DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07"

Transkript

1 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven), har DIFO overladt ansvaret for den daglige administration af.dk-domænenavne til DK Hostmaster A/S. På vegne af DIFO har DK Hostmaster A/S, i henhold til domænelovens, 14, stk. 1, udarbejdet nærværende Generelle Vilkår. [1]

2 Indhold 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF.DK- DOMÆNENAVNE DEFINITIONER ANSØGNING, VALIDERING, RESERVERING OG BEKRÆFTELSE AF AFTALEN OM REGISTRERING AF ET.DK-DOMÆNENAVN Generelt Ansøgning om et.dk-domænenavn Ansøgningens indhold Fuldmægtig og betaler Fortrydelsesret Indeståelse for ikke-krænkelse Digital og elektronisk signatur Tegnsæt for domænenavne Reservering Reservering af et domænenavn Såfremt det ansøgte domænenavn er blokeret Validering af registrantens navne- og adresse oplysninger Validering af oplysninger om fysiske personer med adresse i Danmark Validering af oplysninger om juridiske personer med dansk CVR-nummer Validering af oplysninger om foreninger med adresse i Danmark For øvrige registranter Bekræftelse af aftalen om registrering af et domænenavn Accept af DK Hostmasters regler Forbud mod warehousing REGISTRANTENS ØVRIGE FORPLIGTELSER Meddelelse om ændring af stamoplysninger Tilslutning til navneservere ØVRIGE YDELSER FRA DK HOSTMASTER DNSSEC VID-service (Very Important Domain) Tilmelding til VID-service Adresseændringer Varsling om ændring i oplysningerne for et domænenavn Varsling om, at DK Hostmaster agter at hæve aftalen [2]

3 5.2.5 Pris Redelegering Venteliste Optagelse på venteliste Placering på venteliste under nævns- eller domstolsbehandling Pris Tildeling af et domænenavn BETALING Generelt Priser og gebyrer Periodegebyr Øvrige priser og gebyrer Blokerede domænenavne Betaling for første registreringsperiode (nyoprettelse) Betaling for efterfølgende registreringsperioder og eventuelle øvrige gebyrer og priser Betalingsform Fakturering Manglende betaling OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER i WHOIS-DATABASEN Generelt Anonymitet i whois-databasen Fysiske personer med adresse i Danmark Fysiske personer med adresse i andre lande Udlevering af oplysninger om anonyme registranter i whois-databasen INDSIGELSER MOD RESERVEREDE, REGISTREREDE ELLER BLOKEREDE DOMÆNENAVNE Generelt Fastlåsning af stamoplysninger Fastlåsning af stamoplysninger i forbindelse med Klagenævnssager Fastlåsning af stamoplysninger i forbindelse med andre tvister Ændring af stamoplysninger DK Hostmasters håndhævelse af de Generelle Vilkår DK Hostmasters vurdering af indsigelser i særlige situationer Åbenbar forvekslingsrisiko Væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundsmæssige hensyn Typosquatting [3]

4 8.3.4 Krænkelse af tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder Anmodning om blokerede domænenavne Anmodning om blokerede domænenavne, hvor der er venteliste Blokering af tidligere suspenderede domænenavne Tredjemands ret til selv at forfølge en tvist Blokering af domænenavne på anmodning fra politiet OVERDRAGELSE/OVERFØRELSE Overdragelse af et domænenavn Overførelse af et omtvistet domænenavn OPSIGELSE OG OPHØR AF AFTALEN Registrantens opsigelsesadgang DK Hostmasters opsigelsesadgang Ophør af administratorfunktion Inddragelse af domænenavne i almenhedens interesse DK Hostmasters ophævelsesadgang Manglende betaling Manglende erklæring om ikke-krænkelse Manglende tilslutning til navneservere Retsafgørelse eller påbud Manglende validering Væsentlig misligholdelse i øvrigt Pålæg fra DIFO Varsling Domænenavne uden VID-service Domænenavne med VID-service ANSVARSFRASKRIVELSE KLAGEADGANG ÆNDRING AF DE GENERELLE VILKÅR LOVVALG OG VÆRNETING SPROG [4]

5 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF.DK- DOMÆNENAVNE Tildeling og registrering af et.dk-domænenavn sker ved at indgå en aftale herom med: DK Hostmaster A/S CVR. nr Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V Tlf.: Web: (herefter DK Hostmaster) Tildeling og registrering af et.dk-domænenavn sker efter først til mølle-princippet. Det følger af domænelovens 3, at.dk domænet tilhører den danske stat. Med registreringen erhverver registranten alene brugsret til det registrerede.dk-domænenavn. DK Hostmaster foretager ikke nogen prøvelse af, om et.dk-domænenavn krænker tredjemands navneeller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller på anden måde krænker tredjemands ret i forbindelse med ansøgningen om et.dk-domænenavn. DK Hostmaster foretager som udgangspunkt ingen vurdering af rejste indsigelser mod reserverede eller registrerede.dk-domænenavne. Ansøgning om et.dk-domænenavn skal ske gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator. De nærmere betingelser for DK Hostmasters tildeling, registrering og administration af.dkdomænenavne fremgår af nedenstående bestemmelser samt af procedurebeskrivelserne på DK Hostmasters hjemmeside: 2. DEFINITIONER Aftalen Betaler Blokering Ved aftalen forstås den aftale, der indgås mellem DK Hostmaster og registranten om registrering af et domænenavn. Aftalen er underlagt DK Hostmasters til enhver tid gældende regler, herunder de til enhver tid gældende Generelle Vilkår. Ved betaler forstås den, som registranten har udpeget til at varetage alle betalinger vedrørende domænenavnet. Ved blokering forstås en særlig registrering af et domænenavn i DK Hostmasters database, hvortil der ikke kan tilknyttes tjenester. [5]

6 DIFO.dk-domænenavn og domænenavn DK Hostmaster DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dkdomænenavne DNSSEC Domæneloven Fuldmægtig Generelle Vilkår Klagenævnet for Domænenavne Navneserver Navneserveransvarlig Ved DIFO forstås foreningen Dansk Internet Forum. DIFO har, på grundlag af domæneloven, til opgave at fastlægge de overordnede mål og principper for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne. Ved.dk-domænenavn forstås andenordens domænenavne under top level-domænet.dk. I nærværende Generelle Vilkår benyttes.dk-domænenavn og domænenavn som synonymer. Ved DK Hostmaster forstås DK Hostmaster A/S (CVR: ). DK Hostmaster er et helejet datterselskab af DIFO. DK Hostmaster forestår den daglige administration af.dkdomænenavne efter delegation fra DIFO. Ved DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne forstås nærværende bestemmelser for tildeling, registrering og administration af.dkdomænenavne. For de gældende procedurebeskrivelser henvises til DK Hostmasters hjemmeside: I nærværende Generelle Vilkår benyttes DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne og de Generelle Vilkår som synonymer. Ved DNSSEC forstås Domain Name System Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhedsforanstaltning, der verificerer rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel. Ved domæneloven forstås lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner, med eventuelle senere ændringer hertil. Ved fuldmægtig forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet fuldmagt til at disponere over for DK Hostmaster i forhold til de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for fuldmægtigforholdet. Se under DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne. Ved Klagenævnet for Domænenavne forstås det uafhængige klagenævn, der er nedsat i henhold til domænelovens 26. Yderligere information om klagenævnet kan findes på klagenævnets hjemmeside: Ved navneserver forstås en server, der tilvejebringer en navneservice. Ved navneserveransvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som er registreret af DK Hostmaster som ansvarlig kontaktperson for en eller flere navneservere. Navneservice Ved navneservice forstås en tjeneste, der oversætter domænenavne til maskinlæsbare IP-adresser, og omvendt, til brug for kommunikation på internettet. Navneservice forkortes ofte DNS (Domain Name Service). [6]

7 Nøgleansvarlig Ved nøgleansvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som registranten har bemyndiget til at håndtere transaktioner, som indebærer ændringer i opsætning og indhold af krypteringsnøgler for DNSSEC. Registrant Ved registrant forstås den fysiske eller juridiske person, som har ansøgt om registrering af et domænenavn gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator, og som får domænenavnet tildelt ved aftale herom med DK Hostmaster. Registrator Ved registrator forstås en fysisk eller juridisk person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere domænenavne. Selvbetjeningen Ved Selvbetjeningen forstås den funktion på DK Hostmasters hjemmeside, hvorved der ved brug af bruger-id og adgangskode kan foretages operationer vedrørende et registreret domænenavn. Sletning Ved sletning forstås permanent fjernelse af et domænenavn i DK Hostmasters database over registrerede domænenavne, hvorefter domænenavnet på ny kan registreres. En sletning kan alene foretages af DK Hostmaster. Stamoplysninger Ved stamoplysninger forstås de oplysninger, som er registreret om et domænenavn, herunder bl.a. kontaktoplysninger (navn, adresse, adresse og telefonnummer) på registrant, fuldmægtig og betaler. For juridiske personer med dansk CVR-nummer gælder i tillæg til ovenstående, at stamoplysninger skal indeholde oplysninger om CVR-nummer. Suspension Ved suspension forstås en midlertidig frakobling af navneservice for et domænenavn. Top level-domæne Ved top level-domæne forstås den betegnelse i et domænenavn, der står længst til højre. Whois-databasen Med whois-databasen forstås DK Hostmasters offentlige database over registrerede og blokerede domænenavne. I databasen fremgår registrantens og fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer og bruger-id, medmindre disse er berettiget til anonymitet. Whois-databasen har hjemmel i domænelovens 18, stk. 1. [7]

8 3. ANSØGNING, VALIDERING, RESERVERING OG BEKRÆFTELSE AF AFTALEN OM REGISTRERING AF ET.DK-DOMÆNENAVN 3.1 Generelt Ansøgningen om et.dk-domænenavn foregår gennem en registrator, men selve aftalen om brugsretten til et domænenavn indgås mellem registranten og DK Hostmaster. Den efterfølgende kommunikation i forbindelse med administrationen af domænenavnet sker direkte mellem DK Hostmaster og registranten eller den af registranten udpegede fuldmægtig eller betaler. For at der kan foretages en registrering af et domænenavn, forudsættes følgende processer gennemført: 1. at der indsendes en ansøgning om domænenavnet gennem en registrator, jf. bestemmelserne i pkt. 3.2, 2. at DK Hostmaster foretager en reservering af domænenavnet, jf. bestemmelserne i pkt. 3.3, 3. at der sker en validering af registrantens navn, adresse og telefonnummer hos DK Hostmaster, jf. bestemmelserne i pkt. 3.4, samt 4. at registranten efterfølgende bekræfter aftalen om registreringen af domænenavnet, jf. bestemmelserne i pkt Ansøgning om et.dk-domænenavn Ansøgningens indhold En registrant, der ønsker at få tildelt et domænenavn, skal ansøge om dette gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator. Listen over godkendte registratorer findes på DK Hostmasters hjemmeside. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: Det ansøgte domænenavn. Længden på registreringsperioden (1, 2, 3 eller 5 år). Navnene på mindst to navneservere, der er godkendt af DK Hostmaster. Oplysninger om registranten: o Registrantens navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer). o Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret). o Gyldig og aktiv adresse og gyldigt og aktivt telefonnummer. adresse og telefonnummer skal være kontrolleret af registranten. Oplysninger om fuldmægtig: o Fuldmægtigs navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer). o Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret). o Gyldig og aktiv adresse og gyldigt og aktivt telefonnummer, hvis fuldmægtig er en anden end registranten selv. adresse og telefonnummer skal være kontrolleret af fuldmægtig. Oplysninger om betaler: o Betalerens navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer). [8]

9 o Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret). o Gyldig og aktiv adresse og gyldigt og aktivt telefonnummer, hvis betaleren er en anden end registranten selv. adresse og telefonnummer skal være kontrolleret af betaleren. Oplysninger om en eventuel nøgleansvarlig: o o o Nøgleansvarliges navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer). Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret). Gyldig og aktiv adresse og gyldigt og aktivt telefonnummer. adresse og telefonnummer skal være kontrolleret af nøgleansvarlig Fuldmægtig og betaler Det er registranten selv, som vælger hvem, der skal være fuldmægtig og/eller betaler for domænenavnet. Anfører registranten ikke en fuldmægtig og/eller betaler, tilfalder begge funktioner automatisk registranten. Valg af fuldmægtig og betaler kan foretages både i forbindelse med ansøgningen af domænenavnet og efterfølgende på DK Hostmasters selvbetjening. En fuldmægtig kan ikke garanteres anonymitet i DK Hostmaster whois-database, medmindre denne svarer til registranten, og registranten er berettiget til anonymitet. En fuldmægtigs anmodning om ekstern redelegering, udskiftning af nøgleansvarlig, sletning eller overdragelse af et domænenavn kræver registrantens efterfølgende accept heraf, inden DK Hostmaster effektuerer disse handlinger. Det skal bemærkes, at en fuldmægtig ikke kan ændre i registrantens stamoplysninger. Fuldmægtig kan ikke videredelegere fuldmagten til en anden fysisk eller juridisk person, medmindre fuldmægtig er identisk med registranten. Betaler kan kun betale for domænenavnet og er anonym i DK Hostmasters whois-database. Registranten er betaler, medmindre registranten har oplyst en anden betaler som anført i pkt Fortrydelsesret En aftale om brugsret til et domænenavn er ikke omfattet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret, jf. undtagelsen herfor i forbrugeraftalelovens 18, stk. 2, nr. 2. Registranten kan altid opsige aftalen, jf. bestemmelser herom i pkt Indeståelse for ikke-krænkelse Registranten indestår overfor DK Hostmaster ved sin ansøgning for, at reservation, registrering og/eller anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, og at registranten ikke er bekendt med, at reservation, registrering og/eller anvendelse i øvrigt strider mod aftalen eller dansk ret Digital og elektronisk signatur DK Hostmaster kan fastsætte nærmere regler for brug af digitale eller elektroniske signaturer i ansøgningsprocessen. [9]

10 3.2.5 Tegnsæt for domænenavne De til enhver tid gældende regler for hvilke skrifttegn, der kan benyttes i forbindelse med registrering af et domænenavn, er beskrevet på DK Hostmasters hjemmeside. DK Hostmaster forbeholder sig retten til at ændre ovennævnte regler med mindst en (1) måneds varsel efter beslutning truffet af DIFOs bestyrelse. Inden ændringer træder i kraft, skal der tilvejebringes sikkerhed for, at det nye tegnsæt understøttes af robuste tekniske løsninger. I det omfang, der kan rejses begrundet tvivl herom, skal offentligheden have mulighed for at kommentere sådanne forslag til ændringer. Selve proceduren for tildeling og registrering af nye domænenavne ved udvidelse af tegnsættet er beskrevet på DK Hostmasters hjemmeside: 3.3 Reservering Reservering af et domænenavn DK Hostmaster registrerer den rækkefølge, hvori ansøgninger om domænenavne modtages hos DK Hostmaster. I forbindelse med modtagelsen af en ansøgning undersøger DK Hostmaster, om det ansøgte domænenavn er ledigt. Er det ansøgte domænenavn hverken reserveret, registreret eller blokeret, og er betingelserne for registrering i øvrigt opfyldt jf. pkt. 3.2, reserverer DK Hostmaster domænenavnet til registranten. Er det ansøgte domænenavn allerede reserveret eller registreret, henvises til pkt. 5.4 om muligheden for, at registranten kan skrive sig på venteliste til domænenavnet Såfremt det ansøgte domænenavn er blokeret Er det ansøgte domænenavn blokeret, sender DK Hostmaster en til registranten af det blokerede domænenavn med anmodning om stillingtagen til, om domænenavnet kan frigives til registrering til den part, der har ansøgt om domænenavnet. DK Hostmasters anmodning skal besvares inden for 28 dage fra ens datering, ellers frigives domænenavnsansøgningen til videre behandling. Modsætter registranten sig en frigivelse af domænenavnet, opretholdes blokeringen. 3.4 Validering af registrantens navne- og adresse oplysninger Det følger af domæneloven, at DK Hostmaster skal sikre, at oplysningerne om registrantens navn, adresse og telefonnummer i whois-databasen er retvisende og opdaterede, i det omfang dette er teknisk muligt og rimeligt. Det er derfor en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at DK Hostmaster, i det omfang dette er teknisk muligt og rimeligt, kan validere registrantens oplysninger om navn, adresse og telefonnummer som retvisende. [10]

11 3.4.1 Validering af oplysninger om fysiske personer med adresse i Danmark For fysiske personer med adresse i Danmark sker valideringen ved match af navn og adresse med oplysningerne i CPR-registret. Undtagelsesvis vil valideringen skulle ske via anvendelse af registrantens CPR-nummer, såfremt et match ikke kan ske alene på navn og adresse. Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer om nødvendigt at oplyse CPR-nummer til brug for valideringen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CPR-nummer ikke oplyses Validering af oplysninger om juridiske personer med dansk CVR-nummer For juridiske personer med dansk CVR-nummer sker valideringen ved opslag i CVR-registret. Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer at oplyse CVR-nummer til brug for valideringen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CVR-nummer ikke oplyses. Juridiske personer med dansk adresse, som ikke har et CVR-nummer, er omfattet af bestemmelsen i pkt For validering af oplysninger om foreninger, se bestemmelsen i pkt Validering af oplysninger om foreninger med adresse i Danmark For foreninger med adresse i Danmark sker valideringen ved opslag i CVR-registret. Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer at oplyse CVRnummer til brug for valideringen. Såfremt foreningen ikke har et CVR-nummer, skal der til brug for valideringen oplyses navn, adresse og eventuelt CPR-nummer på en kontaktperson for foreningen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CPR- eller CVR-nummer ikke oplyses For øvrige registranter For øvrige registranter end nævnt i pkt kan der ikke foretages en validering i forhold til offentlige danske registre. For disse registranter er DK Hostmaster i stedet berettiget til at validere navn og adresse ved fremsendelse af brev pr. post til registranten. Såfremt brevet kommer retur, anses navn og adresse ikke for valideret, hvorfor DK Hostmaster er berettiget til at slette aftalen om registrering af domænenavnet, jf. bestemmelsen i pkt Bekræftelse af aftalen om registrering af et domænenavn Efter valideringen af registranten, i henhold til bestemmelserne herom i pkt. 3.4, fremsendes ordrebekræftelse pr. til den i ansøgningen opgivne registrant. DK Hostmaster kan vælge også at fremsende en ordrebekræftelse pr. post med henblik på at validere registrantens oplysninger, jf. pkt Registranter, der i mere end to tilfælde tidligere er noteret for at have registreret domænenavne, der efter pkt er anset som typosquatting, får alene fremsendt ordrebekræftelsen pr. post. Registranten skal bekræfte aftalen om registrering af et domænenavn ved at følge den gældende procedure foreskrevet af DK Hostmaster, som er offentliggjort på DK Hostmasters hjemmeside. [11]

12 Ved bekræftelsen indestår registranten for, at de oplysninger, som DK Hostmaster er i besiddelse af, er korrekte og afgivet af registranten med henblik på at erhverve brugsretten til det pågældende domænenavn. Såfremt registranten ikke bekræfter aftalen om registrering af et domænenavn inden den frist, der er angivet i ordrebekræftelsen, slettes reservationen Accept af DK Hostmasters regler Ved bekræftelsen accepterer registranten at være omfattet af DK Hostmasters regler, herunder de Generelle Vilkår, procedurebeskrivelser mv. på DK Hostmasters hjemmeside: samt DK Hostmasters persondatapolitik. Registranten accepterer samtidig, at DK Hostmaster vil efterleve og effektuere de af Klagenævnet for Domænenavne trufne afgørelser. 3.6 Forbud mod warehousing Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, også kaldet warehousing, jf. domænelovens 25, stk REGISTRANTENS ØVRIGE FORPLIGTELSER 4.1 Meddelelse om ændring af stamoplysninger Det er registrantens ansvar at orientere DK Hostmaster om enhver ændring af stamoplysninger vedrørende domænenavnet, herunder men ikke begrænset til ændringer i kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og adresse, jf. dog bestemmelserne nedenfor omkring automatisk opdatering af navne- og adresseoplysninger. DK Hostmaster er berettiget til at opdatere oplysninger på vegne af registranten i følgende tilfælde: Hvis DK Hostmaster modtager flyttemeddelelse fra Post Danmark eller lignende virksomhed. Hvis DK Hostmaster modtager meddelelse fra CPR- eller CVR-registret om navne- og/eller adresseændring. Hvis DK Hostmaster kan konstatere navne- og/eller adresseændring ved opslag i CPR- eller CVR-registret. For registranter, hvis oplysninger er valideret af DK Hostmaster i CPR-registret i forbindelse med ansøgningen om et domænenavn, og som ikke har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, sikrer DK Hostmaster, at whois-databasen automatisk opdateres i tilfælde af navne- og adresseændringer noteret i CPR-registeret. Dette gælder dog ikke for navne- og adresseændringer for registranter med dansk adresse, der flytter til udlandet, samt i de tilfælde, hvor CPR-registret i øvrigt ikke kan levere oplysninger om navne- og adresseændringer for registranter. I disse tilfælde er registranterne selv forpligtet til at orientere DK Hostmaster om navne- og adresseændringer. [12]

13 I alle andre tilfælde, kan DK Hostmaster ikke automatisk sikre en opdatering i tilfælde af navne- og adresseændringer. Det påhviler disse registranter selv at oplyse DK Hostmaster om navne og adresseændringer i henhold til proceduren offentliggjort på DK Hostmasters hjemmeside. Ændring af stamoplysninger kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside eller ved anvendelse af en anden af DK Hostmaster oplyst metode. 4.2 Tilslutning til navneservere Registranten skal sikre, at der til domænenavnet gennem en navneserveransvarlig er tilsluttet mindst to navneservere, som er godkendt af DK Hostmaster. Er der ikke tilsluttet mindst to navneservere til et domænenavn, vil domænenavnet ikke være tilgængeligt, og DK Hostmaster kan hæve aftalen og slette registreringen af domænenavnet jf. pkt Registranten af et blokeret domænenavn er undtaget ovenstående forpligtelse. 5. ØVRIGE YDELSER FRA DK HOSTMASTER 5.1 DNSSEC DK Hostmaster tilbyder sikkerhedsforanstaltningen DNSSEC. Tilmelding af DNSSEC kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside. Det påhviler registranten selv at: generere sine krypteringsnøgler til brug for DNSSEC, fremsende den offentlige nøgle af det genererede nøglesæt til DK Hostmaster, publicere nøglerne i DNS, og angive en nøgleansvarlig. Registranten kan uddelegere ovenstående opgaver til en nøgleansvarlig, dog undtaget udpegning af ny nøgleansvarlig. DK Hostmaster påser, at de krypteringsnøgler, som DK Hostmaster genererer til brug for DNSSEC på.dk-zonen, er valide og annonceres korrekt. Ansvaret for registrantens krypteringsnøgler og håndteringen af disse påhviler registranten. Brugen af DNSSEC indebærer ikke en udvidelse af DK Hostmasters ansvar for rigtigheden af DNSoplysninger. DK Hostmaster opkræver ikke betaling for tilslutning af DNSSEC. [13]

14 5.2 VID-service (Very Important Domain) DK Hostmaster tilbyder en VID-service Tilmelding til VID-service Tilmelding til VID-service kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside. Det er en betingelse for tildeling af VID-service, at registranten har fast bopæl i Danmark, eller at registranten er repræsenteret ved en fuldmægtig med fast bopæl i Danmark. Hvis fuldmægtig anmoder om tilmelding til VID-service, skal registranten godkende tilmeldingen, inden VID-service oprettes Adresseændringer For så vidt angår fysiske personer med navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, kan DK Hostmaster ikke sikre en opdateret registrering af adresseændringer, og det påhviler derfor den enkelte selv at oplyse DK Hostmaster om adresseændringer i henhold til den til enhver tid gældende procedure offentliggjort på DK Hostmasters hjemmeside. Holder registranten ikke sine kontaktoplysninger opdateret, er det registrantens ansvar, såfremt fremsendte anbefalede breve, jf. pkt og 5.2.4, ikke kommer frem til registranten Varsling om ændring i oplysningerne for et domænenavn Såfremt DK Hostmaster anmodes om at ændre i oplysningerne for et domænenavn med VID-service, skal DK Hostmaster ved anbefalet brev til registrantens postadresse indhente registrantens skriftlige accept, før den ønskede ændring udføres Varsling om, at DK Hostmaster agter at hæve aftalen Såfremt DK Hostmaster agter at hæve aftalen som følge af registrantens manglende betaling, manglende fremsendelse af erklæring om ikke-krænkelse eller manglende tilslutning til navneservere, skal DK Hostmaster følge en særlig varslingsprocedure, før et domænenavn med VID-service slettes, jf. nærmere pkt Den særlige varslingsprocedure gælder dog ikke ved ophævelse af aftalen af andre grunde end de ovenfor anførte Pris DK Hostmaster opkræver et årligt gebyr pr. domænenavn med VID-service jf. pkt Opsiges serviceaftalen, eller ophører registreringen af et domænenavn med VID-service, refunderer DK Hostmaster ikke eventuel forudbetalt gebyr uanset årsagen til ophøret. 5.3 Redelegering Registranten kan få sit domænenavn flyttet fra nuværende navneservere til nye navneservere, også kaldet en redelegering. [14]

15 En anmodning om redelegering kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside eller i særlige tilfælde ved anvendelse af en anden af DK Hostmaster oplyst metode. Redelegering forudsætter, at domænenavnet ikke er suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat navneservice, og at de navneservere, som domænenavnet ønskes delegeret til, er godkendt af DK Hostmaster, og at disse navneservere svarer autoritativt for domænenavnet. Ved redelegering af et domænenavn med tilknyttede DNSSEC-nøgler vil DNSSEC-service som hovedregel blive afbrudt, indtil en ny nøgleansvarlig og nye nøgler er registreret på domænenavnets stamoplysninger. DK Hostmaster opkræver ikke betaling for redelegering. I de tilfælde hvor anmodningen er igangsat af andre parter end registranten, kræver det registrantens accept af anmodningen, inden DK Hostmaster udfører redelegeringen. Undtaget herfor er interne redelegeringer. 5.4 Venteliste DK Hostmaster vedligeholder og administrerer en venteliste for domænenavne, der allerede er reserverede eller registrerede. Der kan ikke oprettes venteliste til et blokeret domænenavn Optagelse på venteliste Anmodning om optagelse på venteliste til et allerede reserveret eller registreret domænenavn sker via DK Hostmasters hjemmeside. Optagelse på venteliste forudsætter afgivelse af oplysninger om den anmodende part, der skriver sig på venteliste, herunder adresse. De anmodende parter indplaceres på ventelisten i den rækkefølge, som anmodningerne modtages. Meddelelse om ændring i de med anmodningen fremsendte kontaktoplysninger kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside. Manglende meddelelse kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen Placering på venteliste under nævns- eller domstolsbehandling Modtager DK Hostmaster dokumentation for, at der er indbragt en sag for Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene med påstand om, at domænenavnet overføres til en anden end registranten, optages den, som domænenavnet påstås overført til, uden gebyr på venteliste til domænenavnet. Eksisterer der allerede en venteliste til det pågældende domænenavn, indplaceres parten efter de allerede optagne på ventelisten. Placeringen bortfalder, efter endelig afgørelse er truffet af enten Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene. Ønsker klager herefter at blive optaget på venteliste, skal klager følge processen som angivet i pkt [15]

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 31. januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Version 06 1. januar 2013 I henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 9,

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

Udlevering af oplysninger til politiet. Vejledning

Udlevering af oplysninger til politiet. Vejledning Udlevering af oplysninger til politiet Vejledning 1 INDHOLD 1. SKEMA TIL ANMODNING OM OPLYSNINGER 3 2. HVORDAN KAN DK HOSTMASTER HJÆLPE POLITIET MED OPLYSNINGER 4 3. KRAV TIL EN ANMODNING OM UDLEVERING

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Opsamling på høring om udkast til nye vilkår for brugere af.dk

Opsamling på høring om udkast til nye vilkår for brugere af.dk 21-09-2017 Høringsnotat Opsamling på høring om udkast til nye vilkår for brugere af.dk Dansk Internet Forum (DIFO) har fra den 22. juni til den 20. august 2017 haft et udkast til Vilkår for brugsret til

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale (Aftalen) er indgået mellem Registratoraftale Betingelser for forholdet mellem DK Hostmaster og Registrator i relation til registrering og administration af domænenavne under det danske top level domæne.dk Version 3.1, Marts 2017

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Vilkår for Navneserveransvarlige

Vilkår for Navneserveransvarlige Vilkår for Navneserveransvarlige 1. Formål Nærværende vilkår fastlægger betingelserne pligter og rettigheder for validering og registrering af såvel Navneservere som Navneserveransvarlig herunder i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost 1. Generelle betingelser. 1.1 MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere