Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012"

Transkript

1 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen, Dennis K. Jensen (København), Rikke Møller (København), Niels Haarbo (København), Erik Johansen (København), Lars Nielsen (København), Ulf Carlsen (København), Martin Christiansen (København), Marianne Larsen (København), Rikke Møller (København) Referent: DK Hostmaster Dagsorden: 1. Velkomst 2. EPP 3. DNSSEC 4. Opfølgning fra sidste møde 5. Domæneloven 6. Ny navneserveraftale 7. Nye TLDer 8. Fra jer til os 9. Internationalt 10. Eventuelt 11. DK Hostmaster 25 år Ad. 1. Velkomst John Schweitzer ønskede alle velkommen efterfulgt af en præsentationsrunde blandt de fremmødte. Ad. 2. Gennemgang af EPP-projektet Jonas B. Nielsen gav en status for EPP projektet. Der har været afholdt en teknisk workshop med registratorer fredag den 2. november 2012, og de tekniske detaljer blev kort gentaget. Release er udgivet på testserveren, som er tilgængeligt for registratorer, og release er på vej indenfor de næste par dage efter feedback fra workshoppen. Der arbejdes på udgivelse af release snarest. Features sættet er frosset, men registratorer opfordres til at give ønsker til næste udgave af EPP, som DK Hostmaster kan tage med til overvejelse for fremtidige udgivelser. Der var et ønske fra registratorerne at kunne benytte et andet login til test- og sandkassemiljøerne end deres registrator konto, og der arbejdes på en løsning. Følgende punkter blev diskuteret: [1]

2 1. (København) Der var et ønske fra registratorer om, at sandkassemiljøet bliver adskilt fra produktionsdata på en måde, at der også kan skrives til databasen, og at det kan testes at disse også er blevet korrekt lagt i databasen. 2. (København) Der var uklarhed over, hvordan et nyt handle bliver genereret gennem EPP. Der blev peget på, at andre administratorer bruger f.eks. AUTO som makro for at få EPP serveren til at returnere et ledigt handle. DK Hostmaster vil undersøge de forskellige muligheder. 3. Definition af renew. DK Hostmasters umiddelbare fortolkning af begrebet renew havde været ændring af løbetid fremadrettet. Registratorerne mente, at Renew omfattede muligheden for at forny et domænenavn. Registratorernes ønske vil indgå i listen over forslag til kommende ændringer i Step 2. DK Hostmaster kunne ikke garantere, at funktionaliteten renew blev implementeret som ønsket, men der var tilsagn om at analysere ønsket. Ad. 3. DNSSEC Erwin Lansing gav en kort status over udbredelsen af DNSSEC i.dk domænet. DK Hostmaster har signeret.dk zonen siden 2010, hvor der også blev åbnet op for at modtage nøgler fra registranter gennem selvbetjening og DSU-servicen. DK Hostmaster arbejder på opgradering af signeringsinfrastrukturen. Der er i dag lidt under 800 signerede domæner i.dk zonen. For at øge udbredelsen af DNSSEC i Danmark, vil DK Hostmaster afholde en generel høring i starten af 2013 efterfulgt af en teknisk workshop for registratorer og navneserveransvarlige senere i 13Q1. Der er en workshop på Internetdagen den 22. november om DNSSEC, hvor man kan signere sit eget domænenavn. Der blev foreslået følgende tiltag til udbredelse af DNSSEC: 1. Udarbejdelse af uddannelsesmateriale og afholde workshops, seminarer og online materiale som fokuserer både på de forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter af DNSSEC. 2. DK Hostmaster skal signere alle de domænenavne de driver. Dette er på roadmap i infrastrukturopgraderingsprojektet. 3. SIDN i Holland har i samarbejde med myndighederne aftalt, at alle offentlige domæner skal være signeret. 4. (Aarhus) Et til/fra flag i whois om et givent domæne har nøgledata i.dk zonen. 5. Internetudbyderne skal inddrages for at slå DNSSEC validering til på deres rekursive navneservere. 6. Gør DNSSEC mere visuelt, f.eks. med DNSSEC widget fra CZ Nic. Det blev påpeget, at udmeldingen omkring signeringsproblemer i slutning af august 2012 gav det forkerte indtryk, at alle.dk domæner ikke har virket i over et døgn, hvis man brugte en rekursiv navneserver med DNSSEC validering. Der blev efterspurgt, at der kommer flere tekniske detaljer i fremtidige driftsmeddelelser. Ad. 4. Opfølgning fra sidste møde 1. Navneserver administration: Muligheden for selv at taste en navneserveransøgning ind via selvbetjeningen er lagt i produktion. 2. Ordrebekræftelses service ( præ-aktiverings service ): DK Hostmaster mangler stadig at teste et par enkelte forhold. Forventer at lægge denne service i produktion efter EPP er afsluttet. 3. Muligheden for at navneserver ansvarlige kan blive nøgleansvarlig: DK Hostmaster vil som [2]

3 udgangspunkt gerne give mulighed for dette, men dette kræver interne test før en evt. implementering og tages som en del af større DNSSEC fokus, mere information om dette følger i første halvår Web baseret formular til registrering: DK Hostmaster vil undersøge muligheden for indførelse af evt. webformular for de registratorer, som ikke vil anvende EPP. 5. Domain availability check: DK Hostmaster undersøger dette. Anbefalingen er pt. at benytte EPP. Der blev bemærket, at dette kan overbelaste EPP servicen, hvilket DK Hostmaster tager til efterretning, men domain check funktionaliteten gennem EPP vil være underlagt lignede restriktioner som whois opslag. 6. Statistik på ordrebekræftelses service: DK Hostmaster vil på et senere tidspunkt analysere muligheden for yderligere statistikker. Sådanne overvejelser vil indgå i den overordnede plan for DK Hostmasters udarbejdelse af statistikker. 7. Forskellige svar ved en registrants manglende aktivering af domænenavnet: DK Hostmaster har fulgt op overfor registrator i forhold til den pågældende sag, og det er indskærpet overfor kundeservice, at de skal give enslydende svar på standardforespørgsler. 8. Udløbsdato på domænenavn: DK Hostmaster kan ikke imødekomme ønsket om opdatering af WHOIS med oplysninger om faktureringsdatoen. 9. (Aarhus) Det blev diskuteret, at suspenderings- og sletningsdatoer er meget uforudsigelige, da der efter udløbsdato er en graceperiode og et ukendt tidspunkt, hvorpå batchkørsel bliver kørt. Det svenske whois blev nævnt som eksempel med mere information. DK Hostmaster vil arbejde på at gøre tidsperioderne mere gennemsigtige, men er ikke sikker på, at whois information er det rigtige sted. 10. Udsendelse af remindere ifm. manglende registrering: Dette forhold er en del af de generelle vilkår. DK Hostmaster vil analysere ønsket nærmere i forbindelse med den allerede planlagte revision af de generelle vilkår. Punktet vil samtidig indgå i procesprojektet. 11. Hurtigere proces for at rette forkerte indtastninger: Ønsket vil indgå i vores selvbetjeningsprojekt. 12. Proces for aktivering af domænenavn: DK Hostmaster oplyste, at der er fokus på dette forhold allerede nu og fremadrettet i vores selvbetjeningsprojekt. (København) Der blev udtrykt utilfredshed blandt registratorerne, at præ-aktiveringsprojektet var blevet nedprioriteret til fordel for EPP. DK Hostmaster forklarede, at det har været en ressourcemæssig beslutning at gøre den første fase af EPP projektet færdig, hvorefter præaktiveringsprojektet vil blive taget op igen. Registratorerne ønskede, at de var blevet informeret om denne beslutning på et tidligere tidspunkt, f.eks. gennem et registratorsite på DK Hostermaster s hjemmeside eller DIFO s blog. 13. Der blev spurgt efter en opdateret tekst i selvbetjeningen under redelegering, som kommer i produktion snarest. Ad. 5. Domæneloven Lise Fuhr gav et kort resume af Erhvervsstyrelsens møder om revision af domæneloven. 1. Erhvervsstyrelsen har inviteret til dialogmøder med de forskellige interessenter. 2. Der er afholdt tre møder, et opstartsmøde og to dialogmøder 3. Første dialogmøde var om nye gtld og forholdet til den danske regulering i hvor høj grad kan der stilles særlige vilkår for TLD med geo. tilknytning til DK. Det er særligt spørgsmålet om Klagenævnet for Domænenavne skal være klagenævn for de nye TLD er med tilknytning til DK. 4. Andet dialogmøde var om interessenternes erfaringer med domæneloven a. Internetsamfundet - drøftelser om det stadig kun skal være internetsamfundet eller er domænenavne ikke så indarbejdet i samfundet generelt at det bør være hele samfundet. [3]

4 b. Selvregulering Erhvervsstyrelsen spurgte om holdninger til selvregulering. Det var parter, der ønskede så lidt regulering som muligt, men også at man sikrede, at administrator ikke udarbejdede et regelsæt som var for vidtgående. Der var parter som var tilfredse med det nuværende niveau af regulering. c. God domænenavnsskik 12 Denne paragraph blev drøftet, og der var blandt nogle utilfredshed med, at der var klagenævnsafgørelser, der tog hensyn til erhvervsmæssig brug i forhold til privat brug. Der var blandt flere tilfredshed med klagenævnet og den måde man har bygget klagesystemet op på. Erhvervsstyrelsen afholder måske et fjerde opsamlingsmøde DIFO giver besked til registratorerne, såfremt der indkaldes til et fjerde møde. (Aarhus) Der blev spurt om hvordan Henrik Udsens udtalelse på sidste registratormøde at lave priser på domænenavne hænger sammen med lovens 1. I Henriks fravær svarede Lise Fuhr, at hun ikke kan udtale sig på hans vegne, men at en relativ lav pris umiddelbart er befordrende for at man kan oprette sin egen hjemmeside m.v. og dermed fremmer udvikling af internettet i Danmark. (København) Der blev udtrykt bekymring over, at den danske administrator er selvregulerende, og at reglerne for domænenavne dermed kan ændres vilkårligt af den, der driver administrationen af.dk. DIFO kan godt forstå, at selvregulering bekymrer registratorerne, men DIFO mener samtidig, at der er taget højde for dette ved, at DIFO skal repræsentere internetsamfundet og skal afholde høringer ved ændringer af regelsættet. Samtidig med er DIFO og DKH underlagt tilsyn af Erhvervsministeriet. (København) Der var kritik af 12 i domæneloven, men Lise Fuhr henviste til, at kritikken kunne fremsættes på dialogmøder med Erhvervsministeriet eller bede ministeriet om et bilateralt møde i stedet for. Ad. 6. Ny navneserveraftale Lise Fuhr gennemgik kort ændringerne i den nye navneserveraftale. 1. Ændringen fra port 53 skal være tilgængelig for DK Hostmaster hele tiden til, at den nu alene er tilgængelig på skriftlig anmodning fra DK Hostmaster. 2. Skriftlig anmodning sker pr. fax., brev og Træder i kraft 1. december 4. Mulighed for at tiltræde aftalen tidligere ved at kontakte Susanne. (Aarhus) Der blev spurgt efter, hvordan dette hang sammen med hostcount projektet. Det kom frem at projektet er nedlagt for en del år siden. (København) Niels Haarbo gav en uddybende forklaring på, hvorfor DK Hostmaster ønsker at have mulighed for at kunne lave transfer af en given zone. De to vigtigste grunde er primært at kunne hjælpe en navneserveransvarlig ved fejlfinding og at kunne hjælpe registranter, der måtte komme i klemme f.eks. ved konkurs af en navneserveransvarlig. (København) Der blev spurgt om DK Hostmaster aktivt tjekker om en autoritativ navneserver også svarer rekursivt. Der kommer en advarsel under en redelegering, men DK Hostmaster stiller ikke krav til navneserveren på dette punkt. [4]

5 Ad. 7. Nye TLDer Lise Fuhr gav en kort status på nye TLD ansøgere har trukket deres ansøgning 2. Man vil trække lod om hvem der kommer i første batch i perioden december Den generelle indsigelsesperiode slutter den 13. marts 4. GAC Governmental Advisory Committee advice (tre former et absolut nej, et den er vi ikke så glade for der er forhold som skal afklares og et måske skal undersøges nærmere ) vil blive afgivet i april ICANN indgår først kontrakter om de nye TLD efter Beijing mødet. 6. Man regner med at implementere 1000 nye gtld om året. (Aarhus) Der blev spurgt til rygterne om, at.brand ansøgninger kommer før alle andre i behandlingsproceduren. Der har ikke været en udmelding fra ICANN på det punkt, kun at IDN ansøgninger vil komme foran for at fremme internetbrug i ikke-latinskrift sprogområder. Ad. 8. Fra jer til os 1. (Aarhus) Forslag om at DK Hostmaster kan sende en reminder til en navneserveransvarlig ca. 2 uger efter, at et domæne er blevet redelegeret væk fra dens navneservere, men at disse navneservere stadig svarer på dette domæne. Der var uenighed blandt registratorerne om, dette var en god ide. 2. (Aarhus) Forslag om at sende besked til registrator, når et domæne bliver overdraget. Dette kan være interessant at gøre ved alle rolleskift. 3. (Aarhus) Forslag om at navneserveransvarlig kan bestemme, hvem der må initiere en redelegering til hans navneservere. Der opleves især problemer med anonyme anmodninger. 4. (Aarhus) Oprettelse af et registratorsite under DK Hostmasters hjemmeside, hvor information til registratorerne kan samles. 5. (Aarhus) Der blev stillet spørgsmål om, DK Hostmaster tillader proxyservices for registranter. Det er ikke tilladt. Punktet blev lukket på mødet. 6. (København) En Registrator oplever problemer med at få redelegere domæner væk fra et sæt navneservere, der er under nedlæggelse. DK Hostmaster vil arbejde sammen med denne registrator og se på mulighederne. 7. (København) Indkaldelse til registratormøde sendes ud på engelsk og mulighed for remote deltagelse. 8. (København) Liste over registratorer på DK Hostmasters hjemmeside deles op i dem der tilbyder services til slutbrugere, og dem der ikke er kommercielle eller interne. Det ville være endnu bedre, hvis registrator gives mulighed for selv at kunne indsende en kort tekst om sig selv, logo, m.v. 9. (København) Separate referater for Aarhus og København. DK Hostmaster vil fortsætte med at sende et samlet referat ud, men fremover markere punkter der kun blev diskuteret et af stederne i referatet. Punktet blev lukket på mødet. 10. (København) Forslag om at kunne betale et hvilket som helst domæne under sit handle på et vilkårligt tidspunkt på året, især med hensyn til at kunne samle fakturaer til en gang om året. DK Hostmaster vil tage dette med i procesprojektet. [5]

6 Ad. 9. Internationalt Lise Fuhr gav et resume fra sidste ICANN-mødet der blev afholdt i Toronto i oktober. 1. IANA har en ny kontrakt, der indeholder egentlig målepunkter (KPI) for deres virke. De vil udarbejde og offentliggøre forskellige statistikker. I proces. 2. DNSSEC var et stort emne. Bl.a. SE, NL, CZ og UK præsenterede deres metoder for at få flere signeringer. 3. Whois drøftes indgående med henblik på en fælles standard I proces forventes afsluttet ultimo ITU konferencen WCIT ICANN udarbejder et holdningspapir 5. Drøftelse af principper for administratorer med udgangspunkt i NZ Ad. 10. Eventuelt Ingenting under eventuelt. Ad. 11. DK Hostmaster 25 år Det danske.dk TLD har oplevet mange ændringer i sit 25 årige liv, og DK Hostmaster er glad for at være med til at fejre dets fødselsdag. [6]

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur...3 1.2 b) Omdømme hos interessenter...5 1.3 c) Sikkerhed...5 1.6 f) Antal.dk domænenavne...6

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 -------- -------- Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 Udgivet af: Videnskabsministeriet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere