Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic."

Transkript

1 OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af en it-løsning til beregning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. Dette anonymiserede resumé har til hensigt at fremlægge en sammenfatning af de kommentarer, der i perioden blev fremlagt af leverandørerne. Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. Dialogmøderne havde til hensigt at skabe inspiration og viden omkring de tekniske muligheder og udfordringer der opstår i forbindelse med udbuddet på en ny it-løsning til beregning af ejendomsskat og ejendomsbidrag samt klarlægge eventuelle adgangsbarrierer og identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder i det offentliggjorte materiale. KOMBIT modtog i perioden rigtig mange gode kommentarer, der alle vil blive overvejet i forhold til det kommende udbudsmateriale. Nogle af de mest tværgående og generelle kommentarer vil blive gengivet herunder. 2. Dialog med leverandørerne 2.1 Overordnede kommentarer KOMBIT orienterede om rammerne for projektet, med udfasning af ESR som et led i monopolbruddet. Leverandørerne var overordnet set tilfredse med det udleverede materiale, men efterlyste bedre beskrivelser og mere adgang til det eksisterende system, så der kunne ske mest mulig ligestilling af markedet inden udbuddet løber af stablen. KOMBIT pointerede at systemet er underlagt krigsreglen, hvilket kan få konsekvenser for udvikling og drift. 2.2 Kommentarer omkring datakonvertering Kommentarerne handlede helt konkret om, at datakonvertering er en meget vigtig ydelse. Ikke mindst at få de historiske data med over i den nye løsning. Der er mange skjulte afhængigheder til selve konverteringen, herunder kommende udfordringer i forhold til en ny brugergrænseflade. Derudover var der kommentarer omkring datakvalitet og datavask, idet dataafsender og datamodtager skal have ens forudsætninger for hhv. afsendelse og modtagelse af data. For at få sådanne forudsætninger, blev det pointeret, at en grundig datavask er nødvendig for at få parterne til at nærme Side 1 af 6

2 sig hinanden, så datamodellen ikke fejler. KOMBIT kunne overveje staging areas, så datakvaliteten undersøges undervejs som den bliver vasket. Der blev kommenteret positivt, at KOMBIT har intentioner om at lade ESR køre i skyggedrift i et års tid, mens den nye løsning implementeres. Det vil give den nødvendige sikkerhed for at få foretage en korrekt datakonvertering. 2.3 Kommentarer omkring tekniske aspekter Der blev kommenteret på den årlige spidsbelastning i det nuværende ESR-system, og hvordan det kunne løses i den kommende løsning. Derudover spurgte leverandørerne ind til om det bliver muligt, at foretage den årlige beregning efter andre modeller end den hidtidige. Kravspecifikationen må ifølge leverandørerne gerne afspejle en detaljeret beskrivelse af de funktionelle krav. Herudover kunne kravspecifikationen med fordel komplimenteres med brugerrejsebeskrivelser, så leverandørerne fik en bedre forståelse af, i hvilken kontekst den nye løsning skal fungere allerede inden afklaringsfasen. Test i forbindelse med opkobling af løsningen til snitflader og beregning af data blev ligeledes diskuteret. Der var enighed om, at test ville blive en vigtig del af udviklingen, og at KOMBIT derfor bør afse nok tid til at teste ordentligt. 2.4 Kommentarer omkring forretningsmæssige aspekter I forhold til de det store politiske fokus på ejendomsskatten blev der kommenteret på de forskydninger det kan skabe for projektet. Tidsplaner, tekniske specifikationer mv. kan blive udsat for pludselige ændringer, hvis der fra politisk side træffes større beslutninger mht. ejendomsvurderingen. Med de mange afhængigheder til Grunddataprogrammet var det ifølge leverandøerne kritisk at have for øje, at det ændringer til enkelte projekter kan afføde et betydeligt antal ændringsanmodninger over en meget kort periode. Leverandørerne lagde op til, at KOMBIT tager kommunikation og koordinering alvorligt i den forbindelse. Prissætning blev kommenteret, idet KOMBITs monopolbrudsprojekter og andre offentlige udbud havde givet leverandørerne den erfaring, at ordregiver som oftest giver leverandørerne risikoen på nogle bestemte områder. Det sås gerne, at KOMBIT prissætter korrekt i forhold til kravspecifikationen, fordi leverandørerne prissætter alle krav deri. Vendinger som opfylde kundens forretningsmæssige behov er derfor ikke ønskværdige, hvis prissætningen skal være skarp. Flere leverandører kommenterede på KOMBITs andre monopolbrudsprojekter, og især på, hvordan fastpriselementer kontra time- og materialepris (Time and material) var opstillet, så langt størstedelen af de prissatte ydelser skulle gives som fastpristilbud. Et større fokus på time- og materialepris var vigtig for at oparbejde leverandørernes interesse for udbuddet, fordi det giver den fleksibilitet leverandørerne efterspørger, når de prissætter ud fra en risikobetragtning. Flere leverandører kommenterede, at KOMBITs nuværende driftskontrakt var spiselig. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at foretage for mange ændringer, fordi leverandørernes kendskab til kontrakten derved bliver mindre og kræver flere ressourcer at gennemlæse. Ejendomsskat- og Ejendomsbidrag oversigt over spørgsmål til teknisk dialog Side 2 af 6

3 Beskrivelse Integreres der til det 'gamle vurderingssystem' - altså ESR? SVAR Det nye system vil i paralleldriftsperioden ikke integrere til ESR. Der vil blive leveret et dataudtræk fra ESR, som skal transformeres og loades ind i det nye system. Vil der være krav om, at beregninger skal foretages årligt eller kan foretages løbende? Hvilken funktionalitet og data vil der blive stillet krav om, at der skal kunne ændres lokalt? Vil der blive stillet krav om at teste tidligt og løbende i udviklingsforløbet? Stilles der særlige krav til antal driftscentre? Hvordan forventer KOMBIT at kravsætte løsningen? amrotisog medtages brugerrejser? Der vil både være behov for den årlige beregning af alle skattebilletter samt løbende beregninger. Hvorvidt at leverandøren mener at systemet skal designes med løbende beregninger ved hændelser eller med beregning ved efterspørgsel når der skal beregnes skattebilletter, er op til leverandøren. (SMP spørgsmålet er om det giver mening? Ved simuleringer mv.) Kommunerne har behov for, at kunne ændre information på ejendomsskattebilletten lokalt samt de kommunale promille, der benyttes i beregningen. Herudover er der i forbindelse med bidragsdelen behov for, at hver kommune kan oprette deres egne bidrag og opkrævning, da hver kommune opkræver forskellige ydelser på ejendomsskattebilletten. Det vil være positivt at Kunden kan følge med i udviklingen undervejs. KOMBIT stiller krav om redundant 2 center drift med 100% kapacitet i begge datacentre. Bilag 2 (kravspecifikationen) vil komme til at ligne KSD og forsøges holdt så tæt på BBR og DAR som muligt, så leverandører, der byder på flere projekter ikke skal sætte sig ind i nye metoder, skabeloner mv. Det er ikke, på nuværende tidspunkt, planen at medtage brugerrejser. Skal systemet håndtere fejlvurderinger og genberegning? Systemet vil, som i dag, skulle beregne og danne en ny skattebillet såfremt SKAT Side 3 af 6

4 ændrer i en vurdering. Så ja, systemet vil skulle håndtere fejlvurderinger og genberegninger. Hvordan påvirker tidsplanen for udfasningen af ESR tidsplanen i forhold til dette udbud? Overvejer KOMBIT at foretage mange ændringer i den nuværende standarddriftskontrakt? KOMBIT offentliggør snarest muligt en udrulningsplan, hvori udfasningen af ESR også vil fremgå (delvist). KOMBIT samler erfaringer fra tidligere udbud og ændrer kontrakten, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. I store træk vil den kendte standarddriftskontrakt dog gå igen. Hvilke rettigheder forventer KOMBIT, at kræve til løsningen? Hvilken nøjagtighed (antal decimaler, 1,3 eller 5) arbejdes der med i ESR ifm. Amortisable bidrag og renteberegning? KOMBIT søger kun de rettigheder der er nødvendige for overdragelighed og udvidet brugerrettigheder. I ESR opereres der med forskellig nøjagtighed for heltal og ved renteberegninger. Ved heltal benyttes to decimaler. Ved renteberegninger opereres med fire decimaler. Derudover opereres der i visse tilfælde med tæller og nævner i forbindelse med beregninger. Hvilke tanker har KOMBIT gjort sig om udrulning og uddannelsesbehov? KOMBIT offentliggør snarest muligt en udrulningsplan og er i øjeblikket ved at analysere behovet for uddannelse. Det kan dog nævnes, at der er forholdsvis få sagsbehandlere på områder (estimeret ), hvilket gør uddannelse langt mindre komplekst end eksempelvis KY. I det offentliggjorte materiale henvises til ESR AS-IS analysen. Der ønskes adgang til denne, da det formentlig kan være en af de ting, der stiller nye leverandører mere lige med den eksisterende. Hvornår bliver denne tilgængelig? KOMBIT har offentliggjort ESR AS-IS analysen sammen med dette dokument. AS-IS analysen er foretaget i forbindelse med udfasningen af ESR og til brug for de enkelte parter, der skal overtage funktionalitet fra ESR, herunder Geodatastyrelsen (Matriklens udvidelse og den ny Ejerfortegnelse). Side 4 af 6

5 I hvilken grad ønskes det, at den nye løsning skal kunne håndtere selvbetjening af borger og virksomheder i forhold til ansøgninger, henvendelser og klager. Hvis det ikke er et krav, vil det så tælle positivt, hvis det kan tilbydes af leverandøren som en option? Det er beskrevet, at sagsdannelse primært skal understøttes af kommunernes ESDH-systemer. Vil KOMBIT uddybe baggrunden for denne arkitekturbeslutning, da den umiddelbart giver sagsbehandlerne en mere kompleks systemportefølje end nødvendigt? Overvejer KOMBIT evt. prisrange på timepriser? Har KOMBIT overvejet, at ændre på udtrædelsesadgang, så en leverandør ikke skal tage sig betalt for denne risiko? Den nye løsning forventes ikke at omfatte borger eller virksomhedsvendt kontakt. Den kommende it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag har ikke som primært formål, at behandle sager. Det primære formål er, at beregne og danne ejendomsskattebilletter. Ud fra denne betragtning, samt et ønske fra kommunearbejdsgruppen, er valget faldet på, at behandle de relativt få sager, der opstår i kommunernes ESDH-systemer fuldt i tråd med KOMBITs ESDH-strategi. Prisrange vil være afhængig af de respektive udbud. KOMBIT har allerede fastsat exit bestemmelser for dette, så leverandøren ikke har den risiko. Hvordan forholder KOMBIT sig til afhængighederne til Grunddataprogrammet? KOMBIT er naturligvis opmærksom på afhængighederne til Grunddataprogrammet og følger de enkelte projekter tæt. KOMBIT offentliggør snarest muligt en plan for idriftsættelse og skyggedrift med ESR. Af denne plan fremgår det bl.a. at ESR fortsætter som master i en periode efter implementeringen af de nye Grunddataregistre, hvilket giver en buffer i forhold til det nye system. Datamigrering afgøres af datakvaliteten har KOMBIT fokus på datakvaliteten? I regi af Grunddataprogrammet foregår der i øjeblikket en datavask faciliteret af GD1- Delprogrammet. Igennem datavasken rettes der op på fejl og Side 5 af 6

6 uhensigtsmæssigheder i ESR, hvilket vil betyde en bedre datakvalitet af det initialudtræk der leveres til den vindende leverandør. Ud over ovenstående har KOMBIT igennem 2014 brugt ressourcer på at dokumentere det nuværende ESR i detaljer, så de respektive parter, der overtager registerdelen (Matriklen og Ejerfortegnelsen) er klædt godt på og der ikke falder attributter mellem to stole. Overvejer KOMBIT Cloud? KOMBIT tager som udgangspunkt ikke et aktivt valg omkring teknologi, Cloud mv. da markedet er bedre rustet til at vurdere om en potentielt teknologi el. er hensigtsmæssig i forbindelse med den pågældende anskaffelse. KOMBIT er dog, ligesom alle andre offentlige organisationer, underlagt Krigsreglen, hvorfor Cloud ikke vurderes at være en mulighed. Med mindre, at det er en Private, Public eller lignende Cloudløsning. Er KOMBIT opmærksomme på forskellene mellem Datafordeleren og KOMBITs sikkerhedsmodul? Er KOMBIT opmærksom på, at en standardregelmotor ikke nødvendigvis er løsningen for den nye løsning? KOMBIT har et tæt samarbejde med Grunddataprogrammet og sammenholder løbende de to sikkerhedsmodeller. KOMBIT ønsker, så vidt muligt, at lade markedet finde frem til den bedste løsning. Om denne indeholder en standardregelmotor er op til den enkelte tilbudsgiver. Side 6 af 6

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere