Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen på den udsendte dagsorden ikke fulgte vedtægternes nummerering, men at mødets dagsorden ville gøre det: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd foreslået Per Møller som dirigent. Der var ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkendte valget af Per Møller med akklamation. Bestyrelsen anbefalede samtidigt, at Niels Jensen lavede referat af generalforsamlingen også denne anbefaling blev godkendt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Dirigenten oplyste endvidere, at i modsætning til sidste år ville man i år af formelle grunde nøje følge vedtægternes bestemmelser m.h.t. dagsordenens rækkefølge og valg af revisorsuppleant. Til generalforsamlingen var der fremmødt 139 medlemmer og 6 fuldmagter ialt 145 stemmer.

2 2. Beretning om foreningens virksomhed. Formanden fik herefter ordet for at aflægge bestyrelsens beretning i hvilken forbindelse han refererede til de på skærmen viste plancher vedr. de enkelte afsnit. Han sagde følgende: Beretning indledning: Som sidste år, vælger jeg ikke at læse beretningen højt. I har alle i et par uger haft lejlighed til at læse den på foreningens hjemmeside Jeg vil derfor nøjes med at fremdrage enkelte områder og kommentere disse, og også indflette nogle mundtlige betragtninger, som selvfølgelig kommer til at indgå i hele beretningen. Sidst vil Asger Hansen give en orientering forsikring og skat, der ligeledes vil indgå som en del af beretningen. Den almindelige aldring af medlemsskaren og den manglende dobbeltbeskatningsaftale rammer nu Club Danois. Denne udvikling rammer desværre også de øvrige danske foreninger i vores område. Vi har sagt det før, men skal gentage det her: Så længe Danmark ikke kryber til korset og stort set accepterer franske vilkår for en DBO, generer man generelt samhandlen mellem de to lande, og gør det helt umuligt for almindelige danskere at få råd til at flytte til Frankrig med udsigt til fuld beskatning i begge lande. Det er naivt at tro, at Frankrig skulle komme krybende og bede om en aftale. Det er Danmark, der ensidigt har opsagt aftalen. Det er Danmark, der kommer til at give sig, hvis forholdene skal normaliseres. Vi skal som foreninger i Provence tænke i andre strategier og udvidede samarbejdsfladerne imellem os. Club Danois har gennem de seneste år stillet vores Aktivitetsoversigter til rådighed for andre danske klubber. Og CD har opfordret til, at foreningerne i videst mulige omfang ikke placerer arrangementer på samme datoer Vi vil gerne offentliggøre andre danske foreningers arrangementer Beretning medlemsudvikling: Fra og med 2010 opgøres medlemsudviklingen med udgangspunkt i primo februar. Vi er lige nu 884 medlemmer. Nedgangen i medlemsantal kan for hovedpartens vedkommende henføres til tilbageflytning til Danmark. Vi kan konstatere, at antallet af medlemmer i dag ligger på det laveste niveau i 6 år. Det er ikke tilfredsstillende, men som det omtales i beretningen er det udefra kommende forhold, som betyder, at tilflytningen til Frankrig slet ikke står mål med afgangen fra Provence. I flere tilfælde var det lykkedes foreningens sekretær Helle Pinto at fastholde danskere som flytter tilbage til Danmark som medlem af foreningen og formanden rettede her en stor tak til Helle Pinto for dette. Bestyrelsen har på det seneste besluttet at annoncere i Kirkebladet. Nogle kan mene, det har to gode formål: Det vigtigste er, at henlede de danskere, der bor hernede, men ikke kender Club Danois på klubbens eksistens. Det andet er, at vi hermed kan støtte den slunkne Kirkebøsse. Side 2 af 9

3 Vi vil også i Magasinet Club Danois udlodde præmier til de medlemmer, som kan få nye medlemmer til at støtte op om foreningen ved at melde sig ind. Andre kan have gode ideer til initiativer, som bestyrelsen er særdeles lydhør over for. Beretning: Hvor boede medlemmerne i 2013? For at sætte udviklingen i medlemstallet i relief, synes jeg det vejen igennem kan være på sin plads at sammenligne med tallene fra sidste år. I de første to plancher, vælger jeg at sætte fokus på medlemmernes fordeling på oplyst bopæl i Danmark og i Frankrig. Baggrunden er selvfølgelig, som det fremgår af selve beretningen, at jeg på det seneste har hørt nogle kritiske røster om det forhold, at vi i 2014 har afholdt nogle ganske få arrangementer i Danmark. En udvikling, der ser ud til at fortsætte. På denne planche skal vi lægge mærke til, at fordelingen af medlemmer med bopæl i Frankrig og i Danmark var den, at 73 % boede i Frankrig heraf 66 % i PACA, mens 25 % boede i Danmark Beretning: Hvor bor medlemmerne i 2014? I 2014 har jeg valgt, at vise Frankrig under et altså give bedre mulighed for vise den totale virkning af den manglende DBO for hele Frankrig, og selvfølgelig også mere præcist pege på forskydningen af medlemmer mellem Danmark og Frankrig. Ser vi så på udvikling frem til februar 2015, fremgår det, at fordelingen nu er rykket. Lige nu bor 67 % af vore medlemmer i Frankrig og 28 % i Danmark. Der er tale om en forskydning, som er en direkte konsekvens af det umulige i, som dansker at bosætte sig i Frankrig for tiden. Udviklingen understreger også, at bestyrelsen så rigtigt, da den sidste år, opstillede en kandidat, som i en eller anden udstrækning repræsenterer de knap 30 % af medlemmerne, der bor i Danmark, og dermed også kan understøtte behovet for, at Club Danois medlemmer også får mulighed for at mødes i Danmark. Det giver god mening også at lave arrangementer i Danmark. Disse arrangementer laves på samme vilkår som alle andre arrangementer de skal hvile i sig selv, ikke give nævneværdigt overskud eller underskud. Jeg havde selv lejlighed til at deltage i arrangementet på Den Franske Ambassade i Danmark i januar i år. Her mødte jeg flere medlemmer, som havde været med i mange år, uden at have deltaget i et arrangement. De gav alle udtryk for tilfredshed med, dette initiativ, og var så tilfredse, så flere af dem, ville til at overveje deres besøg hernede, så det passede bedre med arrangementer. Beretning: Hvor i PACA boede medlemmerne i 2013? Når nu jeg er i gang med at sammenligne forskydninger i vores fysiske opholdssteder, vil jeg også lige benytte lejligheden til at se på fordelingen internt i Frankrig. Her er det naturligvis især fordelingen mellem Alpes-Maritime og Var, der er interessant. På generalforsamlingen i 2014 blev det oplyst, at 33 % af medlemmerne boede i Var og 60 % i Alpes-Maritme. Beretning: Hvor i PACA bor medlemmerne i 2014? På denne generalforsamlingen kan vi oplyse, at 32 % bor i Var og 61 % i Alpes- Maitimes. Det er en minimal forskydning, som der vel ikke findes nogen entydig for- Side 3 af 9

4 klaring på. Det peger på vigtigheden af, at vi fortsat søger at fordele arrangementerne på de to departementer, som vi har gjort de seneste år, og også skal fastholde, at Mandelieu-La Napoule er vores geografiske centrum. Hvis man overhovedet kan lægge noget i den minimale forskydning, skulle det da lige være, at medlemmer, som får deres skattesager behandlet i skatteadministrationen i Draguignan flygter fra en skatteinspektør, som måske kender, de franske skatteregler, men under ingen omstændigheder magter at indsætte danske regler i denne kontekst. Vi kan kun håbe på, at han bliver ved med at tabe sager ved Tribunalet i Toulon, så det igen kan blive atraktivt at bosætte sig i området. Beretning: Hvilke arrangementer blev afholdt i 2014? Den eneste tilbageværende gode planche over denne visning, har desværre en kvalitet, så det ikke nytter at stille den op som sammenligning, men jeg kan garantere jer for, at udviklingen i arten af arrangementer ikke adskiller sig, fra det, I ser her. Det fremgår med ønskelig tydelighed, at Trave- og vandreturene fortsat er den største aktivitet i foreningen, men samlet set dog ikke mere end 1/3 af alle udbudte arrangementer. Udgangspunktet for alle de arrangementer Club Danois tilbyder er, at de er tilvejebragt at aktive medlemmer, som gerne vil indvie os andre i det, der netop rykker for dem. Det sker hele tiden, at disse aktive medlemmer kontakter den ansvarlige for arrangementerne for lige at høre, om vi nu også tror, at det arrangement, jeg har i tankerne, vil interessere andre. Det er slet ikke bestyrelsens opgave at påvirke, hvilke arrangementer I vil tilbyde til os andre, eller hvilket indhold de skal have: Hvor skal vi gå hen? Hvor lang tid skal det vare? Hvor og hvad skal vi eventuelt spise? Det sker enkelte gange, at vi hører, at der er rumlen om, at bestyrelsen stiller særlige krav til et arrangement, for at ville godkende det. De eneste krav bestyrelsen stiller er i virkeligheden, at arrangementerne skal overholde de standarder, der gennem tid er lagt for de forskellige typer af arrangementer, og at budgetterne stort set skal balancere, så deltagerbetaling og budget hænger sammen. Mere er der ikke. Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2013? I 2013 blev 66 % af arrangementerne afholdt i Alpes-Maritime, og 30 % i Var. Det giver i alt 4 % afholdt uden for vores nærområde. Tidligere var det er tema til diskussion på generalforsamlingen, at alle arrangementer blev holdt i Alpes-Maritime. For nogen tid siden, ringede et medlem til mig og spurgte om, hvorfor der ikke mere var arrangementer i den fine gamle opera i Nice. Jeg kunne jo kun svare, at det skyldtes, at der ikke lige for tiden, var medlemmer, som ville tage den opgave på sig. Så selv om jeg personligt sidder rigtig dårligt i stolene i Nice opera og akustikken bestemt ikke kan måle sig med Forum i Fréjus, vil det da glæde mig, hvis der igen kommer gang i vores arrangementer også i Operaen i Nice. Side 4 af 9

5 Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2014? I 2014 er der rykket lidt om på fordelingen af placeringen af arrangementerne. I 2014 er kun 55 % af arrangementerne placeret i Alpes-Maritime mod 38 % i Var. 8 % har i år været afholdt uden for PACA. Der er ikke lavet statistik over, hvilke arrangementer, der er rykket, så det kan vi slet ikke oplyse om. Beretning. Annonceindtægter fordelt på områder. Også 2014 har været et godt år finansielt for Club Danois. Vi skal bare alle være klar over, hvis ikke det fortsat lykkes at skaffe sponsorer og annoncører, vil foreningens aktivitetsniveau ændre sig drastisk. Jeg tør næsten ikke få over mine læber, at bådemagasinet Club Danois og hjemmesiden ikke kan opretholdes, hvis vi ikke kan fastholde og styrke både sponsorer og annoncører. Det kan vi kun gøre ved at omtale dem positivt (man må ikke lyve, så hvis en sponsor eller annoncør ikke lever op til vores forventninger, så skal der selvfølgelig gøres opmærksom på det) og endelig at bruge dem. Jeg tror, vi skal bruge meget mere energi på denne front. Så selv om det glæder mig at Nykredit fortsat er i Provence, ærgrer det mig naturligvis, at de ikke længere kan kun kan brøste sig af at være den største, men lige nu også pludselig er den eneste som fysisk er til stede i Provence. Jeg vil personligt holde fast i haserne af dem, så de fastholder den gode kvalitet at arbejdet, og ikke falder hen til selvglæde over at være uden konkurrence.... Dirigenten gav herefter ordet til Asger Hansen, der redegjorde for de aktuelle forhold vedr. forsikring og skat. Han sagde følgende: Beretning: Mutuelle I efteråret 2014 blev der indgået en aftale mellem forsikringsselskabet GAN og Club Danois om Mutuelle (fransk tillægsforsikring til sygesikring). Endvidere blev de eksisterende aftaler med Jens Fromm og med Generali fornyet. Alt det kan I se på foreningens hjemmeside. Beretning CFDP I 2012 indgik vi en aftale om retshjælpsforsikring med CFDP (i Nice). Denne aftale koster 9 pr. medlem pr. år. Præmien betales af Club Danois. Jens Vestergaard og jeg havde det årlige møde med CFDP i slutningen af februar. Der er lavet et 4 siders notat herom (se hjemmesiden). Især kan man her se, hvilke skader/uoverensstemmelser, der relativt let kan dækkes og også nogle mere problematiske tilfælde. Der er i de forløbne 3 år oprettet 21 sager. Heraf er mange løst til medlemmernes tilfredshed. Vi skal ikke undlade at påtale at et enkelt medlem i den forløbne periode har rejst 4 sager. Her ville rettidig omhu fra medlemmets side i forhold til kvaliteten af hans forsikringer og aftaler med leverandører have været på sin plads. Side 5 af 9

6 Beretning Skatteudvalget Skatteudvalget (Peter Brückner, Benth Holtug og jeg) blev etableret i 2011, da REDAN blev lagt ind i Club Danois. Der er mange artikler på hjemmesiden. Senest har vi afholdt et skatteseminar primært med henblik på at drøfte de særlige problemer, som vores medlemmer i og omkring Draguignan er løbet ind i. Der ligger et langt referat på hjemmesiden. Hovedkonklusionen er: Det nytter ikke noget at tale med skattemanden (M. Gueraud). Og det er især penge ud af vinduet til oversættere og rådgiver, hvis man prøver at dokumentere sin sag. Gueraud afviser alligevel, det du har indsendt. Se at få en afgørelse, så forhøjelsen af skatten kan indbringes for domstolene. Dobbeltbeskatning. Der er jo desværre en del af jer, der bliver dobbeltbeskattet af jeres pensioner. Peter Brückner fik fremskaffet en række klip fra TV2NEWS i forbindelse med premierminister Manuell Valls besøg i Danmark i november Her blev også spørgsmålet med den manglende dobbeltbeskatningsaftale berørt. TV-klippene kan ses på hjemmesiden. Det kan i øvrigt oplyses, at fhv. revisor Lars Gammelby har bedt om aktindsigt i skatteministeriets dokumenter vedr. skatteminister Kristian Jensens ensidige opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig i Skatteministeriet har netop afvist denne aktindsigt. Lars Gammelby har påklaget afgørelsen til ombudsmanden. Et medlem har kritiseret Skatteudvalget for ikke at gå ind i hendes skattesag. Hertil har vi svaret, at i henhold til skatteudvalgets kommissorium må skatteudvalget ikke rådgive og ikke repræsentere medlemmer i enkeltsager. Jeg har forstået, at medlemmet har taget dette svar til efterretning. Medlemmerne i skatteudvalget takker af. Vi tre medlemmer føler, at vi i tilstrækkelig grad har arbejdet med dansk/franske skatteforhold. Benth i mere end 10 år, jeg i 8 år og Peter i 7 år. I tidens løb er der udarbejdet Lefebvre responsum. Der er givet massevis af generelle råd til medlemmerne. Retssager er igangsat og vundet. Der er indgået en række forlig med lokale skattemyndigheder. Overalt i Frankrig har man i stort omfang kunne læne sig op ad alt dette. Den eneste og desværre meget væsentlige undtagelse er skattemanden i Draguignan. Det er nu op til den nye bestyrelse at overveje fortsættelse af Skatteudvalget. Vi peger på, at nye medlemmer bør findes i (og omkring) de danskere, der er ramt af administrationen af Draguignan... Dirigenten gav herefter igen ordet til Formanden, der udtrykte en stor tak til Christel Koppel og Lene Munk Nielsen for deres store arbejde med Club Danois Nyt, en tak til alle arrangørerne, til sponsorerne og annoncørerne og sidst, men ikke mindst, til Helle Pinto der de sidste 10 år har arbejdet som sekretær for foreningen. Helle var behørigt blevet fejret på selve dagen, oplyste Formanden.... Dirigenten takkede for de mundtlige supplerende bemærkninger til den udsendte årsberetning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Kurt Barfred fra Grasse udtrykte skuffelse over CFDP, idet det ikke i løbet af 3 måneder var lykkedes dem at inddrive et beløb på EUR på en dækningsløs check. Side 6 af 9

7 Han opfordrede medlemmerne til at tegne en juridisk forsikring hvis de ville sikre sig effektiv hjælp. Sagen er refereret i tillægget om retshjælpsforsikring (5) til den udsendte beretning. I øvrigt fandt han, at det gik rimelig godt i klubben og at beretningen var OK. Asger Hansen svarede, at I den pågældende sag havde man haft svært ved at finde den pågældende skyldner (man kan godt blive væk i Frankrig) og da man endelig fandt ham havde han ingen penge man kan jo ikke plukke hårene af en skaldet. Søren Ibent fra Mandelieu refererede til en for nylig afsagt EU-dom der skulle have den konsekvens, at danskere der har en E 121 erklæring ikke skal betale sociale bidrag til Frankrig. Han spurgte til om skatteudvalget havde yderligere oplysninger herom. Asger Hansen fandt absolut EU-dommen interessant; han kunne dog ikke på nuværende tidspunkt sige om det ville gælde alle 3 opkrævningstyper. Da ingen yderligere medlemmer ønskede ordet for at kommentere beretningen, formandens mundtlige redegørelse og/eller Asger Hansens orientering om forsikring og skat, kunne dirigenten med applaus fra forsamlingen konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse Kassereren, Jens Vestergaard, henviste til Årsrapport for året 2014 med bestyrelsens kommentarer til regnskabet for 2014 og kommenterede de enkelte poster heri. Alle beløb var i Euros har set under et været et regnskabsmæssigt tilfredsstillende år for Club Danois. Ved udgangen af 2013 var der 983 medlemmer. Der har været en afgang på 136 medlemmer og en tilgang på 67 medlemmer i Til- og afgangen har ikke svaret til det forventede, idet afgangen har været større end forventet. De samlede indtægter udgør hvilket er lidt over det budgetterede, idet annoncesalget og salg af annoncer på hjemmesiden har indbragt mere end budgetteret, medens kontingentindbetalingerne ikke har svaret til det budgetterede. Samlet set er indtægterne noget større end i De samlede udgifter udgør , hvilket svarer til det budgetterede. I forhold til det foregående år er omkostningerne faldet væsentligt. Faldet kan specielt henføres til hjemmesidens drift og udvikling samt til skatteaktiviteten. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at indtægtsføre hensættelser, som det ellers var forudsat i budgettet. Nettoresultatet af samtlige de i 2011 afholdte arrangementer har givet et underskud på 3.114, sammenlignet med et budgetteret underskud på 2.000, men væsentligt mindre end i De seneste års generalforsamlinger har henstillet til bestyrelsen, at søge en del af den opsamlede egenkapital tilbageført til medlemmerne. Dette er gjort ved, at budgettere med at anvende de foretagne hensættelser til fremtidssikring samt at budgettere arrangementer med underskud. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Side 7 af 9

8 Bortset fra fejldateringer i revisorpåtegningen var der ikke bemærkninger og dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at regnskabet for 2014 var godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremlægger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen 5. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget fastlæggelse af kontingent. Kassereren, Jens Vestergaard, gennemgik herefter de enkelte poster i det på forhånd udlagte budget på hjemmesiden for 2015 (revideret) og Kontingentet for 2016 foreslås fastsat uændret for familiemedlemmer 115, enkeltmedlemmer 68 og for firma, SCI m.fl Der var ingen bemærkninger til budgettet og forslaget til kontingent for 2016 og Dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at begge dele var godkendt som anført. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer John Wichmann er ikke på valg. Han ville være kommet herned, men er desværre blevet syg og kan ikke møde frem. Jørgen Friis og Theo Moesgaard ønsker genvalg. Jens Vestergaard ønsker kun genvalg for 1 år. Mona Zerling modtager ikke genvalg. Flemming Elikofer ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår følgende kandidater til nyvalg: Jørgen Dahlberg fra Nice, Henrik Engell-Jensen fra Mandelieu, Lis Skovbjerg fra Holte (fraværende) og Mette Koefoed fra Vallauris (fraværende). Kandidaterne blev præsenteret. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere, med akklamation fra forsamlingen, at Jens Vestergaard, Jørgen Friis og Theo Moesgaard blev genvalgt og at Jørgen Dahlberg, Henrik Engell-Jensen, Lis Skovbjerg og Mette Koefoed blev nyvalgt. 8. Valg af suppleanter Sten Olsen ønsker at fratræde. Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen Bente Holtug fra Nice og som 2. suppleant Dorthe Brøchner Petersen fra Callian. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre suppleant-kandidater. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at kandidaterne var valgt som anført. 9. Valg af revisor Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Hans Nielsen. Der var ikke andre forslag, hvorfor denne blev valgt uden afstemning. Side 8 af 9

9 10. Valg af revisorsuppleant Flemming Brøchner Petersen fra Callian blev valgt til revisorsuppleant. 11. Eventuelt Jens Vestergaard præsenterede Europcar som sponsor for trykning af foreningens medlemskort. Såfremt medlemmer ved bilreservation i Danmark hos Europcar fremviser medlemskortet giver det udvalgte medlemsfordele. Europcars reklame bliver trykt på kortets bagside. Det nye medlemskort bliver efter trykning fremsendt til medlemmerne pr. snailmail. Medlemskortet vil være gældende i 3 år. Mogens Brix Haupt fra St. Raphaël oplyste, at de som udlandsdanskere havde lejet bil en Golf til kr for en hel måned hos Europcar, og at de absolut godt kunne anbefale udlejningsfirmaet. Tidligere da biltoget kørte fra Italien havde de altid kørt med dette tog til Danmark, men fremover ville de flyve og leje bil hos Europcar. Eva Eggert Pedersen fra Draguignan oplyste, at de havde haft uheldige erfaringer med biltoget fra Lörrach. Bilen var under kørslen blevet brækket op og ridset. Mogens Røest-Hansen fra Frejus rettede en varm tak til bestyrelsen for det store arbejde de lagde for dagen. Jens Vestergaard rettede en personlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Mona Zerling og Flemming Elikofer og gav på foreningens vegne afskedsgaver til begge.... Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt. Han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:30 Flemming Elikofer takkede Per Møller for dygtig ledelse og Niels Jensen for at tage referat. Referent: Niels Jensen Dirigent: Per Møller Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Engell-Jensen som formand, Theo Moesgaard som næstformand og Jens Vestergaard som kasserer. Side 9 af 9

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til

Læs mere

Skatteudvalget status marts 2015

Skatteudvalget status marts 2015 Skatteudvalget status marts 2015 Club Danois skatteudvalg, der blev nedsat 2011, har traditionelt givet en status i forbindelse med årets generalforsamling. Denne gang indeholder status følgende: Seminar/erfaringsudveksling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere