Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Otto (bestyrelsesmedlem) orienterer om, at bestyrelsen har rådført sig med Valdal Advokatfirma og generalforsamlingen ER lovligt indkaldt. Valg af referent og stemmetællere Til referent foreslog Bestyrelsen Anne-Mette MA 66 som enstemmigt blev valgt Stemmetællere: Ole Thorkild Michael Louise 37 stemmeberettigede og 6 fuldmagter Formanden aflægger beretning Dirigenten spørger om der er medlemmer der har kommentarer, som ikke allerede er blevet skrevet til referat. Jørgen MA 26 forstår ikke, hvorfor vi skal beskæftige os med dette punkt endnu en gang. Dirigenten forklarer, at vi blot følger punkterne. Godkendelse af regnskabet Dirigenten spørger om regnskabet skal læses op. Ole MA 3 vil gerne have gennemgået regnskabet, specielt omkring Hensættelse til veje og stier. Anne- Mette (kassereren) forklarer om kontoen. Desuden orienterer hun om, at det nye bogføringsprogram er udarbejdet af uddannet revisor Frederik Kruse, som ligeledes har gennemgået Axel regnskab pr. 11/4.08, vores årsregnskab for 2008 samt Axel s gule årsregnskab, som blev omdelt på sidste GF. Revisoren fandt fejl i alle regnskaberne. Kassererens konklusion er, at man ikke bliver uddannet revisor efter 1 år som kasserer i en grundejerforening og altså heller ikke efter 30 år. Det vigtigste må dog være, at beløbene i banken passer med indtægter og udgifter, så må det være sekundært, at ingen af os kan stille et årsregnskab op fejlfrit. Jørgen AMA 8 ved ikke rigtigt om han skal sige tillykke til Axel, fordi han nu har fået et nyt regnskab.. Han konstaterer, at det nye regnskab jo stadig ikke ændrer på, at Bestyrelsen har brugt flere penge på asfalteringen af stierne end vedtaget på GF Børge BA 3 har bemærket, at der nu er en konto i regnskabet der hedder Bestyrelseshonorar. Han gør opmærksom på, at en sådan indtægt skal indberettes til Skat, da det skal beskattes. Hvad vil Bestyrelsen Side 1

2 gøre, hvis han går til Greve Kommune med foreningens regnskab og viser dem kontoen med Bestyrelseshonorar?! Robert AMA 14 påpeger at et budget bliver lavet fordi det skal overholdes (med henvisning til asfalteringen). Axel MA 4 fortæller, at det ikke passer, at Bestyrelsen skal beskattes af honoraret. Han gør ligeledes opmærksom på, at der kun var fejl i hans gule regnskab, fordi han havde brugt Bestyrelsens tal. Det der vedtages på en generalforsamling er lov. Torben AMA 17 (bestyrelsesmedlem) orienterer om, at alle er blevet spurgt om deres holdning til asfalteringen i, som er kommet ud i samtlige postkasser. Dertil kommer, at tilbuddet ikke ville være gældende mere, hvis vi skulle have afventet en ekstraordinær generalforsamling, derfor handlede Bestyrelsen som den gjorde jf. aftale med advokaten. Desuden mener Bestyrelsen, at sagen først skal afprøves ved en domstol, inden nogen kalder Bestyrelsen kriminelle eller lignende! Jørgen AMA 8 beretter, at det er næsten sikkert, at han vil afprøve sagen ved domstolen. Han vil have, at formanden skal betale de penge, Bestyrelsen har brugt for meget. Ligeledes gør han opmærksom på, at han også kender Skat s regler. Ole MA 3 mener stadig, at Bestyrelsens skrivelse vedrørende asfalten var forkert og at man på ægte gammeldags facon, skulle have afleveret en slip med ja eller nej. Axel MA 4 henviser til 9 stk. 8. Robert AMA 14 læser 9 stk. 8 fra vedtægterne op. Børge BA 3 synes stadig, det er interessant at vide om Greve kommune kender til Bestyrelseshonoraret. Otto AMA 20 (bestyrelsesmedlem) henviser til skattereglernes bagatelgrænse. Og at det er op til hver enkelt borger, at indberette til skat.dk samt at det absolut intet har med en generalforsamling af gøre. Børge BA 3 ønsker endnu en gang ordet. Dirigenten vil vide, om han vil køre videre i samme spor.og ja, det vil han. Så han gentager hans holdning vedrørende bestyrelseshonorar, beskatning og Greve kommune. Anette MA 3 fortæller, at vi kan sidde og sige en masse på generalforsamlingen. Alt hvad der bliver sagt, vil være at finde på foreningens hjemmeside og den kan Greve kommune også gå ind på. Robert AMA 14 vil gerne vide mere om Bestyrelseshonoraret. Kassereren uddyber at Bestyrelseshonorar er de penge som formanden og kassereren får for deres arbejde, svarende til 266,- pr. måned. Hun finder det meget sørgeligt, hvis nogen har ondt i røven over det. Robert AMA 14 siger, at han i hvert fald ikke har ondt i røven over det, men at kontoen bare aldrig har eksisteret før. Side 2

3 Gunner BA 34 forstår slet ikke, alt den snak om hvor forfærdeligt det er, at Bestyrelsen har brugt for mange penge til asfalteringen. Han mener i stedet, at man skal bemærke, at Bestyrelsen har brugt færre penge end budgetteret, hvis man ser bort fra asfalten, og det er da bare rigtigt dejligt. Kontorhold har tidligere dækket mange ting og det gør den ikke mere. Louise BA 13 (bestyrelsesmedlem) synes det rigtig vigtigt, at alle poster i regnskabet nu er blevet tydelige og jo dermed også honoraret. Axel MA 4 synes, at Bestyrelsen meget elegant, har gemt de penge der er brugt for meget. Anette MA 3 foreslår, at man kan lave noter i regnearket, så man kan se overskrifterne på alle posteringerne. Kassereren gør opmærksom på at alle bilag for 2008 kan ses ved personligt fremmøde på hendes bopæl. Dem er alle velkomne til at komme og kigge på. Rikke BA 1 synes det er en god idé med noter. Børge BA 3 snakker stadig om Bestyrelseshonoraret og fortæller at han jo blot prøver at hjælpe Bestyrelsen med hans viden om Skat s regler. Jørgen AMA 8 mener ikke, at der skal opereres med fonde mere som hidtil, der er ingen grund til det. Otto AMA 20 er, til sin egen store overraskelse, enig med Jørgen i hans synspunkt Axel MA 4 vil vide, hvem der har betalt kontingent forud samt hvad Anden gæld dækker. Kassereren ønsker ikke at udtale sig om, hvilken grundejer der har betalt forud, da det må være en sag mellem hende og medlemmet. Anden gæld dækker de sidste måneders Bestyrelseshonorar for 2008 som først blev udbetalt i John MA 78 siger, at man kan kalde Bestyrelseshonorar mange ting og at han desuden synes, at det er helt i orden, at man får noget for det frivillige arbejde man gør. Ole MA 3 konstaterer, at Bestyrelseshonoraret tidligere har heddet Kontorhold. Mette MA 46 synes det er rigtigt godt, at udgifterne er blevet tydelige nu og ikke bare kaldes Kontorhold. Fedt at vi nu kan se, hvad pengene bliver brugt på. Aksel MA 4 undre sig over, at der kun har været 4 henvendelser fra ejendomsmæglere. Kassereren siger, at det nu en gang er det der er tilfældet. Ole MA 3 forstår ikke indtægter/udgifter. Rikke BA 1 (bestyrelsesmedlem) forklarer hvordan det hænger sammen og at det er meget svært, at lave et regnskab som alle forstår, ligesom der jo også er nogen, der ikke har kunnet forstå de tidligere års regnskaber. Axel MA 4 forstår ikke, hvis folk ikke har forstået regnskaberne i 32 år! Et medlem fortæller, at han er enig i, at det er fint at regnskabet nu er udspecificeret. Side 3

4 Axel MA 4 får lyst til at læse op fra de retningslinier formanden har lavet til Bestyrelsen Jørgen AMA 8 får at vide af dirigenten, at hvis han har relevante kommentarer, må han gerne komme med dem. Gammeljord vil hellere formulere noget skriftligt, af hensyn til retssagen. Efter skriftlig afstemning bliver regnskabet godkendt, 28 stemmer for, 13 imod og 2 undlader at stemme. Indkomne forslag der involverer kontingentændring MA 46 (Mette) ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger på Margrethe Allé. Formanden har kontaktet Greve kommune og tilbagemeldingen herfra var positiv. Chikanerne ligger på tegnebrættet hos kommunen og på et tidspunkt vil de være at finde på Margrethe Allé. Chikanerne vedrører ikke kontingentet, da det er kommunen der skal afse penge til denne udgift. AMA 15 (Anders) havde på Bestyrelsens vegne, indhentet priser på saltning og rydning af sne på de 4 stier. Park & Vej s tilbud er på ,- for de 4 cykelstier og ,- for stik-stierne. Alternativt kan man entrere med en entreprenør og betale pr. udrykning, dette vil beløbe sig til ca. 800,- pr. gang. Alle beløbene er inkl. moms. Ved en vedtagelse af dette forslag, vil Bestyrelsen også hente priser andre steder. Dette forslag udløste en god snak om saltning og rydning af sne, de fleste var positive overfor saltning/rydning af cykelstierne. AMA 15 (Anders) havde på Bestyrelsens vegne, indhentet priser på etablering af nye fortove, stik-stier og trapper. Dette arbejde vil med nye fliser over det hele beløbe sig til ,-.!! Alternativt kan man genanvende de fliser der er ok, dette vil beløbe sig til ,- PLUS indkøb af nye fliser, hvor de gamle ikke kan genanvendes. Dette forslag udløste også en god snak, flere mente, at når det engang skal laves, så skal det være med nye fliser over det hele evt. kan arbejdet laves i etaper. BA 14 (William) ønsker den gamle antennesokkel på hans grund fjernet på grundejerforeningens regning. (Dette forslag indkom den 21. marts 2009 og ved en fejl, er forslaget ikke blevet husstandsomdelt før 2 dage før GF, i øvrigt af forslagsstilleren selv). Efter en længere debat bliver forsamlingen enige om, at Bestyrelsen sammen med William, skal skaffe pris på fjernelse af soklen til under jordhøjde til Generalforsamlingen næste år. Her vil der så blive taget stilling til, om det er en udgift foreningen vil dække. William er begejstret for støtten, det understreges dog af forsamlingen, at der ikke er givet tilsagn til, at den skal fjernes, kun at forsamlingen vil tage stilling næste år, når prisen på arbejdet foreligger. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent Forslaget om saltning og snerydning for et beløb af ,- blev vedtaget og medtages i budgettet som en post for sig selv. Forslaget blev vedtaget med 23 for, 13 i mod, resten undlod at stemme. Kontingentet blev foreslået fastsat til kr ,- årligt d.v.s ,- halvårligt. Herefter blev budgettet vedtaget, 1 enkelt stemte i mod, hermed er kontingentet for 2009 på kr ,00. Kassereren opkræver i år kontingent for 1. halvår ultimo maj eller primo juni. Side 4

5 Øvrige indkomne forslag BA 1 (Rikke) viser med billedkollage hvordan legepladsen pt. ser ud. Der har været hærværk deroppe endnu engang og den er ganske uforsvarlig for vores børn at lege på. Eksempelvis kan de styrte ned fra legetårnet, da rækværket er ødelagt flere steder. BA 1 foreslår legepladsen revet ned, selvom hun synes det er trist, men desværre en nødvendighed, når vi ikke kan have den i fred. Axel MA 4 mener bestyrelsen skal være mere oppe på mærkerne og gå derop jævnligt, ligesom det er Bestyrelsens opgave, at vedligeholde den. Efter debat i salen blev legepladsens skæbne sat til afstemning, 32 for nedrivning, 8 i mod, 3 blanke. Bestyrelsen tilsikrer, at bygninger og redskaber fjernes samt at en løsning til opbevaring af græsslåmaskinen findes. AMA 15 (Anders) fortæller om Bestyrelsens idé med en 40 års jubilæumsfest for hele Prinsesseparken, fraflyttede børn samt børnebørn. Denne idé vil Bestyrelsen ikke arbejde videre med, da flertallet ikke havde interesse i en sådan begivenhed. Valg af kasserer Anne-Mette er villig til genvalg og blev genvalgt til Valg af bestyrelsesmedlemmer Torben AMA 17 og Otto AMA 20 er villige til genvalg og blev genvalgt til Thomas MA 61 er fraflyttet. Bestyrelsen foreslår derfor Christian BA 28 som blev valgt. Louise, Rikke og Finn er ikke på valg. Valg af revisor Boye er på valg og ønsker ikke genvalg. Jørgen AMA 8 blev valgt. Lone er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant Gunner er villig til genvalg og blev valgt. Benny er ikke på valg. Eventuelt Robert AMA 14 påpeger, at der er en del beboere der bruger området mellem hækken og volden til affald. Området er IKKE til hverken haveaffald eller andet affald. Ole MA 3 mener, at Bestyrelsen skal være mere på mærkerne overfor de medlemmer der eksempelvis har campingvogne (og trailere) stående på fællesarealerne, dette er naturligvis ikke tilladt jf. færdselsloven. Axel MA 4 siger, at der ligger en del affald ved lågen ud til Karlslunde Mosevej og desuden er lågen i stykker, han opfordrer Bestyrelsen til at få det bragt i orden. Side 5

6 Mette MA 46 opfordrer hundeejere til at samle deres hundelorte op selv, når ejerne lufter hunde på græsarealerne på blandt andet Margrethe Allé. Det er rigtigt træls, at få sådan en sag i græsslåmaskinen! Jørgen AMA 8 spørger hvad der skal ligge på hjemmesiden? Per MA 48 ønsker, at Bestyrelsen sender en skrivelse til rideskolerne og hesteejerne i området, da de ødelægger vores arealer flere steder. Bestyrelsen skriver et sådant brev snarest. Rikke BA 1 forklarer, hvor vigtigt det er, at medlemmerne også selv er aktive, Bestyrelsen ser og skal heller ikke se alt. Derfor vil det være rart med en henvendelse, når en uregelmæssighed, som Bestyrelsen skal tage sig af, opdages. Axel MA 4 føler stadig det er et problem med varebiler i gårdene. Han forstår ikke, hvorfor folk ikke parkere bilerne i deres egne indkørsler, når de jo gør det i ferier. Gunner BA 34 synes, at Bestyrelsen til generalforsamlingen næste år, skal få nogle priser på rydning af buske og træer langs volden. Jørgen AMA 8 mener at huske, at vi kun har forpligtet os til 5 år hos YouSee og at vi derfor skal tale om det på næste generalforsamling. Dette gav Bestyrelsen tilsagn om at undersøge. Så kom vi igennem punkterne, dirigenten runder af og takker for god ro og orden. Anne-Mette Schmidt Referent Jørgen Lykke Dirigent Side 6

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere