Distributionsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributionsselskaber"

Transkript

1

2 Brut! rid Ifolge Eltra s vedtegter skal bestyrels n opreite e1 brugerdd for ai sikre en lsbende dialog med relevante aktorer i elsystemet. Eltra's bestfelse godkendte ded 18- rerts Retningslinier for Eltra s brugenad. Prciessor Jorycn Gronn gard Chistensen, Arhus Univ $itet, iog imod beslyrcis ns opfodring iil at vere formand for radet, som har yderligere 16 medlemmer: IDdstitlet af Danmarks Vindmolle- Iorening: Musemsinspektor Jens Nielsen, Nibe Organisationssekr ter Asbjarn Bje.rc, Ry Indstillei af Dansk Induslri: Adm. direktsr Chr. Pedersen, Energichel Niels O. Gram, Indstill t af Danske Kraltvame- Dirckror Edk Norregaard Indstillet ai Danske Fjemvame Advokat Uffe Bro, Lemvig Indstillet af eldistdbuiions Adm. diekto. Annette Timer mam Jensen, ELFOR Adm. dtrektor N.J. Raw Sorensen, Arhus kornrnunale Indstillei ai Etsam-vFrk rne: lngenior Leif Henriksen, Adm. dircktar Erik Folkersen, Indstillet ar Forbngerradet: Dyrlege Niels-Olc Bjerregaard, Fru Rut Jorgensen, Hadsund Indstill t af tlandv rksradet: Smeden]ester Jens Bach, Energipolitisk medarbejder Hemik Lilja, Kobenhavn Indstillet ai Landbrugsridet: Direktor Ole Linnet Juul, Konsulent Jens Astrup Madsen, Distributionsselskaber Bestyrelsc Borgmester Ejgil W Rasmussen, Gedved (formand) Bogtrykker Erling Bjell.e, Skarb k (nestformand) Overlerer Kjeld Larsen, Radmand Poul B. Skou, Arrrus Konsulent Jens Ove Simonsen, Jebjerg Direktor Tage Thomsen, Holstebrc Direktor Poul Nielsen, Odense Dineldion Adm. dircktor Georg Stlrbro L deryruppe Adm. direktor Georg Styrbro Teknisk direktor Torben Margaard Undedircktor Paul-Frcderik Bach Okonomichef Jorgen Munk Hansen Ddftschef Carl Hilger Informationschef Per Andelsen Pelsonalechel Inge wonsyld Revision Deloitte & Touche, Kolding. Statsauloriseret revisionsaktieselskab l driftsar l januar til 31. clecember 1998? Ref erater f ra bestyrelsens, representantskabets og bruger- rr ddels moder kan leses pa Eltra s hjemwww.eltra.dk

3 lylland-fyn pi vej ind i det nordiske elmarked I/S nllra blcv stjltct dcn 13. no Y('mbor 190?. Milio- og eneryimi nistcl Svcnd Auken godkendte umiddclbalt IoI jul Eltr-a s vedta.gtcl' og udstcdte de nodvendige bc\,illingcl: sarlcdcs a1. Eltra fr.a den. januar 1998 kunne overlage Elsam s akriycr og opga\.er \.ed r'.rrondc s] stcmanstar_ og trans- Aktivitetelne i Eltra s for-ste drif[sar var prpget a{ udviklingsnfbejde og premiercr: Foffte '(.f f a.sentantskabsmode, f orste bcst,vl elscs\,alg. I6rste brugeiiad, folstc al<tolmocle os\,: Her.til kom at Elt!a i vid udstlr kning selv skulle konhretisere de Opgaverl som i henhold til lll1or.en er p!- lagt de s-vstemansvar-lige transmissionsselskaber, S.crlig mange krffter blev i ercts lob blugt pn at udforme admjni stlative letningslinier og udvikle/ il1stallere det tekniske apparaturl cler el. nodvendigt lor at fa det n:c i\-sk-1_\nskelmarked til at lungerc. Der lincles elmarkeder andre steder. i rer'(len, men ingen der som dei danske, skal tage hojde for en stor pl.ioriteret ploduktion og sikre, at meru(lgifterne fordeles ligeligt mellem alle el f orbf ugcrc. Den 1. ianuar'1909 var ca. 80 procent af de teknisl{e svstemel og ca. 90 procent ai llr$ystemelne ''ar 2000-paraie, dc].iblandt kontr-olrummets vigtige ITDOS-vFrktoj (Eltl.a s DIifts-. Ovenegningsog Str.ringssvstem)- llltra l'rar planlagt. at salntlige tekniske og administrative s]stcmcr skal rprc i oden senesl dcn l scptcmbcr 199!:1. Ehm s bcstr-rrlsc har dcs uden besluttet. at dcr skal etableres et s.erligt beredskab pa arets sidst dac. sa igt pfisornrade Ilel var allsii n{)k al storc ucllof dringer, mcn hist{)risl( sct vaf clcn mest skels*'llcndc bcgivcnhcd dog nok. at Nord P00l s bcsivldsc kort for iul godkcn(llc, at ]lltfa fra juli 199t1 blivel knvttct til den nordiskc dbors som ct sclvstan digl anmcklclscsomf:tdc. Dct skcr samtidig mcd. at Eltla malc- os regneteknisk er i stlrnd lil al hlndtere et dbent elmalko(l lol alle dislributionssclskab0f o l nogle fa store induslrivirksomhoder, der har et lorbrug pli ovcr 100 GWh. Eltra regner med IIa al..sskiftet 1999/200{l at \'.ere tcknisk parat til n.este t n. som vcnt('s at omfaite et antal stofc slulklrn(lcr BehoY for slort elmotked Med rilknytningen til No(lP{)ol bliver Jylland-Fyn (lc Iacio cn (lcl af det nordiske elmalk.'d - cn situalion, som jysk-lynsk cllo lsyning haf onsket i mangc a l En si.ian rilknyhing har i {rvrigl visl sig at vsrrc cn na(lvcnclig lorudsrclning lor dcn danskc markedsudvikling. J),llrnd-Iyn cr ncmlig Ior lillc til rl udgofo ol sel\.s1.endigt elmarkc(]. Don storc ma-'ngdc pi.iol.itcrmc produktion, som forlods cr garantorct afsattning til en fast pr.is. indger ikke i "Ar 2ooo" under lup Som systemansvarligt selskab har Eltla ansvarct for at Opreth0lde en efrektil' og sikker elforsyning pii ovelor'(lnel niveau. Dcrlor folcr selskabet et sarrligt ansvar lor alsille, at eventuelle tekniske pro blemer i forbinclelse med drtusindesliftet ( 3r 2000-prublemet ) blivel indkredset og elimineret Det gielder ikke blot Eltra s egne anlieg. men ogsa dem der tilhorer viesentlige aktorcr p6 det j]sk lynske marked. Eltra har nedsat sin egen ekspeftgruppe til at tage sig af sporgsmalet. Den arbejder t6et sammen rned lignende eks peftgrupper hos cle ovrige system ansvarljge netselskaber i Norgc. Svelige og Tvskland. Elha er ogsa Iepr'tlsenterel i I)UFs kontaklud valg vedrorcnde er I t:ll1a s.entlal? konkalllrnl saml.s trddene i d.el jusk-lunske elsusteln. Etra Berct.LnS og cgnskab 1998,

4 markedet. og hele den kommerciclle produktion kommer fra Elsam-vErkem, som reelt optre der som 6n producent. Det giver ikkc grundlag lor et elmarked. Der er derjor behov for at bringe konkurrence ind i omredet udcfra. Dertil kommer, at den fremtidige danske satsning pa storc havmol leparker i pe oder vil skabe over ploduktion, som kun adgang til ct meget stoft markcdsomdde vil HoYmoller og elneltet Miljo- og energiministeien palag, d i marls Eltra og Elsam i f.elles skab at bygge to molleparker pe hver ca. 150 MW i Nordsaen (Homs Re\,, vest lor Esbjerg) og Kaltcgat (syd for L ss). En ministedel arbejdsgmppe har siden 1997 vurderet den langsigtecle. danske nctstruktur I en af sluttendc rapport konstaterer rrbcjdsgruppen, at gennemf orelsen af rcgedngens energiplan (Encrgi 21), der satser pe massiv udbygning med havmoll parker, stiller kmv om oget udb] ning af hojspendingsnettet, inkl. forbindclserne til nabo-omradelne. Netudbvgningen svarer til den, dcr vil vare nodvendig. hvis der i stcdet gennemfores en mere konventionel energilosning kombine- Elektrod.e i kdiksoluensrctter repareres (JeDwtrowstotionen rct med aktiv deltagelse i et abent europeisk elmarked. Eltra konstatercr med tiurcdshed, at dette behov sles fast bade i bem,erkning me til Finanslovcn og i aftalen om elrelormen i marts Eltra setter lid til, at denne politiske konstatering betyder, at der snarl vil kunne s ettes gang i udbygningen af det overcrdncde hoj spendingsnet. Det gelder ikke mindst de trc vigtige 400 kv-ledningsprojekt r, som haf veret under forbcrcdelse i Jvlland-Fyn siden begyndelsen af 90'erne (Esbjerg-Vejen, Kasso Vejen og Aalborg-Arhus). Behovet for dem har i 1998 blandt andet vist sig ved hyppige 'flaskehalsprcblemer' i neitet, som f.ekshar giort det vanskeligt at udn,.tte importkapacitcten fuldt ud pa Konii-Skan-Iorbind lsen tii Sverige. Eltra haber ogse, at der meget snat vil kunne etablercs en fast ellorbindelse mellem Ost og Vestdanmark. Eltro som ploner Den jysk lmske elforsjmings beslutning i 199? om at ovedore transmrssionsnet og svstemansvar til et uafhengigt, svstemansvarligt transmissionsselskab, placerede Eltla i en pionerrolle, som selskabet soger at leve op til. Det Vestet Hassins). kan ofte vare problematisk at ga lomn i en udvikling, men alt tyder heldigvis pa, at Eltra holder den rigtieie kum. I Eu-Kommissionen arbejdes der nu for at fa skabt en klar adskil, lelse mellem distribution, produktion og TSO elne (l}ansmission System Operators) samme model som a]]ercd r blevet indfort i JyUand-F).n. EU opmerksom N kobeldftaler Da Elsam blev delt i to selskaber overtog Eltra allc netanleg, herunder ogsa jevnslromsf orbindelseme til Norge og Svcrige. EU- Kommissionen er opmarksom pa eksrsterende monopolaf taler, som udelukker tredjepaft i at udnvtte Skagerrakf orbindelsen mellem Jylland og Noryc. Eltra 6nsker, at jevnstromsforbindelseme, i det omiang det er mulit{t, stilles til ddighed for markedet- Statkraft og Eltra har aftalt, at forhandlingeme om den lortsatte handtering af de eksistercnde aftaler om transit fra Norge ti1 Trskland skal v:erc alsluttet senest den 1. juli r999. Mo*ed under udvikling Den nye danske elrelom ventes vedtaget i ]obet af Der manglede endnu ved enskiftel klarhed om en rekke vigtige punkter vedrarcnde produktionens og distdbutionens lorhold. For Eltra s vedkommende er det et stort onske, at loven giver klar melding om markedsebningen for de forskellige kategorier af aktorer. Eltm haber, at den nye lov dels vil stimulere udviklingen af et felles, dframisk nordisk elmarked og dels vil muliggorc dansk adgang til et stoft felles europeisk elmarked. Reformudkastet legger op til, at der etableres et serligt marked Ior vedvarcnde energi. Dette kan varc et vigtigt skridt pe vej mod at udvikle et seerligt'gront" curo paisk marked, saledes at den konkurrence, der er indfort lor de konventionelle kraf tverker, ogse kommer til at omlatte de stadig llere vedvarende energianleg. 4 E lra Beretn8 08 res,rskdb 1998

5 Den p rioriterede p rcd u ktion Som s),stemansvarligt selskab er ELtra foryligtet til at altaeie hele den pioriterede pmduktion lra miljovenlige energianlag og for dele produktionen og udeiltelne ligeligt pe samtlige ellorbrugere. P oriteret produktion udgiorde i fjo l0 procent af det ivsk-f\.nske elforbrug. For at give aktorcme mulighed for at handle pa martredet giver Eltra med tre maneders va$el en last prognose pi den mengde prioriteret produktion, de enkelte aktoler er forpligtede til at aftage over '1,!n-t -r.iv-n /lrr n!i-r +ar d ftsdognet laver Eltra en prognose baseret pe de aktuelle meteorologiske lorhold. Forskellen mcllem dcl regislrcrcdc lorbrug og udmcldingcn trc mancdcr tidllgcrc kobes/s:elges pa markedet Mdnge p6lag ldefrd Nctop udgillen til priodleret produktion udgor langt dcn storstc del af Elira s budget. I henhold til den g:eldende ellov skal Eltra linansierc dcn qnskede udbygning med miljovenlig energi, badc nar dei g:eklcr lolsl<ning/udvilding og egentlige anl:egsprojehter Aktucll drejer det sig om de to planlagtc havmolleparl<er. b)'gning af bio massehedler og biomasseombyg ning pa de centrale kraftverker opgaver der lober op i ca. trc tnilliarder kx inden lor de n:estc fem seks ar. I det udkast til elrcfom. der lore le ved emskiftet, er det beskrevet, at udgilterne til de n:evnte an duktionsseishabeme Hvis det sker. vil disse opgaver ikke i frem tiden belaste svstemansvaret Udlondstorif pa nul ElpisudvaLget godkendte i for aret Eltra s fonte pr-isanmeldelse (taifi er) f or s]'stemtienestef, net tet og PSO (otrenuige forpligtel ser). Man \ille imidleftid ikke r..pntprp an cfrlro rarif -4 r,d landslorbindelseme, som Eltra forslog som en mod\'.ret til sven- Skan, t"\rskemes eksporthemmende netkilometeralgift og den nor- EJtersltn pa bppen af tlttistorrentil, Konti Sl&n 2, Vester Hassi.ng. ske lul<ning al Skagcnaklorbindelsen for almindclig handel. Elprisudvalget lastholdl, al ud landslorbindelscrne skal indga i dcn almindclige transmissionsaf - gifl. Eltra nulsiillede derfor lari{- Ieme pe alle udlandsiorbindelser fra den 1. oktober Netodgong lor alle elselskober Eltra er stiftet ai de distdbutions selskaber, som oprindcligt cjcde de seks jysk fvnske kralll'erks selskaber og dermed helc dct overordnede jysk lynske hoj sp:ending-snet. Disse selskaber aftog hele omredets elbehov fra Elsam v.erkeme og fodelte det 1il.lprp( pofp f.rhr,'ofr^ ^oi.ll^r videresolgte det til distdbutions selskaber, som ikke var medejerc Del-for var det naturligt 1or ELtra!+ otlp na+^n nrssa catst r}]ar uanset stolrelse netadgang lra starten, saledes at ingen euorbru o-ra rl ll- '!r'- 1i-n1lrt tll -lpna at kobe el hos den tidligere monopol-prcducent. Elprisudvalget har senere meddelt, at Eltra pa den mede disk minerede en halv snes smn dist butionsselskaber uden lor ejerkredsen. Eltra har derefter besluttet at Abne lor samuige distrlbutionsselskaber De na'ste to fdser i Abningen I00 Gwh-grarnsen tastholdes indtil videre over lor alle andre ak- Ellra koncenlrcrer imens sine kr;ciicr om dc naslc to trin pa vej mod markcdsabningcn: Dcn 1. juli 1999 lar a1lc engrcskunder (distribulionsselskabeinc og slulkunder ovcr 100 GWh) adgang 1il a1 handlc pa clbolscn (Nod Pool), og i begj'ndelsen af ar 2000 kan,:i sto e antal sluurunder le mar kedsadgang. Eltra har henstillet, at de kon celnl<under, der beshrives i EUs Eltra Beretning og regnskab

6 elmafliedsdirekti! og som ifolge et minisl.efielt cirkul..fc har en Llrli-.^r It,+ t r+,r,, mr,l-p/]c_ adgang ha clen 19. 1('bruar gs6 vil holde igen. Hvis der-skal bruges storc rcssourccl pa at skabe rrricuertidige losninger for sa.rlige kunrlegrlrppcr kan det ncmlig i v rste fald bctycle, at dcn planlagte markcdsabning for ovrigc kundegruppcr bliver. for- Overvejelser om nettet Det overordncdc jysk-ivnske hoj sp:enclingsnet cjcs af Eltra )g dc seks Iegionale 150 kv-selskuber, men ifolge Ellovcn ei. det den s)'sterransya.ligc (EltIA). dcr alcn.' disponer er oycl tlansmissions I bade ELFOR s opdndeligc fr mcl ltsplan og i Elsam s og ELFOR's fipllcsaftate af 2?. janu ar 199? blev dct frcmh:!\.ct, at 1i0 kv-sclskabelneltlrhanden kunnc lfrggcs samrnen mcd Eltra. Det skclc blandt andcl under hentisning til, at den kraltvecrksun der-sogolsc. som PA-Consull gen nernfoltc tor Elsam og trlfor i havdc vist, at det lormentlig er rnlrligt al opne rationaliserings gevinstcl pa net omradct Eltra s bcst)-relse har pa dcn bag gr-unct invilcrct interesscredc net selskabcr til at v:ere med lil at udarbeidc en handlingsplan, som skal bclvsc, hvolclan ei samlet 150/100 kv srstem \'jl kunne fun- Fa e intetestentet Struktu ilpasningen indcn lor den jysk-lvnske elfolsvning er lor ahor konmct i gang. Da I/S ELtra ble\.stittct i no\.embel Yardet m '(l 64 interesserentcr Aller.e.lc ved amskiltei blcv de fomte io sclskaber sli\et sammen. Siden cr' flcre fulgt eftcr. Eltla s r-eprescnlantskab har da ogse fundet.lct plaktisk at ucuome rctningslinier for goclkcndelse af fusioncrcdc inter-essentcr Pr. 1 ianuar I999 var antallct af interessentrr rcduceret til 5 r-. Nll<, otut.nner i nabiltele.fonsxstphlct placeres a.ftp ])A hojspendrlosnldstetite. BrugerrAd i drbejde Il'01ge Eltra s vedt gter skal beslyrclsen oprctte et brugcn'ad besucnde ai represenlantcr. Jor relc\.ante aktorer i els)stcmct. Eltra's bcstyr'else godkendtc rctningslinicr for' tsrugeiiadet dcn I8. marts og besluttede samtidig at bedc cn r.elke organisationcr om at indstiile medlemmcr 1il IAdct. Radet hal. ret til at bli\'e hort i varsentlige. generellc sp!,irgsmal vedrorende markcdsadgang m.m. Proiessor Jorgcn Glonnegerd Christensen, Arhus Universilet. har p6taget sig for- Brugerredet har fra stadcn vist sig som et meget kritisk. mcn ogsa kons1iuktivt debatlorum som utvivlsomt vil kunne fe stor bet]dning for hvoldan den lrcmtidige danske markedsudvikling udmontes i pr.aksis. El ro 4o9 A/s Ellra,109 A/S varctager I/S Eltra s si(leordnede aktiviteter. dcr i hcnholcl lil Euoven skal placcres i et s:!rligl sclskab. De sidcofdnede aktivitctcr omfatter_ blanclt andet mrtedcl. salg af entrcpr'cn6r_arbejde. udlcjning af maslcplads til mobiltclcionantenner samt disponeing af o!,e$kudskapacitet pa Eltr-a s lclekommunikations system. Eksisterende altaler over-- fores lra l/s Eltra til Dllra,109 A/S i samme takt- som aftaleme tilladcr det. Aktivitetcrnc er anmeldt ti1 E\rdsudvalgct. Powercom A/S Eltra.109 A/S oe NESA A/S stiltcdc i fo$rct 1998 it:ell sskab telelransmissionsselskabet Po$.ercom A/S. Selskabct udbvder transpor-t af store datan:engdel pii kommercielle vilkar til tredjepa. En \..esenllig del aj dennc transporl sker v.d hi lp af den overskudskapacitet, der lindes i lysledemet, som indgar i elselskabcrnes landsdeekkendc systemovcrvagning. 6 E fia Bcrctn ne og regns[ab 1998

7 Elmarkedet under udvikling Elmarkedstanken er ved at sla I virkeligheden er der tale om trc igennem i Danmark. Elforbrugerne bliver til kunder, og kunder krever valgmuligheder. 1) Terminsmarkedet (det finansiel Dette krav lremfores med stigende le mark d). Det dreje! sig om styrke, sa Eltra s malrettede p ssikdngsafteler, som rekker arbejde med at forberede en markedsebning er efterhanden blevet (Ugekontmkter for de forste ud over det kommende dogn. et kaplob med tiden. 5-8 ugex 4-ugerc blokke for det Den enkleste folm for markedsabning bestar i at gore det muligt yderligere to 6r). kormende ar og sasoner i at lave bilaterale aftaler mellem en kober og en selger. Sadanne 2) Spotmarkedet (dognmarkedet). handler har veret mulige i EltlaomrAdet siden den 1. april ske leverancer i det neeste dogn Her indgas der aftaler om fysi- Systemet krever, at pafieme skal til priser, der er indmeldt til reselvere en transmissionskanal, borsen (spotpdsen). 1or der kan handles- Kapaciteten pa r.rdlandsforbindelseme er imidlertid sa begreenset, at handelsfor- her-og-nu-situationen og bru- 3) Balancekraftmarkedet g lder men i pmksis ikke er sarlig hensigtsm ssig. Hercvedor star den nar de skal have aktoremes ges kun af de systemansvarlige, organiserede markedsmodel, som i prognoser bmgt i overcnsstemmelse m d virkeligheden. de sener er er blevet udviklet i de nordiske iande. Den har vist sig at Iungere bedre end de modelle4 t(oauktqt lil ao'o-ottrddemc der er blevet afpmvet andre steder i verden. Pdsnoteringen pe antal selgere og kobere, for at et Der skal v re et passende stor't den nordiske elbors (Nord Pool) er marked kan fungerc. Hvis der er seledes blevet en vigtig relerence for fe, er der siko for, at et ogse for danske markedsaktorcr. monopol eller et karlel dominerer Hovedelementeme i Eltra s malkedet. 'Marked 99 -projekt er forberedelse af daglige energiopgorclser Fyn, at der er kraftige og effektive Dedor er det vigtigt for Jyllandpe timebasis og tilslutning af f orbindelser til nabo-omf Ademe: Jylland-Fyn til Nord Pool som et Norge, Svedge, ryskland og Sjel- selvstendigt anmeldelsesomrade. Det forventes, at resten af Danmark folger efter, sa snart de praktiske muligheder er til stede. Et edb-system, som indsamler kvartermalinger lra stort set samtlige produktionsanleg og udforer de nodvendige energiopgorelser PANDA (Plan-, afregnings- og dataindsamlingssystem), har veret under udvikling og opbygning i hele Fysiska og f,not th e dltoler $ Markedet skal bede kunne betjene alle markedsaktorer effektivt og sikre en effektiv udnyttelse aj pd maernettet og forbindelseme til nabo-omrederne, land. Og at de s$r til redighed for markedet. Det er dedor en serlig udfodring for Eltra, at fa de eks! sterende aftalff pe kableme Iagt sedan tilrett, at ov rskudskapaciteten kan stilies til radighed for markedet. Der er desuden behov for - storr ovedoringskapacitet til lyskland - en last ellorbindelse mellem Ost- og Vestdanmark - fomyelse og fonterkning af den eldste del ai Konti-Skan-forbindelsen, som stammer fra Eltra har et tet samarbejde med de ovdge systemansvarlige virksomheder Statnett i Norge, Svenska Iftaftnat, Fingrid i Finland og Elkralt System pa Sjelland. Desuden med Nord Pool, som organiserer den nordiske lbors. I 1998 blev der udarbejdet en felles nordisk systemdriftaftale, som skal aflose alle eksisterende aftaler om driftssamarbeide. Den nye systemdriftsaftale ventes endeligt vedtaget i begyndelsen af I ryskland har elmarkedet endnu ikke fundet en endelig form. Eltra satser i forste omgang pa at betjene danske og tyske markedsaktorer bedst muligt i et pragdatisk samarbejde med PrcussenElektm Netz. Nordel, som har verct samarbejdsorgan for de nordiske kraftverkssammenslutninger siden 1962, fik gennem{sr1 en vesenuig endring af sine statutter i Nordel danner d rmed gode rammer for samarbejdet mellem de nordiske systemansvarlige selskaber. Nodel er derfor ogsa en naturlig base for samarbeidet med de ovdge systemansvarlige selskaber i Eurcpa. Det vil saledes ske i forbindelse med etableingen af det samarb jdsoryan for Eu-landenes uaf hengige, systemansvarlige selskaber som Eu-Kommissionen onsker oprcttet som sparringsparlnff pa tmnsmissions- og elmarkedsomradet. Eltra Beretning og regnskab

8 "Flaskehalse" i nettet Det jysk-f]-'nske elmarked :ibncr pa et tjdspunkt, cla det ovcroldncde net cr mcget sarbart. lordi flel planlagtc netudbygninger cr ramt af langvarigc iolsinkelser-i myndighedsbehandlingen. l-olsinkelscrne har medfor't. at dct i visse driflssituationer er umuligl at overholde de grrtdcnde dimensioneringskrite)-icf, hvilket iser er kdtisk. ner lednin icr er ude lor rcyision, rcnoveling eller omblgnlnf{. I praksis betvder (lisse flaskehalsc, at aktoreme mi lonente begr nsninger- i muli {hederne for at handle. Og det vil ikhe v:ere muligt at udnytte produktionsapparatet og udlandsf orbindelserne optimalt. FoNink lserne drcjcr sig om n1' 400 kv Veien-Esbjcfg (2 er), ombygning af Kasso-Vc_len (4 er) og ny 400 kv Aalborg-ArhLrs (7 ar). Alle ledningemc cr blandt andet Ior'udsetningcr for. at der kan skc omfattende sancringer pa de laverc spendingsnivcauel. og for at fa indpasset vindmollcparker pa havet i elslrstemct. Med bemerkninger i Folkctingcts Iinanslovsforllg og i udkastet til elrejormen om. at der cr behov for netudbyg ninger. og at de skal gennemforcs som luftledninger, synes der at vere heb om at 16 sat gang i de strandede projckter. Med markedet og et miljosamar bejde over landegr enserne er det nodvendigl at se nettet som en del af en nordcumpaisk infraslruk tu ] Regeringcns energipolitiske handlingsplan Energi 21 lormulerer i sig selv ct sto!'t behov for udbygning af dct overordnede nel og udlandsforbindelseme, fordi dcn massive satsning pe ved\.arende energi kr evcr, at store marngdcr energi skillevis skal lores ind og ud af landet f 8 Ehra Beelnin8 o8 resnskab I 99a

9 Forskning og udvikling Eltra s torsknings og udvihlings opgaver opdeles i to kategoder: 1)!'&U-aktiviteter, som udlares fnr r+ fnrhprlrp Fl+r. e m'rl,o heder 1or at lose sine drilts mfecrop ^no.rp, lpoph FLTrI,) F&U-aktivitetea som har til tormel at udvikle og oge anven-,lal\!n rl \ "d\ rr.fd..fpr oi r -tl\!r-m-r s4,1.n s^m,ar ar beskr-evet i Eneryi 21. Der er' pljgtelser' (PSO!'&U), som alle ell0rbrugere er med til at betale. Resultaterne a{ proiekteme slilles lil rjdjghed l )r'a]]e in- Eltra s samlede fo$knings- oe ud viklingsaktj\.iteter aiholdes inden lof cn budgetr amme pe ca: 50 Ny iavnstromsteknik Vcd Tja]reborg Vindmollepalk sydost lor nsbierg vil Eltr.a genncmlorc ct Lrdrjklingsproiekt omkring ny og lovende tr ansjstorbascrcl j:.\'nsir.jmsteknik. Xiled dcnnc lcknlk bliv!'r-.lel formentligt muiigl al henle mere energi ud al vinden ved at vaderer mollcrnes omdrcjningshastighed. Tcknikkcn kan ogse bruges til at sparndingss&'lle ct d!jdt veksel- Udviklingsprojeklel skal vise- om dcn nvc lcknlk med lordel kan bcn)'11cs til at forbinde de kommcnde havrnolleparkel med hrispandingsnettet. Vest Eneryi, Elsam og Sjellandssamarbejdet cr rcpl'srscnlercl i en Tolgegruppe. Gamle lbjspendi.nllsmastet ldt hrt li! Ded ot bliv omgalnniserct. PA billedel er.lt, 22a k\/ nasterekken m.li.dl Aabentua ag lttu nsen, det sfir fot t1a Aldivt Ac-filter Vcrdcns Ior-ste aktive vekselslfomslilter til anvendelse pe javnslromsstationer blev i 1998 inslallerel pa Eltra s j \'nstromsslalion i Tjele. Filteret, som er udviklct ai Sicmcns, fjerner uonskedc ovcrlrchvcnscr pi jievnstromsanl:.ggcts vckselsstr.jmside ved at gcncierc tils\.arende f rekvenser blot i modlase. Filtrct gik i bcgyn delsen af 1999 ind i en 12 mane npr< nrar pilrrft<.o.l^tr^ncrr'!- sol too Otte ivsl<-fynske elskaber dehager i udvil<ling-sproiektet SOL 3 00, som hovedsagelig finansiercs ai Eitra som en offentlig lorpllgtel se (PSO). 300 huse fodelt pn otte geograf isk lorskellis-e og lorskel ligaft ede boligomreder udst)'r'es med solceller med en samlet etrekt udvikle nye montagesvstemer og at lndhente meletekniske og d lism.essige elia neer omkring br-ug a{ solceller i sammenhen- Etrd Be.etiing og Egnskab l!!8 9

10 Markedsprisen slog straks igennem Dcn I apl.ii l99b blo\.dcf il)n('t Io at distributionssolslqbcf og cnkchc stol'e slutkun(k[ kunnc ta ncladgang go(lr nok i bcskc(lcnl omlang og indcn fof sl ammc rammcr Sch om intofosson \.ar slor. blev dcr kun indgiicl cn cn hcli. allalc om konlinucfli!i 1c\jc Iance al 10 MW ll.a Svcrill.c i an det hah'er. Men virkningcn af Abningen kunne all.cscs pe det ivsk fvnshe elprisnivcau, som hurligt rcttede sig ind citcr Nolcl Pool plisen inklusivo nct- og kabeltar-iffer: Eltra s diftsafcleline brugte hel iiret mange kr-ffter p.i at skabe bectre tekniske betingelsel ior mar-kedsadgang. sorn var neget h.lmmet al. at Skaeeuakforbindelsen var blokelet ai gaml iron traktlige altaler rned Elsam og Statkraft. I eltereret lykkedes dcl llitra at la c en aftale Drcd nlsrm onr at Lrdnltte op til 200 IvlW al Skagerrakforbindelsen. Del.lnc(l kunne Konti-Skan (til Srefige) aflastes tllslarende, og dei!al nluligl at udbycle dobbelt sa mcgcl l(apacilcl lil markcd0t (1ra 2{)0 til 400 Niw). Illtra arbejdede rntl,nst sammcn mcd Elsam hele AIct. I mallrcdsit.ingslasen var Elsam alene i sland til at yde den nod!'cndige leguler- og balancoklall til svslemcl. Eltra har' f(nlan{cl dissc allalcr om s.'''slcnt jcncst('r mr'd Dlsam lorstc halv:ir ai Ira (lcn I juli 1999 ovofialjef Eltra i praksis seh. balanccansvarcl. Iof al kunnc klarc balanccansvar og alrcgningcr har nli.r.l Lrdviklct nyc cdb s)'slcmcri PUMA (Drifts Planlargning undcf honsynlagcn ijl lllarkcdcls AktrJrci ). som hand tcrcr prognos0r og plancr lil al sikre dr'iltssituationcn og PANDA. som rcgistrcr0r cn('rgital og a l!g nlngsplancr: Dcn sta.lig srigcn(1i] m.rngclc vindklaft er en s:crlig ucliofclring. nir drifien ai sysi.cmct skal plan la.ggcs og afvil<]cs. Al mafl<cds m:.ssigc grundc cr dcl bcslutlcl. at Eltfa mt'd lfo man({lcls varsel skal la\ c ol bindondc u.lmclding om m.cngdcn al pr.ior.ilcr.ct pro duktion. Del cr nog('t ai ct l(nlcfispil al lave prognos('r bascrcl pa langsiglcdc mcrcorolo{iskc vurdcrineer Arcrs lorsto kvartal bort.la ogsa pi betvdcligt mildcrc vcjr end ventet. mecl lnin(lrc elproduktion pa de deceniralc kr.aftvarmev:fr ker iil foigc. Eltm folsogcl j samarbejde med Danmar.hs Motcornlogish lnstitrt at ]ate stadig bcdrc Yindpro {no ser: Nlalet er at clct skal kunne lvkkes at folu.lsige vnldproduk tion nogenluncle korrekt rned 36 trrners vamel, si det bliver muligt at vere alrtol p i clborsen. Trdnsitaftdle Norske Statkr'rlts l5-iidge altale med PreussenElcl(lra Holcline om deglig transilud!cl(slil1g af +/- +00 lviw fra Norle til'nskland ra Skage trkfol.bin(lelser tradte i kr-aft den 1. oktoberl PrcussenElektfa Ilolding har rct til hansit al indtii 3l? NIW til Tyskland ha sin halvdel af Enstcdvsrkcts blok 3. PRODUK'IONSAPPARATET (:l I dccfmbcr' 1998) Dec ntrale 08 industri elle kraltvarmevark r tlye onleg i,99a (Nr[! ry.r bol r.].rj Samlet ny vindkralteffekt Samlet ny kraft IVW I 022 \r,/,r 985 4\[ 6Ul [']!4 t. 6 MW 415,0 MW 246,0 [4W 1,8 fttr-,r I I I l\'l!l Effektofgong Elsam-ra'f kcl'nc skmttcdc lo :cl(lrc. kultvrcdc prccluktionsan 1:.e i Dct drcjede sig om blok L pa Sk. rb:eh\'erket (120 MW) Ifa 19tj4 og blok 1pe Stud strupvrrkct (150 MW ) fra l t0 FrF B..etrLn!.9 regnskab lr9l,

11 t f t Telessstemet uttbssges bed hjelp af lasle.jerkable\ sam snoes amkring sp endin!) s nettet s j ordleclere. De.entral udviklint (Mw) Dec. k/v Vindkralt Udviklint i ploduktionen (Gv{h) heraf: Elsam- Dec. verker Vindkralt I I 't ? ; ? ',t8 28.',l t Eltorbrugetr udvlkllng (cwh) 1? ti ? S8 199? (-0,5 %) Udvekslingmed udlandet Sverige Norge Tyskland I alt Netto ksport 20.47',t 20.?61 (+4,1%) Eksport 996 GWh 6?9 GWh 1.93? GWh GWh (+1,9 %) (+1,4 %) 48 GWh GWh 60 GWh GWh GWh Firc blokke i molpose Elsam har besluttet at tage de fire eldre kulfyrede blokke ud af ddlt ( i molpose )fra den 1. juli Det drejer sig om Fynsv:erkets blok 3 (285 MW"r og 329 MJ/, varme), AalborgvEerket blok 1 (285 MW.r og 290 MJ/" vanne), Skerbekv.erkets blok 2 (269 MWer og 160 MJ/. valme) og Vestkra{t blok 2 (257 Mw.r og 290 MJ/. varme). Desuden er det besluttet, at StudstrupvErkets oliefyrede blok 2 (262 MWer) skal rives ned. De fem blokanleg blev taget i brug i pedoden ?4. Fejlstdtistik net 150 kv nettet 22fejL, 220 kv-nettet 1 fejl og 100 kv-nettet 0 Iej]. Ny stotion 400 kv station Fefflev blev til- <1,'tia+ na++ai.len I2 l ll n.ror tale om Eltra s fonte hoispendingsstation med integrcrct stati onskontrol, hvo indgar ljemkon trol, lokalbetiening i stationen, automatik samt overvagning og registre ng. Pa grund af Iejl blev en,l00 MW 400/150 kv-transfor mar +arct f!oaf I hr o.]an tq Tronsformer-test ELtra har nedsat en arbejdsgruppe, der med hj elp fra inden og udenlandske eksperler er ved at udarbeide en rapport om de store nettranslomeres "sundhedstil stand. Ud {ra rapporten skal der senere laves en handlingsplan lor vedligeholdelse af de vitale og meget kostbare komponentex 5oo km lyslederkobler I 1998 blev der etableret ca. 300 km lyslederkabler hovedparten i forbindelse med det ovemrdnede transmissionsnet. Det skete dels ved at udskifte eksistercnde jord- Leder med en leder der har indlagte optiske librc eller ved at sno et optisk Iiberkabel om de eksisterende jordlederc. LysLedemettet anvendes pdm:eft til overvagning og slyring af nettet. Oveffkydende kapacitet selges til interesserede netselskaber eller via Eltra 409 A/S til Powercom A/S. Elra Beretning o8 regn5kab 1998 It

12 Anrr DER ctk I.lltr Lr siaricr. sin!irhsomhod. Slor'l huimo.lc 1il EltIa s folste ol.ienteringsmodc fol. alitr)ler'. Det holdes i Bi11und. llllrt magasinet u.lkodlrncr lo st'l Alilor scminal pa Trinit\' \'ed I.fi\l(\icia handler om Irr(,jckl I rtrfil (ibning for bilnler ialo r lralcr). ltra Ellla s rcjrrc,scrrtu/daskab lnklct s)t farslt'1\\acle Det sker pat Munl.t ilio og enereininisielicl Lr(lscn bjerc HoLcl, V()la. { l(,r lx'k.ndtgorelse orn llllovcn (L(,v lsc), som l'olketjngct vo(11,)g LLdarbciclet ai lll,!'or. lllsam og intcgffrlt strtionskonlrol :il) r( s i i hnsl lo ir tidheere Eltra i f:ellessl{lrb. Fcl.slov s-vcl tor Aalborg. ehrr's repr. sentirnlskab holtlt't sil lolste Drode. Det skcr t)a luun l( l,icrg Hot I. \:eile Rcpr':esentantskabe \ a l g(! l! su']rlse og godkendc, bl.,r Roi nireshnier lor Svslcnr ans\rrct I (lcr ivsk fvnske omr i:r(ic, sorrl vir 9. lunt: \yt akt6r'no(lc t)a TriDilt Dcnnc gang ll]ecl hole(ltcrntrft: U(t! iklin l og implenenteling af PA\D,{ 13.luI: Eltra s tolste 1l)0 liv-sr:rrion med 2.1 algust: Best)r elsen besluilcr: :'r EhIa skal intensirere.ilbej(let md at abnc ''engrosmar-kecler" og etablcl.c ot iysk-ir-nsk pr.isomrid. lia 1. aprjl 1991r. -Etter oplor dri.g tua Eiprisu.h'41- get nulsiiller lillra sinr sa'rligo tafi$of pa folbindelscfn. lil Norge, Srelige og'\'sklan(1. Eltl'a s l)r'ugfuad holdcr sit lolstc 26 navcfitder: Eltl a s r epr'.!senlanlskab Eiorlltcndel bu(lget 0g noglc mindrc vcdttegtsl!ndl'inger pi sil ordin:ele ElLfn s labte ulgte b.stltt?l* f\,.-.sle rekke lia La.lstr': 1)nlktar'1da. '!h.dfei. IIolst.b,. bo(tttull,at LtLbtlt Bjcrrc. S/io,lttt. l)org,tr'srrr' -LJgjl lll lrorrnfscn lfolr?ordl, (;rtlt!d alt n.lr/ direktat Gearg:itltrl) ) I ba.,drl. s.sjrl, li.rslfr: li.nsal.dr Jens OtSi1t1t,t1!tt, t.bi.r1, (Lnek ror loll -liiclr.n. Ad!r.sr.tt arttklr'?t Kjetd LaB.n. Tliutst(tL Uttlntlnd Paul B S/ror. Arlrts.f 7 DttdLen al bes4tt.lst'r' Norrl l)ool s best]rclsc go.llicnckrl: at hlland-l'!n kan blilc lin ttet til NOrd l'ool som scllst:nn.iigt p somladc lla l. juli 1999 Nyt aklormodc pa Tlinitv.trerel sig om iuar kfcl 99'. t2 :lr.r i.:--hr:! o! relit int ilr5

13 Eltra - historisk set I/S Llrra ualh:engigt, srstem :rrsvirligt transrnissionsselskal) i J1'lland og pe l vn. Sclsl<abet blev stiltet den l.:. novcrnber 199?. som en konsr kvcns ai den danske ellov (T,o\, 486), som tradte i kratt den I janunr 1998 oe ELs elmarkedsdi r.l.h! c^m }i!r \'tll-ntr! i ntr t-. dene 1Ia den l9 i'ebrraf Etableingen ai Ellra var rcsulta tet al en proces. sorn slarkrdc korl efter, at FoLketinget j lorircl halde vedtaeet d n.)e ello\', som blanclt andet placerelic dcr!csl danske s!stemansvar hos Elsam. Lolen stillecle krav om cn rcgn skabs- og ledelsesm:.ssig adskil l lse rnellem srsiemansvar og sel skabets olrige akrivilclcf. Al clen lobenrle siruklurdcbat inden tor den jtsk l)nsk. elfor'sv ning ierngjk dcl dog klart, at det ikke var nok. Dcr lar en udbredt j0n'entning om, at dcr skulle ske en selskabsm.!ssig opsplitning mellem produklion og systcman svar/transrnissionsnct. Alt andet ville i det langc lob virke utlov:er digt. S0m en konsckvens heral besluttede Llsams bestl'relse i august at divjsioncrc firmaet i Elsan Produktion og Elsam Svstem med vjrkning lra den 1. ianuar 19!?. Det bl.v samtidi l b m.lrket. al. h.rnsigtcn med divi sioneringen var ai gennernlore en genujg adskillclsc i lobet af to I ftererct 1!'J6 blc\,.lcr gennem joft llele resullarlosc moder rnel l m Elsanr (krallvfrkcrne) og ILIOR (distribuiionen) om den lrernticlige jysk fynskc elstruktrr. -Ufter. endnu el f;cllcs bestylelses node kort :l!rr ilrl blev dc rcspehti ve lo etningsudvalg pnlagt at nn til enighed om ei honslrulitivt lor slag inden udgangcn ai januar 199?. ForretningsLrdvalgcne modtes den 2?. januar og sa shcte gennem br.uddet. T.dcn man skiites var' ' fellesmodelien' Lrnd.rshrevet. Ehtu's hou?. lrcntu- ligllt: r i Stutha.k bed LilLcb.eLt I modellens firc pllrrkrcr bler det fastsl:let, al Llsrm S)'stem skulle udskilles scnn scl\'sl:.ndigt sel skab. at selskabcl skullc cjes al de distlibutionsselskabcr, som ejede l<raltv.!rkernc, at sclskabcts over ste rnyndighc.l skullc v:.re et repr. sentanrskab u.be tet a1 distributionss.:lshabclrne, at de enkelte selskabcrs indflydelse skulle rette sjg rft.rr sronclse (le\,erede kwh). at b.sl.""rclsen skulle Yrtrlges i clc cnhclll] liraft v.lrksomr:idcr lor ar sikrc geogr-a fisk sirrc(lning. Og at 150 hv nettene kunnc ovcrl.rcs til det nle selskab i clcn lakt, d. selv onsl<ede det. I lobet at l'orilcl og sommercn blev l.!llesmoclcll.n, som fond satte orerlofclsc ai rniuiardv: rdier fr.a Elsam lil dci nye selskab, behandlel i kralrv:.rliclnes kompetente iorsamlingcr Dcn 1?. sep tember havde lllsam s bcstyrelse sagen til 1. behandling. Elsarn og ELF OR u(lpegedc dcrcfter med Lemmer lil cn ovcrgangsbestvrclse, som den 23. scptcmber konstitue- Iede sjg mcd borgmester Eieil UJ. Rasnussrn, Gcdvcd, som formand. I lobet al okiobcr bl.r,adskillel sen lo].elagt kraftv:.rkcincs rcpr.!sentantsliabcr til bindencle Tomdag den 1: no\(nbcr kunne Elsam s bestyrcls.r ](onslatcle, at kraf tv.erkerne ha\'.lc godliendt lor.slaget, og sammc cftendddag var 53 al dc i alr 64 distdbrtions selskaber som Lr.lgjorde ejerkred sen bae de seks kralh:r]'kcr, rcpr.!sentelet ved cl sllllcndc mocle i l leder icia. Hcr blc\' lor slag til veclt.!glc godkcndt, og l/s Llltr a var dcrmc.l en r.ealitet. Ved stiflolscn blc\' det understrcget, at selskab.:l i sit daglige virke sl<al lunger e ualh.rngigt og neu tralt i lol.holcl lil allc marhcdets I beg"vndelscn af d.cctnber fulgte -UU-Komnrissioncns endelige god kendelse al dcn rr-c danske ello\,'. og et par dagc lof jl godkendte milio- og energiminjslcr Svencl Auken Eltr a s vcdla'gt.r, hvorcfter han overdrog Elsam s svsteman svar og nerbcvilling li] Eltr.a. Eltra kunnc.lcrcfter stade sit arbeide lofsdag den 1 ianuar 1911U. t [i B.r.tn ]g oe resr:kab l99e t5

14 Regnskab Ellra's opgaver I/S Etta har til opgave at vere systemansvarlig tmnsmissionsselskab som beskrcvet i Elforsyningsloven.. I/S Eltra er ansvarlig lor den overodnede fo$yningssiklerhed i det jysk-fynske onlede (sysiemtjene-. I/S Eltm er ansvarlig ior sikringen af den miljrvenlige elprcduktion i Elta s omrade (prloriterct produkrlonl,. I/S Enra eje4 udbygger og driver 400 kv-netiet i Eltra s omrade Anv rdt rcgnskabspeksls Arsrcgnskabet for I/S Eltm er udarbejdet i henhold til Euorsyningsloven med tilharende bekendtgorclsex Urealisercde kulsenalring r pe ver dipapiru m.m akivercs i balancen og pavirker loni resultatopgorclsen ved Alshiminger og henlaggelser er forctaget i overensstemelse med Handelsministedets bekendtgorclse nr. 108 ai23. mafts I henlold til Lov om erfolslnine overf6rcs over- eller underskud, der kon stateres ved arets udeang, iil neste Ar. Omkostningeme er delt i tie funktionsomedex Der er for hvert omdde lastsat en tarif, se indtegter og udgil ter balancerede pa budeetiidspunktei: - Systemtjenester omfatier de omkostninger, Xltra som systemansvarlig virksomhed skal afholde iil opretholdelse af systemsikkerheden (Ellovens $ 9e stk. 1, n 1). Omkostningeme opkr ves som en omkostningeme ophev s som en tarif pa den p oriterede prcdukii on, der lordeles ligeligt pa alle el- N ttjenester omlatter omkostnineer til 400 kv-nettet og til taben i det sahlede 150/400 kv net. Omkostningeme opkreeves som en tadf pa alt forb g, prcduktion, import og eksport. Indi gter og udgifter er periodiseret, se de folger rcenskabserct. I regnskabet er inieme mellehvfrender mellem de lre lunktionsomdder Betaringer i form af naturalie leverancer af enerei er v rdisai til mar- Ptlser og tarif stlultur Taritreme lor henholdsvis systemtjenester, pliodterct produktion og netiienester blev fastlagl for 1998 i torbindelse med udarbejderse af budeetiet. Disse tarifrer blev justerct (dog ikke nettariffer) med virkning fta 1 juli 1998 for at tilstrebe et nulresultat lor de erk lte tunktioner. Tadtreme for henholdsvls prioriteret produktion og nettjenester er 3-tids opdelt. Systemtadtren er fastsat som larlrlrn lor,998 har ve,'e, ResulLlet Elira s samlede resultat lor 1998 viser et underskud pa 0,75 mio. kr. D t bestar al et undebkud vedrorcnde systemijenester pa 15,5 mio. kr., et udenkud vediorende p odteret produktion pa 27,4 hio. kr oe et over skud vedrorcnde n tijenesier pa 42,2 mio. kr Resultateme for 1998 overfsrcs til 1999 og indregnes i ta treme for I forhold til budgettet for 1998 blev rcsultatet for systemijenesier et underskud pa 16 mio. kr, hvilket skyldes ogede omkostninger i forblndelse med otrentlige lorprielieelser og stohe omkostningo til brendselsbercdskabsla$e og rcsenekapacitei. Resultatei f or pdodieret produktion blev et udenkud pe 27 mio. kr., hvilket ogsa var forveniet pa baggrund ai pris.end ngqn pa 3 orclkwh den 1. iuli A$aeen til de andrcde pdser midt pa er t var en senkning af indkobspds n for pfiorlteret produkiion samt flytning af F&Uon*osininger pa 25 mio. h. til Nettjenester havde i 1998 et overskud pa 42 mio. kr, bvilket var noget store end foftentet. A$aeen heriil var pdm rt, at nettabene blev 46,8 mio. kr mod budgetteret 82 mio. kr - Plioriteret pmduktior omfaiter de ornlostninger Enra som sysieman svarlig virksomhed skal afholde for at sikrc den pdodi rede prcduktion (Elovens S 9e stk. 1, nr 3). l4 ELtra BerehinS 08 regnskdb I 998

15 Resultatopgorelse 0 l.ol -I l.t 2. I 998 Bel6b I L00o k INDT/EGTER S.lg af syslemt enester $lg af pdoiteret produktion Salg af netrjenester salg lil Elt a 409 A/S Uvriqe indteqter INDT,/EGTER I ALT OM KOSTN I1{GER Omko6tninger ved.. energiproduktion Betaling for prioriteret produkton Nettab Udglatning ai pioflteret produktion ReSulering af priorteret produkton Ti skud til biomasseanvendelse Driftsomkostning.t Drift og vedliseholdelse af net Administraton Tilsyn. kontinsenter ob tilslud f8u i miljsvenli8 elprodulton l/s Eltra's fo6knins og ldvikling Anlagsornkostnlnger Brandse sberedska bs apre Iilskud til b' ning af miijavenlig dnleg 50 lvlednrnssanl e8 Betaling for reseruekapacilet AfskrilTinger 08 henlee88elser F i n a n s i e fi n g so m kostn I n g er F nansrer nssrnoraesrer Frnansieingsudgifter Fonentning af indskudslapihl OMKOSTNI GER I ALI Regnsk.b t M rt ! t /60 25.t / a4.ol6 5.3t OOO t04.i a6 461_l /l I ltt.46l Resultat, underdakning ov rfsrtil Xo,,,m.ntuEr frt rat rftalopgaretsen Resultatopgorclsens indtegter e. opdelt i Eltra's tr fonetningsomrader s mt salg til datterselskabet Eltra 409 A/S og s!'rige indtegter, der udelukkende b$iar al indiegter for handtedng al Stadtverke Flensburg. Betoling fot prcrrctet I 1998 hd Eltra kobt og viderc{ord lt CWh p o teret prcdukiion, hvilket svarer til40,0 % af det totale fo$rug. Den prio - tercde prcdul<iior todeler sig satedes: Decentral, Dlsam?55 GWh Decent.al, pdv GWh Vind, pdvate GWh Central. Randeis 205 cwh I alt GWh Betalingen for den pdoriterede ploduktion in-kl. nettarifier vd 2.511mio. kt., hvilket svarer til en gennerdsnitspris pe 3l or l kw}i Udalotnina oa rcauletino al pri4ntereiprddut-uon' Den prioriter de elproduktion - iser vindmolleproduktionen er meg t ufor- udsigelig. Det er dedor nodvendigt at have ekstra anl-g k61 nde for at op- Iange variaiioneme i prc- Eltra udarbejder den bindedde prognose for prionteret produktion pe et ddspunkt, hvor der ikke foreligge! brugbare vejmeldinger Prognosen kan derfor vere vesentligt forskellig fta den faktiske produl<tion i driftsai blikket. Som balanceansverlig for den prioritercde produl<tion skal Eltra udligne forskellen. Hvis den bindende prognose er hojele end den faktiske pmduktion, kober Ertra regulerkraf t, mens der selges rcgulerkrafi, nar prcgnos n er laver. I 1998 blev de variable omkostninger til udgratning pe 25,1 mio. kr for 626 GWh. Dendover er der i 1998 konsiateret en netto-opreeulering pe 265 cwh svarende til n omkostding pe 34 mio. kr, hvilk t isoler t set giver et overskud pe u mio. h pa den pnonterede prcduktion. A$agen e! at Elira kober elektriciteten som regul rkraft og seleer den vider til en hoj re pris som prioriterct prcduktion. Valetagelso af balanc ansvaret lor den pioriterede pg dultion hd giv t foleende udgifter til rcgulerhaft i 1998: negtlcntug o, pt ottu,elc,,?,ftrtdo' i,99t t lan. Feb. ^,1ar Apf. f,,lai Jun. l!1. Au8. Sep. Okl. No!. Dec. I Bindende udme ding I K6bt flo teret produkon Regulering af NhfiEret prcdukion i 1998 OmfaDgei al op- og nedrcgutednger ses i figuren til ven str, som forskellen mellem kob af p oliteret pmduktion og ded bindende udmeldine. ELt6 Beretn8 os resnskab 1998 t5

16 Funktionsopdelt resultatopgerelse 0t.01-5r.r2.t998 Belob i kr. Regnskab 1998 Nettjenester Systemtjenester INDIEGIER Salg af slstemtienener salg af prioriteret produhion 2-7n n.603 Sdlg dt nettienester Salg til Ehra 409 A/S 4.O44 4.O44 OvriFe ndtaqter INDI,'EGIER I ALT r.tt2.t n.6A OMKOSTl{INGER Omkostninger vedr. eneigiproduktion Betalifg for pioriterci produktion 2.51LOt5 2.5]].0t5 Netiab 46.1e{) 46.16{) UdglatninS af prioriteret prcduklion Regulering af piodteret produktion Tilskud til biomasseanvendelse D.iftsomkostninget Dift og vedllgehodese af net Administration Tilsyn, lont ngenter og tilsbd F8U i miljovenli8 e produktion l/s Eltra's forskning og udvikling Anli-tsomkostninget 'iilskud Brends lsberedskabslagre til bygnine al miliovenlig anleg I 50 kvledningsanlag BeialinS lor rcservekapacitet Aiskivninger 08 henleggelser FinansierinSsomkostnlngrr Finansieringsindiegter, netto Forrcntning af indskudskapital s r l4_ OOO r t t t s8 OMI(OS I GERIALT 5.5rt.r6t o5.o Resultat oue rrt til ' -r t77 Fordellng df rese,.ekopacftet og adninistrafron For at opretholde en sikler og pelidelig effoblding er det nodvendigt at have en vis reswekapacitet til radighed. Eltra har dedor i 1998 trutret aftale om at ft sti et 600 MW t.edighed pa n mere aftalte v kar. Denne effeh kan ogse bruges i tilfalde af, at den decentrale produktion bliver mindrc end nadvendigt. Samtidig er der tntret aftale om, at anleggene kan nedreguteres, hvis den prioriterede pmdultion bliver stare end forventet- Reservekapaciteten o til nltte for alle te fdltionsorndder, oe omlrostningerne r derfor skonsmaessigt fordett ned 50 % t pno - terct prcduktion 25 % til henholdsvis sysiem- og net- Eltra s administrationsomkostninger onlatter samtlige omkostni4er til administratiod af VS Eltra med undtagelse ai den de], der indger under dlift og vedligeholderse aj net. Omkostningeme til administration laldi med 10 mio. kr. i forhold iil budgett t, hvilket prim rt kan forklares med fatdende onl<ostninger til drilt oe vedligeholdelse af bygninge4 laver pesonalelominger og lavere omlostning r til inf ormationsvirksonhed. armkostningsford. try l,99a I pro.edt I Drftsomk. I AnleSsomk. I Eneqomk. Fguen v!*r de fogkellig omkonringsrteb fordelins pa de tre frnkionsomdd r t6 Ellra BereliinS og Enskab 1998

17 Noter til den lunktionsopdefte rcsultotopgsrelse S.lg 6t aystcr i n.3t t Som sysrehansva ig itrksomhed er Eltra ansvarlig for at opretholde forsyningssikkerheden pe overordnet niveau i det jysk fynske omrade. Det indebercr, ai Eltra skall. opretholde den tekniske kvalitet og balanc i el-. sikre den nadvendice eloverfaringsk pacitet. opretholde en tilstrekkeligres Ive og mindstekapacitet samt de fomodn brendselsbercdskabslagre. Derudover indeholder w- stemtjen sier omkostningcr tii bladdt andet forskning og 'rdvikling, tilslm, konringenter og tilskud mm. Omkostningeme til ovenstaend opgave. skal deles. lig ligt mellem alle ellor brugere og opkrsves som en ensartet plis pa omla- Indtegtcme bl!' i alt pa 193,3 mio. kr svarcnde til 10 mio. kr merc end budgetteret. Hemf skyldes 8,5 rnio. kr. tadtrorhojelsen pa 0,r orclkwh den r. juli Omkostningeme blev i alt pe mio. kr, mens der var budgetteret med 183,5 nio. kx De v sen igste Arsagcr til de storre omkostninger var ogcde udgiftei til reservekapacileisbetaling og bctaling ril brendselsbercdskabslagr. Det skal endvidere bcn.- kes, at omkostningem til F&U miljovenlig elproduktion blev flyttet til systemrlenesrcr som en konse kvens af bekendtgorclsen til ElfoNyningslovcn. De var lidlieere budgetteret under pdoriteret pio- den del at den nrlovenlige elproduklion, som ikke kan atsettes pa markedsvilkar Den prioritercde elproduk. elproduktion fta decenl.rale kraftva.m varker og fta etproduktionsan- ]eg. d I anvender lomye lige breddsler eller vedvar nde energi, som ikke ka alsattes pe markedsv'lkar. elproduktion iia centrale kmltvarmeverker i dei omtang, elektdciteten ikke kan alsettes til et belob, der d*kker de nodvendrae omkosrningcr ved den pegeldend elproduktion. I 1998 var etpnduktionen I.a Randersverket pforiteret. HAndtering al den prio terede produktion Den prioriterede Fodukaion er serd les svingende over tld. Hvis den.kdlle fordeles pa slutkunder i samme iakt, som den proclucer s, vi]le deme pmgnose-u!ikk rhed af skere bade distdbutionsselskaber og slutk'rnder fra at handle etrekiivt i elmarkedet. I samarbejde med distribution og k.aftverker har Eltra dedor udviklet en moder t hindtering af don priodi rede produktion. Modellen indebpr r, at Eltra opkober h le den prio terede prcduktion i Eltm s omedc og selger den tilbage trl d$tnbu tionselskaberne i en fast mengde og profil. Med tre manedels varsel udrnelder Eltra en bindende prcgnose1 der angrvet hvor meget prioriterct produktion hveft enkelt distributionss Iskab vil modiagc - time for time i en given mened. Dette giv r distabution oe slutkunder mulighed lor a1 planlegae og foretag de.es ovdge indkob pe elmlrke- Til gengeld petager Ertra sig en bet)'delig opgai til op- og nedregurering af prio.iteret produktion. Den bind nde prognose lordeles mellem distributions, og nelselskaber p6 baeerund ai disse selskaben cgne fonentninger til. hvor stort ellorbruget vil vere i deres fo6]'ningsomride. Udm ldine n sikrer at den pdodierede produktion lordeles Iigeligt m Il m all ellorbrugere i det jysk fynske omad. nltra udmelde. ogsa en pr(xentsats for den samlede priodterede produktions andel af det samled forbrug. Salg af prioriteret produktion i 1998 De udmeldte procentsaiser er fo$kelige Ira rnlned til mdned, da mengden af enogi variere. k.af tigt over,ret. I 1998 solgre euorsvnineen i Jylland-Fvn i alt 8.180,5 CWh priorite rct produktion, svarend iil ca. 40 % al det samlede lorbrug. G mcmsitlise sqlgsia trcr i 1908 Eltm seleer den prioritere de pmduktion til distribuiionsselskabeme til en pris. der d;ekl<er alle omkosthing ne ved handkringen. I prisen indgar oesa omkostnidg r, der ikke ve&orer energikob, blandt andet udgifler til udglatnrns. opeller nedreeulenng og mer udeitt I til biohasse pa c ntrale kraf tvarmeai ag. Ai den genncmsnil.lige salgspris pe 34 orelkwh andrager disse omkosinin ger 3 ere^wh, mens de rcsterende 3r srelkwh ved- Ar ts resultal ior d n prio rlte. d produktion udviser en underdekning pl 27,4 m'o. kr. som ovcrfor s til Der ovedorcs 15,5 mio. kr. som underdekning til solg af p.iotiterct produk lon Elf o6jmingsvirksomhederne har til opgave at sikre n*,".4", or.r**o 'r"u 7

18 SalS at priorit ret produldon i 1990 GWh lan. Feb. Lfai ApL Maj Jun. lul. Aug sep. Okt Nov Dec lak Forbrug 1.852,51.646, ,6 l.6ll, ,01.590, ,4 l.67l,s 1.761,91.888,31.928, ,0 Proc nrsab 55,8% 50,7% 44J% 16,7% 35,2% 29,4 25,9% 27;7% 32,9ak 37,5 46,1% 52,5oh 40,3% pbdukion LO33,7 A34J ,2 51J,9 467,7 358;7 440,3 549,9 660:/ 470, ,2 a.ta0,5 Salt af n.tlt.n6lt I/S Ettra ejer og ddver 400 kv-nettet og udlandslor bindelseme samt disponerer over 150 kv-nettet- Omkostningeme ved diss aktiviteter opkreves:. som en betaling fra alle af 400 kv-nettet (netiarif). som en betaling for ben]ltelse af udlandsf orbindelserne. Denne e! dog bortfaldet pr 1. olrtober 1998 eft r peleg fra Elpdsudvalget. som en lobende betalinc for driften af transitudvekslinger o som en lobende betating af nettab, hvor betalingen Iwer s in natura (b r g- Ta ieringen al nettet byg ger pe samme p ncip, som bruges i det ovrige Norden. Principp t indebaet at a]le bngerc betaler en adgangsbillet til nettet, hvorefter de ftit kan tra6 po(ele elekricitet ind n for omeder Nettantren betales saledes af p.odul<tion og forbrug samt af impolt og eksport. Nettditren beiales ikke af udvekslinger, der finder sted i henlold til de transitaftal x, hvor der er betalt et engangsbelab lor brug al nettei. Af den samtede udveksling pa GWh i transmissionsnettet i 1998 skal der saledes kun betales netta f af de 4?.000 Gwh. I fo$old tit budgettet er tarif eringsgrundlaget f aldet n1ed Gw}l, hvilket ved en lealiseret eennemsnitsta f pa 0,56 orclkwh medfsrte en mindre indtjenidg pa 26 mio. kl Faldet blev delvis opvejet af, at indtegterne for brug af udlandsf orbindelsme var b1mio. kr. eller 16 mio. kr mere end budgetterct. Stigniluen skyldes p maft et me$alg af faste kanaler til uallandslorbindelseme. Ved siden af satget af nettjenesler er der solgt ydels r lor 4 mio. kr til Elba 409 A/S, som varctaeer Ertla s Eideodnede aktivi Samlet f aldt indtegteme med 12 mio- kr., hvilket mer end opvejes ai et fald pa 54 mio. la. i odkctningeme. De vesedtligste Arsager heltit var at omkostningen til d kningen af neitab faldi med 35 mio. kr. som falg al fejlskon, og at tilskuddet til 150 kv-ledningsanleg faldt med 16 mio. h. som folge af anlegslorsinkels r. Arets resuttat for netfunktionen viser en overd6ekning pe 42 mio. kr., hvilk t represenierer 0,1 arelkwh af nettaritren i Resultatet overforcs til t t8 Ehra Beretn8 og ESnskab 1998

19 Balance pr.5t L000 kr AKIIVER ReniSheder vedrorende kn n.l tielle.ola$ahiver Anleg til koslpris Akkumulerede atskrivninger N.drlr.v.l vardi at idrilgatt anlas l8 isvarend anl.egsarbejdef Materielle.nlagsaklivel Etra 409 A/S Fin.n3lalle.nlegsaktiver Anle$.ktiv r Oblgationer TiSodehavender Lkvdef omsetning3.ktiver Regnskab r998 Underdekning vedr tkstnessisetiltodchavender 751 Abn ngst OOO tllxx) 300.OOO /44-2.OA.A43 r t57.60!t 22 t t00 t r, t t79aa t3l t54.7ra 2.8J5 AKflVER I ALI ast ltl PASStVEt Inleressentskabskapital ReseNer, Eltra 4O9 A/S Egenhpital carantier Kulsregu r ng obligaiioner Akkumu erede henlegse ser tll kommende anleg Trans tafta en med Statkr.ft Henleggels r celd i.lt PASSIVER I ALT I4.607 t.t2a '13 19.T55.tl t I t t 7l 555.{t2 ^6,ot odso,'a Antal ansatte pr 3l omregnetil luldddsstillinger er 212. llotbt dt fun.n lt'laterielle anlagsoktnet ag deres finoneering Eltra s alskrivninger og henl;egeerser foreiages i henholcl til Handelsministeriets bekendtgorelse nr 10u af 23. ma s 19??. Bek ndtgorelsen mulieeor en haj gmd al selvfinansiering, da det r tilladi at hcnl.egge op til?5 % af anskaff clsesprisen. Henlaggelsespedoden stafi er lem A! fsr og slutter to Ar eftcr idrillss ttelsesar t. For 1998 kan finansieringen al disse opeores saledes: Anle$verdi, kostpris % Igangverende anl.egsarbeider a/a Kostpris for mat. anlfgsaktiver t0 100 '1, Akkumulerede af skdvninger HenlFggelss til anleg Selvfinansiering R st (ikke finanisere. lia A+E) t72 18r_?38 92% a% lr.l&"r.l.k h ElEa {r9 A/S Den del af Eltn s aktiviteter, der i henhold til Ellovens! 9c, er i 1998 overlort til datt rselskabet Eltla a09 A/S. Selskabet er 100 % ejet ai Elta. Datters lskabet er optaget i balancen eftcr den indre verdis metode. Opskivning al vardien af datterselskab t, svarend t ereb overskud. posteres direkte pa baianc n. Opsk vningen ai kunvedien pa :rktierne i Eltra 409 A/S betragtes i Ellovens foniand som fri eeenkapital. Egankdpttdl Intercsscnterne har ved stiftelsen af Eltla indskudt i alt 1B,B mio. kl Derudovd er der oparbejdet ei ovc$kud j datierselskab t pa 1,1 mio. kr Eva n,! a tlor pl i gzi ge I s e r Der foreligger konirakuige lorpligtelser I forbindels med I/S Eltra s virke, herundd om Trahsitalial n med Statkrafl og om overdugelseh af lvslederrcttigheder til Eltra 409 A/Slhde'sk {br Frcdericia, den 15. marts 1999 /4r/'1,4y'/'*-- Itjgil \\1 Rasmussen n vlstontpategning Vi har revideret ersregnskabet lor 1998 for I/S Eltla. Revisioncn er udlort i over nssienmelse hed almindcligt ancrkendte revislonspdncipper og har omfatt i de rcvisionshandlinger. som vi har ahset Jor nodvendige. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Kottktt slon Dct er vor opfattelse, at ersreghskabet er aflagt i overensslemrnelse med lovgivningens og r dtagternes krav til rcgnskabsaflaggelsen. og at det giver e1 retvisende billede af intercssentskabets aldiver og passiver, okonomiskc slil- Frcdericia, den 15- marts 1999 Deloitte & Touche Statsautodseret Revisionsakiieselskab /^JX,) A{ / / / Jargen Mever \St'n$n.riserc1 rerisof og* g.-"''---.r- Finn Schlcbaum E trd Be eh n8 ob e8nskab 1998 t9

20 Eltra EodvejeD 1-r1. DK-?000 Fi dericia. E-ruil: Intemetr wrrlv.eltla.dk Sats og layoul Eltra s inlomationsafdeling. Repro og trykr Kerteminde Tryk Beretningen er tr.jkt med vegetabilske farver pa svanemerket papir. ISBN 8?-90?0?-08-? Apdl 1999 Besog Htra's hiemmeside: Sidsb nrt on etmafiedet og det jysk-lynske elsys m - dogrig onoterlng.

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere