INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB RANDERS KOMMUNE OG AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR SAMMENFATNING AF REGNSKABSRESULTATET... 9 RESULTATOPGØRELSEN OMKOSTNINGSREGNSKABET UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN M.M GÆLD OG EGENKAPITAL REGNSKABSOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE I MIO. KR NOTER

2 Forord Forord Hermed præsenteres Randers Kommunes regnskab for Regnskabet består af en årsberetning samt en bilagsdel. Hensigten med årsberetningen er at give læseren et overblik over kommunens aktiviteter. Der gøres status for den økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat. Du kan se alle hovedtallene for kommunens regnskab her i årsberetningen. Der er tale om det sidste regnskab for den gamle Randers Kommune. Regnskabet gør derfor samtidig status over de aktiver og passiver, som overdrages til den nye Randers Kommune. God læselyst. 2

3 Ledelsespåtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Randers Kommune har den 18. juni 2007 aflagt årsregnskab for 2006 for den tidligere Randers Kommune til byrådet i Randers Kommune. Årsregnskabet for 2006 for den tidligere Randers Kommune skal i henhold til 43, stk. 1, i lov om revision af den kommunale inddeling aflægges af Randers Kommune. Ved aflæggelsen af årsregnskabet for den tidligere Randers Kommune har vi som følge af kommunalreformen og af ressourcemæssige hensyn valgt at aflægge årsregnskabet på et absolut minimumsniveau. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Randers Byråd hermed regnskabet til revision. Randers Kommune, den 25. juni 2007 Henning Jensen Nyhuus Borgmester Bent Peter Larsen Kommunaldirektør 3

4 Regnskab Regnskab 2006 Hvor blev pengene brugt i 2006? Udgifter Mio. kr. Pct. Fællesforvaltningen 293,8 7,1 Kulturel Forvaltning 695,7 16,9 Socialforvaltningen 2.482,3 60,3 Teknisk Forvaltning 395,6 9,6 Renter, afdrag, moms mv. 187,8 4,6 Finansforskydninger, netto 61,9 1,5 I alt 4.117,1 100,0 Teknisk Forvaltning 9,6% Renter, afdrag, moms mv. 4,6% Finansforskydninger, netto 1,5% Fællesforvaltningen 7,1% Kulturel Forvaltning 16,9% Socialforvaltningen 60,3% Hvor kom pengene fra i 2006? Indtægter Mio. kr. Pct. Generelle tilskud og udligning 716,2 17,4 Refusioner 568,3 13,8 Skatter 1872,7 45,5 Låneoptagelse og renter 138,8 3,4 Drifts- og anlægsindtægter 807,5 19,6 Kasseforbrug 13,6 0,3 I alt 4.117,1 100,0 Drifts- og anlægsindtægter 19,6% Kasseforbrug 0,3% Generelle tilskud og udligning 17,4% Låneoptagelse og renter 3,4% Refusioner 13,8% Skatter 45,5% 4

5 Regnskabsprincipper Regnskabsprincipper Generelt Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder de retningslinier, der er fastlagt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs og kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som Randers Kommune har driftsoverenskomst med. Aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, der er registreret jf. IM s regelsæt om registrering af fysiske aktiver, fremgår alene af kommunens regnskab og ikke af regnskabet for den enkelte institution. Ændringer i regnskabspraksis i forhold til tidligere år Regnskabspraksis er som følge af strukturreformen påvirket i forhold til tidligere år. Der forekommer således områder, hvor periodisering af indtægter og driftsudgifter jf. transaktionsprincippet er påvirket, men den beløbsmæssige effekt er ikke opgjort. Forholdet har ligeledes haft indflydelse på bogføringen af kommunens kortfristede tilgodehavender samt kortfristede gældsforpligtelser. Regnskabsopgørelsen og resultatopgørelsen Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen i april måned Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endelig færdigopført og klar til anvendelse. Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført ekskl. moms. Afskrivninger Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede levetid. Afskrivningsperioder: Administrationsbygninger 50 år Skoler, dag- og ældreinstitutioner 30 år Tekniske anlæg og maskiner 10 år Inventar 5 år IT-udstyr 3 år Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt inventar, IT-udstyr og biler. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten til de grunde og bygninger der er indregnet i balancen er dokumenteret via tingbogsattester. Ejendomsretten til øvrige aktiver er dokumenteret via fakturaer, leasingaftaler m.v. Der afskrives ikke på grunde samt materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (kunst, parker m.v.) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Randers Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 5

6 Regnskabsprincipper Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter licenser til software. Aktiverne indregnes til kostpris og afskrives over den forventede levetid, dog maksimalt 10 år. Omsætningsaktiver Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris. Andele af interessentskaber, som Randers Kommune har medejerskab til, samt ikke noterede aktier indgår i balancen til den indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab. Øvrige værdipapirer er optaget til kursværdi. Der optages ikke varebeholdninger i balancen. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er fuldt forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via resultatopgørelsen. I 2006 er der foretaget en ny aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. Reguleringen er dog foretaget direkte i balancen. Der er ikke foretaget hensættelser vedrørende skyldige feriepenge. Gæld Den kapitaliserede restleasingydelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. 6

7 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger til regnskab 2006 Randers Kommune og aftalen om kommunernes økonomi for 2006 Regeringen og KL indgik den 10. juni 2005 aftale om forudsætningerne for budget De overordnede mål med regeringens økonomiske politik er at fastholde en stabil økonomisk udvikling med overholdelse af skattestoppet og lav vækst i de offentlige udgifter. Af hensyn til at sikre stabiliteten har det været afgørende, at udviklingen i den kommunale økonomi stemmer overens med de overordnede samfundsøkonomiske hensyn. Hovedtemaerne i dette års forhandling var det økonomiske råderum vedrørende driftsudgifter samt godkendelsesordningen vedr. anlægsprojekter. Endelig blev der indført reduceret låneadgang på forsyningsområdet. I det følgende nævnes hovedpunkterne i aftalen: Uændrede skatter Den gennemsnitlige udskrivningsprocent, den gennemsnitlige grundskyldspromille og dækningsafgifterne for erhvervsejendomme må ikke stige i forhold til 2005 for kommunerne i hele landet set under ét. Regeringen har i forbindelse med forhandlingerne om næste års økonomi tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til indførelse af midlertidige begrænsninger i skatteudskrivningen for 2006 og Begrænsninger kom udelukkende til at gælde for Stram styring af serviceudgifterne I aftalen indgår en realvækst på 0,25 pct. i forhold til budget Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med beregningen af serviceudgifterne er foretaget et niveauløft for bl.a. at tage hensyn til kommunernes merudgifter som følge af ekstra prisfremskrivning og tjenestemandspensioner. Endvidere er der udsendt en reguleringsbekendtgørelse, som ud over anlægsområdet omfatter driftsområdet og personalemæssige dispositioner for Godkendelseskompetencen ligger hos sammenlægningsudvalget. Anlæg og lånemuligheder I aftalen er der som noget nyt indført en vejledende anlægsramme for budget Den vejledende ramme udgør 90 % af Budgetoverslag 2006, eller minimum kr. pr. indbygger. For Randers Kommune blev det minimumsgrænsen på 62,3 mio. kr. Det vedtagne budget indeholdt bruttoanlægsudgifter for 91,2 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at godkendelseskompetencen overføres fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til sammenlægningsudvalget vedrørende anlægsprojekter. Der blev afsat en låneramme til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen på 1 mia. kr. Der blev indført begrænsninger i låneadgangen vedrørende forsyningsområdet. Det betyder, at der kun kan lånes til de afholdte anlægsudgifter og maksimalt svarende til kommunens udlæg ultimo. Dvs. indtægter på området skal anvendes, før der kan optages lån. Der kan ikke optages lån, hvis kommunens har gæld til forsyningsvirksomheden. Udviklingen i Randers Kommune i lyset af regeringsaftalen kan sammenfattes således: Skatten i Randers I 2006 er skatterne holdt i ro. Serviceudgifterne i Randers Kommune Servicevækstrammen på 0,25 pct. gælder fra oprindeligt budget 2005 til oprindeligt budget Den er ikke overholdt, idet væksten i serviceudgifterne er på 0,62 pct. På landsplan blev den samlede overskridelse på ca. 2 mia. kr., hvilket førte til genåbningen af budget 2006 og fastfrysning af serviceudgiftsrammen for 2006 pr. 15. februar En overskridelse af denne ramme vil føre til individuel bloktilskudsreduktion. Regnskab 2006 viser en overskridelse af servicevækstrammen på 7,5 mio. kr. Sanktionen kendes først i forbindelse med økonomiforhandlingerne for

8 Generelle bemærkninger Lånemuligheder Randers Kommune har benyttet sig af muligheden for at lånefinansiere en andel af anlægsudgiften til skolebyggeri. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget en låneadgang på 9,7 mio. kr. I budgettet er der indregnet it udgifter i forbindelse med kommunalreformen på 14,2 mio. kr. Der er fremsendt ansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet med henblik på at få andel i puljen på 1 mia. kr. Der blev i april 2006 bevilget en dispensation på 15,8 mio. kr. til finansiering af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Låneoptagelsen blev indarbejdet i budget 2007 tillige med en yderligere dispensation på 19,9 mio. kr. Der er tale om 5 årige lån. 8

9 Generelle bemærkninger Sammenfatning af regnskabsresultatet Regnskabet opdeles i resultater af henholdsvis det skattefinansierede og det finansielle område. Resultat af skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser forskellen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægterne. Det vil sige de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter inkl. ældreboliger og jordforsyning, bidrag til momsudligningsordningen samt renteudgifter fratrukket indtægterne fra skatter og generelle tilskud. Regnskab 2006 skattefinansieret område Regnskab Korr. Budget Regnskab Mio. kr. (løbende priser) Forskel Indtægter Skatter , , ,5-0,5 Generelle tilskud -520,4-583,8-609,6-25,8 Indtægter i alt , , ,1-26,3 Udgifter Skattefinansierede driftsudgifter 2.295, , ,0-123,3 Skattefinansierede anlægsudgifter 102,7 144,8 104,1-40,7 Renter 8,4 10,9 11,8 0,9 Jordforsyning -40,5-10,9-42,7-31,8 Udgifter i alt 2.366, , ,2-194,9 Resultat af det skattefinansierede område 36,1 248,3 27,1-221,2 Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 27,1 mio. kr. I 2005 var underskuddet på 36,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2006 er der i årets regnskab tale om en forbedring på 221,2 mio. kr., da det korrigerede budget viser et underskud på 248,3 mio. kr. På nettodriftsudgifterne er der en afvigelse mellem regnskabet og det korrigerede budget svarende til en forbedring på 123,3 mio. kr. Afvigelsen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget skyldes primært reglerne om overførsel af uforbrugte bevillinger mellem årene. I overensstemmelse med kommunens regler om økonomisk decentralisering er overførslerne opgjort til 124,4 mio. kr. vedr. de skattefinansierede driftsudgifter. Byrådet har foreløbigt godkendt, at der overføres 48,4 mio. kr. til budget 2007 vedrørende de decentrale aftaleenheder. Derudover er der 76 mio. kr. vedr. puljer og tværgående konti, som ligeledes forventes overført til De samlede nettodriftsudgifter er steget med 124,2 mio. kr. inkl. pris- og lønstigninger i forhold til Det svarer til en realvækst på 1,75 pct. Nettoanlægsudgifterne ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder, men inkl. ældreboliger udgør 104,1 mio. kr. i 2006, heraf vedrører 27,4 mio. kr. ældreboligbyggerier. Der er tale om et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget 2006 på 40,7 mio. kr. Mindre forbruget vedrører ældreboliger samt it-udgifter i forbindelse med kommunalreformen. De budgetterede salgsindtægter vedr. salg af ejendomme viser en afvigelse på 12 mio. kr. i Det skyldes, at der alene er solgt en ejendom i I december 2006 blev der solgt en erhvervsgrund til Bauhaus, men salgsindtægten forventes indtægtsført i 2007 som følge af forsinkelse med lokalplanen for området. Der overføres 77,8 mio. kr. til budget 2007 vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på det skattefinansierede område inkl. ældreboliger. Overførslerne vedrører udgifter til køb af jord og ejendomme, it-udgifter i forbindelse med kommunesammenlægningen samt vejanlæg. 9

10 Generelle bemærkninger Når der tages hensyn til overførsel af uforbrugte midler fra 2006 til 2007 er der balance mellem budget og regnskab. Indtil videre er udgiftssiden i regnskab 2006 beskrevet. I det følgende beskrives udviklingen på indtægtssiden. Indtægterne består primært af indtægter fra generelle tilskud og udligning samt skatteindtægter. De samlede indtægter er steget med 135,8 mio. kr. fra regnskab 2005 til regnskab Stigningen dækker især over stigende indtægter fra generelle tilskud. Skatteindtægterne er steget med 46,6 mio. kr. til 1.856,5 mio. kr. Det er en stigning på 2,5 pct. i forhold til Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat vedrørende De øvrige skatteindtægter kommer fra en række forskellige skatter og afgifter. Det drejer sig bl.a. om indtægterne fra grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat. Det udgjorde i alt 125,9 mio. kr. i 2006, hvilket er stort set uændret i forhold til Aktieselskabsskatten er steget med 3,7 mio. kr. fra 2006 til Aktieselskabsskatten udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret, og udviklingen er således et udtryk for udviklingen i virksomhedernes indtjening fra indkomståret 2002 til De resterende skatteindtægter vedrører afgifter af opsagte pensionsordninger. De udgør 30,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,3 mio. kr. i forhold til Indtægterne fra bloktilskud inkl. bidrag til momsudligningsordningen udgør for ,6 mio. kr. Det er 89,3 mio. kr. mere end året før. Det skyldes, at der som følge af omlægningen af momsudligningsordningen kun er betalt 9 bidrag i regnskabsår 2006 mod normalt 12. Det betyder en mindreudgift på 25,7 mio. kr. Derudover er der en stigning i bloktilskuddet på 66,4 mio. kr. Der er i øvrigt ingen afvigelser mellem budget og regnskab på indtægtssiden. Det skyldes, at kommunen i 2006 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultat af det finansielle område Resultatet af det finansielle område viser kommunens samlede regnskabsresultat. Det vil sige resultatet af det skattefinansierede område inkl. forsyningsvirksomhed samt de finansielle poster. I efterfølgende tabel sammenholdes det korrigerede budget med regnskabet. Regnskab 2006 resultat af det finansielle område Regnskab Korr. Budget Regnskab Mio. kr Forskel Resultat af det skatttefinansierede område 36,1 248,3 27,1-221,2 Øvrig forsyningsvirksomhed -11,3 29,2 10,0-19,2 Resultat i alt 24,8 277,5 37,1-240,4 Ordinære afdrag på lån 42,3 35,4 44,9 9,5 Nettoforskydning af kortfristede tilgodehav. mv. -1,6 4,3 61,9 57,6 Optagelse af nye lån -110,4-86,4-130,4-44,0 Lån og finansforskydninger i alt -69,7-46,7-23,6 23,1 Finansielt overskud (kassetilvækst) -44,9 Finansielt underskud (kasseforbrug) 230,8 13,5-217,3 Resultatet inkl. forsyningsvirksomhed viser et underskud på 37,1 mio. kr. 10

11 Generelle bemærkninger Optagelse af nye lån udgør 130,4 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med færdiggørelsen af Borupvænget og Perron 4. Der er i alt hjemtaget lån for 52,4 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Derudover udgør den ordinære låneoptagelse jf. lånerammen for mio. kr. Lånerammen for 2006 er ligeledes fuldt udnyttet, idet der er hjemtaget lån på 30 mio. kr. i december Det samlede resultat for 2006 viser et finansielt underskud (kasseforbrug) på 13,5 mio. kr. mod et budgetteret kasseforbrug på 230,8 mio. kr. i det korrigerede budget Som det fremgår af tabellen, er der afvigelser på følgende områder: Resultatet på det skattefinansierede område viser et mindre forbrug på 221,2 mio. kr. Hovedforklaringen er, jf. ovenstående afsnit, at der overføres uforbrugte bevillinger for 202,8 mio. kr. til budget 2007 på det skattefinansierede område inkl. ældreboliger. Endvidere er udlægget vedr. forsyningsvirksomhederne reduceret med 19,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Det fremgår endvidere af det finansielle resultat, at der er en reduktion af de likvide aktiver på 13,5 mio. kr. i Dette har medført en reduktion af kassebeholdningen i Resultatopgørelsen omkostningsregnskabet 2006 Nedenfor knyttes nogle kommentarer til regnskab 2006 på grundlag af den omkostningsbaserede resultatopgørelse. Omkostningsregnskabet blev indført som nyt princip i I omkostningsregnskabet bogføres anlægsudgifter på en aktivkonto og belaster driften i form af afskrivninger fordelt over forventet levetid. Endvidere skal kommunen vise sin pensionsforpligtigelse overfor tjenestemænd i balancen. Regnskab 2006 resultatopgørelsen Mio. kr. (løbende priser) Regnskab 2005 Regnskab 2006 Resultat af ordinær drift -31,4-7,3 Ekstraordinære poster 0 0 Resultat af det skattefinansierede område -31,4-7,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -36,2 1,5 Resultat i alt -67,6-5,9 Resultatopgørelsen viser et overskud på 5,9 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår sammenhængen mellem resultatet på 37,1 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab og resultatet på 5,9 mio. kr. i omkostningsregnskabet. Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse Regnskab 2006 Årets resultat efter regnskabsopgørelsen 37,1 - aktiverede anskaffelser, inkl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed -177,9 + salg af jord 56,2 + afskrivninger 81,2 - regulering for hensættelse til pensioner m.v. -2,5 Årets resultat efter resultatopgørelsen -5,9 I resultatopgørelsen korrigeres årets resultat på 37,1 mio. kr. for aktiverede anskaffelser på 177,9 mio. kr., salg af jord på 56,2 mio. kr., afskrivninger på 81,2 mio. kr. samt hensættelser vedr. pensioner på 2,5 mio. kr. Herved fremkommer årets resultat i resultatopgørelsen på 5,9 mio. kr. (Se også bilag til årsberetningen). Først efter en længere periode med omkostningsregnskaber vil en reel bedømmelse af omkostningerne være mulig. 11

12 Generelle bemærkninger Udviklingen i kassebeholdningen m.m. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i likviditeten, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld fra 2004 til 2006: R-2004 R-2005 R-2006 Likvide aktiver 78,8 123,7 110,1 Kortfristede tilgodehavender/gæld -132,7-136,1-95,4 I alt -53,9-12,4 14,7 Ud over mellemregningsforholdene indeholder likviditeten forvaltningernes opsparede midler på 124,4 mio. kr. på det skattefinansierede driftsområde. Likviditeten bør kunne dække de opsparede midler i tilfælde af, at de ville være brugt i stedet for opsparet. Den gennemsnitlige kassebeholdning har i 2006 været på 256,6 mio. kr. Det er denne kassebeholdning, som overgår til den nye kommune, os som skal kunne dække institutionernes opsparede midler, som overføres til Dette vil også være tilfældet i Der er i 2006 sket en mindre reduktion af kassebeholdningen. Den nuværende kassebeholdning har været under opbygning siden Der er i 2006 optaget lån for 130,4 mio. kr. I nedenstående figur er udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste seks år vist. Der er ikke medtaget forventninger til kassebeholdningen for 2007 til 2010, da disse forventninger vedrører den nye Randers Kommune: Mio. kr. Den gennemsnitlige k assebeholdning Gæld og egenkapital Kommunens langfristede gæld udgør ved udgangen af ,5 mio. kr. Endvidere er der gæld vedrørende ældreboliger på 319,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør 788,9 mio. kr. Egenkapitalen fremgår af balancen. Balancen omfatter alle kommunens aktiver og passiver inkl. jord og bygninger. Derfor er egenkapitalen nu positiv og udgør 918,4 mio. kr. ved udgangen af Der er tale om en lille reduktion af egenkapitalen i løbet af 2006 med netto 4,3 mio. kr. 12

13 Regnskabsopgørelse Noter 1 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) mio. kr. Budget 2006 Korrigeret budget Regnskab 2006 Regnskab 2005 A. Det skattefinansierede område Indtægter 2 Skatter , , , ,9 3 Generelle tilskud m.v. -585,3-583,8-609,6-520,4 Indtægter i alt , , , ,3 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik 82,6 86,0 81,9 79,9 Undervisning og kultur 552,9 569,4 547,5 527,0 Social- og sundhedsvæsen 1.546, , , ,9 Administration 253,9 292,8 249,5 247,0 4+9 Driftsudgifter i alt 2.436, , , ,8 5 Renter m.v. 8,5 10,9 11,8 8,4 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 3,5 114,4-34,3-26,0 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik 9,3 33,9 32,2 41,3 Undervisning og kultur 32,7 36,1 32,6 25,2 Social- og sundhedsvæsen 17,8 54,2 27,4 33,8 Administration 14,2 20,6 11,9 2,4 6 Anlægsudgifter i alt 74,0 144,8 104,1 102,7 Jordforsyning Salg af jord -17,0-47,4-56,2-60,5 Køb af jord 13,0 36,5 13,5 20,0 7 Jordforsyning i alt -4,0-10,9-42,7-40,5 8 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder 73,5 248,3 27,1 36,1 Drift (indtægter udgifter) -14,7-9,9-12,7-26,3 Anlægs (indtægter udgifter) 33,2 39,1 22,7 15,0 10 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRSOMHEDER 18,5 29,2 10,0-11,3 C. RESULTAT I ALT (A+B) 92,0 277,5 37,1 24,8 Finansieringsoversigt 11 Optagne lån -67,6-86,4-130,4-110,4 11 Afdrag på lån 35,3 35,4 44,9 42,3 12 Finansforskydninger, nettoforskydning af kortfristede tilgodehavender 1,6 4,3 61,9-1,6 Lån og finansforskydninger i alt -30,7-46,7-23,6-69,7 Nettoforbrug af likvide aktiver 61,3 230,8 13,5 13 Nettoforøgelse af likvide aktiver -44,9 13

14 Resultatopgørelse NB! Negative tal betyder indtægter/overskud. Positive tal udgifter/underskud Noter Resultatopgørelse (Omkostningsbaseret resultatopgørelse) mio. kr. 1 A. Det skattefinansierede område Regnskab 2005 Regnskab Skatter og generelle tilskud , ,1 Driftsomkostninger (netto ekskl. forsyningsvirksomhed) 2.241, ,6 5 Renter 8,4 11,8 18 Afskrivninger 48,6 54,4 20 Hensættelser (tjenestemandspensioner) 0 0 Resultat af ordinær drift -31,4-7,3 Ekstraordinære poster 0 0 Resultat af det skattefinansierede område -31,4-7,3 B. Forsyningsvirksomheder Indtægter -132,9-137,4 Driftsomkostninger 76,0 112,1 18 Afskrivninger 20,7 26,8 20 Hensættelser (tjenestemandspensioner) 0 0 Resultat af forsyningsvirksomheder -36,2 1,5 RESULTAT I ALT -67,6-5,9 14

15 Balance Noter Balance Ultimo 2005 Ultimo 2006 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 18 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 807,3 870,8 Tekniske anlæg m.v. 798,9 782,5 Inventar 12,1 8,8 Anlæg under udførelse 172,9 192,1 I alt 1.791, ,2 Finansielle anlægsaktiver 16 Langfristede tilgodehavender 68,8 71,4 17 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) -29,0-18,9 I alt 39,8 52,5 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.831, ,7 Omsætningsaktiver Fysiske aktiver til salg 109,4 86,8 14 Kortfristede tilgodehavender 293,5 167,7 16 Værdipapirer 166,7 172,1 Likvide beholdninger 123,7 110,1 I alt 693,3 536,7 AKTIVER I ALT 2.524, ,4 PASSIVER 19 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver -826,0-834,5 Modpost for selvejende institutioners aktiver -48,5-46,3 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,3 Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto 978, ,7 I alt -922,7-918,4 20 Hensatte forpligtelser -452,3-457,6 11 Langfristede gældsforpligtelser -706,9-788,9 16 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -12,8-15,4 15 Kortfristede gældsforpligtelser -429,6-263,1 PASSIVER I ALT , ,4 21 Kautions- og garantiforpligtelser 353,0 343, Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swapaftaler: Se noter 15

16 Pengestrømsopgørelse Noter Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Pengestrømme fra driften Årets resultat, jf. resultatopgørelsen 67,6 5,9 Regulering for afskrivninger 69,2 81,2 Regulering for tjenestemandsforpligtelser mv. -6,3-2,5 I alt 130,5 84,6 Pengestrømme vedr. anlæg Fysiske anlæg til salg (jordforsyning netto) 24,1 22,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver -179,5-144,3 I alt -155,4-121,7 Pengestrømme vedr. finansiering Forøgelse af langfristede tilgodehavender -3,6-5,0 Ændring i langfristet gæld 68,1 85,5 Ændring af kortfristet gæld 17,6-166,3 Ændring i kortfristede tilgodehavender -12,8 108,9 Ændring i værdipapirer 0,5 0,5 I alt 69,8 23,6 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 44,9-13,5 LIKVIDE AKTIVER PRIMO 78,8 123,7 LIKVIDE AKTIVER ULTIMO 123,7 110,1 Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor de kontante penge kommer fra, og hvad de er blevet anvendt til. Fra driften er der således hentet 84,6 mio. kr. Overskuddet fra resultat opgørelsen på 5,9 mio. kr. skal korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning. Det gælder for afskrivninger på 81,2 mio. kr. og for reguleringen af pensionsforpligtelser m.v. på 2,5 mio. kr. at disse er beregnede og derfor ikke kontante. Der er brugt 121,7 mio. kr. (netto) på investeringer i anlægsaktiver. Fra forskydninger i gæld og tilgodehavender er der hentet 23,6 mio. kr. Sammenlagt er kommunens kassebeholdning reduceret med 13,5 mio. kr. 16

17 Noter Noter 1. Omregningstabel I nedenstående tabel vises omregning fra det udgiftsbaserede resultat til det omkostningsbaserede resultat: Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse 2006 Årets resultat efter regnskabsopgørelsen 37,1 - aktiverede anskaffelser, inkl. køb af jord og byggemodning -177,9 + salg af jord 56,2 + afskrivninger 81,2 - regulering for hensættelse til pensioner m.v. -2,5 Årets resultat efter resultatopgørelsen -5,9 I Bilag til årsberetningen er en mere detaljeret omregningstabel, der viser, hvordan de forskellige reguleringsposter påvirker opgørelsen af udgifter ctr. omkostninger på de enkelte områder. 2. Skatter De samlede skatteindtægter er knap 47 mio. kr. større end i Skatterne, der for både 2005 og 2006 er budgetteret på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fordeler sig således: Mio. kr Forskel Kommunal indkomstskat 1.566, ,1 33,5 Ejendomsværdiskat 65,1 64,5-0,6 Selskabsskat m.v. 32,1 35,8 3,7 Grundskyld 87,7 89,4 1,7 Dækningsafgift af offentlige ejendomme og forretningsejendomme 30,5 36,5 6,0 Afgifter af pensionsordninger m.v. 27,9 30,2 2,3 I alt , ,5 46,6 3. Generelle tilskud m.v. Nettoindtægterne er 89,3 mio. kr. større end i 2005 og fordeler sig således: Mio. kr Forskel Kommunal udligning 154,1 150,1-4,0 Statstilskud 335,6 402,0 66,4 Efterreguleringer tidligere år -3,3 3,6 6,9 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 10,5 6,1-4,4 Særlige tilskud (grundtakst og ældrepakken) 125,3 128,2 2,9 Udligning af købsmoms -101,9-80,4 21,5 I alt ,3 609,6 89,3 På grund af en omlægning af finansieringsdelen af momsudligningsordningen er der kun betalt 9 bidrag i regnskabsåret 2006 mod normalt 12. Det betyder en mindre udgift på 25,7 mio. kr. Omlægningen indebærer at kommunerne ikke længere skal finansiere de statslige udgifter til momsrefusion ved bidragsbetaling til udligningsordningen. I stedet finansieres momsudligningsordningen fremadrettet via regulering af bloktilskuddet. 17

18 Noter 4. Driftsudgifter Årets netto driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder i alt mio. kr. fordeler sig således på udvalg: Mio. kr Forskel Økonomiudvalget Socialudvalget Kulturelt udvalg Teknisk udvalg I alt Renter Den samlede nettoudgift på 11,8 mio. kr. vedrører renter på følgende områder: Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Mellemregning med forsyningsvirksomheder Kortfristet gæld Langfristet gæld Kurstab Udgifter 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 17,2 mio. kr. 0,4 mio. kr. Indtægter 7,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. Renteswaps En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger. Randers Kommune har indgået følgende swaps: Modpart Restgæld Udløb Valuta Rente Nordea / EURO Fast rente 3,77 % Nordea / EURO Fast rente 3,79 % Nordea / EURO Fast rente 3,785 % Nordea / DKK Strike 4,5 % / var Cibor Nordea / DKK Fast rente 3,9475 % Nordea / DKK Fast rente 3,86% 6. Anlægsudgifter - ekskl. jordforsyning og øvrige forsyningsvirksomheder viser en netto anlægsudgift på 104,1 mio. kr., der fordeler sig således på hovedkontiene 0-6: - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21,8 mio. kr. - Trafik og infrastruktur 10,4 mio. kr. - Undervisning og kultur 32,6 mio. kr. - Social- og sundhedsvæsen 27,4 mio. kr. - Administration 11,9 mio. kr. Samlet set har været et mindre forbrug på anlægssiden på 40,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En stor del af mindre forbruget vedrører ældreboliger samt pleje- og omsorgsområdet. Her viser regnskabet mindre udgifter på henholdsvis 12,8 og 12,7 mio. kr. Administrationsområdet viser et mindre forbrug på ca. 9 mio.kr der vedrører IT i forbindelse med kommunesammenlægningen. Herudover er der konstateret mindre forbrug på områder som byfornyelse, trafik og infrastruktur samt folkeskoler. Salgsindtægter vedrørende kommunale ejendomme viser en mindre indtægt på ca. 12 mio. kr. Dette skyldes at der blot er solgt en enkelt ejendom i Med baggrund i ovenstående søger der overført i alt 43,4 mio. kr. til

19 Noter 7. Jordforsyning. Jordforsyningens overskud i 2006 er opgjort til 42,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 10,9 mio. kr. På udgiftssiden har der været mindre udgifter på ca. 23 mio. kr. Det vedrører en række byggemodningsarbejder, der videreføres i Endvidere er der ikke gennemført køb af arealer som forventet. Dette forventes at ske i Indtægterne har været ca. 9 mio. kr. større end forventet i henhold til det korrigerede budget. I december 2006 er der solgt grunde for ca. 10 mio. kr.. Fra og med regnskab 2004 fremgår mellemregningsforholdet med jordforsyning ikke længere af kommunens status. Værdien af udstykningsområderne fremgår nu af balancen under fysiske aktiver til salg. I "Bilag til årsberetning 2006" er der fortsat optaget specifikationer som viser mellemregningsforholdet med de enkelte udstykninger. I forbindelse med færdiggørelsen af de enkelte udstykninger skal der, når grundene er solgt, ske tilbagebetaling af den moms, der er hjemtaget gennem momsudligningsordningen. De momsbeløb, der er hjemtaget gennem momsudligningsordningen er anført som bemærkning til de enkelte udstykningsforetagender i "Bilag til årsberetningen". Beløbet udgør ultimo ,5 mio. kr. 8. Resultat af skattefinansieret virksomhed. Resultatet af den skattefinansierede virksomhed viser forskellen mellem kommunens udgifter og indtægter på det skattefinansierede område. Årets resultat viser et underskud på 27,1 mio. kr. Det vil sige, at skatter og generelle tilskud ikke har kunnet finansiere de skattefinansierede drift- og anlægsudgifter, bidrag til momsudligningsordningen og nettorenteudgifterne. 9. Overførte uforbrugte bevillinger mellem regnskabsår I forbindelse med afslutning af årsregnskabet foretages der opgørelse af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler der kan overføres til næste år. Overførslerne behandles særskilt af byrådet. Bevillinger, der søges overført til budget 2007 fra 2006, er opgjort i perioden efter 31/ og udgør i alt 202,2 mio. kr. på de skattefinansierede områder inkl. ældreboliger og jordforsyning. Drift: Anlæg: Oprindeligt budget ,6 Oprindeligt budget ,7 Driftsoverførsler ,2 Anlægsoverførsler ,6 Tillægsbevillinger ,1 Tillægsbevillinger ,3 Korrigeret budget 2.542,7 Korrigeret budget 134,6 Regnskab ,1 Regnskab ,4 Mindre forbrug ,6 Mindre forbrug ,2 Driftsoverførsler ,4 Anlægsoverførsler ,8 Oversigten viser, at der i forhold til det korrigerede budget når der tages højde for beløb der søges overført til 2006 kun er tale om små afvigelser. På den skattefinansierede drift udgør afvigelsen 0,8 mio. kr. Afvigelsen på anlæg udgør 4,6 mio. kr. Af nedenstående tabel kan man se udviklingen i overførslernes størrelse fra 2001 til 2007 fordelt på udvalg: Drift, skattefinansieret Mio. kr. Til 2001 Til 2002 Til 2003 Til 2004 Til 2005 Til 2006 Til 2007 Økonomiudvalget 13,2 20,8 21,4 31,9 43,5 41,0 40,8 Teknisk Udvalg 5,9 2,0 2,9 1,7 4,6 6,6 13,7 Kulturelt Udvalg 16,5 19,3 23,6 31,7 26,9 30,5 22,9 Socialudvalget 21,6 21,8 29,9 23,9 41,9 53,1 47,0 I alt 57,3 63,8 77,8 89,1 116,9 131,2 124,4 19

20 Noter Anlæg, skattefinansieret inkl. ældreboliger og jordforsyning Mio. kr. Til 2001 Til 2002 Til 2003 Til 2004 Til 2005 Til 2006 Til 2007 Økonomiudvalget -4,7-17,9 0,6-0,2-11,9-34,4 14,3 Teknisk Udvalg 9,7 16,2 5,5 4,9 10,6 18,1 9,4 Kulturelt Udvalg 17,4 11,3 5,6 4,6 8,6 12,2 5,7 Socialudvalget 17,8 12,2 12,1 2,1 2,3-1,7 14,0 I alt 40,2 21,8 23,8 11,4 9,7-5,8 43,4 Ældreboliger 6,6 1,4-8,2 16,3 20,8 4,6 12,8 Jordforsyning ,8 14,8 21,6 I alt 46,9 23,2 15,6 27,7 40,3 13,6 77,8 10. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne, som omfatter spildevandsanlæg og renovation, skal økonomisk "hvile i sig selv". Det vil sige, at forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsudgifter m.v. skal 100 pct. brugerfinansieres. Udgifterne skal således - på kortere eller længere sigt - betales af forbrugerne gennem takster fastsat af byrådet. I 2006 viser forsyningsvirksomhedernes samlede netto drifts- og anlægsudgifter et underskud på 10 mio. kr. 11. Langfristet gæld Den maksimale låneramme for 2005 og 2006 udgjorde: Mio. kr Energibesparende foranstaltninger... 3,8 1,1 Byfornyelse... 8,9 20,3 Folkeskolen... 9,5 9,7 Indefrysning af ejendomsskatter... 3,1 3,4 Forsyningsvirksomheder... 15,0 0 I alt låneramme... 40,3 34,5 Fragår vedr. deponering og overskridelse af låneramme ,6-4,6 Maksimal lånemulighed i alt... 35,7 29,9 Låneoptagelse, der fremgår af regnskab 2006, vedrører både lånerammen for 2005 og Ultimo marts 2006 blev der optaget lån på 38 mio. kr. vedr. den ordinære låneramme for 2005 og i marts 2007 er optaget lån på 30 mio. kr. vedr. den ordinære låneramme for Herudover er der i 2006 hjemtaget lån vedr. ældreboliger på 47,9 mio. kr., der ikke er omfattet af lånerammen. Der er optaget lån for i alt 130,4 mio. kr., mens der var budgetteret med lånoptagelse på 86,4 mio. kr. Forskellen skyldes at en låneomlægning på 10 mio. kr. er medregnet som låneoptagelse, et særligt lån vedr. institutionen Perron 4 på 4,5 mio. kr. var ikke budgetlagt og endelig at låneoptagelse vedr. lånerammen for 2006 i alt 30 mio. kr. var budgetlagt i Gældssammensætning, mio. kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Selvejende institutioner med overenskomst 12,3 11,1 Stat og Hypotekbank 0,3 0,3 Realkredit 3,3 3,1 Kommunekredit 331,0 390,9 Pengeinstitutter 61,6 50,3 Anden langfristet gæld med indenl. kreditor 12,6 12,3 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver 4,1 1,5 Gæld ekskl. ældreboliger 425,1 469,5 Gæld vedrørende ældreboliger 281,8 319,4 Langfristet gæld i alt 706,9 788,9 20

21 Noter Gældsudvikling 2006, mio. kr. Regnskab 2006 Gæld primo 706,9 Præsterede ordinære afdrag -47,6 Låneoptagelse, Kommunekredit (inkl. konvertering) 82,5 Låneoptagelse efter lov om ældreboliger 47,9 Låneoptagelse i alt 130,4 Direkte bevægelser på status: Indeks/kursregulering af lån/regulering af leasinggæld -1,6 Årlig nedskrivning vedr. lån til byfornyelse og ældreboliger 0,8 Regulering i alt -0,8 Gæld ultimo 788,9 Forøgelse af langfristet gæld 82,0 12. Nettoforskydning i kortfristede tilgodehavender og gæld m.v. Øvrige finansforskydninger omfatter hovedsageligt de forskydninger, der er sket i posterne kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld og langfristede tilgodehavender. Forskydningen i 2006 er 61,9 mio. kr. netto. Note 14, 15 og 16 forklarer de væsentligste forskydninger. 13. Nettoforskydning af likvide aktiver - kassebeholdningen. Kassebeholdningen er reduceret med 13,5 mio. kr. i 2006 og udgjorde pr. 31. december ,1 mio. kr. Ifølge budgettet inkl. tillægsbevillinger var der et forventet forbrug af de likvide aktiver på 230,8 mio. kr. Der er således en afvigelse på 217,3 mio. kr. i forhold til regnskabsresultatet. Forskellen kan forklares således: Mio. kr. - Forbedring af det skattefinansierede resultat ,2 - Forøgelse af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 19,2 - Mere lånoptagelse/mindre afdrag... 34,5 - Forskydning i de kortfristede tilgodehavender m.v ,6 I alt 217,3 14. Kortfristede tilgodehavender. Kommunens kortfristede tilgodehavender er faldet med 125,8 mio. kr. til 167,7 mio. kr. ved udgangen af 2006 jf. nedenstående oversigt Udviklingen i kortfristede tilgodehavender (Mio. kr.) Forskydning Tilgodehavender hos staten 45,0 11,2-33,8 Tilgodehavender i betalingskontrol 158,0 153,4-4,6 Andre tilgodehavender 2,4 2,3-0,1 Forudbetalte udgifter 87,2 0-87,2 Finansielle aktiver vedr. selvejende institutioner 0,6 0,8 0,2 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 0,3 0-0,3 I alt 293,5 167,7-125,8 I 2006 er der sket væsentlige ændringer vedrørende de kortfristede tilgodehavender. Tilgodehavender hos staten er reduceret væsentligt som følge af en ændring vedrørende afregning/opkrævning af skatterestancer. Endvidere er posten vedrørende forudbetalte udgifter ikke anvendt i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006, idet alle forudbetalte beløb omkring årsskiftet er henført til den nye Randers Kommune. 21

22 Noter 15. Kortfristet gæld Kortfristet gæld er i 2006 faldet med 166,5 mio. kr. til 263,1 mio. kr. ved udgangen af 2006 jf. nedenstående oversigt. Udviklingen i kortfristet gæld (Mio. kr.) Forskydning Forudbetalte refusioner -132, ,0 Anden gæld -30,7-12,4-18,3 Kirkelige skatter -0,5-0,9 0,4 Anden kortfristet gæld -37,4-97,7 60,3 Mellemregningskonto -81,0-151,3 70,3 Mellemregning mellem årene -147, ,4 Selvejende institutioner -0,6-0,8 0,2 I alt -429,6-263,1-166,5 Ligesom på de kortfristede tilgodehavender er der sket væsentlige ændringer vedrørende den kortfristede gæld i Ændringerne skyldes primært forhold i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor bogføringen omkring årsskiftet er markant anderledes end normalt. Således er der i 2006 ingen saldo vedrørende forskudsrefusioner i det disse ultimo 2006 er bogført i Ny Randers Kommune. Forskydningerne på områderne anden kortfristet gæld og mellemregningskonto skyldes at disse områder i forbindelse med regnskabsafslutningen er anvendt som mellemregning mellem årene/mellemregning med Ny Randers Kommune. Modsat er den normale mellemregningskonto mellem årene ikke anvendt ultimo Ved vurdering af kommunens kortfristede gæld skal endvidere medtages afdrag på langfristet gæld, som forfalder til betaling i løbet af Oversigt over kortfristet gæld ved udgangen af 2006 ser herefter således ud: - Kortfristet gæld iflg. finansiel status...263,1 mio. kr. - Afdrag på langfristet gæld der forfalder til betaling i ,2 mio. kr. I alt ,3 mio. kr. 16. Langfristede tilgodehavender. Disse tilgodehavender fordeler sig således: Udviklingen i langfristede tilgodehavender Forskydning (Mio. kr.) Aktier og andelsbeviser 166,7 172,1 5,4 Tilgodehavender hos grundejere 3,6 3,1-0,5 Udlån til beboerindskud 19,2 20,0 0,8 Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån 46,0 48,2 2,2 Aktiver/passiver vedr. beløb til opkrævning for andre, samt legater, fonde m.v. -12,8-15,4-2,6 I alt 222,7 228,0 5,3 Aktier og andelsbeviser er fra og med regnskab 2004 optaget til indre værdi. Indskud i Landsbyggefonden er fra og med regnskab 2004 ikke optaget i kommunens balance. Dette skyldes, at lånene er forbundet med rentefrihed og betydelig afdragsfrihed således, at der er tvivl om, hvorvidt indskuddene nogen sinde kommer til tilbagebetaling. Den nominelle værdi af indskuddene udgør 109 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2006 er der ligeledes foretaget nedskrivninger af forventet tab på tilgodehavender vedrørende udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån. Den nominelle værdi af udlån til beboerindskud udgør 20,6 mio. kr., og den nominelle værdi af andre langfristede udlån udgør 48,4 mio. kr. 22

23 Noter 17. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. Kommunens gæld til forsyningsvirksomheder - Spildevandsanlæg og renovation under èt - men eksklusive jordforsyning - er i 2006 formindsket med 10 mio. kr., og ved udgangen af 2006 viser mellemregningen en gæld til forsyningsvirksomhederne på 19 mio. kr. Kommunens mellemregning med de enkelte forsyningsvirksomheder ser herefter således ud i mio. kr.: (Negative tal betyder overskud for forsyningsvirksomheden) 31/ Resultat i / Spildevandsanlæg -26,4 6,8-19,6 Renovation -2,6 3,2 0,6 I alt -29,0 10,0-19,0 Regnskabet for den respektive forsyningsvirksomhed belastes eller godskrives med beregnede renter af kommunens udlæg eller gæld til forsyningsvirksomhederne. 18. Anlægsoversigt Anlægsoversigt i mio. kr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v. Immate rielle anlægs aktiver Kostpris , ,8 83,9 172, ,5 Tilgang 105,6 14,6 5,9 95,1 221,2 Afgang -1, ,9-77,0 Overført Kostpris , ,4 89,8 192, ,7 Ned- og afskrivninger ,5-329,3-71,8-834,6 Årets afskrivninger -41,2-23,5-9,2-73,9 Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 0,1 0,1 Ned- og afskrivninger ,6-352,8-81,0-908,4 Regnskabsmæssig værdi ,8 782,6 8,8 192, ,3 (Heraf selvejende) 45,4 0,6 0,4 0 46,4 Samlet ejendomsværdi , ,2 Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi Finansielt leasede aktiver udgør 0,5 0,5 1,0 Afskrivning over antal år år 10 år 3 5 år Ingen - I alt 23

24 Noter 19. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 922,7 mio. kr. ved udgangen af I 2006 er egenkapitalen reduceret med 4,3 mio. kr. og udgør -918,4 mio. kr. ved udgangen af 2006.: Egenkapital ultimo ,7 mio. kr. +/- udvikling i modposter til fysiske aktiver ,4 mio. kr. +/- udvikling i balancekontoen... 44,7 mio. kr. Egenkapital ved udgangen af ,4 mio. kr. Bevægelserne på balancekontoen kan forklares ud fra både regnskabsopgørelsen og resultatopgørelsen: Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen Mio. kr. Balancekonto ,1 Forklaring Saldi vedr. Landsbyggefond m.v. -107,5 0 stilles ultimo jf. IM Balancekonto ,5 Resultat iflg. regnskabsopgørelsen 37,1 Overføres fra regnskabsopgørelsen Værdireguleringer, opskrivninger m.v. 107,5 Posteres direkte på balancekonto Saldoreguleringer vedr. socialområdet herunder afskrivninger og lån vedr. ældreboliger 20,2 Posteres direkte på balancekonto Regulering af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -10,0 Posteres direkte på balancekonto Regulering af leasinggæld -2,6 Reguleres via resultatopgørelsen Årets bevægelser på balancekontoen i alt 152,2 Balancekonto ,7 Bevægelser på balancekontoen forklaret ud Mio. fra resultatopgørelsen kr. Balancekonto jf. ovenfor 870,5 Forklaring Resultat ifølge resultatopgørelsen -5,9 Overføres fra resultatopgørelsen Regulering for afskrivninger på anlægsaktiver -81,2 Modregnes på modposterne til de fysiske aktiver Regulering af aktiverede anskaffelser 121,7 Modregnes på modposterne til de fysiske aktiver Regulering af aktiverede anskaffelser leasing -0,1 Modregnes på modposterne til de fysiske aktiver Værdireguleringer m.v. 117,7 Posteres direkte på balancekontoen Balancekonto ,7 20. Pensionsforpligtelser Hovedparten af kommunens medarbejdere er sikret ret til en pensionsordning i henhold til gældende aftaler eller overenskomst. 24 Kommunens tjenestemænd har ret til at få udbetalt pension af kommunen når de pensioneres. Næsten alle tjenestemænd er efterhånden dækket ved forsikring. Som følge heraf vil forsikringsandelen for kommende pensionister blive større og større, og belastningen af kommunens budgetter tilsvarende mindre og mindre.

25 Noter Randers Kommune har dog en fremtidig forpligtelse til betaling af tjenestemandspensioner som ikke på nuværende tidspunkt er fuldt forsikringsmæssigt afdækket. I forbindelse regnskabsafslutningen for 2006 er der foretaget en ny aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. Opgørelsen er foretaget af SAMPENSION. Beregningen viser at der i forhold til 2005 er sket en stigning på 5,3 mio. kr. Ændringen er foretaget direkte i balancen. For overenskomstansatte med ret til pensionsordning indbetales der et pensionsbidrag til pensionskasser. Pensionsordningen er herefter et spørgsmål mellem den pågældende og pensionskassen. For de tjenestemandsansatte, der i forbindelse med udskillelsen af Randers Kommunale Værker nu er tilknyttet Energi Randers, har Randers Kommune fortsat pensionsforpligtelserne. Som følge heraf har Energi Randers afgivet en sikkerhedsstillelse over for Randers Kommune for disse forpligtelser, som er opgjort til 73,5 mio. kr. 21. Garanti- og eventualforpligtelser Kommunens garanti- og eventualforpligtelser er på ca. 343 mio. kr. ved udgangen af 2006 mod ca. 353 mio. kr. i Specifikation af kommunens garanti- og eventualforpligtelser fremgår af Bilag til årsberetningen 22. Eventualrettigheder. Ved eventualrettigheder forstås ydelser som i realiteten må betragtes som drift- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebrev eller lignende og hvor kommunen har betinget en ret til at få beløbet tilbage, f. eks. hvis det formål, tilskuddet er ydet til, ændres. Ved udgangen af 2006 er der noteret eventualrettigheder for 284,1 mio. kr. fordelt således: Idrætsformål Kulturformål Skoleformål Socialinstitutionsformål Boligformål Energi, forsikring m.v. I alt 26,7 mio. kr. 1,1 mio. kr. 20,5 mio. kr. 2,1 mio. kr. 228,8 mio. kr. 4,9 mio. kr. 284,1 mio. kr. Posten omfatter udover diverse rente- og afdragsfrie lån blandt andet tilbagekøbsklausuler vedrørende almene boligforeninger samt indskud i Landsbyggefonden. Specifikation af kommunens eventualrettigheder fremgår af Bilag til årsberetningen. 23. Leasingkontrakter Bilag til årsberetningen indeholder en oversigt over samtlige leje- og leasingaftaler. 25

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forsidebillede: Havnø Mølle

Forsidebillede: Havnø Mølle REGNSKAB 2013 Forsidebillede: Havnø Mølle Havnø Mølle er med byggeåret 1842 Nordjyllands ældste vindmølle. Den ligger smukt placeret mellem Mariager Fjord og Lounkær skovene. Om sommeren er der åbningstider

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Regnskab 2013. Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab

Regnskab 2013. Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab Bind 1 Årsberetning Årsregnskab Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger... 2 Forord 3 Ledelsens påtegning.. 5 Ledelsens årsberetning.. 6 Hoved- og nøgletal 11 Anvendt regnskabspraksis 12

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Økonomi Rådhus Allé 5 5610 Assens 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 4 2.1. Registreringsfasen 4 2.2. Rapporteringsfasen 5 2.3.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere