Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014"

Transkript

1 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4

2 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen af højkonjunkturen (i 7) betød for nedgangen i pengeinstitutternes udlån under krisen (fra 8-). Solvensbufferen måles som solvensprocenten ift. det regulatoriske krav på 8 pct. Analysen peger på, at institutter med lav solvensbuffer og stort indlånsunderskud reducerede udlånsvæksten mest. Effekten er meget ikke-lineær: den er signifikant for lave solvensbuffere under -4 pct., og spiller ikke rigtig nogen rolle hvis bufferen er over ca. 6 pct. af de risikovægtede aktiver. Effekten på nedgangen i udlånsvæksten af lav solvens er desuden størst for institutter som samtidige opbyggede store indlånsunderskud under højkonjunkturen: jo større indlånsunderskud, jo større er den nedgang i udlånsvæksten, som en lav solvensbuffer giver anledning til. Desuden peger estimationerne på, at hvis solvensbufferen var tilstrækkelig høj, så kunne et pengeinstituttet have et stort indlånsunderskud uden at det gav anledning til et større omslag i udlånspolitikken. Sammenhængen mellem omslaget i udlånsvæksten og hhv. solvens og indlånsunderskud peger på, at der er et udbudsdrevet element i nedgangen i kreditgivningen i 9 og. Desuden peger analysen på, at den kontracykliske kapitalbuffer kunne have været et velegnet instrument til at dæmpe nedgangen i nogle af pengeinstitutternes udlånsvækst under krisen. Langt de fleste institutter havde dog en solvensbuffer, som var større end det maksimale niveau for den kontracykliske buffer på ½ pct. af de risikovægtede poster. Analysen inddrager ikke, at der eventuelt på efterspørgselssiden kan være forskelle i udfordringerne på tværs af banker. Resultaterne er derfor indikative.. Udviklingen i pengeinstitutternes udlån Udviklingen i et pengeinstituts udlån opgøres som udlånsudviklingen fra 8 til fratrukket udlånsvæksten fra 4 til 8. For hvert institut normeres med de samlede aktiver i 4: u u u u A4 A4 () Der fokuseres således på opbremsningen i udlånsvæksten under krisen. Jo mere udlånsvæksten går ned (dvs. jo mere negativ er), jo mere kan instituttet siges at have bidraget til konjunkturforløbet/kreditcyklen samt en eventuel kreditklemme i årene 8 til. Året 8 er valgt som skæring, fordi det var dette år udlånet samlet set nåede et toppunkt. Hvis udlånene er uændrede nominelt i alle institutter fra 8-, så vil der gælde, at

3 =-. Hvis udlånet falder lige så meget under lavkonjunkturen, som det steg i de gode år, vil gælde at =- I figur er vist sammenhængen mellem (omslaget i udlånet) og (udlånsvæksten under opsvinget) for de 8 institutter der er med i samplet. Det fremgår, at de pengeinstitutter, der havde høj udlånsvækst i perioden 4-8 også var dem, som neddroslede væksten i udlånene mest i perioden 8 til. Sammenhængen er tæt på at være : ( =-,9 ). Det svarer til at udlånene i perioden 8- er steget med pct. af udlånsforøgelsen fra 4-8 opgjort som et uvægtet gennemsnit for de 8 institutter i samplet (målt ift. aktiverne i 4). Der er imidlertid mange institutter som har reduceret deres udlån under lavkonjunkturen (dvs. hvor < og <- ). Ud af de 8 institutter som er med i samplet, er det 9 som har haft et nominelt fald i udlånet i årene 8-. Figur Omslag i udlånsvækst fra høj- til lavkonjunktur Ændring i udlånsvækst fra høj- til lavkonjunktur ( ),5 Stigning i udlån, 4-8 ( ) - -,5,5,5,5 -,5 - -,5 - -,5 Δ = -,95*Δ -,44 Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad indlånsunderskud (i) og solvensbuffer (sb) på toppen af højkonjunkturen betød for omslaget i udlånet ( ). Solvensbufferen måles som afstanden mellem solvensen og det regulatoriske mindstekrav på 8 pct. af de risikovægtede poster. Udgangspunktet er, at det specielt er institutter med lille afstand til det regulatoriske krav på toppen af højkonjunkturen, hvor solvensen har været en restriktion under lavkonjunkturen. Det må også antages, at solvensen ikke er en restriktion, når solvensen kommer

4 over en vis grænse. Endelig er det rimeligt at vente at et højt indlånsunderskud efterfølgende kan have medført en større neddrosling i udlånet. Følgende model estimeres: ( D ( D ) sb ( D ) i sbi D ) sb D sb () Hvor sb og i som nævnt er solvensbuffer og indlånsunderskud, og D < er en dummy som sættes lig for de institutter, som har reduceret deres udlån nominelt fra 8 til. Faldet i udlånet kan dermed siges at indgå som et signal om, at udlånet har været begrænset fra udbudssiden. Den sidste dummy D sættes til, når der kontrolleres for væksten i udlånene fra 4 til 8 ( ). Solvensbuffer og indlånsunderskud indgår med deres værdier i 7. Dette år er valgt fordi nogle institutter overgår til IRB-metoder med stor effekt i 8, hvilket medførte et teknisk løft i solvensbufferen. Formuleringen sigter særligt på at fange mulige ikke-lineære sammenhænge mellem omslaget i udlånet på den ene side og solvensbuffer og indlånsunderskud på den anden. Desuden kan der være et samspil mellem bufferen og indlånsunderskuddet i den forstand, at en meget solvent bank måske har lettere ved at køre med et stort indlånsunderskud end en knap så solvent bank. Da solvensbuffer og indlånsunderskud indgår ikke-lineært, har de enkelte koefficienter dog ikke hver for sig en enkel tolkning, jf. nedenfor. Ideen bag specifikationen er desuden, at hvis høj udlånsvækst har medført et niveau for solvens og indlånsunderskud i 7, som er begrænsende under den efterfølgende krise, så skal det vise sig i en nedgang i udlånene under krisen, som er større end for andre institutter med en sundere balance. Væksten i udlånene før krisen ( ) har således betydning for solvensbufferen og indlånsunderskuddet i 7. Der kan derfor være endogenitetsproblemer, som kan påvirke estimaterne. Der er også andre forhold end de her medtagne, som kan have betydning for omslaget i de pågældende institutters udlån, herunder fx om instituttet er særligt eksponeret i ejendomsmarkedet, hvor konjunkturbevægelserne har været betydelige. Det kan også påvirke estimaterne. En del af denne systematik må dog antages at blive fanget ved at lade indlånsstigningen i de gode år indgå i relationen. Modellen estimeres først med D <= og D= (dvs. der sondres ikke mellem institutter, der har sat udlånet ned under lavkonjunkturen, og institutter som ikke har, og der kontrolleres ikke for udlånsvækst i de gode år). Der medtages kun variable som er signifikante (følger Akaike s udvælgelseskriterium). I denne generelle model er både solvens, kvadreret solvensbuffer og den inverse buffer signifikant, hvilket understøtter en ikke lineær sammenhæng mellem solvensbuffer og omslag i udlånet. Indlånsunderskuddet i 7 har også signifikant betydning for nedgangen i udlånsvæksten fra før krisen til årene efter. Det samme gælder krydsproduktet mellem indlånsunderskud og solvensbuffer, jf. søjle i tabel. 4

5 Hvis udlånsvæksten i årene 4-8 inddrages (Dummyen D=), så bliver den ret signifikant, mens solvensbufferen og indlånsunderskuddet mister betydning. Den reciprokke solvensbuffer (dvs. den ikke-lineære sammenhæng mellem udlån og solvensbuffer) er dog stadig signifikant i denne specifikation. Disse ændringer afspejler givetvis, at høj udlånsvækst i de gode år har reduceret solvensbufferen på toppen af højkonjunkturen, dvs. endogenitet. Tabel Estimationsresultater Generel model Særlig effekt for institutter, der sænker deres udlån () () () (4) (5) (6) SB (α) -,75 -,886 -,6 (-7,) (-,4) (,4) SB, kvadreret (α),8,,9 /SB (α) -,7 -,574 /SB (bidrag inst. der red. udlån, β) (5,7) (8,) (,) (5,5) (,4) -,576 -,59 -,4 -,9799 (7,) (5,9) (5,5) (5,7) I (δ) -,8 -,8 -,6 -,8 -,6 -,58 I ((bidrag inst. der reducerer udlån) (4,7) (,) (5,8) (4,4) (,7) (,7),46,4,9,48 (,) (,6) (,) (,8) I SB (δ),,4,,, I SB (IRB-institutter) Stigning i udlån fra 4-8 (δ) (,) (4,) (,5) (,9) (,9) -, (,6) -,8 -,69 -,79 -,778 (,4) (7,) (6,) (7,) R,4,58,58,74,7,77 Anm.: Variable: Konventionelle t-værdier er angivet i parentes. Der indgår 8 institutter i estimationerne. Indlånsunderskud (I), solvensbuffer (SB). Herefter estimeres modellen inklusiv separate estimater for de institutter, der har reduceret deres udlån fra 8 til (dvs. den fulde model med D <=, dog uden korrektion for udlånsvækst i de gode år). I denne specifikation bliver solvensbufferen og den kvadrerede solvensbuffer signifikant, mens den reciprokke solvensbuffer kun er signifikant for de institutter som rent faktisk har reduceret udlånet fra 8 til. Indlånsunderskuddet er også signifikant der er en lidt mindre effekt for de institutter, som har reduceret udlånet fra 8-. I model (4) kontrolleres yderligere for udlånsvæksten i årene 4-8. Alle parametre forbliver her signifikante men ændres en del pga. endogenitet. Model (4) forklarer omslaget i udlånet ganske godt. Det fremgår af figur, som viser faldet i udlånet (rangordnet) og de 5

6 estimerede værdier. Der er dog problemer med normalitetsantagelserne bl.a. fordi det er vanskeligt at ramme for institutter med store omslag i udlån (og stor stigning i udlånsvækst). I Model (5) udelades solvensbufferen i niveau og kvadreret, hvilket dog lige akkurat ikke kan accepteres på et 5-pct.niveau. Den sidste model (4) (og 5.) beskriver i princippet udlånsudviklingen fra 8 til, dvs. under krisen. Specifikationen (4) kan skrives på følgende form:,9 (,8,4 D,6 sb,94 sb ) i, sbi,59 D sb () Dvs. at lånevæksten i 8- svarer til ca. 4 pct. af stigningen fra 4-, hvortil kommer det yderligere nedadgående pres på långivningen, som skyldes lav solvens og høje indlånsundersklud da krisen toppede. Figur Faktisk og estimeret omslag i udlån model (4),5 Faktisk omslag -,5 - -,5 - -,5,5 -,5 - -,5 - -,5 Estimeret omslag 6

7 Lægernes Pensionsbank A/S Leasing Fyn Bank A/S Rise Spare- og Lånekasse Vordingborg Bank A/S Refsnæs Sparekasse Fanø Sparekasse Fjaltring-Trans Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Salling Bank A/S Stadil Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Flemløse Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Ebeltoft, Andelskassen J.A.K Borbjerg Sparekasse Andelskassen OIKOS PenSam Bank A/S Grønlandsbanken, Aktieselskab Nordea Bank Danmark A/S Lån og Spar Bank A/S Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Kronjylland, Sparekassen Møns Bank, A/S FIH Erhvervsbank A/S Frørup Andelskasse Sparekassen Djursland Middelfart Sparekasse Sparekassen Den lille Bikube Kongsted Sparekasse Svendborg Sparekasse A/S Vestfyns Bank A/S Sønderhå-Hørsted Sparekasse Langå Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for Broager Sparekasse Nordjyske Bank A/S Hals Sparekasse Hobro, Sparekassen Slagelse, Andelskassen J.A.K Folkesparekassen Lollands Bank, Aktieselskab Faster Andelskasse Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Frøslev-Mollerup Sparekasse Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Københavns Andelskasse Rønde og Omegns Sparekasse Klim Sparekasse Sparekassen Thy Totalbanken A/S Himmerland A/S, Sparekassen Andelskassen Fælleskassen Djurslands Bank A/S Vistoft Sparekasse Sjælland, Sparekassen Nordfyns Bank Aktieselskabet Østjydsk Bank A/S Dronninglund Sparekasse Jyske Bank A/S Danske Bank A/S Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Nykredit Bank A/S Nørresundby Bank A/S Sparekassen Faaborg A/S Sydbank A/S Den Jyske Sparekasse Dragsholm Sparekasse Skjern Bank, Aktieselskabet Kreditbanken A/S Spar Nord Bank A/S DiBa Bank A/S Alm. Brand Bank A/S Saxo Privatbank A/S Østervraa, J.A.K. Andelskassen Basisbank A/S Sparekassen Vendsyssel BRFkredit Bank a/s Vestjysk Bank A/S Figur (fortsat) Faktisk og estimeret omslag i udlån model (4),5,5 -,5 - -,5 - -,5 -,5,5 -,5 - -,5 - -,5 - Anm.: I den nederste figur er de røde søjler det faktiske omslag i udlånsvæksten ( ) for de pågældende institutter, mens den sorte kurve er de estimerede omslag. De prikkede kurver er signifikansbånd beregnet med +/- *spredningen på residualerne. Solvensbuffer, indlånsunderskud og omslag i udlånet På baggrund af estimationerne er det muligt at give et groft bud på sammenhængen mellem solvensbufferen og indlånsunderskuddet i 7 på den ene side, og omslaget i udlånet ( ) på den anden. Sammenhængen mellem solvensbuffer og omslaget i udelånet er vist i figur. Det er i beregningen lagt til grund, at indlånsunderskuddet omtrent svarer til gennemsnittet for hele samplet. Virkningerne er vist med udgangspunkt i model () og model (4) (mens () og () er vist med stiplede kurver). I model () og (4) er det i beregningen lagt til grund, at D <=. 7

8 Figur Omslag i udlån som andel af aktiver i 4 ( ) som funktion af solvensbufferen i 7 Pct Effekt på omslag, model () Effekt på omslag, model (4) -8 -,5,5,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5,5,5 Solvensbuffer, pct. Anm.: De optrukne kurver er model (orange) og model 4 (lilla). I model og 4 er D <=. Beregningen peger på en tydelig ikke-linearitet i den forstand at det kun er udlånsudviklingen i institutter med lav solvensbuffer, som er påvirket af solvensprocenten. Et institut med en solvensbuffer på under pct. i 7 har alt andet lige reduceret væksten i udlånene med mellem 5 og 9 pct. point mere (målt som andel af aktiverne i 4), end et institut med en solvensbuffer på pct. Det er primært for institutter med solvensbuffere under ca. 5-6 pct. at der er en klar effekt på omslaget i udlånet. Der var 8 institutter som havde solvensbuffer under 6 i 7, og kun 5 der havde en buffer under. Det betyder at sammenhængen mellem solvensbuffere i den lave ende og omslag i udlånet er usikkert bestemt, hvilket også indikeres af figuren. Virkningen af lav solvens på toppen af højkonjunkturen afhænger desuden af indlånsunderskuddet. Jo større indlånsunderskuddet var, jo større omslag i udlånet er en lav solvensprocent forbundet med. Det illustreres i tabel, som viser det estimerede omslag i udlånet som en funktion af solvensbuffer (. søjle) og indlånsunderskuddet (.række). Indlånsunderskuddet er vist i standardafvigelser fra gennemsnittet. Dvs. at der ud mod højre 8

9 er tale om et stigende udlånsunderskud (i sidste søjle på gennemsnittet plus *spredningen). Tabellen viser at det er kombinationen af lav solvensprocent og et indlånsunderskud i den høje ende, som har betydning for omslaget i udlånspolitikken. Eksempelvis estimeres et omslag i udlånsvæksten på 6 pct. af aktiverne i 4, hvis solvensprocenten er, og der er et indlånsunderskuddet i den høje ende (på gennemsnittet + ½- gange spredningen). Hvis instituttet ikke har indlånsunderskud men et overskud, er der derimod ingen effekt på omslaget i udlånspolitikken ved en solvensbuffer på pct. Desuden fremgår det, at hvis solvensbufferen bliver tilstrækkelig høj, så kan pengeinstituttet have et stort indlånsunderskud uden at det ifølge estimationen ville medføre et større omslag i udlånspolitikken... Tabel Sammenhæng mellem omslag i udlånsvækst ( ), solvensbuffer og indlånsunderskud (model 4) Solvensbuffer Indlånsunderskud, standardafvigelse - -,5 - -,5,5,5,75 -,5 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9 -, -, -,, -, -, -, -, -,4 -,5 -,6 -,6,,, -, -, -, -, -,4 -,4 4,,,, -, -, -, -, -, 5,,,, -, -, -, -, -, 6,,,,, -, -, -, -, 7,,,,, -, -, -, -, 8,,,,, -, -, -, -, 9,,,,, -, -, -, -,,,,,, -, -, -, -,,,,,,, -, -, -, 9

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider GUIDE: HER FÅR DU DE BEDSTE RENTER

Guide. Foto: Scanpix/Iris. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider GUIDE: HER FÅR DU DE BEDSTE RENTER Foto: Scanpix/Iris Guide September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider GUIDE: HER FÅR DU DE BEDSTE RENTER INDHOLD: FÅ DE BEDSTE RENTER Her får du de bedste renter...4 10 GODE RÅD:

Læs mere