Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden"

Transkript

1 Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK De forskellige kursustyper A: individuel kompetencevurdering i AMU B: Almene kurser C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (aftalt uddannelse) D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden E: Uddannelse i opsigelsesperioden : Beordret uddannelse... 5 Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling... 6 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage... 7 Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling?... 7 Sædvanlig løn... 8 Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 8 Kompetenceudvikling administreret i virksomheden... 9 Positivlister... 9 Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A)... 9 Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B)... 9 Aftalen om HTSK anbefaler, at der lægges uddannelsesplaner for alle medarbejdere. I nogle tilfælde vil en sådan uddannelsesplan for den enkelte medarbejder være en forudsætning for, at der kan hentes støtte fra HTSK-fonden. Der vil være mulighed for at rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: - 4 A: Individuel kompetencevurdering - 4 B: Almene kurser - 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder - 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden 1 Bogstaver og tal refererer til overenskomstens om kompetenceudvikling 1

2 - 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden - E-1: De 2 første kursusuger i opsigelsesperioden uden støtte - E-2: De næste 2 kursusuger i opsigelsesperioden - 5 : Beordret uddannelse uden støtte Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke yder tilskud til lærlingeuddannelser EUD. De forskellige kursustyper 4 A: individuel kompetencevurdering i AMU Som led i en uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder kan det være en stor hjælp, at der for medarbejderen er foretaget en individuel kompetencevurdering, og dette yder fonden støtte til. En individuel kompetencevurdering foretages i forhold til AMU-kurser. Medarbejderen får sædvanlig løn i de 1 2 dage, en sådan kompetencevurdering varer. Selve kompetencevurderingen foregår som et AMU-kursus. En IKV i AMU er ikke det samme som den kompetencevurdering (RKV), der skal foretages, for at virksomheden kan søge tilskud til aftalt uddannelse for ufaglærte medarbejdere se under 4 C. 4 B: Almene kurser Der kan søges støtte til at udbetale sædvanlig løn til en medarbejder, der deltager i - forberedende voksenundervisning i dansk og matematik, FVU - forberedende voksenundervisning i dansk for indvandrere (FVU Start) - ordblindeundervisning og - dansk for indvandrere. Medarbejderen kan få fri med løn 4 timer til deltagelse i den screening, som er en forudsætning for at deltage i FVU eller ordblindeundervisning. Der kan ikke opnås løntabsgodtgørelse til screening, men virksomheden kan søge HTSK om tilskud. 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (aftalt uddannelse) Når det er aftalt, at en medarbejder deltager i en række transportkurser på en særlig liste (positivliste A), skal virksomheden udbetale sædvanlig løn til medarbejderen. Det er langt fra alle transportkurser, som er på denne liste, som giver medarbejderen ret til sædvanlig løn, og som giver virksomheden adgang til støtte fra fonden. Det er fondens bestyrelse, der bestemmer, hvilke kurser, der er på listen. Listen findes i slutningen af dette dokument. Disse særlige transportkurser kan maksimalt udgøre 2 uger pr. år. Adgang til støtte fra HTSK er betinget af, at kurserne ligeledes indgår i virksomhedens uddannelsesplan for medarbejderen. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV). Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kompetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannel- 2

3 sesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. Kompetencevurderingen/erhvervsskolens plan skal, indtil der kommer en digital løsning, opbevares af virksomheden, som på tro-og-love anfører, at denne foreligger, når der søges tilskud. Ikke-faglærte medarbejdere over 60 år er fritaget for at få foretaget en kompetencevurdering. Begrebet ikke-faglært dækker alle medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som udløser faglært tillæg på 4 kr. i timen. Kurser, der ikke er på Positivliste A, kan falde ind under afsnit 4C. Positivliste A kan suppleres med kurser fra liste B, såfremt der er tale om kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan for den enkelte medarbejder som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, men kun for ufaglærte. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. Registrering af virksomhedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator, og registreringen skal være gennemført, før der kan søges støtte. For den ikke-faglærte medarbejder vil det typisk foregå på denne måde: - Medarbejderen/virksomheden kontakter en transportskole for at få foretaget en realkompetencevurdering (RKV) i forhold til en relevant faglært uddannelse inden for transportområdet. Skolen udleverer en logbog, som medarbejderen skal udfylde og sende til skolen. Herefter får medarbejderen og virksomheden at vide, hvornår vurderingen vil blive foretaget, og hvor længe det varer, typisk 1 2 dage. Kompetencevurderingen skal foretages som en realkompetencevurdering, RKV. Det er gratis at få foretaget en realkompetencevurdering på en transportskolen, der er godkendt til den pågældende erhvervsuddannelse. Dette kan foregå på et AMU-kursus, og selve RKV-kurset er også på positivliste A. Få skolen til at sende jer et link, således at medarbejderen kan tilmeldes på - Medarbejderen får sin kompetencevurdering fra skolen. Den angiver de kompetencer, som medarbejderen allerede har, og hvad der mangler for at blive faglært. Nogle af de elementer, der mangler, vil typisk kunne tages som AMU-kurser eller som almene kurser. Medarbejderen og virksomheden skal nu blive enige om det videre forløb. - Hvis man bliver enige om at gå i gang med at gøre medarbejderen faglært, så skal der tegnes en uddannelsesaftale, og så falder det videre forløb uden for tilskudsmuligheder fra fonden. Det er i stedet Lærlingeoverenskomstens 8, stk. 4, der skal bruges. Efter denne skal medarbejderen under det videre forløb have sædvanlig løn (NB: ikke samme definition), mens virksomheden modtager refusion fra AUB på 1006 kr. pr. dag (2017) under skoleophold. Vær opmærksom på, at der for de fleste transportuddannelser kan søges om tilskud til voksenlærlinge i jobcenteret. Hvis man får tilskud, udgør det 30 kr. i timen i praktiktiden, dog maks. 2 år. - Hvis virksomhed og medarbejder bliver enige om at tage AMU-kurser eller almene kurser inden, der indgås en uddannelsesaftale, så skal dette anføres i en virksomhedsuddannelsesplan, som skal 3

4 registreres hos PensionDanmark. Medarbejderen kan maksimalt tage 2 ugers kursus pr. år med sædvanlig løn, men hvis medarbejderen har sparet op, kan medarbejderen tage yderligere kurser som selvvalgt uddannelse med op til 85% af sædvanlig løn. I begge tilfælde modtager virksomheden en refusion på kr. pr. dag. - Den uddannelsesplan, som virksomheden udarbejder sammen med medarbejderen, behøver ikke indeholde alle de kurser, som er fremkommet via realkompetencevurderingen. Den kan fx blot indeholde lovpligtig efteruddannelse for chaufføren. - Man skal være opmærksom på, at man ikke kan blive faglært udelukkende ved hjælp af AMU-kurser. For at blive faglært skal der altid tages mindst et svendeprøvemodul med en uddannelsesaftale. Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører indgår på Positivliste A. Den kan afholdes efter to modeller, enten som et samlet 5-dages kursus eller som 3 obligatoriske dage og 2 valgfrie dage. Til de to valgfrie dage kan der vælges kurser på en liste, som Trafikstyrelsen har godkendt. En række af disse godkendte kurser indgår ikke på Positivliste A, men hvis de indgår i 5 dages lovpligtig efteruddannelse, så behandles de som om de var på Positivliste A. Vilkår og rammer for kursustyper 4 A 4 C Medarbejderen har ret til frihed til disse aktiviteter. For 4 A og 4 B er der ingen betingelser om anciennitet, mens C aftalt uddannelse - kræver 6 måneders uafbrudt ansættelse. For kursustype A og B er det den enkelte medarbejder, der kan tage initiativ til denne type kurser. For kursustype C (aftalt uddannelse efter positivliste A) skal det aftales mellem virksomhed og medarbejder, at medarbejderen deltager på denne type kurser (bortset fra lovpligtig efteruddannelse for chauffører). Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne til kurset dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuel løntabsgodtgørelse se afsnittet om Sædvanlig løn. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, når det drejer sig om lovpligtig efteruddannelse for chauffører. For alle typer kurser gælder det, at der kan hentes løntabsgodtgørelse for langt de fleste af de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Til kursustyperne 4 A og 4 B udbetaler fonden den høje refusionssats på pt. 105 kr. i timen, mens fonden pt. udbetaler 55 kr. i timen til de særlige transportkurser under C. Fonden betaler ikke længere for chaufføruddannelsesbeviset, som udstedes efter lovpligtig efteruddannelse for chauffører. Satserne for refusion er udregnet ud fra et gennemsnit. Det betyder, at tilskuddene for en typisk virksomhed bør kunne dække udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn for type A og B. For kursustype C, aftalt uddannelse, vil virksomheden typisk få dækket en del af udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn og skal dermed selv bidrage med den sidste del. Se afsnittet om Sædvanlig løn for en nærmere forklaring på, hvad det betyder, at virksomheden vil få dækket sine udgifter. Når der er deltagerbetaling på kurserne, modtager virksomheden refusion for denne fra fonden. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden Parterne er enige om at udarbejde endnu en liste (positivliste B) med kurser, hvor medarbejderne selv kan vælge, og hvor de har ret til op til 85 % af sædvanlig løn, dog således, at den refusion, som virksomheden 4

5 modtager, dækker virksomhedens omkostninger. Medarbejderne har ret til at vælge kurser med en varighed på op til 2 uger om året, dog med mulighed for akkumulering se senere. Retten til at vælge kurser fra Positivliste B forudsætter dog, at virksomheden kan få tilskud fra HTSK. Der er mellem parterne enighed om, at der højest må udbetales 85 % af sædvanlig løn til kurser af denne type. Støtten fra HTSK er således betinget af, at denne regel overholdes. Vilkår og rammer for kursustyper 4 C og D Det er en forudsætning for at benytte kursustype C og D, at medarbejderen har været beskæftiget uafbrudt i virksomheder i 6 måneder. Der er dog særlige regler for havnearbejdere, der mønstres. Hvis en medarbejder ikke har brugt sin ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året, kan denne akkumuleres, dog maksimalt til 6 uger over 3 år. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling så gælder reglerne under E: Uddannelse i opsigelsesperioden. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden 1. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. 2. Under de samme betingelser som ovenfor er medarbejderen berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen relevante kurser af yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Disse to yderligere uger kan placeres inden for det samlede udvidede opsigelsesvarsel. Opsigelsesperioden forlænges med to uger, såfremt medarbejderen dokumenterer, at i alt fire ugers kursus er gennemført inden for det samlede opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal som betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, om retten til yderligere to ugers uddannelse efter dette pkt. ønskes benyttet. Virksomheden modtager støtte fra HTSK-fonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursustype 4 E Der kan ikke søges VEU-godtgørelse for fritstillede medarbejdere på kursus. 5: Beordret uddannelse Hvis en virksomhed sender en medarbejder på kursus, så udbetaler virksomheden sædvanlig løn. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om kursustype C modtager virksomheden tilskud fra fonden. Selvvalgt uddannelse, type D, kan i sagens natur ikke være beordret uddannelse. Løntabsgodtgørelsen tilgår virksomheden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. 5

6 Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling Nedenfor er de forskellige kursustyper samlet i et skema. Det viser den løn, medarbejderen skal have udbetalt, samt det tilskud, som virksomheden kan opnå. Bemærk dog undtagelserne i næste skema. 4 A: individuel kompetencevurdering 4 B: Almene kurser (FVU, dansk for indvandrere, ordblindeundervisning) 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (Positivliste A) Desuden kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ikke-faglærte. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger 5 Beordret uddannelse 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 næste uger Det får medarbejderen sædvanlig løn Medarbejderen kan få fri 4 timer med løn til screening til 4 B sædvanlig løn. Chauffører på lovpligtig efteruddannelse får betalt chaufføruddannelsesbeviset. op til 85 % af sædvanlig løn, dog maks. den refusion, som virksomheden modtager. sædvanlig løn sædvanlig løn Det får virksomheden Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Der er ingen deltagerbetaling for denne type kurser. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK. Udgift til chaufføruddannelsesbeviset (115 kr.) betales af virksomheden. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK Virksomheden får ingen refusion fra HTSK, men kan søge VEU-godtgørelse (679 kr. pr. dag) Virksomheden betaler deltagerbetaling Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK 6

7 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage Begrænsning i ret til deltagelse 4 A: individuel kompetencevurdering Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 B: Almene kurser Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 C: Særligt udvalgte transportkurser (Positivliste A). Kurserne skal indgå på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ufaglærte. For ikke-faglærte medarbejdere under 60 år skal der foreligge en kompetencevurdering, der viser hvad medarbejderen mangler for at blive faglært, rutebus dog trin 1 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Dette gælder dog ikke for lovpligtig efteruddannelse for chauffører, jf. stk. 5. Kurset skal fremgå af medarbejderens uddannelsesplan. Maksimalt 2 uger om året. Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Retten til uddannelse er betinget af, at virksomheden får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Retten til uddannelse gælder ikke for opsagte medarbejdere. 2 uger om året, dog op til 6 uger, hvis medarbejderen har sparet op. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden Krav om 12 måneders uafbrudt ansættelse. De valgte kurser skal være kurser med offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelse skal ske i opsigelsesperioden. Maksimalt 4 uger. Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling? Medarbejderen 4 A: individuel kompetencevurdering X 4 B: Almene kurser Virksomheden 4 C: Særligt udvalgte transportkurser Aftales mellem medarbejder og virksomhed (Positivliste A), som fremgår af medarbejderens uddannelsesplan 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) X 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger X 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden X de 2 næste uger 5 Beordret uddannelse X 7

8 Dette er blot et hurtigt overblik ikke alle detaljer er gennemgået. De tre skemaer er samlet i et A3 oversigtsskema i et andet dokument. Sædvanlig løn Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. I sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Når medarbejderen er på kursus til sædvanlig løn eller maks. 85 % af denne, skal virksomheden fortsat afholde omkostninger til pension, feriepenge, fritvalgskonto, mv. Det anføres flere steder i aftalerne om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, at at virksomheden kan betinge sig, at støtten dækker virksomhedens udgifter. Det betyder, at virksomheden kan anlægge den betragtning, at det er de samlede omkostninger, herunder de sociale, der indgår i beregningen af, hvad der udbetales i løn til medarbejderen. Et eksempel: Hvis de sociale omkostninger (pension, ferie, fritvalg, mv.) for lige netop denne virksomhed udgør 29 % af den samlede lønomkostning, så udgør den udbetalte løn altså 71 %. Når en medarbejder ønsker selvvalgt uddannelse (type D), så får virksomheden et samlet tilskud på kr. pr. dag. Det betyder, at medarbejderen maksimalt kan få udbetalt 71 % af dette, altså 771 kr. pr. dag, uanset om dette beløb er mindre end 85 % af sædvanlig løn. Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Virksomheden kan søge tilskud på når virksomheden indbetaler bidrag for den pågældende medarbejder, dvs. at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som pålægger virksomheden at indbetale til fonden. Kompetenceudviklingsfonden vil hente data fra Efteruddannelse.dk, forstået på den måde, at hvis der søges om VEU-godtgørelse til en medarbejder, som er registreret som hørende under fondens virke, så vil PensionDanmark sende virksomheden en mail om, at der er søgt VEU-godtgørelse. Virksomheden skal derefter tage stilling til, om der skal søges tilskud fra HTSK. Dette gør det nemmere at søge i fonden. For visse type af medarbejdere kan der søges om forhøjet tilskud. Det drejer sig om medarbejdere på forskudt tid, jf. 5 og på skiftehold efter Fællesordning for arbejde i holddrift medregnes desuden, fra 1. januar 2015, tillægget jf. efter henholdsvis Fællesoverenskomstens, 5, stk. 2 og Fællesordningen for arbejde i holddrift, 3, stk. 1 pr. fraværstime med henholdsvis forskudttidstillæg og skifteholdstillæg, efter nærmere retningslinjer, som fastlægges af bestyrelsen. For kurser under positivliste A skal der foreligge en uddannelsesplan. Denne ligger på Uddannelsesfonde.dk og udfyldes med et kryds, når der søges støtte til kurset. Hvis der forelægger en virksomhedsuddannelsesplan, skal denne ligeledes og på samme måde registreres hos PensionDanmark. Skolens kompetencevurdering skal indtil videre opbevares af virksomheden, som på tro-og-love anfører, at denne foreligger. Fonden vil foretage stikprøvekontroller. Der kan søges om tilskud fra fonden op til 3 måneder efter kursets ophør. Derfor kan en virksomhed sende en ikke-faglært medarbejder på kursus, uden at der foreligger en meritafklaring. Men hvis virksomheden ønsker at søge tilskud i fonden, skal meritafklaringen altså foretages inden fristen udløber. 8

9 Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden, og fonden kan reducere i tilskuddets størrelse, hvis der mangler midler. Indbetalinger til fonden sker to gange om året og opkræves af PensionDanmark. Kompetenceudvikling administreret i virksomheden En virksomhed kan vælge at administrere de midler, som den selv har indbetalt til fonden. Der administreres efter samme regler som beskrevet ovenfor. Positivlister Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A) Dette er listen over de kurser, som fonden har godkendt: - Lovpligtig efteruddannelse for chauffører - Repetitionskurser til ADR - RKV forud for erhvervsuddannelse - Lagerstyring med IT - Energirigtig kørsel, kategori B - Konflikthåndtering for personbefordringschauffører - Lagerøkonomi - Opbevaring og forsendelse af farligt gods - Udvikling og teknologi i transporterhvervene - Havnen som arbejdsplads - Containerhåndtering - Brancherettet kørsel med simulator (high fidelity) For den enkelte medarbejder kan denne liste udvides med de kurser, som skolens kompetencevurdering viser, at den pågældende medarbejder mangler for at blive faglært. Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B) Alle andre AMU-kurser end dem, der er på positivliste A. Det betyder, at kurserne på positivliste A ikke kan tages som selvvalgt uddannelse. Revideret 5. januar 2017 Niels Henning H. Jørgensen 9

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Fællesoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Fællesoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Fællesoverenskomsten Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstbestemmelserne for Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond

Overenskomstbestemmelserne for Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond Overenskomstbestemmelserne for Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond 19. Kompetenceudvikling og uddannelse Stk. 1. Styrkelse af uddannelsesarbejdet i virksomheden Parterne ønsker at styrke

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere