Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer"

Transkript

1 Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1

2 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej og forvaltningens kommentarer Nr. Dato Navn Indsigelse/bemærkning Forvaltningens kommentarer Forvaltnings indstilling Claus Dongsted Skiltning Der bør etableres en bedre skiltning af 30 kilometer zonen end i dag. Ved alle sideveje og i begge ender af Fortvej. Hastigheden er for høj på nogen dele af strækningen hvor det er muligt at komme op i hastighed. Projektet er kun gennemarbejdet på skitseniveau, og der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en skilteplan. Den fremtidige skiltningen af Fortvej vil blive udarbejdet på baggrund af de gældende regler for skiltning. I skitseprojektet etableres der hævede flader og parkeringsbåsene langs Fortvej placeret, så de vil virke som chikaner og derved medvirke til at nedsætte hastigheden. Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet Morten og Rikke Hessellund Nørupvej 22 Fuld opbakning til projektet. Har mindre børn på Tinderhøj Skole, og har haft en del bekymringer omkring cykelmulighederne, da både udsynet for cyklister og billister er begrænset og fordi der er billister, der hverken overholder vigepligt, fartgrænser eller har blik for de bløde traffikanter. Intet at bemærke Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet Netto/Dansk Supermarked Tanja Holst Fortvej 2 Lukning af vej I høringssvaret stilles der spørgsmål til om vejen vil blive spærret/lukket på noget tidspunkt i forhold til deres kunder og varelevering. De planer der er sendt i høring er på skitseniveau. Derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere hvordan trafikken vil blive afviklet i anlægsperioden. Teknisk Forvaltning forsøger altid at planlægge anlægsarbejderne sådan at de giver færrest mulig gener for borgere og forretningsdrivende. Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet. Side 2

3 Troels Ernst Jeppesen Krydsningspunkter Krydset Fortvej/Kærbyvej/Juelsmindevej er stort og svært at overskue. Kærbyvej og Juelsmindevej er trukket langt tilbage, så det er ikke tydeligt hvor man skal krydse og hvem der skal holde tilbage. Markering af gennemgående cykelsti og fortov vil tydeliggøre hvor de bløde trafikanter krydser. Chikane og P-pladser Stelere mellem cykelsti og vej samt besøg af p-vagter, foreslås som løsning på ulovlig parkering. Teknisk Forvaltning er enige i at der i krydset I detailprojektet indarbejdes en Fortvej/Kærbyvej/Juelsmindevej skal findes en trafiksikker løsning for krydset løsning der gør krydset overskueligt med Fortvej/Kærbyvej/Juelsmindevej. entydige vigepligtsforhold. Det er svært at lave en løsning der umuligegøre ulovlig parkering. I skitseprojektet placeres der p- båse alle steder det er muligt ift. overkørelser, sideveje og afstandskrav til modkørende trafik. Det vil ikke være oplagt at parkerer udenfor båsene. En løsning med steler mellem cykelsti og kørebane, vil kræve ekstra plads, så krav til sikkerhedsafstande til faste genstande overholdes. Det vil betyde at vejprofilet skal gøres breddere, hvilket der ikke er plads til. Der etableres kantstensopspring mellem kørebane og cykelsti. Rødovre Kommune har ikke parkeringsvagter ansat Jørgen Rasmussen Ensretning Foreslår ensretning af Fortvej, evt. fra Juelsmindevej til Tårnvej. Det vil reducere de farlige situationer og propper der opstår omkring morgenafleveringen af børn til skolen, idet mange af propperne opstår når trafikken i modsatte retning skal passere hinanden. De afleverende forældre er jo alligevel i bil og kan sagtens klare omvejen ved ensretningen. Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheden for ensretning af Fortvej. Ved en ensretning af Fortvej, vil servicebussen skulle omlægges, hvorved muligheden for stop ved Tinderhøj og ved Fortvejcentret afskæres. Stykket mellem Vedersøvej og Juelsmindevej vil blive "fredeliggjort" ved en ensretning, men andre lokalveje vil blive mere belastet - sandsynligvis særligt Juelsmindevej. Ved at ensrette Fortvej, kan der opnås ca. 5 ekstra parkeringspladser, da der ikke er behov for at biler og bus kan passere hinanden. Teknisk Forvaltnings anbefaling er at Fortvej holdes åben for trafik i begge retninger. Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet. Side 3

4 Flemming Jestrup Fortvej 110 Belysning På det nordlige fortov mellem indgangen til skolen og Vedersøvej er der meget mørkt så folk ikke tør benytte fortovet. Der burde opsættes ekstra belysning (vurderes til 3 belysningsmaster). Invalidepladser I dag er der 3 invalidepladser fra nr 110 og hen til skolen. Kan ikke se at disse pladser er medtaget i projektet. Skiltning Opretholdes gennemkørsel forbudt for lastbiler, bør skiltene opsættes på Tårnvej og Rødovrevej, så de ikke vender ved skolen hvis de kommer ind fra Tårnvej. Projektet er kun gennemarbejdet på skitseniveau, og der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til belysning. Kommentaren om belysningen vil blive taget med i detailprojekteringen, hvor det vurderes om belysningeskravene er overholdt i forhold til vejens nye udformning. De tre invalidepladser forventes, at blive opretholdt i det nye projekt, dog med nye placeringer. Det forventes at forbudet for gennemkørende lastbiler opretholdes. Kommentaren vedrørende placering af skilte vil blive medtaget i detailprojekteringen. Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet. Side 4

5 Pia Heide Heidebo Fortvej 58 Renoveringen af Fortvej er kærkommen. Følgende kommentarer til projektet: Midterhelle ved Tinderhøj Skole Midterhellen ved Tinderhøj Skole virker uhensigtsmæssigt, da modkørende trafik vil hindre vendingsmulighed og give kø fra lyskrydset. Parkering Der er på nuværende tidspunkt for få p-pladser, så hvordan har man tænkt sig at erstatte disse? Flere gange er der arrangementer på skolen og der er parkeret ind over græsarealerne på Fortvej, for at alle biler kan være der? Hvordan har man tænkt parkering til disse arrangementer? Forslag: Der ertabeleres skråparkering fra cykelsti/fortov ud fra græsarealet. Dobbeltrettet cykelsti Da der fra skoleområdet og hen til Juelsmindevej ikke er mulighed for udvidelse af vejområde, kunne der måske etableres en dobbeltrettet cykelsti i den ene af vejsiderne. Det vil spare én bredde og række kantsten, men først og fremmest give bedre plads til cyklister. Det vil selvfølgelig kræve tydelig skiltning for trafikken fra sidevejene, hvor cyklister kommer fra både højre og venstre, selvom her vil være fuld vigepligt. I fremlagte skitseprojekt er det vurderet, at midterhellen med mulighed for u-vending kombineret med længdeparkering vil give det bedste flow og den sikreste trafikale løsning ved Tinderhøj Skole. Skråparkering og tværparkering bevirker udbakning på kørebanen, som kan skabe prop og farlige situationer. Der kan ikke både etableres cykelstier og opnås flere p-pladser foran skolen. En dobbeltrettet cykelsti kræver næsten samme vejbredde som to enkeltrettede cykelstier pga. krav til etablering af rabat imellem cykelsti og kørebane for at overholde vejreglerne. Derudover vil det kørebare areal for en dobbeltrettet cykelsti være smalt. Denne løsning frarådes, på strækninger med mange overkørelser og sideveje. Konsekvensen ved at etablere sikre forhold for de bløde trafikanter på Fortvejs smalle vejprofil, er en reducering af parkeringspladserne. I detailprojektet undersøges trafikafviklingen ved midterhellen foran Tinderhøj Skole nærmere. Side 5

6 Kasper og Liselotte Schwerin Jensen Vedersøvej 40 Parkering Bekymret for at reduceringen af parkeringspladser på Fortvej vil betyde mere parkering på sidevejene. Efter optælling ved skolen vurders det at der er ca. 30 parkeringspladser i dag, så antallet halveres til 15 pladser. Der cykler dagligt mange skolebørn på Vedersøvej, og flere parkerede biler vil medføre en farligere skolevej for disse børn, samt et dårligere udsyn ved udkørsel fra indkørsler. En reduktion af antallet af parkeringspladser på Teknisk Forvaltning indstiller at Fortvej, vurderes at resulterer i, at flere parkere skitseprojektet fastholdes og at på sidevejene. Det er en konsekvens af, at beboerne i nærområdet opfordres til etablere sikre og mere ordnede forhold på at finde plads til parkering på egen Fortvej.Teknisk Forvaltning har optalt 28 lovlige matrikel. Herved vægtes sikkerhed og parkeringspladser foran Tinderhøj Skole, hvoraf fremkommelighed højest på de 2 af pladserne er invalidepladser. I den offentlige veje i kommunen. skitserede løsning vil der være 15 parkeringspladser, hvoraf det forventes at 2 af pladserne fortsat vil være invalidepladser. Med de snævre pladsforhold på Fortvej, er det nødvendigt at vælge om de reducerede p-forhold kan accepteres, for at gøre Fortvej til en sikker og overskuelig skolevej. Det er korrekt, at flere parkerede biler på Vedersøvej kan skabe farlige situationer for cyklende. Der opfordres til parkering på egen matrikel og at der parkeres iht. færdselsloven. Vedersøvej er dog en mindre trafikeret vej end Fortvej, hvorfor skitseprojektet vurderes at øge trafiksikkerheden overordnet i området. Side 6

7 Beboere på Parkering Stovbyvej: Gunnar og Jane Simonsen, Frank Petersen, Bruno og Vivi Olsen, Helene Kyhse Andersen, Chung Chuen Kau, Tommy P. Nørgaard, John og Marianne Harmon, Jimmi og Anja Sørensen, Karina og Michael Nielsen, Else Eriksen, Marianne og Ulrik Andreasen, Packert Martensen, Ina Harmon og Frederik Hansen, Grit Jensen, Christine og Morten Gradman, Jannie og Casper Stengade Bekymret for at parkeringstrængslen flyttes til sidevejene bl.a. Stovbyvej. Da der i forvejen er problemer med at få store køretøjer igennem er det en dårlig løsning. Derudover vil det også give problemer når der er meget sne, da Stovbyvej er en sekundær vej. Når bilerne flyttes til bl.a. Stovbyvej vil denne komme til at fremstå rodet som Fortvej i dag. Kommunen bør finde et sted hvor de kan etableres de manglende parkeringspladser. De allerede mange ulovlige parkeringer på Fortvej i dag viser, at der allerede nu før renoveringen mangler pladser. Høringsform Det er ikke den rigtige måde at høre beboerne, istedet burde politikerne indkalde til et fælles møde. Parkering og indkørsel forbudt Gør Stovbyvej til en "parkering forbudt" zone som f.eks. Kilholmvej i Vanløse ved Flintholm station. Der må man parkere i to timer. Beboerne har et kort til fri parkering og der kan tillige udstedes gæstekort. Vejen bør gøres til "indkørsel forbudt for udvedkommende". En reduktion af antallet af parkeringspladser på Fortvej, vurderes at resulterer i at flere parkere på sidevejene. Det er en konsekvens af, at etablere sikre og mere overordnede forhold på Fortvej. Fortvej er en lokal fordelingsvej, men en større trafikmængde end på boligveje. Behovet for fremkommelighed og sikkerhed er hermed større på Fortvej end på boligevejene. Det er ikke er muligt at skabe flere parkeringspladser på offentlig vejareal end de i skitseforslaget angivede. Parkering på Stovbyvej er ikke forbeholdt beboere på vejen, da Stovbyvej er en offentlig vej. Det er erfaret at politiet ikke giver dipensation for etablering af parkeringsforbud med beboerlicens, medmindre kommunen selv har ressourcerne til at opretholde forbudet. Rødovre Kommune har ikke en parkeringsvagt. Teknisk Forvaltning indstiller at skitseprojektet fastholdes og at beboerne i nærområdet opfordres til at finde plads til parkering på egen matrikel, idet dette ikke er en kommunal opgave. Herved vægtes sikkerhed og fremkommelighed højest på de offentlige veje i kommunen. Side 7

8 Claus og Pia Rasmussen Fortvej 86 Ensretning Fortvej skal ensrettes mod Tårnvej fra Julsmindevej/Kærbyvej. Alle sidevejene vil kunne komme til indkøbscenteret på Forvej ad bagvejene. Ensretningen vil give mulighed for en bredere cykelsti samt mulighed for skråparkering langs Fortvej. Tunnel under Tårnvej Den eksisterende gangtunnel under Tårnvej nedlægges for at skabe plads til ekstra parkering ved Tinderhøj Skole. Der etableres istedet en ny gangtunnel som går lige under Tårnvej. Den nye gangtunnel forbindes med Tinderhøj Skole ved et fodgængerfelt, som kan skabe mulighed for en skolepatrulje. Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheden for ensretning af Fortvej. Ved en ensretning af Fortvej, vil servicebussen skulle omlægges, hvorved muligheden for stop ved Tinderhøj og ved Fortvejcentret afskæres. Stykket mellem Vedersøvej og Juelsmindevej vil blive "fredeliggjort" ved en ensretning, men andre lokalveje vil blive mere belastet - sandsynligvis særligt Juelsmindevej. Ved at ensrette Fortvej, kan der opnås ca. 5 ekstra parkeringspladser, da der ikke er behov for at biler og bus kan passere hinanden. Ombygning af tunnelen under Tårnvej ligger uden for de geometriske og økonomiske rammer for nærværende projekt omhandlende renovering af Fortvej. Der vil i detailprojektet blive indarbejdet en tydelig krydsning til skolen, hvor der kan etableres en skolepatrulje. Teknisk Forvaltnings anbefaling er at Fortvej holdes åben for trafik i begge retninger. Kommentar giver ikke anledning til ændring af skitseprojektet. Side 8

9 Arne John Christensen Stovbyvej 19 st. Positiv overfor initiativet med at forbedre forholdene for de bløde traffikanter. Han synes dog at der er en meget væsentlig mangel i forhold til parkeringsforholdene. Forbedringforslag 1. De to ensrettede cykelstier erstattes af en dobbeltrettet langs den sydlige side. Startende ved Juelsmindevej og sluttende i den dobbeltrettede cykelsti i tunnelen under Tårnvej. 2. Denne løsning vil give mulighed for at etablere langsgående parkering på hele den nordlige strækning fra Juelsmindevej og til den østlige sti ved Oksbølvej, også hen over det hævede areal ved Stovbyvej. 3. Fra Nørupvej til Vedersøvej etableres som foreslået i skitsen langsgående forskudt parkering. 4. Ved skolen bibeholdes og udvides den eksisterende tværparkering mod nord. De farlige situationer ved bakning er jo fjernet med den dobbeltrettede cykelsti i den sydlige side. Udvidelsen af P pladser kan ske ved at noget af græsarealet og de skrå afgrænsninger fjernes. En dobbeltrettet cykelsti vil ikke give mere plads på vejen, da den næsten kræver det samme areal som to enkeltrettet cykelstier pga. krav om rabat imellem cykelsti og kørebane. Derudover vil det kørebare areal for en dobbeltrettet cykelsti være smalt. En dobbeltrettet cykelsti i den sydelige side vil sikkerhedsmæssigt give problemer, hvor den krydser sideveje og overkørsler. Billister har ofte svært ved at erkende, at der kan komme cyklister fra den "forkerte" side. Som nævnt i punkt 4 er det korrekt at de farlige situationer ved bakning er fjernet for de bløde traffikanter, men de vil stadig opstå for billisterne. Tværparkering anbefales ikke på Fortvej, hvor der i gennemsnit kører 2000 biler i døgnet. Græsarealerne er privat areal og ligger udenfor skitseprojektets rammer. Teknisk Forvaltning vurderer at den bedste løsning ift. sikkerhed og fremkommelighed opnås ved at etabelere længdeparkering og midterhelle ved Tinderhøj Skole. 5. Kiss and ride zoner. I stedet for at der kun etableres Da antallet af parkeringspladser reduceres på en ved den sydlige side. Kan der etableres en i hver side ( i syd ved skolen, i nord efter den hævede flade og krydsningpuntet ned mod Tårnvej) Dette vil også eliminere behovet for U vendinger, som i øvrigt bør forbydes foran skolen da de skaber farlige situationer og hæmmer afviklingen af trafikken. 6. Hastighedsdæmpningen kan vel opnås med andet end parkerede biler, for eksempel en generel hastighedsgrænse. 7. Alle lovlige parkeringspladser skal afmærkes. 8. Afmærkningen af P pladser bør også ske på Stovbyvej da vi har oplevet at parkering fra rækkehusenes beboere sker på en sådan måde at renovationskøretøjer og lastbiler ikke kan komme op af vejen, og man kan frygte at det også en dag sker for redningskøretøjer. En sådan afmærkning kan eventuelt erstattes med gule striber som viser hvor Fortvej, er der i skitseprojektet kun lagt op til 4 kiss-and-ride pladser foran skolen. Det vil i detailprojektet blive undersøgt om det er muligt og anlægge flere uden at det påvirker de i forvejen reduceret parkeringsmuligheder. Det er korrekt at hastighedsdæmpning kan opnås på anden vis end ved parkerede biler. Da der på Fortvej er et stort behov for parkering, har både hastighedsdæmpningen og parkering i skitseprojektet søgt løst ved, at bruge de afmærkede p-pladser som chikaner. Det forventes, at der som i dag vil blive opretholdt 30 km/t zone. Stovbyvej indgår ikke i skitseprojektet for Fortvej og mulighederne for afmærkede p-båse på Stovbyvej er ikke undersøgt. Hvor der ikke er afmærkede båse eller øvrige parkeringsforbud, der ikke må parkeres, eller indkørsel forbudt skilt med bør der parkeres i henhold til færdselsloven. undertavle som tillader ærindekørsel. Såfremt færdselsloven overholdes bør det være 9. Ved renoveringen bør der etableres det nødvendige muligt for redningskøretøjer og renovationsvogn antal handicap ramper, ikke bare en stejl rampe af asfalt, som jo blev løsningen på Rødovrevej hvor at komme frem. Skitseprojektet er ikke koteret, men der er disse ramper var glemt ved renoveringens udførelse. Side 9 indtænkt sænkede kantsten ved sideveje og overkørsler. Teknisk Forvaltning indstiller at skitseprojektet fastholdes og at beboerne i nærområdet opfordres til at finde plads til parkering på egen matrikel. Herved vægtes sikkerhed og fremkommelighed højest på de offentlige veje i kommunen.

10 forbydes foran skolen da de skaber farlige situationer og hæmmer afviklingen af trafikken. Teknisk Forvaltning, den Hastighedsdæmpningen kan vel opnås med andet end parkerede biler, for eksempel en generel hastighedsgrænse. 7. Alle lovlige parkeringspladser skal afmærkes. 8. Afmærkningen af P pladser bør også ske på Stovbyvej da vi har oplevet at parkering fra rækkehusenes beboere sker på en sådan måde at renovationskøretøjer og lastbiler ikke kan komme op af vejen, og man kan frygte at det også en dag sker for redningskøretøjer. En sådan afmærkning kan eventuelt erstattes med gule striber som viser hvor der ikke må parkeres, eller indkørsel forbudt skilt med undertavle som tillader ærindekørsel. 9. Ved renoveringen bør der etableres det nødvendige antal handicap ramper, ikke bare en stejl rampe af asfalt, som jo blev løsningen på Rødovrevej hvor disse ramper var glemt ved renoveringens udførelse. forvejen reduceret parkeringsmuligheder. Det er korrekt at hastighedsdæmpning kan opnås på anden vis end ved parkerede biler. Da der på Fortvej er et stort behov for parkering, har både hastighedsdæmpningen og parkering i skitseprojektet søgt løst ved, at bruge de afmærkede p-pladser som chikaner. Det forventes, at der som i dag vil blive opretholdt 30 km/t zone. Stovbyvej indgår ikke i skitseprojektet for Fortvej og mulighederne for afmærkede p-båse på Stovbyvej er ikke undersøgt. Hvor der ikke er afmærkede båse eller øvrige parkeringsforbud, bør der parkeres i henhold til færdselsloven. Såfremt færdselsloven overholdes bør det være muligt for redningskøretøjer og renovationsvogn at komme frem. Skitseprojektet er ikke koteret, men der er indtænkt sænkede kantsten ved sideveje og overkørsler. Side 10

11 Skolebestyrelsen, Tinderhøj Skole Midterhelle Problematisk med u-vending ved midterhelle, antages at ville forværre de trafikale udfordringer foran skolen. Cykelsti Positivt med cykelstier i begge vejsider. Da biler med høj fart i dag ved de nuværende træheller får kørt op på fortovet. Ønsker stelere mellem cykelsti og vej. Indkørsel til skole Ved indkørslen til skolen ønskes et afmærket krydsningspunkt, så det er muligt at etablere en skolepatrulje. Kiss and ride zone Der savnes en decideret kiss-and-ride zone, uden for skolens område, som fx. ved Rødovre Skole, så man kan aflevere/hente elever, uden at skulle køre ind på skolen areal. Åbning af hegn ved Tårnvej Det vil være ønskeligt, at man etablerer en mindre åbning i hegnet ind til skolens område ved hjørnet af Tårnvej og Fortvej, så eleverne ikke kun behøver at benytte hovedindkørslen ved Fortvej. Dialog om de trafikale problemer på og ved skolen Der ønskes en dialog om en større grad af sammentænkning mellem de trafikale problemer der er mellem indretningen af p-forhold på skolens område og Fortvej. Der ønskes en model, hvor man i skitseprojektet forholder sig til, om skolens indkørsel måske skal flyttes længere hen mod Tårnvej. Evt. så anlægsarbejdet kan tages i etaper, i takt med, at der er finansieringsgrundlag. I den kontekst ønskes det overvejet, at inddrage en mindre del af skolens område ud til Fortvej til p-pladser; konkret det grønne græsareal foran cykelskurene. Alt andet lige er det således et ønske, at man laver en regulering, hvor biltrafikken ind og udfra skolen reduceres. Derfor er mulighed for at etablere flere p-pladser, hvilket formentlig vil være attraktivt, fordi det samlede antal af p-pladser på Fortvej bliver mindre, jf. skitseprojektet. Længdeparkering og en midterhelle med mulighed for u-vending vurderes at give den bedste sikkerhed og fremkommelighed på Fortvej. Det vil efterfølgende være muligt at forbyde u-vending i den ene eller begge ender af midterhellen, hvis u-vending viser sig at skabe farlige situationer. En løsning med steler mellem cykelsti og kørebane, vil kræve ekstra plads så krav til sikkerhedsafstande til faste genstande overholdes. Det vil derved betyde at vejprofilet skal gøres breddere, hvilket der ikke er plads til. Der vil i detailprojektet blive indarbejdet en tydelig krydsning til skolen, hvor der kan etableres en skolepatrulje. I det fremlagte skitseprojekt er der lagt op til at der kommer en kiss and ride zone foran skolen på Fortvej. Teknisk Forvaltning anbefaler ikke en åbning af hegnet ved Tårnvej, da Tårnvej ikke er indrettet til afsætning af skolebørn. Det vil kunne skabe farlige situationer med biler, der skal holde ind og køre ud, på en vej med 60 km/t. Dette ligger udenfor skitseprojektets rammer, ligesom den øvrige indretning af skolens areal. Skolens areal administreres af BKF. Der er ikke afsat anlægsmidler i 2016 til ændring af skolens grønne område mod Fortvej. Skitseprojektet er baseret på de nuværende forhold og må efterfølgende tilpasses, såfremt der sker ændringer på skolens område. Teknisk Forvaltning er indstillet på dialog omkring forholdene der gør sig gældende på vejmatriklen. Teknisk Forvaltning indstiller, at skitseprojektet forsat baseres på de nuværende forhold på skolen, hvorved de overordnede linjer i skitseprojektet fastholdes. Ændring på skolens areal afklares mellem skolebestyrelsen og BKF. Side 11

12 anlægsarbejdet kan tages i etaper, i takt med, at der der sker ændringer på skolens område. Teknisk er finansieringsgrundlag. I den kontekst ønskes det Forvaltning er indstillet på dialog omkring Teknisk Forvaltning, den overvejet, at inddrage en mindre del af skolens forholdene der gør sig gældende på område ud til Fortvej til p-pladser; konkret det grønne vejmatriklen. græsareal foran cykelskurene. Alt andet lige er det således et ønske, at man laver en regulering, hvor biltrafikken ind og udfra skolen reduceres. Derfor er mulighed for at etablere flere p-pladser, hvilket formentlig vil være attraktivt, fordi det samlede antal af p-pladser på Fortvej bliver mindre, jf. skitseprojektet. Side 12

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Aalborg den 07. november2013

Aalborg den 07. november2013 Aalborg den 07. november2013 Att.: Aalborg Byråd CC.: Aalborg kommune/teknisk forvaltning v/klaus Gunvald Som grundejerforening gør vi indsigelse mod kommuneplantillæg 4.024 og lokalplan 4-2-110, som er

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej v/ Lene Hansen, MOE TetraplanA/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Baggrund Cykelstier på trafikveje Mangler

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012.

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen er beliggende i Tranbjerg syd for Århus. Skolerne har ca. 1.150 elever fordelt på 0.-10. klassetrin. SFO og klub er

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere