Evalueringsrapport for Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring Et udviklingsprojekt omkring implementering af ny teknologi og arbejdsmetoder. - Løbende digital KS under udførelsen og potentialerne ved øget brug af fotodokumentation.

2 December 2012 Evalueringsrapport Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektet... 3 Opstartsundervisning... 4 Gevinster... 5 Problematikker... 6 Konklusion... 8 Videreførelse Bilagsliste

3 December 2012 Evalueringsrapport Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring Indledning Projektet Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (BAUF) og er initieret af BABEL Bygge og Anlægsbranchens Evaluerings og Læringscenter. Projektet er gennemført og koordineret af BABEL i samarbejde med to deltagende virksomheder og deres udvalgte byggeprojekter, nemlig henholdsvis MT Højgaard A/S på opførelsen af Moesgård Ny Museum og Dan Jord A/S på anlægsarbejdet ved Jette Tikjøbs Plads ved de ny opførte boligområder på Aarhus Havn. Projektets hovedformål har været at afdække udvidede anvendelsesmuligheder omkring brugen af smartphone-teknologi og et tilhørende kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram i forbindelse med udførelsesfasen på forskellige typer bygge- og anlægsprojekter. Smartphone-teknologien og de tilhørende app s gør det muligt at anvende fotodokumentation i en større udstrækning end det gøres på de fleste byggerier i dag. Digital fotoregistrering har været kendt i en årrække og været med til at systematisere en generel øget kvalitetskontrol, men anvendes fortrinsvist på projektledelsesniveau. Af projektets titel forstås således også, at der i projektet her er lagt vægt på elementet medarbejderadministreret og har været fokuseret på at introducere metoden blandt udførende medarbejdere, der ikke i forvejen har været bekendt med den. Der er aktuelt inden for de sidste år kommet en markant simplificering af produkterne og funktioner til brug ved digital kvalitetssikring, og der er ligeledes efterhånden flere forskellige leverandører på markedet. Netop de nu meget enkle produkter og den øgede tilgængelighed, inspirerede til et projekt, hvor vi ønskede at inddrage de udførende bygningsarbejdere yderligere i processen omkring en løbende dokumentation og afdækning af de potentialer og gevinster, der eventuelt kunne opnås ved i højere grad at tildele mobile værktøjer til sjakbajserne på byggepladserne. Udviklingsprojektet er som nævnt gennemført på to forskellige projekttyper, nemlig et større kompliceret råhus-byggeri og et afgrænset anlægsarbejde. På den måde har det været muligt at se 2

4 December 2012 metoderne anvendt i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge og ligeledes i forskellige organisationstyper og størrelse. Den endelige afprøvningsperiode har været på cirka et års tid, med varierende aktivitetsniveauer undervejs og enkelte behov for forlængelser fra november 2012 til november Virksomhederne har hver især haft udvalgte medarbejdere involveret i projektet og tildelt dem roller i forhold til at anvende de nye metoder på givne arbejdsopgaver. For uddybet projektbeskrivelse se bilag 1. Projektet Projektets målgruppe har været de udførende sjakbajser/formænd og deres nærmeste hjælpere på de involverede bygge og anlægsprojekter. For MT Højgaards vedkommende har udviklingsprojektet fra start været afgrænset til råhus-opførelsen på Moesgård Ny Museum, imens Dan Jord i første omgang havde en intention om at lade projektet indgå i op til 3 forskellige mindre anlægsprojekter. Men bl.a. tidsubestemte udsættelser var med til, at det endeligt blev et enkelt udvalgt projekt, Jette Tikjøbs Plads, der med de rette rammer og medarbejdere deltog i projektet. På Moesgård byggeriet har projektindsatsen fortrinsvist været ledet af sjakbajserne Lars Knudsen og Rene Behnsen og hos Dan Jord af formand Brian Broni. I løbet af afprøvningsforløbet har vi indhentet erfaringer omkring indlæring af tekniske kompetencer under et igangværende byggearbejde og haft mulighed for at følge udviklingen, imens de blev forsøgt taget i brug. Vi ønskede med projektet også at synliggøre de potentialer, der ligger i en øget anvendelse og udbredelse af mobile fotoregistreringsværktøjer, både for virksomhederne og for den enkelte medarbejder. Minimering af fejl og mangler, samt korrekt registrering af disse, er en gevinst for både udførende virksomhed, leverandører og ikke mindst bygherren selv. Den digitale dokumentationsmetode kan ligeledes afhjælpe tvivlsspørgsmål og hjælpe til afklaring af ansvarsbyrder, og det kan i sidste ende være med til at give den enkelte medarbejder en øget tryghed omkring kvaliteten af eget udført arbejde. Vi har også ønsket, at projektet skulle medvirke til at skabe opmærksomhed blandt bygningsarbejderne om mulighederne ved at opdatere kompetencer og tilegne sig ny viden om digitale værktøjer og teknologi. Det er vigtigt at branchens arbejdsstyrke forsøger at komme på 3

5 December 2012 forkant med udviklingen, så de kan opretholde en vedvarende konkurrencedygtighed - ikke kun på pris og effektivitet, men også på kompetencer. Dette bør gå hånd i hånd. Opstartsundervisning I forbindelse med opstarten af projektforløb gjorde vi brug af de muligheder for kursusforløb, der allerede ligger i AMU-programmet. AMU-målet Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg rummede, i forhold til projektet her, de emner som opstarten krævede. Målene er desuden fleksible og giver mulighed for at justere undervisningen i forhold til virksomheden og antallet af deltagere. Konkret fik vi også inddraget virksomhedens egne kvalitetssikringsprocedurer og gennemgået disse. På den måde knyttede undervisningen sig tæt til deltagernes hverdag og generelle forståelse af begreberne. Tilgængeligheden af kurser blev dog et opmærksomhedspunkt undervejs i projektet. Da der lokalt var ventetid på det ønskede kursus, måtte vi henvende os til en anden udbyder og fik derefter kurset gennemført af Aalborg Tech College på det nødvendige tidspunkt. Her tilpassede man de to kursusdage specifikt til det efterfølgende afprøvningsforløb, så der blev en tæt sammenhæng mellem indledende teori og efterfølgende praksis. På kurset illustreredes også anvendelsen af andre kvalitetssikringsprogrammer til mobile enheder, så deltagerne fik et indtryk af hvilke muligheder, der ligger digitalt. Til projektet her valgte vi at benytte Logimatics registreringsprogram Fotodok. Programmets muligheder for en nem individuel opsætning af brugermenuen på smartphonen blev i den sammenhæng vægtet. Under afprøvningen er deltagerne stødt på både nyttige og mindre nyttige funktioner i Fotodok i forhold til netop de behov, som de er stået overfor, og her vil nogle af problemerne muligvis kunne afhjælpes ved valg af et andet program. Dette uddybes i afsnittet Problematikker. 4

6 December 2012 Gevinster Igennem evalueringer af afprøvningsforløbet med virksomhederne har vi afdækket de gevinster, som metoderne og teknologien først og fremmest har kastet af sig, og de positive ting ved værktøjet som medarbejder har oplevet i forbindelse med brugen på byggepladsen. Begge de deltagende virksomheder udtrykker særligt, at de i forbindelse med leverancer ser et stor fordel i at anvende den nemt tilgængelige mulighed for fotodokumentation, som en smartphone i lommen giver. Men også i situationer midt i byggeprocessen har haft positive oplevelser ved brugen. Dan Jord A/S har som anlægsvirksomhed bl.a. fremhævet de situationer, hvor arbejdsopgaver eller specifikke elementer hurtigt dækkes til igen, da meget af udførelsen foregår under jorden. Virksomhederne har også oplevet konkrete tidsbesparelser i forbindelse med de nye metoder. Arbejdsgange, der allerede eksisterede, er blevet lettet betydeligt, idet de automatiserede funktioner i dokumentationsprogrammet og tilgængeligheden har ugjort en betydelig faktor. I forhold til tilgængeligheden tænkes der netop på det, at de integrerede kameraer i smartphonen giver medarbejderen mulighed for at registrere i selve øjeblikket, hvor nogle af deltagerne tidligere har været vant til fx at skulle hente et kamera i skurvognen til formålet. Det gør det også muligt for kollegaer at udføre registreringen, som så kan godkendes efterfølgende af formand eller sjakbajs, hvor disse tidligere har måttet sørge for at foretage registreringen selv og haft problemer med at være til stede hver gang, der er opstået en relevant situation. Værktøjet har ligeledes sparet tid omkring leverancekontrollerne, hvor man tidligere manuelt har udført lister og beskrivelser af evt. fejlleverancer eller skader, så kan det med det anvendte program her sættes mere i system og tidligere informationer kan bruges igen og igen, så det manuelle arbejde mindskes markant. Der vil dog stadig være behov for en kontrol og godkendelse af det registrerede. Netop den automatiserede lagring af registreringsoplysninger har, igennem projektet her, været kilde til både synlige gevinster, men også nogle problematikker. Dem vender vi tilbage til i det følgende afsnit. På gevinstsiden står det klart, at arbejdet bag computeren i skurvognen potentielt kan mindskes betydeligt, men det forudsætter først og fremmest at opsætningen af smartphones og registreringsprogrammet er tilpasset nøjagtigt til de ønskede formål, og dernæst at der bliver fulgt grundigt op på det registrerede. Arbejdsopgaven med at gennemgå materialet i skurvognen er altså 5

7 December 2012 lige så vigtig som tidligere, blot skulle den nu være væsentligt mere overskuelig at gennemføre, da registreringer systematiseret allerede, når de udføres. Afprøvningen har også vist en øget kvalitet af dokumentationsmaterialet. Systematiseringen er et af elementerne i dette, men også muligheden for at udvide dokumentationsmaterialet i forhold til tidligere og sikre at den tilkoblede information er ensartet og fyldestgørende fra gang til gang. Desuden udtrykker deltagerne, at de har oplevet en anden gunstig virkning af metoden og værktøjet i forhold til kommunikationen omkring emner på pladsen både kollegaer imellem og i relation til fx leverandører. Det er meget ofte en positiv ting at have et fysisk billede koblet til en arbejdsmæssig diskussion. Medarbejderne oplever en væsentlig bedre forståelse og færre årsager til konflikt, fx i situationer omkring skader og udbedringer. Problematikker Afprøvningsforløbet har også medført opmærksomhed på de kritiske punkter, som kan give problemer i forhold til en udbredt anvendelse af mobil digital teknologi i udførelsen. Det mest oplagte, som nok desværre også var forventeligt, er produkternes fysiske styrke og robusthed i et meget hårdt arbejdsmiljø. Her fik vi et ret konkret indtryk af hvor meget en smartphone i virkeligheden skal kunne holde til for at være et brugbart værktøj. Vi afprøvede løbende forskellige typer af smartphones, hvor de første, vi fik ud på pladserne, var almindelige HTC Sense telefoner, der alt for hurtigt led overlast. Så sendte vi efterfølgende nogle Samsung Xcover telefoner ud, som skulle være produceret netop til håndværkere og andre brancher med hård fysisk belastning i det daglige. Desværre måtte også disse telefoner i visse tilfælde bukke under for presset. En smartphones absolut svageste punkt, som uheldigvis også er det, der gør den smart, er navigations-skærmen. Vi har gentagne gange måtte konstatere at glasset i skærmene knækker ved trykbelastninger, som sker dagligt på en travl byggeplads. Det er først og fremmest MT Højgaard A/S, der med råhus-opførelsen har oplevet disse problemer igen og igen. For at bygningsarbejderen kan have telefonen med sig på pladsen, er vedkommende oftest nødt til at opbevare den i brystlommen på sit arbejdstøj. Her bliver telefonen jævnligt udsat for kraftige tryk, når den udførende fx lægger sin kropsvægt mod et stort betonelement, der skal placeres. Dan Jord A/S har med sine anlægsarbejder ikke haft helt de samme problemer med skader på telefonerne. 6

8 December 2012 Deltagerne i projektet oplevede ligeledes nogle begrænsninger i den valgte løsning Fotodok, hvor det ville være muligt at optimere yderligere. For eksempel nævnes særligt muligheden for at koble flere billeder på samme registrering, hvis man både ønsker et close-up og et helhedsbillede, og også muligheden for at indtegne markeringer på billederne bliver fremhævet, da man kan stå i situationer, hvor der er behov for, at et bestemt område på billedet udpeges. Et andet punkt har været brugervenligheden og opsætningsmulighederne i det valgte program. Her er begge virksomheder stødt ind i situationer med manglende tilpasningsmuligheder, hvor systemet og programmet ikke har kunnet gøre netop det, man ønskede. Dette var forventeligt, men det er gunstigt at opdage hvilke funktioner, der enten mangler eller bør udvikles for at få en løsning, der fungerer optimalt også til udførende. De nuværende løsninger er fortrinsvist udviklet og tilpasset til projektlederes brug. Derudover oplevedes en vis forskel i brugervenligheden på henholdsvis selve smartphonen og i den efterfølgende behandling af registreringerne på computeren i skurvognen. Opsætningen på telefonen, som i øvrigt også styres og indstilles fra computeren, er relativt intuitivt, overskuelig og derfor også forholdsvist nem for brugeren at gå i gang med. Redigeringsdelen som fungerer online via computeren er dog slet ikke samme grad overskuelig og opsætningen heller ikke visuelt brugervenlig i samme grad. Det gør, at den medarbejder, som skal varetage funktionen med opfølgning af registreringerne, skal være en relativt habil IT-bruger for at kunne begå sig i programmet og herfra lave løbende tilpasninger i både opsætningen af de endelige rapporter og den brugeropsætning, som kollegaerne finder på smartphonen i marken. Dan Jord A/S har ligeledes oplevet, at afprøvningen har givet dem syn for, at metoden er både mere og mindre velegnet, alt efter hvilket type anlægsprojekt de står overfor. På nogle områder høstes helt klare fordele, imens værktøjet i andre situationer er for besværligt at benytte til formålet. Det kan fx være, når der foretages forhåndsregistreringer, hvor man har behov få en hel serie billeder med eksempelvis kort afstand imellem og samme data. Her oplever formand Brian Broni, at han hellere vil benytte et traditionelt digitalkamera, som for ham er mere effektivt i den sammenhæng. I andre situationer kan Fotodok løsningen også være for avanceret og faktisk have for mange valgmuligheder og indstillinger. Der er jævnligt situationer, hvor medarbejderen blot har behov for hurtigt at tage et billede og sende det via mail til en kontakt. Her opleves det som væsentlig hurtigere og mere effektivt blot at anvende smartphonen integrerede kamera og mailsystem uden at 7

9 December 2012 åbne Fotodok-programmet. Her skal man så være opmærksom på, at billederne ikke bliver arkiveret i nogen fælles rapport og derfor kan blive svære at finde efterfølgende, hvis der bliver behov for det. For indkøringsprojekters succesfulde gennemførelse, har det stor betydning hvorfra initiativet kommer, og ikke mindst hvem i virksomheden, der forpligter sig til at være tovholder og følge op på udviklingen og processen undervejs. Det er vigtigt, at der forud for ibrugtagningen er aftaler om, hvilke roller deltagerne varetager hver især, og det er ikke mindst helt centralt, at også personer på ledelsesniveau er en aktiv del af projektet, følger op undervejs og skubber på om nødvendigt. Nogle af de mindre heldige erfaringer fra forløbet har været, at mange af de udførte registreringer fra byggepladsen strandede i computeren, fordi de rette personer ikke var involveret i at få dataene videregivet og komme hele vejen i mål. Derfor blev også kun noget af den effektivisering, der kunne være opnået, en realitet, og processen omkring det usammenhængende. Efterfølgende er det dog lykkedes at anvende et stort antal af de udførte registreringer ved at gå materialet igennem og samle op. Materialet har derfor i dag tjent sit formål som dokumentation. Se bilag 2 og bilag 3 for udvalgte evalueringer med hhv. Dan Jord og MT Højgaard. Desuden er som bilag 4 vedlagt eksempler på noget af det gennemførte kvalitetssikring og dokumentationsarbejde. Konklusion Projektet har først og fremmest været med til at bekræfte de potentialer, som metoderne umiddelbart stillede i udsigt, i form af effektiviserede arbejdsgange og kommunikationsforbedringer. Samtidig har det også fremhævet, at selvom teknologien er tilgængelig og nem at gå til, så er det implementeringen og indkøring af nye arbejdsgange, det der oftest giver problemer, også selvom der er tale om relativt små ændringer eller forandringer. Byggebranchen er i forvejen kendt for at være meget traditionsbunden og til tider fastlåst i rutiner, der ikke har udviklet sig væsentligt over en lang årrække, og det har formentlig også været en faktor i dette afprøvningsforløb. Derfor giver projektet også anledning til et ønske om at gennemføre et udvidet afprøvningsforløb, hvor der tilkobles de rette ressourcer i forhold til en afklaring af, hvilke barrierer det er branchen støder ind i ved indlæring og ibrugtagning af ny teknologi. Et 8

10 December 2012 afklaringsforløb vil kunne være med til at afdække de problematikker, der hindrer eller forsinker indkøringen og forhåbentlig kaste nogle resultater af sig, der kan bruges til at optimere fremtidig undervisning og ibrugtagning. Forløbet har givet begge deltagende virksomheder mulighed for at indkøre et brugbart nyt værktøj i deres daglige arbejde, og de udtrykker både hos Dan Jord A/S og MT Højgaard, at man vil fortsætte med at anvende metoderne i det omfang, man er nået under forløbet. Derudover vil man overveje hvilke andre bygge og anlægsprojekter, der kan have gavn af en eventuel udbredelse. Det vil dog stadig være en individuel vurdering i virksomhederne, hvorvidt omkostningerne til licenser og smartphones kan svare sig i forhold til, hvor meget de vil blive brugt på det enkelte projekt. Under afprøvningsforløbet her har begge virksomheder fået stillet både smartphones og licenser til rådighed uden omkostninger. Projektet har generelt affødt konstruktive tilbagemeldinger og inputs fra de deltagende virksomheder, som kan gøre brug og indkøring nemmere for andre udførende, og som kan hjælpe leverandørerne af de digitale ydelser og programmer til at optimere deres produkter yderligere til anvendelse i selve udførelsesprocessen på byggepladsen. Vi opnår helt klart en tidsbesparelse. Først og fremmest i efterbehandlingen af billedmaterialet selvfølgelig - at tage billederne er nogenlunde det samme. Så det letter arbejdet for mig som formand meget. Det er bestemt en fordel. Det giver generelt mindre ventetid i arbejdet, at man kan lave registreringen med det samme, og at medarbejderen har værktøjet til det på sig i form af telefonen. Det er oplagt for os at bruge metoden meget til kloakarbejder, som ofte omfatter ting, der forsvinder i jorden hurtigt, når hullerne lukkes til. Brian Broni, formand Dan Jord A/S Det er en meget stor fordel for os at dokumentere leveringerne på den her måde. Det har endda været skyld i at leverandørerne har måttet lave deres afleveringslister om i nogle tilfælde. Det er ansvarspådragende med det samme og leverandøren er forpligtet til at udbedre skader ved lasten eller fejlleveringer. Men vi opnår indirekte at spare en del tid, da vi undgår at begå de samme fejl flere gange og vi undgår i den grad at lave udbedringer af skader og andet, som ikke er vores ansvar. Så for branchen og virksomheden som helhed, så sparer vi klart noget. Lars Knudsen, sjakbajs MT Højgaard A/S 9

11 December 2012 Videreførelse Projektet her, med at indkøre brugen af smartphones og tilhørende kvalitetssikrings-programmer blandt de udførende på jorden, har givet grundlag for en mulig udvidelse af projektet, hvor lignende andre tekniske løsninger, mobile enheder og digitale værktøjer kan afprøves på lignende facon. Der er aktuelt mange flere løsninger på markedet, som potentielt kan være til gavn for både effektiviteten i byggeprocessen og arbejdsmiljøet for den enkelte bygningsarbejder. Det vil blandt andet være oplagt at kigge nærmere på øget anvendelse af ipads/tablets, som på byggepladsen rummer endnu flere digitale funktionsmuligheder end smartphones, og som kan bruges til fx navigering i 3D-bygningsmodeller og planlægningsværktøjer. For at få et udgangspunkt for videre arbejde med ipad/tablet-løsninger har vi gennemført en brainstorm på en mulig 3D-løsning og ladet et par sjakbajser gennemgå bl. a. funktionaliteter og muligheder i programmet DaluxQA, som er et værktøj til mangelregistrering, som kobler sig på visning og navigering af byggeriets 3D-model. Ud af brainstormen kom også sjakbajsernes fremtidige ønsker til teknologien og specifikke behov til deres arbejde på pladsen. Se bilag 5 for resultaterne af brainstorm med ipads og sjakbajser. BABEL lægger derfor op til endnu et udviklingsprojekt med netop disse emner som omdrejningspunkt. Vi ønsker at gennemføre et forløb med to parallelle projekter integreret et implementeringsforløb og et afklaringsforløb. Projektets kaldes foreløbigt 3D-anvendelse på byggepladsen og har allerede opbakning fra flere udførende virksomheder og fra projektledelsen på hospitalsbyggeriet DNU i Skejby, samt fra NCC Construction Danmark, som i øjeblikket opfører Dokk 1 Multimediehuset på Aarhus Havn. På DNU-byggeriet har foreløbigt MT Højgaard A/S og Jakon A/S tilkendegivet interesse i at deltage i projektet, og det forventes at flere at de udførende virksomheder på DNU vil involvere sig løbende. De vil få tilbudt deltagelse i projektet, som de løbende får aktiviteter på byggepladsen ved DNU. Der arbejdes fra skrivende stund videre med en konkret ansøgning om støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til projektets videreførelse. Se evt. bilag 6 for forslag til ny projektbeskrivelse. 10

12 December 2012 Bilagsliste Bilag 1: Projektbeskrivelse - Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring Bilag 2: Evaluering med Dan Jord Bilag 3: Evaluering med MTH Moesgård Bilag 4: Eksempel på Fotodok-rapportmateriale Bilag 5: 3D-model på ipad Brainstorm med sjakbajser Bilag 6: Forslag til projektbeskrivelse for nyt udviklingsprojekt - 3D-anvendelse på byggepladsen 11

13 Bilag 1 Ansøgning om projektstøtte til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond 1. Faktuelle oplysninger 1.1. Datering (dato for indsendelse af ansøgning) 28. oktober Projektets emne og titel Medarbejderadministreret Digital KS Implementering af ny teknologi og arbejdsmetoder. Udførelse af løbende digital KS med fokus på mulighederne i øget brugen af fotodokumentation Projektansøgeren - navn, organisationsforhold, kontaktmulighed, og projekt-relation. (Kun cvr-nr. der indbetaler til Bygge og anlægsbranchens udviklingsfond kan ansøge om del i fondsmidler) BABEL - Bygge og Anlægs Branchens Evaluerings og Læringscenter v/ 3F Fagligt Fælles Forbund Ole Christiansen, Gruppeformand Anlæg- og Bygningsgruppen Rymarken Aarhus V Tlf Mail: 1.4. Medarbejderrepræsentant /tillidsmand. Navn, kontaktmulighed og projektrelation Lars Knudsen, 3F/MT Højgaard - sjakbajs Moesgård pladsen Mail: Telefon: DanJord - (Medarbejderrepræsentant endnu ikke udpeget) 1.5. Deltagere og interessenter i øvrigt til projektet (Liste over deltagende virksomheder med organisationsforhold, kontaktperson, cvr-nr. og adresser oplyses i et Bilag 1.) MT Højgaard A/S Bo Stærk, projektchef Moesgård Museum DanJord A/S Stef Heykoop, direktør Aarhus TECH Annette Lauridsen, direktør 2. Projektbeskrivelse 2.1. Idé og baggrund for projektet Digital Kvalitetssikring og programmer til udførelsen har eksisteret i en årrække, og benyttes også på en række af de danske byggepladser, men langt fra alle. Desuden er anvendelsen af teknologien meget lidt systematiseret og metoderne benyttes først og fremmest når der almindeligvis udføres KS på projektledelsesniveau og anvendes derfor ikke løbende af de udførende på pladsen. Projektet her søger at etablere en mere udbredt anvendelse af metoderne, og udnyttelse af de teknologiske muligheder, til fx løbende dokumentering af leverancer og opståede fejl og skader, som med det samme nemt og hurtigt nedfælges i en rapport tilgængeligt for alle parter via brugen af fx byggeweb. Indsatsen udmønter sig i konkrete fordele for alle involverede parter, både i form af et direkte afkast for bygherren, samt sikring af de udførende som en efterspurgt arbejdskraft i fremtidige byggeprojekter. Der er tale om en klar win-win effekt. Færre fejl og mangler og sikring af korrekt dokumentation, er en fordel for både leverandører og den udførende virksomhed. Den digitale dokumentationsmetode kan afhjælpe tvivl om hvor i processen eventuelle fejl og skader er opstået, og dermed give større klarhed over ansvarsbyrden. Dermed opnås også, for den enkelte medarbejder, en øget sikkerhed omkring kvaliteten af eget udført arbejde, hvor andres fejl ikke kan komme til at ligge den enkelte til last. 1

14 Bilag 1 Reelt vil der foregå indledende undervisning i arbejdsmetoder og forsøgsmæssig afprøvning af udstyr for gruppen af bajser, herefter indgår de udførende i en indkøringsperiode med ibrugtagning af disse i selve arbejdet på pladsen. Undervisningen tænkes afholdt af relevante faglige profiler og AMUundervisere fra Aarhus TECH, og i det omfang, det er muligt, vil AMU-mål blive benyttet Problemformulering Den danske byggebranche mødes i dag i stigende grad af krav om øget effektivisering og produktivitet. En forudsætning for at imødegå disse krav er en optimal udnyttelse af den moderne teknologi, der er til rådighed. Byggebranchen er som altid særligt udsat i finansielle krisetider, og deraf kommer et endnu større behov for øgede kompetencer og strømlinede byggeprocesser. De udførende mødes af høje kvalitetskrav og stramme tidsplaner. Erfaringerne viser at digital KS er både væsentligt tidsbesparende og giver mere entydige og let forståelige afrapporteringer. Metoden medfører i det lange løb et væsentligt reduceret tidsforbrug på den administrative del af arbejdet, da det meste, i forhold til tidligere, kan udføres direkte på pladsen. Det er tydeligt hvilken vej den teknologiske udvikling går, og vi ønsker at imødegå den med et initiativ, der opkvalificerer de udførende og ruster dem til fremtidige arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold. Implementering af ny teknologi i vante arbejdsgange betragtes oftest som en stor mundfuld. Uoverkommeligheden er skyld i at ibrugtagningen af nye tiltag udskydes og de traditionelle metoder opretholdes selv på nystartede projekter. Det er problematisk for virksomhederne at trække de udførende ud af det daglige arbejde for at give dem et kompetenceløft på givne områder. Samtidig kan der opstå problemer efterfølgende når fx ny teknologi tages i brug på pladsen, hvor der ikke umiddelbart ikke er faglig support til rådighed i de nødvendige situationer Mål og målgruppe for projektet Formålet med projektet er først og fremmest at give de nuværende sjakbajser og deres hjælpebajser på Moesgård de konkrete nødvendige tekniske kompetencer til at kunne udføre digital kvalitetssikring ved hjælp af smartphones og programmet FotoDok. Desuden fokuseres på forståelsen af arbejdsmetoden og kommunikationen omkring udførelsen. Formålet med projektet er desuden at høste erfaringer omkring indlæring af specifikke tekniske kompetencer direkte på byggepladsen, hvor disse tages i brug med det samme, observeres og supporteres i en indkøringsperiode og anvendes direkte i det igangværende arbejde. Opfølgning og evaluering vil ske løbende, med mulighed for faglig og teknisk support undervejs. Endelig indgår de udførende i en erfaringsopsamling af resultaterne på pladsen til brug i fremtidige forløb og eventuelt oplæring af andre faggrupper. Desuden ønsker vi med både dette projekt og det forudgående, at give de udførende bedre viden om deres efteruddannelsesmuligheder og de relevante faglige emner for netop dem. Vi vil sætte fokus på betydningen af, hvordan et højnet kompetenceniveau kan sikre deres fremtid i branchen som konkurrencedygtig arbejdskraft. Samtidig er det en målsætning at inddrage erhvervsskolerne undervisere og opkvalificere dem til, i højere grad at kunne varetage og afholde undervisning på byggepladserne Hvorledes vil projektet dokumentere øgede medarbejderkompetencer og øvrige resultater af projektet? Ibrugtagelsen af teknikken og arbejdsmetoderne er en del af selve projektet og fortsætter derfor umiddelbart efter projektperioden. Der opsamles både på selve projektperioden (3 måneder) og på en efterfølgende fase (3 måneder), hvor teknikken betragtes som fuldt indkørt. I denne efterfølgende fase stilles licens til rådighed, men der ydes umiddelbart ikke support i større omfang. Der sammenlignes efterfølgende resultater af begge faser med arbejdsprocesserne før ibrugtagningen af de nye metoder. Der informeres løbende om projektets udvikling og effekt igennem BABELs hjemmeside og desuden formidles til et større netværk gennem nyhedsbreve. Evt. udarbejdes en informationsvideo til distribution via online medier som fx Youtube. De foreløbige resultater dokumenteres i en rapport ved projektets afslutning. 2

15 Bilag Eventuel sammenhæng med andre lignende projekter Ideen til det ansøgte projekt udspringer af et nuværende pilotprojekt, der i øjeblikket gennemføres i samarbejde med MT Højgaard på byggepladsen ved Moesgård. Projektet afprøver forskellige former for undervisning af udførende faglærte og ufaglærte, og formålet er at introducere medarbejderne til et bredt emnefelt, som bl.a. indeholder kommunikation, 3D-anvendelse, infrastruktur og logistik samt LEAN byggeprocesser. Omfanget af emnet omkring digital kvalitetssikring udløste et ønske om et særskilt kursusforløb målrettet netop indsatsen med at implementeringen af denne teknologi og tilhørende arbejdsmetoder. I samråd med de involverede parter på byggepladsen Moesgård, er det vores vurdering, at det vil kræve særligt tildelte ressourcer at gennemføre et forløb, der kan sikre tilstrækkelige resultater til at medarbejderne kan ibrugtage teknologien umiddelbart efterfølgende. Desuden ser vi det som en styrke at Dan Jord A/S har ønsket at deltage i afprøvningen af de digitale metoder i projektforløbet her, da de repræsenterer en anlægsvirksomhed uden væsentlige forudsætninger for ibrugtagningen ift. fx MT Højgaard Tidsplan Foreslået forløb for projektet: d. 1. november 2011 til 29. februar se bilag for forslag til faseinddelt tidsplan med beskrivelser, samt projektorganisation Ovenstående udgør selve projektperioden, derudover foreslås det, at det fornødne materiel og licenser stilles til rådighed i yderligere 3 måneder, så arbejdsmetoden i denne fase kan fortsættes som almindelig praksis og efterfølgende afslutningsvis evalueres ultimo maj Projektbudget 3.1. Samlet budget for projektet Foreslået budget Ansøgt finansiering Medfinansiering Samlet økonomi Udstyr (12 telefoner) kr ,00 kr ,00 Licenser / Serveradgang (12 brugere) Kr ,00 kr ,00 Telefonabonnementer (leveres af virksomhederne) Udførendes arbejdstid (leveres af virksomhederne) Koordinering / Afrapportering kr ,00 kr ,00 Ekstern konsulentbistand (Bl.a. faglig og teknisk support) kr ,00 kr ,00 Kørsel kr ,00 kr ,00 Opsøgende arbejde* kr ,00 kr ,00 TOTAL kr ,00 kr ,00 kr , Påtænkt finansiering, herunder egenfinansiering samt forbrug i forhold til tidsplan Det ansøgte beløb finansierer ekstraomkostninger i forbindelse med projektet, i form af udstyr, materialer, licenser og ekstra påløben arbejdstid i forbindelse med den administrative behandling af det nye materiale, samt løbende evaluering og optimering af processen. Desuden finansieres den koordinerende indsats samt efterfølgende evaluering, afrapportering og forankring af projektets resultater. Den nødvendige tid til udførelsen af kvalitetssikring og dokumentation, samt allerede ydet opsøgende arbejdsindsats og de, under projektet, afholdte kørselsudgifter udgør medfinansiering i projektet. Arbejdstiden afholdes af MT Højgaard A/S, imens opsøgende indsats og kørsel afholdes af 3F Fagligt Fælles Forbund Evt. andre der er søgt om støtte fra Ingen. 3

16 Bilag 1 Bilag 1 - Deltagerliste: Adresse: Rymarken Aarhus V CVR-nummer: BABEL v/ 3F Fagligt Fælles Forbund Kontaktperson: Ole Christiansen, gruppeformand Mail: Telefon: MT Højgaard A/S Adresse: Knud Højgaards Vej Søborg CVR-nummer: Kontaktperson: Bo Stærk, projektchef Moesgård Museum Mail: Telefon: Dan Jord A/S Adresse: Viengevej Riiskov CVR-nummer: Kontaktperson: Stef Heykoop, direktør Mail: Telefon: Aarhus TECH Adresse: Halmstadgade Aarhus N CVR-nummer: Kontaktperson: Annette Lauridsen, direktør Mail: Telefon:

17 Bilag 2 Digital KS med Dan Jord, Jette Tikjøbs Plads Evaluering med Brian Broni, formand 1. Dokumenterer I mere end før - eller det samme? a. Det er nogenlunde det samme. Ikke væsentligt mere. Vi anvendte allerede fotodokumentation en del, men det var ikke systematiseret og behandlingen af billederne var forholdsvis manuel. 2. Anvender I den nye metode til områder, hvor I ikke før har fotodokumenteret? a. Nej ikke umiddelbart 3. Kan man altid se det man skal på billederne? (Skarphed, fokus, afstand) a. Ja billederne er af god kvalitet. Der har ikke været problemer med fokus og lignende. b. Afstandsmæssigt kan der være lidt problemer. Men man vil altid kunne afgøre beliggenheden på et foto og det er brugbart i sig selv.

18 Bilag 2 c. Man kunne ønske sig flere funktioner (som afprøvet i byggewebs løsning under opstartskurset) hvor man kan tegne og markere på fotoet. Man kan fx sætte en cirkel om detaljer. I et tilfælde har vi fx brugt en tommestok som pegeredskab til at markere bestemte områder. Her ville det også være optimalt, hvis man kunne tage FLERE fotos til samme registrering/dokumentation. Fx både et af elementet i fuldt omfang og et close-up af en skade/detalje. 4. Særlige kommentarer til brugervenligheden i fotodok? a. Den er ok, men klart bedst i selve telefon-løsningen. I marken er det faktisk både en vores yngste og en af vores ældre medarbejdere der anvender telefonerne og foretager dokumentationerne. Det har selvfølgelig taget lidt længere tid i form af tilvænning hos den ældre medarbejder, men fungerer faktisk helt fint nu. i Der kan være lidt øget behov for instruktion fra en leder, det kommer an på medarbejderen. b. Brugerfladen online til efterbehandling og rapport-udskrivning er væsentligt mindre brugervenlig og især opsætnings-delen er grænsende til uoverskuelig. Man skal være nogenlunde habil IT-bruger for at gennemskue den, og det er bestemt ikke alle i målgruppen, der har kompetencerne til det. 5. Opstillingen i rapporten (word). Fungerer det? Hvad med underopdelingen, er den relevant? a. Emne-opdelingen af rapporten er ikke specielt brugbar med det antal registreringer som har været udført. b. Det ville være mere brugbart, hvis man stadig kunne generere EN samlet rapport inden for samme projekt og ikke skulle trykke på rapport-knappen for hvert emne. Nogle emner har måske kun 1-2 registreringer, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt med så mange forskellige rapporter/word-filer.

19 Bilag 2 c. Men hvis man slår emneopdelingen fra, så bliver registreringerne blandet sammen (ift. Emne) og i stedet listet kronologisk efter, hvornår det er taget. Der er til Dan Jords brug den bedste løsning, men lidt en begrænsning i programmet. 6. Er der nogen områder, hvor fotodokumentation bare ikke er relevant eller ikke fungerer? a. Nej det er der vist ikke lige umiddelbart 7. Hvad er metoden mest velegnet til og mindst velegnet til? a. Det er oplagt for os at bruge metoden meget til Kloakarbejdet, som ofte omfatter ting der forsvinder i jorden hurtigt, når hullerne lukkes til. Her er det en stor fordel. b. Til vores brug er fotodok-redskabet mindst velegnet til forhåndsregistreringer af en ny opgave, hvor vi fx tager en hel serie af billeder med de samme informationer og blot mål eller placering ændret. Det tager for lang tid! Det er muligt, at man kan opsætte en skabelon i fotodok, der kan passe nogenlunde, men det virker for omstændigt at tage

20 Bilag 2 billederne igennem app en til dette formål, når det kan gøres mere effektivt med et almindeligt digitalkamera. c. Detaljemarkering er heller ikke rigtig mulig i programmet. 8. Opnår I nogen tidsbesparelse? a. Ja det gør vi helt klart. Først og fremmest i efterbehandlingen af billedmaterialet selvfølgelig. At tage billederne er nogenlunde det samme. Så det letter arbejdet for mig som formand meget. Det er bestemt en fordel. b. Det giver generelt mindre ventetid i arbejdet, at man kan lave registreringen med det samme, og at medarbejderen har værktøjet til det på sig i form af telefonen. I forhold til hvis vedkommende først skulle til at hente et kamera eller kalde på mig eller en anden medarbejder. 9. Virker det umiddelbart som om I opnår kontante fordele kan det betale sig? a. Det er først og fremmest tidsbesparelsen, der er et reelt afkast for os. Men det betyder jo også en del. b. Mht. fx at indhente besparelser på fejlleveringer og ekstraarbejde, så har vi i forvejen været rimelig gode til at den del. Men det her gør processen nemmere. c. Metoden er rigtig god til de projekter, hvor vi får leveret betonelementer. Her bliver det nemmere at registrere eventuelle fejl og skader. 10. Hvordan er stemningen omkring brugen af metoden? a. Den er faktisk helt fin. Det er klart den yngre målgruppe som er mest modtagelig, men de bruger også ofte smartphones privat.

21 Bilag Ligger ansvaret for dokumentationen og viderebehandlingen hos en bestemt eller flere personer? a. Ja, det det er mig som formand, der samler op og viderebehandler, imens to medarbejdere i marken er udstyret med telefonerne og står for registreringerne. b. Det er jo lidt en vane sag, at de skal vænne sig til at det er dem, der skal huske at gøre det løbende. 12. Ønsker til programmet ellers? a. Kunne være smart med mulighed for små videosekvenser evt. Ligesom man kan have lyst til at knytte flere billeder til én registrering for at få detaljer med, så kan man også forestille sig at en kort video kan være med til at komme hele vejen omkring et emne. En video kan selvfølgelig ikke printes i en rapport, men den kan fx sendes på mail til en samarbejdspartner, projektleder eller andet. Andre noter: - Øverst i rapportopsætningen (sidehovedet) giver det ikke helt mening at have Bruger-feltet indsat. Her ville det være smart at man kunne se brugeren for den person, der har genereret selve rapporten. Men hvis flere brugere har foretaget selve registreringerne, så skriver programmet Mere end en bruger. i I den forbindelse bør man tænke over ikke at ændre for meget i funktionerne og opsætningen af programmet/løsningen, i hvert fald ikke for ofte. Ældre medarbejdere vil blive mere forvirrede og frustrerede over at tingene ikke er som de plejer, i det program de netop har lært at bruge.

22 Bilag 3 Digital KS med MT Højgaard, Moesgård Museum Evaluering med Lars Knudsen, sjakbajs 1. Dokumenterer I mere end før - eller det samme? a. Ja det gør vi helt klart. Væsentligt mere. Vi bruger særligt dokumentationen omkring vores elementleveringer. 2. Anvender I den nye metode til områder, hvor I ikke før har fotodokumenteret? a. Ja, netop omkring det her med leveringer. Vi dokumenterer med det samme elementerne ankommer og imens de stadig er på vognen. Førhen gjorde vi det først senere, men det er vigtigt at gøre det ved ankomsten, da vi overtager ansvaret for elementet i det øjeblik det er læsset af. b. Det er en meget stor fordel for os at dokumentere leveringerne på den her måde. Det har endda været skyld i at leverandørerne har måttet lave deres afleveringslister om i nogle tilfælde. Det er ansvarspådragende med det samme og leverandøren er forpligtet til at udbedre skader ved lasten eller fejlleveringer. 3. Kan man altid se det man skal på billederne? (Skarphed, fokus, afstand) a. Vi er blevet gode til at bruge smartphone telefonen som værktøj. Det krævede øvelse, og i starten fik vi taget en del ubrugelige billeder, men nu fungerer det rigtig fint. b. Det største problem er telefonens kamera begrænsning. Man har ofte med store elementer brug for mere vidvinkel, når man fx står med en hel væg. Det kan den ikke klare. Til gengæld har vi afprøvet ipads til formålet og de kan få mere med. c. Vi har også opdaget at ipad en har flere funktionaliteter idet man her kan tage en serie billeder og samle dem under én registrering. Derudover bruger vi også videofilm, som vi gemmer og brænder på en disk til dem, der skal have det. Det går så uden om Fotodok programmet, men formålet er det samme, og det er nogle gange meget nyttigt. 4. Særlige kommentarer til brugervenligheden i fotodok? a. Nej ikke rigtig. Ud over at den nok faktisk ikke er optimal til vores brug. Vi dropper simpelthen meget ofte at taste oplysninger ind ude i marken. Nogle gange bruger vi endda bare en notesblok og skriver der ned ved siden af. b. Kombinationen af high-tech og low-tech er nogen gange den bedste. For os er der ikke nogen umiddelbar forskel eller tidsbesparelse i at taste oplysninger ind på telefonen ude på pladsen. Det er nemmere at gøre det når vi kommer ind. Når vi fx står med et stort element hængende i luften, så har vi ikke tid til at stå og fumle, så er det bare at få taget billedet og komme videre.

23 Bilag 3 5. Opstillingen i rapporten (word). Fungerer det? Hvad med underopdelingen, er den relevant? a. Det fungerer umiddelbart fint nok, men vi redigerer alligevel i det bagefter. Der kommer nogle gange flere oplysninger med end nødvendigt. 6. Er der nogen områder, hvor fotodokumentation bare ikke er relevant eller ikke fungerer? a. Ja fx KS af jordbunde giver ikke den stor mening. Man kan ikke se på billederne hvad det er, og man kan ikke indsætte koter og mv. b. KS af udstøbninger er heller ikke godt. Altså når vi støber in-situ imens betonen er blød. 7. Hvad er metoden mest velegnet til og mindst velegnet til? a. Helt klart alle leverancerne og desuden til at dokumentere at vi fx har kommet den aftalte mængde armering i inden vi støber. b. Sikkerhedsemner er det også rigtig godt til. Vi har endnu ikke rigtig haft det i brug på det område, men der bliver talt om det på ledelsesniveau, og jeg vil tro det kommer fremadrettet. 8. Opnår I nogen tidsbesparelse? a. Det gør vi nok ikke sådan markant nej, men det skyldes jo netop at vi faktisk bruger tid på noget der ikke tidligere at været vores ansvarsområde. b. Men vi opnår indirekte at spare en del tid, da vi undgår at begå de samme fejl flere gange og vi undgår i den grad at lave udbedringer af skader og andet, som ikke er vores ansvar. Så for branchen og virksomheden som helhed, så sparer vi klart noget. 9. Virker det umiddelbart som om I opnår kontante fordele kan det betale sig? a. Ja det er meget tydeligt. Alle de fejlleveringer og beskadigede elementer vi modtager, dem hænger leverandørerne selv på. De har endda har folk herude på pladsen i en periode til at udbedre tingene, fordi vi nægter at modtage leveringer med fejl og dokumenterer med det samme. Hvis alle pladser gør som vi har gjort, så tror jeg leverandørerne er nødt til at lægge nogle ting om, de er formentlig godt trætte af os. Men så må de højne kvaliteten, for ofte er det reelt sjusk der medfører skader og lign. b. Jeg vil tro at det vi har dokumenteret her på Moesgård i løbet af året her nemt kan beløbe sig til noget i nærheden af 1 mio. kroner. Det er markant. 10. Hvordan er stemningen omkring brugen af metoden? a. Jamen, den har egentlig været helt fin. Det handler jo nok om inddragelse og alt nyt er nogen gange svært. Stemningen har været fin her hos os på jorden, men der er måske

24 Bilag 3 nogle mellemledere, der har fået noget mere at tage sig af. Det er jo svært at pynte på en fejl på et foto. 11. Ligger ansvaret for dokumentationen og viderebehandlingen hos en bestemt eller flere personer? a. Ja, det er mest Rene og jeg, der har varetaget brugen af Fotodok. Vi oplever at det er vigtigt at have nogle superbrugere i gruppen før vi kobler flere på. Det vil være godt med koncentrerede kursusdage, hvor de får lov kun at øve sig i at bruge det på pladsen. 12. Ønsker til programmet ellers? a. Det er mest hardwaren vi har ønsker til tror jeg. Telefonerne er lidt for små og ipads er for store. Vi overvejer at afprøve den nye ipad Mini. Men til gengæld holder ipad ene nu rigtig godt efter vi har investeret i hårdføre covers til dem til 1600 kr/stk. Andre noter: Det kunne være en idé at indfase brugen af fotodokumentation mere sammen med arkitekter og ingeniører. Lige nu dokumenterer vi mest det vi selv har behov for på pladsen, men vi kunne sagtens fange nogle af de ting, der er relevante for processens andre parter. Det er et gennemgående godt kommunikationsværktøj. Billederne kan også bruges til læring, hvis vi fx kan gennemgå nogle af de mest markante ting i fællesskab i skurvognen. Lærlinge kan ligeledes bruge eksemplerne. Vi har gjort det, at vi har givet leverandørerne adgang til vores projektmapper i Fotodok, så kan vi tage billedet, uploade det og ringe ham op med det samme og sige gå ind og kig på det. Det sparer os for en masse snak og forklaringer. Det kan tit være svært at beskrive det man står med.

25 Bilag 3 Gode eksempler på registreringer:

26 Bilag 3

27 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Dato: :13 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: bjælker Type: Bjælke Linjer: Bemærkning: TEST Dato: :13 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: bjælker Type: Bjælke Linjer: Bemærkning: TEST Nummer: Nummer: Fotodokumentation genereret af FotoDok 1

28 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Levering: FEJL Levering: FEJL Dato: :17 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Dato: :18 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Fotodokumentation genereret af FotoDok 2

29 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Nummer: Levering: FEJL Nummer: Levering: OK Dato: :18 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Dato: :19 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Fotodokumentation genereret af FotoDok 3

30 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Nummer: Levering: OK Nummer: Levering: OK Dato: :19 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Dato: :19 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Fotodokumentation genereret af FotoDok 4

31 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Nummer: Levering: OK Nummer: Levering: OK Dato: :20 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Dato: :20 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Bemærkning: ks Fotodokumentation genereret af FotoDok 5

32 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Nummer: Levering: OK Nummer: Levering: OK Dato: :21 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Armering Type: Huldæk Linjer: Dato: :11 Bruger: Bruger 1 Niveau - Tag KS: Sammenstøbning af dæk Type: Trappe Linjer: Bemærkning: TEST Fotodokumentation genereret af FotoDok 6

33 Bilag 4 Projekt: Moesgård Ny Museum Dato: 19. december 2012 Emne: Fotodokumentation Bemærkning: ks Nummer: Levering: OK Nummer: Levering: OK Fotodokumentation genereret af FotoDok 7

34 Bilag 5 3D Brainstorm-møde med sjakbajser Udforskning af ipad-løsningen DaluxQA mv. Tid: tirsdag d. 9. oktober 2012 Sted: BABEL, Rymarken Aarhus V Deltagere: Karen Sarna Hansen, projektkoordinator (BABEL) Lars Knudsen, sjakbajs (MTH) Richo Schmidt, sjakbajs (MTH) Indledende kommentarer: DaluxQA er en software tiltænkt mangelregistreringer og ikke specifikt målrettet til udførendes brug. Det har dog det potentiale, at det arbejder med en cloud-løsning, der gør det muligt at stå i marken og relativt hurtigt hente dele af tunge bygningsmodeller ind på en tablet-enhed. App en henter netop kun dele af modellen af gangen, og er derfor mere fleksibel end andre model-viewere, til gengæld har den også sine begrænsninger i funktionerne. Vi har i samråd med et par erfarne sjakbajser undersøgt potentialerne og udvidelsesmulighederne i DaluxQA løsningen med netop deres daglige behov for øje, når de befinder sig i marken. Vi vil herfra både videregive vores indsamlede erfaringer og samtidig undersøge hvilke andre mulige software løsninger der findes på markedet. Vi har indtil videre fået gratis prøvetid og support stillet til rådighed af Dalux samt adgang til 3D bygningsmodellen af Multimediehus byggeriet gennem NCC, som har råhusentreprisen på projektet. Opsamling: Ønskeliste til funktioner i 3D-viewer (Dalux QA afprøvet her) - Mål For at DaluxQA skal kunne anvendes i udførelsen er det afgørende, at der kommer en målefunktion eller mål-angivelse med. - Armering Hvis ikke selve armeringen er modelleret i modellen (hvilket nok er urealistisk i mange projekter) så ville en angivelse af anvendte armerings-typer mv. under elementets egenskaber være rigtig godt. Men disse projekteres desværre ofte først løbende. I hvert projekt findes dokumentet, der kaldes Generelle noter, hvor de overordnede regler og teknikker, der skal følges, er nedskrevet. Det burde også være tilgængelig online via et link. Armering beskrevet i frimærketegningerne (Mere om disse i de følgende punkter)

35 Bilag 5 - Modulsystem og modullinjer I den testede Dalux løsning er det muligt at se modullinjerne yderst på plantegningerne, men som med andre store tegninger, så er det svært at overskue hvilken linje man står ud for, når man zoomer meget ind. Ville være ideelt, hvis man også kunne se linjerne i 3D view, fx som røde linjer, så man hele tiden kan orientere sig efter dem. Evt. kunne linjerne så ved klik eller mouse-over vise nummereringen. - Udsparinger En vigtig del i de store betonelementer er udsparingerne, hvis mål og placering ikke kan aflæses i objektets egenskaber. Brug for en linket opstalt. (Frimærketegning) - Nummersystem Elementnummereringen fortages som regel først af leverandøren under deres projektering. Men det vil være meget anvendeligt hvis elementnumrene kunne komme til at optræde i objektets egenskaber. - Vægt Elementernes vægt under objektets egenskaber. (Også leverandør-info) - Farveopdelinger Overordnede elementer og materialer Hvad er betonelementer? Hvad er in-situ beton? Hvad er stål? osv. Dalux nuværende: ensfarvet i 3D-viewer, når elementer skjules optræder bagvedliggende dog i forskellige farve, men med en ny farve for hvert enkelt objekt, også ved fx ens betonelementer.

36 Bilag 5 - Ventilations/Installationsmodel Det er interessant også at kunne se disse allerede i starten, måske med mulighed for at slukke for den del igen. Fx kan det være relevant at vide hvad store udsparinger er tiltænkt senere hen. - Vægoverflader Vigtigt for udførende at vide om det er en synlig eller ikke-synlig væg og hvordan den skal fremstå endeligt. Oplysningerne ligger ofte i arkitektmodellen, men kommer ikke med over i fx konstruktionsmodellen fra ingeniørerne. Også relevant for udførende. - Frimærketegninger Koblet til objektoplysningerne på elementerne. Evt. lille preview i samme felt som knapper eller i properties oversigten, som linker til pdf-filen med tegningen (med modullinjer). Snitanvisninger på frimærketegningerne Samlingsdetaljer til elementerne - Trappetegninger Der er potentiale i at kunne koble trappetegninger og anvisninger ind. Løb, reposer, koter, - som vedhæftning til modellen (fx et link). (I den afprøvede model-version af Multimediehuset er ikke medtaget trapper i rå-konstruktionen) - Kotesystem Fx gulvkoter, underkantskoter - Betontyper og Betonstyrker

37 Bilag 5 - Kode -forklaringer Tilhørende liste med på konstruktionsmodellens angivelse. Fx: OB100 = Overbeton 100 mm (lagtykkelse) SE 60/120 = Søjle Element 600mm (bredde) / 1200 mm (dybde) Det kunne vores folk godt regne ud ved lidt betænkning, men nemmere at videregive oplysninger indledende, så kommunikation kan afhjælpes) Oplagt at forsøge et mere fælles sprog under objekt egenskaberne, så man ikke kun anvender dem der er ud fra ens eget faglige felt, men også de som skal benytte modellerne efterfølgende. Kommentarer fra Lars: - Det største problem er at der ofte er løbende projektering og at tingene derfor ikke er klar til at fremgå af modellerne og tegninger, så man kan planlægge retmæssigt efter dem. - Inden vi når til en udbredelse af funktionerne i 3D modellerne til det niveau, vi snakker om her, så har vi formentlig fået RFID-chips i alle elementer, så de refererer til placering og levering mv. Det vil indoperere nogle af de funktioner vi nævner ovenfor. Specifikke spørgsmål til DaluxQA (Torben): - Der var oprindeligt en måle-funktion med en lineal var der ikke? Hvor blev den af? Var den for upræcis evt.? En mulighed for at kunne tage præcise mål i modellen er ret altafgørende! - Kan man ikke integrere en fuldskærms-funktion af 3D-vinduet? Nogle gange vil man faktisk gerne have plan-tegningen væk, så man kan få et bedre og større billede af modellen på ipad en.

Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring

Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring December 2012 Evalueringsrapport Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektet... 3 Opstartsundervisning... 4 Gevinster... 5 Problematikker... 6 Konklusion...

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer

ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer ipads i undervisningen - Specialskolens dilemma og inkluderende potentialer Af: Stine Bøgh og Lars Westh Hvordan kan lærere inddrage og anvende ipaden i undervisningen i forhold til børn med særlige udfordringer?

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen Børn og Unge Center for Børn og Læring Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen 22. april 2014 Arbejdsgruppens titel: Håndværk og design 1. Formål med arbejdsgruppen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere