Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site. 1

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af Dokument startet. SEM Første udkast på baggrund af løsningsarkitekturen. SEM Revideret efter review fra RSP (Strand & Donslund) SEM Revideret efter review fra SMP SEM Færdig version sendt til Michael Strand SEM Tilrettet bl.a. på baggrund af Peter Thranes kommentarer SEM Tilrettet med øget brug af Serviceplatform mv. SEM 2

3 Indholdsfortegnelse Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Projektinformation... 4 Baggrund for projektet... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Forretningsbegrebsmodel Anvendelse af forretningsservices Produktion af forretningsservices Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport

4 Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Thomas Christiansen Ny it-løsning, der afløser eksisterende løsning. Baggrund for projektet Baggrund Grunddataprogrammets udfasning af KMD s EjendomStamRegister (ESR) som register for ejendomme, ejere og beliggenhedsadresse gør det både teknisk og økonomisk vanskeligt at opretholde ESR som system til opkrævning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag. Formålet med projektet er derfor at få etableret en ny fælleskommunal løsning, som understøtter kommunernes arbejde med Ejendomsskat og Ejendomsbidrag, og derved muliggøre, at kommunerne kan udfase anvendelsen af ejendomsskatte- og ejendomsbidragsfunktionaliteten i ESR. Den nye løsningen skal kunne fungere uafhængigt af ESR, og skal i stedet basere sig på autoritative, fællesoffentlige grunddata og på SKATs vurderingsdata. Løsningen skal anvende den fælleskommunale rammearkitektur, som beskrevet senere i denne arkitekturrapport. Den nye løsning designes på en måde, der muliggør en opsplitning af Ejendomsskattefunktionalitet og Ejendomsbidragsfunktionalitet ved en eventuel senere ressortomlægning mellem offentlige myndigheder. Den nye løsning inkluderer ikke funktionalitet vedr. Ejendomsskattelån, dels fordi denne funktionalitet ikke er en del af ESR, dels fordi kommunerne har oplyst at være tilfredse med funktionaliteten i KMDs ejendomsskattelånsmodul. Den nye løsning vil opstille snitflader til ejendomsskattesystemer, der vil muliggøre at kommunerne også kan anvende andre leverandører til at understøtte ejendomsskattelånsområdet end KMD. Projektet forudsætter: At de i Grunddataprogrammet beskrevne mål-og løsningsarkitekturer realiseres. At Rammearkitekturens støttesystemer realiseres. At Rammearkitekturens beskedfordeler og Grunddataprogrammets beskedfordeler bliver i stand til at kommunikere med hinanden. At ØiR realiseres med de behov for forretningsservices, som indeværende projekt har afleveret til ØiR. Andet Projektet er yderligere beskrevet i: Løsningsarkitektur for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. 4

5 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Løsningen vil overholde samtlige de fælleskommunale arkitekturprincipper. Overholdelse heraf vil blive kravsat i udbudsmaterialet. I det følgende beskrives det, med udgangspunkt i it-arkitekturprincipperne, hvordan de fælleskommunale arkitekturprincipper vil blive implementeret i løsningen. B7: Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen Der er kun identificeret en interessent i forretningshændelser, SKAT. SKAT ønsker at kommunikationen sker via services. Derfor anvendes ikke Beskedfordeler til at udstille forretningsmæssig hændelser, men alene til at modtage hændelser. Hvis der senere viser sig yderligere interessenter med behov for at modtage forretningsmæssige hændelser, vil dette kunne ændres til at ske via Beskedfordeler. C1: Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Alle forretningsmæssige informationer i løsningen vil kunne tilgås udefra, jf. dog de datasikkerhedsmæssige rammer. Oplysninger vedr. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag udstilles via veldefinerede webservices på Serviceplatformen. Gennem brug af ØiR-snitfladen, via Serviceplatformen, undgås endvidere bindinger til et bestemt økonomisystem (regnskab/kreditor/debitor). Integration med ejendomsskattelånssystemer vil blive realiseret via en åben snitflade, således at den kommunerne får mulighed for at anvende alternative leverandører end den nuværende monopolleverandør (KMD). Ovenstående understøtter tilsammen styrings- og arkitekturprincip A2, "undgå leverandør-'lock-in'". C2: Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen vil basere sig på forretningsbegreber defineret i Grunddataprogrammet, ØiR samt OIO-Sag. Dette understøtter forretningsprincip B5, "der anvendes altid vedtagne begreber". C3: Data identificeres entydigt Alle forekomster af forretningsobjekter skal kunne identificeres med et UUID. C4: It-løsninger er skalerbare efter formål Det vil blive kravsat, at løsningen skal designes til yderligere brug for fremtidige eksterne anvendere samt være skalerbart til højere driftsbelastning. C5: It-systemerne er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud Systemerne skal reagere kontrolleret på fejl og give forretningsmæssigt sigende fejlmeddelelser til brugerne. Fejl i øvrige systemer må ikke medføre nedbrud af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Standardkravspecifikationens bilag vedr. logning vil blive anvendt. C6: It-løsninger bygges af løst koblede moduler (komponenter) Det vil blive kravsat, at Løsningen skal bygges op af forretningsmoduler, der muliggør at skattedelen med en mindre indsats kan udskilles fra Systemet ifm. en eventuel ressortomlægning. Herved understøttes forretningsprincip B9, "forandringsro- 5

6 bust arkitektur". Løsningen har udover de fælleskommunale arkitekturprincipper opstillet følgende supplerende arkitekturprincipper, som løsningen skal leve op til: B10:Tidsmæssige egenskaber Af hensyn til at sikre historiske data og have fleksibilitet i forhold til oprettelse af fremtidigt data, skal der registreres 2 tidsmæssige egenskaber på alle forretningsobjekter: - - Virkningstiden for den pågældende registrering. Dvs. starttidspunkt og sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. - - Registreringstidspunktet for den på gældende registrering. - Dette skal implementeres i overensstemmelse med Grunddataprogrammets modelleringsregler, afsnit 6.3. B11: Udstilling af supplerende forretningsbeskrivelser 1 Supplerende forretningsbeskrivelser udstilles via Serviceplatformen i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser, fx objekt- og attributbeskrivelser, værdisæt og hjælpetekster, uden samtidig at hente forretningsdata. Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Følgende støttesystemer anvendes: Adgangsstyring: Til håndtering af sikkerhed. Organisation og Klassifikation: I forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer. Organisation endvidere ifm. Adgangsstyring. Klassifikation endvidere ifm. klassificering af sager efter KLE. Sags- og Dokumentindeks: Som modtager af oplysninger om sager gemt i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Beskedfordeler: Det forventes at Støttesystemet Beskedfordeler vil blive integreret med Grunddatas Beskedfordeler, således at beskeder fra Grunddata-registre SKATS Vurderingssystem vil tilflyde Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet via Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeleren anvendes endvidere til at modtage beskeder fra Klassifikation om ændringer i kommunernes kontoplan. Serviceplatformen anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, Ejendomsskattelånssystemer, Fjernprint m.fl., idet der for disses vedkommende forventes at være genbrug af forretningsservices. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen, idet dette vil give bedst performance og driftssikkerhed. Forretningsservices Endvidere anvendes forretningsservices, der er specificeret, eller er under specificering i ØiR. Følgende forretningsservices i domænet (Grunddata og ejendoms- 1 Supplerende forretningsbeskrivelser er data, som leverer information om anden data. Eksempelvis hvilken myndighed der er ansvarlig for et givet forretningsobjekt. 6

7 (eget domæne) skat/ejendomsvurdering) anvendes: Fælles grunddata komponent: Grunddata Beskedfordeler: Til at modtage besked via Støttesystemet Beskedfordeler - om hændelser fra Grunddata-systemerne Ejerfortegnelse og BBR, og fra SKATS Vurderingssystem, som kan være relevante for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Sammenstillede services på tværs af Grunddata-systemerne: Ejer til ejendom, myndighed: Henter fuldt billede af en ejendom, med ejer, bygninger, adresse mv. Ejerfortegnelse, administrator: Henter oplysninger om ejendomsadministrator knyttet til et ejerskab. Ejerfortegnelsen (via Grunddata Datafordeler): Ejerskifte: Henter oplysninger om ejerskab før og efter et ejerskifte. BBR (via Grunddata Datafordeler):: Søg BBR objekt: Fremfinder specifikke objekter i BBR. Matriklen (via Grunddata Datafordeler):: Hent Bestemt Fast Ejendom: Henter oplysninger om en Bestemt Fast Ejendom Skat (via Serviceplatformen): Hent vurdering (via Grunddata Datafordeler):: Hent alle vurderingsoplysninger om en Vurderingsejendom, herunder om hvilke Bestemte Faste Ejendomme, Vurderingsejendommen omfatter. Kommunal ejendomsskattehændelse (via service i SKATs Vurderingssystem): Afgiv information til SKAT om en kommunal ejendomsskattehændelse, som SKAT skal handle på baggrund af (fx vurdere værdien af en kommunal beslutning om delvis fritagelse for ejendomsskat). Ejendomsskattelån (via Serviceplatformen):: Hent markering for opkrævning via ejendomsskattelån: Henter oplysning i ejendomsskattelånssystemet om hvilke ejendomme, hvor ejendomsskatter mv. opkræves som en forhøjelse af et ejendomsskattelån; samt hvilke ejendomme, hvor påløbne renter på ejendomsskattelånet skal opkræves via ejendomsskattebilletten. Hent renteopkrævninger: Henter oplysninger i ejendomsskattelånssystemet om de renter på et ejendomsskattelån, der for en given ejendom skal opkræves på ejendomsskattebilletten. Anmmod om opskrivning af ejendomsskat, i den udstrækning skadesløsbelån: Meddeler ejendomsskattelånssystemet at lånet for en given ejendom om muligt skal opskrives med et angivet beløb som betaling for ejendomsskat mv. Ingen af ovennævnte forretningsservices er endnu realiseret, men er i varierende grad defineret/under definition. Endvidere fås via Støttesystemet Beskedfordeler oplysninger om en række hændelsestyper fra Ejerfortegnelsen BBRog SKATs vurderingssystem. Endelig undersøges mulighederne for at få adgang til en forretningsservice hos 7

8 Kulturstyrelsen, der kan give oplysninger om hændelser vedr. tinglyste fredninger. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil stille følgende forretningsservices til rådighed for andre it-systemer: Hent basisår: Henter basisår (anvendes ifm. beregning af grundskatteloft). Anvendes alene af SKATs Vurderingssystem. Ejendomsskattelånsservices: Seks services,d er giver ejendomsskattelånssystemer mulighed for at aflevere oplysninger om ejendomsskattelån, som skal anvendes af det nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystem ifm. dannelsen af ejendomsskattebilletter. Udstillingsservices: Giver eksterne anvendere mulighed for at tilgå systemets data. De præcise services er ikke færdigdesignet, men vil bl.a. omfatte a) udstilling af fuld ejendomsskattebillet (pdf) inkl. fortrolige oplysninger (primært til brug for SKATs servicecenter), b) adgang til ikke-fortrolige ejendomsskattedata på ejendomsniveau; c) adgang til aggregerede data (til brug for LIS, Danmarks Statisitk m.fl.) Fysiske services (fra fælles initiativer) Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Standarder It-infrastruktur Sikkerhed Udover services fra de tidligere nævnte komponenter i Rammearkitekturen anvendes fysiske services fra: Fjernprint, således som services herfra implementeres på Serviceplatformen. Derudover anvendes indirekte, via ØiR, Ejerfortegnelsen og Adgangsstyring, services fra CPR, CVR, Adresseregisteret (DAR) og Nemkonto. Nemkonto: Anvendes via kommunernes økonomisystemer til tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat mv. Fjernprint: Til udsendelse af ejendomsskattebilletter Nemlogin: Anvendes i brugergrænsefladerne til login. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen realiserer ikke fysiske services til tværgående brug. Udover krav om overholdelse af De fælleskommunale arkitekturprincipper, vil der blive stillet krav om overholdelse af ØiR-snitfladen og OIO-Sag. Systemnets services vil skulle overholde OIOXML. Standardkravspecifikationens fælles dokumenter vedr. integrationsmønstre, logning og adgangsstyring vil indgå i udbudsmaterialet. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil skulle anvende den fælleskommunale sikkerhedsmodel. Hver kommune skal tage stilling til hvilke roller, man vil arbejde med, og hvilke rettigheder til at anvende systemfunktionalitet og have adgang til data, som hver af disse roller skal have. Dette opsættes i Støttesystemet Adgangsstyring. Systemet vil således overholde lovgivningen om, at data kun må være tilgængelige for afgrænsede roller, og for disse roller kun i afgrænsede kontekster. Anvendelsen af forretningsservices, rammearkitektur mv. er på overbliksniveau sammenfattet i Figur 1: 8

9 Figur 1: Oversigt over forretningsarkitektur 9

10 Forretningsbegrebsmodel Figur 2: Begrebsmodel for løsningen 10

11 Beskatningsobjektet for kommunal ejendomsskat er, jf. ejendomsskatteloven, de ejendomme, som SKAT efter vurderingsloven foretager en vurdering af. Disse Vurderingsejendomme vil bestå af en eller flere Bestemte Faste Ejendomme, idet SKAT fortsat vil kunne samvurdere flere Bestemte Faste Ejendomme, der har samme Ejerskab. Det centrale begreb er Ejendomsskattebilletten. Der vil løbende blive dannet nye Ejendomsskattebilletter, med tilhørende Ejendomsskattespecifikationer, der udsendes til borgerne: Hvert år udskriver hver kommune en Ejendomsskattebillet med næste års ejendomsskatter og ejendomsbidrag mv. for alle Vurderingsejendomme beliggende i kommunen. I løbet af et år kan kommunen udskrive en revideret Ejendomsskattebillet, fx hvis ejendomsbidrag ændrer sig, eller kommunen træffer bestemmelse om hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat. Kommunen kan danne en ny Ejendomsskattebillet for tidligere skatteår, fx hvis ejer vinder en klagesag over SKATs vurdering af ejendommen. Hvis en Vurderingsejendom er beliggende i flere kommuner, kan alle disse kommuner opkræve særskilte ejendomsskatter og ejendomsbidrag for de(t) Jordstykker, der er beliggende i kommunen dvs. at hver af disse kommuner kan danne en Ejendomsskattebillet for den pågældende Vurderingsejendom, og Ejerskabet heraf derfor modtager flere Ejendomsskattebilletter gældende for samme periode. Der vil således for et givet skatteår på et givet tidspunkt kun være en gældende Ejendomsskattebillet, for hver kommune, som Vurderingsejendommen er beliggende i. Kommunernes sagsdannelse vedr. ejendomsskatter og ejendomsbidrag vil ske således: I forbindelse med ansøgninger fra borgere/virksomheder og i forbindelse med kommunens egne observationer, oprettes og behandles sagen udelukkende i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres herudfra manuelt af sagsbehandleren med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en ansættelse af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv. Kommunen kan fra et andet it-system modtage en oplysning om en hændelse, der kan have betydning for fastlæggelsen af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv., og som kommunen derfor skal træffe beslutning om. Denne type sag dokumenteres og behandles i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (undtagelsesvist med supplerende sagsdannelse i kommunens esdhsystem). Sådanne sager oprettes som en Hændelssag i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, inkluderende de informationer, der er defineret i OIO-Sag. I forbindelse med ansøgninger fra borgere om ejendomsskattelån, oprettes og behandles sagen i et særkilt ejendomsskattelånesystem og/eller i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres alene - med udgangspunkt i en hændelse fra Ejendomsskattelånssystemet - med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en Ejendomsskattespecifikation. Begrebs-og informationsmodellernes beskrivelse af de informationer, der skal hentes fra eksterne kilder (eksterne begreber), er for en række begrebers vedkommende ikke færdig-forventningsafstemt med de ansvarlige for disse begreber. Det gælder specielt ift. Vurderingsoplysninger og Ejerskab, samt i forhold til økonomisystemer (ØiR). Også ift. Person og Virksomhed udestår en afklaring, idet det forudsættes, at der 11

12 kan findes oplysninger heri også om personer/virksomheder uden cpr/cvr-nummer. 12

13 Anvendelse af forretningsservices Nedenfor er med grøn baggrundsfarve markeret de komponenter i den fælles rammearkitektur, der anvendes af den kommende Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsning. Med gul baggrundsfarve er markeret de komponenter, der anvendes indirekte, via andre komponenter. Med blå baggrundsfarve er markeret de parter, der derudover dannes data til. Figur 3: Anvendelse af den fælles rammearkitektur Forretningsservice / applikationsservice Serviceplatform Beskedfordeler Adgangsstyring Sags- og Dokumentindeks Organisation Klassifikation Anvendelse Anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingsssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet m.fl. Anvendes endvidere til kommunikation med støttesystemerne, ejendomskattelånssystemer og Fjernprint/Digital post. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen. Anvendes til at modtage relevante hændelser fra Grunddata-systemer. Anvendes til at håndtere sikkerhed. Anvendes til at sende oplysninger til, om sager i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, og ifm. Adgangsstyring. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, samt til opmærkning af hændelsessager med KLE. 13

14 Forretningsservice / applikationsservice Fjernprint Datafordeler Matrikel BBR CPR CVR Nemkonto Anvendelse Anvendes til udsendelse af ejendomsskattebilletter. Anvendes til at hente oplysninger fra Grunddataregistre og SKATs vurderingsregister om ejendomme, ejere, adresser og ejendomsvurderinger. Holder oplysninger om Bestemte Faste Ejendomme. Oplysningerne fås via Datafordeleren. Anvendes til at få oplysninger om anvendelse af Bygninger og Enheder. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via kommunernes økonomisystemer (via ØiR). Derudover anvendes følgende tværgående forretningsservices under planlægning: ØiR: Anvendes til kommunikation med kommunernes økonomisystemer (regnskab/kreditor/debitor) til bogføring, opkrævning og udbetaling. Ejerfortegnelsen: Anvendes til at hente oplysninger om ejere af ejendomme, og dermed hvem ejendomsskattebilletter skal sendes til og opkræves hos. 14

15 Produktion af forretningsservices Se beskrivelse under "forretningsservices (eget domæne)". Når løsningsdesign foreligger laves en mere detaljeret beskrivelse her. Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Løsningsarkitektur 1/ Kravspecificering 1/ Løsningsdesign 1/ Byggefase 1/ Test 1/ Idriftsættelse 1/ Datoerne fra og med "Løsningsdesign" må tages med forbehold. 15

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN>

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Bilag 3: Arkitekturraport KSD. (Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturrapport for Kommunernes Syge-Dagpenge system (KSD)). Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Denne orienteringsrapport udarbejdes

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Arkitekturrapport: DUBU

Arkitekturrapport: DUBU Arkitekturrapport: DUBU Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Arkitekturrapport: Byg & Miljø 2.0

Arkitekturrapport: Byg & Miljø 2.0 Arkitekturrapport: Byg & Miljø 2.0 Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 3: Arkitekturrapport, EDS Økonomisk friplads

Bilag 3: Arkitekturrapport, EDS Økonomisk friplads Bilag 3: Arkitekturrapport, EDS Økonomisk friplads (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA

Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA (Bilag til dagsordenspunkt 11, Arkitekturrapport for SAPA) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur.

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Arkitekturrapport: FLIS

Arkitekturrapport: FLIS Arkitekturrapport: FLIS Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Arkitekturrapport: Byg og Miljø

Arkitekturrapport: Byg og Miljø Bilag 6: Arkitekturrapport fra projektet Byg og Miljø (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: Byg og Miljø Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR - HVEM GØR HVAD? Projektleder Kenneth Møller Johansen Kommunedage januar 2016 Første halvdel Hvad er Rammearkitektur? Hvad indkøber KOMBIT? Hvad er LoRa (Lokal Rammearkitektur)?

Læs mere