Distributionsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributionsselskaber"

Transkript

1

2 Brut! rid Ifolge Eltra s vedtegter skal bestyrels n opreite e1 brugerdd for ai sikre en lsbende dialog med relevante aktorer i elsystemet. Eltra's bestfelse godkendte ded 18- rerts Retningslinier for Eltra s brugenad. Prciessor Jorycn Gronn gard Chistensen, Arhus Univ $itet, iog imod beslyrcis ns opfodring iil at vere formand for radet, som har yderligere 16 medlemmer: IDdstitlet af Danmarks Vindmolle- Iorening: Musemsinspektor Jens Nielsen, Nibe Organisationssekr ter Asbjarn Bje.rc, Ry Indstillei af Dansk Induslri: Adm. direktsr Chr. Pedersen, Energichel Niels O. Gram, Indstill t af Danske Kraltvame- Dirckror Edk Norregaard Indstillet ai Danske Fjemvame Advokat Uffe Bro, Lemvig Indstillet af eldistdbuiions Adm. diekto. Annette Timer mam Jensen, ELFOR Adm. dtrektor N.J. Raw Sorensen, Arhus kornrnunale Indstillei ai Etsam-vFrk rne: lngenior Leif Henriksen, Adm. dircktar Erik Folkersen, Indstillet ar Forbngerradet: Dyrlege Niels-Olc Bjerregaard, Fru Rut Jorgensen, Hadsund Indstill t af tlandv rksradet: Smeden]ester Jens Bach, Energipolitisk medarbejder Hemik Lilja, Kobenhavn Indstillet ai Landbrugsridet: Direktor Ole Linnet Juul, Konsulent Jens Astrup Madsen, Distributionsselskaber Bestyrelsc Borgmester Ejgil W Rasmussen, Gedved (formand) Bogtrykker Erling Bjell.e, Skarb k (nestformand) Overlerer Kjeld Larsen, Radmand Poul B. Skou, Arrrus Konsulent Jens Ove Simonsen, Jebjerg Direktor Tage Thomsen, Holstebrc Direktor Poul Nielsen, Odense Dineldion Adm. dircktor Georg Stlrbro L deryruppe Adm. direktor Georg Styrbro Teknisk direktor Torben Margaard Undedircktor Paul-Frcderik Bach Okonomichef Jorgen Munk Hansen Ddftschef Carl Hilger Informationschef Per Andelsen Pelsonalechel Inge wonsyld Revision Deloitte & Touche, Kolding. Statsauloriseret revisionsaktieselskab l driftsar l januar til 31. clecember 1998? Ref erater f ra bestyrelsens, representantskabets og bruger- rr ddels moder kan leses pa Eltra s hjemwww.eltra.dk

3 lylland-fyn pi vej ind i det nordiske elmarked I/S nllra blcv stjltct dcn 13. no Y('mbor 190?. Milio- og eneryimi nistcl Svcnd Auken godkendte umiddclbalt IoI jul Eltr-a s vedta.gtcl' og udstcdte de nodvendige bc\,illingcl: sarlcdcs a1. Eltra fr.a den. januar 1998 kunne overlage Elsam s akriycr og opga\.er \.ed r'.rrondc s] stcmanstar_ og trans- Aktivitetelne i Eltra s for-ste drif[sar var prpget a{ udviklingsnfbejde og premiercr: Foffte '(.f f a.sentantskabsmode, f orste bcst,vl elscs\,alg. I6rste brugeiiad, folstc al<tolmocle os\,: Her.til kom at Elt!a i vid udstlr kning selv skulle konhretisere de Opgaverl som i henhold til lll1or.en er p!- lagt de s-vstemansvar-lige transmissionsselskaber, S.crlig mange krffter blev i ercts lob blugt pn at udforme admjni stlative letningslinier og udvikle/ il1stallere det tekniske apparaturl cler el. nodvendigt lor at fa det n:c i\-sk-1_\nskelmarked til at lungerc. Der lincles elmarkeder andre steder. i rer'(len, men ingen der som dei danske, skal tage hojde for en stor pl.ioriteret ploduktion og sikre, at meru(lgifterne fordeles ligeligt mellem alle el f orbf ugcrc. Den 1. ianuar'1909 var ca. 80 procent af de teknisl{e svstemel og ca. 90 procent ai llr$ystemelne ''ar 2000-paraie, dc].iblandt kontr-olrummets vigtige ITDOS-vFrktoj (Eltl.a s DIifts-. Ovenegningsog Str.ringssvstem)- llltra l'rar planlagt. at salntlige tekniske og administrative s]stcmcr skal rprc i oden senesl dcn l scptcmbcr 199!:1. Ehm s bcstr-rrlsc har dcs uden besluttet. at dcr skal etableres et s.erligt beredskab pa arets sidst dac. sa igt pfisornrade Ilel var allsii n{)k al storc ucllof dringer, mcn hist{)risl( sct vaf clcn mest skels*'llcndc bcgivcnhcd dog nok. at Nord P00l s bcsivldsc kort for iul godkcn(llc, at ]lltfa fra juli 199t1 blivel knvttct til den nordiskc dbors som ct sclvstan digl anmcklclscsomf:tdc. Dct skcr samtidig mcd. at Eltla malc- os regneteknisk er i stlrnd lil al hlndtere et dbent elmalko(l lol alle dislributionssclskab0f o l nogle fa store induslrivirksomhoder, der har et lorbrug pli ovcr 100 GWh. Eltra regner med IIa al..sskiftet 1999/200{l at \'.ere tcknisk parat til n.este t n. som vcnt('s at omfaite et antal stofc slulklrn(lcr BehoY for slort elmotked Med rilknytningen til No(lP{)ol bliver Jylland-Fyn (lc Iacio cn (lcl af det nordiske elmalk.'d - cn situalion, som jysk-lynsk cllo lsyning haf onsket i mangc a l En si.ian rilknyhing har i {rvrigl visl sig at vsrrc cn na(lvcnclig lorudsrclning lor dcn danskc markedsudvikling. J),llrnd-Iyn cr ncmlig Ior lillc til rl udgofo ol sel\.s1.endigt elmarkc(]. Don storc ma-'ngdc pi.iol.itcrmc produktion, som forlods cr garantorct afsattning til en fast pr.is. indger ikke i "Ar 2ooo" under lup Som systemansvarligt selskab har Eltla ansvarct for at Opreth0lde en efrektil' og sikker elforsyning pii ovelor'(lnel niveau. Dcrlor folcr selskabet et sarrligt ansvar lor alsille, at eventuelle tekniske pro blemer i forbinclelse med drtusindesliftet ( 3r 2000-prublemet ) blivel indkredset og elimineret Det gielder ikke blot Eltra s egne anlieg. men ogsa dem der tilhorer viesentlige aktorcr p6 det j]sk lynske marked. Eltra har nedsat sin egen ekspeftgruppe til at tage sig af sporgsmalet. Den arbejder t6et sammen rned lignende eks peftgrupper hos cle ovrige system ansvarljge netselskaber i Norgc. Svelige og Tvskland. Elha er ogsa Iepr'tlsenterel i I)UFs kontaklud valg vedrorcnde er I t:ll1a s.entlal? konkalllrnl saml.s trddene i d.el jusk-lunske elsusteln. Etra Berct.LnS og cgnskab 1998,

4 markedet. og hele den kommerciclle produktion kommer fra Elsam-vErkem, som reelt optre der som 6n producent. Det giver ikkc grundlag lor et elmarked. Der er derjor behov for at bringe konkurrence ind i omredet udcfra. Dertil kommer, at den fremtidige danske satsning pa storc havmol leparker i pe oder vil skabe over ploduktion, som kun adgang til ct meget stoft markcdsomdde vil HoYmoller og elneltet Miljo- og energiministeien palag, d i marls Eltra og Elsam i f.elles skab at bygge to molleparker pe hver ca. 150 MW i Nordsaen (Homs Re\,, vest lor Esbjerg) og Kaltcgat (syd for L ss). En ministedel arbejdsgmppe har siden 1997 vurderet den langsigtecle. danske nctstruktur I en af sluttendc rapport konstaterer rrbcjdsgruppen, at gennemf orelsen af rcgedngens energiplan (Encrgi 21), der satser pe massiv udbygning med havmoll parker, stiller kmv om oget udb] ning af hojspendingsnettet, inkl. forbindclserne til nabo-omradelne. Netudbvgningen svarer til den, dcr vil vare nodvendig. hvis der i stcdet gennemfores en mere konventionel energilosning kombine- Elektrod.e i kdiksoluensrctter repareres (JeDwtrowstotionen rct med aktiv deltagelse i et abent europeisk elmarked. Eltra konstatercr med tiurcdshed, at dette behov sles fast bade i bem,erkning me til Finanslovcn og i aftalen om elrelormen i marts Eltra setter lid til, at denne politiske konstatering betyder, at der snarl vil kunne s ettes gang i udbygningen af det overcrdncde hoj spendingsnet. Det gelder ikke mindst de trc vigtige 400 kv-ledningsprojekt r, som haf veret under forbcrcdelse i Jvlland-Fyn siden begyndelsen af 90'erne (Esbjerg-Vejen, Kasso Vejen og Aalborg-Arhus). Behovet for dem har i 1998 blandt andet vist sig ved hyppige 'flaskehalsprcblemer' i neitet, som f.ekshar giort det vanskeligt at udn,.tte importkapacitcten fuldt ud pa Konii-Skan-Iorbind lsen tii Sverige. Eltra haber ogse, at der meget snat vil kunne etablercs en fast ellorbindelse mellem Ost og Vestdanmark. Eltro som ploner Den jysk lmske elforsjmings beslutning i 199? om at ovedore transmrssionsnet og svstemansvar til et uafhengigt, svstemansvarligt transmissionsselskab, placerede Eltla i en pionerrolle, som selskabet soger at leve op til. Det Vestet Hassins). kan ofte vare problematisk at ga lomn i en udvikling, men alt tyder heldigvis pa, at Eltra holder den rigtieie kum. I Eu-Kommissionen arbejdes der nu for at fa skabt en klar adskil, lelse mellem distribution, produktion og TSO elne (l}ansmission System Operators) samme model som a]]ercd r blevet indfort i JyUand-F).n. EU opmerksom N kobeldftaler Da Elsam blev delt i to selskaber overtog Eltra allc netanleg, herunder ogsa jevnslromsf orbindelseme til Norge og Svcrige. EU- Kommissionen er opmarksom pa eksrsterende monopolaf taler, som udelukker tredjepaft i at udnvtte Skagerrakf orbindelsen mellem Jylland og Noryc. Eltra 6nsker, at jevnstromsforbindelseme, i det omiang det er mulit{t, stilles til ddighed for markedet- Statkraft og Eltra har aftalt, at forhandlingeme om den lortsatte handtering af de eksistercnde aftaler om transit fra Norge ti1 Trskland skal v:erc alsluttet senest den 1. juli r999. Mo*ed under udvikling Den nye danske elrelom ventes vedtaget i ]obet af Der manglede endnu ved enskiftel klarhed om en rekke vigtige punkter vedrarcnde produktionens og distdbutionens lorhold. For Eltra s vedkommende er det et stort onske, at loven giver klar melding om markedsebningen for de forskellige kategorier af aktorer. Eltm haber, at den nye lov dels vil stimulere udviklingen af et felles, dframisk nordisk elmarked og dels vil muliggorc dansk adgang til et stoft felles europeisk elmarked. Reformudkastet legger op til, at der etableres et serligt marked Ior vedvarcnde energi. Dette kan varc et vigtigt skridt pe vej mod at udvikle et seerligt'gront" curo paisk marked, saledes at den konkurrence, der er indfort lor de konventionelle kraf tverker, ogse kommer til at omlatte de stadig llere vedvarende energianleg. 4 E lra Beretn8 08 res,rskdb 1998

5 Den p rioriterede p rcd u ktion Som s),stemansvarligt selskab er ELtra foryligtet til at altaeie hele den pioriterede pmduktion lra miljovenlige energianlag og for dele produktionen og udeiltelne ligeligt pe samtlige ellorbrugere. P oriteret produktion udgiorde i fjo l0 procent af det ivsk-f\.nske elforbrug. For at give aktorcme mulighed for at handle pa martredet giver Eltra med tre maneders va$el en last prognose pi den mengde prioriteret produktion, de enkelte aktoler er forpligtede til at aftage over '1,!n-t -r.iv-n /lrr n!i-r +ar d ftsdognet laver Eltra en prognose baseret pe de aktuelle meteorologiske lorhold. Forskellen mcllem dcl regislrcrcdc lorbrug og udmcldingcn trc mancdcr tidllgcrc kobes/s:elges pa markedet Mdnge p6lag ldefrd Nctop udgillen til priodleret produktion udgor langt dcn storstc del af Elira s budget. I henhold til den g:eldende ellov skal Eltra linansierc dcn qnskede udbygning med miljovenlig energi, badc nar dei g:eklcr lolsl<ning/udvilding og egentlige anl:egsprojehter Aktucll drejer det sig om de to planlagtc havmolleparl<er. b)'gning af bio massehedler og biomasseombyg ning pa de centrale kraftverker opgaver der lober op i ca. trc tnilliarder kx inden lor de n:estc fem seks ar. I det udkast til elrcfom. der lore le ved emskiftet, er det beskrevet, at udgilterne til de n:evnte an duktionsseishabeme Hvis det sker. vil disse opgaver ikke i frem tiden belaste svstemansvaret Udlondstorif pa nul ElpisudvaLget godkendte i for aret Eltra s fonte pr-isanmeldelse (taifi er) f or s]'stemtienestef, net tet og PSO (otrenuige forpligtel ser). Man \ille imidleftid ikke r..pntprp an cfrlro rarif -4 r,d landslorbindelseme, som Eltra forslog som en mod\'.ret til sven- Skan, t"\rskemes eksporthemmende netkilometeralgift og den nor- EJtersltn pa bppen af tlttistorrentil, Konti Sl&n 2, Vester Hassi.ng. ske lul<ning al Skagcnaklorbindelsen for almindclig handel. Elprisudvalget lastholdl, al ud landslorbindelscrne skal indga i dcn almindclige transmissionsaf - gifl. Eltra nulsiillede derfor lari{- Ieme pe alle udlandsiorbindelser fra den 1. oktober Netodgong lor alle elselskober Eltra er stiftet ai de distdbutions selskaber, som oprindcligt cjcde de seks jysk fvnske kralll'erks selskaber og dermed helc dct overordnede jysk lynske hoj sp:ending-snet. Disse selskaber aftog hele omredets elbehov fra Elsam v.erkeme og fodelte det 1il.lprp( pofp f.rhr,'ofr^ ^oi.ll^r videresolgte det til distdbutions selskaber, som ikke var medejerc Del-for var det naturligt 1or ELtra!+ otlp na+^n nrssa catst r}]ar uanset stolrelse netadgang lra starten, saledes at ingen euorbru o-ra rl ll- '!r'- 1i-n1lrt tll -lpna at kobe el hos den tidligere monopol-prcducent. Elprisudvalget har senere meddelt, at Eltra pa den mede disk minerede en halv snes smn dist butionsselskaber uden lor ejerkredsen. Eltra har derefter besluttet at Abne lor samuige distrlbutionsselskaber De na'ste to fdser i Abningen I00 Gwh-grarnsen tastholdes indtil videre over lor alle andre ak- Ellra koncenlrcrer imens sine kr;ciicr om dc naslc to trin pa vej mod markcdsabningcn: Dcn 1. juli 1999 lar a1lc engrcskunder (distribulionsselskabeinc og slulkunder ovcr 100 GWh) adgang 1il a1 handlc pa clbolscn (Nod Pool), og i begj'ndelsen af ar 2000 kan,:i sto e antal sluurunder le mar kedsadgang. Eltra har henstillet, at de kon celnl<under, der beshrives i EUs Eltra Beretning og regnskab

6 elmafliedsdirekti! og som ifolge et minisl.efielt cirkul..fc har en Llrli-.^r It,+ t r+,r,, mr,l-p/]c_ adgang ha clen 19. 1('bruar gs6 vil holde igen. Hvis der-skal bruges storc rcssourccl pa at skabe rrricuertidige losninger for sa.rlige kunrlegrlrppcr kan det ncmlig i v rste fald bctycle, at dcn planlagte markcdsabning for ovrigc kundegruppcr bliver. for- Overvejelser om nettet Det overordncdc jysk-ivnske hoj sp:enclingsnet cjcs af Eltra )g dc seks Iegionale 150 kv-selskuber, men ifolge Ellovcn ei. det den s)'sterransya.ligc (EltIA). dcr alcn.' disponer er oycl tlansmissions I bade ELFOR s opdndeligc fr mcl ltsplan og i Elsam s og ELFOR's fipllcsaftate af 2?. janu ar 199? blev dct frcmh:!\.ct, at 1i0 kv-sclskabelneltlrhanden kunnc lfrggcs samrnen mcd Eltra. Det skclc blandt andcl under hentisning til, at den kraltvecrksun der-sogolsc. som PA-Consull gen nernfoltc tor Elsam og trlfor i havdc vist, at det lormentlig er rnlrligt al opne rationaliserings gevinstcl pa net omradct Eltra s bcst)-relse har pa dcn bag gr-unct invilcrct interesscredc net selskabcr til at v:ere med lil at udarbeidc en handlingsplan, som skal bclvsc, hvolclan ei samlet 150/100 kv srstem \'jl kunne fun- Fa e intetestentet Struktu ilpasningen indcn lor den jysk-lvnske elfolsvning er lor ahor konmct i gang. Da I/S ELtra ble\.stittct i no\.embel Yardet m '(l 64 interesserentcr Aller.e.lc ved amskiltei blcv de fomte io sclskaber sli\et sammen. Siden cr' flcre fulgt eftcr. Eltla s r-eprescnlantskab har da ogse fundet.lct plaktisk at ucuome rctningslinier for goclkcndelse af fusioncrcdc inter-essentcr Pr. 1 ianuar I999 var antallct af interessentrr rcduceret til 5 r-. Nll<, otut.nner i nabiltele.fonsxstphlct placeres a.ftp ])A hojspendrlosnldstetite. BrugerrAd i drbejde Il'01ge Eltra s vedt gter skal beslyrclsen oprctte et brugcn'ad besucnde ai represenlantcr. Jor relc\.ante aktorer i els)stcmct. Eltra's bcstyr'else godkendtc rctningslinicr for' tsrugeiiadet dcn I8. marts og besluttede samtidig at bedc cn r.elke organisationcr om at indstiile medlemmcr 1il IAdct. Radet hal. ret til at bli\'e hort i varsentlige. generellc sp!,irgsmal vedrorende markcdsadgang m.m. Proiessor Jorgcn Glonnegerd Christensen, Arhus Universilet. har p6taget sig for- Brugerredet har fra stadcn vist sig som et meget kritisk. mcn ogsa kons1iuktivt debatlorum som utvivlsomt vil kunne fe stor bet]dning for hvoldan den lrcmtidige danske markedsudvikling udmontes i pr.aksis. El ro 4o9 A/s Ellra,109 A/S varctager I/S Eltra s si(leordnede aktiviteter. dcr i hcnholcl lil Euoven skal placcres i et s:!rligl sclskab. De sidcofdnede aktivitctcr omfatter_ blanclt andet mrtedcl. salg af entrcpr'cn6r_arbejde. udlcjning af maslcplads til mobiltclcionantenner samt disponeing af o!,e$kudskapacitet pa Eltr-a s lclekommunikations system. Eksisterende altaler over-- fores lra l/s Eltra til Dllra,109 A/S i samme takt- som aftaleme tilladcr det. Aktivitetcrnc er anmeldt ti1 E\rdsudvalgct. Powercom A/S Eltra.109 A/S oe NESA A/S stiltcdc i fo$rct 1998 it:ell sskab telelransmissionsselskabet Po$.ercom A/S. Selskabct udbvder transpor-t af store datan:engdel pii kommercielle vilkar til tredjepa. En \..esenllig del aj dennc transporl sker v.d hi lp af den overskudskapacitet, der lindes i lysledemet, som indgar i elselskabcrnes landsdeekkendc systemovcrvagning. 6 E fia Bcrctn ne og regns[ab 1998

7 Elmarkedet under udvikling Elmarkedstanken er ved at sla I virkeligheden er der tale om trc igennem i Danmark. Elforbrugerne bliver til kunder, og kunder krever valgmuligheder. 1) Terminsmarkedet (det finansiel Dette krav lremfores med stigende le mark d). Det dreje! sig om styrke, sa Eltra s malrettede p ssikdngsafteler, som rekker arbejde med at forberede en markedsebning er efterhanden blevet (Ugekontmkter for de forste ud over det kommende dogn. et kaplob med tiden. 5-8 ugex 4-ugerc blokke for det Den enkleste folm for markedsabning bestar i at gore det muligt yderligere to 6r). kormende ar og sasoner i at lave bilaterale aftaler mellem en kober og en selger. Sadanne 2) Spotmarkedet (dognmarkedet). handler har veret mulige i EltlaomrAdet siden den 1. april ske leverancer i det neeste dogn Her indgas der aftaler om fysi- Systemet krever, at pafieme skal til priser, der er indmeldt til reselvere en transmissionskanal, borsen (spotpdsen). 1or der kan handles- Kapaciteten pa r.rdlandsforbindelseme er imidlertid sa begreenset, at handelsfor- her-og-nu-situationen og bru- 3) Balancekraftmarkedet g lder men i pmksis ikke er sarlig hensigtsm ssig. Hercvedor star den nar de skal have aktoremes ges kun af de systemansvarlige, organiserede markedsmodel, som i prognoser bmgt i overcnsstemmelse m d virkeligheden. de sener er er blevet udviklet i de nordiske iande. Den har vist sig at Iungere bedre end de modelle4 t(oauktqt lil ao'o-ottrddemc der er blevet afpmvet andre steder i verden. Pdsnoteringen pe antal selgere og kobere, for at et Der skal v re et passende stor't den nordiske elbors (Nord Pool) er marked kan fungerc. Hvis der er seledes blevet en vigtig relerence for fe, er der siko for, at et ogse for danske markedsaktorcr. monopol eller et karlel dominerer Hovedelementeme i Eltra s malkedet. 'Marked 99 -projekt er forberedelse af daglige energiopgorclser Fyn, at der er kraftige og effektive Dedor er det vigtigt for Jyllandpe timebasis og tilslutning af f orbindelser til nabo-omf Ademe: Jylland-Fyn til Nord Pool som et Norge, Svedge, ryskland og Sjel- selvstendigt anmeldelsesomrade. Det forventes, at resten af Danmark folger efter, sa snart de praktiske muligheder er til stede. Et edb-system, som indsamler kvartermalinger lra stort set samtlige produktionsanleg og udforer de nodvendige energiopgorelser PANDA (Plan-, afregnings- og dataindsamlingssystem), har veret under udvikling og opbygning i hele Fysiska og f,not th e dltoler $ Markedet skal bede kunne betjene alle markedsaktorer effektivt og sikre en effektiv udnyttelse aj pd maernettet og forbindelseme til nabo-omrederne, land. Og at de s$r til redighed for markedet. Det er dedor en serlig udfodring for Eltra, at fa de eks! sterende aftalff pe kableme Iagt sedan tilrett, at ov rskudskapaciteten kan stilies til radighed for markedet. Der er desuden behov for - storr ovedoringskapacitet til lyskland - en last ellorbindelse mellem Ost- og Vestdanmark - fomyelse og fonterkning af den eldste del ai Konti-Skan-forbindelsen, som stammer fra Eltra har et tet samarbejde med de ovdge systemansvarlige virksomheder Statnett i Norge, Svenska Iftaftnat, Fingrid i Finland og Elkralt System pa Sjelland. Desuden med Nord Pool, som organiserer den nordiske lbors. I 1998 blev der udarbejdet en felles nordisk systemdriftaftale, som skal aflose alle eksisterende aftaler om driftssamarbeide. Den nye systemdriftsaftale ventes endeligt vedtaget i begyndelsen af I ryskland har elmarkedet endnu ikke fundet en endelig form. Eltra satser i forste omgang pa at betjene danske og tyske markedsaktorer bedst muligt i et pragdatisk samarbejde med PrcussenElektm Netz. Nordel, som har verct samarbejdsorgan for de nordiske kraftverkssammenslutninger siden 1962, fik gennem{sr1 en vesenuig endring af sine statutter i Nordel danner d rmed gode rammer for samarbejdet mellem de nordiske systemansvarlige selskaber. Nodel er derfor ogsa en naturlig base for samarbeidet med de ovdge systemansvarlige selskaber i Eurcpa. Det vil saledes ske i forbindelse med etableingen af det samarb jdsoryan for Eu-landenes uaf hengige, systemansvarlige selskaber som Eu-Kommissionen onsker oprcttet som sparringsparlnff pa tmnsmissions- og elmarkedsomradet. Eltra Beretning og regnskab

8 "Flaskehalse" i nettet Det jysk-f]-'nske elmarked :ibncr pa et tjdspunkt, cla det ovcroldncde net cr mcget sarbart. lordi flel planlagtc netudbygninger cr ramt af langvarigc iolsinkelser-i myndighedsbehandlingen. l-olsinkelscrne har medfor't. at dct i visse driflssituationer er umuligl at overholde de grrtdcnde dimensioneringskrite)-icf, hvilket iser er kdtisk. ner lednin icr er ude lor rcyision, rcnoveling eller omblgnlnf{. I praksis betvder (lisse flaskehalsc, at aktoreme mi lonente begr nsninger- i muli {hederne for at handle. Og det vil ikhe v:ere muligt at udnytte produktionsapparatet og udlandsf orbindelserne optimalt. FoNink lserne drcjcr sig om n1' 400 kv Veien-Esbjcfg (2 er), ombygning af Kasso-Vc_len (4 er) og ny 400 kv Aalborg-ArhLrs (7 ar). Alle ledningemc cr blandt andet Ior'udsetningcr for. at der kan skc omfattende sancringer pa de laverc spendingsnivcauel. og for at fa indpasset vindmollcparker pa havet i elslrstemct. Med bemerkninger i Folkctingcts Iinanslovsforllg og i udkastet til elrejormen om. at der cr behov for netudbyg ninger. og at de skal gennemforcs som luftledninger, synes der at vere heb om at 16 sat gang i de strandede projckter. Med markedet og et miljosamar bejde over landegr enserne er det nodvendigl at se nettet som en del af en nordcumpaisk infraslruk tu ] Regeringcns energipolitiske handlingsplan Energi 21 lormulerer i sig selv ct sto!'t behov for udbygning af dct overordnede nel og udlandsforbindelseme, fordi dcn massive satsning pe ved\.arende energi kr evcr, at store marngdcr energi skillevis skal lores ind og ud af landet f 8 Ehra Beelnin8 o8 resnskab I 99a

9 Forskning og udvikling Eltra s torsknings og udvihlings opgaver opdeles i to kategoder: 1)!'&U-aktiviteter, som udlares fnr r+ fnrhprlrp Fl+r. e m'rl,o heder 1or at lose sine drilts mfecrop ^no.rp, lpoph FLTrI,) F&U-aktivitetea som har til tormel at udvikle og oge anven-,lal\!n rl \ "d\ rr.fd..fpr oi r -tl\!r-m-r s4,1.n s^m,ar ar beskr-evet i Eneryi 21. Der er' pljgtelser' (PSO!'&U), som alle ell0rbrugere er med til at betale. Resultaterne a{ proiekteme slilles lil rjdjghed l )r'a]]e in- Eltra s samlede fo$knings- oe ud viklingsaktj\.iteter aiholdes inden lof cn budgetr amme pe ca: 50 Ny iavnstromsteknik Vcd Tja]reborg Vindmollepalk sydost lor nsbierg vil Eltr.a genncmlorc ct Lrdrjklingsproiekt omkring ny og lovende tr ansjstorbascrcl j:.\'nsir.jmsteknik. Xiled dcnnc lcknlk bliv!'r-.lel formentligt muiigl al henle mere energi ud al vinden ved at vaderer mollcrnes omdrcjningshastighed. Tcknikkcn kan ogse bruges til at sparndingss&'lle ct d!jdt veksel- Udviklingsprojeklel skal vise- om dcn nvc lcknlk med lordel kan bcn)'11cs til at forbinde de kommcnde havrnolleparkel med hrispandingsnettet. Vest Eneryi, Elsam og Sjellandssamarbejdet cr rcpl'srscnlercl i en Tolgegruppe. Gamle lbjspendi.nllsmastet ldt hrt li! Ded ot bliv omgalnniserct. PA billedel er.lt, 22a k\/ nasterekken m.li.dl Aabentua ag lttu nsen, det sfir fot t1a Aldivt Ac-filter Vcrdcns Ior-ste aktive vekselslfomslilter til anvendelse pe javnslromsstationer blev i 1998 inslallerel pa Eltra s j \'nstromsslalion i Tjele. Filteret, som er udviklct ai Sicmcns, fjerner uonskedc ovcrlrchvcnscr pi jievnstromsanl:.ggcts vckselsstr.jmside ved at gcncierc tils\.arende f rekvenser blot i modlase. Filtrct gik i bcgyn delsen af 1999 ind i en 12 mane npr< nrar pilrrft<.o.l^tr^ncrr'!- sol too Otte ivsl<-fynske elskaber dehager i udvil<ling-sproiektet SOL 3 00, som hovedsagelig finansiercs ai Eitra som en offentlig lorpllgtel se (PSO). 300 huse fodelt pn otte geograf isk lorskellis-e og lorskel ligaft ede boligomreder udst)'r'es med solceller med en samlet etrekt udvikle nye montagesvstemer og at lndhente meletekniske og d lism.essige elia neer omkring br-ug a{ solceller i sammenhen- Etrd Be.etiing og Egnskab l!!8 9

10 Markedsprisen slog straks igennem Dcn I apl.ii l99b blo\.dcf il)n('t Io at distributionssolslqbcf og cnkchc stol'e slutkun(k[ kunnc ta ncladgang go(lr nok i bcskc(lcnl omlang og indcn fof sl ammc rammcr Sch om intofosson \.ar slor. blev dcr kun indgiicl cn cn hcli. allalc om konlinucfli!i 1c\jc Iance al 10 MW ll.a Svcrill.c i an det hah'er. Men virkningcn af Abningen kunne all.cscs pe det ivsk fvnshe elprisnivcau, som hurligt rcttede sig ind citcr Nolcl Pool plisen inklusivo nct- og kabeltar-iffer: Eltra s diftsafcleline brugte hel iiret mange kr-ffter p.i at skabe bectre tekniske betingelsel ior mar-kedsadgang. sorn var neget h.lmmet al. at Skaeeuakforbindelsen var blokelet ai gaml iron traktlige altaler rned Elsam og Statkraft. I eltereret lykkedes dcl llitra at la c en aftale Drcd nlsrm onr at Lrdnltte op til 200 IvlW al Skagerrakforbindelsen. Del.lnc(l kunne Konti-Skan (til Srefige) aflastes tllslarende, og dei!al nluligl at udbycle dobbelt sa mcgcl l(apacilcl lil markcd0t (1ra 2{)0 til 400 Niw). Illtra arbejdede rntl,nst sammcn mcd Elsam hele AIct. I mallrcdsit.ingslasen var Elsam alene i sland til at yde den nod!'cndige leguler- og balancoklall til svslemcl. Eltra har' f(nlan{cl dissc allalcr om s.'''slcnt jcncst('r mr'd Dlsam lorstc halv:ir ai Ira (lcn I juli 1999 ovofialjef Eltra i praksis seh. balanccansvarcl. Iof al kunnc klarc balanccansvar og alrcgningcr har nli.r.l Lrdviklct nyc cdb s)'slcmcri PUMA (Drifts Planlargning undcf honsynlagcn ijl lllarkcdcls AktrJrci ). som hand tcrcr prognos0r og plancr lil al sikre dr'iltssituationcn og PANDA. som rcgistrcr0r cn('rgital og a l!g nlngsplancr: Dcn sta.lig srigcn(1i] m.rngclc vindklaft er en s:crlig ucliofclring. nir drifien ai sysi.cmct skal plan la.ggcs og afvil<]cs. Al mafl<cds m:.ssigc grundc cr dcl bcslutlcl. at Eltfa mt'd lfo man({lcls varsel skal la\ c ol bindondc u.lmclding om m.cngdcn al pr.ior.ilcr.ct pro duktion. Del cr nog('t ai ct l(nlcfispil al lave prognos('r bascrcl pa langsiglcdc mcrcorolo{iskc vurdcrineer Arcrs lorsto kvartal bort.la ogsa pi betvdcligt mildcrc vcjr end ventet. mecl lnin(lrc elproduktion pa de deceniralc kr.aftvarmev:fr ker iil foigc. Eltm folsogcl j samarbejde med Danmar.hs Motcornlogish lnstitrt at ]ate stadig bcdrc Yindpro {no ser: Nlalet er at clct skal kunne lvkkes at folu.lsige vnldproduk tion nogenluncle korrekt rned 36 trrners vamel, si det bliver muligt at vere alrtol p i clborsen. Trdnsitaftdle Norske Statkr'rlts l5-iidge altale med PreussenElcl(lra Holcline om deglig transilud!cl(slil1g af +/- +00 lviw fra Norle til'nskland ra Skage trkfol.bin(lelser tradte i kr-aft den 1. oktoberl PrcussenElektfa Ilolding har rct til hansit al indtii 3l? NIW til Tyskland ha sin halvdel af Enstcdvsrkcts blok 3. PRODUK'IONSAPPARATET (:l I dccfmbcr' 1998) Dec ntrale 08 industri elle kraltvarmevark r tlye onleg i,99a (Nr[! ry.r bol r.].rj Samlet ny vindkralteffekt Samlet ny kraft IVW I 022 \r,/,r 985 4\[ 6Ul [']!4 t. 6 MW 415,0 MW 246,0 [4W 1,8 fttr-,r I I I l\'l!l Effektofgong Elsam-ra'f kcl'nc skmttcdc lo :cl(lrc. kultvrcdc prccluktionsan 1:.e i Dct drcjede sig om blok L pa Sk. rb:eh\'erket (120 MW) Ifa 19tj4 og blok 1pe Stud strupvrrkct (150 MW ) fra l t0 FrF B..etrLn!.9 regnskab lr9l,

11 t f t Telessstemet uttbssges bed hjelp af lasle.jerkable\ sam snoes amkring sp endin!) s nettet s j ordleclere. De.entral udviklint (Mw) Dec. k/v Vindkralt Udviklint i ploduktionen (Gv{h) heraf: Elsam- Dec. verker Vindkralt I I 't ? ; ? ',t8 28.',l t Eltorbrugetr udvlkllng (cwh) 1? ti ? S8 199? (-0,5 %) Udvekslingmed udlandet Sverige Norge Tyskland I alt Netto ksport 20.47',t 20.?61 (+4,1%) Eksport 996 GWh 6?9 GWh 1.93? GWh GWh (+1,9 %) (+1,4 %) 48 GWh GWh 60 GWh GWh GWh Firc blokke i molpose Elsam har besluttet at tage de fire eldre kulfyrede blokke ud af ddlt ( i molpose )fra den 1. juli Det drejer sig om Fynsv:erkets blok 3 (285 MW"r og 329 MJ/, varme), AalborgvEerket blok 1 (285 MW.r og 290 MJ/" vanne), Skerbekv.erkets blok 2 (269 MWer og 160 MJ/. valme) og Vestkra{t blok 2 (257 Mw.r og 290 MJ/. varme). Desuden er det besluttet, at StudstrupvErkets oliefyrede blok 2 (262 MWer) skal rives ned. De fem blokanleg blev taget i brug i pedoden ?4. Fejlstdtistik net 150 kv nettet 22fejL, 220 kv-nettet 1 fejl og 100 kv-nettet 0 Iej]. Ny stotion 400 kv station Fefflev blev til- <1,'tia+ na++ai.len I2 l ll n.ror tale om Eltra s fonte hoispendingsstation med integrcrct stati onskontrol, hvo indgar ljemkon trol, lokalbetiening i stationen, automatik samt overvagning og registre ng. Pa grund af Iejl blev en,l00 MW 400/150 kv-transfor mar +arct f!oaf I hr o.]an tq Tronsformer-test ELtra har nedsat en arbejdsgruppe, der med hj elp fra inden og udenlandske eksperler er ved at udarbeide en rapport om de store nettranslomeres "sundhedstil stand. Ud {ra rapporten skal der senere laves en handlingsplan lor vedligeholdelse af de vitale og meget kostbare komponentex 5oo km lyslederkobler I 1998 blev der etableret ca. 300 km lyslederkabler hovedparten i forbindelse med det ovemrdnede transmissionsnet. Det skete dels ved at udskifte eksistercnde jord- Leder med en leder der har indlagte optiske librc eller ved at sno et optisk Iiberkabel om de eksisterende jordlederc. LysLedemettet anvendes pdm:eft til overvagning og slyring af nettet. Oveffkydende kapacitet selges til interesserede netselskaber eller via Eltra 409 A/S til Powercom A/S. Elra Beretning o8 regn5kab 1998 It

12 Anrr DER ctk I.lltr Lr siaricr. sin!irhsomhod. Slor'l huimo.lc 1il EltIa s folste ol.ienteringsmodc fol. alitr)ler'. Det holdes i Bi11und. llllrt magasinet u.lkodlrncr lo st'l Alilor scminal pa Trinit\' \'ed I.fi\l(\icia handler om Irr(,jckl I rtrfil (ibning for bilnler ialo r lralcr). ltra Ellla s rcjrrc,scrrtu/daskab lnklct s)t farslt'1\\acle Det sker pat Munl.t ilio og enereininisielicl Lr(lscn bjerc HoLcl, V()la. { l(,r lx'k.ndtgorelse orn llllovcn (L(,v lsc), som l'olketjngct vo(11,)g LLdarbciclet ai lll,!'or. lllsam og intcgffrlt strtionskonlrol :il) r( s i i hnsl lo ir tidheere Eltra i f:ellessl{lrb. Fcl.slov s-vcl tor Aalborg. ehrr's repr. sentirnlskab holtlt't sil lolste Drode. Det skcr t)a luun l( l,icrg Hot I. \:eile Rcpr':esentantskabe \ a l g(! l! su']rlse og godkendc, bl.,r Roi nireshnier lor Svslcnr ans\rrct I (lcr ivsk fvnske omr i:r(ic, sorrl vir 9. lunt: \yt akt6r'no(lc t)a TriDilt Dcnnc gang ll]ecl hole(ltcrntrft: U(t! iklin l og implenenteling af PA\D,{ 13.luI: Eltra s tolste 1l)0 liv-sr:rrion med 2.1 algust: Best)r elsen besluilcr: :'r EhIa skal intensirere.ilbej(let md at abnc ''engrosmar-kecler" og etablcl.c ot iysk-ir-nsk pr.isomrid. lia 1. aprjl 1991r. -Etter oplor dri.g tua Eiprisu.h'41- get nulsiiller lillra sinr sa'rligo tafi$of pa folbindelscfn. lil Norge, Srelige og'\'sklan(1. Eltl'a s l)r'ugfuad holdcr sit lolstc 26 navcfitder: Eltl a s r epr'.!senlanlskab Eiorlltcndel bu(lget 0g noglc mindrc vcdttegtsl!ndl'inger pi sil ordin:ele ElLfn s labte ulgte b.stltt?l* f\,.-.sle rekke lia La.lstr': 1)nlktar'1da. '!h.dfei. IIolst.b,. bo(tttull,at LtLbtlt Bjcrrc. S/io,lttt. l)org,tr'srrr' -LJgjl lll lrorrnfscn lfolr?ordl, (;rtlt!d alt n.lr/ direktat Gearg:itltrl) ) I ba.,drl. s.sjrl, li.rslfr: li.nsal.dr Jens OtSi1t1t,t1!tt, t.bi.r1, (Lnek ror loll -liiclr.n. Ad!r.sr.tt arttklr'?t Kjetd LaB.n. Tliutst(tL Uttlntlnd Paul B S/ror. Arlrts.f 7 DttdLen al bes4tt.lst'r' Norrl l)ool s best]rclsc go.llicnckrl: at hlland-l'!n kan blilc lin ttet til NOrd l'ool som scllst:nn.iigt p somladc lla l. juli 1999 Nyt aklormodc pa Tlinitv.trerel sig om iuar kfcl 99'. t2 :lr.r i.:--hr:! o! relit int ilr5

13 Eltra - historisk set I/S Llrra ualh:engigt, srstem :rrsvirligt transrnissionsselskal) i J1'lland og pe l vn. Sclsl<abet blev stiltet den l.:. novcrnber 199?. som en konsr kvcns ai den danske ellov (T,o\, 486), som tradte i kratt den I janunr 1998 oe ELs elmarkedsdi r.l.h! c^m }i!r \'tll-ntr! i ntr t-. dene 1Ia den l9 i'ebrraf Etableingen ai Ellra var rcsulta tet al en proces. sorn slarkrdc korl efter, at FoLketinget j lorircl halde vedtaeet d n.)e ello\', som blanclt andet placerelic dcr!csl danske s!stemansvar hos Elsam. Lolen stillecle krav om cn rcgn skabs- og ledelsesm:.ssig adskil l lse rnellem srsiemansvar og sel skabets olrige akrivilclcf. Al clen lobenrle siruklurdcbat inden tor den jtsk l)nsk. elfor'sv ning ierngjk dcl dog klart, at det ikke var nok. Dcr lar en udbredt j0n'entning om, at dcr skulle ske en selskabsm.!ssig opsplitning mellem produklion og systcman svar/transrnissionsnct. Alt andet ville i det langc lob virke utlov:er digt. S0m en konsckvens heral besluttede Llsams bestl'relse i august at divjsioncrc firmaet i Elsan Produktion og Elsam Svstem med vjrkning lra den 1. ianuar 19!?. Det bl.v samtidi l b m.lrket. al. h.rnsigtcn med divi sioneringen var ai gennernlore en genujg adskillclsc i lobet af to I ftererct 1!'J6 blc\,.lcr gennem joft llele resullarlosc moder rnel l m Elsanr (krallvfrkcrne) og ILIOR (distribuiionen) om den lrernticlige jysk fynskc elstruktrr. -Ufter. endnu el f;cllcs bestylelses node kort :l!rr ilrl blev dc rcspehti ve lo etningsudvalg pnlagt at nn til enighed om ei honslrulitivt lor slag inden udgangcn ai januar 199?. ForretningsLrdvalgcne modtes den 2?. januar og sa shcte gennem br.uddet. T.dcn man skiites var' ' fellesmodelien' Lrnd.rshrevet. Ehtu's hou?. lrcntu- ligllt: r i Stutha.k bed LilLcb.eLt I modellens firc pllrrkrcr bler det fastsl:let, al Llsrm S)'stem skulle udskilles scnn scl\'sl:.ndigt sel skab. at selskabcl skullc cjes al de distlibutionsselskabcr, som ejede l<raltv.!rkernc, at sclskabcts over ste rnyndighc.l skullc v:.re et repr. sentanrskab u.be tet a1 distributionss.:lshabclrne, at de enkelte selskabcrs indflydelse skulle rette sjg rft.rr sronclse (le\,erede kwh). at b.sl.""rclsen skulle Yrtrlges i clc cnhclll] liraft v.lrksomr:idcr lor ar sikrc geogr-a fisk sirrc(lning. Og at 150 hv nettene kunnc ovcrl.rcs til det nle selskab i clcn lakt, d. selv onsl<ede det. I lobet at l'orilcl og sommercn blev l.!llesmoclcll.n, som fond satte orerlofclsc ai rniuiardv: rdier fr.a Elsam lil dci nye selskab, behandlel i kralrv:.rliclnes kompetente iorsamlingcr Dcn 1?. sep tember havde lllsam s bcstyrelse sagen til 1. behandling. Elsarn og ELF OR u(lpegedc dcrcfter med Lemmer lil cn ovcrgangsbestvrclse, som den 23. scptcmber konstitue- Iede sjg mcd borgmester Eieil UJ. Rasnussrn, Gcdvcd, som formand. I lobet al okiobcr bl.r,adskillel sen lo].elagt kraftv:.rkcincs rcpr.!sentantsliabcr til bindencle Tomdag den 1: no\(nbcr kunne Elsam s bestyrcls.r ](onslatcle, at kraf tv.erkerne ha\'.lc godliendt lor.slaget, og sammc cftendddag var 53 al dc i alr 64 distdbrtions selskaber som Lr.lgjorde ejerkred sen bae de seks kralh:r]'kcr, rcpr.!sentelet ved cl sllllcndc mocle i l leder icia. Hcr blc\' lor slag til veclt.!glc godkcndt, og l/s Llltr a var dcrmc.l en r.ealitet. Ved stiflolscn blc\' det understrcget, at selskab.:l i sit daglige virke sl<al lunger e ualh.rngigt og neu tralt i lol.holcl lil allc marhcdets I beg"vndelscn af d.cctnber fulgte -UU-Komnrissioncns endelige god kendelse al dcn rr-c danske ello\,'. og et par dagc lof jl godkendte milio- og energiminjslcr Svencl Auken Eltr a s vcdla'gt.r, hvorcfter han overdrog Elsam s svsteman svar og nerbcvilling li] Eltr.a. Eltra kunnc.lcrcfter stade sit arbeide lofsdag den 1 ianuar 1911U. t [i B.r.tn ]g oe resr:kab l99e t5

14 Regnskab Ellra's opgaver I/S Etta har til opgave at vere systemansvarlig tmnsmissionsselskab som beskrcvet i Elforsyningsloven.. I/S Eltra er ansvarlig lor den overodnede fo$yningssiklerhed i det jysk-fynske onlede (sysiemtjene-. I/S Eltm er ansvarlig ior sikringen af den miljrvenlige elprcduktion i Elta s omrade (prloriterct produkrlonl,. I/S Enra eje4 udbygger og driver 400 kv-netiet i Eltra s omrade Anv rdt rcgnskabspeksls Arsrcgnskabet for I/S Eltm er udarbejdet i henhold til Euorsyningsloven med tilharende bekendtgorclsex Urealisercde kulsenalring r pe ver dipapiru m.m akivercs i balancen og pavirker loni resultatopgorclsen ved Alshiminger og henlaggelser er forctaget i overensstemelse med Handelsministedets bekendtgorclse nr. 108 ai23. mafts I henlold til Lov om erfolslnine overf6rcs over- eller underskud, der kon stateres ved arets udeang, iil neste Ar. Omkostningeme er delt i tie funktionsomedex Der er for hvert omdde lastsat en tarif, se indtegter og udgil ter balancerede pa budeetiidspunktei: - Systemtjenester omfatier de omkostninger, Xltra som systemansvarlig virksomhed skal afholde iil opretholdelse af systemsikkerheden (Ellovens $ 9e stk. 1, n 1). Omkostningeme opkr ves som en omkostningeme ophev s som en tarif pa den p oriterede prcdukii on, der lordeles ligeligt pa alle el- N ttjenester omlatter omkostnineer til 400 kv-nettet og til taben i det sahlede 150/400 kv net. Omkostningeme opkreeves som en tadf pa alt forb g, prcduktion, import og eksport. Indi gter og udgifter er periodiseret, se de folger rcenskabserct. I regnskabet er inieme mellehvfrender mellem de lre lunktionsomdder Betaringer i form af naturalie leverancer af enerei er v rdisai til mar- Ptlser og tarif stlultur Taritreme lor henholdsvis systemtjenester, pliodterct produktion og netiienester blev fastlagl for 1998 i torbindelse med udarbejderse af budeetiet. Disse tarifrer blev justerct (dog ikke nettariffer) med virkning fta 1 juli 1998 for at tilstrebe et nulresultat lor de erk lte tunktioner. Tadtreme for henholdsvls prioriteret produktion og nettjenester er 3-tids opdelt. Systemtadtren er fastsat som larlrlrn lor,998 har ve,'e, ResulLlet Elira s samlede resultat lor 1998 viser et underskud pa 0,75 mio. kr. D t bestar al et undebkud vedrorcnde systemijenester pa 15,5 mio. kr., et udenkud vediorende p odteret produktion pa 27,4 hio. kr oe et over skud vedrorcnde n tijenesier pa 42,2 mio. kr Resultateme for 1998 overfsrcs til 1999 og indregnes i ta treme for I forhold til budgettet for 1998 blev rcsultatet for systemijenesier et underskud pa 16 mio. kr, hvilket skyldes ogede omkostninger i forblndelse med otrentlige lorprielieelser og stohe omkostningo til brendselsbercdskabsla$e og rcsenekapacitei. Resultatei f or pdodieret produktion blev et udenkud pe 27 mio. kr., hvilket ogsa var forveniet pa baggrund ai pris.end ngqn pa 3 orclkwh den 1. iuli A$aeen til de andrcde pdser midt pa er t var en senkning af indkobspds n for pfiorlteret produkiion samt flytning af F&Uon*osininger pa 25 mio. h. til Nettjenester havde i 1998 et overskud pa 42 mio. kr, bvilket var noget store end foftentet. A$aeen heriil var pdm rt, at nettabene blev 46,8 mio. kr mod budgetteret 82 mio. kr - Plioriteret pmduktior omfaiter de ornlostninger Enra som sysieman svarlig virksomhed skal afholde for at sikrc den pdodi rede prcduktion (Elovens S 9e stk. 1, nr 3). l4 ELtra BerehinS 08 regnskdb I 998

15 Resultatopgorelse 0 l.ol -I l.t 2. I 998 Bel6b I L00o k INDT/EGTER S.lg af syslemt enester $lg af pdoiteret produktion Salg af netrjenester salg lil Elt a 409 A/S Uvriqe indteqter INDT,/EGTER I ALT OM KOSTN I1{GER Omko6tninger ved.. energiproduktion Betaling for prioriteret produkton Nettab Udglatning ai pioflteret produktion ReSulering af priorteret produkton Ti skud til biomasseanvendelse Driftsomkostning.t Drift og vedliseholdelse af net Administraton Tilsyn. kontinsenter ob tilslud f8u i miljsvenli8 elprodulton l/s Eltra's fo6knins og ldvikling Anlagsornkostnlnger Brandse sberedska bs apre Iilskud til b' ning af miijavenlig dnleg 50 lvlednrnssanl e8 Betaling for reseruekapacilet AfskrilTinger 08 henlee88elser F i n a n s i e fi n g so m kostn I n g er F nansrer nssrnoraesrer Frnansieingsudgifter Fonentning af indskudslapihl OMKOSTNI GER I ALI Regnsk.b t M rt ! t /60 25.t / a4.ol6 5.3t OOO t04.i a6 461_l /l I ltt.46l Resultat, underdakning ov rfsrtil Xo,,,m.ntuEr frt rat rftalopgaretsen Resultatopgorclsens indtegter e. opdelt i Eltra's tr fonetningsomrader s mt salg til datterselskabet Eltra 409 A/S og s!'rige indtegter, der udelukkende b$iar al indiegter for handtedng al Stadtverke Flensburg. Betoling fot prcrrctet I 1998 hd Eltra kobt og viderc{ord lt CWh p o teret prcdukiion, hvilket svarer til40,0 % af det totale fo$rug. Den prio - tercde prcdul<iior todeler sig satedes: Decentral, Dlsam?55 GWh Decent.al, pdv GWh Vind, pdvate GWh Central. Randeis 205 cwh I alt GWh Betalingen for den pdoriterede ploduktion in-kl. nettarifier vd 2.511mio. kt., hvilket svarer til en gennerdsnitspris pe 3l or l kw}i Udalotnina oa rcauletino al pri4ntereiprddut-uon' Den prioriter de elproduktion - iser vindmolleproduktionen er meg t ufor- udsigelig. Det er dedor nodvendigt at have ekstra anl-g k61 nde for at op- Iange variaiioneme i prc- Eltra udarbejder den bindedde prognose for prionteret produktion pe et ddspunkt, hvor der ikke foreligge! brugbare vejmeldinger Prognosen kan derfor vere vesentligt forskellig fta den faktiske produl<tion i driftsai blikket. Som balanceansverlig for den prioritercde produl<tion skal Eltra udligne forskellen. Hvis den bindende prognose er hojele end den faktiske pmduktion, kober Ertra regulerkraf t, mens der selges rcgulerkrafi, nar prcgnos n er laver. I 1998 blev de variable omkostninger til udgratning pe 25,1 mio. kr for 626 GWh. Dendover er der i 1998 konsiateret en netto-opreeulering pe 265 cwh svarende til n omkostding pe 34 mio. kr, hvilk t isoler t set giver et overskud pe u mio. h pa den pnonterede prcduktion. A$agen e! at Elira kober elektriciteten som regul rkraft og seleer den vider til en hoj re pris som prioriterct prcduktion. Valetagelso af balanc ansvaret lor den pioriterede pg dultion hd giv t foleende udgifter til rcgulerhaft i 1998: negtlcntug o, pt ottu,elc,,?,ftrtdo' i,99t t lan. Feb. ^,1ar Apf. f,,lai Jun. l!1. Au8. Sep. Okl. No!. Dec. I Bindende udme ding I K6bt flo teret produkon Regulering af NhfiEret prcdukion i 1998 OmfaDgei al op- og nedrcgutednger ses i figuren til ven str, som forskellen mellem kob af p oliteret pmduktion og ded bindende udmeldine. ELt6 Beretn8 os resnskab 1998 t5

16 Funktionsopdelt resultatopgerelse 0t.01-5r.r2.t998 Belob i kr. Regnskab 1998 Nettjenester Systemtjenester INDIEGIER Salg af slstemtienener salg af prioriteret produhion 2-7n n.603 Sdlg dt nettienester Salg til Ehra 409 A/S 4.O44 4.O44 OvriFe ndtaqter INDI,'EGIER I ALT r.tt2.t n.6A OMKOSTl{INGER Omkostninger vedr. eneigiproduktion Betalifg for pioriterci produktion 2.51LOt5 2.5]].0t5 Netiab 46.1e{) 46.16{) UdglatninS af prioriteret prcduklion Regulering af piodteret produktion Tilskud til biomasseanvendelse D.iftsomkostninget Dift og vedllgehodese af net Administration Tilsyn, lont ngenter og tilsbd F8U i miljovenli8 e produktion l/s Eltra's forskning og udvikling Anli-tsomkostninget 'iilskud Brends lsberedskabslagre til bygnine al miliovenlig anleg I 50 kvledningsanlag BeialinS lor rcservekapacitet Aiskivninger 08 henleggelser FinansierinSsomkostnlngrr Finansieringsindiegter, netto Forrcntning af indskudskapital s r l4_ OOO r t t t s8 OMI(OS I GERIALT 5.5rt.r6t o5.o Resultat oue rrt til ' -r t77 Fordellng df rese,.ekopacftet og adninistrafron For at opretholde en sikler og pelidelig effoblding er det nodvendigt at have en vis reswekapacitet til radighed. Eltra har dedor i 1998 trutret aftale om at ft sti et 600 MW t.edighed pa n mere aftalte v kar. Denne effeh kan ogse bruges i tilfalde af, at den decentrale produktion bliver mindrc end nadvendigt. Samtidig er der tntret aftale om, at anleggene kan nedreguteres, hvis den prioriterede pmdultion bliver stare end forventet- Reservekapaciteten o til nltte for alle te fdltionsorndder, oe omlrostningerne r derfor skonsmaessigt fordett ned 50 % t pno - terct prcduktion 25 % til henholdsvis sysiem- og net- Eltra s administrationsomkostninger onlatter samtlige omkostni4er til administratiod af VS Eltra med undtagelse ai den de], der indger under dlift og vedligeholderse aj net. Omkostningeme til administration laldi med 10 mio. kr. i forhold iil budgett t, hvilket prim rt kan forklares med fatdende onl<ostninger til drilt oe vedligeholdelse af bygninge4 laver pesonalelominger og lavere omlostning r til inf ormationsvirksonhed. armkostningsford. try l,99a I pro.edt I Drftsomk. I AnleSsomk. I Eneqomk. Fguen v!*r de fogkellig omkonringsrteb fordelins pa de tre frnkionsomdd r t6 Ellra BereliinS og Enskab 1998

17 Noter til den lunktionsopdefte rcsultotopgsrelse S.lg 6t aystcr i n.3t t Som sysrehansva ig itrksomhed er Eltra ansvarlig for at opretholde forsyningssikkerheden pe overordnet niveau i det jysk fynske omrade. Det indebercr, ai Eltra skall. opretholde den tekniske kvalitet og balanc i el-. sikre den nadvendice eloverfaringsk pacitet. opretholde en tilstrekkeligres Ive og mindstekapacitet samt de fomodn brendselsbercdskabslagre. Derudover indeholder w- stemtjen sier omkostningcr tii bladdt andet forskning og 'rdvikling, tilslm, konringenter og tilskud mm. Omkostningeme til ovenstaend opgave. skal deles. lig ligt mellem alle ellor brugere og opkrsves som en ensartet plis pa omla- Indtegtcme bl!' i alt pa 193,3 mio. kr svarcnde til 10 mio. kr merc end budgetteret. Hemf skyldes 8,5 rnio. kr. tadtrorhojelsen pa 0,r orclkwh den r. juli Omkostningeme blev i alt pe mio. kr, mens der var budgetteret med 183,5 nio. kx De v sen igste Arsagcr til de storre omkostninger var ogcde udgiftei til reservekapacileisbetaling og bctaling ril brendselsbercdskabslagr. Det skal endvidere bcn.- kes, at omkostningem til F&U miljovenlig elproduktion blev flyttet til systemrlenesrcr som en konse kvens af bekendtgorclsen til ElfoNyningslovcn. De var lidlieere budgetteret under pdoriteret pio- den del at den nrlovenlige elproduklion, som ikke kan atsettes pa markedsvilkar Den prioritercde elproduk. elproduktion fta decenl.rale kraftva.m varker og fta etproduktionsan- ]eg. d I anvender lomye lige breddsler eller vedvar nde energi, som ikke ka alsattes pe markedsv'lkar. elproduktion iia centrale kmltvarmeverker i dei omtang, elektdciteten ikke kan alsettes til et belob, der d*kker de nodvendrae omkosrningcr ved den pegeldend elproduktion. I 1998 var etpnduktionen I.a Randersverket pforiteret. HAndtering al den prio terede produktion Den prioriterede Fodukaion er serd les svingende over tld. Hvis den.kdlle fordeles pa slutkunder i samme iakt, som den proclucer s, vi]le deme pmgnose-u!ikk rhed af skere bade distdbutionsselskaber og slutk'rnder fra at handle etrekiivt i elmarkedet. I samarbejde med distribution og k.aftverker har Eltra dedor udviklet en moder t hindtering af don priodi rede produktion. Modellen indebpr r, at Eltra opkober h le den prio terede prcduktion i Eltm s omedc og selger den tilbage trl d$tnbu tionselskaberne i en fast mengde og profil. Med tre manedels varsel udrnelder Eltra en bindende prcgnose1 der angrvet hvor meget prioriterct produktion hveft enkelt distributionss Iskab vil modiagc - time for time i en given mened. Dette giv r distabution oe slutkunder mulighed lor a1 planlegae og foretag de.es ovdge indkob pe elmlrke- Til gengeld petager Ertra sig en bet)'delig opgai til op- og nedregurering af prio.iteret produktion. Den bind nde prognose lordeles mellem distributions, og nelselskaber p6 baeerund ai disse selskaben cgne fonentninger til. hvor stort ellorbruget vil vere i deres fo6]'ningsomride. Udm ldine n sikrer at den pdodierede produktion lordeles Iigeligt m Il m all ellorbrugere i det jysk fynske omad. nltra udmelde. ogsa en pr(xentsats for den samlede priodterede produktions andel af det samled forbrug. Salg af prioriteret produktion i 1998 De udmeldte procentsaiser er fo$kelige Ira rnlned til mdned, da mengden af enogi variere. k.af tigt over,ret. I 1998 solgre euorsvnineen i Jylland-Fvn i alt 8.180,5 CWh priorite rct produktion, svarend iil ca. 40 % al det samlede lorbrug. G mcmsitlise sqlgsia trcr i 1908 Eltm seleer den prioritere de pmduktion til distribuiionsselskabeme til en pris. der d;ekl<er alle omkosthing ne ved handkringen. I prisen indgar oesa omkostnidg r, der ikke ve&orer energikob, blandt andet udgifler til udglatnrns. opeller nedreeulenng og mer udeitt I til biohasse pa c ntrale kraf tvarmeai ag. Ai den genncmsnil.lige salgspris pe 34 orelkwh andrager disse omkosinin ger 3 ere^wh, mens de rcsterende 3r srelkwh ved- Ar ts resultal ior d n prio rlte. d produktion udviser en underdekning pl 27,4 m'o. kr. som ovcrfor s til Der ovedorcs 15,5 mio. kr. som underdekning til solg af p.iotiterct produk lon Elf o6jmingsvirksomhederne har til opgave at sikre n*,".4", or.r**o 'r"u 7

18 SalS at priorit ret produldon i 1990 GWh lan. Feb. Lfai ApL Maj Jun. lul. Aug sep. Okt Nov Dec lak Forbrug 1.852,51.646, ,6 l.6ll, ,01.590, ,4 l.67l,s 1.761,91.888,31.928, ,0 Proc nrsab 55,8% 50,7% 44J% 16,7% 35,2% 29,4 25,9% 27;7% 32,9ak 37,5 46,1% 52,5oh 40,3% pbdukion LO33,7 A34J ,2 51J,9 467,7 358;7 440,3 549,9 660:/ 470, ,2 a.ta0,5 Salt af n.tlt.n6lt I/S Ettra ejer og ddver 400 kv-nettet og udlandslor bindelseme samt disponerer over 150 kv-nettet- Omkostningeme ved diss aktiviteter opkreves:. som en betaling fra alle af 400 kv-nettet (netiarif). som en betaling for ben]ltelse af udlandsf orbindelserne. Denne e! dog bortfaldet pr 1. olrtober 1998 eft r peleg fra Elpdsudvalget. som en lobende betalinc for driften af transitudvekslinger o som en lobende betating af nettab, hvor betalingen Iwer s in natura (b r g- Ta ieringen al nettet byg ger pe samme p ncip, som bruges i det ovrige Norden. Principp t indebaet at a]le bngerc betaler en adgangsbillet til nettet, hvorefter de ftit kan tra6 po(ele elekricitet ind n for omeder Nettantren betales saledes af p.odul<tion og forbrug samt af impolt og eksport. Nettditren beiales ikke af udvekslinger, der finder sted i henlold til de transitaftal x, hvor der er betalt et engangsbelab lor brug al nettei. Af den samtede udveksling pa GWh i transmissionsnettet i 1998 skal der saledes kun betales netta f af de 4?.000 Gwh. I fo$old tit budgettet er tarif eringsgrundlaget f aldet n1ed Gw}l, hvilket ved en lealiseret eennemsnitsta f pa 0,56 orclkwh medfsrte en mindre indtjenidg pa 26 mio. kl Faldet blev delvis opvejet af, at indtegterne for brug af udlandsf orbindelsme var b1mio. kr. eller 16 mio. kr mere end budgetterct. Stigniluen skyldes p maft et me$alg af faste kanaler til uallandslorbindelseme. Ved siden af satget af nettjenesler er der solgt ydels r lor 4 mio. kr til Elba 409 A/S, som varctaeer Ertla s Eideodnede aktivi Samlet f aldt indtegteme med 12 mio- kr., hvilket mer end opvejes ai et fald pa 54 mio. la. i odkctningeme. De vesedtligste Arsager heltit var at omkostningen til d kningen af neitab faldi med 35 mio. kr. som falg al fejlskon, og at tilskuddet til 150 kv-ledningsanleg faldt med 16 mio. h. som folge af anlegslorsinkels r. Arets resuttat for netfunktionen viser en overd6ekning pe 42 mio. kr., hvilk t represenierer 0,1 arelkwh af nettaritren i Resultatet overforcs til t t8 Ehra Beretn8 og ESnskab 1998

19 Balance pr.5t L000 kr AKIIVER ReniSheder vedrorende kn n.l tielle.ola$ahiver Anleg til koslpris Akkumulerede atskrivninger N.drlr.v.l vardi at idrilgatt anlas l8 isvarend anl.egsarbejdef Materielle.nlagsaklivel Etra 409 A/S Fin.n3lalle.nlegsaktiver Anle$.ktiv r Oblgationer TiSodehavender Lkvdef omsetning3.ktiver Regnskab r998 Underdekning vedr tkstnessisetiltodchavender 751 Abn ngst OOO tllxx) 300.OOO /44-2.OA.A43 r t57.60!t 22 t t00 t r, t t79aa t3l t54.7ra 2.8J5 AKflVER I ALI ast ltl PASStVEt Inleressentskabskapital ReseNer, Eltra 4O9 A/S Egenhpital carantier Kulsregu r ng obligaiioner Akkumu erede henlegse ser tll kommende anleg Trans tafta en med Statkr.ft Henleggels r celd i.lt PASSIVER I ALT I4.607 t.t2a '13 19.T55.tl t I t t 7l 555.{t2 ^6,ot odso,'a Antal ansatte pr 3l omregnetil luldddsstillinger er 212. llotbt dt fun.n lt'laterielle anlagsoktnet ag deres finoneering Eltra s alskrivninger og henl;egeerser foreiages i henholcl til Handelsministeriets bekendtgorelse nr 10u af 23. ma s 19??. Bek ndtgorelsen mulieeor en haj gmd al selvfinansiering, da det r tilladi at hcnl.egge op til?5 % af anskaff clsesprisen. Henlaggelsespedoden stafi er lem A! fsr og slutter to Ar eftcr idrillss ttelsesar t. For 1998 kan finansieringen al disse opeores saledes: Anle$verdi, kostpris % Igangverende anl.egsarbeider a/a Kostpris for mat. anlfgsaktiver t0 100 '1, Akkumulerede af skdvninger HenlFggelss til anleg Selvfinansiering R st (ikke finanisere. lia A+E) t72 18r_?38 92% a% lr.l&"r.l.k h ElEa {r9 A/S Den del af Eltn s aktiviteter, der i henhold til Ellovens! 9c, er i 1998 overlort til datt rselskabet Eltla a09 A/S. Selskabet er 100 % ejet ai Elta. Datters lskabet er optaget i balancen eftcr den indre verdis metode. Opskivning al vardien af datterselskab t, svarend t ereb overskud. posteres direkte pa baianc n. Opsk vningen ai kunvedien pa :rktierne i Eltra 409 A/S betragtes i Ellovens foniand som fri eeenkapital. Egankdpttdl Intercsscnterne har ved stiftelsen af Eltla indskudt i alt 1B,B mio. kl Derudovd er der oparbejdet ei ovc$kud j datierselskab t pa 1,1 mio. kr Eva n,! a tlor pl i gzi ge I s e r Der foreligger konirakuige lorpligtelser I forbindels med I/S Eltra s virke, herundd om Trahsitalial n med Statkrafl og om overdugelseh af lvslederrcttigheder til Eltra 409 A/Slhde'sk {br Frcdericia, den 15. marts 1999 /4r/'1,4y'/'*-- Itjgil \\1 Rasmussen n vlstontpategning Vi har revideret ersregnskabet lor 1998 for I/S Eltla. Revisioncn er udlort i over nssienmelse hed almindcligt ancrkendte revislonspdncipper og har omfatt i de rcvisionshandlinger. som vi har ahset Jor nodvendige. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Kottktt slon Dct er vor opfattelse, at ersreghskabet er aflagt i overensslemrnelse med lovgivningens og r dtagternes krav til rcgnskabsaflaggelsen. og at det giver e1 retvisende billede af intercssentskabets aldiver og passiver, okonomiskc slil- Frcdericia, den 15- marts 1999 Deloitte & Touche Statsautodseret Revisionsakiieselskab /^JX,) A{ / / / Jargen Mever \St'n$n.riserc1 rerisof og* g.-"''---.r- Finn Schlcbaum E trd Be eh n8 ob e8nskab 1998 t9

20 Eltra EodvejeD 1-r1. DK-?000 Fi dericia. E-ruil: Intemetr wrrlv.eltla.dk Sats og layoul Eltra s inlomationsafdeling. Repro og trykr Kerteminde Tryk Beretningen er tr.jkt med vegetabilske farver pa svanemerket papir. ISBN 8?-90?0?-08-? Apdl 1999 Besog Htra's hiemmeside: Sidsb nrt on etmafiedet og det jysk-lynske elsys m - dogrig onoterlng.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

** r- t}'-1 :.. '/i f.4. - r,..; 3! l. i]tl.t

** r- t}'-1 :.. '/i f.4. - r,..; 3! l. i]tl.t 3! l. ** r- - r,..; t}'-1 :.. '/i f.4. i]tl.t t\ Eltra - systemansvarligt transmissionsselskab Eltra er systemansvarligl transmissionsselskab i Jylland og pa lln. Selskabets akiviteter er baseret pa bevillinger

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?-

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?- t{ 1 I ft Beretning og regnskab * L 21.4L'. t*'.\-?- I i EliIå s ledergruppe består åf fta v nstrc: Transmissionschel Carcten Jensen, infomåiionschef Per Andersen, ddftschef Carl Hilger, administrerende

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61,

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld o Arsra o I l.-_., a E m'}l -8 ti. * ifr lril lt ld q ffi Ī :r I r-' i;. :! _l Dcn 1. ianuar 2; oprettecle d.n danske stat s.lsha bct Energinet dk, som i lrcrntjdcn skal stn 1or sysl.tn ansvar og hansmissionsnet

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6 REGNSKAB 2014 Indholdsfortegnelse Beretning: Side: Institutionsoplysninger 3 Kassererens beretning 4-5 Påtegninger: Revisionens påtegning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Resultatopgørelse 7

Læs mere

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS IffIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER ö Danalien 1,1. sal 9 Aalborg Telefon 98 1377 Telefax 98 133 12 CVRnr. 12 86 29 3 www.kvistjensen.dk aalborg@kvistjensen.dk r-) Terndruplundfonden 9575 Terndrup

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Faci Iiteter oe mulieheder

Faci Iiteter oe mulieheder I I --t- -T-_ I Faci Iiteter oe mulieheder Ridgivn ing Design og konstruktion Prototypeudvikl i ng og -fremstilling Produktion - sm6 og store serier Sta nsn i ng Laserskarin g Bukning Svejsn i n g Slibning

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

$\"\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt

$\\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt Ttf: 39 15 52 koebenhavn@bdo. dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnehotmen 29 DK-1561 Ksbenhavn V CVR-nr.222767 UDSHOLT VANDV,4RK A.M. B.A. ARsRlPPonr 213 4. REGNSKABSAR Arsrapportrirn

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

pmcfwtfrhouse(wpers I

pmcfwtfrhouse(wpers I pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks 90 5100 Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon 63 144200 Telefax 63 1442 OL Fjernvarme

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 is Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr, 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Bilagsmappe Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013

Læs mere

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310 IOIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Torvegade 1 845 Hammel Telefon 86 96 91 Telefax 86 96 96 5 CVRnr. 76 48 73 16 wwwkvistjensen.dk hammel@kvistjensen. dk Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti

Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti o Arsrapport 22 I l- r: s: fi. iti.l r { -il-laæ -lfæ ltrå I Eltra's orgonisotion Direktion og udviklins Økonomi og AdministGtion Horns Rev projektet -* eltra HORNS REV A 15 kv- kontrolrum F UABI4R OO2

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere