Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter"

Transkript

1 Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej Vejle Øst Fagdyrlægestuderende, hest Februar 21

2 Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Summary An endoparasitic control programme was implemented in two different horse herds. Faecal samples were taken from all horses twice a year and they were analysed by the McMaster method. Horses were treated with anthelmintics according to a cut-off level of 25 EPG. The obtained results from the herds were registered in three, respectively four years. A decrease in egg shedding was seen in the horses who took part in the controlprogramme compared to horses with unknown regulation status. The effect shown by the programme varied in the two herds. In one herd the amount of de-wormers used in the herd was lowered among the regulated horses. By dividing the horses into different groups in relation to their individual EPG level it was found that the variance in egg shedding level was relatively larger in the groups with high EPG levels. The low-shedding individuals maintained a specific range of EPG level irrespective of treatment or not. The high-shedding individuals were shedding 46-54% of the total amount of eggs even though they only constituted 12-19% of the total amount of horses in the herds. The population dynamics revealed that identification and intense control with high-shedding individuals is an important tool in designing a controlprogramme. In 29 the horses that needed endoparasitic treatment were divided into two randomized groups. One group was treated with moxidectin and the other was treated with ivermectin. In the herds the response to moxidectin was significantly better than to ivermectin. The total amount of egg shedding was relatively lower when treated with moxidectin compared to ivermectin. There was a higher risk of repeated treatment if the horses received ivermectin, than if they received moxidectin. The selection pressure was calculated for moxidectin respectively ivermectin based on the egg reappearance period and the level of repeated treatment for each drug in the herds. The difference in selection pressure between moxidectin and ivermectin was 1.6 weeks. The difference between calculated selection pressure and ERP values is due to the lower response to treatment with ivermectin, which lead to more repeated treatments. Thorough knowledge of the chemotherapeutics used in the individual herds, is the foundation to base a proper ordination of suitable drugs upon. The study showed that the cut-off level could be raised in both herds and a more intense focus on the high-shedding individuals would be beneficial. Based on the analysis in the study an upgrade of the existing programme is suggested. Sammendrag: I to hestebesætninger blev der implementeret et endoparasitært kontrolprogram, hvor alle heste fik analyseret gødningsprøver via McMastermetoden 2 gange årligt. Der blev behandlet med kemoterapeutika i forhold til en fastsat cut-off værdi (25 EPG). Resultaterne for besætningerne blev registreret i henholdsvis 3 og 4 år. Det endoparasitære program medførte en generel sænkning af ægudskillelsen hos de regulerede individer i de to besætninger. Der var variation i graden af respons i de to besætninger. I den ene besætning faldt forbruget af ormekure hos heste, som var en del af programmet. Ved at inddele hestene i besætningerne i grupper i forhold til deres observerede ægudskillelsesniveau fandtes det, at variationen i ægudskillelsen var højere i gruppen af heste, som var højudskillere. Lavudskillere forblev generelt indenfor en bestemt ramme af ægudskillelse, uanset om de tildeltes ormemiddel eller ej. Højudskillerne udskilte % af den samlede mængde æg,

3 selv om de antalsmæssigt kun udgjorde % af hestene. Populationsdynamikken viste, at identifikation og intensiv kontrol af højudskillere er et vigtigt værktøj i designet af et kontrolprogram. I 29 blev de behandlingskrævende heste delt op i to randomiserede grupper, hvor den ene gruppe fik moxidectin og den anden gruppe fik ivermectin. Responset på moxidectin i besætningerne var signifikant bedre end på ivermectin. Den totale ægudskillelse faldt mere ved behandling med moxidectin og der var større risiko for genbehandling hvis hestene havde fået ivermectin end moxidectin.ved teoretisk beregning af selektionspresset for hhv. moxidectin og ivermectin, på baggrund af midlernes egg reappearance period (ERP) og antallet af genbehandlinger i besætningerne, fandtes der i praksis kun en forskel på 1,6 uger mellem midlerne. Det skyldes et relativt lavere respons på behandling med ivermectin, hvor flere skulle genbehandles. Større viden om kemoterapeutikas effekt i den enkelte besætning er grundlaget for at kunne ordinere fagligt korrekt. Analyserne viste, at cut-off niveauet for behandling kunne forhøjes i begge besætninger og et øget fokus på højudskillere ville være fordelagtigt. Der foreslås på baggrund heraf en ny opgraderet model for endoparasitær kontrol i de to besætninger.

4 Indledning: I Danmark har endoparasitære midler været receptpligtige siden For at ordinere et endoparasitært middel til en hest, skal der stilles en diagnose på enkeltdyrsniveau, og al forebyggende behandling er forbudt (Anonym 1998). Det er derfor efterhånden en udbredt praksis, at udtage gødningsprøver fra hestene to gange årligt; i foråret og tidligt i efteråret. De enkelte heste bliver herudfra behandlet for endoparasitter (nematoder) efter behov. Mange steder indgår hele besætninger i systematiske endoparasitære kontrolprogrammer (Nielsen et al. 26 B). Kontrolprogrammerne tager primært udgangspunkt i monitorering af strongylider, idet cyathostomer er den mest almindeligt forekommende endoparasit hos heste (Hinney 29, Nielsen et al. 26 A, Love et al. 1999, Lind et al. 1999). På baggrund af prævalensen er den også den vigtigste, når det kommer til klinisk sygdom og nedsat præstation (Love et al. 1999, Nielsen et al. 26 A). Langtidseffekten af systematisk monitorering og selektiv terapi over en årrække i en hestebesætning er kun delvist analyseret (Nielsen og Haaning, 2). I det følgende vil resultatet af en systematisk endoparasitær monitorering af to hestebesætninger i Danmark gennem henholdsvis 3 og 4 år blive gennemgået. Som udgangspunkt beskrives hver besætning individuelt i de enkelte analyser. De to besætninger er begge rideskoler, men forskellige på flere punkter. Det er derfor interessant at se, om de varierer i respons på det samme endoparasitære kontrolprogram. Effekten af et endoparasitært kontrolprogram kan vurderes i forhold til forskellige parametre: Niveauet af den totale mængde af udskilte strongylideæg i besætningen (total EPG), mængden af forbrugt kemoterapeutika i besætningen, risiko for udvikling af resistens mod de benyttede kemoterapeutika, behandlingsfrekvens (Larsen 29, Nielsen et al 26 A, Sangster 1999), risiko for klinisk sygdom eller nedsat præstation hos den enkelte hest i besætningen (Reinemeyer 29). Det traditionelt mest benyttede værktøj til regulering af ægudskillelsen hos den enkelte hest i et kontrolprogram er tildeling af kemoterapeutiske midler ud fra en fastsat cut-off værdi for behandling (Gomez & Georgi, 1991;Matthee & McGeoch 24, ). Denne metode har også været benyttet i de to besætninger, som analyseres i denne artikel. Kontrolprogrammet analyseres i forhold til niveauet af den totale mængde udskilte æg i besætningen, samt antallet af behandlingskrævende heste ved et cut-off niveau på 25 æg pr gram gødning (EPG). Disse parametre giver et samlet billede af effekten på parasitbelastningen i en besætning (Nielsen og Haaning 2). Vurderingen baseres på det målte niveau hos regulerede heste, som allerede indgår i programmet med kontinuerlige prøveudtagninger (mindst en tidligere prøvetagning), set i forhold til heste, som er nye i programmet og derfor har ukendt status. I artiklen vurderes det, om ordination på baggrund af en fastsat cut-off værdi er hensigtsmæssig, idet hovedparten af parasitterne hos de voksne heste findes i en lille del af besætningen. Cirka tyve procent af hestene indeholder 8 procent af ormene (Nielsen et al. 26 B; Matthee & McGeoch, 24). Forudsætningen for at kontrollere den endoparasitære balance i en besætning er at identificere de heste, som er de primære spredere af endoparasitter. Herved kan man fokusere på behandling af en fastsat procentdel af besætningen. Ved kun at behandle de heste i en flok, som har behov for det, opretholder man en population af endoparasitter, som ikke udsættes for kemoterapeutika: Et parasitært refugium, der angives at være en vigtig faktor i forhalingen af resistensudvikling (Sangster 1999, van Wyk 21). Side 1

5 Ønsket om at undgå resistensudvikling var en af hovedårsagerne til, at endoparasitære kemoterapeutika blev gjort receptpligtige i Danmark i Ansvaret for vurdering af behov for behandling og valg af kemoterapeutisk middel blev tildelt den ordinerende dyrlæge (Anonym 1998). Der findes imidlertid ingen entydige kriterier for valget af kemoterapeutisk middel. Der skal tages hensyn til hestens alder, midlets dokumenterede effekt overfor gruppen af endoparasitter hesten er inficeret med, samt den rapporterede resistens på midlet både nationalt og internationalt (Larsen 29). Økonomiske aspekter bliver også ofte taget med i betragtning (Nielsen et al. 26 A). En dansk spørgeskemaundersøgelse af Nielsen og kolleger fra 26 viste, at 43 % af danske dyrlæger rutinemæssigt valgte det billigste middel. Der er samtidig forskellige virkningstider på forskellige midler. Tidsrummet mellem indgivelse af kemoterapeutisk middel og tilbagevenden af nematodeæg i fæces kaldes midlets egg reappearance period (ERP). ERP er en stabil parameter for det enkelte middel hos voksne heste, varigheden af perioden varierer midlerne imellem (Borgstede et al. 1993, Boersema et al. 1996, Boersema et al. 1998). Der er endnu ikke fuld enighed på verdensplan om metoden til beregning af ERP for det enkelte middel (Larsen 29). I besætningerne, som indgår i denne analyse, er næsten alle de behandlingskrævende heste blevet tildelt midlet ivermectin ud fra et ønske om et billigt og effektivt middel med en kort virkningstid i hesten. Ivermectin er det mest benyttede kemoterapeutika i Danmark og risikoen for resistens er derfor stor (Nielsen et al. 26 A). Kriterierne for valg af kemoterapeutiske midler skal defineres bedre, så der ved ordination kan tages udgangspunkt i en velbegrundet faglig vurdering. Der bør først og fremmest tages stilling til, om behandling af hestens parasitbyrde er nødvendig, og hvornår det er mest optimalt at behandle i forhold til parasitternes livscyklus. Herved minimeres frekvensen af behandlinger og der tages hensyn til det parasitære refugium (Sangster 1999, van Wyk 21, Kaplan 22, Nielsen et al. 26 B). Dernæst bør der laves en resistensvurdering for det valgte kemoterapeutiske middel i hver besætning (Reinemeyer 29). Der bør også ses på midlets effekt, i form af andelen af heste som skal genbehandles ved næste prøvetagning. Ud fra midlets effekt i besætningen kan man beregne et teoretisk selektionspres. Teoretisk selektionspres er et udtryk for hvor lang tid et kemoterapeutikum påvirker hestene i en besætning (Sangster, 1999). I beregningen foretaget i denne artikel tages højde for frekvensen af genbehandlinger (Nielsen, KU Life, København. 21. Personlig kommunikation). En samlet vurdering af disse parametre skaber et veterinærfagligt grundlag for sammenligning af forskellige kemoterapeutiske midler i praksis med hensyn til effekt, risiko for resistensudvikling og økonomi. Det er i dag uvist hvilket parasitniveau, der er det mest gunstige i en hestepopulation. Det er vigtigt at analysere, hvordan endoparasitære programmer påvirker den endoparasitære balance i en besætning for at kunne opsætte en ramme for hvornår, en parasitbyrde bliver negativ for hesten og besætningen. Ud fra sådan en ramme kan der opstilles en effektiv behandlingstrategi. På baggrund af analyserne i denne artikel gives et eksempel på en opgraderet model af det nuværende endoparasitære program. Programmet baseres på identifikation og behandling af heste med en høj udskillelse af endoparasitter, mens de øvrige heste monitoreres efter et fastlagt system. Side 2

6 Materialer og metode: Design Undersøgelsen er et retrospektivt case-control studie. I besætningerne blev der anvendt EPGtællinger efter McMastermetoden, som diagnostisk hjælpemiddel i parasitovervågningen. Alle opstaldede heste i besætningerne blev kontrolleret for endoparasitbyrde to gange årligt med ca. 6 måneders mellemrum. Gødningsprøver blev udtaget i følgende måneder: Forår; april-juni, efterår; august-september. Besætninger: Der indgik to forskellige besætninger i undersøgelsen, besætning A og besætning B. Begge besætninger er rideskoler. Der var variation mellem besætningerne og individuelt i besætningerne med hensyn til fordeling af race, stævnedeltagelse, opstaldningsforhold, foldmuligheder, fodring og brug. I besætning A blev programmet evalueret for perioden; forår 26-efterår 29. Besætningen deltog allerede før 26 i et systematisk endoparasitært kontrolprogram. Besætningsstørrelsen var gennemsnitlig 65 heste [48-77 stk.]. Besætningen deltog i alt i 8 prøvetagninger. Udskiftningsprocenten i besætningen varierede i intervallet %. I besætning B blev programmet evalueret for perioden; forår 27-efterår 29. Besætningen indgik først i foråret 27 i et systematisk endoparasitært kontrolprogram. Besætningsstørrelsen var gennemsnitlig 47 heste [41-52 stk.]. Besætningen deltog i alt i 6 prøvetagninger. Udskiftningsprocenten i besætningen varierede i intervallet %. Analyse af gødningsprøver Gødningsprøverne blev udtaget frisklagte om morgenen og analyseret indenfor 12 timer. EPG-tællingerne blev udført efter den kvantitative diagnostiske metode; McMaster-metoden, som beskrevet af Monrad og kolleger (Monrad et al.1999). Ægtællingerne omfattede udelukkende strongylideæg. Cut-off værdi Heste med en værdi 25 æg/g (EPG) blev behandlet med et kemoterapeutika. Kemoterapeutiske midler Ivermectin (IVM) blev benyttet til størsteparten af behandlingerne i perioden Moxidectin (MOX) blev benyttet i enkelte tilfælde. I foråret 29 blev halvdelen af de behandlingskrævende heste behandlet med ivermectin og den anden halvdel med moxidectin efter en randomiseret fordeling. Side 3

7 Datasæt Datasættet indeholder resultater fra i alt 868 gødningsprøver udtaget fra heste i 2 forskellige besætninger. Prøverne var fordelt med 585 stk i besætning A og 283stk i besætning B. For de enkelte prøvetagninger er der på individniveau i besætningerne registreret: Hestens navn Analyseresultat: æg/g (EPG) Status i kontrolprogrammet (nyankommen; ny, eller genganger; gl) Behandling (+, -) Benyttet kemoterapeutisk middel (ivermectin, IVM eller moxidectin, MOX) Statistiske analyser Ved sammenligning af data, blev de korresponderende grupper testet i henholdsvis en ukorrigeret χ2-test, Fishers exact test, relativ procent og tosidet T- test for vurdering af statistisk signifikans. For vurdering af biologisk signifikans blev beregnet odds-ratio (OR). Til formålet blev anvendt Epi Info og Microsoft Excel. P-værdier under,5 blev betragtet som signifikante. Besætning A og B blev analyseret hver for sig i de enkelte test. Ved teoretisk beregning af selektionspres blev data for de to besætninger analyseret samlet. Resultater: Total ægudskillelse i besætning A og B Det ses af figur 1 at det basale udskillelsesniveau af total EPG over tid varierer i de to besætninger. Besætning B ligger generelt højere end besætning A på trods af, at der er flere heste i besætning A (48-77stk.) end i besætning B (41-52 stk.) Total ægudskillelse Total EPG A B Forår 26 Efterår 26 Forår 27 Efterår 27 Forår 28 Efterår 28 Forår 29 Efterår 29 Figur 1: Total EPG niveau i besætning A og B pr. prøvetagning. Side 4

8 Mængden af udskilte æg (Total EPG) hos gengangere sammenlignet med nyankomne heste: I besætning A viste en to-sidet t-test på et 95 % signifikansniveau, at den gennemsnitlige ægudskillelse hos heste, som var nye i programmet, lå højere end hos heste, der allerede var en del af kontrolprogrammet (tα = 1,78). Ved beregning af relativ procent var de nyankomne hestes gennemsnitlige EPG 5 % højere. I besætning B viste en to-sidet t-test på et 95 % signifikansniveau også, at den gennemsnitlige ægudskillelse hos nyankomne heste var højere end hos gengangere (tα = 1,86). Ved beregning af relativ procent var de nyankomne hestes gennemsnitlige EPG 23 % højere. Antallet af behandlingskrævende heste (cut-off niveau: 25 EPG): Besætning A havde en statistisk signifikant reduktion i antallet af heste over cut-off niveau ved sammenligning af nyankomne heste med gengangere beregnet i en ukorrigeret χ2-test (χ2 = 5,77). Der var således 1,62 gange flere nyankomne heste (oddsratio, OR), som skulle tildeles kemoterapeutika, sammenlignet med gengangere. I besætning B kunne der ikke påvises en valid signifikant sammenhæng ved statistisk analyse (χ2 = 1,19). Det biologiske mål oddsratio viste, at der var 1,4 gange flere heste, som skulle tildeles kemoterapeutika i gruppen af nyankomne heste sammenlignet med gengangere i besætningen. Mønster for variation i udskillelsen af EPG pr prøvetagning hos den enkelte hest: Med udgangspunkt i den enkelte hests resultat i foråret 29 blev hestene grupperet i gruppe 1-4, se tabel 1. Gruppe Kategori EPG niveau/ EPG Tabel 1: Gruppering af hestene i 4 grupper efter EPG udskillelsesniveau, baseret på deres resultat ved prøvetagningen i foråret 29. Alle prøvetagninger for hver enkelt hest blev plottet i en graf med udgangspunkt i grupperingen på baggrund af resultatet i foråret 29 (figur 2). Heraf fremgår den enkelte hests udsving i EPG udskillelse set over tid. I gruppe 1 (-) og gruppe 2 (+) ses en stabil udskillelse med mindre udsving hos hestene pr. prøvetagning, mens der op gennem de øvrige grupper, særligt gruppe 4 (+++), ses en langt større variation i udskillelsen af EPG pr. prøvetagning. Side 5

9 SIR gruppe +++ HOR gruppe EPG niveau EPG niveau Antal prøveudtagninger Antal prøveudtagninger SIR Gruppe ++ HOR gruppe EPG niveau EPG Niveau Antal prøveudtagniner Antal prøveudtagninger SIR Gruppe + HOR gruppe + EPG niveau Antal prøveudtagninger EPG niveau Antal prøveudtagninger SIR gruppe - HOR gruppe EPG niveau EPG niveau Antal prøveudtagninger Antal prøveudtagninger Figur 2:Illustration af populationsdynamikken i de forskellige grupper i besætning A (SIR) og besætning B (HOR). I venstre side ses besætning A opdelt i gruppe et til fire ( -, +, ++, +++). I højre side ses besætning B. Hestene er grupperet på baggrund af deres resultat i foråret 29. Side 6

10 Spredning i EPG-niveau for de forskellige ægudskillelsesgrupper (1-4): Middelværdi og konfidensinterval for gruppe 1-4, blev beregnet i Microsoft Excel og fremgår af figur 3. Hos heste med lav udskillelse af EPG (gruppe 1), ses en markant mindre spredning end hos heste med høj udskillelse af EPG (gruppe 4). Ved at se på den beregnede sprednings nedre grænse for en gruppe kan man fastsætte et cut-off niveau hvor man sikrer behandling af samtlige heste i gruppen. For eksempel vil cut-off niveauet for behandling af hele gruppe 4 i besætning A være cirka 6 EPG. Middelværdi og konfidensinterval for gruppe EPG Besætning A Besætning B Figur 3: Illustration af forskellen på spredning i grupper af lavt udskillende heste sammenlignet med højt udskillende heste i besætning A og B. Alle prøvetagninger indgår i figuren, grupperingen er baseret på den enkelte hest resultat i foråret 29. Side 7

11 Total ægudskillelse i gruppe 1-4 set i forhold til antallet af heste i grupperne: Der ses en omvendt proportionalitet i mængden af udskilte parasitæg sammenholdt med antallet af heste i gruppe 1-4. I besætning A udskilte hestene i gruppe 4 (højudskillere) 46 % af den samlede mængde æg, selvom de kun udgjorde 12 % af det samlede antal heste (se figur 4). Gruppe 1-3 udskilte 54 % af den samlede mængde æg, de udgjorde 88 % af det samlede antal heste. I besætning B udskilte hestene i gruppe 4 (højudskillere) 54 % af den samlede mængde æg, selvom de kun udgjorde 19 % af det samlede antal heste. Gruppe 1-3 udskilte 46 % af den samlede mængde æg, de udgjorde 81 % af det samlede antal heste. Figur 4: Illustration af den omvendte proportionalitet i mængden af udskilte parasitæg sammenholdt med antallet af heste i gruppe 1-4 (-, +, ++, +++). Besætning A (SIR) som eksempel. Respons på behandling med ivermectin sammenlignet med moxidectin: I foråret 29 blev de behandlingskrævende heste i besætning A og B (EPG 25) opdelt i 2 randomiserede halvdele, hvori der var en ligelig fordeling af heste fra hhv. gruppe 2, 3 og 4. Den ene gruppe blev tildelt moxidectin og den anden gruppe blev tildelt ivermectin. Der var i alt 18 heste fra besætning A, som blev behandlet i foråret 29, som igen var med ved næste prøvetagning i efteråret 29. Heraf var der 7 som havde fået ivermectin, og 11 som havde fået moxidectin. I en Fischers exact test vistes et statistisk signifikant bedre respons på moxidectin, sammenlignet med ivermectin (p-værdi,47). Beregning af oddsratio viste, at der var 13 gange større risiko for genbehandling ved indgift af ivermectin sammenlignet med moxidectin. Se figur 5. Side 8

12 Der var i alt 23 heste fra besætning B, som blev behandlet i foråret 29, som igen var med i efteråret 29. Heraf var der 12 som havde fået ivermectin, og 11 som havde fået moxidectin. I en χ2-test vistes et statistisk signifikant bedre respons på moxidectin, sammenlignet med ivermectin (ukorrigeret χ2 = 5,24). Oddsratio viste her, at der var 8 gange større risiko for genbehandling ved indgift af ivermectin sammenlignet med moxidectin. Se figur 5. Effekt af Mox og Ivm Total EPG Moxidectin Ivermectin For 9 Eft 9 For 9 Eft 9 Besætning A Besætning B Figur 5: Respons på behandling med ivermectin og moxidectin i besætning A og besætning B. I begge besætninger er antallet af genbehandlinger i efteråret 29 markant mindre i gruppen af heste, der er behandlet med moxidectin, sammenlignet med gruppen af heste, der er behandlet med ivermectin. Teoretisk beregning af selektionspres for besætning A+B: Beregnet efter formel kommunikeret af Martin Krarup Nielsen, KU Life, januar 21. Samlet beregning for besætning A og B. Resultaterne er baseret på et lavt antal observationer og skal derfor ses som tendenser. Selektionspres = ((X + Y) Z)) / X X: Antal behandlede heste (som deltager i næstkommende prøvetagning) Y: Heste som i næste prøveperiode kræver genbehandling Z: Ormemidlets egg reappearance time (ERP). Se tabel 2. Side 9

13 Middel ERP/ uger Antal behandlede heste forår 29 Antal genbehandlede heste efterår 29 Ivermectin Moxidectin Tabel 2: Heste i besætning A + B behandlet med hhv. ivermectin og moxidectin i foråret 29 og genbehandlet i efteråret 29. Midlernes ERP er angivet efter Lyons et al. 28 og Reinemeyer 29. I perioden forår 29 samt efterår 29 fandtes der ved teoretisk beregning af selektionspres at ivermectin samlet set påvirkede besætning A+B s endoparasitter i 12,6 uger, mens moxidectin i samme periode påvirkede besætningernes endoparasitter i 14,2 uger. Forskel i procent: 12,7 % mellem henholdsvis moxidectin og ivermectins samlede påvirkning. Diskussion Heste i en besætning fungerer som en enhed, der indgår i et fælles økosystem mellem heste, endoparasitter og det omgivende miljø (Uhlinger 1993). Derfor kan effekten af et kontrolprogram bedømmes ud fra ændringer i besætningens samlede ægudskillelse (total EPG) (Nielsen og Haaning 2). Samtidig er behandlingsfrekvensen den vigtigste enkeltfaktor i forbindelse med resistensudvikling mod kemoterapeutika. Det er derfor også relevant at se på antallet af behandlinger hos heste, som deltager i programmet (Barnes et al 199, Nielsen et al. 26B). Antallet af behandlinger i en besætning er delvist dikteret af det valgte cut-off niveau for behandling. Et korrekt estimeret cut-off niveau for behandling er til stadig debat, men et niveau mellem 2-5 æg/g er oftest citeret (Matthews 28). Det er bredt accepteret, at et ægudskillelsesniveau på under 2 æg/g er lavt, mellem 5 og 8 er moderat, og over 1 er højt (Matthee & McGeoch 24). Da hestebesætninger er meget forskellige med hensyn til lokaliteter, management og sammensætning af heste, er der mange andre faktorer, som indvirker på den endoparasitære balance. Græsarealer og staldenes udformning giver for eksempel forskellige grundlag for larveudvikling i miljøet. Belægningsgrad udskiftningsprocent, rutiner for udmugning m.m. har også betydning (Nielsen & Haaning 2, Reinemeyer 29). Ofte er det ikke muligt i praksis, at vurdere disse faktorers indvirkning på et iværksat program (Nielsen og Haaning 2). Det gør det relevant at se, om der er variation i effekten af et kontrolprogram i besætninger med forskellige sammensætninger. Der fandtes variation i graden af respons i de to deltagende besætninger, hvilket er naturligt, da de er forskellige på flere punkter. Begge besætninger er rideskoler, men med forskellig management og praktiske forhold. Besætning A, som viste bedst respons på programmet var allerede en del af et systematisk endoparasitært kontrolprogram inden opsamling af data påbegyndtes, i modsætning til besætning B, som opstartede i forbindelse med opsamling af data. Besætning B havde generelt et højere niveau af ægudskillelse også set i forhold til antallet af heste i besætningen, se figur 1. Besætning A er en større besætning og havde en højere udskiftningsprocent end besætning B. Besætning A blev fulgt over en længere periode end besætning B. Side 1

14 Kontrolprogrammet som analyseres i denne artikel; selektiv terapi baseret på to årlige undersøgelser og en cut-off værdi på 25 EPG, medførte en generel ændring af parasitforekomsten hos de regulerede individer i besætningerne. Der var en entydig tendens til forskydning mod et lavere EPG niveau blandt heste, som var en del af kontrolprogrammet i modsætning til nyankomne heste med ukendt status. De nyankomne heste i besætningerne havde således henholdsvist 23 og 5 % højere EPG end de regulerede heste. I besætning A faldt forbruget af kemoterapeutika hos heste, som var en del af programmet. Det samme kunne ikke påvises med statistisk signifikans i besætning B, muligvis på grund af en lavere stikprøvestørrelse. Beregning af oddsratio for begge besætninger viste, at mellem 1,4-1,6 gange flere af de nyankomne heste skulle behandles med kemoterapeutika sammenlignet med heste, som allerede var regulerede i kontrolprogrammet. Der påvistes altså effekt af programmet med hensyn til fald i den samlede ægudskillelse i begge besætninger, samt til dels et fald i antallet af behandlingskrævende heste i begge besætninger, dog med mest valid statistisk argumentation i besætning A. Hvis man inddeler hestene i besætningerne A og B i 4 grupper i forhold til deres observerede ægudskillelsesniveau, se skema 1, fandtes der stor forskel i variationen indenfor de enkelte grupper. Se figur 2. Variansen i grupperne steg med EPG niveauet, se figur 3. Gruppe 1 og til dels gruppe 2 bestod af heste med en forholdsvis stabil ægudskillelse, som uanset om de tildeltes kemoterapeutika eller ej generelt forblev indenfor en bestemt ramme af ægudskillelse. Hestene i gruppe 3 og 4 var derimod mere varierende i deres ægudskillelse. Den observerede populationsdynamik i grupperne harmonerer med flere andre undersøgelser (Döpfer et al. 24, Nielsen et al. 26 B). Det ses ud fra figur 4 at besætningerne tilnærmer sig 8/2 reglen (Tyve procent af hestene indeholder 8 procent af ormene): Gruppe 4 udgjorde den del af besætningerne, som udskilte flest æg på trods af deres relativt lille antal (Gomez & Georgi 1991, Nielsen et al. 26 B ). Højudskillerne i gruppe 4 udskilte % af den samlede mængde æg, selv om de antalsmæssigt kun udgjorde % af hestene, se figur 4. Højudskillerne var kendetegnet ved at være meget uforudsigelige i deres ægudskillelse. Højudskillernes mønster for udskillelse er interessant at se nærmere på. Hvis man kan minimere deres påvirkning af resten af besætningen, vil det betyde relativt meget. Ud fra figur 2 kan man se, at behandling af de stabile lavudskillere ikke gav nogen udpræget effekt, hvilket stemmer overens med andre undersøgelser (Gomez & Georgi 1991). Cut-off niveauet kan på baggrund heraf fremover forhøjes i begge besætninger. Det ses ud fra spredningen i grupperne i besætningen, at der var forskel på det optimale cut-off niveau for den enkelte besætning, se figur 3. Det harmonerer med flere andre undersøgelser, som har fundet, at prævalensen af behandlingskrævende individer varierer i besætningen og besætninger imellem (Gomez & Georgi, 1991, Nielsen & Haaning 2, Matthee & McGeoch 24). Samtidig med at cut-off niveauet for behandling forhøjes skal man intensivere indsatsen mod højudskillerne. Højudskillerne skal identificeres, monitoreres og behandles mere intensivt. Man kan eventuelt isolere dem i en flok for sig, og derved nedsætte deres andel af ægudskillelse til resten af besætningen (Gomez & Georgi 1991, Nielsen & Haaning 2). En intensiveret behandling af gruppen af højudskillere, under hensyntagen til resistensproblematikken, kræver viden om de enkelte kemoterapeutika. Der findes ikke entydige kriterier for valg af kemoterapeutisk middel. Kriterierne skal derfor gerne defineres bedre. Man kan blandt andet se på midlets effekt i form af andelen af heste, som skal genbehandles ved næste prøvetagning. Ud fra midlets effekt i besætningen kan man beregne et teoretisk selektionspres, som viser det antal uger hestene i besætningen samlet set påvirkes. Beregningen af Side 11

15 disse parametre udgør en del af grundlaget for sammenligning af forskellige kemoterapeutiske midler i praksis med hensyn til effekt, risiko for resistensudvikling og økonomi. I de to deltagende besætninger var responset på moxidectin signifikant bedre end på ivermectin. Den totale ægudskillelse faldt relativt mere ved behandling med moxidectin end ved behandling med ivermectin. Der var henholdsvis 8 og 13 gange så stor risiko for genbehandling, hvis hestene blev tildelt ivermectin i forhold til moxidectin. Det skyldes til dels forskellen i midlernes egg reappearance period (ERP). Moxidectin virker inhiberende på encysterede cyathostomer, hvilket ivermectin ikke gør (DiPietro et al. 1992). ERP for moxidectin er angivet at være 4 uger længere end for ivermectin (Reinemeyer 29). Ved beregning af det teoretiske selektionspres for midlerne findes der i denne undersøgelse i praksis kun en forskel på 1,6 uger i den samlede periode midlerne påvirker besætningen. Det skyldes, at der er et relativt lavere respons på ivermectin, hvilket betyder, at flere af hestene skal genbehandles. Et af argumenterne for ikke at bruge moxidectin som førstevalg, til behandling mod strongylider, har været, at selektionen for resistens mod midlet øges, idet det påvirker hestens krop i en længere periode (Ihler & Bjorn 1996). Det argument er ikke så validt, hvis der korrigeres for antallet af nødvendige genbehandlinger med ivermectin. En større viden om kemoterapeutikas effekt i den enkelte besætning er grundlaget for at kunne ordinere på et bredt fagligt grundlag. Man kan overveje at benytte moxidectin oftere til behandling af højudskillerne. Konklusion Samlet set har undersøgelsen vist, at systematisk selektiv terapi, baseret på monitorering over en årrække på enkeltdyrsniveau i en besætning, nedsætter de deltagende hestes EPG niveau. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogle præcise diagnostiske metoder til påvisning af endoparasitært udløst sygdom hos den enkelte hest. Det er oftest ikke-detekterbare endoparasitter, som er knyttet til parasitært udløst sygdom (Uhlinger 1993). Det er derfor stadig i dag uvist hvilket parasitniveau, der er det mest gunstige i en hestepopulation. Det er essentielt i fremtiden, at få en ramme til at vurdere, hvornår en parasitbyrde bliver negativ for hesten. Ud fra sådan en ramme kan en effektiv biologisk balanceret behandlingstrategi sættes op. Målet er altså stadig ikke udryddelse, men en bæredygtig parasitstrategi. Perspektivering: Analyserne viste, at cut-off niveauet for behandling kan forhøjes i begge besætninger og et øget fokus på højudskillerne vil være fordelagtigt. Den nuværende model for kontrolprogrammet kan opgraderes til en ny model med udgangspunkt i ovenstående analyser. Målet for en opgraderet model er, med den nuværende viden, at skabe bedst mulig balance i økosystemet, som besætningen indgår i, uden at skabe resistens, og uden at påvirke hestenes helbred og præstationsevne negativt Side 12

16 Model for revideret kontrolprogram 21 for besætning A og B: Prøvetagning og risikogrupper: Gødningsprøver udtages af alle heste i besætningen én gang årligt; om efteråret. Hestene inddeles i risikogrupper: 1) Heste under cut-off niveau klassificeres som lavudskillere og skal vurderes igen næste efterår. 2) Heste over cut-off niveau kommer i overvågningsgruppen: Prøvetagning gentages i foråret af gruppe 2: Hvis EPG målingen igen er over cut-off niveau, eller hesten er identificeret som konstant høj udskiller (gentagne prøvetagninger med over 8 EPG) gentages gødningsprøven/genbehandling 1-2 gange i løbet af sommerperioden. Analysemetode: EPG-tællingerne udføres efter den kvantitative diagnostiske metode; McMaster-metoden (Monrad et al. 1999). Cut-off niveau: Cut-off niveau er besætningsspecifikt, men over 4 EPG (op til 8 EPG). Valg af kemoterapeutisk middel: Der skal jævnligt udtages kontrolgødningsprøver for løbende at evaluere på de benyttede kemoterapeutikas effekt i de enkelte besætninger (Reinemeyer 29). Gruppe 2 kan behandles med et kemoterapeutisk middel med en længerevarende effekt, for eksempel moxidectin, under hensyntagen til selektionspresset i besætningen. Andre tiltag: Eventuelt yderligere tiltag mod gruppe 2: separat fold, opsamling af gødning o.l. Evaluering: Den ændrede strategi skal evalueres efter nogle prøveperioder. Ved kendte blandingsinfektioner, hvor der ved fæcesundersøgelsen er fundet æg fra flere typer endoparasitter, er det nødvendigt at fastlægge strategien ud fra den individuelle hest og kendskab til besætningen. Tak Tak til dyrlæge PhD Martin Krarup Nielsen, KU Life for vejledning og inspiration. Samt Virbac Danmark A/S, Scanvet Animal Health A/S og Scanimal Health ApS for økonomisk støtte. Side 13

17 Litteraturliste: Anonym Lov nr 143 af 23/ om ændring af lov om lægemidler. Barnes, E.H., Dobson, R.J Population Dynamics of Trichostrongylus Colubriformis in Sheep: Computer Model to Simulate Grazing Systems and the Evloution of Anthelmintic Resistance. International Journal for Parasitology, 2 (7), Boersema, J.H., Eysker, M., Maas, J. et al Comparison of the reappearance of strongyle eggs in foals, yearlings and adult horses after treatment with ivermectin or pyrantel. Vet Q, 18, 7-9. Boersema, J.H., Eysker, M., van der Aar, W.M The reappearance of strongyle eggs in the faeces of horses after treatment with moxidectin. Vet Q, 18, 7-9 Borgstede, F., Boersema, J., Gaasenbeck C.P.H., et al The reappearance of eggs in faeces of horses after treatment with ivermectin. Vet Q, 15, DiPietro, J.A., Paul, A.J., ewert, K.M., Todd, K.S., Lock, T. F., Aguilar, R Moxidectin gel: a new equine endectocide. Proceedings 38 th annual Conference of the American association of equine Practicioners, Orlando. FL, pp Döpfer, D., Kerssens, C.M., Meijer, Y.G., et al. 24. Shedding Consistency of strongyle-type eggs in Dutch boarding horses. Veterinary Parasitology, 124, Gomez, H.H., Georgi, J.R., Equine helminth infections: control by selective chemotherapy. Equine Veterinary Journal 23, Hinney, B. 29. Prevalence of helminths in horse farms in the federal state of Brandenburg and risk factors for a high endoparasitic burden. Freie Universitat Berlin, Germany. Ihler, C.F., Bjorn, H Use of Two in vitro Methods for the Detection of Benzimidazole Resistance in Equine Small Strongyles (Cyathostoma Spp). Veterinary Parasitology, 65 (1, 2), Kaplan, R.M. 22. Anthelmintic resistance in nematodes in horses. Veterinary research 33, Larsen, M.L.: Ivermectins effekt mod hestens nematoder under danske forhold studie af fækal ægreduktion og egg reapperanceperiod. Speciale KU Life 29. Lind, E.O., Höglund, J., Ljungstrom, B.L., Nilsson, O., Uggla, A A field survey on the distribution of strongyle infections of horses in Sweden and factors affecting faecal egg counts. Equine vet. J. 31 (1), Love, S., Murphy, D., Mellor, D., Pathogenicity of cyathostome infection. Veterinary Parasitology 85, Side 14

18 Lyons, E.T., Tolliver, S.C., Ionita, M., Lewellen, A., Collins, S.S. 28. Field Studies Indicating Reduced Activity of Ivermectin on Small Strongyles in Horses on a Farm in Central Kentucky. Parasitology Research, 13 (1), Matthee, S., McGeoch, M.M., 24. Helminths in horses: use of selective treatment for the control of strongyles. Journal of the South African Veterinary Association 75, Matthews, J.B. 28. An update on cyathostomins: Anthelmintic resistance and worm control. Equine Veterinary Education 2, Monrad, J., Bjørn, H., Craven, J., Pearman, M., Eiersted, L Parasitologisk diagnostic I stordyrspraksis- Kvantitativ gødningsundersøgelse med henblik på indvoldsorm hos heste. Dansk Veterinær Tidsskrift Nielsen & Haaning. 2. Anvendeligheden af EPG tællinger i overvågningen af hestens strongylider. Speciale, Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole Oktober 2. Nielsen, M.K., Haaning, N., Olsen, S.N. 26 (B). Strongyle egg shedding consistency in horses on farms using selective therapy in Denmark. Veterinary Parasitology, 135, Nielsen, M.K., Monrad, J., Olsen, S.N., 26 (A). Prescription-only anthelmintics A questionnary survey of strategies for surveillance and control of equine strongyles in Denmark. Veterinary Parasitology 135, Nielsen, M.K. KU Life, København. 21. Personlig kommunikation. Reinemeyer, C.R. 29. Controlling Strongyle Parasites of Horses: A Mandate for Change. AAEP Proceedings, vol. 55. Sangster, N.C Pharmacology of anthelmintic resistance in cyathostomes: will it occur with the avermectins/milbemycins? Veterinary Parasitology 85, Uhlinger, C.A., Uses of fecal egg count data in equine practice. Comp cont. Educ. Pract. Vet. 15, Van Wyk, J.A., 21. Refugia overlooked as perhaps the most potent factor concerning development of anthelmintic resistance. Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 68, Side 15

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken,

Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken, Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken, Thomas Glue, marts 2. Trafikintensitet...2 Indledende definitioner...2 Regressionsanalyser på trafikintensiteten...6 Justering af restsaltmængder i henhold

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

To-sidet varians analyse

To-sidet varians analyse To-sidet varians analyse Repetition En-sidet ANOVA Parvise sammenligninger, Tukey s test Model begrebet To-sidet ANOVA Tre-sidet ANOVA Blok design SPSS ANOVA - definition ANOVA (ANalysis Of VAriance),

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet Stubberup, Juni 2014 OVERLIK OVER VIGTIGE PARASITTER HOS FÅR IDK HYPPIGSTE ÅRSAG TIL PARASITÆRE

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

GODKENDTE ORMEMIDLER

GODKENDTE ORMEMIDLER GODKENDTE ORMEMIDLER Der findes kun tre ormemiddelgrupper i Danmark 1 2 3 Benzimidazol (BZ) > Panacur, Valbazen Levamizol (LV) > Levaject Moxidectin (ML) > Cydectin, Ivomec, Noromectin Hvis der opstår

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Helena Mejer Kiran Kumar Katakam (KU) Susmita Gautam (KU) Stig Milan Thamsborg (KU) Lise-Lotte

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin 3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Helena Mejer & Allan Roepstorff Center for Eksperimentel Parasitologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3.1 Indledning De fleste almindelige indvoldsorm

Læs mere

Program. 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12

Program. 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12 Program 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12 Ensidet variansanalyse: analyse af grupperede data Nedbrydningsrate for tre typer af opløsningsmidler (opgave 13.8 side 523) Sorption

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

13.1 Substrat Polynomiel regression Biomasse Kreatinin Læsefærdighed Protein og højde...

13.1 Substrat Polynomiel regression Biomasse Kreatinin Læsefærdighed Protein og højde... Modul 13: Exercises 13.1 Substrat.......................... 1 13.2 Polynomiel regression.................. 3 13.3 Biomasse.......................... 4 13.4 Kreatinin.......................... 7 13.5 Læsefærdighed......................

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag 5. februar 00 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. Type og type fejl Statistisk styrke Nogle speciale metoder: Normalfordelte data : t-test eksakte sikkerhedsintervaller

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 12: Variansanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark e-mail:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi

Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi Susanne Rosthøj 2. oktober 2009 Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL) Årlig forekomst på ca 35 tilfælde i Danmark.

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Afsnit 8.3 - E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Først skal normalfordelingen lige defineres i Maple, så vi kan benytte den i vores udregninger. Dette gøres

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model og hypotese. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model og hypotese. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 10: Envejs variansanalyse, ANOVA Oversigt 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O 2 Model og hypotese Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

13.1 Substrat Polynomiel regression Biomasse Kreatinin Læsefærdighed Protein og højde...

13.1 Substrat Polynomiel regression Biomasse Kreatinin Læsefærdighed Protein og højde... Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 13: Exercises 13.1 Substrat........................................ 1 13.2 Polynomiel regression................................

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Module 4: Ensidig variansanalyse

Module 4: Ensidig variansanalyse Module 4: Ensidig variansanalyse 4.1 Analyse af én stikprøve................. 1 4.1.1 Estimation.................... 3 4.1.2 Modelkontrol................... 4 4.1.3 Hypotesetest................... 6 4.2

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere