeltagere: Skolens formål Kritik af den ensliggørende skole Udsagn fra konferencedeltagere: Dannelse og demokrati At blive til et menneske ved at være, gøre og tænke Mod til demokrati Udsagn fra konferencedeltagere: Opgør med en hierarkisk forståelse af skolens fag Fagenes mange elementer Fagenes ligeværdighed Udsagn fra konferencedeltagere: Det særlige rum undervisning Hvad er det for et rum, der er tale om, og hvordan kommer man derind? Udsagn fra konferencedeltagere: Evaluering eller - vi kan ikke vide alt Et opgør med Fælles Mål, Nationale test og PISA Evaluering som en del af den didaktiske proces Eksternt styret evaluering Den kvalificerede og differentierende evaluering skaber udvikling Evaluering i en skole med forskningsmiljø At være i tiden til vi er færdige Udsagn fra konferencedeltagere: Retten til fri tid om leg kontra leg og læring Om legen som forudsætning for læring i skolen Giv plads til leg og fjern begrebet leg og læring Udsagn fra konferencedeltagere: Læreruddannelse og efter/videreuddannelse Pædagogisk professionsuddannelse Pædagogisk og didaktisk kvalificerende efteruddannelser Udsagn fra konferencedeltagere: Ledelse og det meningsfulde lærerliv Lederen den bedste blandt ligemænd eller magtudøver Læreren som selvleder og skolelederen som kontraktadministrator Lederen som en autoritet i lærerens didaktiske frirum Skolens behov for et frirum Udsagn fra konferencedeltagere: Det fortsatte arbejde Litteratur Bilag 1 Program for konferencen 7. maj SOPHIA Alle børns folkeskole 4

5 1. Forord Folkeskolen er god men den skal blive bedre. Lærerne er dygtige men de skal undervise noget mere, og undervisningen skal være mere spændende. Fagligheden skal styrkes. Danmark klarer sig ikke godt nok internationalt. Derfor er der brug for en reform af folkeskolen. Sådan har det lydt 3 gange inden for de seneste 10 år og hver gang er det blevet fremhævet, at med denne reform er udviklingen kvalitetssikret 1. Seneste skud på stammen er den i december 2012 af Børne- og Undervisningsministeren på Regeringens vegne forelagte reform: Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen. Skolen er god, men skal være bedre ja, naturligvis. Alle kan altid gøre det bedre, for vi lærer jo hele tiden af det, vi gør. Men er det lige et fagligt løft, der skal til? Og er det i så fald kun et fagligt løft? Hvad med dannelsen og den sociale udvikling, nu hvor der igen snakkes meget om uro, mobning og en markant svækkelse af fællesskaberne. Hvad det faglige angår, er der i øvrigt markeret fremgang. Danmark opnåede kort før jul en 5. og 6. plads på verdensplan i læsning og matematik (TIMMS og PIRLS) Mærkeligt nok gav det ikke anledning til avisforsider eller glædesudbrud fra Børne- og Undervisningsministeren og det medførte ingen ændringer i reformforslagets faktabokse eller ministerens fremlæggelse af forslaget. Fremskriver man resultaterne til 9. klassetrin, udtrykker de ellers det glædelige, at der nok ikke er de store problemer med dansk og matematik ved afslutningen på 10 års skolegang. Oveni dette glædelige resultat af lærernes virke inden for de nuværende rammer fremhæver både politikere og mange forældre, at skolen bredt set er god og lærerne ligeså. Så måske er det slet ikke en reform, der er brug for. Reform betyder at omforme, ændre radikalt på tingenes tilstand. Så måske er det noget mindre omfattende, der er brug. Som for eksempel enkeltstående forslag til fremme af den igangværende udvikling. Men det bliver nok ikke nemt at få ørenlyd med sådanne positivt funderede forslag. De negative udsagn er tilsyneladende nærmest blevet en slags sløjfe, der kører uafbrudt, uanset hvad der måtte komme af positive meldinger fra virkelighedens verden. Det synes at være tæt forbundet med det forhold, at alle mener, tror eller synes noget om folkeskolen uden nødvendigvis at bygge udsagnene på viden eller erfaringsbegrundet indsigt. Tendensen ses tydeligt de seneste 10 til 12 år, hvor diverse undersøgelser, test og statistiske tabeller med mellemrum rydder forsiderne med proklamationer om folkeskolens elendige tilstand i forhold til alverdens lande. På trods af anerkendte forskeres og indsigtsfulde skolefolks påvisning af alvorlige mangler i det offentliggjorte materiale eller misvisende sammenligninger lande imellem har eksempelvis PISA testene, de nationale test og diverse økonomiske tabeller 2 givet anledning til voldsomme politiske reaktioner. Det aktuelle reformforslag indebærer den største ændring af folkeskolen siden indførelsen af enhedsskolen i Til gengæld uden de omfattende forsøg til 400 mil. kr. som i 80 erne overbeviste både fagfolk og politikere om det hensigtsmæssige i at indføre enhedsskolen. Det nu foreliggende reformforslag bygger kun på meget få og ukontrollerede forsøg beskrevet i en rapport fra Rambøll: Evaluering af Heldagsskoler, rapport, oktober 2012, UVM. SOPHIA har analyseret rapporten 3 og finder materialet for be- 1 Anders Bondo Christensen på TV2 debat, , kl For eksempel OECD s Education at a glance. 3 Nabe-Nielsen, Louise: Notat nr. 23, Analyse af Rambøll: Evaluering af heldagsskoler, SOPHIA, april SOPHIA Alle børns folkeskole 5

6 skedent og for usystematisk udviklet til at danne grundlag for så omfattende en reform, som tilfældet er med det foreliggende forslag. Vi har i SOPHIA været overbeviste om, at den mangelfulde, nærmest fraværende forsøgsvirksomhed og den fra både politisk og fagligt hold fremførte kritik af flere væsentlige elementer i forslaget ville medføre sådanne overvejelser hos ministeren, at forslaget ville blive modificeret i overensstemmelse hermed. Men vi tog fejl oveni købet blev forslagets finansiering koblet sammen med en fagligt dybt problematisk opsplitning af undervisningsbegrebet, således at undervisning bliver sidestillet med lærerens konfrontationstid (samvær med børnene blev det kaldt) og forberedelse som noget fra undervisningen adskilt. Og endnu værre. Det blev samtidig med fremlæggelsen af reformforslaget åbenlyst fremhævet, at væsentlige dele af reformen skulle finansieres ved en normalisering af lærernes arbejdstid og ved anvendelse af pædagoger fra SFO i dele af undervisningen, kaldet aktivitetstid 4. Efter vores bedste overbevisning er det derfor nødvendigt i sidste øjeblik at forsøge at påvirke den politiske beslutningsproces med et alternativt forslag til fortsat udvikling af folkeskolen og SFO. Et forslag, der lægger op til dialog forud for nødvendige politisk besluttede formåls- og indholdspræciseringer. Vort oplæg bør omfatte både kundskaber og dannelse i en ramme med undervisningspligt og fritidsret, ligesom vi vil understøtte en professionel bottom-up udvikling 5. Heraf vil der kunne udledes behov for forskning, forsøgs- og udviklingsarbejde, uddannelse og efteruddannelse. Den 7. maj startede SOPHIA denne dialogiske proces på Vartov i København med konferencen: Alternative elementer til en folkeskolereform. Udgangspunktet for konferencen var følgende spørgsmål, stillet af den hollandske professor Gert Biesta 6, der gæstede konferencen: Hvordan er og bør forholdet være mellem skolen og det samfund, den er både omgivet og en del af? Dette spørgsmål, der efterfølgende blev behandlet på både teoretisk og generelt niveau, falder lige ned i den ikke-debat, der præger ikke bare behandlingen af reformudspillet omkring folkeskolen, men hele det uddannelsespolitiske felt. At der er tale om en ikke-debat, handler om, at der på det generelle plan, med Steen Nepper Larsens ord, er en udtalt ikke-uenighed til stede offentligt og fagligt (Nepper Larsen 2013). Problematikken er her, at denne ikke-uenighed dækker over en manglende politisk ærlighed om det egentlige formål med reformen samt en manglende kritisk stillingtagen til netop formålet med skolen. Konferencens programindhold 7 afspejlede således behovet for og mulige vinkler på at komme i gang med en kritisk debat. Der var et gennemgående fokus på behovet for genrejsning af dels demokratisk debat og proces om uddannelse og dels af spørgsmål, som vedrører formålet med uddannelse, skole og pædagogisk og didaktisk arbejde. Det foreliggende debathæfte Alle børns folkeskole 8, tilstræber at sammenfatte og give plads til de stemmer, der var på konferencen, og er samtidig SOPHIAs bud på et oplæg til reel debat om udvikling af folkeskolen. 4 UVM, maj 2013: Økonomiberegning viser, at 1 lærer kan betale ca. 1½ pædagog. 5 Som forudsat i Børne- og Undervisningsministerens NNS projekt 6 Efternavnet udtales Bista, hvilket ikke er trængt igennem, når vi på dansk udtaler navnet. 7 Se bilag 1, program for konferencen 8 Med reference til Salamancaerklæringen, SOPHIA Alle børns folkeskole 6

7 Med hæftet forsøger vi at leve op til et af vore formål at påvirke den offentlige og politiske debat og beslutningsproces. Forslagets titel skal fremhæve, at det er fællesskabets /den inkluderende skole, der vil en pædagogik og dannelse, der sikrer en udvikling af det hele menneske og ikke bare et testet og godkendt kundskabsmenneske, der skal sikres kvalitative udviklingsmuligheder. Forslaget er udarbejdet som et procespapir med basis i gældende L998. Papiret tænkes udviklet løbende gennem fremkomsten af ny teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt, hvad angår både pædagogik og dannelse og samfundsudviklingen. Men først og fremmest gennem debat. Så vi håber, der vil være politikere, lærere, pædagoger, forskere og lægfolk, der vil give deres holdninger, idéer og tanker til kende. Formodningen er, at uenigheder vil vise sig og ligeledes behovet for demokratiske processer frem mod revurderingen af den politisk besluttede ramme for skolens arbejde. Det er et fælles ansvar at stille spørgsmål og arbejde med drøftelser af mulige besvarelser. Kvalitetsudviklingen må aldrig stoppe i Folkeskolen alle børns skole! SOPHIA Alle børns folkeskole 7

8 2. Indledning Spørgsmål og debat Den danske politiske debat om skole og uddannelse er ved at flyde over af intentioner og løfter. Verdensklasse, øget kvalitet, et fagligt løft af folkeskolen, mere spændende undervisning, flere timer, inklusion, klargøring af de unge til videre uddannelse, ingen funktionelle analfabeter... Målet er klart. De danske børn og unge skal lære noget mere og bedre. Dette noget, der mest handler om dansk og matematik, er beskrevet i Fælles Mål, og der søges evidens for, hvordan den pædagogiske praksis skal indrettes, for at dette noget læres bedst muligt hvilket vil sige, at det af den, der lærer, skal kunne ekspliciteres så tæt på det beskrevne som muligt. I forsøget på at kunne indfri de mange løfter og nå målet stilles derfor igen og igen det samme spørgsmål - Hvad virker? Som et minimum bør man også stille spørgsmålene, virker-for-hvad?, virker-for-hvem? og ikke mindst virker-med-hvilket-formål? Disse og mange andre spørgsmål opleves som fraværende i det uddannelsespolitiske arbejde og ligeså i dele af de pædagogiske fagkredse. Heri kan der siges at være både et demokratisk og et pædagogisk problem (Biesta 2011, s. 57). Derfor vil mange af afsnittene i dette debathæfte være bud på nogle elementer, der må italesættes og debatteres i forbindelse med det at drive og udvikle skole. Et af de primære spørgsmål, som enhver læser af notatet og i øvrigt enhver, der interesserer sig for skole og uddannelse, bør stille, er altså: Hvad er formålet, hvad er skolen til for? I besvarelserne af dette dobbelte spørgsmål vil uenighederne og de betydningsfulde brydninger melde sig på banen. Først da vil debatten få liv og nødvendigvis tage tid. Hæftets opbygning og læsevejledning Det kan anbefales at læse kapitel 7 først. Som en lille reminder om den måske vigtigste sætning i Dafolos gamle værk Et hanegal om en skole uden mure fra 80 erne: Lad os stemme sindet til læsning. Kapitel 3 Konkrete forslag til udvikling af folkeskolen og SFO. Kapitlet er skrevet og tilsendt separat til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og forligspartiernes deltagere i drøftelserne med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini om folkeskolereformen, inden debathæftet var færdigt. Det skete i et forsøg på at påvirke den politiske debat så hurtigt som muligt i de igangværende forhandlinger. De konkrete forslag påviser, at store dele af regeringens reformforslag kan gennemføres inden for rammerne af gældende folkeskolelov, L998. Hovedpunkter i vore forslag er en selvstændiggørelse og udvidelse af SFO s virksomhed, så børnene kan mærke forskellen på at gå i skole (undervisningspligt) og have fri (fritidsret), og at de såkaldte aktivitetstimers praktiske og konkrete tilgang til det faglige stof skal gennemføres som en del af den faglige undervisning, som varetages af den linjefagsuddannede lærer. Skoledagen foreslås ikke forlænget, men skolen kan tilbyde lektiecafe, bevægelse og lignende i ekstra timer i henhold til gældende lov. SFO skal kunne tilbyde klublignende aktiviteter for de elever, der ikke på anden måde kan deltage i frivillige fritidsaktiviteter. Kapitel 4 Den gode skole, hvad er den til for? Her tages der hul på den diskussion, som vi mener, burde have været startet af regeringen, inden den udarbejdede det anonyme reformforslag, der nu foreligger til politisk vedtagelse. Ifølge professor Gert Biesta, Luxembourg Universitet, der var hovedoplægsholder på SOPHIAs konference, er kapiteloverskriftens spørgsmål det allervigtigste spørgsmål at besvare, hvis man ønsker at ændre på folkeskolens forudsætninger for sin virksomhed. Hvad vi vil med folkeskolen, er ikke én gang for alle drøftet og beskrevet i SOPHIA Alle børns folkeskole 8

9 en formålsparagraf. Det er det spørgsmål, der kan sikre, at vi pædagogisk og politisk kontinuerligt forholder os til, hvad der er god skole, og hvordan en sådan skabes. Så kapitlets 5 afsnit prøver at afdække elementer i den diskussion, der aldrig kom, og som aktuelt burde være styrende for resten af lovgivningen om folkeskolens virksomhed. Nu ser det ud til, at man vil gå den modsatte vej og gemme de betydningsfulde diskussioner om formålet med skolen, til man har beskrevet mål, indhold, metoder, praksis og evaluering. Det er ikke særligt professionelt. Kapitel 5 Demokrati og uddannelse to besværlige størrelser Et gennemgående tema i den offentlige debat om uddannelsessystemet, her folkeskolen, synes at dreje sig om underskuddet af demokrati og den fraværende kritiske debat. Tiden er præget af en massiv anvendelse af top-down styring, til tider af korporativ karakter, man skulle tro umulig i et af klodens ældste demokratier. I 4 afsnit forsøges dette forhold belyst med antydninger til løsning, men først og fremmest, som i hæftets andre kapitler, som oplæg til diskussion med forhåbninger om løbende påvirkning af de politiske processer. Kapitel 6 En hel skole for hele mennesker Dette kapitels 9 afsnit er præget af konferencedeltagernes gruppediskussioner. De komplette referater er da også samlet afsnitsvist, så man får et levende indtryk af de problematikker, der optog deltagerne. Det må vurderes, at de 9 afsnit repræsenterer vigtige forudsætninger for succes med en hvilken som helst reform af folkeskolen. Ved læsningen får man et tydeligt indtryk af, at den foreliggende reform måske ikke lige rammer ned i de problematikker, der synes mest påtrængende at få gjort noget ved. Måtte der blive lyttet med refleksion til deltagerne. Kapitel 7 Det fortsatte arbejde Arbejdet er ikke slut det er lige begyndt. SOPHIA opfordrer til udskydelse af reformen og til i stedet at gennemføre den bredest mulige deltagelse i en debat, der kan medvirke til en sikring af folkeskolens kvalitet og fortsatte udvikling. Med respekt og varsomhed over for elever og professionsudøvere. Det er en stor opgave, de løfter, som kræver opbakning fra alle os, der bare kigger på! SOPHIA Alle børns folkeskole 9

10 3. Konkrete forslag til udvikling af folkeskolen og SFO Det er videreudvikling ikke en reform, der er brug for Nedenstående forslag er valgt med udgangspunkt i Regeringens reformforslag. Der er tale om forslag, der kan begrundes med både faglig teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt. Samtidigt er det forslag, som ikke behøver at indgå i et omfattende reformforslag, da de alle kan gennemføres med udgangspunkt i gældende L998, Folkeskoleloven, uden nævneværdige ændringer i loven. Dermed bliver vore konkrete forslag alternativer til detaljer i Regeringens reformforslag. Vi har derfor sendt forslagene i afsnit 4.1 og 4.2 til forligspartiernes ordførere, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og ministeren nu, inden de politiske drøftelser er tilendebragt også selv om vi ikke er færdige med det samlede skrive- og redaktionelle arbejde. Udsættelse eller radikal ændring af Regeringens reformforslag Vi håber, at diskussionen om regeringens reform i det mindste kan forsinkes, eller at reformen trækkes midlertidigt tilbage, så man efterfølgende kan få mulighed for at sætte fokus på den overordnede diskussion om skolens formål hvilke mennesker vil vi udvikle i skolen en diskussion, som vores konference den 7. maj lagde op til, og som vi uddyber i kapitel 5 og 6. Herefter og på baggrund af forsøgsog udviklingsarbejde og forskning - kan der så muligvis blive opbakning til en slags reform af folkeskolen, der gør det muligt for folkeskolen vedvarende at være i overensstemmelse med børnenes (og samfundets) brede behov for dannelse til selvstændige mennesker, der kan fungere som demokratiske borgere! 3.1 Alternative elementer til videreudvikling af folkeskolen Udgangspunktet for en udviklingsplan, der som nævnt i indledningsafsnittet ikke skal være en reform, der ændrer radikalt på folkeskolens struktur og metoder, må så nødvendigvis være L998, Lov om Folkeskolen med ændringer, specielt L379, Inklusionsloven. Alle nedenstående udviklingsforslag baseres på paragraffer i de to lovsæt, enten eksplicit eller implicit. Alle forslag skal dermed også ses i lyset af 1, stk.1,2 og 3, formålsparagraffen i L998. Denne paragraf, der med fordel kan opsplittes i delformål 22 i alt, angives her: 1 Stk.1 Kundskaber Færdigheder Lyst til at lære Fortrolige med dansk kultur og historie Forståelse for andre lande og kulturer Forståelse for menneskets samspil med naturen Fremme den enkeltes alsidige udvikling Stk.2 Udvikle arbejdsmetoder Skabe rammer for oplevelse fordybelse SOPHIA Alle børns folkeskole 10

11 virkelyst Udvikle erkendelse fantasi Udvikle tillid til egne muligheder Lære at tage stilling og handle Stk.3 Forberede til deltagelse medansvar rettigheder pligter i et samfund med frihed og folkestyre Skal foregå i en skole med åndsfrihed ligeværd demokrati Snæver fokusering på kundskaber I en sådan opstilling ses det tydeligt, hvor meget stk.1, specielt kundskaber, har fyldt i de sidste års skoledebat og lovændringer med fokus på målpræciseringer (trinmål) og evaluering heraf med internationale målinger som PISA og nationale, som de nationale test. Der har ikke været megen interesse for stk.2 og slet ikke for stk.3, som ellers er den vigtigste, når vi snakker dannelse hvad der synes at være mere brug for end måske nogensinde før! (Helt aktuelt Niels Egelund, Berlingske , TV2News , Peter Kemp m.fl., Politiken , Tarek Hussein, Politiken 25.0,13). Med regeringens reformforslag er det stadig kundskaber, der er i fokus 9 ligesom der er annonceret flere test. Samt helt barokt en fornyelse af formålsparagraffen når reformen er forhandlet på plads! Forslagene samlet i emnegrupper: Undervisningen Om slutmål og fagformål Idet man med fordel indtil videre kan fastholde L998 s opstillede fagformål, jf. L 998, 10, stk.1 og 2, bør man fjerne bindingen for de eksisterende fælles- og trinmål, så de alene har en progressions beskrivende funktion. Med inklusionslovgivningen 2012 er presset på undervisningsdifferentiering øget betragteligt. Samtidig er spredningen i de enkelte klasser også øget gennem øgede klassekvotienter. Bindene trinmål er derfor mere og mere illusoriske og kan virke hæmmende på en innovativ, kreativ didaktik, både fagdidaktisk og almen didaktisk. Hvis man som udgangspunkt er enig om, at alle elever skal blive så dygtige, som det er dem muligt (regeringens reformforslag, s.11) i forhold til alle L998 s delformål i 1, både stk. 1, 2 og 3, har trinmålene ikke mere nogen betydning. Hvis man ad modum Bruner, deler uddannelsesprocessen med eleverne, 9 Reformforslaget hedder jo Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen SOPHIA Alle børns folkeskole 11

12 ses det endnu mere tydeligt, at trinmålene nærmest kan virke hæmmende eller arbitrære på en optimal differentieret undervisning. (se Den fagfaglige [boglige] undervisning skal også være konkret og aktivitets-præget. Der formuleres en tilføjelse til L998(folkeskoleloven) af , 1, stk.1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der inkluderer konkrete og praksisrelaterede elementer og aktiviteter.. Men man kan også og nok bedre i stedet blot indskærpe mulighederne for praksisrelateret, aktivitetspræget konkret undervisning gennem reference til 5,stk.1, og 18,stk.1 (undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov) og stk.2 (om udfordringer for alle elever). I årtier har det været fremført, at folkeskolen er for boglig. Der er da heller ingen tvivl om, at en undervisning, der også er konkret og aktivitetspræget, vil svare til en del elevers behov og udfordre dem relevant. Der er ingen tvivl om, at en sådan undervisning, for de fleste elever, vil være en god platform, for en efterfølgende mere ordinær faglig teoretisk, boglig undervisning. For de sprogligt og læseteknisk svageste elever vil det givetvis løfte deres faglige udbytte af den samlede undervisning. Der er således helt klart positive elementer i aktivitetsbegrebet. De sprogligt og bogligt svage elever vil profitere af en aktivitetspræget undervisning, da denne kan give dem den konkrete begrebstilegnelse, der vil lette tilegnelsen af de abstrakte begreber, der ligger i den bogligt funderede undervisning. De meget vidende elever vil også kunne profitere heraf, da de får udvidet indholdet af deres tilegnede abstrakte sprogbaserede begreber. Det er dog uhyre vigtigt ved anvendelsen af konkrete og aktivitetsprægede metoder, at man ikke adskiller denne undervisning fra den teoretiske undervisning der skal være en kontinuerlig sammenhæng. Dette kan kun sikres, hvis det er den samme lærer, der inde i sit fag etablerer denne sammenhæng. Alt andet vil være kunstigt, kræve omfattende koordinerende planlægning. Det vil i øvrigt også være ude af trit med den udvikling, der allerede er i gang i folkeskolen, hvor en både faglig og tværfaglig undervisning ofte inkluderer konkrete og praktiske forløb eller aktiviteter. Det skal i øvrigt fremhæves, at selvstændige og fra den faglige undervisning adskilte aktivitetstimer er meget forberedelseskrævende, specielt hvis timerne skal gennemføres med pædagoger, der ikke umiddelbart kan transformere den linjefagsuddannede lærers undervisning til en aktivitet eller praktisk forløb. Med ovenstående forslag til ændring af formålsparagraffen eller påpegning af mulighederne i de fremhævede er skulle den ønskværdige sammenhæng i fagenes teoretiske og konkrete praksisnære indhold kunne sikres også i tværfaglige forløb. For god ordens skyld bør det bemærkes, at en gennemgribende indførelse af ovennævnte kombinerede undervisningsform vil forstærke et allerede eksisterende behov for en analyse af alle fagenes stof - vurderet for indhold af konkrete begreber og tilsvarende muligheder for konkret billed- og/eller sproglig kommunikation/formidling. Det kræver medvirken af pædagogisk, psykologisk og både faglig og almen didaktisk kyndige. Det behøver dog ikke at forsinke den udviklingsproces, der er i gang på skolerne. Arbejdet kan foregå over tid i forbindelse med den nødvendige løbende efteruddannelse af lærerne. (Se undervisningskonsulenter og fagfaglige foreninger og efteruddannelse). SOPHIA Alle børns folkeskole 12

13 3.1.3 Faglige vejledere/undervisningskonsulenter i stedet for læringskonsulenter (3.1.5) Der bør på skolerne blandt lærerne være uddannet faglige vejledere i alle fag. Vejlederne skal alene og sammen med uddannede undervisningskonsulenter fra de faglige foreninger kunne vejled, og konsulenterne efteruddanne lærerne, bl.a. i ovennævnte aktivitetsprægede, konkrete ikke-boglige undervisning. Der vil være en markant styrkelse af skolernes samlede faglige niveau med etableringen af en komplet vejleder- og konsulentfunktion. Specielt i lyset af, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke længere har egentlige pædagogiske og specialpædagogiske afdelinger De fagfaglige foreninger inddrages Fagenes foreninger skal inviteres til at forestå analyse og beskrivelse af alle folkeskolens fags muligheder for konkret og funktionel begrebsdannelse i praksisrelaterede og aktivitetsprægede supplerende forløb til den såkaldt boglige teoretiske undervisning. Herudover skal foreningerne også forestå gennemførelsen af efteruddannelse af lærerne heri. Analysearbejdet skal foregå sammen med elever og relevante fagfolk. Foreninger får mulighed for over en f.eks. 3årig periode at ansætte undervisningskonsulenter som nævnt i 3,1,3 med en bevilling på finansloven på ca. 4 millioner kr. pr. forening pr. år i 3 år. De faglige foreninger, Dansklærerforeningen, Idrætslærerforeningen, Matematiklærerforeningen etc. anmodes om at huse disse teams og lede dem. Der skal ske opslag af stillinger. Foreningerne gives bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet til aflønning og til foreningens samarbejde med disse fagpersoner i et permanent fagudvalg, der skal udvikle det enkelte fag som ovenfor beskrevet. Herudover skal der løbende gennemføres en stofrevision, og indhold, omfang og metodiske muligheder skal beskrives. Der skal også sikres en løbende inddragelse af vigtige samfundsudviklinger. Man må anse de fagfaglige foreninger for at være det sted, hvor der er samlet eller nemt kan samles undervisere med en kombination af relevant teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt Læringskonsulenter Der bør ikke oprettes et korps af læringskonsulenter. (se 3.1.3) Ved at ansætte læringskonsulenter fremmes en tænkning, hvor man fokuserer ensidigt på et resultat af lærernes undervisning og ikke på den samlede fag- og almendidaktiske proces. Det reducerer læreren til en metodeforvalter. Dermed svækkes lærerens ansvar for det samlede arbejde med undervisning og læring. Til gengæld bliver det lettere for eksterne aktører at markedsføre konceptpædagogiske læringssystemer, der uomgængeligt fører til en indsnævring af lærerens samlede pædagogiske indsats Elevinddragelse i forhold til undervisningens mål I henhold til L998, 18,stk.4, skal lærer og elev arbejde sammen om fastlæggelse af relevante mål for den enkelte elev i undervisningsprogressionen. Ovennævnte bestemmelser er meget uens anvendt og er meget tidkrævende. Men der ingen tvivl om, at anvendelsen deraf både gavner lærer-elevrelationerne og det samlede klassemiljø i forhold til motivation og dermed kvaliteten af undervisningsdifferentieringen Lektiecafe Alle skoler skal kunne etablere såkaldte lektiecafeer efter behov. Lektiecafeerne skal betjenes af erfarne lærere, gerne med uddannelse i specialundervisning. Cafeerne er ofte oprettet med timer fra støttetime- SOPHIA Alle børns folkeskole 13

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere