Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat"

Transkript

1 Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater Turmønster Trafikafvikling Kortlægning af trafikken i Elev Trafiksikkerhed Påvirkning af det eksisterende og omkringliggende vejnet Vejstruktur Bygade Primær trafikvej Sekundær trafikvej Lokalveje Boligveje og sivegader Tracéring Krydsafstande Stistruktur Primære stier Sekundære stier Krydsninger mellem sti og vej Kollektiv trafik Bilag A Beregning af trafikmængder og spidstimer...17 NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks Aalborg CVR nr Tilsluttet F.R.I T: F: E: D: E:

2 TRAFIKALE OG VEJMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER FOR ELEV BAKKER Notatet indeholder en gennemgang af de forudsætninger, der er sat op i forbindelse med vej og stistrukturen samt trafikafviklingen og trafiksikkerheden. 1 Turgeneration og turrater Beregningen af den fremtidige trafik for Elev tager udgangspunkt i den planlagte arealanvendelse. Der benyttes nøgletal for etagemeter bebyggelse for henholdsvis boliger, erhverv, detailhandel og offentlige institutioner. Turrater for de forskellige arealanvendelser er hentet fra Miljøministeriet 1. Tabellen viser de turrater, som danner grundlag for trafikberegningen. Type Beskrivelse Turrate Pr. 100 m 2 Vægt Turrate vægtet Intern Erhverv Kontor (ref. Lyngby bymidte 3,9 100 % 5 % under 500 m til station) Detailhandel Discount (A klasse for 250,0 13 % kollektiv trafik) Detailhandel Øvrig detailhandel (A klasse 28,0 83 % for kollektiv trafik) Detailhandel 55,70 80 % Offentlige Skole 4,3 80 % Offentlige Kulturel 5,8 10 % Offentlige Institutioner 29,9 10 % Offentlige 7,01 50 % Boliger Etageboliger 2,0 5 % Boliger Etageboliger i forstad 2,5 5 % Boliger Parcelhuse i byområde 3,5 5 % 1 Miljøministeriet 1999 Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning, turrater til beregninger Side 2 / 26

3 Nærhed til et attraktivt kollektivt trafiksystem giver en reduktion i antallet af bilture. Undersøgelser 1 peger på, at der kan forventes en reduktion af bilture i størrelsesordnen 5 10 %, hvis den kollektive trafik er attraktiv. Bilture fra boliger og offentlige institutioner reduceres med 5 % som følge af den attraktive kollektive trafik i Elev. For erhverv og detailhandel er der valgt turrater, der i forvejen er korrigeret i forhold til kollektiv trafik. Det er ligeledes valgt at reducere alle bilture til/fra Elev med 5 % som følge af meget gode stiforbindelser. Det forventes således, at 5 % flere bruger cyklen. Antallet af beregnede ture pr. døgn omskrives direkte til årsdøgntrafik (ÅDT). 2 Turmønster Elev opdeles i 12 zoner, som hver især genererer trafik. Det er antaget, at alle zonerne har samme turmønster med undtagelse af zone 12, som kun har et turmønster rettet mod Århus. Turene skønnes at fordele sig med 80 % mod Århus og 20 % mod Grenaa. Figur 1 viser zonerne og fordelingen. Figur 1. Elev opdeles i 12 trafikale zoner, som ses på figuren. Side 3 / 26

4 3 Trafikafvikling Trafikafviklingen i det fremtidige Elev skal afvejes mellem følgende: En god og sikker trafikafvikling, hvor der ikke opstår væsentlig trængsel i spidsbelastningerne Et vejnet og en trafikafvikling, der er på et niveau, hvor det vil være attraktivt at vælge den kollektive trafik eller cyklen i forbindelse med de korte ture, fordi det er for besværligt at benytte bilen De to ovenstående punkter er i sig selv modsætninger, så det er ønsket at finde et kompromis for Elev. Visionen for trafikafviklingen i Elev er således, at der etableres et primært trafikvejnet, som leder bilisterne fra motorvejen til den centrale del af Elev. Trafikafviklingen på disse veje skal overvejende fungere tilfredsstillende, så der i størstedelen af tiden ingen trængselsproblemer er. Det vil dog være acceptabelt med en vis trængsel i morgen og eftermiddagsspidstimen. De sekundære trafikveje skal fungere som fødelinjer til de primære trafikveje. Trafikafviklingen skal her være tilfredsstillende, og trængsel skal så vidt muligt undgås. Den indlagte gene, som skal få bilister flyttet over til den kollektive trafik eller cyklen, skal på den sekundære trafikvej ligge i vejens tracéring. Vejens tracé planlægges kringlet og snoet, så rejsehastigheden er relativt lav, og der bliver omvejskørsel i et vist omfang. Resten af vejnettet i Elev består af lokalveje, boligveje og sivegader, hvor rejsehastigheden er lav. 3.1 Kortlægning af trafikken i Elev Den forventede arealanvendelse i det fremtidige Elev er omregnet til et antal bilture pr. døgn. Til beregningen af bilture er der benyttet turrater fra Miljøministeriet 2. De beregnede trafikmængder er vist på Figur 2. Mellemregninger ses i Bilag A. 2 Miljøministeriet 1999 Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning, turrater til beregninger Side 4 / 26

5 Figur 2. Kort med beregnede trafikmængder opgivet i årsdøgntrafik (ÅDT) For størstedelen af de overordnede veje ved Elev vil trafikmængden være under ÅDT, hvilket ikke vil medføre trængselsproblemer. Den mest trafikbelastede vej vil blive strækningen mellem den nye motorvejstilslutning og Elev midtby, Her forventes trafikmængden at blive op til ca ÅDT. En sådan trafikmængde kan ikke afvikles på en tosporet vej, uden at det medfører store trængselsproblemer. Det indarbejdes således i helhedsplanen, at der reserveres et areal langs strækningen, så vejen kan udvides til fire spor, når og hvis det viser sig nødvendigt. Et andet nøglepunkt i forhold til trafikafviklingen er den centrale ringforbindelse. Ringforbindelsen samler tre større veje og tre mindre veje og fungerer i princippet som en stor rundkørsel. Der er lavet en trafiksimulering (VISSIM) af ringforbindelsen for at undersøge, om trafikken kan afvikles med de beregnede trafikmængder. Simuleringen viser en acceptabel trafikafvikling, dog med nogen kødannelse og trængsel i spidsbelastningerne. Trafikken afvikles dog hele tiden, hvilket falder meget godt i tråd med visionen om, at det skal være lidt besværligt at benytte bilen i Elev. Figur 3 viser to stilbilleder af VISSIM simuleringen. Side 5 / 26

6 Figur 3. To billeder af VISSIM simuleringen for ringforbindelsen. Der henvises til filmen af VISSIM simuleringen for mere information. 4 Trafiksikkerhed Der er meget fokus på trafiksikkerheden på vejnettet i Danmark i dag. Trafiksikkerhedsarbejdet består primært af ulykkesbekæmpelse og ulykkeforebyggelse. Når der planlægges en ny by som Elev, er det vigtigt, at der fra starten tænkes trafiksikkerhed og ulykkesforebyggelse, når vejnettet og byen planlægges. Trafiksikkerhed kan tænkes på mange niveauer startende med det helt overordnede niveau til et meget detaljeret niveau. En helhedsplan arbejder på et overordnet niveau, hvilket også bliver gældende for beskrivelsen af trafiksikkerheden i helhedsplanen. Vejnettet, som vises i denne plan, er blevet vurderet i forhold til: Valg af tracéring det er sikret., at vejene overholder minimumskrav jf. vejreglerne til kurveradier og oversigtsforhold Vejstandard og tværprofil det er sikret, at vejenes standard og tværprofil passer til den valgte hastighedsgrænse Krydsantal og typer det er sikret, at antallet af kryds på primærtrafikveje er reduceret til færrest mulige, og at de udformes enten som rundkørsler eller signalanlæg. Kryds mellem trafikveje og stier er ligeledes overvejet Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision på trin 1 (forprojekt) for helhedsplanen. En trafiksikkerhedsrevision er en uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter, i dette tilfælde helhedsplanen for Elev. Formålet er at gøre nye veje og stier så trafiksikre så muligt, inden de anlægges. Et vigtigt princip er trafiksikkerhedsrevisorens uafhængighed, hvilket betyder, at revisoren ikke må have deltaget i planlægningen eller projekteringen. Derudover skal revisoren kun behandle trafiksikkerhedsmæssige aspekter og ikke overveje økonomiske forhold eller stille spørgsmålstegn ved projektets berettigelse. I trafiksikkerhedsrevisionen på trin 1 er der kommenteret på 15 trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. Alle 15 problemstillinger er taget til efterretning i helhedsplanen. Trafiksikkerhedsrevisionen kan rekvireres ved forespørgsel. Side 6 / 26

7 5 Påvirkning af det eksisterende og omkringliggende vejnet Det eksisterende vejnet, som i dag betjener Elev, består primært af mindre lokalveje. Vejnettet ved det eksisterende Elev bibeholdes, mens lokalvejene mellem Elev og Djurslandmotorvejen ombygges eller fjernes og erstattes af nye veje. I det efterfølgende beskrives de forventede ændringer i trafikken for de omkringliggende bysamfund, når det er forudsat, at der etableres en ny adgang til motorvejen ved Elev. Lystrup Vejnettet i Lystrup, som ligger øst for Elev, vil trafikalt ikke blive påvirket af byudviklingen i Elev. Trafik fra Elev, som skal øst på ad motorvejen, vil benytte den nye primære trafikvej, som etableres hen til motorvejstilslutningen ved Lystrup. Denne trafik vil belaste rundkørslen ved Lystruptilslutningen til motorvejen og dermed påvirke trafikafviklingen til Lystrup. En del trafik fra Lystrup mod Århus (forventet ÅDT) vil benytte en rute gennem det nye Elev. Vejnettet i det nye Elev kommer således til at betjene gennemkørende trafik mellem Lystrup og Århus. Lisbjerg Vejnettet i Lisbjerg, som ligger vest for Elev, vil kun i mindre grad blive påvirket af byudviklingen i Elev. Det planlagte vejnet i Elev giver ikke anledning til at benytte en rute gennem Lisbjerg for trafikanter mellem Elev og Århus. Larsmindevej, som i dag forbinder Lisbjerg og Elev, vil blive udbygget, men stadig have funktion som en lokalvej. Det vil ikke være attraktiv at benytte denne rute frem for den nye motorvejstilslutning. Da Larsmindevej stadig eksisterer i fremtiden, vil den også blive benyttet, dog primært til fritidsture, hvilket ikke forventes at belaste vejnettet i Lisbjerg væsentligt. Eksisterende Elev Vejnettet i det eksisterende Elev forventes ikke at blive påvirket, da den nye byudvikling kommer til at foregå syd for det eksisterende Elev, og al trafik til og fra den nye byudvikling primært forventes at benytte motorvejen og sekundært vejnettet i Lystrup og Lisbjerg. Djurslandmotorvejen Djurslandmotorvejen, som bliver den primære forbindelse til det nye Elev, vil i takt med byudviklingen opleve stigende trafikmængder til og fra Elev. Det er beregnet, at et færdigudviklet Elev vil belaste motorvejen med en ÅDT på ca Vejstruktur Vejstrukturen i og omkring Elev klassificeres med følgende fem vejtyper: Bygade Primære trafikveje Sekundære trafikveje Lokalveje Side 7 / 26

8 Boligveje og sivegader Alle fem typer er beskrevet i det efterfølgende, men vejnettet planlægges kun for det overordnede vejnet i Helhedsplanen, herunder bygaden, primære trafikveje og sekundære trafikveje. 6.1 Bygade Der etableres en bygade i den centrale del af Elev, som får et meget kurvet forløb i en ringforbindelse. Bygaden skal betjene alle typer trafikanter, og der vil på udvalgte steder være mulighed for parkering i siden af vejen. Bygaden skal være fremkommelig for bilisterne, men også kunne håndtere meget krydsende trafik af lette trafikanter. Ringforbindelsen får karakter af en stor rundkørsel, hvilket medfører udelukkende højresving på bygaden. Der tages hensyn til alle trafikantgrupper i bygaden. Funktionsbeskrivelse af bygaden Køresporsbredde er 4,00 m Bygaden etableres med højresvingsbaner Lette trafikanter er adskilt fra motorkøretøjer med en rabat Fodgængere krydser i fodgængerovergange og andre anviste steder i forbindelse med sideveje Kryds udformes som prioriterende kryds eller signalanlæg, hvor det er nødvendigt Hastighedsgrænsen er 40 km/t Vejen anlægges facadeløs, således at antallet af sideveje til Bygaden vil være begrænset til trafikveje og fordelingsveje Oversigtsforhold og kurveradier (vertikal og horisontal) overholder exceptionelle minimumskrav jf. vejreglerne Der vil være adgang til og fra fælles parkeringsanlæg 6.2 Primær trafikvej Der etableres et trafikvejnet, som sikrer fremkommelige forbindelser i en øst/vestkorridor. Der etableres trafikveje fra motorvejen til centerområdet for Elev, hvorefter trafikanterne kan fordele sig ud i området. Side 8 / 26

9 Trafikken foregår på motorkøretøjernes præmisser. Funktionsbeskrivelse af en primær trafikvej Køresporsbredde er 3,25 3,50 m Vejen kan etableres med en midterrabat (minimum 2 m) for at reducere barriereeffekten og for at sikre bedre trafiksikkerhed. Midterrabatten kan variere mellem at være overkørbar og kantstensafgrænset Der skal sikres overhalingsmuligheder på relevante strækninger Kryds etableres som udgangspunkt altid med højre og venstresvingsbaner i primærretningen Lette trafikanter er adskilt fra motorkøretøjer med minimum en rabat Lette trafikanter krydser i fodgængerovergange (ved signalanlæg) og andre anviste steder i forbindelse med sideveje Vejen etableres som udgangspunkt som facadeløs. Kryds mellem trafikveje og bygader/fordelingsveje udformes som rundkørsler eller signalanlæg. Der etableres som udgangspunkt ikke kryds mellem trafikveje og lokalveje/boligveje Hastighedsgrænsen er 50 km/t med mulighed for 60 km/t uden for byområderne Antallet af sideveje søges minimeret til kun at omfatte fordelingsveje Oversigtsforhold og kurveradier (vertikal og horisontal) overholder normale minimumskrav jf. vejreglerne 6.3 Sekundær trafikvej Der etableres et sekundært trafikvejnet, som sikrer, at trafikanterne ledes fra det primære trafikvejnet til lokalvejene. Sekundære trafikveje skal både være fremkommelige og skabe god tilgængelighed til lokalområderne. Der tages hensyn til alle trafikantgrupper på den sekundære trafikvej. Funktionsbeskrivelse af en sekundær trafikvej Kørebanebredde er 3,0 3,25 m Side 9 / 26

10 Fordelingsvejen etableres kun med venstre og højresvingsbaner, hvis trafikmæssige forhold taler for det Der skal sikres overhalingsmuligheder på relevante strækninger Lette trafikanter er adskilt fra motorkøretøjer med minimum en kantsten Krydsningssted for krydsende motorkøretøjer og cyklister er styret Hastighedsgrænsen er km/t Den sekundære trafikvej etableres som delvist facadeløs, således at der vil være sideveje til lokalområder og enkelte private matrikler Fordelingsvejens udseende og tværprofil kan variere i de forskellige byområder, hvor der arbejdes med forskellige temaer. Den kan eksempelvis variere i forhold til midterrabat, belægninger, siderabatter mv. Oversigtsforhold og kurveradier (vertikal og horisontal) overholder exceptionelle minimumskrav jf. vejreglerne 6.4 Lokalveje Lokalveje er mindre landeveje med små trafikmængder. Ved Elev er lokalvejene ofte de eksisterende veje, der betjener området i dag. Trafikken foregår på bilisternes præmisser. Lokalveje skal sikre fuld tilgængelighed til alle mål i lokalområderne. Funktionsbeskrivelse af en lokalvej Køresporsbredde er 3,0 m Lette trafikanter er ikke adskilt fra motorkøretøjer Krydsninger for cyklister og fodgængere er normalt ikke planlagt Vejen er ikke facadeløs Hastighedsgrænsen afhænger af byzone eller landzone 6.5 Boligveje og sivegader Der etableres et vejnet af boligveje og sivegader. Trafikken foregår på de lette trafikanters præmisser. Veje skal sikre fuld tilgængelighed til alle mål i lokalområderne. Side 10 / 26

11 Funktionsbeskrivelse af en boligvej/sivegade Kørebanebredde er 2,75 3,00 m Lette trafikanter er ikke adskilt fra motorkøretøjer Krydsninger for cyklister og fodgængere er normalt ikke planlagt Vejen er ikke facadeløs Hastighedsgrænsen er 30 km/t eller 40 km/t Boligveje og sivegaders udseende og tværprofil kan variere i de forskellige byområder, hvor der arbejdes med forskellige temaer. De kan eksempelvis variere i forhold til parkerede biler, belægninger grønne arealer mv. 7 Tracéring Vejnettet har taget udgangspunkt i den nye bys strukturer. Herefter er vejnettet tilpasset, så vertikal og horisontalkurver overholder vejreglerne. Mindste horisontalkurver på en given vej afhænger af den ønskede hastighed. Tabel 1 viser vejreglernes mindste kurveradier for horisontalkurver. Kurveradierne i ringforbindelse overholder den exceptionelle minimumsradius, mens kurveradierne på trafikvejene som udgangspunkt overholder mindste normalradius og altid minimumsradius. De mindre veje, herunder lokalveje, boligveje, sivegader mv., er enkelte steder vist på tegningerne, men er ikke vurderet i forhold til mindste kurveradier. Side 11 / 26

12 Tabel 1 viser et skema fra vejreglerne 3, som angiver mindste horisontale kurveradier i forhold til ønsket hastighed. Vertikalkurverne er tilpasset de ønskede hastigheder, som er angivet i pkt. 5. Ved ringforbindelsen i den centrale del af det nye Elev, hvor der arbejdes med relativt krumme vejforløb med skiftende retning, er der udarbejdet kørekurver for en sættevogn, som forventes at være det dimensionsgivende køretøj. Figur 4 viser et billede af kørekurverne for ringforbindelsen. Figur 4. Kørekurver for ringforbindelsen med en sættevogn som dimensionsgivende køretøj Kørekurverne viser, at en sættevogn godt kan køre på det kurvede forløb i ringforbindelse. Terrænet i projektområdet er relativt kuperet, hvilket bl.a. har indflydelse på vertikalkurverne. Derfor er der udarbejdet en 3D model af vejnettet i novapoint, hvor det eksisterende terræn er indlagt. Målet med at udarbejde modellen er at tydeliggøre afgravninger og påfyldninger i forhold til eksisterende terræn, når vejreglerne for vertikalkurver skal overholdes. 3D modellen viser, at der ikke vil være afgravninger eller påfyldninger på mere end ca. 3 m i forhold til terræn. Figur 5 viser et par stilbilleder fra 3D modellen. Ved forespørgsel kan modellen bruges aktivt eksempelvis som en flyvetur eller en køretur på vejnettet. 3 Vejreglerne (okt. 2000), Byernes trafikarealer, traceringselementer, hæfte 2 Side 12 / 26

13 Figur 5. Stilbilleder af 3D modellen. Ovenfor ses hele området fra syd mod nord. Nedenfor ses den sekundære trafikvej gennem den blå by fra øst mod vest. Side 13 / 26

14 7.1 Krydsafstande Vejreglerne 4 afgiver vejledende krydsafstande for forskellige hastighedsgrænser i det åbne land. Da vejnettet i projektområdet primært vil forløbe i bymæssige omgivelser, kan disse vejledende krydsafstande ikke direkte benyttes. Følgende retningslinjer for krydsafstande er i stedet benyttet: Vejtype Primære trafikveje Sekundære trafikveje Retningslinje Antallet af kryds på primære trafikveje begrænses til kryds med adgang til og fra sekundære trafikveje. Der er ikke direkte adgang til og fra ejendomme eller mindre veje som lokalveje, boligveje mv. Antallet af kryds på sekundære trafikveje begrænses til kryds med adgang til og fra primære trafikveje, lokalveje og boligveje. Der vil normalt ikke være direkte adgang til/fra ejendomme. 8 Stistruktur Stistrukturen består af hovedstier og sekundære stier. Begge typer af stier kan ligge i eget tracé eller parallelt med en vej. Stier, der ligger i eget tracé, etableres som dobbeltrettede cykelstier, mens stier, der ligger parallelt med veje, etableres som enkeltrettede. 8.1 Primære stier Der etableres et hovedstinet, som sikrer gode forbindelser i en nord/sydkorridor og en øst/vestkorridor. Den nord/sydgående korridor sikrer god adgang til Århus centrum. Den øst/vestgående korridor sikrer forbindelser mellem Lisbjerg, Elev og Lystrup. Funktionsbeskrivelse af en primær sti: Kan forløbe i eget tracé eller parallelt med et vejforløb, dog adskilt fra kørebanen med en rabat Krydsninger søges anlagt, så de er til fordel for fremkommeligheden for cyklisterne Hovedstier overholder som minimum vejreglernes normalkrav til stibredder Hovedstier søges belyst på hele strækningen 4 Vejreglerne (juli 1999), Veje og stier i det åbne land, hæfte 1 Side 14 / 26

15 8.2 Sekundære stier Der etableres et sekundært stinet, som sikrer god tilgængelighed i projektområdet. Funktionsbeskrivelse af en sekundær sti: Kan forløbe i eget tracé eller parallelt med et vejforløb, dog adskilt fra kørebanen med en rabat Krydsninger mellem sti og vej sker som udgangspunkt på motorkøretøjernes præmisser Sekundære stier overholder som minimum vejreglernes minimumskrav til stibredder Sekundære stier er som udgangspunkt kun belyst, hvis de forløber parallelt med en vej 9 Krydsninger mellem sti og vej Følgende retningslinjer bør overholdelse, når der etableres kryds mellem stier og veje. Kryds mellem Primære trafikveje og primære stier Retningslinje For stier i eget tracé bør krydsninger kun etableres ude af niveau for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed for begge trafikantgrupper. For stier parallelt med veje bør krydsninger være sikret med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. eller evt. tunneller. Primære trafikveje og sekundære stier Sekundære trafikveje og primære stier For stier både i eget tracé eller parallelt med veje bør krydsninger etableres med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. De bløde trafikanter har vigepligten. For stier i eget tracé bør krydsninger etableres med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. eller evt. tunneller. De bløde trafikanter har normalt vigepligten. For stier parallelt med veje kan krydsninger være sikret med støtteheller, opmærksom Side 15 / 26

16 hedspunkter mv. De bløde trafikanter har normalt vigepligten. Sekundære trafikveje og sekundære stier For stier i eget tracé kan krydsninger etableres med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. De bløde trafikanter har vigepligten. For stier parallelt med veje etableres der normalt ingen støtteforanstaltninger. De bløde trafikanter har vigepligten. Bygaden og primære stier Bygaden og sekundære stier Krydsninger bør etableres med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. eller evt. fodgængerfelter. Krydsninger kan etableres med støtteheller, opmærksomhedspunkter mv. Der bør ikke etableres fodgængerfelter. 10 Kollektiv trafik Den kollektive trafik i projektområdet forventes at bestå af den nye letbane og busser. Letbanen vil få én station, som er placeret ved den centrale ringforbindelse. Der forventes at blive halvtimesdrift. Rutenet og frekvens af busser er endnu ikke fastlagt, men vil som udgangspunkt følge primære og sekundære trafikveje samt bygaden. Side 16 / 26

17 11 Bilag A Beregning af trafikmængder og spidstimer Figur 6 viser de strækningsnumre og zoner, som der henvises til i de efterfølgende tabeller. Figur 6. Strækningsnumre på vejnettet og zoner i Elev Strækning 1 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B , Zone 1C , Zone 2A , Zone 2B , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone Side 17 / 26

18 I alt Strækning 2 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B , Zone 1C , Zone 2A , Zone 2B , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone I alt Strækning 3 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B , Zone 1C , Zone 2A Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone I alt Side 18 / 26

19 Strækning 4 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone 2B Zone , Zone , Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Strækning 5 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone 2B , Zone Zone , Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Strækning 6 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone 2B , Zone , Side 19 / 26

20 Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Strækning 7 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B , Zone 1C , Zone 2A , Zone 2B , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone , Zone I alt Strækning 8 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B , Zone 1C , Zone 2A , Zone , Zone , Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone Side 20 / 26

21 I alt Strækning 9 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone , Zone , Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone Korrektion for én bane 0,5 0,5 Korrektion for højre ind 0,95 0,95 I alt , ,45 Strækning 10 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone , Zone , Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone Korrektion for én bane 0,5 0,5 Korrektion for højre ind 0,95 0,95 I alt , ,45 Side 21 / 26

22 Strækning 12 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A , Zone , Zone , Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone Korrektion for én bane 0,5 0,5 Korrektion for højre ind 0,95 0,95 I alt , ,45 Strækning 13 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Strækning 14 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A , Zone 1B Zone 1C Zone 2A Side 22 / 26

23 Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Strækning 15 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone I alt Strækning 16 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Side 23 / 26

24 Zone Zone I alt Strækning 17 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone , Zone I alt Strækning 18 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone , Zone I alt Side 24 / 26

25 Strækning 19 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone , Zone Zone Zone , Zone Zone I alt Strækning 20 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone , Zone I alt Strækning 21 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Side 25 / 26

26 Zone Zone Zone , Zone Zone Zone , Zone , Zone I alt Strækning 22 Tur gen. % del Antal ture Spidstime Zone 1A Zone 1B Zone 1C Zone 2A Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone I alt Side 26 / 26

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24

Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24 Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24 Transportkorridor...5/24 Bemærkninger til retningslinjer...6/24 Baggrund for retningslinjer...7/24 Veje...8/24 Bemærkninger til retningslinjer...10/24 Baggrund

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012.

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen er beliggende i Tranbjerg syd for Århus. Skolerne har ca. 1.150 elever fordelt på 0.-10. klassetrin. SFO og klub er

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag C: Trafik på havnen Bornholms Regionskommune Trafikplan for Rønne 2011 2021 Trafik på havnen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HAVNEOMRÅDET I RØNNE 4 1.1 Baggrund for løsningsforslag

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere