Forsidebillede: Havnø Mølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidebillede: Havnø Mølle"

Transkript

1 REGNSKAB 2013

2 Forsidebillede: Havnø Mølle Havnø Mølle er med byggeåret 1842 Nordjyllands ældste vindmølle. Den ligger smukt placeret mellem Mariager Fjord og Lounkær skovene. Om sommeren er der åbningstider med rundvisning i møllen, der kører, hvis vinden tillader det, og der males mel på særlige maledage. Møllen hører under Hadsund Egns Museum, som er en del af Nordjyllands Historiske Museum. Fra møllen er der en storslået udsigt over fjorden. (Foto: Torben Nielsen )

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning... 4 Regnskabsopgørelse Finanseringsoversigt Balance Pengestrømsanalyse Hovedoversigt til regnskab Finansiel status Tværgående artsoversigt Økonomiudvalget Sammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsbemærkninger Udvalget for Børn og Familie Sammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsbemærkninger Udvalget for Sundhed og Omsorg Sammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsbemærkninger Udvalget for Arbejdsmarked Sammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsbemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid Sammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsbemærkninger Udvalget for Teknik og Miljø Sammendrag Regnskabsoversigt

4 Regnskabsbemærkninger Regnskab for renovation og tømningsordninger Anlægsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte drifts- og anlægsmidler Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtelser Garantier i henhold til boliglovgivningen Øvrige garantier og kautioner Leasingaftaler Underskriftsblad Revisionspåtegning

5 Forord Med et udgangspunkt hvor overskrifterne i Danmark stadig er præget af de seneste års krise, og drøftelserne retter sig mod udfordringerne med at skabe vækst, beskæftigelse og sikre fremtidens velfærd er det med tilfredshed, at vi kan konstatere, at Mariagerfjord Kommune fastholder en sund økonomi. Regnskabet for 2013 viser, at de strukturændringer og effektiviseringstiltag, som byrådet gennem de senere år har iværksat, har medvirket til, at der er fornuftig balance mellem indtægter og udgifter og samtidig råderum til at investere i anlæg og infrastruktur. Det er meget vigtigt, at vi opretholder fokus på den sunde økonomi og skaber et økonomisk råderum, så vi også i fremtiden kan foretage investeringer og igangsætte tiltag, der medvirker til at skabe attraktive bosætnings- og erhvervsvilkår. Kun ved investering i rammerne og vilkårene for at skabe bosætning og arbejdspladser, sikrer vi, at vi har et indtægtsgrundlag til at finansiere udgifterne. Heldigvis er vores udgangspunkt ikke så ringe endda. Resultatet af den ordinære drift, det vil sige forskellen mellem indtægter og løbende driftsudgifter, er på 117 mio. kr. i Herfra trækkes de skattefinansierede anlægsudgifter som beløber sig til 93,9 mio. kr. samt et underskud på 5,5 mio. kr. fra jordforsyningsområdet. Dette medfører et samlet overskud på det skattefinansierede område på 17,6 mio. kr. Dette regnskab er samtidig det sidste regnskab, som I vil se i sin nuværende form. Med vedtagelsen af budget 2014 opstillede vi samtidig en række poltiske mål, nøgle- og aktivitetstal. Når vi skal se regnskabet for 2014 er det derfor forhåbentlig med endnu et flot regnskabsresultat, men også en beretning der viser, om vi har nået de poltiske mål for vores service, som vi vedtog ved budgettet. Jeg håber, at mange med denne beretning, får et godt indblik i de kommunale gøremål, og kommunens økonomi. Såfremt det måtte ønskes, giver administrationen gerne yderligere information om regnskabsresultatet. På byrådets vegne, Mogens Jespersen Borgmester 3

6 Beretning Generelle bemærkninger til regnskab 2013 Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 10. juni 2012 en aftale om forudsætningerne for kommunernes økonomi i I aftalen indgik følgende overordnede elementer: Dansk økonomi står i de kommende år over for væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen er svækket og produktivitetsvæksten er lav. Den demografiske udvikling betyder, at store årgange af ælde vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Og de store underskud på de offentlige finanser skærper kravene til at føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik. Regeringen har med planen - Med Danmark i Arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 fremlagt en reformdagsorden, som skal tage hånd om disse udfordringer og sikre vækst og balance i økonomien frem mod De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastlagt under hensyntagen til EU-henstillinger og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Regeringen og KL er enige om behovet for at gennemføre reformer frem mod Det skal medvirke til at skabe rum til at prioritere den offentlige service i de kommende år. Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. De årlige aftaler om kommunernes økonomi udgør omdrejningspunktet for fastlæggelse af de økonomiske rammer for kommunerne og en tæt dialog mellem stat og kommuner omkring kommunernes opgaveløsning. Kommunernes økonomi for 2013 For Mariagerfjord Kommune er den beregnede serviceramme 1.655,967 mio.kr. Regnskabet for 2013 udviser et forbrug på serviceudgifter på 1.656,391 mio.kr. Der er således et merforbrug i forhold til den udmeldte serviceramme på 0,424 mio. kr. 4

7 Service Aftalen indebar, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia.kr. Hertil var der tillagt yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Herudover var der et løft til dagtilbud på 500 mio.kr. samt et løft på 300 mio.kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Anlæg Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusiv ældreboliger. I 2013 udmøntes 2 mia.kr. fra Kvalitetsfonden og der er afsat en lånepulje hertil på 750 mio.kr. Mariagerfjord Kommune har fået bevilget lånedispensation på 9,5 mio. kr. målrettet til kvalitetsfondsprojekter og 3,5 mio.kr. af den ordinære anlægspulje. Overførsler Der er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia.kr. i 2013, og at kommuners udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsregulering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Låneoptagelse Der er afsat en lånepulje for 2013 på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Mariagerfjord Kommune er tildelt en lånedispensation fra puljen på 20 mio. kr. Skatter og Udligning Der er ved fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 12,5 %. Mariagerfjord Kommune fik tilladelse til at øge skatterne med et samlet provenu på 20,5 mio. kr. Indkomstskatteprocenten blev hævet fra 25,7 til 25,9. Grundskyldspromillen blev hævet fra 26,0 til 28,8. Særligt vanskeligt stillede kommuner Den ordinære særtilskudspulje er forhøjet ekstraordinært til 400 mio.kr. i 2013 og Puljen kunne som hidtil søges af såvel kommuner med aktuelle som med mere vedvarende økonomiske udfordringer. 5

8 Mariagerfjord Kommune blev bevilget 12 mio. kr. fra puljen. Anvendt regnskabspraksis I Mariagerfjord Kommune Generelt Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune med tilhørende bilag. De væsentligste regnskabsprincipper er uændret i forhold til tidligere regnskabsår. Kravene til kommunens regnskabsaflæggelse er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Kommunen fastlægger regnskabspraksis inden for disse rammer. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser danner grundlag for bla.: Vurderingen af regnskabet i forhold til budget Opgørelse af beholdninger (balancen) Vurdering af kommunens økonomiske situation. Regnskabsafslutningen i Mariagerfjord kommune er for 2013 rykket en måned frem, således at regnskabet skal foreligges for Byrådet den 27. marts 2014 (tidligere år ultimo april måned). Supplementsperioden er i Mariagerfjord Kommune sat til 10. januar 2014 for betalingsbilag og sidste frist for regnskabsmæssige afslutningsposteringer og budgetomplaceringer er sat til 17. februar Bevillingsreglerne i Mariagerfjord Kommune er som følgende: Budgetbevillinger på drift og refusion givet på udvalgsniveau. Dette betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. Ifølge kommunens vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af Byrådet. Budgetbevillinger til anlæg er givet til det enkelte anlægsprojekt eller som pulje til mindre og ensartede projekter. Pris- og lønfremskrivninger fra 2012 til 2013 er overensstemmelse med KL s forventninger, dog vedtog Byrådet at der kun skulle ske ½ fremskrivning på hovedart 2 varekøb og på hovedart 4 fremmede tjenesteydelser (undtaget art 4.6, 4.7 og 4.8 som vedrører betalinger til kommuner/regioner/staten). I løbet af 2013 er alle budgetkonti vedrørende løn nedskrevet med 0,90 procent iflg. Kl s anbefalinger, da lønudviklingen ikke blev så stor som antaget ved vedtagelsen af budget 2013 i oktober måned

9 God bogføringskik Kommunen skal følge god bogføringsskik med særlig fokus på at efterleve bestemmelserne i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Bogføringssystemet og brugen af det, skal sikre sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet, (transaktionssporet) samt dokumentationen for behandling af den enkelte regnskabspost (kontrolsporet). IT-chefen har ansvaret for anvendelse af fagsystemer som håndterer udbetalinger og opkrævninger over for borgerne og leverer bogføringsposter til regnskabet. De nærmere regler fremgår af Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune. Øvrige regler om regnskabsføring og regnskabsaflæggelse fremgår i Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune afsnit 4 og 6 med tilhørende bilag. Drift og anlæg: Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Udgifter er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget, eller arbejdet er præsteret. Indtægterne er henført til de år, hvori retten erhverves eller optjenes. Kommunens regnskabsføring skal ske løbende, både af hensyn for en effektiv budgetopfølgning og for overholdelse af betalingsfrister m.m. Anlægsudgifter, indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens resultat. 7

10 Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige/korrigerede budget på funktionsområder pr. fagudvalg. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Der udarbejdes ligeledes bemærkninger til anlægsudgifter-/ og indtægter på det enkelte anlægsprojekt. Omkostningsregnskab Mariagerfjord Kommune har på baggrund af Økonomi- og indenrigsministeriets regler i Budget- og regnskabssystemet for Kommuner fravalgt at udarbejde omkostningsregnskab fra og med årsregnskabet for Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Balancen skal udarbejdes i kr. Generelt for anlægsaktiver Optagelse i anlægskartoteket For både materielle og immaterielle aktiver gælder følgende: Aktivet forventes anvendt i flere år (dvs. at brugstid/levetid udgør mere end et år). Aktivets værdi kan måles pålideligt. Der anvendes en bagatelgrænse på kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket. Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale. 8

11 Afskrivningsgrundlag m.v. Afskrivningsgrundlaget er kostpris som omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiviteterne er klar til at blive taget i brug. Aktivet afskrives over den forventede levetid. Der afskrives ikke på følgende: Bygninger bestemt til videresalg Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) Arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål Materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets levetid Materielle anlægsaktiver Udgifter over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider for materielle anlægstider er fastlagt til følgende: Administrationsbygninger, beboelsesejendomme m.v år Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.v.) år Transmissions- og ledningsanlæg år Tekniske anlæg i øvrigt år Maskiner, specialudstyr, transportmidler 5-15 år Inventar, herunder computere, IT- og AV udstyr 3 10 år Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdisat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Finansielt leasede anlægsaktiver 9

12 Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst kr. optages både som et anlægsaktiv og som en finansiel forpligtelse. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der er fastsat efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver under opførelse værdiansættes og optages til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver vil typisk væres identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug. Det vil typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter f.eks. investering i systemudvikling eller visse udgifter til køb af software. Der afskrives lineært over 3-5 år ud fra en konkret økonomisk/teknisk levetidsvurdering. Der kan i særlige tilfælde maximalt afskrives over 10 år. Finansielle anlægsaktiver tilgodehavender Tilgodehavender optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber som Mariagerfjord Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Pga. kommunens tidlige regnskabsafslutning er det ikke altid muligt at modtage virksomhedernes årsregnskab inden godkendelse af kommunens regnskab. I de tilfælde vil virksomhedernes årsregnskab for foregående år indgå i balancen. Omsætningsaktiver Varebeholdninger Der registreres varebeholdninger, når værdien overstiger 1. mio.kr. Omsætningsaktiver Fysiske aktiver til salg Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre. En udbudt salgspris kan anvendes, når det anses sikkert, at denne pris som minimum kan opnås. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide aktiver omfatter likvider samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide 10

13 beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasende anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles i nominel værdi. Nedskrivning af tilgodehavender Langfristede tilgodehavender på funktionerne , og gennemgås med henblik på vurdering af forventede tab. Der foretages ikke nedskrivning af forventet tab. Nedskrivning foretages efter en konkret vurdering. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Tjenestemandsforpligtigelser Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Sampension. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Til regnskabet 2012 er der for Mariagerfjord kommune udarbejdet en ny aktuarberegning ved Sampension. 11

14 Øvrige forpligtigelser Hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. Regnskabsresultater Regnskabsresultat for det skattefinansierede område Driftsresultatet for det skattefinansierede område blev et overskud på 117,0 mio. kr., medens det samlede skattefinansierede resultat - inkl. anlægsudgifter og jordforsyning - blev et overskud på 17,6 mio.kr. Resultat af det skattefinansierede område var oprindeligt budgetteret med et overskud på 34,9 mio. kr., men tillægsbevillinger i årets løb samt overførsel af uforbrugte midler fra 2012 m.v. på tilsammen 74,5 mio.kr. ændrede forventningerne til et underskud på 39,6 mio.kr. Af tillægsbevillinger på 74,5 mio.kr. vedrører -8,1 mio.kr. drift, 54,3 mio.kr. vedrører anlæg, 12,0 mio.kr. vedrører jordforsyning, renter -0,6 mio.kr. og endelig vedrører 16,9 mio.kr. generelle tilskud m.v. Ud af tillægsbevillinger på 74,5 mio.kr. udgør overførsler fra 2012 til 2013 samlet 54,3 mio.kr. Afvigelsen imellem regnskabet og det korrigerede budget blev et mindreforbrug på 57,2 mio. kr. 12

15 Denne afvigelse kan specificeres således: I mio. kr. Merindtægt Generelle tilskud -0,4 Mindre driftsudgifter -28,4 Merudgifter renter 0,4 Mindre anlægsudgifter -25,3 Mindreudgift/merindtægt Jordforsyning -3,5 I alt -57,2 En nærmere specifikation af afvigelserne fremgår af årsregnskabets specielle bemærkninger. Regnskabsresultat for forsyningsvirksomhederne Den brugerfinansierede forsyningsvirksomhed, renovation m.v. har givet et overskud på 2,7 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio.kr. En nærmere specifikation af afvigelserne fremgår af årsregnskabets specielle bemærkninger. Ultimo 2013 er Mariagerfjord kommunes tilgodehavende ved borgere 7,140 mio.kr. vedr. Renovation modsat Tømningsordninger hvor Mariagerfjord kommunes gæld udgør 0,406 mio.kr. Forsyningsvirksomheden Renovation og Tømningsordninger skal i det lange løb, hvile i sig selv. Likviditetens udvikling De samlede likvide aktiver udgjorde ved årets begyndelse en negativ beholdning på 18,6 mio. kr. og ved årets slutning en negativ beholdning på 87,7 mio. kr. I budgettet var der påregnet en forøgelse af kassebeholdningen med 33,5 mio. kr. Opgørelsen af likviditeten er et udtryk for størrelsen på et bestemt tidspunkt, nemlig ultimo året. Beholdningen er på dette tidspunkt erfaringsmæssigt lav. Igennem årets 12 måneder er der meget store periodiske udsving i kassebeholdningen. Årets største beholdning var således den 1. april ,8 mio.kr., medens den laveste var den 27. december ,9 mio.kr.. Den gennemsnitlige beholdning for hele 2013 blev 71,7 mio. kr. 13

16 1.000 kr. Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning 2013 (sammenlignet med 2012) Udviklingen i likvide aktiver I mio. kr. Likvide aktiver ultimo året Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) -57,3-71,2-19,6-56,6-18,6-87,7 50,4 29,5 68,5 96,2 67,9 71,7 - = negativ beholdning Langfristede lån I 2013 er lånerammen for 2012 hjemtaget med 91,6 mio. kr. Der er foretaget afdrag med i alt 33,7 mio. kr. Endvidere er gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 11,5 mio. kr. Den samlede restgæld ultimo 2013 er 784,9 mio. kr. 14

17 I restgælden er medregnet lån til ældreboliger med 356,0 mio. kr. Denne gæld dækkes af brugerne af ældreboligerne og staten. Det er således ved udgangen af 2013 de 428,9 mio. kr., der kan henføres til alle borgere i Mariagerfjord Kommune. For regnskabsåret 2013 er der hjemtaget lån i marts måned 2014 med 27,4 mio. kr. Swap-aftaler på lån: Modpart: Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi lån pr. 31/ : kr. Udløb lån: 31/ Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente. Markedsværdi swap-aftale pr. 31/ : kr. Udløb swap-aftale: 31/ Modpart: Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. Markedsværdi lån pr. 31/ : kr. Udløb lån: 12/ Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente. Markedsværdi swap-aftale pr. 31/ : kr. Udløb swap-aftale: 12/ Modpart: Kommunekredit Oprindelig hovedstol: kr. Restgæld pr. 31/ : kr. 15

18 Markedsværdi lån pr. 31/ : kr. Udløb lån: 29/ Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente. Markedsværdi swap-aftale pr. 31/ : kr. Udløb swap-aftale: 29/ Udskrivningsgrundlaget Udskrivningsgrundlaget, der svarer til de samlede skattepligtige indtægter hos kommunens borgere (efter personfradrag) er i 2013 budgetteret med mio. kr. Siden 1996 skelnes der mellem selvangivne indkomster og reguleringsbeløb i forbindelse med skatteafdelingens ligning - den såkaldte ligningseffekt. De selvangivne indkomster benyttes ved beregningen af udligningen og generelle tilskud. Det gør skattereguleringer som følge af ligningen ikke. Her modtager eller afregner kommunerne det fulde reguleringsbeløb. Kommunerne har mulighed for enten at budgettere ud fra et skatteudskrivningsgrundlag som staten garanterer, eller selv at budgettere grundlaget. Udskrivningsgrundlaget indgår i beregningen af tilskuds- og udligningsbeløb. Mariagerfjord Kommune har for 2013 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udvikling i kommunal indkomstskat: Regnskabsår Tabel rettet Udskrivningsgrundlag i mio. kr. Kommunal udskrivningsprocent Kommunal indkomstskat i mio. kr , , , , , , ,

19 Regnskabsopgørelse NOTE MIO. KR. Regnskab 2013 Resultatopgørelse 1 Indtægter - skatter ,6 - generelle tilskud -776,1 - Momsudligning 0,3 Opr. Budget 2013 Korr. Budget ,3-795,1 0, ,6-776,0 0,5 I alt , , ,1 Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid - Udvalget for Teknik og Miljø 257,4 712,1 511,1 673,3 67,2 92,9 255,9 719,5 541,3 681,9 68,1 83,8 286,8 719,2 505,3 671,5 71,7 88,0 2 Driftsudgifter i alt 2.314, , ,4 - renter m.v. 17,4 17,6 17,0 Resultat af ordinær drift -117,0-96,8-88,6 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid - Udvalget for Teknik og Miljø 17,2 12,2 0,0 3,2 5,3 56,1 8,4 17,7 0,0 0,5 6,1 32,1 26,1 24,4 0,0 3,9 5,7 59,1 3 Anlægsudgifter i alt 93,9 64,9 119,2 Resultat ordinær drift/anlæg -23,1-31,9 30,5 4 Jordforsyning - salg af jord m.v. - køb af jord inkl. Byggemodning -7,2 12,7-13,4 10,4-12,8 21,8 I alt 5,5-3,0 9,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -17,6-34,9 39,6 5 Forsyningsvirksomheder - Drift (indtægter udgifter) -2,5 0,0 0,0 - Anlæg (indtægter udgifter) -0,1 0,0-0,5 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -2,7 0,0-0,5 REGNSKABSRESULTAT I ALT -20,3-34,9 39,1 Note 1 Skatter, tilskud og udligning De samlede skatteindtægter i 2013 udgjorde 1.672,6 mio. kr. Skatteindtægterne kan specificeres således: Indkomne skatter i mio. kr. Regnskab 2013 Forskud personlig indkomstskat ,4 Afregning vedr. skrå skatteloft 3,3 Bruttoskat efter 48 E -0,2 Dødsbobeskatning -2,1 17

20 Selskabsskatter -21,3 Ejendomsskatter -107,0 Tilskud vedr. tilbagebetaling af grundskyld -1,3 Anden skat på fast ejendom -1,6 I alt ,6 Udskrivningen af kommunal indkomstskat var 25,9% i Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65 % i 2008 og skattestigning på 0,20% i Beløbet - 3,3 mio.kr. - skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges. Selskabsskat afregnes af selskaberne til staten med 30 % af selskabernes indkomst. Kommunens andel udgør 13,41 % af selskabsskatten. Tilskud og udligninger omfatter dels bidrag/tilskud til de mellemkommunale udligningsordninger, dels tilskud fra bloktilskudspuljen. De samlede indtægter i 2013 udgør 775,8 (netto). Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2013 kan specificeres således: Tilskud og udligning Regnskab I mio. kr Kommunal udligning -540,9 Statstilskud -105,5 Regulering tidligere år 0,7 Udligning af selskabsskat -5,9 Udligning vedrørende udlændinge 15,7 Kommunalt udviklingsbidrag 5,2 Særlige tilskud -145,4 Refusion af købsmoms 0,3 I alt -775,8 Note 2 driftsudgifter Drift udviser et nettoforbrug på 2.314,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. Ifølge dialog- og aftalestyring og rammebevillinger overføres der uforbrugte driftsbeløb fra 2013 til 2014 med 41,5 mio.kr. så reelt har der været et merforbrug på 13,1 mio. kr. Disse afvigelser er nærmere beskrevet i afsnittet om specielle bemærkninger. Serviceudgifterne udgør 1.656,4 mio. kr. den udmeldte serviceramme var på 1.656,0 mio. kr. En overskridelse af servicerammen med 0,4 mio.kr. 18

21 Note 3 anlægsudgifter Der har været et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Der er overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 25,0 mio. kr. Kvalitetsfonden I 2009 blev den statslige kvalitetsfond etableret til statslig medfinansiering af kommunale anlægsinvesteringer. Kvalitetsfonden vedrører områderne dagtilbud, folkeskoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældreområdet. Anvendelse af tilskudsmidler er betinget af, at kommunerne bidrager med tilsvarende finansiering af anlægsprojekterne. I 2013 har Mariagerfjord Kommune modtaget 15,024 mio.kr. i tilskud fra Staten. Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter vedr. kvalitetsfondsprojekter med 19,163 mio.kr. Ikke anvendte bevillinger til anlæg finansieret af kvalitetsfondstilskud er overført til regnskab Mariagerfjord Kommune har i 2013 fået lånedispensation på 9,5 mio. kr. målrettet til kvalitetsfondsprojekter Note 4 jordforsyning Der er et mindreforbrug på købsudgifter på 9,1 mio.kr. Fra 2013 til 2014 er der overført rådighedsbeløb vedr. køb af bygning Løgstørvej 73, Hobro med 7,9 mio.kr. Note 5 - forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne består i 2013 af de brugerfinansierede virksomheder: Renovation og Tømningsordninger. Virksomhederne forudsættes økonomisk at hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status. Der er altså vandsætte skodder til den skattefinansierede økonomi. Det finansielle mellemværende kan specificeres således: Status Ultimo 2013 Renovation ,03 Tilgodehavende ved borgere Tømningsordninger ,39 Gæld til borgere I alt ,64 19

22 Finanseringsoversigt NOTE MIO. KR. Regnskab 2013 Opr. Budget 2013 Korr. Budget Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen Optagne lån (langfristet gæld) Afdrag på lån +-ændring i langf. tilgodehavender +- ændring i kortfr. tilgodehavender/gæld +-ændring i fonds/legater m.v. 20,3 91,6-33,7 1,4-148,5-0,4 34,9 30,0-30,8-1,2 0,6 0,0-39,1 66,3-34,6-1,2 0,6 0,0 = Kontant ændring af likvide aktiver -69,4 33,5-8,0 +- Kursregulering vedr. likvide aktiver 0,3 0,0 0,0 =Samlet ændring af likvide aktiver -69,1 33,5-8,0 Note 6 Lån og låneramme I 2013 har kommunen optaget lån for i alt 91,6 mio. kr. Afvigelsen på 25,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skal ses i lyset af, at den endelige restlåneramme for 2012 først optages i regnskabet 2013 og ligeså vil endelig restlåneramme for 2013 først blive hjemtaget i Der er i 2013 optaget følgende lån: kr. Udnyttelse af lånerammen for 2012: kr. De Gamles Gård i Assens: kr. Lånedispensation til kommuner med lav likviditet: kr. Ældreboliger Vestergade, Hadsund: kr. Der er givet tillægsbevillinger i 2013: kr. Overført lånedispensation fra 2012 til 2013: kr. Energibesparende projekter: kr. Køb af Ny Havnevej 8, Mariager: kr. Køb af Sdr. Kajgade 18A, Hobro: kr. Køb af Løgstørvej 73, Hobro (arealerhvervelse): kr. 20

23 Der er søgt om overførsel af uudnyttet lånemuligheder for 2013 til 2014: kr. Lånedispensation 2013 Kvalitetsfondsmidler, Køb af Sdr. Kajgade 18A, Hobro. Køb af Løgstørvej 73, Hobro (arealerhvervelse). Lånedispensation 2012 By- og Havneplaner, Hobro, Hadsund og Mariager. Note 7 Øvrige finansforskydninger Udvikling i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld: Mio.kr. Primo 2013 Ultimo 2013 Forskydning Kortfristede tilgodehavender Refusionstilgodehavender -6,456-4,032 2,424 Tilgodehavender i betalingskontrol 42,091 27,936-14,155 Andre tilgodehavender 6,176 22,222 16,046 Mellemregning mellem foregående og følgende -136,706-23, ,718 regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst. 0, ,987 Tilgodehavender andre kommuner/regioner ,073-0,678 Kortfristede tilgodehavender i alt -96, ,65 115,369 Kortfristet gæld Kassekreditter og byggelån -54,435 0,00 54,435 Anden gæld -7,857-8,325-0,468 Kirkelige skatter -0,096-0,096 0 Anden kortfristet gæld -101,886-94,632 7,254 Mellemregningskonti -1,939-31,213-29,274 Selvejende institutioner med overenskomst -0, ,988 Kortfristet gæld i alt -167, ,266 32,935 I alt kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld. -263, , ,303 21

24 Balance NOTE BALANCE, kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 AKTIVER Anlægsaktiver 8 Materielle Anlægsaktiver Immaterielle Anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle Anlægsaktiver Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Fysiske anlæg til salg Omsætningsaktiver, varebeholdninger 0,0 0,00 Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Balance for Takstfinansierede aktiver Balance selvejende institutioners aktiver Balance, skattefinansierede aktiver i øvrigt Balance for finansielle statusposter Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 9 Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser *) Nettogæld vedr. fonds, legater m.v Kortfristede gældsforpligtelser **) Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT *) Heri gæld vedrørende: Ældreboliger Leasingforpligtigelser **) Heri feriepengeforpligtelser o.lign Note 8 materielle anlægsaktiver, anlægsoversigt 2013 Skattefinansieret område kr. Grunde- og bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse mv. Immaterielle anlægsaktive r I alt Kostpris pr. 1/ Tilgang

25 Afgang Overført Kostpris pr. 31/ Ned- og afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Takstfinansieret område kr. Grunde- og bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse mv. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris pr. 1/ Tilgang Afgang Overført Kostpris pr. 31/ I alt Ned- og afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Ned- og afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ i alt Note 9 Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelser til tjenestemænd er medtaget med 218,358 mio. kr. Der er udarbejdet ny aktuarmæssig opgørelse over pensionsforpligtigelser i 2012 via Sampension. 23

26 I regnskab 2013 er der korrigeret for til- og afgang i tjenestemandsforpligtigelserne (hensættelse/udbetalt tjenestemandspension fratrukket indtægter og endelig pensionsforsikringspræmier). Ikke forsikringsdækkede arbejdsskader er medtaget i balancen med 47,950 mio. kr. I 2013 er der udarbejdet en ny aktuarmæssig opgørelse over ikke forsikringsdækkede arbejdsskader. Beregningen er udarbejdet af Capital Information. Kapitalforklaring KAPITALFORKLARING, MIO. KR Egenkapital ultimo 563,2 Primoreguleringer - Indskud i Landsbyggefonden 85, Egenkapital primo, beregnet 648, Egenkapital primo, bogført 648,4 Årets resultat (incl. Forsyningsvirksomheder), jf. resultatopgørelsen 20,3 Ændring af mellemværende med forsyningsvirksomheder -2,7 Øvrige direkte posteringer på balancen: Værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger 6,2 Værdiregulering, fysiske anlægsaktiver -30,6 Værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering) -85,7 Kurs-/indexregulering obl. og lån 0,6 Leasingforpligtelser 0,1 Afskrivninger mv. korte tilgodehavender -0,4 Værdireguleringer mv., kort gæld 4,8 Regulering af ikke forsikringsdækkede arbejdsskader og tjenestemandspensioner -16,9-121, Egenkapital ultimo 544,2 24

27 Pengestrømsanalyse PENGESTRØMSANALYSE Mio. kr Resultat omkostningsbaseret regnskab 20,3-65,6 + afskrivninger skattefinansieret område 0,0 0,0 + afskrivninger brugerfinansieret område 0,0 0,0 +/- andre periodiserede poster 0,0 0,0 = Likviditetsbidrag fra resultatopgørelsen 20,3-65,6 Netto til- og afgang af skattefinansierede investeringer, aktiveret på status Netto til- og afgang af brugerfinansierede investeringer, aktiveret på status 0,0 0,0 0,0 0,0 - Afdrag på lån -33,7-29,3 + Optagelse af lån 91,6 23,8 +/- ændring i pengebinding i langfristede tilgodehavender 1,4 2,0 +/- ændring i pengebinding i kortfristede tilgodehavender/gæld og fonds- legater -149,0 100,0 +/- Kursregulering likvide aktiver 0,3 7,2 = LIKVIDITETSFORSKYDNING -69,1 38,0 + LIKVIDE MIDLER PRIMO -18,6-56,6 = LIKVIDE MIDLER ULTIMO -87,7-18,6 25

28 Hovedoversigt til regnskab 2013 Forbrug 2013 Udgifter Forbrug 2013 Indtægter Korrigeret Budget 2013 Udgifter Korrigeret Budget 2013 Indtægter kr kr kr kr. 00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomhed mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og Administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse af likvide aktiver Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT H. EGENKAPITAL *** Balance

29 Finansiel status AKTIVER: Primosaldo Ultimosaldo 922 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Aktiver tilhørende fonds,legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg BALANCE

30 FINANSIEL STATUS REGNSKAB 2013 PASSIVER: Primosaldo Ultimosaldo 945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristetgæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtels Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto BALANCE

31 Tværgående artsoversigt UDGIFT INDTÆGT kr kr. 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger incl. Moms Køb af jord og bygninger excl. Moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

32 Økonomiudvalget Sammendrag ØKONOMIUD - VALG Drift og refusion REGNSKAB 2013 INDENFOR SERVICERAMMEN REGNSKAB 2013 UDENFOR SERVICERAMMEN KORRIGERET BUDGET INDENFOR SERVICERAMMEN KORRIGERET BUDGET UDENFOR SERVICERAMMEN OPRINDELIG BUDGET INDENFOR SERVICERAMMEN OPRINDELIG BUDGET UDENFOR SERVICERAMMEN Hele kr. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Økonomiud valg Serviceudgift er Ingen aftale Dialog/aftaleoverf. Rammest.- ingen overf Rammest.- overf.adg Projekter Regnskabsoversigt Drift NOTE REGNSKABSOVERSIGT 2013 Økonomiudvalget REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET TILLÆGSBEVILLING OMPLACERING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT DRIFT OG REFUSION KR KR KR KR KR KR KR KR. Økonomiudvalg Serviceudgifter Byrådssekretariatet Politisk Organisation Fælles udgifter/indtægter Fællesudgif ter og administrat ion m.v

33 NOTE REGNSKABSOVERSIGT 2013 Økonomiudvalget REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET TILLÆGSBEVILLING OMPLACERING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Fælles formål 1 Drift Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunalbestyrelses med lemmer Fællesudgif ter og administrat ion m.v Kommunal bestyrelses medlemme r 1 Drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, køretøjer, inventar og materiel Indtægter 50 Fredningsnævn Fællesudgif 3 9 ter og administrat ion m.v Kommissio 3 9 ner, råd og nævn 1 Drift 3 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 9 Huslejenævn/Beboer klageråd Fællesudgif ter og administrat ion m.v Kommissio ner, råd og nævn 1 Drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 7 7 Indtægter -6 Seniorråd Fællesudgif ter og administr

34 NOTE REGNSKABSOVERSIGT 2013 Økonomiudvalget REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET TILLÆGSBEVILLING OMPLACERING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Kommissio ner, råd og nævn 1 Drift Budgetkorrektioner 25 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Handicapråd Fællesudgif ter og administrat ion m.v Kommissio ner, råd og nævn 1 Drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 13 Klageråd vedr. personlig pleje/bistand Fællesudgif 5 ter og administrat ion m.v Kommissio 5 ner, råd og nævn 1 Drift 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 Valg Fællesudgif ter og administrat ion m.v Valg m.v Drift Personale 9 Materiale- og aktivitetsudgifter Pension til borgmestre Fællesudgif ter og administrat ion m.v Kommunal bestyrelses medlemme r

35 NOTE REGNSKABSOVERSIGT 2013 Økonomiudvalget REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET TILLÆGSBEVILLING OMPLACERING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1 Drift Personale Betaling andre offentlige myndigheder -104 Byrådssekretariatet Fælles udgifter og i Byrådssekr. fælles Fællesudgif ter og administrat ion m.v Sekretariat og forvaltning er 1 Drift Budgetkorrektioner 116 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter 0 Sekretariatet Sekretariatet - Udenfor rammebevilling Fællesudgif ter og administrat ion m.v Sekretariat og forvaltning er 1 Drift Budgetkorrektioner Materiale- og aktivitetsudgifter IT, køretøjer, inventar og materiel 39 Indtægter -20 Sekretariatet - Indenfor rammebevilling Fællesudgif ter og administrat ion m.v Sekretariat og forvaltning er 1 Drift

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Regnskab 2013. Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab

Regnskab 2013. Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab Bind 1 Årsberetning Årsregnskab Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger... 2 Forord 3 Ledelsens påtegning.. 5 Ledelsens årsberetning.. 6 Hoved- og nøgletal 11 Anvendt regnskabspraksis 12

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Ballerup Kommune årsregnskab 2014

Ballerup Kommune årsregnskab 2014 Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning... 9

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse KOMMUNEOPLYSNINGER...2 FORORD...3 PÅTEGNINGER...4 LEDELSENS PÅTEGNING...4 REVISIONSPÅTEGNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse KOMMUNEOPLYSNINGER...2 FORORD...3 PÅTEGNINGER...4 LEDELSENS PÅTEGNING...4 REVISIONSPÅTEGNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER...2 FORORD...3 PÅTEGNINGER...4 LEDELSENS PÅTEGNING...4 REVISIONSPÅTEGNING...5 KOMMUNENS ÅRSBERETNING...6 GENERELLE BEMÆRKNINGER...6 KOMMUNENS

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015

8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015 8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015 8.1 - Bilag: Årsberetning 2015 - Økonomisk del DokumentID: 4894361 SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 2015 3 6 8 Indhold Forudsætninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 11 Kommunens årsberetning... 13 Anvendt regnskabspraksis... 17 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Økonomi Rådhus Allé 5 5610 Assens 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 4 2.1. Registreringsfasen 4 2.2. Rapporteringsfasen 5 2.3.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere