Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen på den udsendte dagsorden ikke fulgte vedtægternes nummerering, men at mødets dagsorden ville gøre det: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd foreslået Per Møller som dirigent. Der var ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkendte valget af Per Møller med akklamation. Bestyrelsen anbefalede samtidigt, at Niels Jensen lavede referat af generalforsamlingen også denne anbefaling blev godkendt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Dirigenten oplyste endvidere, at i modsætning til sidste år ville man i år af formelle grunde nøje følge vedtægternes bestemmelser m.h.t. dagsordenens rækkefølge og valg af revisorsuppleant. Til generalforsamlingen var der fremmødt 139 medlemmer og 6 fuldmagter ialt 145 stemmer.

2 2. Beretning om foreningens virksomhed. Formanden fik herefter ordet for at aflægge bestyrelsens beretning i hvilken forbindelse han refererede til de på skærmen viste plancher vedr. de enkelte afsnit. Han sagde følgende: Beretning indledning: Som sidste år, vælger jeg ikke at læse beretningen højt. I har alle i et par uger haft lejlighed til at læse den på foreningens hjemmeside Jeg vil derfor nøjes med at fremdrage enkelte områder og kommentere disse, og også indflette nogle mundtlige betragtninger, som selvfølgelig kommer til at indgå i hele beretningen. Sidst vil Asger Hansen give en orientering forsikring og skat, der ligeledes vil indgå som en del af beretningen. Den almindelige aldring af medlemsskaren og den manglende dobbeltbeskatningsaftale rammer nu Club Danois. Denne udvikling rammer desværre også de øvrige danske foreninger i vores område. Vi har sagt det før, men skal gentage det her: Så længe Danmark ikke kryber til korset og stort set accepterer franske vilkår for en DBO, generer man generelt samhandlen mellem de to lande, og gør det helt umuligt for almindelige danskere at få råd til at flytte til Frankrig med udsigt til fuld beskatning i begge lande. Det er naivt at tro, at Frankrig skulle komme krybende og bede om en aftale. Det er Danmark, der ensidigt har opsagt aftalen. Det er Danmark, der kommer til at give sig, hvis forholdene skal normaliseres. Vi skal som foreninger i Provence tænke i andre strategier og udvidede samarbejdsfladerne imellem os. Club Danois har gennem de seneste år stillet vores Aktivitetsoversigter til rådighed for andre danske klubber. Og CD har opfordret til, at foreningerne i videst mulige omfang ikke placerer arrangementer på samme datoer Vi vil gerne offentliggøre andre danske foreningers arrangementer Beretning medlemsudvikling: Fra og med 2010 opgøres medlemsudviklingen med udgangspunkt i primo februar. Vi er lige nu 884 medlemmer. Nedgangen i medlemsantal kan for hovedpartens vedkommende henføres til tilbageflytning til Danmark. Vi kan konstatere, at antallet af medlemmer i dag ligger på det laveste niveau i 6 år. Det er ikke tilfredsstillende, men som det omtales i beretningen er det udefra kommende forhold, som betyder, at tilflytningen til Frankrig slet ikke står mål med afgangen fra Provence. I flere tilfælde var det lykkedes foreningens sekretær Helle Pinto at fastholde danskere som flytter tilbage til Danmark som medlem af foreningen og formanden rettede her en stor tak til Helle Pinto for dette. Bestyrelsen har på det seneste besluttet at annoncere i Kirkebladet. Nogle kan mene, det har to gode formål: Det vigtigste er, at henlede de danskere, der bor hernede, men ikke kender Club Danois på klubbens eksistens. Det andet er, at vi hermed kan støtte den slunkne Kirkebøsse. Side 2 af 9

3 Vi vil også i Magasinet Club Danois udlodde præmier til de medlemmer, som kan få nye medlemmer til at støtte op om foreningen ved at melde sig ind. Andre kan have gode ideer til initiativer, som bestyrelsen er særdeles lydhør over for. Beretning: Hvor boede medlemmerne i 2013? For at sætte udviklingen i medlemstallet i relief, synes jeg det vejen igennem kan være på sin plads at sammenligne med tallene fra sidste år. I de første to plancher, vælger jeg at sætte fokus på medlemmernes fordeling på oplyst bopæl i Danmark og i Frankrig. Baggrunden er selvfølgelig, som det fremgår af selve beretningen, at jeg på det seneste har hørt nogle kritiske røster om det forhold, at vi i 2014 har afholdt nogle ganske få arrangementer i Danmark. En udvikling, der ser ud til at fortsætte. På denne planche skal vi lægge mærke til, at fordelingen af medlemmer med bopæl i Frankrig og i Danmark var den, at 73 % boede i Frankrig heraf 66 % i PACA, mens 25 % boede i Danmark Beretning: Hvor bor medlemmerne i 2014? I 2014 har jeg valgt, at vise Frankrig under et altså give bedre mulighed for vise den totale virkning af den manglende DBO for hele Frankrig, og selvfølgelig også mere præcist pege på forskydningen af medlemmer mellem Danmark og Frankrig. Ser vi så på udvikling frem til februar 2015, fremgår det, at fordelingen nu er rykket. Lige nu bor 67 % af vore medlemmer i Frankrig og 28 % i Danmark. Der er tale om en forskydning, som er en direkte konsekvens af det umulige i, som dansker at bosætte sig i Frankrig for tiden. Udviklingen understreger også, at bestyrelsen så rigtigt, da den sidste år, opstillede en kandidat, som i en eller anden udstrækning repræsenterer de knap 30 % af medlemmerne, der bor i Danmark, og dermed også kan understøtte behovet for, at Club Danois medlemmer også får mulighed for at mødes i Danmark. Det giver god mening også at lave arrangementer i Danmark. Disse arrangementer laves på samme vilkår som alle andre arrangementer de skal hvile i sig selv, ikke give nævneværdigt overskud eller underskud. Jeg havde selv lejlighed til at deltage i arrangementet på Den Franske Ambassade i Danmark i januar i år. Her mødte jeg flere medlemmer, som havde været med i mange år, uden at have deltaget i et arrangement. De gav alle udtryk for tilfredshed med, dette initiativ, og var så tilfredse, så flere af dem, ville til at overveje deres besøg hernede, så det passede bedre med arrangementer. Beretning: Hvor i PACA boede medlemmerne i 2013? Når nu jeg er i gang med at sammenligne forskydninger i vores fysiske opholdssteder, vil jeg også lige benytte lejligheden til at se på fordelingen internt i Frankrig. Her er det naturligvis især fordelingen mellem Alpes-Maritime og Var, der er interessant. På generalforsamlingen i 2014 blev det oplyst, at 33 % af medlemmerne boede i Var og 60 % i Alpes-Maritme. Beretning: Hvor i PACA bor medlemmerne i 2014? På denne generalforsamlingen kan vi oplyse, at 32 % bor i Var og 61 % i Alpes- Maitimes. Det er en minimal forskydning, som der vel ikke findes nogen entydig for- Side 3 af 9

4 klaring på. Det peger på vigtigheden af, at vi fortsat søger at fordele arrangementerne på de to departementer, som vi har gjort de seneste år, og også skal fastholde, at Mandelieu-La Napoule er vores geografiske centrum. Hvis man overhovedet kan lægge noget i den minimale forskydning, skulle det da lige være, at medlemmer, som får deres skattesager behandlet i skatteadministrationen i Draguignan flygter fra en skatteinspektør, som måske kender, de franske skatteregler, men under ingen omstændigheder magter at indsætte danske regler i denne kontekst. Vi kan kun håbe på, at han bliver ved med at tabe sager ved Tribunalet i Toulon, så det igen kan blive atraktivt at bosætte sig i området. Beretning: Hvilke arrangementer blev afholdt i 2014? Den eneste tilbageværende gode planche over denne visning, har desværre en kvalitet, så det ikke nytter at stille den op som sammenligning, men jeg kan garantere jer for, at udviklingen i arten af arrangementer ikke adskiller sig, fra det, I ser her. Det fremgår med ønskelig tydelighed, at Trave- og vandreturene fortsat er den største aktivitet i foreningen, men samlet set dog ikke mere end 1/3 af alle udbudte arrangementer. Udgangspunktet for alle de arrangementer Club Danois tilbyder er, at de er tilvejebragt at aktive medlemmer, som gerne vil indvie os andre i det, der netop rykker for dem. Det sker hele tiden, at disse aktive medlemmer kontakter den ansvarlige for arrangementerne for lige at høre, om vi nu også tror, at det arrangement, jeg har i tankerne, vil interessere andre. Det er slet ikke bestyrelsens opgave at påvirke, hvilke arrangementer I vil tilbyde til os andre, eller hvilket indhold de skal have: Hvor skal vi gå hen? Hvor lang tid skal det vare? Hvor og hvad skal vi eventuelt spise? Det sker enkelte gange, at vi hører, at der er rumlen om, at bestyrelsen stiller særlige krav til et arrangement, for at ville godkende det. De eneste krav bestyrelsen stiller er i virkeligheden, at arrangementerne skal overholde de standarder, der gennem tid er lagt for de forskellige typer af arrangementer, og at budgetterne stort set skal balancere, så deltagerbetaling og budget hænger sammen. Mere er der ikke. Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2013? I 2013 blev 66 % af arrangementerne afholdt i Alpes-Maritime, og 30 % i Var. Det giver i alt 4 % afholdt uden for vores nærområde. Tidligere var det er tema til diskussion på generalforsamlingen, at alle arrangementer blev holdt i Alpes-Maritime. For nogen tid siden, ringede et medlem til mig og spurgte om, hvorfor der ikke mere var arrangementer i den fine gamle opera i Nice. Jeg kunne jo kun svare, at det skyldtes, at der ikke lige for tiden, var medlemmer, som ville tage den opgave på sig. Så selv om jeg personligt sidder rigtig dårligt i stolene i Nice opera og akustikken bestemt ikke kan måle sig med Forum i Fréjus, vil det da glæde mig, hvis der igen kommer gang i vores arrangementer også i Operaen i Nice. Side 4 af 9

5 Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2014? I 2014 er der rykket lidt om på fordelingen af placeringen af arrangementerne. I 2014 er kun 55 % af arrangementerne placeret i Alpes-Maritime mod 38 % i Var. 8 % har i år været afholdt uden for PACA. Der er ikke lavet statistik over, hvilke arrangementer, der er rykket, så det kan vi slet ikke oplyse om. Beretning. Annonceindtægter fordelt på områder. Også 2014 har været et godt år finansielt for Club Danois. Vi skal bare alle være klar over, hvis ikke det fortsat lykkes at skaffe sponsorer og annoncører, vil foreningens aktivitetsniveau ændre sig drastisk. Jeg tør næsten ikke få over mine læber, at bådemagasinet Club Danois og hjemmesiden ikke kan opretholdes, hvis vi ikke kan fastholde og styrke både sponsorer og annoncører. Det kan vi kun gøre ved at omtale dem positivt (man må ikke lyve, så hvis en sponsor eller annoncør ikke lever op til vores forventninger, så skal der selvfølgelig gøres opmærksom på det) og endelig at bruge dem. Jeg tror, vi skal bruge meget mere energi på denne front. Så selv om det glæder mig at Nykredit fortsat er i Provence, ærgrer det mig naturligvis, at de ikke længere kan kun kan brøste sig af at være den største, men lige nu også pludselig er den eneste som fysisk er til stede i Provence. Jeg vil personligt holde fast i haserne af dem, så de fastholder den gode kvalitet at arbejdet, og ikke falder hen til selvglæde over at være uden konkurrence.... Dirigenten gav herefter ordet til Asger Hansen, der redegjorde for de aktuelle forhold vedr. forsikring og skat. Han sagde følgende: Beretning: Mutuelle I efteråret 2014 blev der indgået en aftale mellem forsikringsselskabet GAN og Club Danois om Mutuelle (fransk tillægsforsikring til sygesikring). Endvidere blev de eksisterende aftaler med Jens Fromm og med Generali fornyet. Alt det kan I se på foreningens hjemmeside. Beretning CFDP I 2012 indgik vi en aftale om retshjælpsforsikring med CFDP (i Nice). Denne aftale koster 9 pr. medlem pr. år. Præmien betales af Club Danois. Jens Vestergaard og jeg havde det årlige møde med CFDP i slutningen af februar. Der er lavet et 4 siders notat herom (se hjemmesiden). Især kan man her se, hvilke skader/uoverensstemmelser, der relativt let kan dækkes og også nogle mere problematiske tilfælde. Der er i de forløbne 3 år oprettet 21 sager. Heraf er mange løst til medlemmernes tilfredshed. Vi skal ikke undlade at påtale at et enkelt medlem i den forløbne periode har rejst 4 sager. Her ville rettidig omhu fra medlemmets side i forhold til kvaliteten af hans forsikringer og aftaler med leverandører have været på sin plads. Side 5 af 9

6 Beretning Skatteudvalget Skatteudvalget (Peter Brückner, Benth Holtug og jeg) blev etableret i 2011, da REDAN blev lagt ind i Club Danois. Der er mange artikler på hjemmesiden. Senest har vi afholdt et skatteseminar primært med henblik på at drøfte de særlige problemer, som vores medlemmer i og omkring Draguignan er løbet ind i. Der ligger et langt referat på hjemmesiden. Hovedkonklusionen er: Det nytter ikke noget at tale med skattemanden (M. Gueraud). Og det er især penge ud af vinduet til oversættere og rådgiver, hvis man prøver at dokumentere sin sag. Gueraud afviser alligevel, det du har indsendt. Se at få en afgørelse, så forhøjelsen af skatten kan indbringes for domstolene. Dobbeltbeskatning. Der er jo desværre en del af jer, der bliver dobbeltbeskattet af jeres pensioner. Peter Brückner fik fremskaffet en række klip fra TV2NEWS i forbindelse med premierminister Manuell Valls besøg i Danmark i november Her blev også spørgsmålet med den manglende dobbeltbeskatningsaftale berørt. TV-klippene kan ses på hjemmesiden. Det kan i øvrigt oplyses, at fhv. revisor Lars Gammelby har bedt om aktindsigt i skatteministeriets dokumenter vedr. skatteminister Kristian Jensens ensidige opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig i Skatteministeriet har netop afvist denne aktindsigt. Lars Gammelby har påklaget afgørelsen til ombudsmanden. Et medlem har kritiseret Skatteudvalget for ikke at gå ind i hendes skattesag. Hertil har vi svaret, at i henhold til skatteudvalgets kommissorium må skatteudvalget ikke rådgive og ikke repræsentere medlemmer i enkeltsager. Jeg har forstået, at medlemmet har taget dette svar til efterretning. Medlemmerne i skatteudvalget takker af. Vi tre medlemmer føler, at vi i tilstrækkelig grad har arbejdet med dansk/franske skatteforhold. Benth i mere end 10 år, jeg i 8 år og Peter i 7 år. I tidens løb er der udarbejdet Lefebvre responsum. Der er givet massevis af generelle råd til medlemmerne. Retssager er igangsat og vundet. Der er indgået en række forlig med lokale skattemyndigheder. Overalt i Frankrig har man i stort omfang kunne læne sig op ad alt dette. Den eneste og desværre meget væsentlige undtagelse er skattemanden i Draguignan. Det er nu op til den nye bestyrelse at overveje fortsættelse af Skatteudvalget. Vi peger på, at nye medlemmer bør findes i (og omkring) de danskere, der er ramt af administrationen af Draguignan... Dirigenten gav herefter igen ordet til Formanden, der udtrykte en stor tak til Christel Koppel og Lene Munk Nielsen for deres store arbejde med Club Danois Nyt, en tak til alle arrangørerne, til sponsorerne og annoncørerne og sidst, men ikke mindst, til Helle Pinto der de sidste 10 år har arbejdet som sekretær for foreningen. Helle var behørigt blevet fejret på selve dagen, oplyste Formanden.... Dirigenten takkede for de mundtlige supplerende bemærkninger til den udsendte årsberetning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Kurt Barfred fra Grasse udtrykte skuffelse over CFDP, idet det ikke i løbet af 3 måneder var lykkedes dem at inddrive et beløb på EUR på en dækningsløs check. Side 6 af 9

7 Han opfordrede medlemmerne til at tegne en juridisk forsikring hvis de ville sikre sig effektiv hjælp. Sagen er refereret i tillægget om retshjælpsforsikring (5) til den udsendte beretning. I øvrigt fandt han, at det gik rimelig godt i klubben og at beretningen var OK. Asger Hansen svarede, at I den pågældende sag havde man haft svært ved at finde den pågældende skyldner (man kan godt blive væk i Frankrig) og da man endelig fandt ham havde han ingen penge man kan jo ikke plukke hårene af en skaldet. Søren Ibent fra Mandelieu refererede til en for nylig afsagt EU-dom der skulle have den konsekvens, at danskere der har en E 121 erklæring ikke skal betale sociale bidrag til Frankrig. Han spurgte til om skatteudvalget havde yderligere oplysninger herom. Asger Hansen fandt absolut EU-dommen interessant; han kunne dog ikke på nuværende tidspunkt sige om det ville gælde alle 3 opkrævningstyper. Da ingen yderligere medlemmer ønskede ordet for at kommentere beretningen, formandens mundtlige redegørelse og/eller Asger Hansens orientering om forsikring og skat, kunne dirigenten med applaus fra forsamlingen konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse Kassereren, Jens Vestergaard, henviste til Årsrapport for året 2014 med bestyrelsens kommentarer til regnskabet for 2014 og kommenterede de enkelte poster heri. Alle beløb var i Euros har set under et været et regnskabsmæssigt tilfredsstillende år for Club Danois. Ved udgangen af 2013 var der 983 medlemmer. Der har været en afgang på 136 medlemmer og en tilgang på 67 medlemmer i Til- og afgangen har ikke svaret til det forventede, idet afgangen har været større end forventet. De samlede indtægter udgør hvilket er lidt over det budgetterede, idet annoncesalget og salg af annoncer på hjemmesiden har indbragt mere end budgetteret, medens kontingentindbetalingerne ikke har svaret til det budgetterede. Samlet set er indtægterne noget større end i De samlede udgifter udgør , hvilket svarer til det budgetterede. I forhold til det foregående år er omkostningerne faldet væsentligt. Faldet kan specielt henføres til hjemmesidens drift og udvikling samt til skatteaktiviteten. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at indtægtsføre hensættelser, som det ellers var forudsat i budgettet. Nettoresultatet af samtlige de i 2011 afholdte arrangementer har givet et underskud på 3.114, sammenlignet med et budgetteret underskud på 2.000, men væsentligt mindre end i De seneste års generalforsamlinger har henstillet til bestyrelsen, at søge en del af den opsamlede egenkapital tilbageført til medlemmerne. Dette er gjort ved, at budgettere med at anvende de foretagne hensættelser til fremtidssikring samt at budgettere arrangementer med underskud. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Side 7 af 9

8 Bortset fra fejldateringer i revisorpåtegningen var der ikke bemærkninger og dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at regnskabet for 2014 var godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremlægger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen 5. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget fastlæggelse af kontingent. Kassereren, Jens Vestergaard, gennemgik herefter de enkelte poster i det på forhånd udlagte budget på hjemmesiden for 2015 (revideret) og Kontingentet for 2016 foreslås fastsat uændret for familiemedlemmer 115, enkeltmedlemmer 68 og for firma, SCI m.fl Der var ingen bemærkninger til budgettet og forslaget til kontingent for 2016 og Dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at begge dele var godkendt som anført. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer John Wichmann er ikke på valg. Han ville være kommet herned, men er desværre blevet syg og kan ikke møde frem. Jørgen Friis og Theo Moesgaard ønsker genvalg. Jens Vestergaard ønsker kun genvalg for 1 år. Mona Zerling modtager ikke genvalg. Flemming Elikofer ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår følgende kandidater til nyvalg: Jørgen Dahlberg fra Nice, Henrik Engell-Jensen fra Mandelieu, Lis Skovbjerg fra Holte (fraværende) og Mette Koefoed fra Vallauris (fraværende). Kandidaterne blev præsenteret. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere, med akklamation fra forsamlingen, at Jens Vestergaard, Jørgen Friis og Theo Moesgaard blev genvalgt og at Jørgen Dahlberg, Henrik Engell-Jensen, Lis Skovbjerg og Mette Koefoed blev nyvalgt. 8. Valg af suppleanter Sten Olsen ønsker at fratræde. Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen Bente Holtug fra Nice og som 2. suppleant Dorthe Brøchner Petersen fra Callian. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre suppleant-kandidater. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at kandidaterne var valgt som anført. 9. Valg af revisor Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Hans Nielsen. Der var ikke andre forslag, hvorfor denne blev valgt uden afstemning. Side 8 af 9

9 10. Valg af revisorsuppleant Flemming Brøchner Petersen fra Callian blev valgt til revisorsuppleant. 11. Eventuelt Jens Vestergaard præsenterede Europcar som sponsor for trykning af foreningens medlemskort. Såfremt medlemmer ved bilreservation i Danmark hos Europcar fremviser medlemskortet giver det udvalgte medlemsfordele. Europcars reklame bliver trykt på kortets bagside. Det nye medlemskort bliver efter trykning fremsendt til medlemmerne pr. snailmail. Medlemskortet vil være gældende i 3 år. Mogens Brix Haupt fra St. Raphaël oplyste, at de som udlandsdanskere havde lejet bil en Golf til kr for en hel måned hos Europcar, og at de absolut godt kunne anbefale udlejningsfirmaet. Tidligere da biltoget kørte fra Italien havde de altid kørt med dette tog til Danmark, men fremover ville de flyve og leje bil hos Europcar. Eva Eggert Pedersen fra Draguignan oplyste, at de havde haft uheldige erfaringer med biltoget fra Lörrach. Bilen var under kørslen blevet brækket op og ridset. Mogens Røest-Hansen fra Frejus rettede en varm tak til bestyrelsen for det store arbejde de lagde for dagen. Jens Vestergaard rettede en personlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Mona Zerling og Flemming Elikofer og gav på foreningens vegne afskedsgaver til begge.... Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt. Han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:30 Flemming Elikofer takkede Per Møller for dygtig ledelse og Niels Jensen for at tage referat. Referent: Niels Jensen Dirigent: Per Møller Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Engell-Jensen som formand, Theo Moesgaard som næstformand og Jens Vestergaard som kasserer. Side 9 af 9

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere