Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg."

Transkript

1 Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon Fax Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser EUC Sjælland skal opleves som et godt sted at være og et godt sted at lære. Alle elever, studerende og kursister skal udvikle deres faglige og personlige potentialer i et åbent, trygt, engagerende og inspirerende læringsmiljø. Undervisningen bygger på høj faglighed og kvalitet i mødet med kompetente og engagerede lærere. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlige læringsaktiviteter. EUC Sjælland vægter bæredygtig udvikling i læringsaktiviteterne, hvor skolens pædagogik bidrager med en vigtig rolle. Valg af pædagogiske metoder bidrager til et dannelsesprojekt, der præger fremtidige generationers måde at handle på i forhold til innovation, miljø, økonomi, kultur og samfund. EUC Sjælland lægger vægt på: deltagelse, fordi en kvalificeret dialog mellem lærer og elever fører til motivation og kompetenceudvikling samarbejde, fordi problemstillingerne overskrider skolens grænser. Et samarbejde for eksempel med det omgivende lokalsamfund vil stille eleverne over for nye typer spørgsmål, som de må forholde sig til handling, fordi eleverne ikke kun skal diskutere problemerne, men også forsøge at gøre noget ved dem Den enkelte elev behandles med respekt, mulighed for medindflydelse og krav om aktiv og interesseret deltagelse i skolens tilbud. Den individuelle uddannelsesplan tilrettelægges og tilrettes løbende i samarbejde med eleven. Lærerne er organiseret i team, der løser faglige og pædagogiske opgaver i relation til undervisningen. EUC Sjælland lægger vægt på: at den enkelte opnår et fagligt og personligt tilfredsstillende uddannelsesophold at tilbyde rammer for såvel et ungdoms- som et voksenuddannelsesmiljø den enkelte oplever respekt, indflydelse og omsorg for sin person samt forventninger om at deltage aktivt i egen og andres læring og udvikling skolen opleves som et sted med mange muligheder for udfoldelse 1

2 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen er en del af skolens overordnede kvalitetskoncept og opfattes som et konstruktivt redskab i udviklingen af såvel undervisningens indhold og metode som den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. Skolen foretager løbende og afsluttende bedømmelse. Den løbende bedømmelse skal inspirere eleven til yderligere læring. Bedømmelse skal give udtryk for, om elevens standpunkt er i overensstemmelse med kompetencemålene. Den afsluttende bedømmelse fastsætter den afsluttende karakter. Al evaluering og bedømmelse udføres altid med omtanke og respekt for de involverede personer. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen foretager realkompetencevurdering senest 14 dage inde i grundforløbet. Forud for udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan foretages vurdering af elevernes kompetencer. Skolen vurderer elevens realkompetencer. Det, eleven har papir på og/eller det, eleven reelt kan. Herefter foretages en evt. godskrivning og afkortelse af uddannelsen. Skolen vurderer elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen med henblik på en afklaring hvorvidt uddannelsesvalget er det rigtige for eleven. Skolen vurderer hvorvidt der er behov for initiativer (f.eks. SP-støtte, længere uddannelsestid, valgfag), der kan støtte eleven og sikre, at han/hun gennemfører den valgte uddannelse. Eksamensregler EUC Sjælland følger Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. UVM retningslinjer. Eksamensregler, instruks og -bestemmelser på EUC-Sjælland se venligst: Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger. Uddannelsesleder Poul Sørensen Elevadministration Heidi Warnez Praktik Centeret Tina Nielsen

3 Undervisningen på erhvervsuddannelsens hovedforløb finder sted på: Jagtvej 2, 4700 Næstved. Hovedforløb Se flere oplysninger på Didaktiske og metodiske overvejelser Undervisning er opdelt i case moduler, som gennemføres i kursus og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Casene organiseres inden for den enkelte uddannelses kompetenceområder, og almene kompetencer integreres i casene. Planlægningsprincipper for undervisningen: Undervisningen bygger på at give eleven betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af relevant undervisning. Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praktisk inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed. Undervisningsdifferentiering: Undervisningen tilrettelægges inden for hovedforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Et forløb tilrettelægges således at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. Lærerroller og elevstyring: Læreren fungerer i tre forskellige roller: 3

4 Som underviser Som kontaktlærer Som faglig vejleder Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være aktiv. Undervisningen i hovedforløbet Det er vigtigt, at eleven tilskyndes til at arbejde selvstændigt med problemløsninger. Undervisningens mål skal forklares eleven og temaforløbene skal tilrettelægges som en deltageraktiv proces, hvor eleven tilegner sig stoffet ved en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning under vejledning af læreren. En gennemgang af arbejdsopgaven og opgavens sammenhæng med andre opgaver, vil give eleven et billede af opgavens karakter og omfang. Ved, for eleven, vanskelige arbejdsopgaver opdeles opgaven i delemner med individuelle instruktioner og vejledninger. Ved gruppedannelse vælger eleven sig ind i arbejdsgrupperne. Ved gruppedannelse, hvor der er forskellige arbejdsopgaver, vælger eleven gruppe på baggrund af oplysninger om den enkelte gruppes arbejdsopgave. Læreren rådgiver eleven om valg af gruppe. Afdækning af elevens erfaringer eller viden Eleverne har meget forskellig erfaringer og viden. Eftersom sigtet med undervisningen er, at eleven når de fastsatte mål i skoleperioden, er det vigtigt at underviseren kender elevens niveau. Niveauet kan fås ved at gennemføre små korte test som et led i den løbende evaluering. Under hele forløbet af skoleperioden analyseres elevens udvikling i læringen og undervisningen justeres i overensstemmelse hermed. Differentiering Erfaringerne viser, at eleverne har forskellige forudsætninger for at tilegne sig stoffet. De bedste forudsætninger for den enkelte elevs vej mod målet skal opnås, og alle i klassen samtidig skal have udfordringer, er det nødvendigt at tilrettelægge stoffet og opgaverne under hensyntagen til den enkelte elev. Det vil i nogle tilfælde medføre, at undervisningen får en spredning og at undervisningen må formidles på forskellige niveauer. Det vil derfor være nødvendigt, at målet i undervisningen er klart defineret og planlægningen af undervisningsindholdet er lagt an på en differentiering. Helhedsorientering For at sikre helheden i undervisningen skal der ved gennemgangen af stof og arbejds-opgaver drages sammenligning med og gøres brug af brancheuafhængige begreber, metoder og principper. Undervisningen gennemføres som en deltageraktiv proces, hvor eleven delvis selvstændigt og under vejledning får mulighed for at tilegne sig viden og erfaring. Undervisningen skal foregå som en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang af stoffet og praktisk opgaveløsning. Det tilstræbes at give eleven en viden om sammenhængen mellem arbejdsprocessen, emnet og de paralleller der er på arbejdsmarkedet. Lærerrollen og elevstyring 4

5 Det er vigtigt, at eleven trænes i selv at anvende de grundlæggende metoder og principper i forbindelse med de problemløsninger, de bliver involveret i. Eleven skal gradvis i skoleperioden mere og mere selvstændigt kunne udføre de teoretiske og praktiske arbejdsdiscipliner, der er tilrettelagt i skoleperioden. Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men også at fungere som igangsætter, inspirator, rammesætter, vejleder og konsulent. Elevaktiv deltagelse i beslutningsprocesser er en forudsætning for, at der finder indlæring sted. Underviseren skal argumentere og problematisere ud fra sin faglige baggrund og eleven ud fra sin. Eleven inddrages med henblik på et medansvar for egen læring. Valgfrie specialefag: Der vælges valgfri specialefag på H3. Ikke alle valgfri specialefag udbydes på EUC Sjælland. Samlæsning: Der vil afhængig af klassestørrelser, forekomme forskellige hovedforløb samlet på et hold, af pædagogiske og praktiske årsager. Elevens arbejdsuge: (Se også Elevplan) Antal lektioner på en uge Eleven undervises 35 lektioner om ugen. Hjemmearbejde På alle skoleperioder indgår der hjemmearbejde / lektiecafe, som min. svarer til 2 lektioner. Gennemførelse af læringsaktiviteter: Der henvises til Elevplan Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Skolen vurderer elevens realkompetencer. Det, eleven har papir på og/eller det, eleven reelt kan. Herefter foretages en evt. godskrivning og afkortelse af uddannelsen. Skolen vurderer hvorvidt der er behov for initiativer (f.eks. SP-støtte, længere uddannelsestid, valgfag), der kan støtte eleven og sikre, at han/hun gennemfører den valgte uddannelse. Skolepraktik Elever kan optages i skolepraktik efter gældende regler. Tilmelding - ansøgning om optagelse, sker ved henvendelse til skolens "lære og praktikplads kontor". Som skolepraktikkant skal man opfylde EMMA kriteriet, det betyder blandt andet at man som skolepraktikkant aktivt og kontinuerligt skal søge efter en praktikplads. 5

6 Ligeledes skal man som elev løbende vurderes om man personligt og fagligt er egnet til faget. Denne vurdering kan foretages af skolens instruktører og sker på baggrund af dit arbejde i skolepraktik, og ved eventuelle udlånsaftaler til virksomheder. Bedømmelsesplan Rammerne for bedømmelsesplanen fremgår af bekendtgørelsen for erhvervsuddannelser. Bedømmelsesplanen har til formål at sikre: Dokumentation Kommunikation Kommunikations- og dokumentationsredskab mellem skole og praktikvirksomhed vedrørende uddannelsens samlede mål og opfyldelse af disse Beskrive eksamen herunder fagprøve/ svendeprøve Der skal skelnes mellem Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse Hvordan og hvornår gennemføres løbende og afsluttende bedømmelse: Eleverne får praktiske og skriftlige opgaver og prøver undervejs i forløbet. Faglæreren tager gennemsnittet af de evt. skriftlige prøver, samt bruger sin faglige dømmekraft og intuitive vurdering til at bestemme elevens faglige niveau i værkstedet. Faglæreren og eleven vurderer ud fra fagets målpinde om eleven opfylder målet og hvor godt. Der lægges vægt på selvevaluering. Evalueringsform: (Se også Elevplan) Eleverne vil blive evalueret løbende under hele skoleperioden. Alle opgaver vil blive bearbejdet, gennemgået og vurderet af lærere, som har ansvaret for den pågældende undervisning. Den enkelte elevs karakterer for skoleperioden vil blive anført ud for fagene på skolevejledningen, og karakterer vil stå som et gennemsnit af de enkelte karakterer, eleven har fået for fagets opgaver sammen med elevens arbejdsindsats i faget. Skolevejledningen bliver efter hver skoleperiode sendt til elevens læreplads. Den aktuelle evalueringsform i læringsaktiviteten beskrives mere præcist i hver læringsaktivitet i elevplan. Regler og frister for fritagelse for prøver: Merit kan gives i henhold til: Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr. 837 af 27. juni 2013 Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang for bygge og anlæg, Bilag 15 VVS Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne mv. (merit bekendtgørelsen) nr. 539 af Det er en forudsætning, at eleven efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen inden for den fastsatte uddannelsestid. 6

7 Eksamensregler EUC Sjælland følger Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. UVM retningslinjer. Eksamensregler, instruks og -bestemmelser på EUC-Sjælland se venligst: Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev De lokale uddannelsesudvalg for de forskellige uddannelser gennemfører møder ca. 4 gange årligt. På møderne drøftes blandt andet behovet for fornyelse af de lokale undervisningsplaner, samt udviklingen af en pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen. I forbindelse med afsluttende bedømmelse af undervisningsforløb er der ofte tilknyttet erhvervscensorer, disse er ofte personer som sidder i de lokale uddannelsesudvalg for de forskellige uddannelser. Censorerne kan dog også være lærere fra andre erhvervsskoler. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr Alle undervisere har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for deres specifikke uddannelsesområde, med mindst 5 år erhvervserfaring samt en pædagogisk grunduddannelse (PG), eller diplomuddannelse i erhvervspædagogik (DEP) - eller de erhverver uddannelsen inden for 4 år. Derudover 2 almene fag på A niveau eller erhvervelse af disse senest 3 år efter ansættelsen. Lærere som underviser i certifikatkurser og lignende har den nødvendige uddannelse i henhold til de krav som stilles af myndigheder og organisationer. Hovedforløb på EUC-Sjælland Bygningsmalernes hovedforløb består af 25 ugers skoleophold. De 25 ugers skoleophold er fordelt på 4 moduler á 5 ugers varighed i den første del, samt en afsluttende skoleperiode på 4 uger ugers valgfrit specialefag. De første 4 moduler á 5 uger ligger i blokke på 2x10 uger, med mulighed for yderligere opdeling til 4x 5 uger og mellemliggende praktik i virksomheden, hvis skolen vurderer at det vil være optimalt for en elev, eller hvis elev og virksomhed har vægtige argumenter der taler herfor. De 4 moduler á 5 uger er planlagt og organiseret sådan at der er en rød tråd hele vejen igennem, så både de teoretiske og de praktiske fag er sammenfaldende med hovedemnerne: Skolen udarbejder en tidsplan for gennemførelse af elevens skoleperioder og indkalder eleven. Denne plan kan også ses på Elevplan, som både elev og praktikvirksomhed anbefales at få password til og benytte sig af: 7

8 1. Fagklasse: Modul 1: Udvendigt malearbejde, facader og vinduer 5 uger Modul 2: Arkitektur og stilhistorie samt gamle maleteknikker 5 uger 2. Fagklasse: Modul 3: Nutidig og kreativ dekoration 5 Uger Modul 4: Indvendigt malearbejde i rum og bolig- 5 uger (Her er tilknyttet praktikum nr.1) 3. Fagklasse: Modul 5: Inkl. Praktikum 2 og valgfrit specialefag. (Se indholdsbeskrivelse af de enkelte moduler senere i denne lokale undervisningsplan) Praktikum 1+2: Virksomhed og skole skal indgå i et praktikum-samarbejde, hvor eleven-arbejder i praktikperioderne 2 og 3 indgår i de efterfølgende skoleophold Formålet med praktikum er at bygge bro mellem elevens uddannelse i virksomheden og på skolen, hvor der udføres et praktikum som tager udgangspunkt i en reel maleopgave i elevens firma. Yderligere skal samarbejdet fremme elevens stigende erfaring i at planlægge og udføre selvstændigt malearbejde fagligt korrekt. Det første praktikum i forbindelse med 4. Modul skal indeholde internationale kendetegn, f.eks. set i forhold til anvendelse af farver, materialer, behandlinger og dekorative aspekter. Det andet praktikum i forbindelse med 5. Modul (Sidste skoleperiode), skal indeholde innovative aspekter, så som f.eks. forbedring af forskellige arbejdsprocesser, afprøvning af alternative materialer og behandlinger eller afprøve og vurdere eget engagement i forskellige dele at arbejdsopgaven. Bemærk at de to praktikum ikke bør omhandle samme byggesag. Organisering af praktikum 1+2: I forbindelse med indkaldelsen af eleven til 2. og 3. fagklasse, sender solen en informationsbrochure til firmaet med praktiske anvisninger. Virksomheden sender et udkast til problemstilling for praktikum til skolen. Dette udkast skal beskrives i samarbejde mellem elev og virksomhed, og tage udgangspunkt i en konkret og praktisk maleopgave der enten ER blevet udført i virksomheden, eller SKAL udføres efterfølgende. Udkastet skal være skolen i hænde senest 1. måned før skoleperiodens start. Hvis udkastet til praktikumsamarbejdet ikke er indsendt til den fastsatte tid, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden, for at få udkastet fremsendt indenfor en fornyet tidsfrist. 8

9 Forslag til indhold af praktikum 1: Praktikum skal tage udgangspunkt i en konkret maleopgave i en lejlighed, en trappeopgang, et kontorområde, et hospital, en institution eller lignende, og kan omhandle nybyggeri, vedligeholdelse, renoveringsopgaver, udstillinger, farvesætninger og dekorations opgaver. Ligeledes kan der arbejdes med maleopgaver der allerede er udført, eller opgaver der skal udføres efterfølgende. Indhold og kompetencer eleven og virksomheden kan vælge at arbejde med, kan være forskellige relevante elementer af f.eks.: Arbejds- og materialebeskrivelser. valg af materialer, værktøj/maskiner og malebehandlinger Anvendelse af sikkerhedsudstyr Udarbejdelse af APV Anvendelse af, og rådgivning om farver Arbejdsskitse i målestoksforhold Foto og dokumentation til brug for elevens arbejde med praktikum på skolen Anvendte maleteknikker, herunder dekorationsteknikker Kunderådgivning før og efter arbejdets udførelse. Anvendelse af relevant faglitteratur og behandlings kataloger Det internationale tilsnit kunne f.eks. være at beskrive maleopgaven udført i et andet land eller en anden kultur, på en udenlandsk ambassade her i landet eller lignende. Skolen henstiller til at praktikum beskrives så virkelighedsnært og fyldestgørende at eleven har noget at arbejde med, og ligeledes at det ikke bliver mere omfattende end at eleven kan nå at fuldføre projektet i løbet af modul 4. Forslag til indhold af praktikum 2: Praktikum 2 skal tage udgangspunkt i en konkret maleopgave i en lejlighed, en trappeopgang, et kontorområde, et hospital, en institution eller lignende, og kan omhandle nybyggeri, vedligeholdelse, renoveringsopgaver, udstillinger, farvesætninger og dekorations opgaver. Ligeledes kan der arbejdes med maleopgaver der allerede er udført, eller opgaver der skal udføres efterfølgende. Indhold og kompetencer eleven og virksomheden kan vælge at arbejde med, kan være forskellige relevante elementer tilhørende de fag der undervises i på 5. modul (3.fagklasse) Kvalitetssikring af malerarbejde Arbejds- og materialebeskrivelser. valg af materialer, værktøj/maskiner og malebehandlinger Anvendelse af, og rådgivning om farver Arbejdsskitse i målestoksforhold Foto og dokumentation til brug for elevens arbejde med praktikum på skolen Anvendte maleteknikker, herunder dekorationsteknikker Kunderådgivning før og efter arbejdets udførelse. Anvendelse af relevant faglitteratur og behandlings kataloger Det innovative tilsnit kunne f.eks. være at udføre et nyt kvalitetssikringsmateriale, skemaer m.m. Skolen henstiller til at praktikum beskrives så virkelighedsnært og fyldestgørende at eleven har noget at arbejde med, og ligeledes at det ikke bliver mere omfattende end at eleven kan nå at fuldføre projektet i løbet af modul 4. 9

10 Fremlæggelse og evaluering af praktikum 1+2: Elevens praktikum indgår i skolens bedømmelse af eleven Virksomheden indkaldes til elevens fremlæggelse af det færdige projekt. Efterfølgende evaluerer elev og virksomhed resultatet i forhold til det reelt udførte malearbejde i virksomheden. Logbog: Den af Malerfagets Faglige Fællesudvalg udarbejdede Logbog, inddrages i elevens gennemførelse af uddannelsen, og danner bro mellem oplæringen i praktikvirksomheden og elevens arbejde på skoleperioderne. Logbogen tilsendes firmaet i forbindelse med indgåelse af en praktikaftale, og skal følge elevens arbejde under hele uddannelsen. Undervejs i praktikperioderne afkrydser eleven afprøvede læringsaktiviteter, og disse afkrydsninger danner udgangspunkt for den samtale elev og den praktikansvarlige i firmaet afholder før hver skoleperiode på hovedforløbet. Evalueringen af disse aktiviteter afkrydses af hhv. lærling og firma i de respektive skemaer. Skemaet underskrives af begge parter, og eleven medbringer dette på det efterfølgende skoleophold til gennemsyn og underskrift af kontaktlæreren, og til gennemsyn af det Lokale Uddannelsesudvalg efter ønske. Svendeprøve: For mere og uddybende info se venligst: Det er svendeprøvekommissionens ansvar at sørge for den praktiske afvikling af prøven. Det er ligeledes kommissionens ansvar, at der er et tilfredsstillende opsyn under prøven. Opsynet må ikke varetages af kommissionsmedlemmer eller faglærere. Den tilsynsførende skal så vidt muligt være udannet maler. Svendeprøvekommissionen sørger for i god tid at ansætte det nødvendige antal tilsynsførende. Der behøver ikke at være én tilsynsførende pr. lokale. Umiddelbart efter svendeprøven honoreres den tilsynsførende direkte af Fællesudvalget med en godtgørelse, som ikke er feriepengeberettiget. Svendeprøvekommissionen fremsender regning (inklusiv den tilsynsførendes skattekort) til Fællesudvalget. Under svendeprøven har den tilsynsførende følgende arbejdsopgaver: sørge for at åbne og låse prøvelokalet sørge for ro og orden registrere elevernes fremmøde udlevere og signere opstalt og spånplade mm. sørge for at eleverne foretager den nødvendige daglige og den afsluttende oprydning/rengøring indenfor prøvetiden. 10

11 Svendeprøvekommissionen skal under prøven stå til rådighed for den tilsynsførende, men det vil af hensyn til den anonyme bedømmelse være uhensigtsmæssigt, at kommissionsmedlemmer møder op i lokalet under prøven. Eleverne skal arbejde på svendeprøven i 8 arbejdsdage (inklusiv den praktiske introduktion) fra kl til kl Elevernes daglige fremmøde- og sluttidspunkter registreres af den tilsynsførende på det udarbejdede skema. Registreringen må på ingen måde benyttes i forbindelse med bedømmelsen, men skal alene benyttes i tilfælde af en eventuel efterfølgende tvistighed mellem elev og virksomhed. Der er ½ times obligatorisk frokost, som afholdes uden for prøvelokalet. Der må ikke arbejdes på prøven i frokostpausen. Tidspunkt for frokost aftales mellem holdet og den tilsynsførende. Det er op til den enkelte, om man vil afholde pauser ud over frokosten. Samtale under prøven er tilladt, men man må på ingen måde hjælpe eller forstyrre hinanden. Eleverne må gerne forlade lokalet under prøven. Arbejdstegninger, opstalt, farvekort, plader og lignende må ikke fjernes fra prøvelokalet. Arbejdet må kun udføres i prøverummet. Den tilsynsførende skal kontakte svendeprøvekommissionen i følgende tilfælde, hvor nedenstående regler gælder: Hvis en elev - efter at have påbegyndt svendeprøven - bliver syg, skal eleven efter overstået sygefravær færdiggøre den prøve, som han inden fraværet var startet på. Hvis eleven før svendeprøven bliver syg eller på anden lovlig vis er forhindret i at deltage, giver svendeprøvekommissionen Fællesudvalget besked om dette. Fællesudvalget etablerer en sygesvendeprøve, som er omfattet af de regler, der er gældende for de ordinære prøver. 11

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Stenhugger Afstigningsmulighed som stenindustriarbejder Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet anlægsstruktør og bygningstruktør Med afstigningsmulighed som kloakrørlægger Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev,

Læs mere

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Hovedforløbet VVS-energiuddannelsen VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Generel information om skolen EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang 1 Indhold Vigtige oplysninger... 3 Velkomst... 4 Beskrivelse af Virupskolen... 4 Virupskolens vision... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 It... 6 Studerende på Virupskolen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Hovedforløb Frisør LUP v07

Hovedforløb Frisør LUP v07 Hovedforløb Frisør LUP v7 Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 47 Næstved Telefon 55 75 33. Fax 55 75 33 5 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1. udgave 2001 2 Indholdsfortegnelse:! Forord.. 3! Indledning 4! Skolen.. 5! Uddannelsen.7! Kontaktlærer.9! Fagfordeling H1 til H7 10! Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Talentspor er fag på

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Indhold 1 Forord 2 Indledning 3 Generelt 4 Prøveform

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere