Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site. 1

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af Dokument startet. SEM Første udkast på baggrund af løsningsarkitekturen. SEM Revideret efter review fra RSP (Strand & Donslund) SEM Revideret efter review fra SMP SEM Færdig version sendt til Michael Strand SEM Tilrettet bl.a. på baggrund af Peter Thranes kommentarer SEM Tilrettet med øget brug af Serviceplatform mv. SEM 2

3 Indholdsfortegnelse Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Projektinformation... 4 Baggrund for projektet... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Forretningsbegrebsmodel Anvendelse af forretningsservices Produktion af forretningsservices Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport

4 Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Thomas Christiansen Ny it-løsning, der afløser eksisterende løsning. Baggrund for projektet Baggrund Grunddataprogrammets udfasning af KMD s EjendomStamRegister (ESR) som register for ejendomme, ejere og beliggenhedsadresse gør det både teknisk og økonomisk vanskeligt at opretholde ESR som system til opkrævning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag. Formålet med projektet er derfor at få etableret en ny fælleskommunal løsning, som understøtter kommunernes arbejde med Ejendomsskat og Ejendomsbidrag, og derved muliggøre, at kommunerne kan udfase anvendelsen af ejendomsskatte- og ejendomsbidragsfunktionaliteten i ESR. Den nye løsningen skal kunne fungere uafhængigt af ESR, og skal i stedet basere sig på autoritative, fællesoffentlige grunddata og på SKATs vurderingsdata. Løsningen skal anvende den fælleskommunale rammearkitektur, som beskrevet senere i denne arkitekturrapport. Den nye løsning designes på en måde, der muliggør en opsplitning af Ejendomsskattefunktionalitet og Ejendomsbidragsfunktionalitet ved en eventuel senere ressortomlægning mellem offentlige myndigheder. Den nye løsning inkluderer ikke funktionalitet vedr. Ejendomsskattelån, dels fordi denne funktionalitet ikke er en del af ESR, dels fordi kommunerne har oplyst at være tilfredse med funktionaliteten i KMDs ejendomsskattelånsmodul. Den nye løsning vil opstille snitflader til ejendomsskattesystemer, der vil muliggøre at kommunerne også kan anvende andre leverandører til at understøtte ejendomsskattelånsområdet end KMD. Projektet forudsætter: At de i Grunddataprogrammet beskrevne mål-og løsningsarkitekturer realiseres. At Rammearkitekturens støttesystemer realiseres. At Rammearkitekturens beskedfordeler og Grunddataprogrammets beskedfordeler bliver i stand til at kommunikere med hinanden. At ØiR realiseres med de behov for forretningsservices, som indeværende projekt har afleveret til ØiR. Andet Projektet er yderligere beskrevet i: Løsningsarkitektur for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. 4

5 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Løsningen vil overholde samtlige de fælleskommunale arkitekturprincipper. Overholdelse heraf vil blive kravsat i udbudsmaterialet. I det følgende beskrives det, med udgangspunkt i it-arkitekturprincipperne, hvordan de fælleskommunale arkitekturprincipper vil blive implementeret i løsningen. B7: Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen Der er kun identificeret en interessent i forretningshændelser, SKAT. SKAT ønsker at kommunikationen sker via services. Derfor anvendes ikke Beskedfordeler til at udstille forretningsmæssig hændelser, men alene til at modtage hændelser. Hvis der senere viser sig yderligere interessenter med behov for at modtage forretningsmæssige hændelser, vil dette kunne ændres til at ske via Beskedfordeler. C1: Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Alle forretningsmæssige informationer i løsningen vil kunne tilgås udefra, jf. dog de datasikkerhedsmæssige rammer. Oplysninger vedr. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag udstilles via veldefinerede webservices på Serviceplatformen. Gennem brug af ØiR-snitfladen, via Serviceplatformen, undgås endvidere bindinger til et bestemt økonomisystem (regnskab/kreditor/debitor). Integration med ejendomsskattelånssystemer vil blive realiseret via en åben snitflade, således at den kommunerne får mulighed for at anvende alternative leverandører end den nuværende monopolleverandør (KMD). Ovenstående understøtter tilsammen styrings- og arkitekturprincip A2, "undgå leverandør-'lock-in'". C2: Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen vil basere sig på forretningsbegreber defineret i Grunddataprogrammet, ØiR samt OIO-Sag. Dette understøtter forretningsprincip B5, "der anvendes altid vedtagne begreber". C3: Data identificeres entydigt Alle forekomster af forretningsobjekter skal kunne identificeres med et UUID. C4: It-løsninger er skalerbare efter formål Det vil blive kravsat, at løsningen skal designes til yderligere brug for fremtidige eksterne anvendere samt være skalerbart til højere driftsbelastning. C5: It-systemerne er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud Systemerne skal reagere kontrolleret på fejl og give forretningsmæssigt sigende fejlmeddelelser til brugerne. Fejl i øvrige systemer må ikke medføre nedbrud af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Standardkravspecifikationens bilag vedr. logning vil blive anvendt. C6: It-løsninger bygges af løst koblede moduler (komponenter) Det vil blive kravsat, at Løsningen skal bygges op af forretningsmoduler, der muliggør at skattedelen med en mindre indsats kan udskilles fra Systemet ifm. en eventuel ressortomlægning. Herved understøttes forretningsprincip B9, "forandringsro- 5

6 bust arkitektur". Løsningen har udover de fælleskommunale arkitekturprincipper opstillet følgende supplerende arkitekturprincipper, som løsningen skal leve op til: B10:Tidsmæssige egenskaber Af hensyn til at sikre historiske data og have fleksibilitet i forhold til oprettelse af fremtidigt data, skal der registreres 2 tidsmæssige egenskaber på alle forretningsobjekter: - - Virkningstiden for den pågældende registrering. Dvs. starttidspunkt og sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. - - Registreringstidspunktet for den på gældende registrering. - Dette skal implementeres i overensstemmelse med Grunddataprogrammets modelleringsregler, afsnit 6.3. B11: Udstilling af supplerende forretningsbeskrivelser 1 Supplerende forretningsbeskrivelser udstilles via Serviceplatformen i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser, fx objekt- og attributbeskrivelser, værdisæt og hjælpetekster, uden samtidig at hente forretningsdata. Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Følgende støttesystemer anvendes: Adgangsstyring: Til håndtering af sikkerhed. Organisation og Klassifikation: I forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer. Organisation endvidere ifm. Adgangsstyring. Klassifikation endvidere ifm. klassificering af sager efter KLE. Sags- og Dokumentindeks: Som modtager af oplysninger om sager gemt i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Beskedfordeler: Det forventes at Støttesystemet Beskedfordeler vil blive integreret med Grunddatas Beskedfordeler, således at beskeder fra Grunddata-registre SKATS Vurderingssystem vil tilflyde Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet via Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeleren anvendes endvidere til at modtage beskeder fra Klassifikation om ændringer i kommunernes kontoplan. Serviceplatformen anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, Ejendomsskattelånssystemer, Fjernprint m.fl., idet der for disses vedkommende forventes at være genbrug af forretningsservices. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen, idet dette vil give bedst performance og driftssikkerhed. Forretningsservices Endvidere anvendes forretningsservices, der er specificeret, eller er under specificering i ØiR. Følgende forretningsservices i domænet (Grunddata og ejendoms- 1 Supplerende forretningsbeskrivelser er data, som leverer information om anden data. Eksempelvis hvilken myndighed der er ansvarlig for et givet forretningsobjekt. 6

7 (eget domæne) skat/ejendomsvurdering) anvendes: Fælles grunddata komponent: Grunddata Beskedfordeler: Til at modtage besked via Støttesystemet Beskedfordeler - om hændelser fra Grunddata-systemerne Ejerfortegnelse og BBR, og fra SKATS Vurderingssystem, som kan være relevante for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Sammenstillede services på tværs af Grunddata-systemerne: Ejer til ejendom, myndighed: Henter fuldt billede af en ejendom, med ejer, bygninger, adresse mv. Ejerfortegnelse, administrator: Henter oplysninger om ejendomsadministrator knyttet til et ejerskab. Ejerfortegnelsen (via Grunddata Datafordeler): Ejerskifte: Henter oplysninger om ejerskab før og efter et ejerskifte. BBR (via Grunddata Datafordeler):: Søg BBR objekt: Fremfinder specifikke objekter i BBR. Matriklen (via Grunddata Datafordeler):: Hent Bestemt Fast Ejendom: Henter oplysninger om en Bestemt Fast Ejendom Skat (via Serviceplatformen): Hent vurdering (via Grunddata Datafordeler):: Hent alle vurderingsoplysninger om en Vurderingsejendom, herunder om hvilke Bestemte Faste Ejendomme, Vurderingsejendommen omfatter. Kommunal ejendomsskattehændelse (via service i SKATs Vurderingssystem): Afgiv information til SKAT om en kommunal ejendomsskattehændelse, som SKAT skal handle på baggrund af (fx vurdere værdien af en kommunal beslutning om delvis fritagelse for ejendomsskat). Ejendomsskattelån (via Serviceplatformen):: Hent markering for opkrævning via ejendomsskattelån: Henter oplysning i ejendomsskattelånssystemet om hvilke ejendomme, hvor ejendomsskatter mv. opkræves som en forhøjelse af et ejendomsskattelån; samt hvilke ejendomme, hvor påløbne renter på ejendomsskattelånet skal opkræves via ejendomsskattebilletten. Hent renteopkrævninger: Henter oplysninger i ejendomsskattelånssystemet om de renter på et ejendomsskattelån, der for en given ejendom skal opkræves på ejendomsskattebilletten. Anmmod om opskrivning af ejendomsskat, i den udstrækning skadesløsbelån: Meddeler ejendomsskattelånssystemet at lånet for en given ejendom om muligt skal opskrives med et angivet beløb som betaling for ejendomsskat mv. Ingen af ovennævnte forretningsservices er endnu realiseret, men er i varierende grad defineret/under definition. Endvidere fås via Støttesystemet Beskedfordeler oplysninger om en række hændelsestyper fra Ejerfortegnelsen BBRog SKATs vurderingssystem. Endelig undersøges mulighederne for at få adgang til en forretningsservice hos 7

8 Kulturstyrelsen, der kan give oplysninger om hændelser vedr. tinglyste fredninger. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil stille følgende forretningsservices til rådighed for andre it-systemer: Hent basisår: Henter basisår (anvendes ifm. beregning af grundskatteloft). Anvendes alene af SKATs Vurderingssystem. Ejendomsskattelånsservices: Seks services,d er giver ejendomsskattelånssystemer mulighed for at aflevere oplysninger om ejendomsskattelån, som skal anvendes af det nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystem ifm. dannelsen af ejendomsskattebilletter. Udstillingsservices: Giver eksterne anvendere mulighed for at tilgå systemets data. De præcise services er ikke færdigdesignet, men vil bl.a. omfatte a) udstilling af fuld ejendomsskattebillet (pdf) inkl. fortrolige oplysninger (primært til brug for SKATs servicecenter), b) adgang til ikke-fortrolige ejendomsskattedata på ejendomsniveau; c) adgang til aggregerede data (til brug for LIS, Danmarks Statisitk m.fl.) Fysiske services (fra fælles initiativer) Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Standarder It-infrastruktur Sikkerhed Udover services fra de tidligere nævnte komponenter i Rammearkitekturen anvendes fysiske services fra: Fjernprint, således som services herfra implementeres på Serviceplatformen. Derudover anvendes indirekte, via ØiR, Ejerfortegnelsen og Adgangsstyring, services fra CPR, CVR, Adresseregisteret (DAR) og Nemkonto. Nemkonto: Anvendes via kommunernes økonomisystemer til tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat mv. Fjernprint: Til udsendelse af ejendomsskattebilletter Nemlogin: Anvendes i brugergrænsefladerne til login. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen realiserer ikke fysiske services til tværgående brug. Udover krav om overholdelse af De fælleskommunale arkitekturprincipper, vil der blive stillet krav om overholdelse af ØiR-snitfladen og OIO-Sag. Systemnets services vil skulle overholde OIOXML. Standardkravspecifikationens fælles dokumenter vedr. integrationsmønstre, logning og adgangsstyring vil indgå i udbudsmaterialet. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil skulle anvende den fælleskommunale sikkerhedsmodel. Hver kommune skal tage stilling til hvilke roller, man vil arbejde med, og hvilke rettigheder til at anvende systemfunktionalitet og have adgang til data, som hver af disse roller skal have. Dette opsættes i Støttesystemet Adgangsstyring. Systemet vil således overholde lovgivningen om, at data kun må være tilgængelige for afgrænsede roller, og for disse roller kun i afgrænsede kontekster. Anvendelsen af forretningsservices, rammearkitektur mv. er på overbliksniveau sammenfattet i Figur 1: 8

9 Figur 1: Oversigt over forretningsarkitektur 9

10 Forretningsbegrebsmodel Figur 2: Begrebsmodel for løsningen 10

11 Beskatningsobjektet for kommunal ejendomsskat er, jf. ejendomsskatteloven, de ejendomme, som SKAT efter vurderingsloven foretager en vurdering af. Disse Vurderingsejendomme vil bestå af en eller flere Bestemte Faste Ejendomme, idet SKAT fortsat vil kunne samvurdere flere Bestemte Faste Ejendomme, der har samme Ejerskab. Det centrale begreb er Ejendomsskattebilletten. Der vil løbende blive dannet nye Ejendomsskattebilletter, med tilhørende Ejendomsskattespecifikationer, der udsendes til borgerne: Hvert år udskriver hver kommune en Ejendomsskattebillet med næste års ejendomsskatter og ejendomsbidrag mv. for alle Vurderingsejendomme beliggende i kommunen. I løbet af et år kan kommunen udskrive en revideret Ejendomsskattebillet, fx hvis ejendomsbidrag ændrer sig, eller kommunen træffer bestemmelse om hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat. Kommunen kan danne en ny Ejendomsskattebillet for tidligere skatteår, fx hvis ejer vinder en klagesag over SKATs vurdering af ejendommen. Hvis en Vurderingsejendom er beliggende i flere kommuner, kan alle disse kommuner opkræve særskilte ejendomsskatter og ejendomsbidrag for de(t) Jordstykker, der er beliggende i kommunen dvs. at hver af disse kommuner kan danne en Ejendomsskattebillet for den pågældende Vurderingsejendom, og Ejerskabet heraf derfor modtager flere Ejendomsskattebilletter gældende for samme periode. Der vil således for et givet skatteår på et givet tidspunkt kun være en gældende Ejendomsskattebillet, for hver kommune, som Vurderingsejendommen er beliggende i. Kommunernes sagsdannelse vedr. ejendomsskatter og ejendomsbidrag vil ske således: I forbindelse med ansøgninger fra borgere/virksomheder og i forbindelse med kommunens egne observationer, oprettes og behandles sagen udelukkende i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres herudfra manuelt af sagsbehandleren med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en ansættelse af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv. Kommunen kan fra et andet it-system modtage en oplysning om en hændelse, der kan have betydning for fastlæggelsen af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv., og som kommunen derfor skal træffe beslutning om. Denne type sag dokumenteres og behandles i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (undtagelsesvist med supplerende sagsdannelse i kommunens esdhsystem). Sådanne sager oprettes som en Hændelssag i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, inkluderende de informationer, der er defineret i OIO-Sag. I forbindelse med ansøgninger fra borgere om ejendomsskattelån, oprettes og behandles sagen i et særkilt ejendomsskattelånesystem og/eller i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres alene - med udgangspunkt i en hændelse fra Ejendomsskattelånssystemet - med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en Ejendomsskattespecifikation. Begrebs-og informationsmodellernes beskrivelse af de informationer, der skal hentes fra eksterne kilder (eksterne begreber), er for en række begrebers vedkommende ikke færdig-forventningsafstemt med de ansvarlige for disse begreber. Det gælder specielt ift. Vurderingsoplysninger og Ejerskab, samt i forhold til økonomisystemer (ØiR). Også ift. Person og Virksomhed udestår en afklaring, idet det forudsættes, at der 11

12 kan findes oplysninger heri også om personer/virksomheder uden cpr/cvr-nummer. 12

13 Anvendelse af forretningsservices Nedenfor er med grøn baggrundsfarve markeret de komponenter i den fælles rammearkitektur, der anvendes af den kommende Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsning. Med gul baggrundsfarve er markeret de komponenter, der anvendes indirekte, via andre komponenter. Med blå baggrundsfarve er markeret de parter, der derudover dannes data til. Figur 3: Anvendelse af den fælles rammearkitektur Forretningsservice / applikationsservice Serviceplatform Beskedfordeler Adgangsstyring Sags- og Dokumentindeks Organisation Klassifikation Anvendelse Anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingsssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet m.fl. Anvendes endvidere til kommunikation med støttesystemerne, ejendomskattelånssystemer og Fjernprint/Digital post. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen. Anvendes til at modtage relevante hændelser fra Grunddata-systemer. Anvendes til at håndtere sikkerhed. Anvendes til at sende oplysninger til, om sager i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, og ifm. Adgangsstyring. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, samt til opmærkning af hændelsessager med KLE. 13

14 Forretningsservice / applikationsservice Fjernprint Datafordeler Matrikel BBR CPR CVR Nemkonto Anvendelse Anvendes til udsendelse af ejendomsskattebilletter. Anvendes til at hente oplysninger fra Grunddataregistre og SKATs vurderingsregister om ejendomme, ejere, adresser og ejendomsvurderinger. Holder oplysninger om Bestemte Faste Ejendomme. Oplysningerne fås via Datafordeleren. Anvendes til at få oplysninger om anvendelse af Bygninger og Enheder. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via kommunernes økonomisystemer (via ØiR). Derudover anvendes følgende tværgående forretningsservices under planlægning: ØiR: Anvendes til kommunikation med kommunernes økonomisystemer (regnskab/kreditor/debitor) til bogføring, opkrævning og udbetaling. Ejerfortegnelsen: Anvendes til at hente oplysninger om ejere af ejendomme, og dermed hvem ejendomsskattebilletter skal sendes til og opkræves hos. 14

15 Produktion af forretningsservices Se beskrivelse under "forretningsservices (eget domæne)". Når løsningsdesign foreligger laves en mere detaljeret beskrivelse her. Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Løsningsarkitektur 1/ Kravspecificering 1/ Løsningsdesign 1/ Byggefase 1/ Test 1/ Idriftsættelse 1/ Datoerne fra og med "Løsningsdesign" må tages med forbehold. 15

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere