Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter"

Transkript

1 Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej Vejle Øst Fagdyrlægestuderende, hest Februar 21

2 Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Summary An endoparasitic control programme was implemented in two different horse herds. Faecal samples were taken from all horses twice a year and they were analysed by the McMaster method. Horses were treated with anthelmintics according to a cut-off level of 25 EPG. The obtained results from the herds were registered in three, respectively four years. A decrease in egg shedding was seen in the horses who took part in the controlprogramme compared to horses with unknown regulation status. The effect shown by the programme varied in the two herds. In one herd the amount of de-wormers used in the herd was lowered among the regulated horses. By dividing the horses into different groups in relation to their individual EPG level it was found that the variance in egg shedding level was relatively larger in the groups with high EPG levels. The low-shedding individuals maintained a specific range of EPG level irrespective of treatment or not. The high-shedding individuals were shedding 46-54% of the total amount of eggs even though they only constituted 12-19% of the total amount of horses in the herds. The population dynamics revealed that identification and intense control with high-shedding individuals is an important tool in designing a controlprogramme. In 29 the horses that needed endoparasitic treatment were divided into two randomized groups. One group was treated with moxidectin and the other was treated with ivermectin. In the herds the response to moxidectin was significantly better than to ivermectin. The total amount of egg shedding was relatively lower when treated with moxidectin compared to ivermectin. There was a higher risk of repeated treatment if the horses received ivermectin, than if they received moxidectin. The selection pressure was calculated for moxidectin respectively ivermectin based on the egg reappearance period and the level of repeated treatment for each drug in the herds. The difference in selection pressure between moxidectin and ivermectin was 1.6 weeks. The difference between calculated selection pressure and ERP values is due to the lower response to treatment with ivermectin, which lead to more repeated treatments. Thorough knowledge of the chemotherapeutics used in the individual herds, is the foundation to base a proper ordination of suitable drugs upon. The study showed that the cut-off level could be raised in both herds and a more intense focus on the high-shedding individuals would be beneficial. Based on the analysis in the study an upgrade of the existing programme is suggested. Sammendrag: I to hestebesætninger blev der implementeret et endoparasitært kontrolprogram, hvor alle heste fik analyseret gødningsprøver via McMastermetoden 2 gange årligt. Der blev behandlet med kemoterapeutika i forhold til en fastsat cut-off værdi (25 EPG). Resultaterne for besætningerne blev registreret i henholdsvis 3 og 4 år. Det endoparasitære program medførte en generel sænkning af ægudskillelsen hos de regulerede individer i de to besætninger. Der var variation i graden af respons i de to besætninger. I den ene besætning faldt forbruget af ormekure hos heste, som var en del af programmet. Ved at inddele hestene i besætningerne i grupper i forhold til deres observerede ægudskillelsesniveau fandtes det, at variationen i ægudskillelsen var højere i gruppen af heste, som var højudskillere. Lavudskillere forblev generelt indenfor en bestemt ramme af ægudskillelse, uanset om de tildeltes ormemiddel eller ej. Højudskillerne udskilte % af den samlede mængde æg,

3 selv om de antalsmæssigt kun udgjorde % af hestene. Populationsdynamikken viste, at identifikation og intensiv kontrol af højudskillere er et vigtigt værktøj i designet af et kontrolprogram. I 29 blev de behandlingskrævende heste delt op i to randomiserede grupper, hvor den ene gruppe fik moxidectin og den anden gruppe fik ivermectin. Responset på moxidectin i besætningerne var signifikant bedre end på ivermectin. Den totale ægudskillelse faldt mere ved behandling med moxidectin og der var større risiko for genbehandling hvis hestene havde fået ivermectin end moxidectin.ved teoretisk beregning af selektionspresset for hhv. moxidectin og ivermectin, på baggrund af midlernes egg reappearance period (ERP) og antallet af genbehandlinger i besætningerne, fandtes der i praksis kun en forskel på 1,6 uger mellem midlerne. Det skyldes et relativt lavere respons på behandling med ivermectin, hvor flere skulle genbehandles. Større viden om kemoterapeutikas effekt i den enkelte besætning er grundlaget for at kunne ordinere fagligt korrekt. Analyserne viste, at cut-off niveauet for behandling kunne forhøjes i begge besætninger og et øget fokus på højudskillere ville være fordelagtigt. Der foreslås på baggrund heraf en ny opgraderet model for endoparasitær kontrol i de to besætninger.

4 Indledning: I Danmark har endoparasitære midler været receptpligtige siden For at ordinere et endoparasitært middel til en hest, skal der stilles en diagnose på enkeltdyrsniveau, og al forebyggende behandling er forbudt (Anonym 1998). Det er derfor efterhånden en udbredt praksis, at udtage gødningsprøver fra hestene to gange årligt; i foråret og tidligt i efteråret. De enkelte heste bliver herudfra behandlet for endoparasitter (nematoder) efter behov. Mange steder indgår hele besætninger i systematiske endoparasitære kontrolprogrammer (Nielsen et al. 26 B). Kontrolprogrammerne tager primært udgangspunkt i monitorering af strongylider, idet cyathostomer er den mest almindeligt forekommende endoparasit hos heste (Hinney 29, Nielsen et al. 26 A, Love et al. 1999, Lind et al. 1999). På baggrund af prævalensen er den også den vigtigste, når det kommer til klinisk sygdom og nedsat præstation (Love et al. 1999, Nielsen et al. 26 A). Langtidseffekten af systematisk monitorering og selektiv terapi over en årrække i en hestebesætning er kun delvist analyseret (Nielsen og Haaning, 2). I det følgende vil resultatet af en systematisk endoparasitær monitorering af to hestebesætninger i Danmark gennem henholdsvis 3 og 4 år blive gennemgået. Som udgangspunkt beskrives hver besætning individuelt i de enkelte analyser. De to besætninger er begge rideskoler, men forskellige på flere punkter. Det er derfor interessant at se, om de varierer i respons på det samme endoparasitære kontrolprogram. Effekten af et endoparasitært kontrolprogram kan vurderes i forhold til forskellige parametre: Niveauet af den totale mængde af udskilte strongylideæg i besætningen (total EPG), mængden af forbrugt kemoterapeutika i besætningen, risiko for udvikling af resistens mod de benyttede kemoterapeutika, behandlingsfrekvens (Larsen 29, Nielsen et al 26 A, Sangster 1999), risiko for klinisk sygdom eller nedsat præstation hos den enkelte hest i besætningen (Reinemeyer 29). Det traditionelt mest benyttede værktøj til regulering af ægudskillelsen hos den enkelte hest i et kontrolprogram er tildeling af kemoterapeutiske midler ud fra en fastsat cut-off værdi for behandling (Gomez & Georgi, 1991;Matthee & McGeoch 24, ). Denne metode har også været benyttet i de to besætninger, som analyseres i denne artikel. Kontrolprogrammet analyseres i forhold til niveauet af den totale mængde udskilte æg i besætningen, samt antallet af behandlingskrævende heste ved et cut-off niveau på 25 æg pr gram gødning (EPG). Disse parametre giver et samlet billede af effekten på parasitbelastningen i en besætning (Nielsen og Haaning 2). Vurderingen baseres på det målte niveau hos regulerede heste, som allerede indgår i programmet med kontinuerlige prøveudtagninger (mindst en tidligere prøvetagning), set i forhold til heste, som er nye i programmet og derfor har ukendt status. I artiklen vurderes det, om ordination på baggrund af en fastsat cut-off værdi er hensigtsmæssig, idet hovedparten af parasitterne hos de voksne heste findes i en lille del af besætningen. Cirka tyve procent af hestene indeholder 8 procent af ormene (Nielsen et al. 26 B; Matthee & McGeoch, 24). Forudsætningen for at kontrollere den endoparasitære balance i en besætning er at identificere de heste, som er de primære spredere af endoparasitter. Herved kan man fokusere på behandling af en fastsat procentdel af besætningen. Ved kun at behandle de heste i en flok, som har behov for det, opretholder man en population af endoparasitter, som ikke udsættes for kemoterapeutika: Et parasitært refugium, der angives at være en vigtig faktor i forhalingen af resistensudvikling (Sangster 1999, van Wyk 21). Side 1

5 Ønsket om at undgå resistensudvikling var en af hovedårsagerne til, at endoparasitære kemoterapeutika blev gjort receptpligtige i Danmark i Ansvaret for vurdering af behov for behandling og valg af kemoterapeutisk middel blev tildelt den ordinerende dyrlæge (Anonym 1998). Der findes imidlertid ingen entydige kriterier for valget af kemoterapeutisk middel. Der skal tages hensyn til hestens alder, midlets dokumenterede effekt overfor gruppen af endoparasitter hesten er inficeret med, samt den rapporterede resistens på midlet både nationalt og internationalt (Larsen 29). Økonomiske aspekter bliver også ofte taget med i betragtning (Nielsen et al. 26 A). En dansk spørgeskemaundersøgelse af Nielsen og kolleger fra 26 viste, at 43 % af danske dyrlæger rutinemæssigt valgte det billigste middel. Der er samtidig forskellige virkningstider på forskellige midler. Tidsrummet mellem indgivelse af kemoterapeutisk middel og tilbagevenden af nematodeæg i fæces kaldes midlets egg reappearance period (ERP). ERP er en stabil parameter for det enkelte middel hos voksne heste, varigheden af perioden varierer midlerne imellem (Borgstede et al. 1993, Boersema et al. 1996, Boersema et al. 1998). Der er endnu ikke fuld enighed på verdensplan om metoden til beregning af ERP for det enkelte middel (Larsen 29). I besætningerne, som indgår i denne analyse, er næsten alle de behandlingskrævende heste blevet tildelt midlet ivermectin ud fra et ønske om et billigt og effektivt middel med en kort virkningstid i hesten. Ivermectin er det mest benyttede kemoterapeutika i Danmark og risikoen for resistens er derfor stor (Nielsen et al. 26 A). Kriterierne for valg af kemoterapeutiske midler skal defineres bedre, så der ved ordination kan tages udgangspunkt i en velbegrundet faglig vurdering. Der bør først og fremmest tages stilling til, om behandling af hestens parasitbyrde er nødvendig, og hvornår det er mest optimalt at behandle i forhold til parasitternes livscyklus. Herved minimeres frekvensen af behandlinger og der tages hensyn til det parasitære refugium (Sangster 1999, van Wyk 21, Kaplan 22, Nielsen et al. 26 B). Dernæst bør der laves en resistensvurdering for det valgte kemoterapeutiske middel i hver besætning (Reinemeyer 29). Der bør også ses på midlets effekt, i form af andelen af heste som skal genbehandles ved næste prøvetagning. Ud fra midlets effekt i besætningen kan man beregne et teoretisk selektionspres. Teoretisk selektionspres er et udtryk for hvor lang tid et kemoterapeutikum påvirker hestene i en besætning (Sangster, 1999). I beregningen foretaget i denne artikel tages højde for frekvensen af genbehandlinger (Nielsen, KU Life, København. 21. Personlig kommunikation). En samlet vurdering af disse parametre skaber et veterinærfagligt grundlag for sammenligning af forskellige kemoterapeutiske midler i praksis med hensyn til effekt, risiko for resistensudvikling og økonomi. Det er i dag uvist hvilket parasitniveau, der er det mest gunstige i en hestepopulation. Det er vigtigt at analysere, hvordan endoparasitære programmer påvirker den endoparasitære balance i en besætning for at kunne opsætte en ramme for hvornår, en parasitbyrde bliver negativ for hesten og besætningen. Ud fra sådan en ramme kan der opstilles en effektiv behandlingstrategi. På baggrund af analyserne i denne artikel gives et eksempel på en opgraderet model af det nuværende endoparasitære program. Programmet baseres på identifikation og behandling af heste med en høj udskillelse af endoparasitter, mens de øvrige heste monitoreres efter et fastlagt system. Side 2

6 Materialer og metode: Design Undersøgelsen er et retrospektivt case-control studie. I besætningerne blev der anvendt EPGtællinger efter McMastermetoden, som diagnostisk hjælpemiddel i parasitovervågningen. Alle opstaldede heste i besætningerne blev kontrolleret for endoparasitbyrde to gange årligt med ca. 6 måneders mellemrum. Gødningsprøver blev udtaget i følgende måneder: Forår; april-juni, efterår; august-september. Besætninger: Der indgik to forskellige besætninger i undersøgelsen, besætning A og besætning B. Begge besætninger er rideskoler. Der var variation mellem besætningerne og individuelt i besætningerne med hensyn til fordeling af race, stævnedeltagelse, opstaldningsforhold, foldmuligheder, fodring og brug. I besætning A blev programmet evalueret for perioden; forår 26-efterår 29. Besætningen deltog allerede før 26 i et systematisk endoparasitært kontrolprogram. Besætningsstørrelsen var gennemsnitlig 65 heste [48-77 stk.]. Besætningen deltog i alt i 8 prøvetagninger. Udskiftningsprocenten i besætningen varierede i intervallet %. I besætning B blev programmet evalueret for perioden; forår 27-efterår 29. Besætningen indgik først i foråret 27 i et systematisk endoparasitært kontrolprogram. Besætningsstørrelsen var gennemsnitlig 47 heste [41-52 stk.]. Besætningen deltog i alt i 6 prøvetagninger. Udskiftningsprocenten i besætningen varierede i intervallet %. Analyse af gødningsprøver Gødningsprøverne blev udtaget frisklagte om morgenen og analyseret indenfor 12 timer. EPG-tællingerne blev udført efter den kvantitative diagnostiske metode; McMaster-metoden, som beskrevet af Monrad og kolleger (Monrad et al.1999). Ægtællingerne omfattede udelukkende strongylideæg. Cut-off værdi Heste med en værdi 25 æg/g (EPG) blev behandlet med et kemoterapeutika. Kemoterapeutiske midler Ivermectin (IVM) blev benyttet til størsteparten af behandlingerne i perioden Moxidectin (MOX) blev benyttet i enkelte tilfælde. I foråret 29 blev halvdelen af de behandlingskrævende heste behandlet med ivermectin og den anden halvdel med moxidectin efter en randomiseret fordeling. Side 3

7 Datasæt Datasættet indeholder resultater fra i alt 868 gødningsprøver udtaget fra heste i 2 forskellige besætninger. Prøverne var fordelt med 585 stk i besætning A og 283stk i besætning B. For de enkelte prøvetagninger er der på individniveau i besætningerne registreret: Hestens navn Analyseresultat: æg/g (EPG) Status i kontrolprogrammet (nyankommen; ny, eller genganger; gl) Behandling (+, -) Benyttet kemoterapeutisk middel (ivermectin, IVM eller moxidectin, MOX) Statistiske analyser Ved sammenligning af data, blev de korresponderende grupper testet i henholdsvis en ukorrigeret χ2-test, Fishers exact test, relativ procent og tosidet T- test for vurdering af statistisk signifikans. For vurdering af biologisk signifikans blev beregnet odds-ratio (OR). Til formålet blev anvendt Epi Info og Microsoft Excel. P-værdier under,5 blev betragtet som signifikante. Besætning A og B blev analyseret hver for sig i de enkelte test. Ved teoretisk beregning af selektionspres blev data for de to besætninger analyseret samlet. Resultater: Total ægudskillelse i besætning A og B Det ses af figur 1 at det basale udskillelsesniveau af total EPG over tid varierer i de to besætninger. Besætning B ligger generelt højere end besætning A på trods af, at der er flere heste i besætning A (48-77stk.) end i besætning B (41-52 stk.) Total ægudskillelse Total EPG A B Forår 26 Efterår 26 Forår 27 Efterår 27 Forår 28 Efterår 28 Forår 29 Efterår 29 Figur 1: Total EPG niveau i besætning A og B pr. prøvetagning. Side 4

8 Mængden af udskilte æg (Total EPG) hos gengangere sammenlignet med nyankomne heste: I besætning A viste en to-sidet t-test på et 95 % signifikansniveau, at den gennemsnitlige ægudskillelse hos heste, som var nye i programmet, lå højere end hos heste, der allerede var en del af kontrolprogrammet (tα = 1,78). Ved beregning af relativ procent var de nyankomne hestes gennemsnitlige EPG 5 % højere. I besætning B viste en to-sidet t-test på et 95 % signifikansniveau også, at den gennemsnitlige ægudskillelse hos nyankomne heste var højere end hos gengangere (tα = 1,86). Ved beregning af relativ procent var de nyankomne hestes gennemsnitlige EPG 23 % højere. Antallet af behandlingskrævende heste (cut-off niveau: 25 EPG): Besætning A havde en statistisk signifikant reduktion i antallet af heste over cut-off niveau ved sammenligning af nyankomne heste med gengangere beregnet i en ukorrigeret χ2-test (χ2 = 5,77). Der var således 1,62 gange flere nyankomne heste (oddsratio, OR), som skulle tildeles kemoterapeutika, sammenlignet med gengangere. I besætning B kunne der ikke påvises en valid signifikant sammenhæng ved statistisk analyse (χ2 = 1,19). Det biologiske mål oddsratio viste, at der var 1,4 gange flere heste, som skulle tildeles kemoterapeutika i gruppen af nyankomne heste sammenlignet med gengangere i besætningen. Mønster for variation i udskillelsen af EPG pr prøvetagning hos den enkelte hest: Med udgangspunkt i den enkelte hests resultat i foråret 29 blev hestene grupperet i gruppe 1-4, se tabel 1. Gruppe Kategori EPG niveau/ EPG Tabel 1: Gruppering af hestene i 4 grupper efter EPG udskillelsesniveau, baseret på deres resultat ved prøvetagningen i foråret 29. Alle prøvetagninger for hver enkelt hest blev plottet i en graf med udgangspunkt i grupperingen på baggrund af resultatet i foråret 29 (figur 2). Heraf fremgår den enkelte hests udsving i EPG udskillelse set over tid. I gruppe 1 (-) og gruppe 2 (+) ses en stabil udskillelse med mindre udsving hos hestene pr. prøvetagning, mens der op gennem de øvrige grupper, særligt gruppe 4 (+++), ses en langt større variation i udskillelsen af EPG pr. prøvetagning. Side 5

9 SIR gruppe +++ HOR gruppe EPG niveau EPG niveau Antal prøveudtagninger Antal prøveudtagninger SIR Gruppe ++ HOR gruppe EPG niveau EPG Niveau Antal prøveudtagniner Antal prøveudtagninger SIR Gruppe + HOR gruppe + EPG niveau Antal prøveudtagninger EPG niveau Antal prøveudtagninger SIR gruppe - HOR gruppe EPG niveau EPG niveau Antal prøveudtagninger Antal prøveudtagninger Figur 2:Illustration af populationsdynamikken i de forskellige grupper i besætning A (SIR) og besætning B (HOR). I venstre side ses besætning A opdelt i gruppe et til fire ( -, +, ++, +++). I højre side ses besætning B. Hestene er grupperet på baggrund af deres resultat i foråret 29. Side 6

10 Spredning i EPG-niveau for de forskellige ægudskillelsesgrupper (1-4): Middelværdi og konfidensinterval for gruppe 1-4, blev beregnet i Microsoft Excel og fremgår af figur 3. Hos heste med lav udskillelse af EPG (gruppe 1), ses en markant mindre spredning end hos heste med høj udskillelse af EPG (gruppe 4). Ved at se på den beregnede sprednings nedre grænse for en gruppe kan man fastsætte et cut-off niveau hvor man sikrer behandling af samtlige heste i gruppen. For eksempel vil cut-off niveauet for behandling af hele gruppe 4 i besætning A være cirka 6 EPG. Middelværdi og konfidensinterval for gruppe EPG Besætning A Besætning B Figur 3: Illustration af forskellen på spredning i grupper af lavt udskillende heste sammenlignet med højt udskillende heste i besætning A og B. Alle prøvetagninger indgår i figuren, grupperingen er baseret på den enkelte hest resultat i foråret 29. Side 7

11 Total ægudskillelse i gruppe 1-4 set i forhold til antallet af heste i grupperne: Der ses en omvendt proportionalitet i mængden af udskilte parasitæg sammenholdt med antallet af heste i gruppe 1-4. I besætning A udskilte hestene i gruppe 4 (højudskillere) 46 % af den samlede mængde æg, selvom de kun udgjorde 12 % af det samlede antal heste (se figur 4). Gruppe 1-3 udskilte 54 % af den samlede mængde æg, de udgjorde 88 % af det samlede antal heste. I besætning B udskilte hestene i gruppe 4 (højudskillere) 54 % af den samlede mængde æg, selvom de kun udgjorde 19 % af det samlede antal heste. Gruppe 1-3 udskilte 46 % af den samlede mængde æg, de udgjorde 81 % af det samlede antal heste. Figur 4: Illustration af den omvendte proportionalitet i mængden af udskilte parasitæg sammenholdt med antallet af heste i gruppe 1-4 (-, +, ++, +++). Besætning A (SIR) som eksempel. Respons på behandling med ivermectin sammenlignet med moxidectin: I foråret 29 blev de behandlingskrævende heste i besætning A og B (EPG 25) opdelt i 2 randomiserede halvdele, hvori der var en ligelig fordeling af heste fra hhv. gruppe 2, 3 og 4. Den ene gruppe blev tildelt moxidectin og den anden gruppe blev tildelt ivermectin. Der var i alt 18 heste fra besætning A, som blev behandlet i foråret 29, som igen var med ved næste prøvetagning i efteråret 29. Heraf var der 7 som havde fået ivermectin, og 11 som havde fået moxidectin. I en Fischers exact test vistes et statistisk signifikant bedre respons på moxidectin, sammenlignet med ivermectin (p-værdi,47). Beregning af oddsratio viste, at der var 13 gange større risiko for genbehandling ved indgift af ivermectin sammenlignet med moxidectin. Se figur 5. Side 8

12 Der var i alt 23 heste fra besætning B, som blev behandlet i foråret 29, som igen var med i efteråret 29. Heraf var der 12 som havde fået ivermectin, og 11 som havde fået moxidectin. I en χ2-test vistes et statistisk signifikant bedre respons på moxidectin, sammenlignet med ivermectin (ukorrigeret χ2 = 5,24). Oddsratio viste her, at der var 8 gange større risiko for genbehandling ved indgift af ivermectin sammenlignet med moxidectin. Se figur 5. Effekt af Mox og Ivm Total EPG Moxidectin Ivermectin For 9 Eft 9 For 9 Eft 9 Besætning A Besætning B Figur 5: Respons på behandling med ivermectin og moxidectin i besætning A og besætning B. I begge besætninger er antallet af genbehandlinger i efteråret 29 markant mindre i gruppen af heste, der er behandlet med moxidectin, sammenlignet med gruppen af heste, der er behandlet med ivermectin. Teoretisk beregning af selektionspres for besætning A+B: Beregnet efter formel kommunikeret af Martin Krarup Nielsen, KU Life, januar 21. Samlet beregning for besætning A og B. Resultaterne er baseret på et lavt antal observationer og skal derfor ses som tendenser. Selektionspres = ((X + Y) Z)) / X X: Antal behandlede heste (som deltager i næstkommende prøvetagning) Y: Heste som i næste prøveperiode kræver genbehandling Z: Ormemidlets egg reappearance time (ERP). Se tabel 2. Side 9

13 Middel ERP/ uger Antal behandlede heste forår 29 Antal genbehandlede heste efterår 29 Ivermectin Moxidectin Tabel 2: Heste i besætning A + B behandlet med hhv. ivermectin og moxidectin i foråret 29 og genbehandlet i efteråret 29. Midlernes ERP er angivet efter Lyons et al. 28 og Reinemeyer 29. I perioden forår 29 samt efterår 29 fandtes der ved teoretisk beregning af selektionspres at ivermectin samlet set påvirkede besætning A+B s endoparasitter i 12,6 uger, mens moxidectin i samme periode påvirkede besætningernes endoparasitter i 14,2 uger. Forskel i procent: 12,7 % mellem henholdsvis moxidectin og ivermectins samlede påvirkning. Diskussion Heste i en besætning fungerer som en enhed, der indgår i et fælles økosystem mellem heste, endoparasitter og det omgivende miljø (Uhlinger 1993). Derfor kan effekten af et kontrolprogram bedømmes ud fra ændringer i besætningens samlede ægudskillelse (total EPG) (Nielsen og Haaning 2). Samtidig er behandlingsfrekvensen den vigtigste enkeltfaktor i forbindelse med resistensudvikling mod kemoterapeutika. Det er derfor også relevant at se på antallet af behandlinger hos heste, som deltager i programmet (Barnes et al 199, Nielsen et al. 26B). Antallet af behandlinger i en besætning er delvist dikteret af det valgte cut-off niveau for behandling. Et korrekt estimeret cut-off niveau for behandling er til stadig debat, men et niveau mellem 2-5 æg/g er oftest citeret (Matthews 28). Det er bredt accepteret, at et ægudskillelsesniveau på under 2 æg/g er lavt, mellem 5 og 8 er moderat, og over 1 er højt (Matthee & McGeoch 24). Da hestebesætninger er meget forskellige med hensyn til lokaliteter, management og sammensætning af heste, er der mange andre faktorer, som indvirker på den endoparasitære balance. Græsarealer og staldenes udformning giver for eksempel forskellige grundlag for larveudvikling i miljøet. Belægningsgrad udskiftningsprocent, rutiner for udmugning m.m. har også betydning (Nielsen & Haaning 2, Reinemeyer 29). Ofte er det ikke muligt i praksis, at vurdere disse faktorers indvirkning på et iværksat program (Nielsen og Haaning 2). Det gør det relevant at se, om der er variation i effekten af et kontrolprogram i besætninger med forskellige sammensætninger. Der fandtes variation i graden af respons i de to deltagende besætninger, hvilket er naturligt, da de er forskellige på flere punkter. Begge besætninger er rideskoler, men med forskellig management og praktiske forhold. Besætning A, som viste bedst respons på programmet var allerede en del af et systematisk endoparasitært kontrolprogram inden opsamling af data påbegyndtes, i modsætning til besætning B, som opstartede i forbindelse med opsamling af data. Besætning B havde generelt et højere niveau af ægudskillelse også set i forhold til antallet af heste i besætningen, se figur 1. Besætning A er en større besætning og havde en højere udskiftningsprocent end besætning B. Besætning A blev fulgt over en længere periode end besætning B. Side 1

14 Kontrolprogrammet som analyseres i denne artikel; selektiv terapi baseret på to årlige undersøgelser og en cut-off værdi på 25 EPG, medførte en generel ændring af parasitforekomsten hos de regulerede individer i besætningerne. Der var en entydig tendens til forskydning mod et lavere EPG niveau blandt heste, som var en del af kontrolprogrammet i modsætning til nyankomne heste med ukendt status. De nyankomne heste i besætningerne havde således henholdsvist 23 og 5 % højere EPG end de regulerede heste. I besætning A faldt forbruget af kemoterapeutika hos heste, som var en del af programmet. Det samme kunne ikke påvises med statistisk signifikans i besætning B, muligvis på grund af en lavere stikprøvestørrelse. Beregning af oddsratio for begge besætninger viste, at mellem 1,4-1,6 gange flere af de nyankomne heste skulle behandles med kemoterapeutika sammenlignet med heste, som allerede var regulerede i kontrolprogrammet. Der påvistes altså effekt af programmet med hensyn til fald i den samlede ægudskillelse i begge besætninger, samt til dels et fald i antallet af behandlingskrævende heste i begge besætninger, dog med mest valid statistisk argumentation i besætning A. Hvis man inddeler hestene i besætningerne A og B i 4 grupper i forhold til deres observerede ægudskillelsesniveau, se skema 1, fandtes der stor forskel i variationen indenfor de enkelte grupper. Se figur 2. Variansen i grupperne steg med EPG niveauet, se figur 3. Gruppe 1 og til dels gruppe 2 bestod af heste med en forholdsvis stabil ægudskillelse, som uanset om de tildeltes kemoterapeutika eller ej generelt forblev indenfor en bestemt ramme af ægudskillelse. Hestene i gruppe 3 og 4 var derimod mere varierende i deres ægudskillelse. Den observerede populationsdynamik i grupperne harmonerer med flere andre undersøgelser (Döpfer et al. 24, Nielsen et al. 26 B). Det ses ud fra figur 4 at besætningerne tilnærmer sig 8/2 reglen (Tyve procent af hestene indeholder 8 procent af ormene): Gruppe 4 udgjorde den del af besætningerne, som udskilte flest æg på trods af deres relativt lille antal (Gomez & Georgi 1991, Nielsen et al. 26 B ). Højudskillerne i gruppe 4 udskilte % af den samlede mængde æg, selv om de antalsmæssigt kun udgjorde % af hestene, se figur 4. Højudskillerne var kendetegnet ved at være meget uforudsigelige i deres ægudskillelse. Højudskillernes mønster for udskillelse er interessant at se nærmere på. Hvis man kan minimere deres påvirkning af resten af besætningen, vil det betyde relativt meget. Ud fra figur 2 kan man se, at behandling af de stabile lavudskillere ikke gav nogen udpræget effekt, hvilket stemmer overens med andre undersøgelser (Gomez & Georgi 1991). Cut-off niveauet kan på baggrund heraf fremover forhøjes i begge besætninger. Det ses ud fra spredningen i grupperne i besætningen, at der var forskel på det optimale cut-off niveau for den enkelte besætning, se figur 3. Det harmonerer med flere andre undersøgelser, som har fundet, at prævalensen af behandlingskrævende individer varierer i besætningen og besætninger imellem (Gomez & Georgi, 1991, Nielsen & Haaning 2, Matthee & McGeoch 24). Samtidig med at cut-off niveauet for behandling forhøjes skal man intensivere indsatsen mod højudskillerne. Højudskillerne skal identificeres, monitoreres og behandles mere intensivt. Man kan eventuelt isolere dem i en flok for sig, og derved nedsætte deres andel af ægudskillelse til resten af besætningen (Gomez & Georgi 1991, Nielsen & Haaning 2). En intensiveret behandling af gruppen af højudskillere, under hensyntagen til resistensproblematikken, kræver viden om de enkelte kemoterapeutika. Der findes ikke entydige kriterier for valg af kemoterapeutisk middel. Kriterierne skal derfor gerne defineres bedre. Man kan blandt andet se på midlets effekt i form af andelen af heste, som skal genbehandles ved næste prøvetagning. Ud fra midlets effekt i besætningen kan man beregne et teoretisk selektionspres, som viser det antal uger hestene i besætningen samlet set påvirkes. Beregningen af Side 11

15 disse parametre udgør en del af grundlaget for sammenligning af forskellige kemoterapeutiske midler i praksis med hensyn til effekt, risiko for resistensudvikling og økonomi. I de to deltagende besætninger var responset på moxidectin signifikant bedre end på ivermectin. Den totale ægudskillelse faldt relativt mere ved behandling med moxidectin end ved behandling med ivermectin. Der var henholdsvis 8 og 13 gange så stor risiko for genbehandling, hvis hestene blev tildelt ivermectin i forhold til moxidectin. Det skyldes til dels forskellen i midlernes egg reappearance period (ERP). Moxidectin virker inhiberende på encysterede cyathostomer, hvilket ivermectin ikke gør (DiPietro et al. 1992). ERP for moxidectin er angivet at være 4 uger længere end for ivermectin (Reinemeyer 29). Ved beregning af det teoretiske selektionspres for midlerne findes der i denne undersøgelse i praksis kun en forskel på 1,6 uger i den samlede periode midlerne påvirker besætningen. Det skyldes, at der er et relativt lavere respons på ivermectin, hvilket betyder, at flere af hestene skal genbehandles. Et af argumenterne for ikke at bruge moxidectin som førstevalg, til behandling mod strongylider, har været, at selektionen for resistens mod midlet øges, idet det påvirker hestens krop i en længere periode (Ihler & Bjorn 1996). Det argument er ikke så validt, hvis der korrigeres for antallet af nødvendige genbehandlinger med ivermectin. En større viden om kemoterapeutikas effekt i den enkelte besætning er grundlaget for at kunne ordinere på et bredt fagligt grundlag. Man kan overveje at benytte moxidectin oftere til behandling af højudskillerne. Konklusion Samlet set har undersøgelsen vist, at systematisk selektiv terapi, baseret på monitorering over en årrække på enkeltdyrsniveau i en besætning, nedsætter de deltagende hestes EPG niveau. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogle præcise diagnostiske metoder til påvisning af endoparasitært udløst sygdom hos den enkelte hest. Det er oftest ikke-detekterbare endoparasitter, som er knyttet til parasitært udløst sygdom (Uhlinger 1993). Det er derfor stadig i dag uvist hvilket parasitniveau, der er det mest gunstige i en hestepopulation. Det er essentielt i fremtiden, at få en ramme til at vurdere, hvornår en parasitbyrde bliver negativ for hesten. Ud fra sådan en ramme kan en effektiv biologisk balanceret behandlingstrategi sættes op. Målet er altså stadig ikke udryddelse, men en bæredygtig parasitstrategi. Perspektivering: Analyserne viste, at cut-off niveauet for behandling kan forhøjes i begge besætninger og et øget fokus på højudskillerne vil være fordelagtigt. Den nuværende model for kontrolprogrammet kan opgraderes til en ny model med udgangspunkt i ovenstående analyser. Målet for en opgraderet model er, med den nuværende viden, at skabe bedst mulig balance i økosystemet, som besætningen indgår i, uden at skabe resistens, og uden at påvirke hestenes helbred og præstationsevne negativt Side 12

16 Model for revideret kontrolprogram 21 for besætning A og B: Prøvetagning og risikogrupper: Gødningsprøver udtages af alle heste i besætningen én gang årligt; om efteråret. Hestene inddeles i risikogrupper: 1) Heste under cut-off niveau klassificeres som lavudskillere og skal vurderes igen næste efterår. 2) Heste over cut-off niveau kommer i overvågningsgruppen: Prøvetagning gentages i foråret af gruppe 2: Hvis EPG målingen igen er over cut-off niveau, eller hesten er identificeret som konstant høj udskiller (gentagne prøvetagninger med over 8 EPG) gentages gødningsprøven/genbehandling 1-2 gange i løbet af sommerperioden. Analysemetode: EPG-tællingerne udføres efter den kvantitative diagnostiske metode; McMaster-metoden (Monrad et al. 1999). Cut-off niveau: Cut-off niveau er besætningsspecifikt, men over 4 EPG (op til 8 EPG). Valg af kemoterapeutisk middel: Der skal jævnligt udtages kontrolgødningsprøver for løbende at evaluere på de benyttede kemoterapeutikas effekt i de enkelte besætninger (Reinemeyer 29). Gruppe 2 kan behandles med et kemoterapeutisk middel med en længerevarende effekt, for eksempel moxidectin, under hensyntagen til selektionspresset i besætningen. Andre tiltag: Eventuelt yderligere tiltag mod gruppe 2: separat fold, opsamling af gødning o.l. Evaluering: Den ændrede strategi skal evalueres efter nogle prøveperioder. Ved kendte blandingsinfektioner, hvor der ved fæcesundersøgelsen er fundet æg fra flere typer endoparasitter, er det nødvendigt at fastlægge strategien ud fra den individuelle hest og kendskab til besætningen. Tak Tak til dyrlæge PhD Martin Krarup Nielsen, KU Life for vejledning og inspiration. Samt Virbac Danmark A/S, Scanvet Animal Health A/S og Scanimal Health ApS for økonomisk støtte. Side 13

17 Litteraturliste: Anonym Lov nr 143 af 23/ om ændring af lov om lægemidler. Barnes, E.H., Dobson, R.J Population Dynamics of Trichostrongylus Colubriformis in Sheep: Computer Model to Simulate Grazing Systems and the Evloution of Anthelmintic Resistance. International Journal for Parasitology, 2 (7), Boersema, J.H., Eysker, M., Maas, J. et al Comparison of the reappearance of strongyle eggs in foals, yearlings and adult horses after treatment with ivermectin or pyrantel. Vet Q, 18, 7-9. Boersema, J.H., Eysker, M., van der Aar, W.M The reappearance of strongyle eggs in the faeces of horses after treatment with moxidectin. Vet Q, 18, 7-9 Borgstede, F., Boersema, J., Gaasenbeck C.P.H., et al The reappearance of eggs in faeces of horses after treatment with ivermectin. Vet Q, 15, DiPietro, J.A., Paul, A.J., ewert, K.M., Todd, K.S., Lock, T. F., Aguilar, R Moxidectin gel: a new equine endectocide. Proceedings 38 th annual Conference of the American association of equine Practicioners, Orlando. FL, pp Döpfer, D., Kerssens, C.M., Meijer, Y.G., et al. 24. Shedding Consistency of strongyle-type eggs in Dutch boarding horses. Veterinary Parasitology, 124, Gomez, H.H., Georgi, J.R., Equine helminth infections: control by selective chemotherapy. Equine Veterinary Journal 23, Hinney, B. 29. Prevalence of helminths in horse farms in the federal state of Brandenburg and risk factors for a high endoparasitic burden. Freie Universitat Berlin, Germany. Ihler, C.F., Bjorn, H Use of Two in vitro Methods for the Detection of Benzimidazole Resistance in Equine Small Strongyles (Cyathostoma Spp). Veterinary Parasitology, 65 (1, 2), Kaplan, R.M. 22. Anthelmintic resistance in nematodes in horses. Veterinary research 33, Larsen, M.L.: Ivermectins effekt mod hestens nematoder under danske forhold studie af fækal ægreduktion og egg reapperanceperiod. Speciale KU Life 29. Lind, E.O., Höglund, J., Ljungstrom, B.L., Nilsson, O., Uggla, A A field survey on the distribution of strongyle infections of horses in Sweden and factors affecting faecal egg counts. Equine vet. J. 31 (1), Love, S., Murphy, D., Mellor, D., Pathogenicity of cyathostome infection. Veterinary Parasitology 85, Side 14

18 Lyons, E.T., Tolliver, S.C., Ionita, M., Lewellen, A., Collins, S.S. 28. Field Studies Indicating Reduced Activity of Ivermectin on Small Strongyles in Horses on a Farm in Central Kentucky. Parasitology Research, 13 (1), Matthee, S., McGeoch, M.M., 24. Helminths in horses: use of selective treatment for the control of strongyles. Journal of the South African Veterinary Association 75, Matthews, J.B. 28. An update on cyathostomins: Anthelmintic resistance and worm control. Equine Veterinary Education 2, Monrad, J., Bjørn, H., Craven, J., Pearman, M., Eiersted, L Parasitologisk diagnostic I stordyrspraksis- Kvantitativ gødningsundersøgelse med henblik på indvoldsorm hos heste. Dansk Veterinær Tidsskrift Nielsen & Haaning. 2. Anvendeligheden af EPG tællinger i overvågningen af hestens strongylider. Speciale, Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole Oktober 2. Nielsen, M.K., Haaning, N., Olsen, S.N. 26 (B). Strongyle egg shedding consistency in horses on farms using selective therapy in Denmark. Veterinary Parasitology, 135, Nielsen, M.K., Monrad, J., Olsen, S.N., 26 (A). Prescription-only anthelmintics A questionnary survey of strategies for surveillance and control of equine strongyles in Denmark. Veterinary Parasitology 135, Nielsen, M.K. KU Life, København. 21. Personlig kommunikation. Reinemeyer, C.R. 29. Controlling Strongyle Parasites of Horses: A Mandate for Change. AAEP Proceedings, vol. 55. Sangster, N.C Pharmacology of anthelmintic resistance in cyathostomes: will it occur with the avermectins/milbemycins? Veterinary Parasitology 85, Uhlinger, C.A., Uses of fecal egg count data in equine practice. Comp cont. Educ. Pract. Vet. 15, Van Wyk, J.A., 21. Refugia overlooked as perhaps the most potent factor concerning development of anthelmintic resistance. Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 68, Side 15

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF Sammenligning af to måleserier En af de mest grundlæggende problemstillinger i statistik består i at undersøge om to forskellige måleserier er signifikant forskellige eller om forskellen på de to serier

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Sandsynlighed i binomialfordelingen 3 Normalfordelingen 4 Modelkontrol

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere