Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site. 1

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af Dokument startet. SEM Første udkast på baggrund af løsningsarkitekturen. SEM Revideret efter review fra RSP (Strand & Donslund) SEM Revideret efter review fra SMP SEM Færdig version sendt til Michael Strand SEM Tilrettet bl.a. på baggrund af Peter Thranes kommentarer SEM Tilrettet med øget brug af Serviceplatform mv. SEM 2

3 Indholdsfortegnelse Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Projektinformation... 4 Baggrund for projektet... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Forretningsbegrebsmodel Anvendelse af forretningsservices Produktion af forretningsservices Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport

4 Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Thomas Christiansen Ny it-løsning, der afløser eksisterende løsning. Baggrund for projektet Baggrund Grunddataprogrammets udfasning af KMD s EjendomStamRegister (ESR) som register for ejendomme, ejere og beliggenhedsadresse gør det både teknisk og økonomisk vanskeligt at opretholde ESR som system til opkrævning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag. Formålet med projektet er derfor at få etableret en ny fælleskommunal løsning, som understøtter kommunernes arbejde med Ejendomsskat og Ejendomsbidrag, og derved muliggøre, at kommunerne kan udfase anvendelsen af ejendomsskatte- og ejendomsbidragsfunktionaliteten i ESR. Den nye løsningen skal kunne fungere uafhængigt af ESR, og skal i stedet basere sig på autoritative, fællesoffentlige grunddata og på SKATs vurderingsdata. Løsningen skal anvende den fælleskommunale rammearkitektur, som beskrevet senere i denne arkitekturrapport. Den nye løsning designes på en måde, der muliggør en opsplitning af Ejendomsskattefunktionalitet og Ejendomsbidragsfunktionalitet ved en eventuel senere ressortomlægning mellem offentlige myndigheder. Den nye løsning inkluderer ikke funktionalitet vedr. Ejendomsskattelån, dels fordi denne funktionalitet ikke er en del af ESR, dels fordi kommunerne har oplyst at være tilfredse med funktionaliteten i KMDs ejendomsskattelånsmodul. Den nye løsning vil opstille snitflader til ejendomsskattesystemer, der vil muliggøre at kommunerne også kan anvende andre leverandører til at understøtte ejendomsskattelånsområdet end KMD. Projektet forudsætter: At de i Grunddataprogrammet beskrevne mål-og løsningsarkitekturer realiseres. At Rammearkitekturens støttesystemer realiseres. At Rammearkitekturens beskedfordeler og Grunddataprogrammets beskedfordeler bliver i stand til at kommunikere med hinanden. At ØiR realiseres med de behov for forretningsservices, som indeværende projekt har afleveret til ØiR. Andet Projektet er yderligere beskrevet i: Løsningsarkitektur for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. 4

5 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Løsningen vil overholde samtlige de fælleskommunale arkitekturprincipper. Overholdelse heraf vil blive kravsat i udbudsmaterialet. I det følgende beskrives det, med udgangspunkt i it-arkitekturprincipperne, hvordan de fælleskommunale arkitekturprincipper vil blive implementeret i løsningen. B7: Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen Der er kun identificeret en interessent i forretningshændelser, SKAT. SKAT ønsker at kommunikationen sker via services. Derfor anvendes ikke Beskedfordeler til at udstille forretningsmæssig hændelser, men alene til at modtage hændelser. Hvis der senere viser sig yderligere interessenter med behov for at modtage forretningsmæssige hændelser, vil dette kunne ændres til at ske via Beskedfordeler. C1: Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Alle forretningsmæssige informationer i løsningen vil kunne tilgås udefra, jf. dog de datasikkerhedsmæssige rammer. Oplysninger vedr. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag udstilles via veldefinerede webservices på Serviceplatformen. Gennem brug af ØiR-snitfladen, via Serviceplatformen, undgås endvidere bindinger til et bestemt økonomisystem (regnskab/kreditor/debitor). Integration med ejendomsskattelånssystemer vil blive realiseret via en åben snitflade, således at den kommunerne får mulighed for at anvende alternative leverandører end den nuværende monopolleverandør (KMD). Ovenstående understøtter tilsammen styrings- og arkitekturprincip A2, "undgå leverandør-'lock-in'". C2: Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen vil basere sig på forretningsbegreber defineret i Grunddataprogrammet, ØiR samt OIO-Sag. Dette understøtter forretningsprincip B5, "der anvendes altid vedtagne begreber". C3: Data identificeres entydigt Alle forekomster af forretningsobjekter skal kunne identificeres med et UUID. C4: It-løsninger er skalerbare efter formål Det vil blive kravsat, at løsningen skal designes til yderligere brug for fremtidige eksterne anvendere samt være skalerbart til højere driftsbelastning. C5: It-systemerne er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud Systemerne skal reagere kontrolleret på fejl og give forretningsmæssigt sigende fejlmeddelelser til brugerne. Fejl i øvrige systemer må ikke medføre nedbrud af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Standardkravspecifikationens bilag vedr. logning vil blive anvendt. C6: It-løsninger bygges af løst koblede moduler (komponenter) Det vil blive kravsat, at Løsningen skal bygges op af forretningsmoduler, der muliggør at skattedelen med en mindre indsats kan udskilles fra Systemet ifm. en eventuel ressortomlægning. Herved understøttes forretningsprincip B9, "forandringsro- 5

6 bust arkitektur". Løsningen har udover de fælleskommunale arkitekturprincipper opstillet følgende supplerende arkitekturprincipper, som løsningen skal leve op til: B10:Tidsmæssige egenskaber Af hensyn til at sikre historiske data og have fleksibilitet i forhold til oprettelse af fremtidigt data, skal der registreres 2 tidsmæssige egenskaber på alle forretningsobjekter: - - Virkningstiden for den pågældende registrering. Dvs. starttidspunkt og sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. - - Registreringstidspunktet for den på gældende registrering. - Dette skal implementeres i overensstemmelse med Grunddataprogrammets modelleringsregler, afsnit 6.3. B11: Udstilling af supplerende forretningsbeskrivelser 1 Supplerende forretningsbeskrivelser udstilles via Serviceplatformen i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser, fx objekt- og attributbeskrivelser, værdisæt og hjælpetekster, uden samtidig at hente forretningsdata. Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Følgende støttesystemer anvendes: Adgangsstyring: Til håndtering af sikkerhed. Organisation og Klassifikation: I forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer. Organisation endvidere ifm. Adgangsstyring. Klassifikation endvidere ifm. klassificering af sager efter KLE. Sags- og Dokumentindeks: Som modtager af oplysninger om sager gemt i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Beskedfordeler: Det forventes at Støttesystemet Beskedfordeler vil blive integreret med Grunddatas Beskedfordeler, således at beskeder fra Grunddata-registre SKATS Vurderingssystem vil tilflyde Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet via Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeleren anvendes endvidere til at modtage beskeder fra Klassifikation om ændringer i kommunernes kontoplan. Serviceplatformen anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, Ejendomsskattelånssystemer, Fjernprint m.fl., idet der for disses vedkommende forventes at være genbrug af forretningsservices. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen, idet dette vil give bedst performance og driftssikkerhed. Forretningsservices Endvidere anvendes forretningsservices, der er specificeret, eller er under specificering i ØiR. Følgende forretningsservices i domænet (Grunddata og ejendoms- 1 Supplerende forretningsbeskrivelser er data, som leverer information om anden data. Eksempelvis hvilken myndighed der er ansvarlig for et givet forretningsobjekt. 6

7 (eget domæne) skat/ejendomsvurdering) anvendes: Fælles grunddata komponent: Grunddata Beskedfordeler: Til at modtage besked via Støttesystemet Beskedfordeler - om hændelser fra Grunddata-systemerne Ejerfortegnelse og BBR, og fra SKATS Vurderingssystem, som kan være relevante for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Sammenstillede services på tværs af Grunddata-systemerne: Ejer til ejendom, myndighed: Henter fuldt billede af en ejendom, med ejer, bygninger, adresse mv. Ejerfortegnelse, administrator: Henter oplysninger om ejendomsadministrator knyttet til et ejerskab. Ejerfortegnelsen (via Grunddata Datafordeler): Ejerskifte: Henter oplysninger om ejerskab før og efter et ejerskifte. BBR (via Grunddata Datafordeler):: Søg BBR objekt: Fremfinder specifikke objekter i BBR. Matriklen (via Grunddata Datafordeler):: Hent Bestemt Fast Ejendom: Henter oplysninger om en Bestemt Fast Ejendom Skat (via Serviceplatformen): Hent vurdering (via Grunddata Datafordeler):: Hent alle vurderingsoplysninger om en Vurderingsejendom, herunder om hvilke Bestemte Faste Ejendomme, Vurderingsejendommen omfatter. Kommunal ejendomsskattehændelse (via service i SKATs Vurderingssystem): Afgiv information til SKAT om en kommunal ejendomsskattehændelse, som SKAT skal handle på baggrund af (fx vurdere værdien af en kommunal beslutning om delvis fritagelse for ejendomsskat). Ejendomsskattelån (via Serviceplatformen):: Hent markering for opkrævning via ejendomsskattelån: Henter oplysning i ejendomsskattelånssystemet om hvilke ejendomme, hvor ejendomsskatter mv. opkræves som en forhøjelse af et ejendomsskattelån; samt hvilke ejendomme, hvor påløbne renter på ejendomsskattelånet skal opkræves via ejendomsskattebilletten. Hent renteopkrævninger: Henter oplysninger i ejendomsskattelånssystemet om de renter på et ejendomsskattelån, der for en given ejendom skal opkræves på ejendomsskattebilletten. Anmmod om opskrivning af ejendomsskat, i den udstrækning skadesløsbelån: Meddeler ejendomsskattelånssystemet at lånet for en given ejendom om muligt skal opskrives med et angivet beløb som betaling for ejendomsskat mv. Ingen af ovennævnte forretningsservices er endnu realiseret, men er i varierende grad defineret/under definition. Endvidere fås via Støttesystemet Beskedfordeler oplysninger om en række hændelsestyper fra Ejerfortegnelsen BBRog SKATs vurderingssystem. Endelig undersøges mulighederne for at få adgang til en forretningsservice hos 7

8 Kulturstyrelsen, der kan give oplysninger om hændelser vedr. tinglyste fredninger. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil stille følgende forretningsservices til rådighed for andre it-systemer: Hent basisår: Henter basisår (anvendes ifm. beregning af grundskatteloft). Anvendes alene af SKATs Vurderingssystem. Ejendomsskattelånsservices: Seks services,d er giver ejendomsskattelånssystemer mulighed for at aflevere oplysninger om ejendomsskattelån, som skal anvendes af det nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystem ifm. dannelsen af ejendomsskattebilletter. Udstillingsservices: Giver eksterne anvendere mulighed for at tilgå systemets data. De præcise services er ikke færdigdesignet, men vil bl.a. omfatte a) udstilling af fuld ejendomsskattebillet (pdf) inkl. fortrolige oplysninger (primært til brug for SKATs servicecenter), b) adgang til ikke-fortrolige ejendomsskattedata på ejendomsniveau; c) adgang til aggregerede data (til brug for LIS, Danmarks Statisitk m.fl.) Fysiske services (fra fælles initiativer) Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Standarder It-infrastruktur Sikkerhed Udover services fra de tidligere nævnte komponenter i Rammearkitekturen anvendes fysiske services fra: Fjernprint, således som services herfra implementeres på Serviceplatformen. Derudover anvendes indirekte, via ØiR, Ejerfortegnelsen og Adgangsstyring, services fra CPR, CVR, Adresseregisteret (DAR) og Nemkonto. Nemkonto: Anvendes via kommunernes økonomisystemer til tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat mv. Fjernprint: Til udsendelse af ejendomsskattebilletter Nemlogin: Anvendes i brugergrænsefladerne til login. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen realiserer ikke fysiske services til tværgående brug. Udover krav om overholdelse af De fælleskommunale arkitekturprincipper, vil der blive stillet krav om overholdelse af ØiR-snitfladen og OIO-Sag. Systemnets services vil skulle overholde OIOXML. Standardkravspecifikationens fælles dokumenter vedr. integrationsmønstre, logning og adgangsstyring vil indgå i udbudsmaterialet. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet vil skulle anvende den fælleskommunale sikkerhedsmodel. Hver kommune skal tage stilling til hvilke roller, man vil arbejde med, og hvilke rettigheder til at anvende systemfunktionalitet og have adgang til data, som hver af disse roller skal have. Dette opsættes i Støttesystemet Adgangsstyring. Systemet vil således overholde lovgivningen om, at data kun må være tilgængelige for afgrænsede roller, og for disse roller kun i afgrænsede kontekster. Anvendelsen af forretningsservices, rammearkitektur mv. er på overbliksniveau sammenfattet i Figur 1: 8

9 Figur 1: Oversigt over forretningsarkitektur 9

10 Forretningsbegrebsmodel Figur 2: Begrebsmodel for løsningen 10

11 Beskatningsobjektet for kommunal ejendomsskat er, jf. ejendomsskatteloven, de ejendomme, som SKAT efter vurderingsloven foretager en vurdering af. Disse Vurderingsejendomme vil bestå af en eller flere Bestemte Faste Ejendomme, idet SKAT fortsat vil kunne samvurdere flere Bestemte Faste Ejendomme, der har samme Ejerskab. Det centrale begreb er Ejendomsskattebilletten. Der vil løbende blive dannet nye Ejendomsskattebilletter, med tilhørende Ejendomsskattespecifikationer, der udsendes til borgerne: Hvert år udskriver hver kommune en Ejendomsskattebillet med næste års ejendomsskatter og ejendomsbidrag mv. for alle Vurderingsejendomme beliggende i kommunen. I løbet af et år kan kommunen udskrive en revideret Ejendomsskattebillet, fx hvis ejendomsbidrag ændrer sig, eller kommunen træffer bestemmelse om hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat. Kommunen kan danne en ny Ejendomsskattebillet for tidligere skatteår, fx hvis ejer vinder en klagesag over SKATs vurdering af ejendommen. Hvis en Vurderingsejendom er beliggende i flere kommuner, kan alle disse kommuner opkræve særskilte ejendomsskatter og ejendomsbidrag for de(t) Jordstykker, der er beliggende i kommunen dvs. at hver af disse kommuner kan danne en Ejendomsskattebillet for den pågældende Vurderingsejendom, og Ejerskabet heraf derfor modtager flere Ejendomsskattebilletter gældende for samme periode. Der vil således for et givet skatteår på et givet tidspunkt kun være en gældende Ejendomsskattebillet, for hver kommune, som Vurderingsejendommen er beliggende i. Kommunernes sagsdannelse vedr. ejendomsskatter og ejendomsbidrag vil ske således: I forbindelse med ansøgninger fra borgere/virksomheder og i forbindelse med kommunens egne observationer, oprettes og behandles sagen udelukkende i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres herudfra manuelt af sagsbehandleren med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en ansættelse af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv. Kommunen kan fra et andet it-system modtage en oplysning om en hændelse, der kan have betydning for fastlæggelsen af Ejendomsskat, Ejendomsbidrag mv., og som kommunen derfor skal træffe beslutning om. Denne type sag dokumenteres og behandles i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (undtagelsesvist med supplerende sagsdannelse i kommunens esdhsystem). Sådanne sager oprettes som en Hændelssag i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet, inkluderende de informationer, der er defineret i OIO-Sag. I forbindelse med ansøgninger fra borgere om ejendomsskattelån, oprettes og behandles sagen i et særkilt ejendomsskattelånesystem og/eller i kommunens esdh-system. Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet opdateres alene - med udgangspunkt i en hændelse fra Ejendomsskattelånssystemet - med den eventuelle konsekvens, som sagsafgørelsen kan have for en Ejendomsskattespecifikation. Begrebs-og informationsmodellernes beskrivelse af de informationer, der skal hentes fra eksterne kilder (eksterne begreber), er for en række begrebers vedkommende ikke færdig-forventningsafstemt med de ansvarlige for disse begreber. Det gælder specielt ift. Vurderingsoplysninger og Ejerskab, samt i forhold til økonomisystemer (ØiR). Også ift. Person og Virksomhed udestår en afklaring, idet det forudsættes, at der 11

12 kan findes oplysninger heri også om personer/virksomheder uden cpr/cvr-nummer. 12

13 Anvendelse af forretningsservices Nedenfor er med grøn baggrundsfarve markeret de komponenter i den fælles rammearkitektur, der anvendes af den kommende Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsning. Med gul baggrundsfarve er markeret de komponenter, der anvendes indirekte, via andre komponenter. Med blå baggrundsfarve er markeret de parter, der derudover dannes data til. Figur 3: Anvendelse af den fælles rammearkitektur Forretningsservice / applikationsservice Serviceplatform Beskedfordeler Adgangsstyring Sags- og Dokumentindeks Organisation Klassifikation Anvendelse Anvendes til at udstille og anvende forretningsservices i forhold til Støttesystemerne, økonomisystemer (vha. ØiR), SKATs vurderingsssystem, eksterne anvendere af data fra Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet m.fl. Anvendes endvidere til kommunikation med støttesystemerne, ejendomskattelånssystemer og Fjernprint/Digital post. Data fra Grunddataprogrammets it-systemer hentes direkte fra Grunddataprogrammets datafordeler, udenom serviceplatformen. Anvendes til at modtage relevante hændelser fra Grunddata-systemer. Anvendes til at håndtere sikkerhed. Anvendes til at sende oplysninger til, om sager i Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, og ifm. Adgangsstyring. Anvendes i forbindelse med brug af ØiR som snitflade mod Økonomisystemer, samt til opmærkning af hændelsessager med KLE. 13

14 Forretningsservice / applikationsservice Fjernprint Datafordeler Matrikel BBR CPR CVR Nemkonto Anvendelse Anvendes til udsendelse af ejendomsskattebilletter. Anvendes til at hente oplysninger fra Grunddataregistre og SKATs vurderingsregister om ejendomme, ejere, adresser og ejendomsvurderinger. Holder oplysninger om Bestemte Faste Ejendomme. Oplysningerne fås via Datafordeleren. Anvendes til at få oplysninger om anvendelse af Bygninger og Enheder. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via ØiR og Ejerfortegnelsen. Anvendes indirekte via kommunernes økonomisystemer (via ØiR). Derudover anvendes følgende tværgående forretningsservices under planlægning: ØiR: Anvendes til kommunikation med kommunernes økonomisystemer (regnskab/kreditor/debitor) til bogføring, opkrævning og udbetaling. Ejerfortegnelsen: Anvendes til at hente oplysninger om ejere af ejendomme, og dermed hvem ejendomsskattebilletter skal sendes til og opkræves hos. 14

15 Produktion af forretningsservices Se beskrivelse under "forretningsservices (eget domæne)". Når løsningsdesign foreligger laves en mere detaljeret beskrivelse her. Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Løsningsarkitektur 1/ Kravspecificering 1/ Løsningsdesign 1/ Byggefase 1/ Test 1/ Idriftsættelse 1/ Datoerne fra og med "Løsningsdesign" må tages med forbehold. 15

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 8. maj 2014, på Schæffergården, Gentofte Den 6. juni 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1867765 Fremmøde...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere