Faderskab efter samlivsbrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faderskab efter samlivsbrud"

Transkript

1 Specialerække nr. 445 Faderskab efter samlivsbrud - skilsmissefædres beretninger om livet uden børn Johnny Carlsen Kandidatspeciale 2007 Vejleder: Inger Sjørslev Institut for Antropologi Københavns Universitet

2 l(a le af fa ll s) one l iness E.E. Cummings Complete Poems

3 Tak Udarbejdelsen og færdiggørelsen af dette speciale har involveret mange mennesker, foruden hvis hjælp dette speciale ikke ville være. Fra felten skylder jeg en stor tak til de mænd, som har deltaget og givet mig indsigt i deres liv gennem deres beretninger. En stor tak skal også rettes til de frivillige i Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre for at bidrage til mit projekt med lokaler, informationer og diskussioner. Fra den akademiske verden vil jeg takke min vejleder Inger Sjørslev for hendes engagement samt skarpsindige og refleksive kommentarer. Ligeledes skylder jeg en stor tak til Andreas Bandak, Eva Højmark, Thomas Højmark, Anders Lindberg, Eva Andersen Nexø, Jesper Søholm og Frederikke Winther for gennemlæsning, korrektur, diskussioner og moralsk opbakning. Sidst, men ikke mindst skylder jeg en hjertelig tak til min familie, som har støttet mig på alle tænkelige måder under dette projekt. Og til Vera tak fordi du er.

4 Indhold 1. Indledning 1 Mødet med det ukendte 3 Problemformulering 5 Teoretisk referenceramme 6 Opbygning af specialet Geografi og felten 11 Metode, positionering og interview 15 ForFar 15 Fædrene 16 Medier 18 Internettet 18 Manglende deltagelse Kulturhistoriske perspektiver 21 Det 16. århundrede 21 Det 19. århundrede 23 Det 20. århundrede 25 Videnskaben 27 Det retlige 29 Opsummering At være far 33 Ønsker og forestillinger om børn 34 Aftaler om barsel 37 Fødsel 41 Couvade 43 Omsorg og arbejdsdeling 46 Den nye far 48 Det egalitære forældreskab 50 Opsummering Mødet med det offentlige 56 Fraflytning 57 Børnene 58 Vejen til det offentlige 62 Staten og subjektiviteten 66 Vold som reciprocitet 70 Beretningerne 71 Opsummering 74

5 6. Det reducerede samvær 76 Samværsresolutioner 77 Aftalebrud og den nye partner 78 Børnepenge 79 Telefonkontakt 82 Transport 84 Afhentning, information og mistænkeliggørelse 85 Samvær 88 Opsummering Konklusion 96 Afsluttende perspektiveringer 101 Appendiks 104 Kilder 106 Litteraturliste 109 Abstract 115 Antal ord i specialet: Antal ord i abstract: 963

6 1. Indledning At tvinge mennesker til at deles om forældremyndigheden imod den enes vilje, vil ikke dæmpe konfliktniveauet. Derfor er det ufatteligt, at et tilsyneladende enigt folketing kan stå bag et forslag om at idømme fælles forældremyndighed [...] Ved at købe denne smukke, luftige abstraktion - serveret på et sølvfad af Foreningen Far - demonstrerer politikerne igen-igen, at de ikke aner en hujende f.. om de fatale konsekvenser, som deres beslutninger har på gulvet [...] hvad nu hvis barnet overhovedet ikke ønsker at se sin far (eller mor)? Det rager systemet en papand. Sågar overvåget samvær skal barnet udleveres til, så farmand kan få opfyldt sine behov (Lone Nørgård. Kronik, Jyllandsposten, 17. december 2006). Ovenstående citat er et enkelt udpluk af den debat, man fra slutningen af 2006 kunne følge i den danske presse. Den udspringer af et lovforslag om ny forældreansvarslov, hvor det bl.a. andet bliver foreslået, at retten kan dømme til fælles forældremyndighed. Lovforslaget tager udgangspunkt i betænkningen Barnets Perspektiv 1 afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær 2, der blev nedsat af tidligere familieminister Lars Barfoed. Hensigten med udvalgets arbejde var [...] at udvikle mulighederne for at tage hensyn til barnet, men også at give forældre bedre mulighed for at tage del i ansvaret for barnet, selv om de ikke bor sammen (Familiestyrelsen) 3. Lovforslaget tager udgangspunkt i barnets perspektiv, nemlig barnets ret til begge forældre og ikke forældrenes ret til barnet både i forhold til forældremyndighed og samvær. Den nye forældreansvarslov skal også ses i det perspektiv, at alle sager med uenighed om forældremyndighed fra 1. januar 2007 skal starte i de nye statsforvaltninger (de tidligere statsamter), og ikke i retten. Ydermere vil der i statsforvaltningerne blive lagt vægt på konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning samt på at skabe bedre muligheder for, at aftaler mellem forældrene indgås i mindelighed. Dette med henblik på, at myndighederne ikke skal overtage beslutningskompetencen og træffe afgørelsen på forældrenes vegne. 1 Barnets Perspektiv, Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær. Betænkning nr. 1475, 29. maj Hovedpunkterne i lovforslag om forældreansvarslov, se appendiks. 2 Udvalget om Forældremyndighed og Samvær blev nedsat i marts 2005 og har haft som opgave at overveje, om reglerne om forældremyndighed og samvær er tidssvarende, samt om de i tilstrækkelig grad sikrer varetagelsen af barnets interesser og behov. (Betænkning nr. 1475:11f) 3 / foraeldremyndighed/lovforslag-om-foraeldreansvarslov 1

7 Ønsket er at give [...] forældrene bedre samarbejdsmuligheder i det lange løb og dermed bedre vilkår for barnet (Familiestyrelsen). Betænkningen er gjort med overvejelse om den eksisterende lovgivning på området og om, hvorvidt den er tidssvarende i forhold til, hvordan skilsmisseantallet har udviklet sig gennem de senere år. Ifølge betænkningen, der har sine tal fra bl.a. Danmarks Statistik, har antallet af afgørelser i separationssager i statsamterne og antallet af ægteskabssager ved domstolene været stigende fra 1998 til Set i et øjebliksbillede dvs. ifølge de statistiske beregninger, som er medført i bekendtgørelsen, lever tre fjerdedele af alle danske børn sammen med begge deres forældre, hvad enten disse er gift eller samlevende, mens resten bor i en eneforsørgerfamilie eller sammenbragt familie. Endvidere viser tallene, at selv om forældremyndigheden går til moren i 75% af tilfældene, så bor barnet hos moren i ca. 90% af tilfældene, da det umiddelbart ikke er forældremyndigheden, der er det afgørende for, hvor barnet eller børnene kommer til at bo efter samværsbrud (Betænkning nr. 1475: 247). Fordelingen gennem årene af forældremyndigheden ved separation og skilsmisse har ligget stabilt siden 1993 med ca. 75% dommene i morens favør og ca. 25% i farens favør, hvis man ser bort fra søskendedeling (Ibid.: 253). Umiddelbart kan denne skæve fordeling undre, da kendelserne fra diverse offentlige instanser er baseret på en lovgivning eller på tidligere kendelsers præcedens der i forhold til den kulturelle, sociale og samfundsmæssige sammensætning i Danmark skulle stille alle lige. Dette skal ses på baggrund af 4 I 1998 var antallet af skilsmisser ved dom samt ved bevilling fra statsamtet, hvad enten det var på grundlag af separation eller umiddelbar skilsmisse, I 2004 var dette tal steget til Antal vielser i 1998: , 2004: Antallet af skilsmisser mv. i et kalenderår er imidlertid ikke altid det bedste mål til at belyse skilsmisseudviklingen i befolkningen, da et års opløste ægteskaber består af mange vielsesårgange og af ægteskaber med forskellig varighed. En konstateret stigning i skilsmisser kan derfor bero på den demografiske sammensætning, dvs. om der er en stor population af viede. (Betænkning nr. 1475: 253). I 1998 blev ægteskabssager, som også omfattede forældremyndighedssager, afgjort ved byretterne. Selv samme år blev samværsafgørelser truffet i statsamterne. Endelig er der tale om en væsentlig stigning både i antallet af separationer og skilsmisser og i antallet af forældremyndighedstvister ved domstolene, når man ser på tallene fra 2004: ægteskabssager, som også omfattede forældremyndighedssager, blev afgjort ved byretterne. Samme år blev samværsafgørelser truffet i statsamterne. Forældremyndighedssagerne i statsamterne er ikke medtaget i disse tal; de materielle regler på dette område er ændret væsentligt gennem perioden, og statistiske oplysninger herom fandt udvalget ikke relevante i denne sammenhæng (Ibid.: 246). 2

8 dommenes udfald samt i det lys, at det er ikke muligt ifølge den gældende lovgivning at dømme fælles forældremyndighed. Dette til trods for, at tendensen i Danmark umiddelbart synes at være, at begge forældre er lige-værdige og lige-egnede (Gullestad 1991: 4) til at opfostre og drage omsorg for børn. Man kan afhængig af politisk, retslig, fagmæssig, social, kulturel, filosofisk eller økonomisk overbevisning lægge forskellige læsninger eller tolkninger over disse tal og nå frem til vidt forskellige resultater. Een ting er tal, der tolkes med hensigt på at give et overblik over de forskellige domme og afgørelser, som er foretaget på baggrund af tvister mellem mennesker. En anden er imidlertid de menneskeskæbner, hvis tvister domme og afgørelser er baseret på. Tallene siger som sådan intet om de forskellige menneskeskæbner, der ligger bag de forskellige statistikker. Det er en del af disse menneskeskæbner, med fokus på faderskab efter samlivsbrud, der er i fokus i dette speciale. Mødet med det ukendte Der er udgivet meget litteratur om skilsmisser, forældremyndighed, samvær og barnets tarv i løbet af de sidste årtier siden 1970 erne 5, hvor der fokuseres på selve konflikterne mellem forældrene før, under og efter samlivsbrud set ud fra barnets tarv. De forskellige udgivelser er samtidig forfatternes partsindlæg til en i forvejen meget ophedet offentlig debat om hvem af forældrene, der er bedst egnet til at være bopælsforælder modsat samværsforælder samt hvem, der burde have forældremyndigheden frem for den anden. Det karakteristiske for udgivelser og forskning omkring børns behov gennem disse årtier er, at morens rolle er grundigt belyst 6, mens farens rolle og betydning ikke er beskrevet i samme omfang. Dog har flere udgivelser og forskningsprojekter (indenfor 5 Se bl.a. Boman, Nissen og Schwartz 1989; Boserup og Hansen 2003; Flendt 1999 og 2000; Goldstein et al 1981 [1973]; Halse 1997 og 2003; Nielsen Se bl.a. Bork 1996; Everingham 1994; Giese 2004; Helle 1998; Holter et al

9 antropologien, sociologien og psykologien) siden 1980 erne haft fokus på selve faderskabet og dets betydning i forhold til fædres relation til deres børn (Fx Lamb 1976; Hewlett 1992), fædres omsorg i forhold til deres børn (Lewis og O brien 1990), roller og identiteter for mænd og fædre (Løkke 2003 [2000]; Reinicke 2002), samt hvilken subjektiv betydning, det har for mænd at blive fædre (Madsen et al. 2002, Madsen 2003) 7. Symptomatisk for disse udgivelser er som for udgivelser omkring skilsmisser, forældremyndighed og samvær at der ikke er foretaget empirisk baserede antropologiske forskningsprojekter angående faderskab efter samlivsbrud. Den offentlige debat raser med en ophedet intensitet, hvor påstande om mænds manglende kapaciteter og ressourcer som fædre bliver tilbagevist med påstande om det modsatte. Jeg har i løbet af de seneste år fulgt denne debat, hvor de fleste fagfolk, lægfolk, journalister og politikere, mænd som kvinder baserer deres udsagn på individuelle oplevelser eller forestillinger omkring faderskab efter samlivsbrud. I de respektives udtalelser bliver der fundet støtte og belæg fra bl.a. ovenstående litteratur samt rapporter og undersøgelser fra det offentliges side, som bare antydningsvis berører begrebet. For mange mennesker er begrebet faderskab efter samlivsbrud og alle de komplikationer, der kan opstå når der er børn involveret i en skilsmisse imidlertid en erfarings- og forståelsesmæssig ualmindelighed. På det erkendelsesmæssige område er det kun de implicerede, for hvem livet efter samlivsbrud ikke længere er et ukendt fænomen. 7 Se også debatbøger som Bonde et al. 1994; Kragh-Müller 2006; Linneberg 1999; Salting 1983; Skovsted

10 Problemformulering Ovenstående har ansporet mig til at udforske, hvilke implikationer faderskabet har på selvforståelsen og selvopfattelsen som far og menneske før og efter samlivsbrud. Jeg sætter i den forbindelse fokus på fædre, der er i konflikt med deres børns mor omkring samværsordninger og forældremyndighed. Som ovenfor nævnt, så er den omtalte betænkning gjort med overvejelse om, hvorvidt den nuværende lov er tidssvarende. Dette, stiller spørgsmål til hvilke forhold, der gennem tiderne har påvirket den kulturelle udvikling angående nuværende forestillinger om far-barn-relationer samt til lovændringer og retspraksis. Det er vigtigt at besvare disse spørgsmål for at kunne skabe en forståelse for, hvordan faderskabet bliver opfattet i Danmark i dag, kulturelt som retligt. Ovenstående har ansporet mig til at udforske, hvornår, hvorfor og hvordan faderskab har udformet sig for nutidens skilsmissefædre i henhold til ønsker og forestillinger om børn: Hvordan opfatter fædre deres rolle som omsorgsgiver samt hvilke forestillinger er der omkring barnets tilknytningsforhold til dets forældre. Jeg stiller også spørgsmål til, hvorvidt det er muligt, at drage entydige universelle konklusioner om, hvad forældreskab er for et fænomen? Endvidere udforsker jeg, hvordan mødet med de offentlige myndigheder i tvisten om forældremyndighed og samvær opleves og erfares for den enkelte som far og menneske efter samlivsbruddet. Hvordan oplever fædrene de offentlige myndigheders opfattelse af faderskab, når mindeligheden mellem forældrene ikke længere er mulig? Udkommet af mødet med de offentlige myndigheder skaber spørgsmål angående, hvilke samværsresolutioner fædrene har opnået samt hvilke komplikationer, der er ved at være far efter samlivsbrud. 5

11 Teoretisk referenceramme I mit studie af faderskab efter samlivsbrud, benytter jeg mig af den New Zealandske antropolog Michael Jackson s definition og brug af fænomenologi i antropologisk kontekst. Her har jeg fokus på hans sammenkædning af eksistentialisme, pragmatisme og radikal empirisme samt deres relevans for nutidig socialantropologi. Fænomenologien og eksistentialismen kræver vores opmærksomhed, da de har inspireret nutidige antropologer, som har fået deres inspiration fra disse traditioner og har gjort ledetråde som praksis, kropsliggørelse, erfaring, biografi, refleksioner og narrativer til centrale begreber i deres arbejder (Jackson 1996: 1f). Med afsæt i fænomenologien kan man belyse måder, hvorpå mennesker oplever, erfarer og forstår dagliglivet, og hvordan mennesker konstruerer erkendelse gennem viden og erfaring, hvorved de navigerer i dagligdagens sociale situationer. Fænomenologi er med andre ord et videnskabeligt studie af erfaring, og den fænomenologiske antropologis metode er en direkte og i-dybden forståelse af menneskelige måder at erfare på. Gennem brugen af denne metode kommer detaljerede beskrivelser af levede virkeligheder frem i lyset, uden at de tilpasses en i forvejen given struktur i form af teori. Jackson kalder dette for radikal empirisme (Ibid: 25f). Den radikale empirisme er vital på den måde, at den bringer os i direkte dialog med andre, hvilket giver os muligheder for at udforske viden gennem en intersubjektiv proces af delte erfaringer, sammenligninger og udvekslede ideer. I denne proces bliver vores forståelsesrammer og grænser målt i forhold til vores sociale kompetencer og foretagsomhed samt den videnskabelige metodologi, da: [...] radical empiricism, however, inquiry ceases to be simply a matter of controlled experimentation, cool observation, and disinterested data-gathering, because the anthropologist himself or herself is drawn into the lifeworld as a participant (Jackson 1996: 29). Intersubjektiviteten er dermed et nøglebegreb indenfor den fænomenologiske antropologi, da den sætter fokus på den eksistentielle afhængighed mennesker imellem, altså 6

12 den forhandling, der sker mellem mennesker i mødet med den anden. Intersubjektiviteten hjælper os med at udfolde relationen mellem to forskellige, men vitalt forbundne opfattelser af ordet subjekt. Den første refererer til den empiriske person udstyret med bevidsthed og vilje. Den anden er de abstrakte generaliseringer såsom samfund, klasse, køn, nation, struktur, historie, kultur og tradition, som er subjekter for vores tankegang, men som ikke i sig selv indeholder liv (Jakcson 1998: 7). Med andre ord, diskussionen af subjekt og objekt implicerer et reciprokt og et analogt forhold, ikke kun mellem enkelte mennesker, men mellem mennesker og verden af ideer og ting, der er fælles, uden at nogen har komplet kontrol over dem, eller har det sidste ord at skulle have sagt om deres mening. Ved at holde fokus på intersubjektiviteten er det med til at skabe forståelsesrammer for udfoldelsen mellem mennesker og den måde, hvorpå de er i verden. I dette studies tilfælde har det bl.a. vist sig når de fædre, der har deltaget i mit projekt, har berettet om deres oplevelser, erfaringer og erkendelser at det, at rekonstruere begivenheder i en beretning gør, at disse begivenheder ikke længere kan leves i passivitet, men at de bliver bearbejdet aktivt i dialog med andre og i ens egen forestilling. Sammenspil i intersubjektivitet og beretninger er medvirkende til at skabe orden og sammenhæng i forgangne begivenheder (Jackson 2006 [2002]: 15f). Beretninger bearbejder og omformer subjekt-objekt relationer på måder, der ændrer balancen mellem den handlende og den, der handles på. Således tillader det os at føle, at vi aktivt deltager i den verden, der fx synes at devaluere, udstøde og svageliggøre os. Selv om vi ikke umiddelbart er i kontrol over vores eget liv, kan vi i det mindste medvirke til at definere meningen med det. Balance er et spørgsmål om kontrol, og det er ifølge Jackson kampen om kontrol 8, der er drivkraften i intersubjektive liv (1998: 18f). Som mit feltarbejde skred 8 Kontrol er synonym for navigere i mellem Ordet konnoterer styring og justering mellem os selv og den anden. Det er et spørgsmål om balance; en løbende diskussion hvor personens strategi er at undgå ophævelsen såvel som at få en følelse af at styre sin egen skæbne (Jackson 1998: 18, min kursivering). 7

13 frem opdagede jeg vigtigheden i angående perspektiveringen af fædrenes beretninger at betragte beretningerne gennem denne optik; mange af de beretninger, jeg fik fortalt, handlede om tab af kontrol over eget liv, et eksistentielt tab, hvor reduktionen har vist sig i form af ikke at være i stand til at gøre eller sige noget, som har en effekt på andre, eller som kan gøre en forskel på tingenes tilstand. Jackson omtaler dette eksistentielle tab som en reduktion eller ophævelse (Nullification, min oversættelse. Jackson: 1998: 16). Med udgangspunkt i den fænomenologiske antropologi kan eksistentielle og filosofiske spørgsmål undersøges og udforskes gennem den etnografiske metode. Et menneske er ikke alene dets umiddelbare adfærd, der kan observeres på afstand og tolkes via teoretiske sandhedskriterier. Mennesket er i verden gennem dets egen oplevelse af at være-iverden, altså den sociale bevidsthed, hvilket bl.a. implicerer at høre til og engagere sig i andres verdner fx ved at kunne gøre en forskel i den gruppe man hører til (Ibid.: 15). Følelsen af kontrol mellem os selv og andre medvirker til den eksistentielle overlevelse. Hvis kontrollen over balancen, eller den eksistentielle ligevægt (Ibid.: 19f), tabes mellem selv og andre hvor andre er den eksterne verden som repræsenterer kræfter, som man ikke kan kontrollere eller ingen påvirkning har på rokkes der ved individets vanlige måde at forstå ting på, hvilket udløser kontrolkriser (Ibid.: 23). I alle menneskelige samfund, hvor man rekapitulerer ens oplevelser i andres tilstedeværelse, skabes narrativet gennem beretninger om disse oplevelser og ens situation, og dermed opnås kontrol over oplevelsen. Behovet for beretninger og forståelse af andre gennem deres væren er ifølge Jackson kædet sammen med det menneskelige behov for et beslægtet fællesskab, hvorigennem intersubjektiviteten skaber udvekslinger af forskellige meninger og standpunkter (2006 [2002]: 33f). Denne intersubjektivitet skaber således en verden, der er 8

14 mere end bare summen af individer. At være-i-verden er således ikke kun at høre til, men også at blive til i anerkendelsen fra andre. Til at belyse denne kamp om anerkendelse anvender jeg mig af den tyske socialfilosof Axel Honneth. I følge Honneth er et subjekt et menneske konstant deltager i tilblivelsen af sit liv, og et objekt for andres handlinger såvel som kræfter, der ligger uden for individets kontrol (2006 [1992]: 127). Denne oscilleren mellem at være handlende, og at være den, der bliver handlet på, bliver følt i interaktionen, og det intersubjektive liv involverer derfor en fortløbende kamp med forhandling, forsoning, balance, eller mediering for ikke at blive løbet over ende af andre, så individet bliver reduceret til et nummer eller en sag. Brugen af den ovenstående beskrevet antropologiske fænomenologi danner således også et baggrundstæppe specialet igennem, hvilket gør, at jeg ikke forsøger at lave grove generaliseringer og derved skaber en kategori af fædre samt stereotypiserer problematikkerne ved samlivsbrud. Ydermere gør jeg brug af antropologiske tværkulturelle studier omhandlende faderskabets rolle og egaliteten mellem kønnene, til at udforske om, hvorvidt far-barnrelationen har universelle karakteristika og kan betragtes som et entydigt universelt fænomen. 9

15 Opbygning af specialet I kapitel 1 har jeg efter indledningen introduceret problemformulering og teoretisk referenceramme. I kapitel 2 beskriver jeg felten og feltens geografi, derefter mine metoder, positionering og interviewformer. Her beskriver jeg min adgang til og etablering af felten samt, hvordan jeg har positioneret mig i felten, og hvilke metoder jeg har taget i brug for at samle mine data. I kapitel 3 giver jeg, for at skabe et indblik i tingenes umiddelbare tilstand, mit bud på ændringerne af faderskabet gennem tiderne set ud fra et social- og kulturhistorisk perspektiv, samt hvilke implikationer disse ændringer har på opfattelsen af faderskab i dag. I kapitel 4 viser jeg fædrenes selvforståelse og selvopfattelse, og skiftet i samme, som far og menneske i spørgsmålet om faderskab før skilsmisse. Desuden diskuterer og belyser jeg den kulturelle opfattelse og ideologi omkring faderskab ved hjælp af tværkulturelle studier. I kapitel 5 viser jeg fædrenes oplevelser i mødet med de offentlige myndigheder; skilsmisseproblematikken, konflikt mellem forældrene på den ene side, og konflikten mellem forældrene og de offentlige myndigheder på den anden side. Her er fokus på fædrenes kamp for at bevare balancen og kontrollen over eget liv. I kapitel 6 fokuserer jeg på de fællesskaber som fædrene er udelukket fra: Institutioner, fritidsaktiviteter og daglige trivsel. Ydermere belyser jeg fædrenes problematikker ved at stå uden for den sociale orden. Slutteligt, i kapitel 7, opsummerer jeg konklusioner og pointer fra kapitlerne. 10

16 2. Geografi og felten I juli 2005 blev jeg opmærksom på et opslag på hvor man som studerende kan få kontakt til organisationer, private virksomheder, institutioner og foreninger udenfor universitetet, som ønsker at samarbejde med studerende om konkrete og relevante problemstillinger. Det var her, at min undren angående de kulturelle og retlige modsætninger omkring faderskab blev konkretiseret i forhold til et specialeprojekt. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre (ForFar) havde udlagt et projekt i form af en række spørgsmål som inspiration til kommende specialestuderende og BA-studerende, og foreningen tilbød at være behjælpelige med informationer, materialer og formidle interviews med forældre og aktive (dvs. de frivillige i ForFar). Efter at have kontaktet ForFar s pressekontakt i august 2005, sendte jeg en synopsis, hvor jeg præsenterede og perspektiverede min problemformulering, forskningsspørgsmål, hvilke metoder jeg ville benytte under feltarbejdet, samt hvilke etiske og praktiske overvejelser jeg havde gjort mig forud for et eventuelt specialesamarbejde. Kort efter blev et møde sat i stand hos ForFar i deres afdeling i København, hvor synopsis og formalier blev diskuteret og bragt til enighed. Den følgende uge påbegyndte jeg mit feltarbejde med geografisk udgangspunkt i ForFar s lokaler, hvilket strakte sig over perioden september 2005 august Mit feltarbejde er ikke forløbet som traditionelt antropologisk feltarbejde i den forstand at felten var lokaliseret i og omkring København og ikke i et fjernt land. Jeg har ikke skulle tilbagelægge store tidskonsumerende afstande, etablere ny bolig og socialt netværk samt lære et nyt sprog (Clifford 1997: 186f). Jeg var ikke fremmed overfor den sproglige forståelse, da de kommende informanter og jeg talte det samme sprog. Jeg var samtidig i fuld erkendelse af, at når det kom til forståelsen af beretninger om specifikke 11

17 erfaringer, ville risikoen for misforståelser være større, da min forståelse af deres situation ville ske ud fra min livsverden (Aggergaard Larsen: 2003). Ydermere eksisterer der en juridisk terminologi i forbindelse med felten jeg ikke kendte meget til, da jeg startede mit feltarbejde, som skulle beherskes før jeg kunne skaffe mig den nødvendige lovmæssige indsigt i skilsmisseproblematikken. Jeg var med andre ord nødt til at lære et andet sprog på mit modersmål (Okely i Tjørnhøj-Thomsen 1999: 40). Mine tanker omkring etableringen af felten vakte en del hovedbrud, da jeg formodede, at de rådsøgende fædre i visse tilfælde ikke ville kunne overskue at deltage i projektet af personlige årsager samt, at skulle tage stilling til et fremmed menneske med ønske om indsigt i deres privatliv. Jeg ville på den anden side ikke kunne overskue at skulle introducere mig og mit projekt til hver og en, der sad og ventede på at komme til rådgivning. Løsningen blev, at jeg producerede en pamflet, hvor jeg præsenterede mig og mit projekt samt to linier, hvor de rådsøgende kunne skrive deres navn, tlf.nr. og adresse, i tilfælde af, at de ville deltage i projektet. Denne blev uddelt til alle før rådgivningen startede, og løbende som nye rådsøgende kom til. Etableringen af felten startede i Forfar s lokaler i Valby Medborgerhus, hvor jeg observerede rådgivningen tirsdage fra kl til den sidste rådsøgende far havde forladt lokalerne, hvilket nogle gange var over midnat. Da jeg ankom den første aften, blev jeg venligt modtaget af de frivillige efter at være blevet introduceret af pressekontakten, der i forvejen havde meddelt alle i ForFar om mit projekt. Vi havde i forvejen aftalt, at jeg skulle cirkulere mellem rådgiverne således, at jeg ikke fulgte den samme rådgiver hver tirsdag. Dette var et ønske fra min side, så jeg via denne indfaldsvinkel kunne se forskellene rådgiverne imellem. Når en rådsøgende far kom ind i lokalet, introducerede jeg mig og spurgte, om jeg måtte overhøre rådgivningen. På intet tidspunkt oplevede jeg at 12

18 få afslag. I enkelte tilfælde lod de rådsøgende fædre sig springe over for at komme til at sidde ved det bord, hvor jeg sad, da det var vigtigt for dem at deltage i et projekt, der måske kunne forbedre fædres situation, hvis det på nogen måde kunne skabe offentlig debat. Hvad reel deltagelse i projektet angår, så var det en anden sag. Jeg oplevede, at enkelte rådsøgende fædre meget prompte afslog, da jeg spurgte om de ville deltage. En kom med den forklaring, at han var bange for, at hans barns mor ville genkende hans historie i mit speciale, og at hun ville bruge det imod ham og afskære ham i hans kontakt til hans barn. Sideløbende med mine observationer af rådgivningerne i ForFar etablerede jeg kontakten til de fædre, der havde afleveret pamfletten i udfyldt stand. I december 2005, da jeg indstillede mine observationer, havde 56 fædre udfyldt pamfletter, og af de 56 fædre ville 36 deltage. Frafaldet skyldtes bl.a. ifølge de frafaldne fædre, arbejde, konflikten med deres barns mor var stilnet af, frygt for repressalier fra deres barns mor, manglende lyst til at deltage, at konflikten om barnet havde udmattet dem, udarbejdelse af samværsresolution via statsamtet, uvilje mod at få deres situation eksponeret, udenlandsophold, depressioner etc.. Ovenstående scenario var forventet fra starten, da jeg på et tidligt tidspunkt under den indledende kontakt til ForFar havde fået indsigt i, hvor hurtigt tingenes tilstand kan ændre sig for de forskellige fædre. Dette gjorde, at jeg kontaktede alle fædre, der havde tilkendegivet deres deltagelse skriftligt i erkendelse af, at der ville være et stort frafald. En væsentlig faktor for at lægge ud med så mange informanter var ønsket om at få kendskab til diversiteten i problematikkerne og konflikterne omkring skilsmisser og deleordninger om børnene i bredden; en skilsmisse er en skilsmisse vil nogle sikkert mene, men hvordan udspiller den sig i de enkelte tilfælde, hvilken effekt har den på den enkelte far og hvilke løsninger findes der for samværsordninger? Efter at have haft 13

19 samtaler med alle 36 fædre 1-3 gange, udvalgte jeg 10 fædre som kerneinformanter, ud fra spredningskriterier som alder, geografisk placering, uddannelse, børnenes alder og samlivets længde. Denne selektion blev gjort ud fra ønsket om ikke at have en gruppe, der blev for homogen og dermed ikke viste diversiteten for problemernes karakter på individbasis. Mit udgangspunkt er at opfatte faderskab efter samlivsbrud som et fænomen og ikke som en kategori. Dette gør jeg ud fra betragtningen om, at kategoriseringen er en form for stereotyp fiksering, der ikke er passende i en situation, hvor tingenes tilstand konstant ændrer sig i forhold til forhandlingen mellem fædrene og deres omverden. Grundet visse af fædrenes frygt for repressalier ved at blive genkendt i dette speciale, har jeg valgt ikke at gengive deres navne. Jeg har valgt at rette fokus på deres beretninger, hvor synonymer ikke synes nødvendige for medieringen af selv samme. De fleste af de 36 fædre boede indenfor Storkøbenhavns grænser, men der var også fædre fra i Allerød, Benløse, Farum, Egtved, Helsingør, Herfølge, Sorø og Århus. Mødestederne for interviewene varierede fra gang til gang og fra far til far. Afhængigt af tid og fordelagtighed blev interviewene foretaget enten på deres arbejde, på deres bopæl, i Valby Medborgerhus og på min bopæl. Enkelte foretrak at alle interviewene foregik hos dem af bekvemmeligheds- og tryghedsårsager. Andre foretrak at det foregik hos mig, da deres arbejde lå centralt i forhold til min bopæl. Andre igen foretrak i enkelte tilfælde, at jeg kom ind på deres arbejde, da min bopæl lå centralt i forhold til deres arbejde. Informanten fra Egtved talte jeg for det meste med over internettet via IPtelefon. En enkelt gang var han i København i anden anledning, men kom forbi i fire timer til interview. 14

20 Metode, positionering og interview ForFar Som nævnt startede jeg med at kontakte ForFar for at finde ud af om vi kunne etablere et samarbejde. Samarbejdet ville i hovedtræk gå ud på, at jeg kunne bruge dem og deres lokaler til at møde og observere potentielle informanter, samt gennem de frivillige at få indblik i lovgivning, juridisk terminologi, offentlig struktur, afgørelser og domme fra det offentlige etc.. De frivillige blev hermed ekspertinformanter. Fra start var der forståelse for gensidig udnyttelse, eller en form for reciprok overenskomst; ForFar stod til rådighed for mig i den indledende fase imod at få tilladelse til at bruge mit speciale, hvis det havde en værdi i deres kontekst. Samtidig gjorde jeg det i de indledende samtaler klart, at jeg ikke ønskede at indlede yderligere samarbejde med ForFar, da jeg ikke ville have min forskning kompromitteret af interessekonflikter. Dette var der fuld forståelse for og siden havde vi mange frugtbare diskussioner og uformelle samtaler om præsente problematikker angående tolkninger af love, mediernes fremstillinger af fædres retsstilling samt de enkelte rådgiveres personlige og professionelle erfaringer indenfor skilsmisser. Min rolle som studerende i perioden, hvor jeg observerede rådgivningen og tog notater, betød, at jeg på den side blev opfattet som en bog med blanke sider, der skulle udfyldes. På den anden side var jeg far, forælder og mand, hvilket gjorde, at der var en vis indforståethed under samtalerne med de mandlige frivillige omkring forældreskab i almindelighed og faderskab efter samlivsbrud i særdeleshed. Blandt de frivillige var der også flere kvindelige rådgivere tilknyttet rådgivningen, hvilket gav en større perspektivering af forælderrollen under samtalerne om ovenstående, da jeg derved fik indsigt i moderskab efter samlivsbrud. 15

Faderskab efter samlivsbrud

Faderskab efter samlivsbrud Specialerække nr. 445 Faderskab efter samlivsbrud - skilsmissefædres beretninger om livet uden børn Johnny Carlsen Kandidatspeciale 2007 Vejleder: Inger Sjørslev Institut for Antropologi Københavns Universitet

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE

KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE De unge fædre De unge fædre Kenneth Reinicke Aarhus Universitetsforlag De unge fædre Kenneth Reinicke og Aarhus Universitetsforlag 2016 Bogen er sat med Minion og Legacy

Læs mere

De unge fædre. Lidt facts. Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet

De unge fædre. Lidt facts. Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet De unge fædre Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet Lidt facts Hvert år bliver ca. 200 mænd under 20 år og 3.000 mænd under 25 år far i Danmark. Bogen er hovedsageligt bygget op omkring

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 74, SOU alm. del Bilag 410 Offentligt 2012 Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Foreningen Far til Støtte

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

At være døende hjemme - hverdagsliv og idealer

At være døende hjemme - hverdagsliv og idealer At være døende hjemme - hverdagsliv og idealer Projektet er støttet af: Dansk Sygepleje Råd H:S Sygeplejerskeuddannelsen Lundbeckfonden Novo Nordisk Fonden Formål Feltstudiet: at karakterisere, tolke og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup VÆR PROFESSIONEL VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup Individualisme & eksistens Når jobbet skal bære vores eksistens Vi vandt individualiteten & uafhængigheden og tabte: Religionens

Læs mere

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende?

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Anja Marie Bornø Jensen Adjunkt, Antropolog, Ph.d. Center for Medical Science and Technology Studies Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts.

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. John Bowlby (1907-1990) Engelsk psykiater der i efterkrigstidens England (1940-1950èrne) arbejdede med depriverede børn. Han studerede børn i alderen

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere