R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER."

Transkript

1 R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej 5, 2500 Valby med fglgende dagsorden: i. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det senest forlgbne 3r. Beretning vecilagt. 3. Foreleggelse af Srsrapport for 7AL4 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af arsrapporten. Arsrapport vedlagt. 4. Foreleggelse af drifts* og tikviditetsbudget tit godkendelse og beslutning om evt. endring af botigafgiften for 201-4, Budget vedlagt. 5. Forslag. " Bestyrelsen stiller forslag om at prisen fc'r leje af et vareise stiger fra kr. 25 til kr. 50- " BestYrelsen stiller ligeledes forslag om at prisen for leje af felleslokalet stiger fra kr. 100 til kr Vaig af iormanci. Formand Alex Karlsson har vatgt at stoppe scrn formand, o-g derfor skal der velges en ny formand for den resierende del af vatgperioden, som er f 5r. 7. Vatq til hestyrelse. Bestyreisen: Peter Stage Jensen og Strne ilzorek er_pe valg. Suppieant: Bodil Thynebjerg og Benno Klausen er pd valg. 7. Valg af revisor og administraior. B. Eventuelt, Formand Alex Karlsson startede med at byde veikommen iil den Srlige generalforsamling. Ad S". \fatg af dirlgemt cg referent Karen Erbmann fra NORD Ejendomsadministration blev valgt sonr dirigent og som referent blev valgt Charlotte Rubek J0rgensen fi-a NORD Ejendomsadministration I alt var 21 andelshavere repr senteret, heraf 4 ved fuldmagt, ud af foreningens 38 andelshavere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet og dermed beslutningsdygtig Ad 2. Forrnarrdens beretnine Beretningen var omdell samrnen med indkaldelsen, og beretningen blev taget til efterretning. \roe r at 5

2 Ad 3. &rsrapport 2SL4 Foreningens Srsregnskab foi- perioden 1-. januai- 20L4-31. decenrber 2AL4 blev gennemgset af Karen Ertmann- Revisionen havde ikke givet anledning til forbeholci. Indiagterne androg kr. L dt cl- Udgifterne arrdrog kr. 1"437"298,-. Karen Ertmann gjorde opmerksom p5, at den store vedl igeholdelsesudgift skyldtes renovation af tra ppeopga ngener som er foretaget i lgbet af Resultatopggrelsen viste et underskud fgr renter og afdrag p3 kr ,-, Efter renteudgifter kr" 97.1,+7,- og afdrag kr, ?-,- blev Erets tikvide resultat O1,,-. Aktiver og passiver balancerede med kr Ejendommens vaerdi blev opgjori efter den oifetrtiige ejendomsvurdering til kr Anlaegsaktiverne var pe i alt kr" 35.08L-375,- og omsatningsaktiverne var pe kr ,-. Egenkapiialen arrdrog kr A67,- og prioritetsgelden kr. 7, ,-. Regnskabet for blev herefter enstenrmigt vediaget. Bestyrelsen indstillede en andelskrone p5 f<r ,63, som var en stigning iforhold til forrige Er, hvor- andelskronen var kr ,69. Der var ingen bemerkninger heriil og andelskronen blev ensiemmigt vedtaget. Andelskronen iordelt pr. lejlighed kan ses pe siae 18 i Srsregnskabet. Ad 4. Budget Karen Ertrnann gennemgik budgettet for Det er i budgettet taget udgangspunkt i en uendret bofigafgift pe grund af den foretagne lsneomtagning. Budgettet blerr vedtaget enstemmigt. Ad 5= ForslaE Bestyr:elsen stiller forslag om at prisen for l-eje af et verelse stiqer fra kr. Z_5,- og tit kt En ancjeishaver spurgte om grunden til stigningen, idet det muligvis kunne betyde, at ferre ville leje varelset n8r prisen steg tit det dobbette. Alex Karlsson svarede, atder er driftsomkostninger * UEde Lil verelser og fellesrummet * fx toiletpapir. rengoringsartikler m.v.gg at tanken err at prisen for leje af verelser og fallesrum skal kunne dekke disse udgifter, s8{edes a[ det er brugerne der betaler for driften, og ikke alle andelshaverne. Herudover skal prisen ogs8 dekke udgifterne s8fremt der er inventar der bliver odetagt i forbindelse med brug af varelse og fellesrum- SIde Z af 5

3 Forsiaget blev sat til afsternning. Der var Z stemmer imod, og forslaget blev vedtaget. Besiyrelsen stiller iioeledes forslas om at prisen i'or leje af feileslokalet stiqer fra kr. 100 tjl_kr. r50. Forslaget blev drgftet sammen med forslaget omkring ',terelsesudlejning Forslagei blerr sat til afstemning. Dervar 2 stemmer imod, og forsiag b{err derfoi- vedtaeet, Forslag fra q3rdmiljagruppen or.ilrenoverino af foreninqene baqqsrd : Dirigenten gav ordettil Lars Hotm Hansen fra g5rdmiljogruppen, der ngje gennemgik de 3 forslag, som gruppen havde udarbejdet. Der foregik en del drgftelser for og irnod. Alex Karlsson p5pegede iden forbindelse, at der p.t. varfiere presserende vedligeholdelsesarbejder p3 ejendornmen der kravede at btive udbedret, hvilket man burde tage hgjde for i forbindelse med finansieringen. Karen Ertmann opiyste, at afstemningen skulle ske s5ledes. at generalforsamlingen skulle stemrne om hvert enkelt forslag. Forslag Z og 3 kommer dog kun iil afsiernning. ssfremt forslag 1 ikke bliver vedlaget. Forslag I blev hereftersat til afstemning og blev nedstemt med 5 siemmer for og 16 i mod. Fcrsiag 2 blev sat til afsternning og blev nedstemi med 3 stemmer for oq 18 i rnod. Forslag 3 blev sat tif afstemning og blev nedstemt med 10 sternrner for og i1 i mod. lngen af forslagene b{ev derfor vediaget^ Ad 6, Valg af fonmand Alex Karlsson har valgt at fratrade posten som formand. Benno Klausen siiltede op til forrnandsposten og btev ensternmigt valgt for I 3r. Ad 7. Valg til bestyrelsen Stine Bzorek var pe va[g, og blev enstenrmigt genvalgt. Peter Stage Jensen gnskede ikke genvalg, og der skulle derfor velges et nyt bestyrelsesmedlem. Katrine Hjersted metdte sig til posten og bf ev enstemmigt vaigt. Bodil Thynebjerg lnskede ikke at genopstif le som suppleant. Louise Gaard meldte sig og btev enstemmigt vatgt. Side 3 af 5

4 EeSlyreisen ei- trerefter Benno Klausen, formand Stine Bzorek Katrine Hjersted Louise Gaard, suppleant I a;lnanrrnroi I R -L!' ' *-,.2-r -.. -_J - */ 5L_ LV. Langagervej 1 B, si. ih. Langagervej 1 B, 2.th. Langagervej 3, 7-.trr. ra valc zu_ro )n1-7?n17 ZU j.o Ad 8. Valg af revisor oe adrrrinistrator Besiyrelsen fik benryndigelse tii at velge ny revisor- Nord Ejendomsadministration ApS blev genvalgt som administrator. Ad 9. Eventr-lelt Besiyrelsen overrakte Alex Karlsson en gave sorn tak for hans mange8rige arbejde i bestyrelsen, herunder de sidste 12 5r som iormand. Alex takkede ior gaven og takkede samtidig for den tid han havde haft i bestyrelsen os til dern som havde stemi pe ham En andelshaver var generet af lugtgener fra cigaretrgg i hans lejlighed. Han [uftede muligheden for, at foreningen oe sigt kunne indfgre rygel'orbud overfor nye andelshavere/ s3ledes at ejendommen kunne blive rggfri pe et tidspunkt. Dirigenten p$pegede. at ei ssdant emne skulle stilles som forslag hvis det skutle drgftes pe en generalforsamlinq. Generalforsamlingen blev haevet kl. i9,45. Dato 16. aprit 2015 Som dirigent: k!154- GsrJ,^^..-* Karen Ertmann Side 4 af 5

5 -^!- '-1 / ' n \//' uaro t 4{"1 ^ dc\ i\ Bestyreisen: ;/lo.*ft*-**= Benno Klausen Side 5 af 5

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007 Dan-Eiendomme as Referat af GF 3OO5O7 Dato: 30. maj 2007 Referat af ordiner generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 1 k Mikkelborg, Horsholm, afholdt den 30. maj 2A07 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere